Årsredovisning Möt framtiden med fiber

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Möt framtiden med fiber

2 Innehållsförteckning 2 Finansiella highlights Förvaltningsberättelse 3 Affärsidé, strategi och mål 30 Koncernens rapport över totalresultatet 4 VD har ordet: en stor digital omvandling 31 Koncernens balansräkning 6 Vår verksamhet: grunden för det digitala samhället 32 Koncernens kassaflödesanalys 7 Det digitala samhället från svartfiber till slutanvändare 33 Moderbolagets resultaträkning 8 IP-Onlys nät Moderbolagets balansräkning 9 Infrastruktur och tekniska plattformar 35 Moderbolagets kassaflödesanalys 11 Historik 37 Noter 12 IP-Onlys modell för öppna och neutrala fibernät 58 Revisionsberättelse 15 Helhetskonceptet Smart Fiberstad ett neutralt och öppet fibernät för alla 60 Aktie och aktieägare Tjänster med kvalitet för företag med höga krav Våra Enterprise-tjänster Hög kvalitet och personlig service enligt kunderna IP-Onlys viktigaste kännetecken 62 Ordlista

3 Finansiella highlights »I och med att EQT Mid Market under 2013 förvärvade IP-Only inleddes en betydande satsning på att bygga en nationell fibernätsoperatör med centrala datacenters och ett öppet och neutralt accessnät som grund för vidare expansion. Samtidigt har den befintliga verksamheten fortsatt att utvecklas positivt med en ökad bruttomarginal, nu 55,9 procent, vilket till stor del bidragit till det stabila kassafödet från rörelsen på 166,4 mkr.«helåret januari-december 2013 Nettoomsättning 438,9 mkr (419,7) Bruttomarginalen förbättrades till 55,9% (51,8) EBITDA 85,5 mkr (76,6) Rörelseresultat 25,2 mkr (-23,4) Resultat efter skatt -3,7 mkr (-77,2) Resultat per aktie 0,0 kr (-11,95) Kassaflöde från den löpande verksamheten 166,4 mkr (51,1) Likvida medel 40,9 mkr (30,1) per 31 december NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTATUTVECKLING INTÄKTER PER SEGMENT 2013 Mkr % % 40 % Corp & Public % Content providers & Media % 10 % Contact centers Bank & Finans Operatörer % Drift- & Outsourcingaktörer EBITDA (mkr) Nettoomsättning (mkr) Bruttomarginal %

4 Affärsidé, strategi och mål IP-Only startade sin verksamhet 1999 och byggde från början upp en verksamhet baserad på en övertygelse om Internet och IP som centrala bärare för all form av kommunikation. Över tid har man samlat kompetens och personer med kunskap och erfarenhet av att bygga och driva en komplett modern infrastruktur av fibernät, datacenter och tekniska tjänsteplattformar. Affärsidé IP-Onlys affärsidé är att äga, driva och utveckla sin egna nordiska nätinfrastruktur och erbjuda tjänster som utgör fundamenten till det digitala informationssamhället. Grunden för verksamheten är det nordiska stam- och accessnätet med tillhörande egna datacenter för tjänster inom serverhosting och Internet. Kunderna utgörs av andra operatörer, tjänsteleverantörer på Internet, samt IT-intensiva företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Strategi IP-Only fokuserar genomgående på att leverera högkvalitativa, skalbara och kraftfulla tjänster i en modern infrastruktur för fibernät och datacenter. Strategin bygger på en fortsatt stabil efterfrågan på de tjänster som utgör grunden för det digitala samhället. Fiberbaserat Internet, webb-tv, e-handel, 24-timmarsmyndigheter, sociala medier, molntjänster, etc. kräver alla både tillförlitlig och kraftfull infrastruktur. IP-Onlys strategi är att möta denna efterfrågan på bl.a. följande sätt: Erbjuda andra operatörer och tjänsteleverantörer tillgång till accessnätstjänster med attraktiva och i hög grad skalbara gränssnitt för enkel försäljning och kundhantering, dels i IP-Onlys egna infrastruktur och dels i andra fibernät som drivs av IP-Only. Bygga och utveckla öppna och neutrala accessnät för att öka täckningen och adresserbar marknad och samtidigt öka nyttjandegraden av stamnätet samt att i så stor utsträckning som möjligt leverera tjänster över egen infrastruktur hela vägen fram till kunden. Läs mer på nästa sida: IP-Onlys modell för öppna fibernät. Erbjuda stora företag och IT-intensiva nischsegment som t.ex. callcenterföretag och bank- och finanssektorn högkvalitativa, kostnadseffektiva, flexibla och moderna nättjänster. Kunderna har en stor frihet i design och utformning med kombinationer av Ethernet, Internet, Telefoni, Datacenter och mervärdestjänster som Virtuell Server, Remote Backup, Brandvägg, DDoS-skydd etc. Erbjuda media- och tjänsteleverantörer på Internet högkvalitativa tjänster för effektiv distribution av alla former av molntjänster och mediainnehåll till slutkunder på hela Internet samt infrastruktur för serverhosting och datacenter. Utmärkas som en leverantör med hög teknisk kompetens och driftkvalitet samtidigt som kundrelationen kännetecknas av en nära, öppen och ärlig dialog. Med ansvarsfullt ledarskap och ett medvetet arbete med sin bolagskultur ska IP-Only bygga förtroende både internt och externt samt stärka varumärket långsiktigt. Utöver organisk tillväxt och i den mån kassaflödet tillåter växa genom förvärv av lokala fibernät och/eller kompletterande kundstockar. 3 Mål IP-Onlys mål är att vara den främsta leverantören i Norden av tjänster som utgör fundamenten till det digitala informationssamhället såsom öppna och neutrala fibernät, Internet, datacenter, serverkapacitet och telefoni.

5 VD har ordet: en stor digital omvandling 4 Sverige är idag en ledande IT-nation och ska fortsätta att vara det. Idag är landet inne i en stor omvandling vad gäller digital infrastruktur. En ny värld växer fram där infrastrukturen utgörs av fibernät och stora centrala datacenters. Kraven på säker och högtillgänglig serverkraft samt verkligt robusta nättjänster blir avgörande. Ingen vet hur morgondagens digitala samhälle kommer att se ut, det enda vi vet är att möjligheterna är obegränsade och att det kommer att krävas stora investeringar för att alla fullt ut ska kunna ta del av det nya digitaliserade samhälle som växer fram. Den snabba utvecklingen av digitala tjänster medför att utbyggnaden av fibernäten måste göras nu. Kopparnätet är i snitt 65 år och redo att pensioneras samtidigt som den stora och ökande efterfrågan på snabb och tillförlitlig kommunikation behöver tillgodoses. Fiberutbyggnaden måste nå fler. Alla måste få en del av det digitala samhället. Sedan 1999 har IP-Only varit en aktiv möjliggörare av det digitaliserade samhället genom en genuin tro på Internet som ett neutralt nät och mötesplats för konsumenter och tjänsteleverantörer. År 2013 kunde vi ta ett avgörande kliv framåt i denna roll då Wallenberganknutna EQT förvärvade IP-Only med ambitionen att bygga en verkligt neutral infrastrukturoperatör. EQT är ett av Europas mest ansedda investmentbolag med lång industriell historia i Sverige. Förutom finansiell kapacitet bygger deras framgångar på kunskap, erfarenhet och ett aktivt ägarskap. Den stora utbyggnaden av modern digital infrastruktur som står för dörren är långsiktig och kapitalkrävande samt ställer krav på storskalighet och hög kompetens. Samtidigt är de stora investeringarna i denna nya digitala infrastruktur förenat med finansiell risk vilket innebär att få aktörer har möjlighet att ta sig an denna utmaning i stor skala och på nationell nivå. Tack vare EQT:s industriella kompetens och tro på investeringar som bygger Sverige starkt har IP-Only fått möjligheten att bygga ut en alternativ digital infrastruktur i hela landet ett nationellt stadsnät. Den traditionella operatören kan därmed utmanas på allvar och konkurrens skapas. Nu har vi fantastiska förutsättningar att förverkliga vår vision om en verkligt öppen och neutral infrastruktur, där alla kan få del av digitaliseringens möjligheter. IP-Only har sedan tidigare ett kraftfullt fiberstamnät och under 2013 startades utbyggnaden av ett fiberaccessnät genom en storskalig utbyggnad till villor, flerbostadshus, mobilmaster, byalag, kommersiella och offentliga fastigheter. Under året avtalades om förvärv av befintliga nät, alternativt utbyggnad av helt nya nät, tillsammans med kommunerna i Grums, Kristinehamn, Simrishamn, Sigtuna, Järfälla och på Gotland. Som en del av satsningen på Gotland förvärvade vi i juni 2013 Stokabs sjökabelsystem mellan Utö och Fårösund. En gemensam avsiktsförklaring skrevs också med Region Gotland om en fortsatt fiberutbyggnad. Under 2014 har fibersatsningen fortsatt tillsammans med nya kommuner som Härryda, Oskarshamn, Vallentuna, Åkersberga etc. Sommaren 2014 lanserade vi helhetskonceptet Smart Fiberstad, som handlar om att tillsammans med kommuner effektivt bygga ut ett fibernät för alla och stimulera tjänsteutvecklingen i nätet av såväl lokala som nationella tjänsteleverantörer. Samtidigt som vi nu i snabb takt bygger ut ett finmaskigt fibernät i hela landet, utökar IP-Only antalet datacenter där vi erbjuder en modern IT-infrastruktur för tjänsteproduktion. I juni 2014 förvärvades Availo, med avancerade datacenter i både Sverige och Norge. Det har inneburit att vi nu stärkt förutsättningarna att tillhandahålla en högkvalitativ IT-infrastruktur integrerat med fibernätet till bolag som skapar och levererar tjänster till hushåll och företag. Exempelvis har vi utvecklat nya koncept som möjliggör för små lokala arenor att nå en global miljonpublik via Internet. Genom ett medianät ansluts idrotts- och evenemangsarenor och sändning av evenemang görs direkt över fibernätet till centrala datacenter. Videoströmmarna kan där redigeras innan de distribueras över Internet via vårt CDN, nät för innehållsdistribution (Content Distribution Network), till tittarna.

6 I vårt affärsområde Enterprise Solutions möter vi de mest krävande förbrukarna av infrastrukturtjänster såsom mediaföretag, offentlig sektor, systemintegratörer och stora nordiska koncerner. Under 2013 har vi sett en ökad efterfrågan på fiberbaserade nättjänster och avtal har tecknats med exempelvis Svenska Hockeyligan, Viasat, Arkitektkopia samt med SVT som nu knyter ihop sina redaktioner med ett fiberbaserat högkapacitetsnät från IP-Only. Det ekonomiska resultatet för koncernen fortsatte att utvecklas positivt under 2013, nettoomsättningen ökade med 19 mkr till 439 mkr och EBITDA-resultatet stärktes ytterligare till 86 mkr från 77 mkr Vi har nu haft en stabil positiv resultatutveckling de senaste åren och med en ny kapitalstark ägare står vi redo för en kraftig expansion av verksamheten. IP-Only har en viktig roll i byggandet av det moderna digitala samhället. En ny resa har tagit sin början. Vi står redo för de utmaningar som väntar. Vi utmanar den traditionella operatörsrollen genom att bygga en verkligt neutral infrastrukturoperatör som lägger grunden till det digitala samhället. Jag har under året fått välkomna många nya duktiga kollegor och det har varit ett nöje att se den entusiasm med vilken alla tagit sig an sina nya arbetsuppgifter. Engagemang och en passionerad tro på det vi gör är något som genomsyrar hela företaget och som kommer att vara centralt för vår fortsatta tillväxt och framgång. IP-ONLY FÖRVÄRVAR HOSTINGFÖRETAGET AVAILO Under juni 2014 slutförde IP-Only sitt förvärv av datacenter- och hostingföretaget Availo med verksamhet i både Sverige och Norge. Förvärvet ger stora möjligheter till att vidareutveckla Availos verksamhet som en del av IP-Only och möta marknadens ökande behov av kraftfulla och högkvalitativa moln- och datacentertjänster. I och med förvärvet har IP-Only tio moderna datacenters. 5 Mikael Philipsson, verkställande direktör MIKAEL PHILIPSSON, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

7 Vår verksamhet: grunden för det digitala samhället 6 Nätet är grunden för det digitaliserade samhället. IP-Onlys neutrala och öppna fibernät är den bas som hela vår verksamhet utgår ifrån. Med central IT-infrastruktur och nättjänster möter vi våra kunders behov av kapacitetskrävande tjänster. IP-Onlys öppna och neutrala fibernät är som ett träd i ständig tillväxt. Vårt transportnät, med tillhörande datacenter, är den stam utifrån vilken vi kontinuerligt bygger ut grenarna accessnätet för att nå längre och längre ut, till allt fler i samhället. Den ständiga efterfrågan på mer kapacitet leder till att nätet fortsätter växa. Förädlingen av IT-infrastrukturen Nätet är ingenting utan dess innehåll och tjänster. Våra kunder är de som tillverkar och tillhandahåller många av de tjänster som vi människor inte anser oss kunna vara utan. De är en självklar del av livet. Det kan vara allt från att ha möjlighet att anmäla föräldrapenning eller läsa kvällstidningen i mobilen, till att se fotbollsmatchen via surfplattan eller kunna göra sina bankärenden. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete, anledningen är att IT-infrastruktur och nätlösningar är en kritisk del av kundernas verksamhet. Våra tekniker har hög kompetens och med våra skalbara och kraftfulla tjänster skräddarsyr vi lösningar helt efter kundernas behov. IP-Only genom fibernät och datacenter möjliggöraren av förädlingen av digitala tjänster Verkstaden eller de tjänster som IP-Only tillhandahåller sina kunder, möjliggör en förädling av nätinfrastrukturen. Våra tio datacenters fungerar som oberoende och neutrala digitala fabriker där tjänsteleverantörer kan tillverka innehåll och egna tjänster som sedan distribueras över fibernätet. Vårt nät skapar den snabba, säkra och robusta bas som våra kunder behöver för sin verksamhet. Exempelvis var IP-Only först med att använda Carrier Ethernet, som ett kostnadseffektivt och säkert transportsätt för bland annat IP-TV, något som gjort IP-Only till förstaval för många mediaföretag.

8 Det digitala samhället från svartfiber till slutanvändare 7

9 IP-Onlys nät Mer än norden IP-Only levererar runtom i hela Sverige... Inom Norden används IP-Onlys eget fibernät. Det centrala stamnätet utgörs av ett ringformigt nät i Norden som ansluter ländernas huvudstäder. Stamnätet är i sin tur anslutet till ett stort antal lokala och regionala nät längs vägen, vilket gör det möjligt för IP-Only att leverera sina tjänster även på mindre orter runtom i landet....och i städer som London, Amsterdam, Frankfurt och New York Fiberstamnätet är även anslutet med redundanta förbindelser mot kontinenten och vidare över Atlanten så att IP-Only kan leverera sina tjänster på flera håll utanför Sverige, exempelvis i flera västeuropeiska storstäder samt i New York.

10 Infrastruktur och tekniska plattformar IP-Onlys infrastruktur IP-Onlys fiberstamnät är ett av marknadens mest kraftfulla och den moderna teknik som används gör det också kostnadseffektivt. Tack vare strategiskt riktiga teknikval redan i samband med förvärvet av KPNQwests nät 2002 där IP-Only satsade på framtidstekniken Ethernet istället för SDH, har IP-Only idag lång erfarenhet av att leverera transparenta och rena Carrier Ethernet transportnättjänster. IP-Onlys nätstruktur har olika tjänsteplattformar för IP/Internet och Ethernet parallellt på det optiska våglängdslagret i fibernätet. Sammantaget innebär detta att IP-Only kan leverera IT- och operatörstjänster med hög funktionalitet, tillgänglighet och prestanda på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Fibernät och datacenter IP-Only äger och driver ett nordiskt fibernät med mycket hög kapacitet, god täckning och förgreningar inom och utanför Europa. Den centrala fiberringen, med land- och sjökabel, förbinder ett stort antal städer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, vidare både till ryska gränsen och söderut mot kontinenten. IP-Only kontrollerar den egna infrastrukturen från grunden; från fiber och rör, via egna fastigheter för teknikutrustning, till transmissionssystem och IP-backbone. Fiberstamnätet består i huvudsak av två kanalisationsrör med i dagsläget en 96-fiberkabel. Stamnätet kompletteras med ett snabbt växande antal mer finmaskiga accessnät i städer och regioner för att i första hand nå både egna slutkunder och bostäder i stadsnätssatsningen på egen infrastruktur. IP-Only har datacenter med mycket hög driftsäkerhet i direkt anslutning till fibernätet och erbjuder datacentertjänster på flera platser i Stockholm samt i Göteborg, Malmö, Oslo och nu även Linköping. Det mest extrema skyddet uppnås i ett datacenter byggt i en tidigare militär ledningscentral strax söder om Stockholm, insprängd 20 meter ned i det svenska urberget. Längs fibersträckorna har IP-Only också över 40 egna byggnader med utrustning för förstärkning och regenerering av de optiska signalerna samt utrymme för inplacering av kundutrustning. Transmissionsnät Ovanpå fiberinfrastrukturen används WDM-system (Wavelength Division Multiplexing) som är en teknik som utnyttjar varje fiberpar effektivt genom att skicka flera olika våglängder över en och samma fiber. WDM-systemet är kraftfullt bestyckat och kan enkelt uppgraderas. IP-Only har en ren nätstruktur där de olika tjänsteplattformarna ligger parallellt direkt på WDM-lagret vilket innebär en enklare, säkrare och mer ekonomisk transportlösning IP-nät IP-Only har ett separat Internet-backbone direkt på det optiska nätet för alla krävande tjänster som Internetkapacitet, CDN/Streaming och Telefoni. IP-nätet utmärker sig genom att det genomgående är byggt med dubblerade utrustningar i stamnätsnoderna och i flera ringstrukturer samt att det används enbart för IP-tjänster. Inga kontorssammanbindande tjänster (t.ex. IP-VPN eller MPLS-VPN) finns i detta nät. Detta minskar komplexiteten, höjer tillgängligheten och sänker svarstiderna inom såväl det egna nätet som mot andra operatörer. IP-Only utbyter trafik med andra operatörer på flera platser i stamnätet. Bland annat på Netnods knutpunkter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, samt på knutpunkterna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Amsterdam, Frankfurt och London. 9

11 10 Därtill kompletteras IP-nätet med DDoS-skydd som tillvalstjänst. Detaljerad analys av trafikmönster identifierar och gör det möjligt att stoppa överbelastningsattacker redan i stamnätet där kapaciteten är som högst. Ethernet IP-Onlys Ethernetnät har mycket god geografisk täckning. Det innebär att inga kompromisser behöver göras när Ethernettjänster över längre distans ska levereras. Nätet är installerat på dedikerade våglängder i det egna fibernätet. Tekniken är utformad för att tillmötesgå de höga krav som ställs på en traditionell punkt-till-punkt-förbindelse samtidigt som den ska uppfylla både dagens och morgondagens teknikstandard och krav på säkerhet. Tack vare den enkla arkitekturen utan konverteringar eller tunnling via andra protokoll kan IP-Only leverera en helt transparent och flexibel Ethernettjänst. Telefoniplattform IP-Only har lång historia av att bygga och drifta telefoninät som hanterar stora trafikvolymer. Idag används både traditionell och toppmodern teknik för att uppnå största möjliga flexibilitet, skalbarhet och tillgänglighet för kunderna. Ett centralt system baserat på IP och SIP hanterar kundkonton, telefonnummer och IP-adresser. Genom att utnyttja eget nät och omfattande kompetens inom Internettekniker som routing, lastbalansering och DNS skapas avancerad funktionalitet för trafikstyrning och möjlighet till integration med andra system. Infrastruktur som tjänst IaaS IP-Only har byggt upp en helt ny distribuerad teknisk plattform för leverans av virtuella servrar över Internet eller direkt anslutet till kundens privata nät (Cloud Computing eller IaaS). Grunden för plattformen utgörs av hårdvara från IBM och virtualiseringsteknik från VMware vilket ger hög prestanda och skalbarhet både vad gäller CPU, minne, lagring och kommunikation. Ett virtualiserat och skiktat disksystem garanterar bästa funktion för I/O-intensiva applikationer. Tack vare placeringen direkt på IP-Onlys stamnät kan virtuell serverkapacitet levereras till kunderna med högsta säkerhet och med mycket korta svarstider oavsett geografiskt avstånd. Varje kund får en egen webbportal där de enkelt kan administrera och övervaka sina befintliga servrar samt uppgradera eller beställa helt nya servrar. IP-Onlys Remote Backup är en helt redundant lösning där backupdata kopieras över kundens fiberanslutning och sedan lagras på disk och band hos IP-Only. Tjänsten bygger på IBM:s programvara, Tivoli Storage Manager (TSM). Säkerhetskopiorna finns alltid tillgängliga online och data kan därför återskapas över nätet vid behov. IP-Onlys managerade brandväggstjänst är uppbyggd på produkter från Fortinet och innehåller ett antal funktioner som IPS, webbfiltrering, VPN, VLAN, skyddad SIP och trafikrapporter. Brandväggarna realiseras primärt som virtuella enheter i IP-Onlys centrala plattform men kan även placeras fysiskt hos kunden vid behov.

12 Historik 2014 Stadsnätssatsningen, som inleddes med pilot föregående år, skalas upp ordentligt och går in i en expansiv fas med både förvärv av befintliga nät och nyförläggning. Smart Fiberstad lanseras och de första kommunerna tecknar samarbetsavtal. IP-Only bäddar för fortsatt expansion inom enterprise och wholesale när hostingspecialisterna Availo förvärvas förvärvar EQT, via fonden EQT Mid Market, IP-Only. Genom EQT har IP-Only fått kapital till att bygga ut en alternativ digital infrastruktur i hela landet. Ett öppet och neutralt nationellt stadsnät Premiumleverantör till krävande företag Strategiska initiativ med sikte på en riktigt neutral infrastrukturleverantör avyttrades, som ett led i fokuseringen av verksamheten privatkundsdelen i de senaste förvärven till Alltele IaaS-tjänsten Virtuell Server lanseras skalbar och flexibel serverkraft på kran direkt i nätet 2010 Ny organisation, intern konsolidering och fokus på lönsamhet 2009 IP-Only vinner förtroendet att leverera till offentlig sektor efter att ha tilldelats ramavtal för fasta operatörstjänster samt datakommunikation 2009 gjordes tre förvärv; operatören Dataphone, vilket kraftigt breddade och förstärkte IP-Onlys telefonierbjudande, serverhostingföretaget Telefortress Telehousing AB samt privatkundsoperatören Blixtvik AB kompletterade vi fastlandsförbindelserna med en sjökabel till Finland. Vi har även sedan tidigare egna dubbla sjökablar under Öresund och till Gotland förvärvades, som ett led i strategin att bygga ett mera finmaskigt nät och själv bära tjänsterna hela vägen fram till kunderna, Uppsala Stadsnät AB från TDC och adderade ytterligare 110 kilometer rör och fiberkabel i Uppsala tätort. nät avyttrades i april IP-Only behöll nyttjanderätt till ett antal viktiga huvudstråk av fiber startades IP-Only Systems AB vars fokus var att erbjuda system- och driftslösningar för företagsnät. Verksamheten i bolaget ingår sedan några år i ett annat koncernbolag tecknas många roliga kundkontrakt och trenden är tydlig att IP-Only vunnit förtroende i många olika branscher. Från mediakunder som Canal Digital och Sveriges Radio går spannet över industri med exempel som Volvo Aero och Aga Gas till tjänsteföretag som Securitas Direct. Även leveranserna till bank och finans tar fart med namn som Avanza och HQ Bank bildades dotterbolaget Svenska Fibernät AB i syfte att bygga ut ett alternativt, oberoende, fiberbaserat accessnätverk för snabb data och telekommunikation över hela landet. Bolaget har sedermera fusionerats med ett annat koncernbolag Laserkanonen som vi använder flitigt i marknadsföringen för att symbolisera råkraften i våra tjänster ser dagens ljus. Den har förfinats genom åren och finns numer i flera utföranden beroende på sammanhang. Dock finns den inte i verkligheten Trots andra aktörers skepsis mot att använda ett kontorsprotokoll på långa avstånd lanserades Ethernettjänsten. Idag, 10 år senare, är den en av våra storsäljare förvärvade IP-Only företaget KPNQwests omfattande fibernät. Nätet, som byggts ut sedan dess, sammanlänkade de skandinaviska huvud-städerna samt Malmö och Göteborg. I förvärvet ingick även de teknikhus för förstärkning och regenerering av signalerna längs fibersträckorna, som KPNQwest uppfört för att säkerställa ett totalt oberoende av andra aktörer IP-Only lanserar konceptet FiberOffice med systemtjänster för en enklare IT-vardag som komplement till de råa kommunikationstjänsterna. Bland annat Remote Backup har blivit en succé förvärvades Karlskrona Nät med ett väl utbyggt fibernät i sydöstra Sverige. De regionala delarna i detta 1999 grundades IP-Only av Svante Junell och Fredrik Jansson och den 7:e juli går startskottet för IP-Only som operatör i och med att man tilldelas sina första publika IPv4-adresser. Knappt åtta år senare kom tilldelningen av IPv6-adresser (ett antal motsvarande världens alla IPv4- adresser i kvadrat).

13 SMoKe rings SISTerS JaZZar LoSS Tisdagskvällen börjar med musikkryss. Sedan tar trion Smoke rings sisters (Sara ljunggren, Theresa Skjolden och Stina Klintbom) med publiken på en svängig tidsresa. Tillbaka till jazzen och swingen under 1900-talets första hälft. Grovare skyttepaviljong i Fänneslunda, tisdag 8 juli klockan till 21. Timmeleparken, onsdag 9 juli klockan 18 till Även fyra onsdagar till i sommar. stora, i Romsås där det är öppet hus på strutsgården. Romsås strutsgård nära Hökerum, torsdagar klockan 14 till 17. lilian och ingemar gard sjunger och spelar. Ekborgen i Blidsberg, lördag 12 juli klockan Olika musiker och sångare varje lördag till och med 23 augusti. Årås kvarn i Kölingared, söndag 13 juli klockan 18 till 22. TIPSA OSS om vad som händer i ulricehamn på LÄGG SJÄLV IN evenemang i Kalendern på webben, bt.se/kalendern HERRLJuNGA. Länsstyrelsen har utsett en ny ledamot och en ny ersättare i Herrljunga kommunfullmäktige till och med 14 oktober Ledamoten är Karin Carlsson och ersättaren är Ingvar Karelius, båda inom Moderaterna. Avgången ledamot är Anders Lennartsson. 8år har gått sedan moderaterna lovade att en gång- och cykelväg skulle byggas längs Töllsjövägen. Frågan fortsätter att uppröra Bollebygdsborna och tidigast 2015 kan det bli aktuellt för Trafikverket att göra en satsning. ulricehamn. Han misstänks ha använt cannabis i våras. Nu åtalas 26-åringen från Ulricehamn för narkotikabrott. Själv nekar han däremot till brott. Åklagaren yrkar på att mannen ska betala 30 dagsböter om 170 kronor, totalt kronor, som straff. Nu storsatsar fibernätsoperatören IP-Only på utbyggnaden av fibernät i Sverige. Med lanseringen av konceptet Smart Fiberstad är det meningen att alla ska tillgång till det digitala samhället. Det förklarade operatören under Almedalsveckan. Och först ut att titulera sig Smart Fiberstad är Härryda kommun. Det som händer just nu är inte klokt. I Almedalen pratades det hej vilt om Härryda kommuns satsning på fibernät, säger Per Hagehammar som är bredbandssamordnare i Härryda kommun. I nuläget byggs nätet ut i Pixbo och efter semestern ska arbetet fortsätta i Hällingsjö och Hindås. Till hösten är det Rävlandas tur. I Hällingsjö har vi redan 73 procents anslutningsgrad och i Pixbo har vi 85 procent. Det är ofattbara siffror. Senast 2016 kommer 90 procent ha fiberanslutning i Härryda kommun, säger Per Hagehammar. Fiberföreningar, samförläggning av olika aktiviteter, minskade schaktkostnader och kortare väntetider till att gräva. Det är nyckeln till att Härryda kommun har lyckats med sin satsning, enligt Per Hagehammar. Och han tror att det är så övriga kommuner måste jobba för att Sverige ska nå bredbandsmålet nämligen att 90 procent av befolkningen ska vara anslutna till fibernät På Gotland tar det tre månader innan man får tillstånd. I Härryda kan vi fixa det på fem dagar. Det viktiga är att samverka inom kommunen för när det ska grävas. Att man går igenom alla grävningar tillsammans. Det var därför jag startade hål i markengruppen för 13 år sedan, säger han. Kommer Sverige nå bredbandsmålet? Om kommunerna tar sitt an- BORÅS TIDNING måndag 7 juli 2014 Redaktör anne Engström, E-post Webben bt.se/bollebygd Adress Kungsbackavägen 1, Bollebygd Har man en fiberkabel 350 meter från sitt hus så anses man vara ansluten. Jag tycker att det ska räknas när man har anslutning direkt till huset. Måttstocken är fel och jag har påtalat det flera gånger, säger Per Hagehammar. FOTO Erika arnadottir/arkiv Per Hagehammar, bredbandssamordnare svar så går det. Det hänger på dem. Sen tycker jag inte vi får glömma de sista tio procenten heller. Frågan borde vara: Hur ska vi uppnå 100 procent? Det kommer bli ett jävla liv från de som inte får anslutning. Men fiberföreningarna måste också få in tillräckligt med pengar. Och det måste staten finansiera en del av. I grannkommunen Bollebygd ligger arbetet med bredbandsnätet ett uppdrag när en man, av okänd anledning, började hindra räddningsinsatsen. När personalen åkte där ifrån ska den 22-årige mannen ha sprungit mot tjänsteman. ikapp ambulansbilen och ryckt upp en av dörrarna under färden och sedan ställt sig framför fordonet så att Händelsen inträffade den 19 juni mitt i centrala Ulricehamn. Två personalen tvingades stanna bilen. ambulansmän hade då ryckt ut på Sedan ska han enligt åtalet både... just nu i inledningsfasen. Nästa vår ska en första plan presenteras. Vi håller på att ta fram en arbetsgrupp som kommer jobba med de här frågorna. I nuläget har vi kontakt med Västra Götalandsregionen som stöttar oss. Vi ser det här som en prioriterad fråga och det är därför vi startar den här arbetsgruppen. Det är viktigt att vi inte halkar efter, säger Ann-Charlotte Lind, tillförordnad samhällsbyggnadschef i Bollebygds kommun Kommer ni nå 90 procents anslutning till 2020? Det är det som arbetsgruppen får komma fram till. Men vi siktar mot det. Vad krävs? Vi behöver framförallt föra en bra dialog och se vilka behov som finns. Det kan också hända att vi diskuterar över kommungränserna. Planerar ni att samarbeta med Härryda? Det är inte omöjligt. Men det får gruppen ta ställning till. MarTIn HöGqVIST slagit och sparkat på fordonet så det blev skador i plåten. I samband med stämningsansökan kräver nu de två utsatta ambulansmännen kronor i skadestånd avseende kränkning. Mannen åtalas för förgripelse mot tjänstman och skadegörelse, två åtalspunkter som han i förhör har förnekat. niclas LILJenBy IP-Onlys modell för öppna och neutrala fibernät 12 Affärsområde City Networks City Networks leds av Jimmy Andreasson som har gedigen erfarenhet av stadsnät från tidigare befattningar i branschen, senast som VD för Svenska Stadsnät. Jimmy har under 2014 byggt upp en landsomfattande stadsnätsorganisation för att förvärva, driva och bygga upp lokala stadsnät. Med gemensamma, effektiva affärsmodeller arbetar man tillsammans med kommunerna för lokal och regional närvaro.»vårt fokus är att möta den ständigt ökande efterfrågan på kapacitet och hastighet. IP-Only storsatsar på utbyggnaden av fiberinfrastruktur i Sverige, så att fler ska få tillgång till digitaliseringens möjligheter. Genom ett fritt, öppet och neutralt nät skapas nya tjänster och innehåll, lokala entreprenörer och tjänsteleverantörer finner nya marknader och verksamhetsområden. Tusen blommor kan blomma. Parallellt med fiberutbyggnaden utvecklar vi vårt helhetskoncept Smart Fiberstad, som ger helt nya möjligheter för en kommun. Med Smart Fiberstad får kommunen en verktygslåda som bland annat genererar framtagandet av nya tjänster för välfärdssektorn. Målet med Smart Fiberstad är också att skapa plattformar för regional kunskapsöverföring.«jimmy ANDREASSON Chef för affärsområdet City Networks IP-Only investerar i Sverige och bygger ut fibernät i hela landet IP-Only är möjliggöraren av det nya digitaliserade samhället. IP-Only bygger, driver, och äger fiberinfrastruktur i Norden. Vårt stamnät förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, samt många städer däremellan. Vi möter den ständigt ökande efterfrågan på kapacitet och hastighet och gör Internet tillgängligt för allt fler. IP-Only utmanar den rådande strukturen genom utbyggnaden av en alternativ nationell infrastruktur, som är verkligt neutral och öppen, med fri konkurrens - där alla är välkomna på lika villkor. IP-Only investerar i Sverige och bygger ut fibernät i hela landet och ökar antalet datacenter. Vår vision är en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Därför behöver Sverige ett alternativt nationellt fibernät Den traditionella operatöreren kallar sitt nät öppet, men samtidigt opererar de vertikalt, dvs tillhandahåller både nät, agerar tjänsteleverantör och tillhandahåller slutkundstjänster. De är inte neutrala. IP-Only utmanar den traditionella operatörsrollen vi är övertygade om att fibernät med fri konkurrens, där alla är välkomna på lika villkor och där operatören har ett oberoende, i form av att man inte säljer egna tjänster till slutkund i sina egna nät, är det enda trovärdiga och garanten för verkligt neutrala Avtal 12 Bollebygd Herrljunga Ulricehamn GUIDen Per-JoHan THörn FEm SaKER du Kan göra i VECKan i ulricehamn TrIVSeLDanS I ParKen På onsdag är det dags för Bengt Hedin & co att underhålla danssugna. Härryda vill bli första smarta fiberstaden HäRRyda/BollEBygd. Härryda kommun blir Smart Fiberstad. med det nya helhetskonceptet satsar de vidare på fibernätet. Senast 2016 ska 90 procent av invånarna vara anslutna. Samtidigt ligger Bollebygds kommun i startgroparna. TITTa PÅ STrUTSar Varje torsdagseftermiddag under resten av juli kan du se strutsar, små som MUSIK PÅ SoMMarGÅrDen ekborgen DanSa PÅ GaMMaLT VIS Eva & ingvar bjuder upp till gammeldans på arenan. Nya ledamoter i fullmäktige Det som händer just nu är inte klokt. I Almedalen pratades det hej vilt om Härryda kommuns satsning på fibernät 26-åring åtalas för cannabisbruk Stoppade ambulans i farten man åtalas ulricehamn. En 22-årig man slet i farten upp dörren på ambulansbil. Sedan slog och sparkade han på fordonet så det blev bucklor i plåten. Nu åtalas mannen för bland annat förgripelse

14 90% HÄRRYDA FIBERUTBYGGNAD MED RAKETFART I januari 2014 förvärvade IP-Only Härryda Stadsnät. Ett fint nät med massor av potential. Från början anslöt stadsnätet bara kommunala verksamheter men hade kapacitet för så mycket mer. Med Härrydas stadsnät som grund påbörjades en storskalig fiberutbyggnad till villor, flerbostadshus och företag i hela kommunen. Målet är att bygga ett finmaskigt nät i tätorterna, och även ansluta byalag, fiberföreningar och mindre samhällen med öppen fiber. Utbyggnaden har sedan starten gått i raketfart och redan sju månader efter att utbyggnaden påbörjades installerades den första kunden. Syftet är att nå bredbandsmålet att 90 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast år 2020 men vi ser redan nu att i denna takt kommer Härryda att vara i mål redan Under sommaren 2014 tog Härryda ytterligare i ett steg i att framtidssäkra kommunen då man skrev en avsiktsförklaring med IP-Only om att Härryda kommun blir en Smart Fiberstad. Som en del av detta startades snart en dialog med en mängd andra kommuner som även de jobbar aktivt för ta digitaliseringen av samhället till en ny nivå. Genom forum för regional kunskapsöverföring har man påbörjat arbetet med samarbete kring framtidens nya välfärdstjänster.

15 14 och öppna fibernät. Detta är också förutsättningen för att just skapa det klimat som krävs för att nya tjänster, nytt innehåll ska fortsätta att utvecklas, uppfinnas och fylla nätet. Ett alternativt nationellt nät krävs också för att säkra konkurrensen som drivkraft i utbyggnaden av den nya infrastrukturen. När vi är fler som är med och bygger framtidens infrastruktur får fler hushåll och företag tillgång till fibernätet snabbare. IP-Only bygger ut ett nationellt stadsnät IP-Only investerar också i en kraftig utbyggnad av accessnätet, det vill säga den del av nätet som från vårt stamnät byggs ut till ett finmaskigt nät i samhället. Fibernätet utökas till större geografier också genom förvärv. De nya accessnäten blir en del av IP-Onlys nordiska infrastruktur och robusta nät med redundans och hög kvalitet. Utbyggnaden innebär att kommunen eller regionen förenas med grannkommun, grannregionen, till en nationell helhet, ett nationellt stadsnät, som i sin tur förenas med resten av världen. IP-Onlys storskalighet ger en effektivare och snabbare utbyggnad. Eftersom vi ser helheten och har nationella skalfördelar blir det ekonomiskt hållbart att investera. Utbyggnaden sker kontinuerligt i fast takt Utbyggnaden sedan starten 2013: Region Stockholm och Mälardalen: Sigtuna, Järfälla, Knivsta, Trosa, Österåker, Vallentuna och Stockholm Region Öst: Oskarshamn och Gotland Region Syd: Simrishamn Region Väst: Härryda, Grums och Kristinehamn Skalfördelar i enhetliga, öppna och neutrala stadsnät IP-Onlys modell för öppna och neutrala stadsnät innebär en enhetlig affärsmodell, drift och teknik. Det ska vara enkelt för alla tjänsteleverantörer att adressera hushåll och företag som är anslutna till vårt öppna och neutrala nät. I de öppna stadsnät som drivs av IP-Only kan varje anslutet hushåll välja mellan olika leverantörer av nättjänster. IP- Onlys roll är att vara en högautomatiserad kapacitetsleverantör som ansvarar för den fysiska infrastrukturen i form av fibernät och aktiv utrustning och tillhandahåller en och samma nätplattform mellan tjänsteleverantör och kund. IP-Only är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen och har erfarenhet att hjälpa kommuner att bygga upp stadsnät med allt från förläggning och till att leverera tjänster eller transportera andra tjänsteleverantörer till och från regionala nät. Tjänsteleverantörer Sammantaget har IP-Only mycket väl utbyggda möjligheter att leverera grossisttjänster till tjänsteleverantörer, ända fram till deras egna slutkunder I den framväxande rollen som stadsnätsoperatör har vi etablerat en skalbar och i hög grad automatiserad plattform för hantering av tjänsteleverantörens slutkundskundrelation. Fastighetsanslutning och Stadsnätsanslutning IP-Only knyter samman tjänsteleverantör och slutkund med en neutral och lättanvänd fiberinfrastruktur för accessnät. I ena änden, mot slutanvändarna, erbjuder vi Fastighetsanslutning av både flerbostadshus, villor och kommersiella fastigheter. Vi samarbetar och hjälper även byalag med allt ifrån att projektera, planera och i vissa fall bygga ut nät i glesbygden för att erbjuda anslutningar till en neutral fiberinfrastruktur. Anslutna fastigheter i det regionala fibernätet blir i förlängningen anslutna till IP-Onlys stamnät och tillgängliga för andra operatörer och tjänsteleverantörer. I andra änden, för tjänsteleverantörer som har slutkundstjänster att erbjuda / som har ett utbud av slutkundstjänster, finns möjligheten att integrera direkt med egna system i nätplattformen vilket gör det möjligt att hantera kunder kostnadseffektivt och med hög kapacitet.

16 15 Helhetskonceptet Smart Fiberstad ett neutralt och öppet fibernät för alla IP-Only stadsnätssatsning går hand i hand med vårt helhetskoncept Smart Fiberstad. Vi bygger konceptet på en övertygelse om att enda sättet för alla delar av samhället att obegränsat ta del av, och gemensamt utveckla, det digitala samhället är genom en neutral och öppen infrastruktur. Vägen till Smart Fiberstad sker i partnerskap med kommunen eller regionen. Med lokal förankring formuleras en gemensam målbild och utbyggnaden sker proaktivt med transparens, öppenhet och insyn. Genom att IP-Only har en decentraliserad organisation med regionalt ansvariga, samt lokal representation finns bra förutsättningen för ett nära samarbete. Tillsammans integrerar vi hela samhället. Vi bygger bort de digitala klyftorna. Vad innebär Smart Fiberstad för kommunen och dess invånare? Smart Fiberstad skapar tillväxt, utveckling och sysselsättning. Nya tjänster och innehåll skapas, lokala entreprenörer finner nya marknader och verksamhetsområden. Tjänsteleverantörernas utbud gentemot hushållen utvecklas, så att fler i samhället kan ta del av de digitala tjänsterna. Företagen ges möjlighet att stanna kvar, det lokala och regionala näringslivet kan växa och nya företag får förutsättningar att etablera sig. Genom Smart Fiberstad skapas en plattform som genererar framtagandet av nya tjänster, som t.ex. tjänster för välfärdssektorn. Kommunen eller regionen får genom Smart Fiberstad en verktygslåda med obegränsade möjligheter till innovation. Målet för IP-Only är att Smart Fiberstad ska generera regional kunskapsöverföring, samt bidra till samarbeten mellan det offentliga och utvecklare av välfärdstjänster. I IP-Onlys koncept ingår det att arbeta aktivt för att möjliggörara sådana samarbeten. Smart fiberstad bidrar till Klimatsmart stad. Genom Smart Fiberstad och utbyggnaden av fibernätet förenas kommunen med omvärlden. Kommunikation med ljusets hasighet innebär att det blir möjligt att arbeta och studera på distans. Delar av vård och omsorgsarbetet kan göras via nätet. Minskade transporter innebär minskade koldioxidutsläpp. Konceptet bidrar också till att innovationen av nya tjänster inom miljöområdet stimuleras.

17 Tjänster med kvalitet för företag med höga krav 16 Affärsområde Enterprise Solutions Johan Bergman rekryterades tidigt 2014 till rollen som säljdirektör och chef för affärsområdet Enterprise Solutions. Uppdraget är tydligt; att ta ett helhetsgrepp och driva försäljningen av nordisk nätinfrastruktur till större företag, internationella operatörer och offentlig sektor.»vi ser att IT-infrastrukturen blir alltmer affärskritisk för alltfler stora företag och offentlig sektor. Det är avgörande med hög tillförlitlighet, driftsäkerhet och hög kompetens. Vi märker också att det blir en växande efterfrågan på infrastrukturtjänster. Företag vill inte längre köpa och själva drifta egen hårdvara så som servrar, lagring och backuphårdvara. Istället väljer man hellre flexibla molntjänster. En förutsättning för denna förändring på marknaden är en högkvalitativ nätinfrastruktur. På IP-Only har vi allt som krävs för att möta marknadens nya utmaningar och vi vidareutvecklar hela tiden våra tjänster för att ligga i framkant. I juni 2014 förvärvade IP-Only datacenter- och hostingföretaget Availo, vilket var ett viktigt steg i denna utveckling.«johan BERGMAN Chef för affärsområdet Enterprise Solutions IP-Onlys företagskunder finns i vitt skilda branscher och deras krav och önskemål varierar lika mycket som deras olika verksamheter. De har dock det gemensamt att snabb och välfungerande kommunikation är av största vikt. Nyckeln till en stor del av IP-Onlys framgångar ligger i just vår förmåga att lyssna till kunden och anpassa leveransen efter specifika behov. Exempelvis har vår flexibilitet och snabbhet uppskattats högt när webb-, e-handel eller molntjänstföretag behöver uppgradera sin produktionsplattform och med kort varsel förses med redundanta nya Internetanslutningar.

18 Våra Enterprise-tjänster Företags-WAN (Ethernet Link / IP-Link) Att sätta epitetet 2.0 på något är ett slitet grepp men i brist på bättre så pratar vi gärna om nästa generations företagsnät som WAN 2.0. Vi ser allt oftare hur företag bygger nät med riktigt hög kapacitet och tillförlitlighet mellan sina kontor och till Internet. Där man tidigare valt 10 eller kanske 100 Mbit/s väljer kunder i större utsträckning gigabithastigheter och redundans. Detta öppnar för nya flexibla sätt att samarbeta i nätverk i realtid och med stora datamängder. Att kunna hantera sina olika kontor som om de satt på ett enda LAN leder såväl till kostnadsbesparingar som till helt nya sätt att arbeta på; dela tunga filer mellan olika landsändar lika lätt som inom samma kontor, spara pengar genom att centralisera serverdrift, eller placera backuper i någon av Sveriges säkraste datorhallar och ändå komma åt dem med samma hastighet som om de vore kvar på kontoret. Vi kan leverera snabba och tillförlitliga WAN baserat på ren Ethernet eller IP-VPN, allt efter kundens önskemål och behov. Internet IP-Only har länge levererat Internet med mycket hög kapacitet till operatörer och ledande Internetsajter och utvecklingen är tydlig. Allt fler företag och organisationer uppgraderar sin Internetanslutning till multipler om 100 Mbit/s eller till och med flera Gbit/s. Utöver hög bandbredd har Internet från IP-Only med ett väl utbyggt trafikutbyte med andra operatörer, såväl i som utanför Sverige (ca 90 % av trafiken från en normal svensk webbsite hanteras med direkta trafikutbyten). Det ger kontroll över trafikvägarna och möjliggör tjänster med garanterade kapacitets- och servicenivåer. Det finns också många tillval för att ytterligare höja säkerhet och tillförlitlighet: managerad brandvägg, lastbalansering, DDoS-skydd (mot både volymbaserade attacker och mera intelligenta lager-7 attacker), redundans och mer. Sedan flera år levererar vi också standardiserade IPv6- konfigurerade gränssnitt till Internetkunder med samma SLA som för IPv4. 17 IP-Only kan fylla företagsnätet med smart IT-infrastruktur. Komplettera WAN:et med central Internetanslutning skyddad med managerad brandvägg och DDoS-skydd, säkerhetskopiera data med Remote Backup och köp serverkraft på kran med Virtuell server, levererad direkt i nätverket. Ett ekosystem en port bort.

19 18 Infrastrukturtjänster (IaaS) Infrastruktur som tjänst eller molntjänster är ett snabbt växande segment för IP-Only och förklaringen är enkel. Säkerhet, server- och lagringskapacitet levererad i nätverket är både enklare, effektivare och mer flexibelt än att äga och administrera egna plattformar. IP-Onlys plattformar är dessutom placerade i Sverige och dimensionerade för att klara de allra mest krävande tillämpningarna. Virtuell Server: en molnbaserad tjänst som låter företag slippa investeringar och drift av hårdvara och istället få servrar med valbara prestanda, operativsystem och applikationer levererade över nätet efter behov, antingen över dedikerade Ethernet-länkar eller över Internet. Remote Backup: automatiserad säkerhetskopiering och enkel och snabb restore av data direkt över nätet. Slipp administration, säkerhet, kostnader för maskinoch programvara, redundans, skalbarhet, utrymme, strömförsörjning och backuprapporter. Alla bitar ingår i tjänsten och man betalar endast för utnyttjad lagringsvolym. Brandvägg: en flexibel och priseffektiv lösning med hög säkerhetsnivå som hanterar sammansatta hot utan att riskera flaskhalsar i kommunikationen. IP-Only ansvarar för drift, övervakning och alla uppdateringar som krävs för att avvärja nätbaserade hot och attacker. Dynamic Site Accelerator (DSA) DSA höjer både prestanda, tillförlitlighet och funktionalitet för valfri webbtjänst. Företag och organisationer som kräver hög tillgänglighet och prestanda till sina konsumenter/användare på Internet möter flera utmaningar. Ju mer innehåll desto större krav på prestanda hos alla länkar i kedjan. IP-Onlys tjänst DSA avlastar webbservrar och mellanlagrar innehåll på servrar runtom i nätet, närmare användarna. Content Distrubution Network (CDN) IP-Only erbjuder en komplett streamingtjänst till innehållsleverantörer som vill distribuera media i form av ljud och bild över Internet. Kunden får då tillgång till en skalbar och kostnadseffektiv plattform med stöd för många format och distribution live eller on demand. Vi levererar även mer komplexa, kundanpassade lösningar. Plattformen är uppbyggd i flera av IP-Onlys geografiskt separerade datorhallar för att ge full redundans och mycket hög tillgänglighet.

20 Colocation/Datacenter IP-Only erbjuder sedan länge Colocation med mycket hög säkerhet på flera platser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Anläggningarna ligger direkt på IP-Onlys stamnät med flera fysiskt oberoende kopplingar mot nationella fibernät för högsta möjliga redundans. Med förvärvet av hostingspecialisten Availo under första halvan av 2014 adderar vi nu flera nya toppmoderna hallar för egna men också för kunders IT-plattformar, bland annat Linköping, Oslo och Stockholm. I IP-Onlys datorhallar finns också tillgång till ett flertal andra operatörer så att man som kund kan välja kommunikationsleverantör. Hallarna är utrustade med 24-timmars övervakning, brand- och inbrottsskydd, reservkraft, klimatanläggning m.m. Samtliga utrymmen i datorhallarna kameraövervakas dygnet runt från IP-Onlys NOC (Network Operations Center), alltså samma organisation som också ansvarar för driftövervakningen av IP-Onlys nättjänster och infrastruktur. Genom att placera sin utrustning i ett eget låsbart skåp, eller rentav i ett eget rum, i någon av IP-Onlys datorhallar uppnår man högsta möjliga säkerhet i kombination med redundant kommunikation av högsta kvalitet. Som kund har man förstås tillgång till sina skåp dygnet runt, 365 dagar om året. Företagstelefoni IP-Only är en fullskalig teleoperatör med en kraftfull och flexibel plattform som låter oss leverera helt enligt kundernas önskemål. Vårt välutbyggda telefoninät har högsta tillgänglighet och kvalitet och vi har lång erfarenhet av telefonianslutning såväl via ISDN-PRI (för kunder med traditionell växel) som SIP-Trunk (för kunder med SIPbaserad växel). Vi kan erbjuda flexibla telefonilösningar skräddarsydda för kommunikationsintensiva företag, exempelvis contact center- eller dialer-kunder Media, de allra största bandbreddsslukarna, har länge varit kunder till IP-Only. Vi svarar upp mot deras behov av hög kapacitet och tillförlitlighet. Utöver rå nätverkskapacitet har vi tjänster i nätet, CDN och DSA, för ännu smartare och snabbare innehållsdistribution för en ännu bättre slutanvändarupplevelse. Wholesale Vårt nät med hög kapacitet och god nordisk täckning lockar både nationella och globala operatörer med behov av transport- och accesstjänster. Med Ethernet i både stamnät och i lokalaccesser skapas transparens som gör det enkelt för andra operatörer att förmedla sina kunders röst- och datatrafik i IP-Onlys nät. Vi tillhandahåller också våglängder, svartfiber eller dukter (rör) för operatörer som vill ha råvara att förädla till slutkundstjänster i egen regi. Förutom själva kommunikationstjänsterna och kapaciteten hyr operatörer driftsäkra utrymmen, både i IP-Onlys stora datorhallar men också i våra mindre teknikhus distribuerade runtom i landet. I de större nätnoderna levereras exempelvis Internettrafik med mycket hög tillgänglighet (IP-transit) till operatörens egen inplacerade utrustning. Direkt härifrån eller från någon av de mindre noderna når man sedan alla tillgängliga stadsnät och deras anslutna företag och privatpersoner. IP-Only har också innovativa och kostnadseffektiva erbjudanden för operatörer som förmedlar rösttrafik. IP-Only har ett växande finmaskigt accessnät IP-Only levererar infrastruktur och accessnättjänster till andra operatörer och tjänsteleverantörer på ett flertal orter i Sverige och övriga Norden. Vår stadsnätssatsning kommer även företags- och operatörskunder till nytta genom ett mycket snabbt växande finmaskigt accessnät. Drift & Underhåll samt NOC Liksom stamnäten så behöver regionala fibernät övervakas och underhållas dygnet runt för att fungera optimalt och förmedla tjänster med hög tillförlitlighet. Därför erbjuder IP-Only tjänsterna Drift och Underhåll samt NOC för nätägare med höga krav på driftsäkerhet och tillgänglighet. Vi ansluter kundens nät till våra system och tar ett helhetsansvar för övervakning, underhåll och snabb felavhjälpning, helt efter de riktlinjer som nätägaren avtalar. Vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt. 19

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011 Innehåll 2 Finansiella highlights 2011 3 Detta hände 2011 22 Förvaltningsberättelse 28 Koncernens rapport över totalresultatet 1 4 Om IP-Only Framtidens

Läs mer

IP-Only AB Företagspresentation

IP-Only AB Företagspresentation Företagspresentation Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av Telekomnyheterna,

Läs mer

Förord. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur.

Förord. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur. Förord Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur. Alla ska få tillgång till ett fibernät där innovation och tjänster får utvecklas utan begränsningar

Läs mer

S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 I C T- I N F R A S T R U K T U R F Ö R A L L A Ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB S T O K A B I K O R T H E T Innehåll 3 2005 i korthet Stokab ägs

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Ekonomisk översikt 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning jämförbar verksamhet** mkr 335,4 309,0 294,8 245,5 188,9 Nettoomsättning** mkr

Läs mer

Affärsidé. Mål. Strategi

Affärsidé. Mål. Strategi Årsredovisning 2001 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk.

Läs mer

Leveransrekord under 2013 kopplade vi upp Sveriges alla ICA-butiker och bankomater samt vann vår största kund hittills i Svenska Spel.

Leveransrekord under 2013 kopplade vi upp Sveriges alla ICA-butiker och bankomater samt vann vår största kund hittills i Svenska Spel. 2013 ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING Leveransrekord under 2013 kopplade vi upp Sveriges alla ICA-butiker och bankomater samt vann vår största kund hittills i Svenska Spel. Produktion: DGC One AB, 2014

Läs mer

2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning

2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning Innehåll: Verksamhetsberättelse Kort om DGC 4 Vd har ordet 6 2011 kvartal för kvartal 10 Vår historik 12 Vårt nät 13 Våra strategier 14

Läs mer

använda befintliga broar... Stadsnätsföreningen lär EU om fibernät och digitalisering magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 1 mars 2015 Bryssel

använda befintliga broar... Stadsnätsföreningen lär EU om fibernät och digitalisering magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 1 mars 2015 Bryssel magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 1 mars 2015 När Trafikverket inte låter byalag och kommun använda befintliga broar... Bryssel Stadsnätsföreningen lär EU om fibernät och digitalisering REDO

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 2 NET INSIGHT R 2001 NET INSIGHT ÅR 2001 3 VD HAR ORDET 4 VERKSAMHET OCH VISION

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet«

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« ÅRSREDOVISNING 2008 PHONERA AB (publ)»renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« Nytt lönsamhetsrekord inom fast telefoni

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Telekom. Nya 4G kommer att förändra mycket

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Telekom. Nya 4G kommer att förändra mycket Framtidens Telekom För tillväxt och konkurrenskraft Strategiska branschfrågor på agendan IT & Telekomföretagen bevakar och agerar opinionsbildare i flera avgörande frågor som berör hela branschen. Det

Läs mer

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT et Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska ransportlösning för medienät, marksänd digital-tv, mobil-tv-nät och IPTV/ abel-tv-nät. Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband eller infrastrukturpropositionens saknade kapitel en rapport om mobilt och fast bredband från Telenor Sverige 1 Innehåll 1. Inledning...3 2. Behovet

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 1 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Bredbandsutbyggnaden är en stor och viktig fråga för landets kommuner.

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

välkommen till det uppkopplade samhället

välkommen till det uppkopplade samhället välkommen till det uppkopplade samhället Ericsson Årsredovisning 2014 innehåll Verksamheten Ericsson i korthet... 1 2014: en överblick... 2 Brev från VD... 4 Detta är Ericsson... 8 Strategisk inriktning...

Läs mer