IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012"

Transkript

1 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

2 Innehåll 1 Finansiella highlights Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet 31 Moderbolagets resultaträkning 6 Hög kvalitet och personlig service 32 Moderbolagets balansräkning 8 IP-Onlys nät Moderbolagets kassaflödesanalys 9 Infrastruktur och tekniska plattformar 35 Noter 12 Marknad och tjänster 56 Revisionsberättelse 12 Affärsområde Corporate 58 Aktie och aktieägare 18 Affärsområde Wholesale 59 Historik 20 Förvaltningsberättelse 60 Styrelse & VD 28 Koncernens rapport över totalresultatet 62 Adresser

3 Finansiella highlights 2012»IP-Only har under året 2012 haft en fortsatt stadig tillväxt i fasta månadsintäkter. Detta har tillsammans med en ökad bruttomarginal, nu 51,8 procent, till stor del bidragit till det stabila kassaflödet från rörelsen på 51,1 mkr.«1 Helåret januari-december 2012 Nettoomsättning 419,7 mkr (404,0) Bruttomarginalen förbättrades till 51,8% (50,3) EBITDA 76,6 mkr (76,0) Rörelseresultat -23,4 mkr (-21,8) Resultat efter skatt -77,2 mkr (-70,6) Resultat per aktie -11,95 kr (-11,91) Orderingång på nya tjänster uppgick till 6,9 mkr (5,5), avseende det beräknade månadsvärdet av kontrakterade fasta avgifter Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,1 mkr (33,7) Likvida medel 30,1 mkr (35,2) per 31 december NETTOOMSÄTTNING OCH och resultatutveckling de senaste fem åren intäkter per segment 2012 Mkr % 40 % Drift- & outsourcingaktörer Bank & Finans Contact centers % 20 % Operatörer % Corporate & Public % Media & Content providers EBITDA (mkr) Nettoomsättning (mkr) Bruttomarginal %

4 Affärsidé, strategi och vision 2 Inledning IP-Only startade sin verksamhet 1999 och byggde från början upp en verksamhet baserad på en övertygelse om Internet och IP som centrala bärare för all form av kommunikation. Över tid har man samlat kompetens och personer med kunskap och erfarenhet av att bygga och driva en komplett modern infrastruktur av fibernät, datacenter och tekniska tjänsteplattformar. Affärsidé IP-Onlys affärsidé är att äga, driva och utveckla sin egna nordiska nätinfrastruktur och erbjuda tjänster som utgör fundamenten till det digitala informationssamhället. Grunden för verksamheten är det nordiska stam- och accessnätet med tillhörande egna datacenter för tjänster inom serverhosting och Internet. Kunderna utgörs av andra operatörer, tjänsteleverantörer på Internet, samt IT-intensiva företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Strategi IP-Only fokuserar genomgående på att leverera högkvalitativa, skalbara och kraftfulla tjänster i en modern infrastruktur för fibernät och datacenter. Strategin bygger på en fortsatt stabil efterfrågan på de tjänster som utgör grunden för det digitala samhället. Fiberbaserat Internet, Webb-TV, E-handel, 24-timmarsmyndigheter, sociala medier, molntjänster, etc. kräver alla både tillförlitlig och kraftfull infrastruktur. IP-Onlys strategi är att möta denna efterfrågan på bl.a. följande sätt: Erbjuda andra operatörer och tjänsteleverantörer tillgång till accessnätstjänster med attraktiva och i hög grad skalbara gränssnitt för enkel försäljning och kundhantering, dels i IP-Onlys egen infrastruktur och dels i andra fibernät som drivs av IP-Only. Bygga och utveckla accessnät för att öka täckningen och adresserbar marknad och samtidigt öka nyttjandegraden av stamnätet samt att i så stor utsträckning som möjligt leverera tjänster över egen infrastruktur hela vägen fram till kunden. Läs mer på nästa sida: IP-Onlys modell för öppna fibernät. Erbjuda stora företag och IT-intensiva nischsegment som t.ex. callcenterföretag och bank- och finanssektorn högkvalitativa, kostnadseffektiva, flexibla och moderna nättjänster. Kunderna har en stor frihet i design och utformning med kombinationer av Ethernet, Internet, Telefoni, Datacenter och mervärdestjänster som Virtuell Server, Remote Backup, Brandvägg, etc. Erbjuda media- och tjänsteleverantörer på Internet högkvalitativa tjänster för effektiv distribution av alla former av molntjänster och mediainnehåll till slutkunder på hela Internet samt infrastruktur för serverhosting och datacenter. Utmärkas som en leverantör med hög teknisk kompetens och driftkvalitet samt att i kundrelationen arbeta i en nära, öppen och ärlig dialog. Med ansvarsfullt ledarskap och ett medvetet arbete med bolagskultur ska IP-Only bygga förtroende både internt och externt samt stärka varumärket långsiktigt. Utöver organisk tillväxt och i den mån Bolagets kassaflöde tillåter växa genom förvärv av lokala fibernät och/eller kompletterande kundstockar. Vision IP-Onlys vision är att vara den främsta leverantören i Norden av tjänster som utgör fundamenten till det digitala informationssamhället såsom fibernät, Internet, datacenter, serverkapacitet och telefoni.

5 Uppsala Stadsnät, S:t Persgatan 6, Uppsala EN DEL AV IP-ONLY Uppsala Stadsnät växer Det kanske första konkreta exemplet på att IP-Only breddar sitt fokus och satsar på egen fibertäckning längre ut i de finmaskiga accessnäten kommer i hemstaden Uppsala. Där äger och driver IP-Only Uppsala Stadsnät sedan I slutet av 2012 togs beslutet att satsa på att bygga ut nätet kraftigt och erbjuda ett öppet och fiberbaserat anslutningsalternativ till ca villahushåll. Projektet rymmer både omfattande fysisk fiberförläggning och etablering av flera samarbeten med tjänsteleverantörer som ska stå för innehållet i nätet. Intresset i de först bearbetade områdena är mycket stort och bland en majoritet av boende råder ingen tvekan om att öppen optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor 3 Telefon: E-post: UPPSALA STADSNÄT IP-Onlys modell för öppna fibernät Fram till idag har stora resurser lagts på att bygga lokala nät på många håll runt om i landet. Ofta har detta gjorts av kommunala bolag. Resultatet har emellertid blivit ett antal fragmentariskt spridda fibernät med låg nyttjandegrad och bristande lönsamhet, långt ifrån deras verkliga potential. Vi är övertygade om att i det digitala samhälle som nu växer fram behöver Sverige en rikstäckande, öppen fiberinfrastruktur ända ut till slutanvändarna som är konkurrensneutral för tjänsteleverantörerna. IP-Onlys modell för öppna stadsnät innebär enhetlig affärsmodell, drift och teknik. Med start i Uppsala ska det göra det enkelt för tjänsteleverantörerna att adressera stadsnätsmarknaden. I de öppna stadsnät som drivs av IP-Only kan varje anslutet hushåll välja mellan olika leverantörer av nättjänster. Separata aktörer för nätinfrastrukturen och tjänster är en bra modell för sund konkurrens. Är kunden av någon anledning inte nöjd med en leverantör så är det enkelt att byta till en annan som finns på samma villkor i nätet. IP-Onlys roll är att vara en högautomatiserad kapacitetsleverantör som ansvarar för den fysiska infrastrukturen i form av fibernät och aktiv utrustning och tillhandahåller en och samma nätplattform mellan tjänsteleverantör och kund, oavsett accessnät. Målet är med IP-Onlys satsning är att på den svenska fibernätsmarknaden bygga ett verkligt öppet och kraftfullt alternativ på nationell nivå

6 VD har ordet 4 När jag efter 13 år i bolaget blev ombedd att för andra gången ta rollen som VD för IP-Only var svaret givet. Jag har haft många roller på IP-Only, från att vara djupt involverad i tekniska detaljer, utveckla nya tjänster till att teckna avtal om nordisk infrastruktur med flera av världens största operatörer. Nu får jag förmånen att leda IP-Only in i en ny fas med sikte på ökad tillväxt på alla våra områden av fiber, datakommunikation och molntjänster. Under 2012 inledde vi därför arbetet med att sätta en ny strategisk plan som ökar vårt fokus på bolagets fortsatta utveckling som infrastrukturbyggare. Det har varit en händelserik första tid där vi tillsammans tagit flera viktiga steg mot en långsiktigt hållbar verksamhet med sund ekonomi, bra tjänster och nöjda kunder. Vi lämnar en längre period av intern konsolidering bakom oss för att nu verkligen kunna satsa framåt. Vi avslutade året med ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten och under tidig höst gjordes en omförhandling med vår huvudbank med förlängda lånevillkor. Detta är mycket positivt även om vi fortfarande har hög belåning och är under press att få till stånd en långsiktigt hållbar kapitalstruktur som kan bära en fortsatt tillväxt. Trots en svag konjunktur som påverkat investeringsviljan hos våra befintliga och potentiella kunder steg våra fasta månadsintäkter 2012 till 317 MSEK, upp 12 procent jämfört med föregående år. IP-Only har också fortsatt utvecklas mot en position på företagsmarknaden där vi allt oftare vinner kontrakt på högsta funktionalitet, kompetens och kvalitet, dvs. utmärkande drag för en premiumleverantör. Tydliga exempel på detta är de nya kunderna Ragn-Sells och Tyréns som båda tecknat avtal om driftsäkra höghastighets-wan för att knyta sina verksamhetsplatser till varandra och till centrala IT-resurser. Denna typ av nät spelar en mycket viktig roll för allt fler företag och är ofta helt verksamhetskritiska för våra kunder. Företagens konsolidering av IT och ökande användning av tjänster i molnet är bra för IP-Only. Det kräver högkvalitativa nätanslutningar och att vi kan erbjuda exempelvis virtuella servrar eller backup direkt i nätet förstärker vår position som helhets leverantör av högpresterande IT-infrastruktur. Även IP-Onlys wholesaleverksamhet, försäljning till andra operatörer, uppvisade ett stabilt Till globala jättar som exempelvis Interoute och Level3 levererade IP-Only nya förbindelser för ökad nordisk täckning. Vårt accessnät i Norden samt våra redundanta fibervägar från finsk-ryska gränsen ner till kontinenten är framgångsfaktorer på denna marknad. Också på den svenska grossistmarknaden drivs vår försäljning av kraftig ökning av både fast och mobil datatrafik. Under året tecknade IP-Only ett avtal med Telenor om fiber till ett stort antal bostadsområden i Uppsala (allmännyttiga Uppsalahem). Till mobiloperatören 3 fortsätter vi våra leveranser av fiberanslutningar till allt fler basstationer som en del av deras 4G-utbyggnad. IP-Onlys strategiska fokus utökades under 2012 med att ytterligare förbättra den finmaskiga täckningen i städerna med egen fiber. Ett större accessnät låter oss dra mer nytta av vårt ortssammanbindande nät och vår adresserbara marknad växer. Med en fortsatt fiberutbyggnad möter vi de viktigaste drivkrafterna på vår marknad: företagens fortsatta centralisering av IT-resurser och i förlängningen användning av molntjänster samt ökningen av strömmande media till konsumenter. Det ligger också i linje med regeringens bredbandsmål om tillgång till 100 Mbit/s eller mer för 90 procent av de svenska hushållen och företagen innan år Med detta utökade fokus och med bättre ekonomiska förutsättningar är vår satsning på att bygga ut Uppsala Stadsnät och erbjuda ett snabbt och öppet nät till villafastigheter och byalag helt naturlig.

7 Med IP-Onlys fiberstamnät, kunskap och oberoende finns en stor potential att aktivt delta i den fortsatta utbyggnaden och konsolideringen av stadsnätsmarknaden i Sverige. En sådan utveckling är helt nödvändig för att förvandla dagens fragmenterade accessinfrastruktur till en mer sammanhållen, stark och verkligt fungerande nationell infrastruktur konkurrensneutral och till nytta för både tjänsteleverantörer, företag och hushåll. Den utvecklingen har IP-Only ambitionen att vara med och leda! Detta läge ger oss nu, 2013, möjlighet att se framtiden an med växande optimism och en långsiktig vision om ett IP-Only som fortsätter att utveckla affärer, teknik och bygga infrastruktur som lägger grunden till hela det moderna digitala informationssamhället. 5 Uppsala 3 april 2013 Mikael Philipsson Verkställande direktör Mikael Philipsson, Verkställande direktör

8 Hög kvalitet och personlig service enligt kunderna 6 Bland IP-Onlys kunder finner man en hög andel IT-företag och andra kommunikationsintensiva företag vars nättjänster är affärskritiska. I våra kundundersökningar syns det att det inte bara är hög kvalitet och tillförlitlighet på själva nättjänsterna som är avgörande för hur nöjda kunderna är. Minst lika viktigt är att operatören kan ge den personliga service, flexibilitet och kunskap som krävs för exempelvis snabb felavhjälpning eller stöd när kunden måste anpassa eller förändra något i sina tjänster. Att vi på IP-Only är en relativt liten organisation som äger och kontrollerar vår egen kompletta infrastruktur har många fördelar. Det gör oss oberoende, handlingskraftiga, snabba till beslut och pigga på att ligga i teknikutvecklingens framkant för att ständigt kunna ge våra kunder mer kraftfulla och kostnadseffektiva tjänster. På IP-Only anstränger vi oss för att ge våra kunder ett personligt och kompetent bemötande i alla kontakter. Vår personal finns med som stöd och bollplank under behovsanalysen i försäljningsprocessen och då nya frågeställningar dyker upp är de aldrig längre bort än närmaste telefon. För kunder med särskilda behov upprättas regelbundna driftmöten. Vi diskuterar gärna anpassning, uppgradering eller komplettering av tjänster för att svara mot specifika behov och högt ställda förväntningar. Från beställning och hela vägen fram till löpande drift drivs ditt ärende av en personlig koordinator. Våra leveranskoordinatorer har full kontroll över alla delar av processen och jobbar tätt med kunden. Också då man ringer IP-Onlys kundtjänst eller vår dygnet-runt-bemannade drift- och övervakningscentral (NOC) får du som kund kvalificerade svar direkt av teknisk personal. Härifrån övervakas samtliga delar av nät och system; alltifrån bandbreddsutnyttjande i transmissionssystem till temperaturen i datorhallar. NOC:en kan svara på alla frågor om driftstatus, och leder och koordinerar felavhjälpningsarbetet i händelse av driftproblem. Driftövervakningen ser också till att identitetskontroll sker i samband med inpasseringen till alla IP-Onlys byggnader och datorhallar. För alla larm och incidenter skapas rapporter till berörda kunder. Exempel på kompetens och erfarenhet i ip-onlys organisation 1. Helena Bengtsson, Sales Executive Utvecklar både nya och befintliga kunder för att nå förbättrad ny- och merförsäljning. 2. Fredrik Bidevind, Client Manager Wholesale Ansvarar för operationella frågor gentemot wholesalekunder och med planering och lösningsförslag vid större förändringar av kunders nät och tjänster. 3. Johan Carlsson, System Specialist CDN Designar, utvecklar och underhåller IP- Onlys plattformar för innehållsdistribution (CDN) och webbacceleration (DSA). 4. Catrin Enarsson, Head of Order & Product Support Ansvar för orderhantering, produktstöd, systemstöd och avdelningsöverskridande moment med fokus på att förenkla och effektivisera säljprocessen. 5. Joakim Eriksson, Tekniskt säljstöd Stödjer säljkåren med teknisk expertis och ser samtidigt till att vi gör fler och lönsamma affärer. 6. Fredrik Hemmingsson, Product Manager Hosting Ansvarig för IP-Onlys produkter och tjänster inom området Hosting inklusive satsningen på molntjänster. 7. Jeanette Kumlemark, Chef Service Delivery Ansvarig för leveransavdelningen som koordinerar från avtalsteckning till drifttagen tjänst och ser till att IP-Only håller hög precision i leveranserna. 8. Christian Pallinder, Systems Architect Ansvarig för plattformsarkitektur och systemdesign för bland annat Virtuell Server och Remote Backup. 9. Fredrik Rosenbecker, Senior Routing and Peering Engineer Sköter kontakter och förhandlar med andra operatörer om villkoren för utbyte av IP-trafik som Ansvarig för IP-nätet och peeringstrategi.

9 IP-Onlys viktigaste kännetecken Eva Sjögerås, Chef Transport Networks Ansvarar för design och teknikval så att IP-Only levererar högkvalitativa transportnätstjänster både till kund och till våra egna plattformar. 11. Mikael Sköld, CFO. Chief financial officer med övergripande ekonomiskt ansvar för IP-Only koncernen. 12. Per Svahn, Product Manager Voice Uppdrag att utveckla IP-Onlys telefoniplattformar och anpassa våra tjänster efter kundernas behov. 13. Dennis Söderström, Sales Manager Corp. & Contact Centers Övergripande ansvar för försäljning mot SME, media, public, contact center samt bank & finans. 14. Christer Tensmyr, Driftansvarig Fibernät Specialist med ansvar för drift, underhåll och projektledare vid nyförläggning av optisk fiber. 15. Mikael Westerlund, CTO Har övergripande ansvar för teknik och teknikval men hjälper också till att ta fram särskilt krävande kundspecifika lösningar. 16. Mikael Wiklund, Sales Manager Large Corporate Säljansvarig med fokus mot större företag och drift- & outsourcing leverantörer

10 IP-Onlys nät mer än norden IP-Only levererar runtom i hela Sverige... Inom Norden används IP-Onlys eget fibernät. Det centrala stamnätet utgörs av ett ringformigt nät i Norden som ansluter ländernas huvudstäder. Stamnätet är i sin tur anslutet till ett stort antal lokala och regionala nät längs vägen, vilket gör det möjligt för IP-Only att leverera sina tjänster även på mindre orter runtom i landet....och i städer som London, Amsterdam, Frankfurt och New York Fiberstamnätet är även anslutet med redundanta förbindelser mot kontinenten och vidare över Atlanten så att IP-Only kan leverera sina tjänster på flera håll utanför Sverige. Exempelvis i flera västeuropeiska storstäder samt i New York.

11 Infrastruktur och tekniska plattformar IP-Onlys infrastruktur IP-Onlys fiberstamnät är ett av marknadens mest kraftfulla och den moderna teknik som används gör det också kostnadseffektivt. Tack vare strategiskt riktiga teknikval redan i samband med förvärvet av KPNQwests nät 2002 där IP-Only satsade på fram-tidstekniken Ethernet istället för SDH, har IP-Only idag lång erfarenhet av att leverera transparenta och rena Carrier Ethernet transportnätstjänster. IP-Onlys nätstruktur har olika tjänsteplattformar för IP/Internet och Ethernet parallellt på det optiska WDM-lagret. Sammantaget innebär detta att IP-Only kan leverera IT- och operatörstjänster med hög funktionalitet, tillgänglighet och prestanda på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Fibernät och datacenter IP-Only äger och driver ett nordiskt fibernät med mycket hög kapacitet, god täckning och förgreningar inom och utanför Europa. Den centrala fiberringen, med land- och sjökabel, förbinder ett stort antal städer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, vidare både till ryska gränsen och söderut mot kontinenten. IP-Only kontrollerar den egna infrastrukturen från grunden; från fiber och rör, via egna fastigheter för teknikutrustning, till transmissionssystem och IP-backbone. Fiberstamnätet består i huvudsak av två kanalisationsrör med i dagsläget en 96-fiberkabel. Stamnätet kompletteras med ett antal mer finmaskiga accessnät i städer och regioner för att i första hand nå slutkunderna på egen infrastruktur. IP-Only har datacenter med mycket hög driftsäkerhet i direkt anslutning till fibernätet och erbjuder datacentertjänster på flera platser i Stockholm samt i Göteborg, Malmö, Oslo och Helsingfors. Det mest extrema skyddet uppnås i ett datacenter som tidigare varit en militär ledningscentral strax söder om Stockholm, insprängd 20 meter ned i det svenska urberget. Längs fibersträckorna har IP-Only också över 40 egna byggnader med utrustning för förstärkning och regenerering av de optiska signalerna samt utrymme för inplacering av kundutrustning. Transmissionsnät Ovanpå fiberinfrastrukturen används WDM-system (Wavelength Division Multiplexing) som är en teknik som utnyttjar varje fiberpar effektivt genom att skicka flera olika våglängder över en och samma fiber. WDMsystemet är kraftfullt bestyckat och kan enkelt uppgraderas. IP-Only har en ren nätstruktur där de olika tjänsteplattformarna ligger parallellt direkt på WDMlagret. IP-nät IP-Only har ett separat Internet-backbone direkt på det optiska nätet för alla krävande tjänster som Internetkapacitet, CDN/Streaming och Telefoni. IP-nätet utmärker sig genom att det genomgående är byggt med dubblerade utrustningar i stamnätsnoderna och i flera ringstrukturer samt att det används enbart för IP-tjänster. Inga kontorssammanbindande tjänster (t.ex. IP-VPN eller MPLS-VPN) finns i detta nät. Detta minskar komplexiteten, höjer tillgängligheten och sänker svarstiderna inom såväl det egna nätet som mot andra operatörer. IP-Only har också ett väl utbyggt trafikutbyte med andra operatörer, såväl nationellt som internationellt. Genom en öppen peeringpolicy har IP-Only etablerat en stor mängd direkta trafikutbyten med andra operatörer, 9

12 10 vilket är positivt för kvalitet och prestanda då trafiken inte behöver transiteras över tredje part för att nå sin destination. Trafikutbyte sker bland annat på Netnods knutpunkter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, samt på knutpunkterna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Amsterdam, Frankfurt, London och New York. Därtill kompletteras IP-nätet med DDoS-skydd som tillvalstjänst. Detaljerad analys av trafikmönster identifierar och gör det möjligt att stoppa överbelastningsattacker redan i stamnätet där kapaciteten är som högst. Ethernet IP-Onlys Ethernetnät spänner från Kiruna i nordligaste Sverige till Manhattan i New York. Det innebär att inga kompromisser behöver göras när Ethernettjänster över längre distans ska levereras. Nätet är installerat på dedikerade våglängder i det egna fibernätet. Tekniken är utformad för att tillmötesgå de höga krav som ställs på en traditionell punkt-till-punkt-förbindelse samtidigt som den ska uppfylla både dagens och morgondagens teknikstandard. Tack vare den enkla arkitekturen utan konverteringar eller tunnling via andra protokoll kan IP-Only leverera en helt transparent och flexibel Ethernettjänst. IP-Onlys moderna och effektiva nätstruktur ger låga driftkostnader Ett strategiskt viktigt teknikval direkt i samband med IP-Onlys förvärv av KPNQwests nät 2002 var att man satsade på framtidstekniken Ethernet i stället för SDH. Detta har resulterat i att IP-Only idag erbjuder marknadens mest moderna och kostnadseffektiva tjänster med ren Ethernet som levereras direkt över våglängderna. Nätstrukturen har tjänsteplattformar som ligger parallellt på WDM-lagret och Ethernet-switchar kopplas direkt på WDM-utrustningen istället för att gå via SDH.

13 Telefoniplattform IP-Only har lång historia av att bygga och drifta telefoninät som hanterar stora trafikvolymer. Idag används både traditionell och toppmodern teknik för att uppnå största möjliga flexibilitet, skalbarhet och tillgänglighet för kunderna. Ett centralt system baserat på IP och SIP hanterar kundkonton, telefonnummer och IP-adresser. Genom att utnyttja eget nät och omfattande kompetens inom internettekniker som routing, lastbalansering och DNS skapas avancerad funktionalitet för trafikstyrning och möjlighet till integration med andra system. SIP-systemet kompletteras av en Ericssonplattform som klarar mycket stora volymer och ansluter IP-Only för samtrafik med andra operatörer. Trafikutbyte med övriga operatörer utförs på många platser i Norden både i Ericssonplattformen och vid direkt-anslutningar för IP och SIP. Tack vare god geografisk täckning kan IP-Only ta in och lämna av trafik vid de platser i Norden och på det gränssnitt som passar bäst i varje specifikt kundfall. IP-Only lägger också stor vikt och mycket resurser på att förebygga bedrägeriförsök genom att bygga funktioner som hindrar utomstående att ta sig in och generera kostsam trafik mot våra kunders vilja. Infrastruktur som tjänst IaaS IP-Only har byggt upp en helt ny teknisk plattform för leverans av virtuella servrar över Internet eller direkt anslutet till kundens privata nät (Cloud Computing eller IaaS). Grunden för plattformen utgörs av hårdvara från IBM och virtualiseringsteknik från VMware vilket ger hög prestanda och skalbarhet både vad gäller CPU, minne, lagring och kommunikation. Ett virtualiserat och skiktat disksystem garanterar bästa funktion för I/Ointensiva applikationer som exempelvis databaser. Tack vare placeringen direkt på IP-Onlys stamnät kan virtuell serverkapacitet levereras till kunderna med högsta säkerhet och med mycket korta svarstider oavsett geografiskt avstånd. Varje kund får en egen webbportal där de enkelt kan administrera och övervaka sina befintliga servrar samt uppgradera eller beställa helt nya servrar. IP-Only Remote Backup är en helt redundant lösning där backupdata lagras på disk och band. Tjänsten bygger på IBM:s programvara, Tivoli Storage Manager (TSM). Schemalagda säkerhetskopior av kundens servrar (placerade i egna lokaler eller i något av IP-Onlys datacenter) tas över nätet och förvaras sedan i IP-Onlys säkerhetsklassade bergrum strax söder om Stockholm i det svenska urberget. Säkerhetskopiorna finns alltid tillgängliga online och data kan därför återskapas över nätet vid behov. IP-Onlys managerade brandväggstjänst är uppbyggd på produkter från Fortinet och innehåller ett antal funktioner som IPS, webbfiltrering, VPN, VLAN, skyddad SIP och trafikrapporter. Brandväggarna realiseras primärt som virtuella enheter i IP-Onlys centrala plattform men kan även placeras fysiskt hos kunden vid behov. 11

14 Marknad och tjänster 12 IP-Onlys försäljning är uppdelad i två huvudsakliga affärsområden, dels till företag och offentlig sektor (Corporate) och dels grossistförsäljning till andra svenska och internationella operatörer (Wholesale). Affärsområde Corporate Företagsmarknaden står för merparten av IP-Onlys försäljning. Kunderna finns i vitt skilda branscher och deras krav och önskemål varierar lika mycket som deras olika verksamheter. De har dock det gemensamt att snabb och välfungerande kommunikation är av största vikt. Nyckeln till mycket av IP-Onlys framgångar ligger i just vår förmåga att lyssna till kunden och anpassa leveransen efter specifika behov. Exempelvis har vår flexibilitet och snabbhet uppskattats högt när webb-, e-handel eller molntjänstföretag behöver uppgradera sin produktionsplattform och med kort varsel förses med redundanta nya Internetanslutningar för sin sekundärsajt. Företags-WAN (Ethernet Link / IP-Link) Att sätta epitetet 2.0 på något är ett slitet grepp men i brist på bättre så pratar vi gärna om nästa generations företagsnät som WAN 2.0. Vi ser allt oftare hur företag bygger nät med riktigt hög kapacitet och tillförlitlighet mellan sina kontor och till Internet. Där man tidigare valt 10 eller kanske 100 Mbit/s väljer kunder i större utsträckning gigabithastigheter och redundans. Detta öppnar för nya flexibla sätt att samarbeta i nätverk. I realtid och med stora datamängder. Att kunna hantera sina olika kontor som om de satt på ett enda LAN leder såväl till kostnadsbesparingar som till helt nya sätt att arbeta på; dela tunga filer mellan olika landsändar lika lätt som inom samma kontor, spara pengar genom att centralisera serverdrift, eller placera backuper i någon av Sveriges säkraste datorhallar och ändå komma åt dem med samma hastighet som om de vore kvar på kontoret. wan med plustjänster Större företag är ofta spridda geografiskt men vill knyta samman anställda, IT-resurser och kunder som om allt och alla vore på en och samma plats. IP-Only erbjuder högpresterande gigabit-wan med många tillval för just detta ändamål. Centraliserade IT-system, antingen i IP-Onlys colocation eller i egen hall höjer effektivitet och säkerhet samtidigt som administrationen förenklas. Kompletterat med snabb anslutning mot Internet och omvärlden samt kapacitetstjänster som virtuella servrar och remote backup finns förutsättningar för smarta sätt att samarbeta. Även drift och outsourcingleverantörer, en viktig kundgrupp, uppskattar dessa byggstenar från IP-Only. De paketerar IP-Onlys tjänster till skalbara system utan att själva behöva investera i infrastruktur eller drift. Typiska slutkundslösningar är backup, lagring och virtuella servrar eller olika typer av hosting som server- och klientdrift. Många outsourcingleverantörer väljer också att placera sina plattformar i IP-Onlys hallar och får därmed tillgång till extrema bandbredder on-demand och en mycket driftsäker miljö. Exempel på IP-Onlys kunder inom detta segment är: 24 Solutions, Atea, Mogul, Q-Branch, Evry, Cygate och Advania.

15 Ethernet-link Med Ethernet-Link kan företag och organisationer sammanbinda olika orter med samma snabba, enkla och billiga teknik som används lokalt på kontoret. Kunden får med andra ord sitt eget switchade LAN även på nationell eller nordisk nivå, utan att i onödan gå omvägen via routrar. Och då med hastigheter om multipler av 100 eller Mbit/s! IP-link Genom vår managerade IP-VPN tjänst, IP-Link kan kunderna sammanbinda olika orters lokala nätverk i ett företagsnät på lager 3-nivå helt skilt från Internet. Tjänsten har stöd för alla-till-alla kommunikation men går även att styra så att vissa kontor endast får utbyta data med exempelvis huvudkontoret. Med IP-Link ges också möjlighet att kvalitetssäkra tidskritisk trafik såsom IPtelefoni, tunna klienter eller andra verksamhetskritiska applikationer via QoS inom företagsnätet. Internet IP-Only har länge levererat Internet med mycket hög kapacitet till operatörer och ledande Internetsajter. Alla mycket bestämda i sina krav på kvalitet och driftsäkerhet. Men på senare tid har också fler och fler företag inom de mest skilda branscher sett nyttan med den råkraft som IP-Only erbjuder och uppgraderat sin Internetanslutning till multipler om 100 Mbit/s eller till och med flera Gbit/s. IP-Only tillämpar en och samma homogena struktur i hela sitt nät för att åstadkomma största möjliga skalbarhet och mest effektiva trafikgenomströmning. Tillsammans med ett väl utbyggt trafikutbyte med andra operatörer, såväl i som utanför Sverige (ca 90 % av trafiken från en normal svensk webbsite hanteras med direkta trafikutbyten), ger detta god kontroll över trafikvägarna och möjliggör tjänster med garanterade kapacitets- och servicenivåer. 13

16 14 Lastbalansering IP-Only erbjuder en global lastbalanseringstjänst för krävande innehållsleverantörer som vill kunna garantera högsta möjliga driftsäkerhet och robusthet. Tjänster som kan säkras upp med lastbalansering är exempelvis www, streaming eller telefoni. Tjänsten erbjuds dels separat, dels ingående i en komplett streamingtjänst. Infrastrukturtjänster (IaaS) Infrastruktur som tjänst eller molntjänster är ett snabbt växande segment för IP-Only och förklaringen är enkel. Säkerhet, server- och lagringskapacitet levererad i nätverket är både enklare, effektivare och mer flexibelt än att äga och administrera egna plattformar. IP-Onlys plattformar är dessutom placerade i Sverige och dimensionerade för att klara de allra mest krävande tillämpningarna. IPv6 och DDoS-Protection/Trafikanalys IP-Only har lång erfarenhet av IPv6 i praktiskt bruk tack vare att vi var tidigt ute att testa tekniken i vårt nät. Idag är vi en av få Internetleverantörer som erbjuder standardiserade IPv6-konfigurerade gränssnitt till Internetkunder. Ungefär var tjugonde IP-Only-kund har IPv6 i skarp drift och vi erbjuder samma SLA som för IPv4. Överbelastningsattacker vars syfte är att blockera legitima användares åtkomst till webbplatser och nättjänster är ett växande problem. Inte ens de mest avancerade brandväggar eller intrångsskydd hjälper mot denna typ av volymbaserade attacker utan trafiken måste stoppas i Internetoperatörens nät innan den når sin måltavla. Tjänsten Trafikanalys med DDoS-Protection som bygger på en marknadsledande mjukvara som finns installerad på servrar i IP-Onlys nätverk möjliggör skydd mot både volymbaserade attacker och mera intelligenta, lager-7 attacker. Virtuell Server Ett av de områden som växer mycket snabbt just nu är leverans av serverkapacitet över nätet (Cloud computing eller infrastructure as a service, IaaS). Det är en molnbaserad tjänst som låter företag slippa investeringar och drift av hårdvara och istället få servrar levererade över nätet efter behov. Kunden väljer vilket operativsystem och eventuellt vilka applikationer som önskas. IP-Only erbjuder virtuella servrar med Linux eller Windows, samt applikationer som exempelvis webb, SQL och Exchange. För att få ytterligare säkerhet kan de virtuella servrarna levereras över dedikerade Ethernet-länkar. Detta ger en mycket säker lösning och servrarna kan enkelt anslutas direkt in på kundens WAN eller driftdatanät. Självklart övervakas hela miljön av IP- Onlys dygnet runt bemannade driftcentral (NOC). public IP-Only levererar i huvudsak samma typ av lösningar till offentlig sektor som till privata företag och beställningarna varierar från rikstäckande datanät med anslutning av ett stort antal lokalkontor till enkla internetanslutningar till enskilda myndigheter och verksamheter. Eftersom att de kunder som vill göra avrop mot ramavtalet är ålagda att välja den leverantör som levererar bäst lösning till lägst kostnad har IP-Only en fördel av sin långa erfarenhet att erbjuda tjänster med mycket bra pris/prestandaförhållande. Bland kunderna finns bland andra kommunikationsintensiva organisationer som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

17 Remote Backup Kraven på tillgänglighet av data ökar ständigt då IT blir mer och mer affärskritisk inom alla branscher. Att ställa backupsystemen på säker plats, avskilt från övriga system ökar sannolikheten att viktig information inte förloras om olyckan skulle vara framme. Tjänsten Remote Backup erbjuder kunden automatiserad säkerhetskopiering och enkel och snabb restore av data direkt över nätet. Med IP-Only Remote Backup behöver man som kund inte längre tänka på administration, säkerhet, kostnader för maskin- och programvara, redundans, skalbarhet, utrymme, strömförsörjning och backuprapporter. Istället ingår alla bitar i tjänsten och man betalar endast för utnyttjad lagringsvolym. Via ett webbgränssnitt har kunden kontroll över nyttjad backupvolym, scheman och händelser och varje morgon sänds en rapport över det senaste dygnets backuper till kundens inbox. Brandvägg Med IP-Onlys brandväggstjänst får kunden en flexibel och priseffektiv lösning med hög säkerhetsnivå som hanterar sammansatta hot utan att riskera flaskhalsar i kommunikationen. IP-Only ansvarar för drift, övervakning och alla uppdateringar som krävs för att avvärja den ökande mängden nätbaserade hot och attacker. Kunden har även möjlighet att få grafiska rapporter över trafiken och eventuella incidenter. Baserat på rapportunderlaget kan man enkelt identifiera vilka eventuella regeländringar som krävs. 15 bank & finans Kunder inom bank- och finanssektorn ställer krav på låg latency (fördröjning) för handelsapplikationer men behöver samtidigt hög bandbredd och transparens. En skillnad i millisekunder mellan applikation och handelsplats kan vara helt avgörande för hur framgångsrik en affär blir. Därför väljer dessa kunder ofta vår Ethernettjänst med korta svarstider. Antalet anslutna handelsplatser och aktörer som når varandra i IP-Onlys nät blir hela tiden fler vilket ytterligare stärker erbjudandet mot branschen

18 16 Dynamic Site Accelerator (DSA) Företag och organisationer som kräver hög tillgänglighet och prestanda till sina konsumenter/användare på Internet möter flera utmaningar. Ju mer innehåll desto större krav på prestanda hos alla länkar i kedjan. IP- Onlys tjänst DSA avlastar webbservrar och mellanlagrar innehåll närmare användarna. En mängd tillval stärker dessutom säkerhet och tillförlitlighet ytterligare. DSA höjer både prestanda, tillförlitlighet och funktionalitet för valfri webbtjänst. Basen är ett antal cacheservrar med extrema nät- och lagringsprestanda som finns placerade vid flera av IP-Onlys stamnätsnoder runt om i Sverige. Anrop lastbalanseras mellan dessa cacheservrar baserat på geografisk hemvist. En besökare/användare serveras på så vis innehåll från den cacheserver som ligger geografisk närmast och ger bäst prestanda. Vilken typ av data som mellanlagras och hur länge styrs av regler som sätts i den egna källservern. För ytterligare säkerhet kan DSA kompletteras med IP-Onlys DDoS-skydd som effektivt stoppar attackförsök utan att hindra legitim trafik till och från webbtjänsten. CDN/Streaming IP-Only erbjuder en komplett streamingtjänst till innehållsleverantörer som vill distribuera media i form av ljud och bild över Internet. Kunden får då tillgång till en kraftfull och kostnadseffektiv plattform att växa i allteftersom behoven ökar. Vi levererar även mer komplexa, kundanpassade lösningar. Plattformen är uppbyggd i flera av IP-Onlys geografiskt separerade datorhallar för att ge full redundans och mycket hög tillgänglighet. Plattformen är skalbar både på kommunikationssidan och vad gäller lagringsvolym för att kunna hantera den växande mängden data som ska distribueras. IP-Only erbjuder flera olika streamingtekniker så som Flash Media Streaming (FMS), Smooth Streaming, HTTP live streaming (HLS) etc. Plattformen stödjer både On Demand Streaming där konsumenten själv bestämmer när han vill titta, samt Broadcast (Live) Streaming för massutsändning av media under en förutbestämd tid.

19 Colocation/Datacenter/Server Hosting IP-Only erbjuder Colocation med mycket hög säkerhet på flera platser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Anläggningarna ligger direkt på IP-Onlys stamnät med flera fysiskt oberoende kopplingar mot nationella fibernät för högsta möjliga redundans. I IP-Onlys datorhallar finns också tillgång till ett flertal andra operatörer. IP-Onlys datorhallar är utrustade med 24-timmars övervakning, brand- och inbrottsskydd, reservkraft, klimatanläggning m.m. Samtliga utrymmen i datorhallarna kameraövervakas dygnet runt från IP-Onlys NOC (Network Operations Center), d.v.s. samma organisation som också ansvarar för driftövervakningen av IP-Onlys nättjänster och infrastruktur. Genom att placera sin utrustning i ett eget låsbart skåp, eller rentav i ett eget rum, i någon av IP-Onlys datorhallar uppnår man högsta möjliga säkerhet i kombination med redundant kommunikation av högsta kvalitet. Som kund har man förstås tillgång till sina skåp dygnet runt, 365 dagar om året. SIP-Trunk SIP-Trunk är anslutning av SIP baserad företagsväxel eller motsvarande mot IP-Onlys telefoninät och vidare mot det publika telefoninätet (PSTN). SIP-Trunken ersätter den gamla ISDN/PRI-kopplingen men för kunder som önskar behålla en traditionell telefonväxel kan det lösas med en kundplacerad gateway. Med SIP-Trunk från IP-Only slipper kunden dubbla anslutningskostnader för sin externa kommunikation eftersom man utnyttjar samma infrastruktur för tele- och datatjänster. SIP-Trunken levereras med fördel på en redundant Internerkoppling för att förhindra brutna samtal vid t.ex., ett fiberavbrott. Burst-möjligheten på IP-Onlys datatjänster gör det möjligt att man utan avbrott kan ringa upp till gränssnittets maximala kapacitet, t.ex. 10Mbit/s avtalad kapacitet levererad på ett 100Mbit/s interface. Alltså samtidiga samtal istället för 100. För kunder som vill ha en säkrare SIP-Trunk så kan tjänsten levereras tillsammans med IP-Onlys brandväggstjänst. 17 Företagstelefoni IP-Only är en fullskalig teleoperatör med en kraftfull och flexibel plattform som låter oss leverera helt enligt kundernas önskemål. Vårt välutbyggda telefoninät har högsta tillgänglighet och kvalitet och vi har lång erfarenhet av telefonianslutning såväl via ISDN-PRI (för kunder med traditionell växel) som SIP-Trunk (för kunder med SIP-baserad växel). Vi kan erbjuda flexibla telefonilösningar som kan skräddarsys för kommunikationsintensiva företag, exempelvis contactcenter- eller diallerkunder. contact centers Allt fler företag väljer att lägga ut röstbaserade funktioner som kundtjänst, marknadsundersökningar och försäljning till externa leverantörer. I denna kraftigt expanderande bransch har IP-Only möjlighet att leverera ytterst konkurrenskraftiga lösningar med komplex trafikstyrning och integration mot kundens övriga system och plattformar. Ett trumfkort är IP-Onlys närvaro med eget nät i de nordiska länderna. Detta betyder att vi kan terminera taltrafik i Sverige, Norge, Finland och Danmark och transportera mycket stora volymer i vårt eget nät dit kunden önskar till mycket bra kostnad. media/content providers IP-Onlys nättjänster har, sedan starten 1999, hjälpt Sveriges största mediaföretag och mest trafikintensiva webbsajter att distribuera innehåll till sina användare. Ofta återkommer samma punkter i kravspecen från denna kundkategori: mycket höga bandbredder, modern eknik, en förmåga att hantera tillfälliga trafiktoppar samt i det närmaste total tillgänglighet. Om kunderna sedan vill fokusera mer på applikationer och innehåll än att administrera en egen teknikplattform så har IP-Only också sk IaaS-tjänster (Infrastructure as a Service). Här erbjuds virtuella servertjänster och Remote Backup som både förenklar administrationen och höjer skalbarhet och driftsäkerhet till en fast månadskostnad. Innehållsleverantörer drar nytta av IP-Onlys CDN-nät (content delivery network) för att streama ljud och rörlig bild till tiotusentals samtidiga tittare utan fl askhalsar. Lastbalanseringen och övervakning dygnet runt av trafikvägarna för streamingtjänsten sköter IP-Only. Ett aktuellt kundexempel är Onside som livesänder allsvensk fotboll.

20 Affärsområde Wholesale 18 Vårt nät med hög kapacitet och god nordisk täckning lockar både nationella och globala operatörer med behov av transport- och accesstjänster. Med Ethernet i både stamnät och i lokalaccesserna skapas transparens som gör det enkelt för andra operatörer att förmedla sina kunders röst- och datatrafik i IP-Onlys nät. Vi tillhandahåller också våglängder, svartfiber eller dukter (rör) för operatörer som vill ha råvara att förädla till slutkundstjänster i egen regi. Förutom själva kommunikationstjänsterna och kapaciteten hyr operatörer driftsäkra utrymmen, både i IP-Onlys stora datorhallar men också i våra mindre teknikhus distribuerade runt om i landet. I de större nätnoderna levereras exempelvis Internettrafik med mycket hög tillgänglighet (IP-transit) till operatörens egen inplacerade utrustning. Direkt härifrån eller från någon av de mindre noderna når man sedan alla tillgängliga stadsnät och deras anslutna företag och privatpersoner. IP-Only har också innovativa och kostnadseffektiva erbjudanden för operatörer som förmedlar rösttrafik. IP-Only har ett växande finmaskigt accessnät IP-Only levererar infrastruktur och accessnätstjänster till andra operatörer och tjänsteleverantörer på ett flertal orter i Sverige och övriga Norden. Bäst utbyggda är stadsnäten i Uppsala och Stockholm men vi har möjlighet att leverera på många fler orter och dessa nät byggs dessutom ut kontinuerligt. IP-Only levererar Ethernetaccesser, våglängder, svartfiber, dukter och en mängd andra tjänster, helt efter kundens behov, i dessa nät. Sedan 2009 har vi även en fiberring runt Helsingfors. IP-Only är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen och har erfarenhet att hjälpa kunder att bygga upp stadsnät med allt från förläggning och till att leverera tjänster eller transportera andra tjänsteleverantörer till och från regionala nät. Sammantaget har IP-Only mycket väl utbyggda möjligheter att leverera grossisttjänster till andra operatörer ända fram till deras egna slutkunder i hela Norden. Vi lyssnar till operatörskundernas behov och etablerar snabbt och enkelt lokalaccesser med hög kapacitet och modern teknik. Dels genom de egna stadsnäten på egen och hyrd fiber och dels via etablerade samarbeten med andra nätägare runt om i Norden. I den framväxande rollen som stadsnätsoperatör har vi etablerat en skalbar och i hög grad automatiserad plattform för hantering av kundrelationen. På denna plattform producerar IP-Only kostnadseffektiva kapacitetstjänster mellan tjänsteleverantörer och hushållen. Längst har denna etablering kommit i Uppsala där IP-Only äger och driver stadsnätet Fastighetsanslutning och Stadsnätsanslutning IP-Only knyter samman tjänsteleverantör och slutkund med en neutral och lättanvänd fiberinfrastruktur för accessnät. I ena änden, mot slutanvändarna, erbjuder vi Fastighetsanslutning av både flerbostadshus, villor och kommersiella fastigheter. Vi samarbetar och hjälper även byalag med allt ifrån att projektera, planera och i vissa fall bygga ut nät i glesbygden för att erbjuda anslutningar till en neutral fiberinfrastruktur. Anslutna fastigheter i det regionala fibernätet och blir i förlängningen anslutna till IP-Onlys stamnät och tillgängliga för andra operatörer och tjänsteleverantörer. I andra änden, för tjänsteleverantörer till de anslutna fastigheterna finns möjligheten att integrera direkt med egna system i nätplattformen vilket gör det möjligt att hantera kunder kostnadseffektivt och med hög kapacitet. Drift & Underhåll samt NOC Liksom stamnäten så behöver regionala fibernät övervakas och underhållas dygnet runt för att fungera operatörer De flesta operatörer som är verksamma i Sverige är på något sätt kunder till IP-Only. IP-Only levererar allt från kompletta nordiska fiberstamnät, nationella transportnättjänster till (återförsäljningsbar) Internetkapacitet och kundaccesser i IP-Onlys stadsnät runt om i landet. Kunderna är såväl internationella och svenska operatörsjättar (t.ex. operatören 3, Verizon, Level3, Global Crossing) som lokala operatörer (t.ex. Köpings kabel-tv, Alltele). Förutom själva kommunikationstjänsterna och kapaciteten hyr operatörer driftsäkra utrymmen, både i IP-Onlys stora datorhallar men också i våra egna, mindre teknikhus distribuerade runt om i landet. I de större nätnoderna levereras exempelvis Internettrafik med mycket hög tillgänglighet (IP-transit) till operatörens egen inplacerade utrustning. Direkt härifrån eller från någon av de mindre noderna når man sedan alla tillgängliga stadsnät och deras anslutna företag och privatpersoner. För operatörer som förmedlar rösttrafik har IP-Only också innovativa och kostnadseffektiva erbjudanden.

IP-Only på en minut. IP-Only Telecommunication. företagspresentation. företagspresentation

IP-Only på en minut. IP-Only Telecommunication. företagspresentation. företagspresentation IP-Only Telecommunication företagspresentation IP-Only på en minut företagspresentation IP-Only är en tele- och Internetoperatör med en unik position. Å ena sidan en ung och snabbfotad operatör. Å andra

Läs mer

Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25

Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25 Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25 AGENDA Region Gotland Presentation av IP-Only Varför Öppet Nät? Com Hem i öppna nät Hur går det till att ansluta Anne Ståhl-Mousa Mikael Philipsson Johan Malmberg

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011 Innehåll 2 Finansiella highlights 2011 3 Detta hände 2011 22 Förvaltningsberättelse 28 Koncernens rapport över totalresultatet 1 4 Om IP-Only Framtidens

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2010

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2010 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Finansiella highlights 2010 22 Virtuell Server och Remote Backup 2 Detta hände 2010 23 Telefoni 4 Om IP-Only Framtidens operatör 24 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber Årsredovisning 2013 Möt framtiden med fiber Innehållsförteckning 2 Finansiella highlights 2013 22 Förvaltningsberättelse 3 Affärsidé, strategi och mål 30 Koncernens rapport över totalresultatet 4 VD har

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag Kommunikationslösningar för operatörer och företag Ett perfekt val för företag, operatörer och IT-bolag Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet ägs och drivs av

Läs mer

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 2 Helår och Q4 mot finansiella mål 2008: 23% tillväxt inom tjänsteverksamheten, Q4: 21% Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB Pro fiber Kapacitet 10 resp. 100Mbit/s Kampanjen gäller till 31/10 2015 1 2015-02-02 AB2 Q2-kampanj 2015 SOHO Affärsregler och Rutiner Bredband Pro Fiber 10

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Årsredovisning 2014. Full fart framåt!

Årsredovisning 2014. Full fart framåt! Årsredovisning 2014 Full fart framåt! Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av

Läs mer

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 Kommunerna i Västra Götaland har sedan 2008 haft en förbindelse med Västra Götalandsregionen kallad Kommunikationstorget. Via Kommunikationstorget går datatrafiken

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Delårsrapport Q2 2009

Delårsrapport Q2 2009 1 DGC ONE AB (publ) Delårsrapport Q2 2009 1 APRIL 30 JUNI (jämfört med motsvarande period föregående år) Nettoomsättning 62,9 mkr (57,3) Tillväxt i tjänsteverksamheten om 13,1% (20,3) Rörelseresultat 8,4

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Från vision via vägledning till handling

Från vision via vägledning till handling Infrastruktur Politik Från vision via vägledning till handling Hans.Wallberg@umdac.umu.se dagarna 2002 Infrastruktur för ett pålitligt Fysisk infrastruktur (kanalisation, kablar) Kommunikationsarkitektur

Läs mer

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER 365 Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT MOLNTJÄNSTER Att vara «Best Companion» förpliktar 365 365 är en tjänsteportfölj speciellt anpassad för stadsnät. Detta innebär att möta specifika

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo ISP på landsbygden Information på Internetdagarna 2003-10 - 08 Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo Agenda Bakgrund Teleservice Bredbandstäckning Infrastruktur Tjänster Ekonomi Konkurrens

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

SSnF ÅRSKONFERENS Linköping 21-22 mars 2012

SSnF ÅRSKONFERENS Linköping 21-22 mars 2012 SSnF ÅRSKONFERENS Linköping 21-22 mars 2012 Tjänsteprovisionering som en molntjänst Björn Lindman IPnett Stadsnätens strategiska beslut Etablera Regionnät baserat på Carrier Ethernet enligt MEF standard

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Varthän? Internetdagarna. CPU-kraftens. utveckling. Skivminnesutvecklingen

Varthän? Internetdagarna. CPU-kraftens. utveckling. Skivminnesutvecklingen Hur går vi vidare? Varthän? Hans.Wallberg@umdac.umu.se Internetdagarna 22 CPU-kraftens utveckling Miljoner transistorer per krets 4 3 2 1 196 197 198 199 2 21 Varje grind har blivit 1 ggr snabbare Strömförbrukningen

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Post- och telestyrelsen hogkvalitetstilltrade@pts.se Stockholm den 21 januari 2015 Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Telenor Sverige AB:s svar på Post- och telestyrelsens

Läs mer

Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget?

Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget? FEBRUARI 2017 Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget? 13/02/2017 Andrea Moroni AGENDA Agenda 1. Tjänsteutbud - Mervärdesfaktorer

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst IP-Only bygger ut ett alternativt nationellt fibernät IP-Only

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Komplettering - PTS föreskrift om krav på driftsäkerhet

Komplettering - PTS föreskrift om krav på driftsäkerhet Handläggare: 2015-04-08 Kompletteringar Camilla Jönsson PTS/Dnr: 14-13006 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Kompletteringar till Post- och Telestyrelsen, PTS Dnr. 14-13006 pts@pts.se Komplettering - PTS

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Moras öppna nät. Nästa nivå av bredband. Om alla tågtrafikföretag

Läs mer

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning AIRFIBRE Teracom 2016-09-08 Översiktlig beskrivning Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Beskrivning AirFibre... 4 Principskiss och fakta... 4 Sammanfattning fördelar med AirFibre för

Läs mer

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

IP-Only AB Företagspresentation

IP-Only AB Företagspresentation Företagspresentation Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av Telekomnyheterna,

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Vetab Bredband. Nästa nivå av bredband. Om alla tågtrafikföretag

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Robusta nät Just do IT! 2013-11-07 Mikael Westerlund, CTO

Robusta nät Just do IT! 2013-11-07 Mikael Westerlund, CTO Robusta nät Just do IT! 2013-11-07 Mikael Westerlund, CTO IP-Only kort update IP-Only äger och driver ett nationellt fibernät. Grundat 1999 150 anställda 2012 omsättning ~450 MSEK 2012 EBITDA ~80 MSEK

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett supersnabbt

Läs mer

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Välfärdsbredband är utvecklat för att stödja verksamhetsprocessen - att effektivt leverera e-hemtjänst Ansökan Individuell behovsbedömning

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001 Presentation Fredrik Nyman PacketFront Vad är PacketFront Svenskt företag, bildat 2001 Bakgrund: Bredbandsbolaget, Cisco, (Tele2/Netcom) Accessroutrar och hemma-switchar för bredbandsnät Prisbelönt provisionerings

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. 244 Tkr) Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) Etableringen

Läs mer

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Anslutningar och nätverkstjänster, för stora och små företag Våra datakomtjänster för företag När du väljer Telia som leverantör av datakomtjänster,

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se.

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Stöddokument för Att planera tekniken Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Här följer några frågor att fundera igenom på tekniksidan: Hur ser det ut med hårdvaruresurser och

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Stora IT-dagen. Lund, 20 November 2002. Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se

Stora IT-dagen. Lund, 20 November 2002. Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Stora IT-dagen Lund, 20 November 2002 Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Dagens Internet i Sverige Karaktär: Spridda bredbandsöar Fragmentarisk uppbyggnad

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handläggare: 2013-11-08 SSNf Remissvar Camilla Jönsson N2013/4192/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Fiber till alla idag! Vad händer i morgon? Bredbandsbåten 2016 Fredrik Larsson Nipsoft AB

Fiber till alla idag! Vad händer i morgon? Bredbandsbåten 2016 Fredrik Larsson Nipsoft AB Fiber till alla idag! Vad händer i morgon? Bredbandsbåten 2016 Fredrik Larsson Nipsoft AB Nipsoft Business System Ett verksamhetsystem för leverantörer av abonnemangsbaserade förbrukningstjänster. Med

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Stockholms öppna nät. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett

Läs mer

Nu bygger vi bort bredbandsklyftan

Nu bygger vi bort bredbandsklyftan Nu bygger vi bort bredbandsklyftan Bygg bort bredbandsklyftan nu! Sveriges nya fibernät Målet: 100 % fiber till alla! Just nu splittras det svenska samhället upp i två delar. Vi som har fungerande bredband,

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer