IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012"

Transkript

1 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

2 Innehåll 1 Finansiella highlights Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet 31 Moderbolagets resultaträkning 6 Hög kvalitet och personlig service 32 Moderbolagets balansräkning 8 IP-Onlys nät Moderbolagets kassaflödesanalys 9 Infrastruktur och tekniska plattformar 35 Noter 12 Marknad och tjänster 56 Revisionsberättelse 12 Affärsområde Corporate 58 Aktie och aktieägare 18 Affärsområde Wholesale 59 Historik 20 Förvaltningsberättelse 60 Styrelse & VD 28 Koncernens rapport över totalresultatet 62 Adresser

3 Finansiella highlights 2012»IP-Only har under året 2012 haft en fortsatt stadig tillväxt i fasta månadsintäkter. Detta har tillsammans med en ökad bruttomarginal, nu 51,8 procent, till stor del bidragit till det stabila kassaflödet från rörelsen på 51,1 mkr.«1 Helåret januari-december 2012 Nettoomsättning 419,7 mkr (404,0) Bruttomarginalen förbättrades till 51,8% (50,3) EBITDA 76,6 mkr (76,0) Rörelseresultat -23,4 mkr (-21,8) Resultat efter skatt -77,2 mkr (-70,6) Resultat per aktie -11,95 kr (-11,91) Orderingång på nya tjänster uppgick till 6,9 mkr (5,5), avseende det beräknade månadsvärdet av kontrakterade fasta avgifter Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,1 mkr (33,7) Likvida medel 30,1 mkr (35,2) per 31 december NETTOOMSÄTTNING OCH och resultatutveckling de senaste fem åren intäkter per segment 2012 Mkr % 40 % Drift- & outsourcingaktörer Bank & Finans Contact centers % 20 % Operatörer % Corporate & Public % Media & Content providers EBITDA (mkr) Nettoomsättning (mkr) Bruttomarginal %

4 Affärsidé, strategi och vision 2 Inledning IP-Only startade sin verksamhet 1999 och byggde från början upp en verksamhet baserad på en övertygelse om Internet och IP som centrala bärare för all form av kommunikation. Över tid har man samlat kompetens och personer med kunskap och erfarenhet av att bygga och driva en komplett modern infrastruktur av fibernät, datacenter och tekniska tjänsteplattformar. Affärsidé IP-Onlys affärsidé är att äga, driva och utveckla sin egna nordiska nätinfrastruktur och erbjuda tjänster som utgör fundamenten till det digitala informationssamhället. Grunden för verksamheten är det nordiska stam- och accessnätet med tillhörande egna datacenter för tjänster inom serverhosting och Internet. Kunderna utgörs av andra operatörer, tjänsteleverantörer på Internet, samt IT-intensiva företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Strategi IP-Only fokuserar genomgående på att leverera högkvalitativa, skalbara och kraftfulla tjänster i en modern infrastruktur för fibernät och datacenter. Strategin bygger på en fortsatt stabil efterfrågan på de tjänster som utgör grunden för det digitala samhället. Fiberbaserat Internet, Webb-TV, E-handel, 24-timmarsmyndigheter, sociala medier, molntjänster, etc. kräver alla både tillförlitlig och kraftfull infrastruktur. IP-Onlys strategi är att möta denna efterfrågan på bl.a. följande sätt: Erbjuda andra operatörer och tjänsteleverantörer tillgång till accessnätstjänster med attraktiva och i hög grad skalbara gränssnitt för enkel försäljning och kundhantering, dels i IP-Onlys egen infrastruktur och dels i andra fibernät som drivs av IP-Only. Bygga och utveckla accessnät för att öka täckningen och adresserbar marknad och samtidigt öka nyttjandegraden av stamnätet samt att i så stor utsträckning som möjligt leverera tjänster över egen infrastruktur hela vägen fram till kunden. Läs mer på nästa sida: IP-Onlys modell för öppna fibernät. Erbjuda stora företag och IT-intensiva nischsegment som t.ex. callcenterföretag och bank- och finanssektorn högkvalitativa, kostnadseffektiva, flexibla och moderna nättjänster. Kunderna har en stor frihet i design och utformning med kombinationer av Ethernet, Internet, Telefoni, Datacenter och mervärdestjänster som Virtuell Server, Remote Backup, Brandvägg, etc. Erbjuda media- och tjänsteleverantörer på Internet högkvalitativa tjänster för effektiv distribution av alla former av molntjänster och mediainnehåll till slutkunder på hela Internet samt infrastruktur för serverhosting och datacenter. Utmärkas som en leverantör med hög teknisk kompetens och driftkvalitet samt att i kundrelationen arbeta i en nära, öppen och ärlig dialog. Med ansvarsfullt ledarskap och ett medvetet arbete med bolagskultur ska IP-Only bygga förtroende både internt och externt samt stärka varumärket långsiktigt. Utöver organisk tillväxt och i den mån Bolagets kassaflöde tillåter växa genom förvärv av lokala fibernät och/eller kompletterande kundstockar. Vision IP-Onlys vision är att vara den främsta leverantören i Norden av tjänster som utgör fundamenten till det digitala informationssamhället såsom fibernät, Internet, datacenter, serverkapacitet och telefoni.

5 Uppsala Stadsnät, S:t Persgatan 6, Uppsala EN DEL AV IP-ONLY Uppsala Stadsnät växer Det kanske första konkreta exemplet på att IP-Only breddar sitt fokus och satsar på egen fibertäckning längre ut i de finmaskiga accessnäten kommer i hemstaden Uppsala. Där äger och driver IP-Only Uppsala Stadsnät sedan I slutet av 2012 togs beslutet att satsa på att bygga ut nätet kraftigt och erbjuda ett öppet och fiberbaserat anslutningsalternativ till ca villahushåll. Projektet rymmer både omfattande fysisk fiberförläggning och etablering av flera samarbeten med tjänsteleverantörer som ska stå för innehållet i nätet. Intresset i de först bearbetade områdena är mycket stort och bland en majoritet av boende råder ingen tvekan om att öppen optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor 3 Telefon: E-post: UPPSALA STADSNÄT IP-Onlys modell för öppna fibernät Fram till idag har stora resurser lagts på att bygga lokala nät på många håll runt om i landet. Ofta har detta gjorts av kommunala bolag. Resultatet har emellertid blivit ett antal fragmentariskt spridda fibernät med låg nyttjandegrad och bristande lönsamhet, långt ifrån deras verkliga potential. Vi är övertygade om att i det digitala samhälle som nu växer fram behöver Sverige en rikstäckande, öppen fiberinfrastruktur ända ut till slutanvändarna som är konkurrensneutral för tjänsteleverantörerna. IP-Onlys modell för öppna stadsnät innebär enhetlig affärsmodell, drift och teknik. Med start i Uppsala ska det göra det enkelt för tjänsteleverantörerna att adressera stadsnätsmarknaden. I de öppna stadsnät som drivs av IP-Only kan varje anslutet hushåll välja mellan olika leverantörer av nättjänster. Separata aktörer för nätinfrastrukturen och tjänster är en bra modell för sund konkurrens. Är kunden av någon anledning inte nöjd med en leverantör så är det enkelt att byta till en annan som finns på samma villkor i nätet. IP-Onlys roll är att vara en högautomatiserad kapacitetsleverantör som ansvarar för den fysiska infrastrukturen i form av fibernät och aktiv utrustning och tillhandahåller en och samma nätplattform mellan tjänsteleverantör och kund, oavsett accessnät. Målet är med IP-Onlys satsning är att på den svenska fibernätsmarknaden bygga ett verkligt öppet och kraftfullt alternativ på nationell nivå

6 VD har ordet 4 När jag efter 13 år i bolaget blev ombedd att för andra gången ta rollen som VD för IP-Only var svaret givet. Jag har haft många roller på IP-Only, från att vara djupt involverad i tekniska detaljer, utveckla nya tjänster till att teckna avtal om nordisk infrastruktur med flera av världens största operatörer. Nu får jag förmånen att leda IP-Only in i en ny fas med sikte på ökad tillväxt på alla våra områden av fiber, datakommunikation och molntjänster. Under 2012 inledde vi därför arbetet med att sätta en ny strategisk plan som ökar vårt fokus på bolagets fortsatta utveckling som infrastrukturbyggare. Det har varit en händelserik första tid där vi tillsammans tagit flera viktiga steg mot en långsiktigt hållbar verksamhet med sund ekonomi, bra tjänster och nöjda kunder. Vi lämnar en längre period av intern konsolidering bakom oss för att nu verkligen kunna satsa framåt. Vi avslutade året med ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten och under tidig höst gjordes en omförhandling med vår huvudbank med förlängda lånevillkor. Detta är mycket positivt även om vi fortfarande har hög belåning och är under press att få till stånd en långsiktigt hållbar kapitalstruktur som kan bära en fortsatt tillväxt. Trots en svag konjunktur som påverkat investeringsviljan hos våra befintliga och potentiella kunder steg våra fasta månadsintäkter 2012 till 317 MSEK, upp 12 procent jämfört med föregående år. IP-Only har också fortsatt utvecklas mot en position på företagsmarknaden där vi allt oftare vinner kontrakt på högsta funktionalitet, kompetens och kvalitet, dvs. utmärkande drag för en premiumleverantör. Tydliga exempel på detta är de nya kunderna Ragn-Sells och Tyréns som båda tecknat avtal om driftsäkra höghastighets-wan för att knyta sina verksamhetsplatser till varandra och till centrala IT-resurser. Denna typ av nät spelar en mycket viktig roll för allt fler företag och är ofta helt verksamhetskritiska för våra kunder. Företagens konsolidering av IT och ökande användning av tjänster i molnet är bra för IP-Only. Det kräver högkvalitativa nätanslutningar och att vi kan erbjuda exempelvis virtuella servrar eller backup direkt i nätet förstärker vår position som helhets leverantör av högpresterande IT-infrastruktur. Även IP-Onlys wholesaleverksamhet, försäljning till andra operatörer, uppvisade ett stabilt Till globala jättar som exempelvis Interoute och Level3 levererade IP-Only nya förbindelser för ökad nordisk täckning. Vårt accessnät i Norden samt våra redundanta fibervägar från finsk-ryska gränsen ner till kontinenten är framgångsfaktorer på denna marknad. Också på den svenska grossistmarknaden drivs vår försäljning av kraftig ökning av både fast och mobil datatrafik. Under året tecknade IP-Only ett avtal med Telenor om fiber till ett stort antal bostadsområden i Uppsala (allmännyttiga Uppsalahem). Till mobiloperatören 3 fortsätter vi våra leveranser av fiberanslutningar till allt fler basstationer som en del av deras 4G-utbyggnad. IP-Onlys strategiska fokus utökades under 2012 med att ytterligare förbättra den finmaskiga täckningen i städerna med egen fiber. Ett större accessnät låter oss dra mer nytta av vårt ortssammanbindande nät och vår adresserbara marknad växer. Med en fortsatt fiberutbyggnad möter vi de viktigaste drivkrafterna på vår marknad: företagens fortsatta centralisering av IT-resurser och i förlängningen användning av molntjänster samt ökningen av strömmande media till konsumenter. Det ligger också i linje med regeringens bredbandsmål om tillgång till 100 Mbit/s eller mer för 90 procent av de svenska hushållen och företagen innan år Med detta utökade fokus och med bättre ekonomiska förutsättningar är vår satsning på att bygga ut Uppsala Stadsnät och erbjuda ett snabbt och öppet nät till villafastigheter och byalag helt naturlig.

7 Med IP-Onlys fiberstamnät, kunskap och oberoende finns en stor potential att aktivt delta i den fortsatta utbyggnaden och konsolideringen av stadsnätsmarknaden i Sverige. En sådan utveckling är helt nödvändig för att förvandla dagens fragmenterade accessinfrastruktur till en mer sammanhållen, stark och verkligt fungerande nationell infrastruktur konkurrensneutral och till nytta för både tjänsteleverantörer, företag och hushåll. Den utvecklingen har IP-Only ambitionen att vara med och leda! Detta läge ger oss nu, 2013, möjlighet att se framtiden an med växande optimism och en långsiktig vision om ett IP-Only som fortsätter att utveckla affärer, teknik och bygga infrastruktur som lägger grunden till hela det moderna digitala informationssamhället. 5 Uppsala 3 april 2013 Mikael Philipsson Verkställande direktör Mikael Philipsson, Verkställande direktör

8 Hög kvalitet och personlig service enligt kunderna 6 Bland IP-Onlys kunder finner man en hög andel IT-företag och andra kommunikationsintensiva företag vars nättjänster är affärskritiska. I våra kundundersökningar syns det att det inte bara är hög kvalitet och tillförlitlighet på själva nättjänsterna som är avgörande för hur nöjda kunderna är. Minst lika viktigt är att operatören kan ge den personliga service, flexibilitet och kunskap som krävs för exempelvis snabb felavhjälpning eller stöd när kunden måste anpassa eller förändra något i sina tjänster. Att vi på IP-Only är en relativt liten organisation som äger och kontrollerar vår egen kompletta infrastruktur har många fördelar. Det gör oss oberoende, handlingskraftiga, snabba till beslut och pigga på att ligga i teknikutvecklingens framkant för att ständigt kunna ge våra kunder mer kraftfulla och kostnadseffektiva tjänster. På IP-Only anstränger vi oss för att ge våra kunder ett personligt och kompetent bemötande i alla kontakter. Vår personal finns med som stöd och bollplank under behovsanalysen i försäljningsprocessen och då nya frågeställningar dyker upp är de aldrig längre bort än närmaste telefon. För kunder med särskilda behov upprättas regelbundna driftmöten. Vi diskuterar gärna anpassning, uppgradering eller komplettering av tjänster för att svara mot specifika behov och högt ställda förväntningar. Från beställning och hela vägen fram till löpande drift drivs ditt ärende av en personlig koordinator. Våra leveranskoordinatorer har full kontroll över alla delar av processen och jobbar tätt med kunden. Också då man ringer IP-Onlys kundtjänst eller vår dygnet-runt-bemannade drift- och övervakningscentral (NOC) får du som kund kvalificerade svar direkt av teknisk personal. Härifrån övervakas samtliga delar av nät och system; alltifrån bandbreddsutnyttjande i transmissionssystem till temperaturen i datorhallar. NOC:en kan svara på alla frågor om driftstatus, och leder och koordinerar felavhjälpningsarbetet i händelse av driftproblem. Driftövervakningen ser också till att identitetskontroll sker i samband med inpasseringen till alla IP-Onlys byggnader och datorhallar. För alla larm och incidenter skapas rapporter till berörda kunder. Exempel på kompetens och erfarenhet i ip-onlys organisation 1. Helena Bengtsson, Sales Executive Utvecklar både nya och befintliga kunder för att nå förbättrad ny- och merförsäljning. 2. Fredrik Bidevind, Client Manager Wholesale Ansvarar för operationella frågor gentemot wholesalekunder och med planering och lösningsförslag vid större förändringar av kunders nät och tjänster. 3. Johan Carlsson, System Specialist CDN Designar, utvecklar och underhåller IP- Onlys plattformar för innehållsdistribution (CDN) och webbacceleration (DSA). 4. Catrin Enarsson, Head of Order & Product Support Ansvar för orderhantering, produktstöd, systemstöd och avdelningsöverskridande moment med fokus på att förenkla och effektivisera säljprocessen. 5. Joakim Eriksson, Tekniskt säljstöd Stödjer säljkåren med teknisk expertis och ser samtidigt till att vi gör fler och lönsamma affärer. 6. Fredrik Hemmingsson, Product Manager Hosting Ansvarig för IP-Onlys produkter och tjänster inom området Hosting inklusive satsningen på molntjänster. 7. Jeanette Kumlemark, Chef Service Delivery Ansvarig för leveransavdelningen som koordinerar från avtalsteckning till drifttagen tjänst och ser till att IP-Only håller hög precision i leveranserna. 8. Christian Pallinder, Systems Architect Ansvarig för plattformsarkitektur och systemdesign för bland annat Virtuell Server och Remote Backup. 9. Fredrik Rosenbecker, Senior Routing and Peering Engineer Sköter kontakter och förhandlar med andra operatörer om villkoren för utbyte av IP-trafik som Ansvarig för IP-nätet och peeringstrategi.

9 IP-Onlys viktigaste kännetecken Eva Sjögerås, Chef Transport Networks Ansvarar för design och teknikval så att IP-Only levererar högkvalitativa transportnätstjänster både till kund och till våra egna plattformar. 11. Mikael Sköld, CFO. Chief financial officer med övergripande ekonomiskt ansvar för IP-Only koncernen. 12. Per Svahn, Product Manager Voice Uppdrag att utveckla IP-Onlys telefoniplattformar och anpassa våra tjänster efter kundernas behov. 13. Dennis Söderström, Sales Manager Corp. & Contact Centers Övergripande ansvar för försäljning mot SME, media, public, contact center samt bank & finans. 14. Christer Tensmyr, Driftansvarig Fibernät Specialist med ansvar för drift, underhåll och projektledare vid nyförläggning av optisk fiber. 15. Mikael Westerlund, CTO Har övergripande ansvar för teknik och teknikval men hjälper också till att ta fram särskilt krävande kundspecifika lösningar. 16. Mikael Wiklund, Sales Manager Large Corporate Säljansvarig med fokus mot större företag och drift- & outsourcing leverantörer

10 IP-Onlys nät mer än norden IP-Only levererar runtom i hela Sverige... Inom Norden används IP-Onlys eget fibernät. Det centrala stamnätet utgörs av ett ringformigt nät i Norden som ansluter ländernas huvudstäder. Stamnätet är i sin tur anslutet till ett stort antal lokala och regionala nät längs vägen, vilket gör det möjligt för IP-Only att leverera sina tjänster även på mindre orter runtom i landet....och i städer som London, Amsterdam, Frankfurt och New York Fiberstamnätet är även anslutet med redundanta förbindelser mot kontinenten och vidare över Atlanten så att IP-Only kan leverera sina tjänster på flera håll utanför Sverige. Exempelvis i flera västeuropeiska storstäder samt i New York.

11 Infrastruktur och tekniska plattformar IP-Onlys infrastruktur IP-Onlys fiberstamnät är ett av marknadens mest kraftfulla och den moderna teknik som används gör det också kostnadseffektivt. Tack vare strategiskt riktiga teknikval redan i samband med förvärvet av KPNQwests nät 2002 där IP-Only satsade på fram-tidstekniken Ethernet istället för SDH, har IP-Only idag lång erfarenhet av att leverera transparenta och rena Carrier Ethernet transportnätstjänster. IP-Onlys nätstruktur har olika tjänsteplattformar för IP/Internet och Ethernet parallellt på det optiska WDM-lagret. Sammantaget innebär detta att IP-Only kan leverera IT- och operatörstjänster med hög funktionalitet, tillgänglighet och prestanda på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Fibernät och datacenter IP-Only äger och driver ett nordiskt fibernät med mycket hög kapacitet, god täckning och förgreningar inom och utanför Europa. Den centrala fiberringen, med land- och sjökabel, förbinder ett stort antal städer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, vidare både till ryska gränsen och söderut mot kontinenten. IP-Only kontrollerar den egna infrastrukturen från grunden; från fiber och rör, via egna fastigheter för teknikutrustning, till transmissionssystem och IP-backbone. Fiberstamnätet består i huvudsak av två kanalisationsrör med i dagsläget en 96-fiberkabel. Stamnätet kompletteras med ett antal mer finmaskiga accessnät i städer och regioner för att i första hand nå slutkunderna på egen infrastruktur. IP-Only har datacenter med mycket hög driftsäkerhet i direkt anslutning till fibernätet och erbjuder datacentertjänster på flera platser i Stockholm samt i Göteborg, Malmö, Oslo och Helsingfors. Det mest extrema skyddet uppnås i ett datacenter som tidigare varit en militär ledningscentral strax söder om Stockholm, insprängd 20 meter ned i det svenska urberget. Längs fibersträckorna har IP-Only också över 40 egna byggnader med utrustning för förstärkning och regenerering av de optiska signalerna samt utrymme för inplacering av kundutrustning. Transmissionsnät Ovanpå fiberinfrastrukturen används WDM-system (Wavelength Division Multiplexing) som är en teknik som utnyttjar varje fiberpar effektivt genom att skicka flera olika våglängder över en och samma fiber. WDMsystemet är kraftfullt bestyckat och kan enkelt uppgraderas. IP-Only har en ren nätstruktur där de olika tjänsteplattformarna ligger parallellt direkt på WDMlagret. IP-nät IP-Only har ett separat Internet-backbone direkt på det optiska nätet för alla krävande tjänster som Internetkapacitet, CDN/Streaming och Telefoni. IP-nätet utmärker sig genom att det genomgående är byggt med dubblerade utrustningar i stamnätsnoderna och i flera ringstrukturer samt att det används enbart för IP-tjänster. Inga kontorssammanbindande tjänster (t.ex. IP-VPN eller MPLS-VPN) finns i detta nät. Detta minskar komplexiteten, höjer tillgängligheten och sänker svarstiderna inom såväl det egna nätet som mot andra operatörer. IP-Only har också ett väl utbyggt trafikutbyte med andra operatörer, såväl nationellt som internationellt. Genom en öppen peeringpolicy har IP-Only etablerat en stor mängd direkta trafikutbyten med andra operatörer, 9

12 10 vilket är positivt för kvalitet och prestanda då trafiken inte behöver transiteras över tredje part för att nå sin destination. Trafikutbyte sker bland annat på Netnods knutpunkter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, samt på knutpunkterna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Amsterdam, Frankfurt, London och New York. Därtill kompletteras IP-nätet med DDoS-skydd som tillvalstjänst. Detaljerad analys av trafikmönster identifierar och gör det möjligt att stoppa överbelastningsattacker redan i stamnätet där kapaciteten är som högst. Ethernet IP-Onlys Ethernetnät spänner från Kiruna i nordligaste Sverige till Manhattan i New York. Det innebär att inga kompromisser behöver göras när Ethernettjänster över längre distans ska levereras. Nätet är installerat på dedikerade våglängder i det egna fibernätet. Tekniken är utformad för att tillmötesgå de höga krav som ställs på en traditionell punkt-till-punkt-förbindelse samtidigt som den ska uppfylla både dagens och morgondagens teknikstandard. Tack vare den enkla arkitekturen utan konverteringar eller tunnling via andra protokoll kan IP-Only leverera en helt transparent och flexibel Ethernettjänst. IP-Onlys moderna och effektiva nätstruktur ger låga driftkostnader Ett strategiskt viktigt teknikval direkt i samband med IP-Onlys förvärv av KPNQwests nät 2002 var att man satsade på framtidstekniken Ethernet i stället för SDH. Detta har resulterat i att IP-Only idag erbjuder marknadens mest moderna och kostnadseffektiva tjänster med ren Ethernet som levereras direkt över våglängderna. Nätstrukturen har tjänsteplattformar som ligger parallellt på WDM-lagret och Ethernet-switchar kopplas direkt på WDM-utrustningen istället för att gå via SDH.

13 Telefoniplattform IP-Only har lång historia av att bygga och drifta telefoninät som hanterar stora trafikvolymer. Idag används både traditionell och toppmodern teknik för att uppnå största möjliga flexibilitet, skalbarhet och tillgänglighet för kunderna. Ett centralt system baserat på IP och SIP hanterar kundkonton, telefonnummer och IP-adresser. Genom att utnyttja eget nät och omfattande kompetens inom internettekniker som routing, lastbalansering och DNS skapas avancerad funktionalitet för trafikstyrning och möjlighet till integration med andra system. SIP-systemet kompletteras av en Ericssonplattform som klarar mycket stora volymer och ansluter IP-Only för samtrafik med andra operatörer. Trafikutbyte med övriga operatörer utförs på många platser i Norden både i Ericssonplattformen och vid direkt-anslutningar för IP och SIP. Tack vare god geografisk täckning kan IP-Only ta in och lämna av trafik vid de platser i Norden och på det gränssnitt som passar bäst i varje specifikt kundfall. IP-Only lägger också stor vikt och mycket resurser på att förebygga bedrägeriförsök genom att bygga funktioner som hindrar utomstående att ta sig in och generera kostsam trafik mot våra kunders vilja. Infrastruktur som tjänst IaaS IP-Only har byggt upp en helt ny teknisk plattform för leverans av virtuella servrar över Internet eller direkt anslutet till kundens privata nät (Cloud Computing eller IaaS). Grunden för plattformen utgörs av hårdvara från IBM och virtualiseringsteknik från VMware vilket ger hög prestanda och skalbarhet både vad gäller CPU, minne, lagring och kommunikation. Ett virtualiserat och skiktat disksystem garanterar bästa funktion för I/Ointensiva applikationer som exempelvis databaser. Tack vare placeringen direkt på IP-Onlys stamnät kan virtuell serverkapacitet levereras till kunderna med högsta säkerhet och med mycket korta svarstider oavsett geografiskt avstånd. Varje kund får en egen webbportal där de enkelt kan administrera och övervaka sina befintliga servrar samt uppgradera eller beställa helt nya servrar. IP-Only Remote Backup är en helt redundant lösning där backupdata lagras på disk och band. Tjänsten bygger på IBM:s programvara, Tivoli Storage Manager (TSM). Schemalagda säkerhetskopior av kundens servrar (placerade i egna lokaler eller i något av IP-Onlys datacenter) tas över nätet och förvaras sedan i IP-Onlys säkerhetsklassade bergrum strax söder om Stockholm i det svenska urberget. Säkerhetskopiorna finns alltid tillgängliga online och data kan därför återskapas över nätet vid behov. IP-Onlys managerade brandväggstjänst är uppbyggd på produkter från Fortinet och innehåller ett antal funktioner som IPS, webbfiltrering, VPN, VLAN, skyddad SIP och trafikrapporter. Brandväggarna realiseras primärt som virtuella enheter i IP-Onlys centrala plattform men kan även placeras fysiskt hos kunden vid behov. 11

14 Marknad och tjänster 12 IP-Onlys försäljning är uppdelad i två huvudsakliga affärsområden, dels till företag och offentlig sektor (Corporate) och dels grossistförsäljning till andra svenska och internationella operatörer (Wholesale). Affärsområde Corporate Företagsmarknaden står för merparten av IP-Onlys försäljning. Kunderna finns i vitt skilda branscher och deras krav och önskemål varierar lika mycket som deras olika verksamheter. De har dock det gemensamt att snabb och välfungerande kommunikation är av största vikt. Nyckeln till mycket av IP-Onlys framgångar ligger i just vår förmåga att lyssna till kunden och anpassa leveransen efter specifika behov. Exempelvis har vår flexibilitet och snabbhet uppskattats högt när webb-, e-handel eller molntjänstföretag behöver uppgradera sin produktionsplattform och med kort varsel förses med redundanta nya Internetanslutningar för sin sekundärsajt. Företags-WAN (Ethernet Link / IP-Link) Att sätta epitetet 2.0 på något är ett slitet grepp men i brist på bättre så pratar vi gärna om nästa generations företagsnät som WAN 2.0. Vi ser allt oftare hur företag bygger nät med riktigt hög kapacitet och tillförlitlighet mellan sina kontor och till Internet. Där man tidigare valt 10 eller kanske 100 Mbit/s väljer kunder i större utsträckning gigabithastigheter och redundans. Detta öppnar för nya flexibla sätt att samarbeta i nätverk. I realtid och med stora datamängder. Att kunna hantera sina olika kontor som om de satt på ett enda LAN leder såväl till kostnadsbesparingar som till helt nya sätt att arbeta på; dela tunga filer mellan olika landsändar lika lätt som inom samma kontor, spara pengar genom att centralisera serverdrift, eller placera backuper i någon av Sveriges säkraste datorhallar och ändå komma åt dem med samma hastighet som om de vore kvar på kontoret. wan med plustjänster Större företag är ofta spridda geografiskt men vill knyta samman anställda, IT-resurser och kunder som om allt och alla vore på en och samma plats. IP-Only erbjuder högpresterande gigabit-wan med många tillval för just detta ändamål. Centraliserade IT-system, antingen i IP-Onlys colocation eller i egen hall höjer effektivitet och säkerhet samtidigt som administrationen förenklas. Kompletterat med snabb anslutning mot Internet och omvärlden samt kapacitetstjänster som virtuella servrar och remote backup finns förutsättningar för smarta sätt att samarbeta. Även drift och outsourcingleverantörer, en viktig kundgrupp, uppskattar dessa byggstenar från IP-Only. De paketerar IP-Onlys tjänster till skalbara system utan att själva behöva investera i infrastruktur eller drift. Typiska slutkundslösningar är backup, lagring och virtuella servrar eller olika typer av hosting som server- och klientdrift. Många outsourcingleverantörer väljer också att placera sina plattformar i IP-Onlys hallar och får därmed tillgång till extrema bandbredder on-demand och en mycket driftsäker miljö. Exempel på IP-Onlys kunder inom detta segment är: 24 Solutions, Atea, Mogul, Q-Branch, Evry, Cygate och Advania.

15 Ethernet-link Med Ethernet-Link kan företag och organisationer sammanbinda olika orter med samma snabba, enkla och billiga teknik som används lokalt på kontoret. Kunden får med andra ord sitt eget switchade LAN även på nationell eller nordisk nivå, utan att i onödan gå omvägen via routrar. Och då med hastigheter om multipler av 100 eller Mbit/s! IP-link Genom vår managerade IP-VPN tjänst, IP-Link kan kunderna sammanbinda olika orters lokala nätverk i ett företagsnät på lager 3-nivå helt skilt från Internet. Tjänsten har stöd för alla-till-alla kommunikation men går även att styra så att vissa kontor endast får utbyta data med exempelvis huvudkontoret. Med IP-Link ges också möjlighet att kvalitetssäkra tidskritisk trafik såsom IPtelefoni, tunna klienter eller andra verksamhetskritiska applikationer via QoS inom företagsnätet. Internet IP-Only har länge levererat Internet med mycket hög kapacitet till operatörer och ledande Internetsajter. Alla mycket bestämda i sina krav på kvalitet och driftsäkerhet. Men på senare tid har också fler och fler företag inom de mest skilda branscher sett nyttan med den råkraft som IP-Only erbjuder och uppgraderat sin Internetanslutning till multipler om 100 Mbit/s eller till och med flera Gbit/s. IP-Only tillämpar en och samma homogena struktur i hela sitt nät för att åstadkomma största möjliga skalbarhet och mest effektiva trafikgenomströmning. Tillsammans med ett väl utbyggt trafikutbyte med andra operatörer, såväl i som utanför Sverige (ca 90 % av trafiken från en normal svensk webbsite hanteras med direkta trafikutbyten), ger detta god kontroll över trafikvägarna och möjliggör tjänster med garanterade kapacitets- och servicenivåer. 13

16 14 Lastbalansering IP-Only erbjuder en global lastbalanseringstjänst för krävande innehållsleverantörer som vill kunna garantera högsta möjliga driftsäkerhet och robusthet. Tjänster som kan säkras upp med lastbalansering är exempelvis www, streaming eller telefoni. Tjänsten erbjuds dels separat, dels ingående i en komplett streamingtjänst. Infrastrukturtjänster (IaaS) Infrastruktur som tjänst eller molntjänster är ett snabbt växande segment för IP-Only och förklaringen är enkel. Säkerhet, server- och lagringskapacitet levererad i nätverket är både enklare, effektivare och mer flexibelt än att äga och administrera egna plattformar. IP-Onlys plattformar är dessutom placerade i Sverige och dimensionerade för att klara de allra mest krävande tillämpningarna. IPv6 och DDoS-Protection/Trafikanalys IP-Only har lång erfarenhet av IPv6 i praktiskt bruk tack vare att vi var tidigt ute att testa tekniken i vårt nät. Idag är vi en av få Internetleverantörer som erbjuder standardiserade IPv6-konfigurerade gränssnitt till Internetkunder. Ungefär var tjugonde IP-Only-kund har IPv6 i skarp drift och vi erbjuder samma SLA som för IPv4. Överbelastningsattacker vars syfte är att blockera legitima användares åtkomst till webbplatser och nättjänster är ett växande problem. Inte ens de mest avancerade brandväggar eller intrångsskydd hjälper mot denna typ av volymbaserade attacker utan trafiken måste stoppas i Internetoperatörens nät innan den når sin måltavla. Tjänsten Trafikanalys med DDoS-Protection som bygger på en marknadsledande mjukvara som finns installerad på servrar i IP-Onlys nätverk möjliggör skydd mot både volymbaserade attacker och mera intelligenta, lager-7 attacker. Virtuell Server Ett av de områden som växer mycket snabbt just nu är leverans av serverkapacitet över nätet (Cloud computing eller infrastructure as a service, IaaS). Det är en molnbaserad tjänst som låter företag slippa investeringar och drift av hårdvara och istället få servrar levererade över nätet efter behov. Kunden väljer vilket operativsystem och eventuellt vilka applikationer som önskas. IP-Only erbjuder virtuella servrar med Linux eller Windows, samt applikationer som exempelvis webb, SQL och Exchange. För att få ytterligare säkerhet kan de virtuella servrarna levereras över dedikerade Ethernet-länkar. Detta ger en mycket säker lösning och servrarna kan enkelt anslutas direkt in på kundens WAN eller driftdatanät. Självklart övervakas hela miljön av IP- Onlys dygnet runt bemannade driftcentral (NOC). public IP-Only levererar i huvudsak samma typ av lösningar till offentlig sektor som till privata företag och beställningarna varierar från rikstäckande datanät med anslutning av ett stort antal lokalkontor till enkla internetanslutningar till enskilda myndigheter och verksamheter. Eftersom att de kunder som vill göra avrop mot ramavtalet är ålagda att välja den leverantör som levererar bäst lösning till lägst kostnad har IP-Only en fördel av sin långa erfarenhet att erbjuda tjänster med mycket bra pris/prestandaförhållande. Bland kunderna finns bland andra kommunikationsintensiva organisationer som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

17 Remote Backup Kraven på tillgänglighet av data ökar ständigt då IT blir mer och mer affärskritisk inom alla branscher. Att ställa backupsystemen på säker plats, avskilt från övriga system ökar sannolikheten att viktig information inte förloras om olyckan skulle vara framme. Tjänsten Remote Backup erbjuder kunden automatiserad säkerhetskopiering och enkel och snabb restore av data direkt över nätet. Med IP-Only Remote Backup behöver man som kund inte längre tänka på administration, säkerhet, kostnader för maskin- och programvara, redundans, skalbarhet, utrymme, strömförsörjning och backuprapporter. Istället ingår alla bitar i tjänsten och man betalar endast för utnyttjad lagringsvolym. Via ett webbgränssnitt har kunden kontroll över nyttjad backupvolym, scheman och händelser och varje morgon sänds en rapport över det senaste dygnets backuper till kundens inbox. Brandvägg Med IP-Onlys brandväggstjänst får kunden en flexibel och priseffektiv lösning med hög säkerhetsnivå som hanterar sammansatta hot utan att riskera flaskhalsar i kommunikationen. IP-Only ansvarar för drift, övervakning och alla uppdateringar som krävs för att avvärja den ökande mängden nätbaserade hot och attacker. Kunden har även möjlighet att få grafiska rapporter över trafiken och eventuella incidenter. Baserat på rapportunderlaget kan man enkelt identifiera vilka eventuella regeländringar som krävs. 15 bank & finans Kunder inom bank- och finanssektorn ställer krav på låg latency (fördröjning) för handelsapplikationer men behöver samtidigt hög bandbredd och transparens. En skillnad i millisekunder mellan applikation och handelsplats kan vara helt avgörande för hur framgångsrik en affär blir. Därför väljer dessa kunder ofta vår Ethernettjänst med korta svarstider. Antalet anslutna handelsplatser och aktörer som når varandra i IP-Onlys nät blir hela tiden fler vilket ytterligare stärker erbjudandet mot branschen

18 16 Dynamic Site Accelerator (DSA) Företag och organisationer som kräver hög tillgänglighet och prestanda till sina konsumenter/användare på Internet möter flera utmaningar. Ju mer innehåll desto större krav på prestanda hos alla länkar i kedjan. IP- Onlys tjänst DSA avlastar webbservrar och mellanlagrar innehåll närmare användarna. En mängd tillval stärker dessutom säkerhet och tillförlitlighet ytterligare. DSA höjer både prestanda, tillförlitlighet och funktionalitet för valfri webbtjänst. Basen är ett antal cacheservrar med extrema nät- och lagringsprestanda som finns placerade vid flera av IP-Onlys stamnätsnoder runt om i Sverige. Anrop lastbalanseras mellan dessa cacheservrar baserat på geografisk hemvist. En besökare/användare serveras på så vis innehåll från den cacheserver som ligger geografisk närmast och ger bäst prestanda. Vilken typ av data som mellanlagras och hur länge styrs av regler som sätts i den egna källservern. För ytterligare säkerhet kan DSA kompletteras med IP-Onlys DDoS-skydd som effektivt stoppar attackförsök utan att hindra legitim trafik till och från webbtjänsten. CDN/Streaming IP-Only erbjuder en komplett streamingtjänst till innehållsleverantörer som vill distribuera media i form av ljud och bild över Internet. Kunden får då tillgång till en kraftfull och kostnadseffektiv plattform att växa i allteftersom behoven ökar. Vi levererar även mer komplexa, kundanpassade lösningar. Plattformen är uppbyggd i flera av IP-Onlys geografiskt separerade datorhallar för att ge full redundans och mycket hög tillgänglighet. Plattformen är skalbar både på kommunikationssidan och vad gäller lagringsvolym för att kunna hantera den växande mängden data som ska distribueras. IP-Only erbjuder flera olika streamingtekniker så som Flash Media Streaming (FMS), Smooth Streaming, HTTP live streaming (HLS) etc. Plattformen stödjer både On Demand Streaming där konsumenten själv bestämmer när han vill titta, samt Broadcast (Live) Streaming för massutsändning av media under en förutbestämd tid.

19 Colocation/Datacenter/Server Hosting IP-Only erbjuder Colocation med mycket hög säkerhet på flera platser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Anläggningarna ligger direkt på IP-Onlys stamnät med flera fysiskt oberoende kopplingar mot nationella fibernät för högsta möjliga redundans. I IP-Onlys datorhallar finns också tillgång till ett flertal andra operatörer. IP-Onlys datorhallar är utrustade med 24-timmars övervakning, brand- och inbrottsskydd, reservkraft, klimatanläggning m.m. Samtliga utrymmen i datorhallarna kameraövervakas dygnet runt från IP-Onlys NOC (Network Operations Center), d.v.s. samma organisation som också ansvarar för driftövervakningen av IP-Onlys nättjänster och infrastruktur. Genom att placera sin utrustning i ett eget låsbart skåp, eller rentav i ett eget rum, i någon av IP-Onlys datorhallar uppnår man högsta möjliga säkerhet i kombination med redundant kommunikation av högsta kvalitet. Som kund har man förstås tillgång till sina skåp dygnet runt, 365 dagar om året. SIP-Trunk SIP-Trunk är anslutning av SIP baserad företagsväxel eller motsvarande mot IP-Onlys telefoninät och vidare mot det publika telefoninätet (PSTN). SIP-Trunken ersätter den gamla ISDN/PRI-kopplingen men för kunder som önskar behålla en traditionell telefonväxel kan det lösas med en kundplacerad gateway. Med SIP-Trunk från IP-Only slipper kunden dubbla anslutningskostnader för sin externa kommunikation eftersom man utnyttjar samma infrastruktur för tele- och datatjänster. SIP-Trunken levereras med fördel på en redundant Internerkoppling för att förhindra brutna samtal vid t.ex., ett fiberavbrott. Burst-möjligheten på IP-Onlys datatjänster gör det möjligt att man utan avbrott kan ringa upp till gränssnittets maximala kapacitet, t.ex. 10Mbit/s avtalad kapacitet levererad på ett 100Mbit/s interface. Alltså samtidiga samtal istället för 100. För kunder som vill ha en säkrare SIP-Trunk så kan tjänsten levereras tillsammans med IP-Onlys brandväggstjänst. 17 Företagstelefoni IP-Only är en fullskalig teleoperatör med en kraftfull och flexibel plattform som låter oss leverera helt enligt kundernas önskemål. Vårt välutbyggda telefoninät har högsta tillgänglighet och kvalitet och vi har lång erfarenhet av telefonianslutning såväl via ISDN-PRI (för kunder med traditionell växel) som SIP-Trunk (för kunder med SIP-baserad växel). Vi kan erbjuda flexibla telefonilösningar som kan skräddarsys för kommunikationsintensiva företag, exempelvis contactcenter- eller diallerkunder. contact centers Allt fler företag väljer att lägga ut röstbaserade funktioner som kundtjänst, marknadsundersökningar och försäljning till externa leverantörer. I denna kraftigt expanderande bransch har IP-Only möjlighet att leverera ytterst konkurrenskraftiga lösningar med komplex trafikstyrning och integration mot kundens övriga system och plattformar. Ett trumfkort är IP-Onlys närvaro med eget nät i de nordiska länderna. Detta betyder att vi kan terminera taltrafik i Sverige, Norge, Finland och Danmark och transportera mycket stora volymer i vårt eget nät dit kunden önskar till mycket bra kostnad. media/content providers IP-Onlys nättjänster har, sedan starten 1999, hjälpt Sveriges största mediaföretag och mest trafikintensiva webbsajter att distribuera innehåll till sina användare. Ofta återkommer samma punkter i kravspecen från denna kundkategori: mycket höga bandbredder, modern eknik, en förmåga att hantera tillfälliga trafiktoppar samt i det närmaste total tillgänglighet. Om kunderna sedan vill fokusera mer på applikationer och innehåll än att administrera en egen teknikplattform så har IP-Only också sk IaaS-tjänster (Infrastructure as a Service). Här erbjuds virtuella servertjänster och Remote Backup som både förenklar administrationen och höjer skalbarhet och driftsäkerhet till en fast månadskostnad. Innehållsleverantörer drar nytta av IP-Onlys CDN-nät (content delivery network) för att streama ljud och rörlig bild till tiotusentals samtidiga tittare utan fl askhalsar. Lastbalanseringen och övervakning dygnet runt av trafikvägarna för streamingtjänsten sköter IP-Only. Ett aktuellt kundexempel är Onside som livesänder allsvensk fotboll.

20 Affärsområde Wholesale 18 Vårt nät med hög kapacitet och god nordisk täckning lockar både nationella och globala operatörer med behov av transport- och accesstjänster. Med Ethernet i både stamnät och i lokalaccesserna skapas transparens som gör det enkelt för andra operatörer att förmedla sina kunders röst- och datatrafik i IP-Onlys nät. Vi tillhandahåller också våglängder, svartfiber eller dukter (rör) för operatörer som vill ha råvara att förädla till slutkundstjänster i egen regi. Förutom själva kommunikationstjänsterna och kapaciteten hyr operatörer driftsäkra utrymmen, både i IP-Onlys stora datorhallar men också i våra mindre teknikhus distribuerade runt om i landet. I de större nätnoderna levereras exempelvis Internettrafik med mycket hög tillgänglighet (IP-transit) till operatörens egen inplacerade utrustning. Direkt härifrån eller från någon av de mindre noderna når man sedan alla tillgängliga stadsnät och deras anslutna företag och privatpersoner. IP-Only har också innovativa och kostnadseffektiva erbjudanden för operatörer som förmedlar rösttrafik. IP-Only har ett växande finmaskigt accessnät IP-Only levererar infrastruktur och accessnätstjänster till andra operatörer och tjänsteleverantörer på ett flertal orter i Sverige och övriga Norden. Bäst utbyggda är stadsnäten i Uppsala och Stockholm men vi har möjlighet att leverera på många fler orter och dessa nät byggs dessutom ut kontinuerligt. IP-Only levererar Ethernetaccesser, våglängder, svartfiber, dukter och en mängd andra tjänster, helt efter kundens behov, i dessa nät. Sedan 2009 har vi även en fiberring runt Helsingfors. IP-Only är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen och har erfarenhet att hjälpa kunder att bygga upp stadsnät med allt från förläggning och till att leverera tjänster eller transportera andra tjänsteleverantörer till och från regionala nät. Sammantaget har IP-Only mycket väl utbyggda möjligheter att leverera grossisttjänster till andra operatörer ända fram till deras egna slutkunder i hela Norden. Vi lyssnar till operatörskundernas behov och etablerar snabbt och enkelt lokalaccesser med hög kapacitet och modern teknik. Dels genom de egna stadsnäten på egen och hyrd fiber och dels via etablerade samarbeten med andra nätägare runt om i Norden. I den framväxande rollen som stadsnätsoperatör har vi etablerat en skalbar och i hög grad automatiserad plattform för hantering av kundrelationen. På denna plattform producerar IP-Only kostnadseffektiva kapacitetstjänster mellan tjänsteleverantörer och hushållen. Längst har denna etablering kommit i Uppsala där IP-Only äger och driver stadsnätet Fastighetsanslutning och Stadsnätsanslutning IP-Only knyter samman tjänsteleverantör och slutkund med en neutral och lättanvänd fiberinfrastruktur för accessnät. I ena änden, mot slutanvändarna, erbjuder vi Fastighetsanslutning av både flerbostadshus, villor och kommersiella fastigheter. Vi samarbetar och hjälper även byalag med allt ifrån att projektera, planera och i vissa fall bygga ut nät i glesbygden för att erbjuda anslutningar till en neutral fiberinfrastruktur. Anslutna fastigheter i det regionala fibernätet och blir i förlängningen anslutna till IP-Onlys stamnät och tillgängliga för andra operatörer och tjänsteleverantörer. I andra änden, för tjänsteleverantörer till de anslutna fastigheterna finns möjligheten att integrera direkt med egna system i nätplattformen vilket gör det möjligt att hantera kunder kostnadseffektivt och med hög kapacitet. Drift & Underhåll samt NOC Liksom stamnäten så behöver regionala fibernät övervakas och underhållas dygnet runt för att fungera operatörer De flesta operatörer som är verksamma i Sverige är på något sätt kunder till IP-Only. IP-Only levererar allt från kompletta nordiska fiberstamnät, nationella transportnättjänster till (återförsäljningsbar) Internetkapacitet och kundaccesser i IP-Onlys stadsnät runt om i landet. Kunderna är såväl internationella och svenska operatörsjättar (t.ex. operatören 3, Verizon, Level3, Global Crossing) som lokala operatörer (t.ex. Köpings kabel-tv, Alltele). Förutom själva kommunikationstjänsterna och kapaciteten hyr operatörer driftsäkra utrymmen, både i IP-Onlys stora datorhallar men också i våra egna, mindre teknikhus distribuerade runt om i landet. I de större nätnoderna levereras exempelvis Internettrafik med mycket hög tillgänglighet (IP-transit) till operatörens egen inplacerade utrustning. Direkt härifrån eller från någon av de mindre noderna når man sedan alla tillgängliga stadsnät och deras anslutna företag och privatpersoner. För operatörer som förmedlar rösttrafik har IP-Only också innovativa och kostnadseffektiva erbjudanden.

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Ekonomisk översikt 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning jämförbar verksamhet** mkr 335,4 309,0 294,8 245,5 188,9 Nettoomsättning** mkr

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

välkommen till det uppkopplade samhället

välkommen till det uppkopplade samhället välkommen till det uppkopplade samhället Ericsson Årsredovisning 2014 innehåll Verksamheten Ericsson i korthet... 1 2014: en överblick... 2 Brev från VD... 4 Detta är Ericsson... 8 Strategisk inriktning...

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Gotland.

IT-infrastrukturprogram för Gotland. IT-infrastrukturprogram för Gotland. 1. Den kommunala organisationen för IT-infrastrukturfrågor, beslutande och beredande organ..sid 2 2. Kommunens förutsättningar avseende befolkning, näringsliv och offentlig

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni?

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni? Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons En analytikers bild Anna Bager är välmeriterad Research Manager och Telekom-analytiker på IDC Nordics Sverigekontor. Hon ger oss en ögonblicksbild

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ HANDLEDARE: HÅKAN GULLIKSSON, TFE UTFÖRT AV: ROGER GRANBERG, MIKAEL PETERSON PROGRAM: ELEKTROINGENJÖRSPROGRAMMET II FÖRORD Detta examensarbete är del av

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Juni 2011 www.a-focus.se Nyttan med Bredband, - Goda Exempel, 2011 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer