Årsredovisning Full fart framåt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Full fart framåt!"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Full fart framåt!

2 Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av Telekomnyheterna, samlar hela IT- och Telekombranschen och avslutas med en gala där Telekompriset delas ut i sju kategorier, varav Årets Bolag är det stora prestigepriset. En hård konkurrens är något som gynnar både innovation och slutkunder. För att konkurrens ska uppstå krävs att någon vågar satsa framåt. Årets vinnare har lyft blicken högre och längre än någon annan på den svenska marknaden, lyder en del av motiveringen.

3 Innehållsförteckning 2 Finansiella highlights Förvaltningsberättelse 1 3 Affärsidé, strategi och mål 24 Koncernens rapport över totalresultatet 4 Intervju med VD Mikael Philipsson 25 Koncernens balansräkning 6 Öppna nät och Smart Fiberstad 26 Koncernens kassaflödesanalys 8 En smart fiberstad på väg mot 100 % 27 Moderbolagets resultaträkning 10 Värderingar ett viktigt stöd till verksamheten 28 Moderbolagets balansräkning 11 Jobba på IP-Only 29 Moderbolagets kassaflödesanalys IP-Onlys infrastruktur Genombrott för fiber till retail- och restaurangkedjor 31 Noter 56 Revisionsberättelse 16 IP-Onlys ekosystem 58 Ägare och styrelse 60 Ordlista

4 Finansiella highlights »IP-Only fortsatte under 2014 den storskaliga utbyggnaden av ett kraftfullt öppet och neutralt fiberaccessnät som inleddes året innan, och vid 2014 års utgång hade drygt tiotusen installationer utförts och totalt tre gånger så många installationer kontrakterats. Under året gjordes också ett antal strategiska bolagsförvärv på stadsnätssidan för att stärka IP-Onlys satsning på att etablera och bygga ut en öppen och neutral fiberinfrastruktur i Sverige. I och med förvärvet av hostingverksamheten Availo stärks förutsättningarna för utveckling och drift av högkvalitativa tjänster i nätet. De förvärvade bolagen har bidragit med 130,0 mkr till omsättningen under Verksamheten har fortsatt att utvecklas positivt under 2014 med en omsättningsökning om 48,8 %, från 438,9 mkr till 653,0 mkr och ett EBITDA-resultat som ökade med 11,0 % från 85,5 mkr till 94,9 mkr.«helåret januari-december 2014 Nettoomsättning 653,0 mkr (438,9 mkr) Bruttomarginalen förbättrades till 58,1% (55,9 %) EBITDA 94,9 mkr (85,5 mkr) Rörelseresultat 11,1 mkr (25,2 mkr) Resultat efter skatt -40,8 mkr (-3,7 mkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten 159,1 mkr (166,4 mkr) Likvida medel 108,1 mkr (40,9 mkr) per 31 december NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTATUTVECKLING INTÄKTER PER SEGMENT 2014 Mkr % Bynet % Operatörer % Open Network Services % Drift- & Outsourcingaktörer % 20% Bank & Finans Contact centers Content providers & Media Corp & Public 0 10% % Nettoomsättning (mkr) EBITDA (mkr) Bruttomarginal% EQT förvärvade IP-Only AB-koncernen i juli 2013 genom det nybildade bolaget IP-Only Holding AB och därmed uppstod också IP-Only Holding-koncernen. Bolaget IP-Only Holding AB har begränsad verksamhet och jämförelsetalen för verksamheten kan därför i vissa delar baseras på den tidigare IP-Only AB-koncernen för att ge en mer rättvisande jämförelse av helårstal för den operativa verksamheten.

5 Affärsidé, strategi och mål IP-Only startade sin verksamhet 1999 och byggde från början upp en verksamhet baserad på en övertygelse om Internet och IP som centrala bärare för all form av kommunikation. Över tid har man samlat kompetens och personer med kunskap och erfarenhet av att bygga och driva en komplett modern infrastruktur av fibernät, datacenter och tekniska tjänsteplattformar. Affärsidé IP-Onlys affärsidé är att äga, driva och utveckla sin egna nordiska nätinfrastruktur och erbjuda tjänster som utgör fundamenten till det digitala informationssamhället. Grunden för verksamheten är det nordiska stam- och accessnätet med tillhörande egna datacenter för tjänster inom serverhosting och Internet. Kunderna utgörs av andra operatörer, tjänsteleverantörer på Internet, samt IT-intensiva företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Strategi IP-Only fokuserar genomgående på att leverera högkvalitativa, skalbara och kraftfulla tjänster i en modern infrastruktur av fibernät och datacenter. Strategin bygger på en fortsatt ökande efterfrågan på de tjänster som utgör grunden för det digitala samhället. Fiberbaserat Internet, webb-tv, e-handel, 24-timmarsmyndigheter, sociala medier, molntjänster, etc. kräver alla både tillförlitlig och kraftfull infrastruktur. IP-Onlys strategi är att möta denna efterfrågan på bl.a. följande sätt: Erbjuda andra operatörer och tjänsteleverantörer tillgång till accessnätstjänster med attraktiva och i hög grad skalbara gränssnitt för enkel försäljning och kundhantering, dels i IP-Onlys egna infrastruktur och dels i andra fibernät som drivs av IP-Only. Bygga och utveckla öppna och neutrala accessnät för att öka täckningen och adresserbar marknad och samtidigt öka nyttjandegraden av stamnätet samt att i så stor utsträckning som möjligt leverera tjänster över egen infrastruktur hela vägen fram till kunden. Läs mer på sidan sex om IP-Onlys modell för öppna fibernät. Erbjuda stora företag och IT-intensiva nischsegment som t.ex. callcenterföretag och bank- och finanssektorn högkvalitativa, kostnadseffektiva, flexibla och moderna nättjänster. Kunderna har en stor frihet i design och utformning med kombinationer av Ethernet, Internet, Telefoni, Datacenter och mervärdestjänster som Virtuell Server, Remote Backup, Brandvägg, DDoS-skydd etc. Erbjuda media- och tjänsteleverantörer på Internet högkvalitativa tjänster för effektiv distribution av alla former av molntjänster och mediainnehåll till slutkunder på hela Internet samt infrastruktur för serverhosting och datacenter. Utmärkas som en leverantör med hög teknisk kompetens och driftkvalitet samtidigt som kundrelationen kännetecknas av en nära, öppen och ärlig dialog. Med ansvarsfullt ledarskap och ett medvetet arbete med sin bolagskultur ska IP-Only bygga förtroende både internt och externt samt stärka varumärket långsiktigt. 3 Mål IP-Onlys mål är att vara den främsta leverantören i Norden av tjänster som utgör fundamenten till det digitala informationssamhället såsom öppna och neutrala fibernät, Internet, datacenter, serverkapacitet och telefoni.

6 Full fart framåt 4 Mikael Philipsson, du är VD för en av Sveriges mest offensiva fibernätsoperatörer. Ni bygger fiberinfrastruktur i stad och på landsbygd, levererar nät till landets mest krävande bolag och tar plats i bredbandsdebatten. Hur är läget? Jo tack bra, det är fantastiskt att få jobba med något man tycker är både intressant, viktigt och roligt; att få ge hela Sverige tillgång till en helt ny fiberinfrastruktur. Som tur är jag inte ensam utan har duktiga kollegor, en engagerad styrelse och ägare med ett tydligt fokus. Det låter som en bra kombination för att få saker gjorda. Var det något särskilt du kommer ihåg från 2014? Ett toppenår! Vår stadsnätssatsning har nu passerat adresserade hushåll och fibernät utbyggt till ca hushåll. Vi vann några fantastiska WANaffärer, bland annat med McDonald s och Systembolaget, och börjar nå ut till kommuner med vårt koncept Smart Fiberstad helhetsvisionen för den fiberuppkopplade kommunen. En verklig höjdpunkt 2014 var när IP-Only vann Telekomgalans utmärkelse Årets bolag 2014 med motiveringen att vi lyft blicken högre och längre än någon annan på marknaden och att vi vågar satsa för att uppnå konkurrens och innovation i fibernäten. Det är ett stort erkännande som vi är mycket stolta över. Öppet och neutralt verkar viktigt, är inte alla nät det? Nej, tittar vi på marknaden, både i Sverige och runt om i världen, så finns det många nät där nätägaren själv säljer tjänster i nätet. De kontrollerar också villkoren för andra tjänsteleverantörer i nätet vilket leder till snedvriden konkurrens och låg innovation av tjänster. I förlängningen är det en demokratifråga och det är ingen slump att både Barack Obama och FN lyft frågan om nätneutralitet, dvs vikten av tillgång till ett öppet Internet för att ALLA ska kunna vara en del av dagens digitaliserade informationssamhälle. Mycket händer när det gäller fiber till hemmen, är det full fart även på företagssidan? Ja, det är det. Snabbt och stabilt nätverk mellan kontor, till datacenter, till Internet och molnet har börjat bli en självklarhet för företag. Ett tecken på det är att vi 2014 vunnit flera avtal med restaurang- och retailkedjor. De tar nu steget till att fiberansluta sina anläggningar över hela landet. Och hur har allt detta påverkat IP-Only? Vi är fortfarande i en tidig expansionsfas, men redan under 2014 ökade nettoomsättningen med 49 % och även EBITDA-resultatet ökade med 11 % trots att vi under året tagit på oss stora kostnader för att möjliggöra vår storskaliga satsning på nätinfrastruktur och fortsatt tillväxt. Vi har också vuxit genom att rekrytera många duktiga medarbetare och vi har gjort två strategiskt viktiga förvärv i bynet och Availo som på olika sätt mycket väl kompletterar oss och passar in som viktiga bitar i det pussel vi lägger. Availo kommer in med kompetens, teknik och plattformar kring datacenter och bynet är Sverigeledande på fiber till landsbygd. Vad har den stora utmaningen varit med att växa snabbt och samtidigt leverera allt mer? En utmaning har varit att bygga upp organisation och processer med hög kvalitet för att hantera den stora volymen kunder och för att leverera så snabbt som vi önskat och lovat. Det är komplext att bedriva denna verksamhet, från försäljning till att bygga nät och samordna underleverantörer av olika slag, marktillstånd etc. Tyvärr har det betytt att kunder ibland hamnat i kläm vilket jag beklagar. För att komma tillrätta med det här har vi byggt upp en organisation och satsat mycket på avancerade verktyg i allt från försäljningsprocess till färdig utbyggnad. Vi har även gjort en stor satsning för att åstadkomma en hög driftkvalitet i näten. På tal om utmaningar, hur ser det ut med sådana framöver? En utmaning för hela branschen, som också uppmärksammats av PTS, är att kvaliteten i nät och tjänster måste bli bättre. Jag är övertygad om att det inom en inte allt för lång framtid kommer att bli högre krav på tillgänglighet i fibernäten än vad det är i elnäten idag. För IP-Only är högsta kvalitet i näten något vi haft med oss från starten. Vi är väl rustade. Däremot finns det många mindre fibernät i landet idag där frågan om kvalitet och säkerhet är ett problem. Drift i större skala är helt nödvändigt för att uppnå hög kvalitet i fibernäten, därför tror jag att det är nödvändigt med samverkan med kommuner och andra nätägare.

7 Hur samverkar ni idag med kommunerna? Vi har en mycket nära relation med de kommuner vi verkar i. Det är viktigt, just för att skapa bra förutsättningar för en effektiv fiberutbyggnad som alla kan ta del av, vi kallar det för Smart Fiberstad. Det finns mycket infrastruktur i landet, det gäller att den tas tillvara och byggs ut. I över 10 år har vi bundit samman lokala stadsnät med vårt nationella nät och fyllt dessa nät med intäkter från större företagskunder. Nu tar vi nästa steg i denna samverkan genom att hjälpa de kommuner som saknar resurser och kapital men som har stora utbyggnadsbehov. På så sätt maximerar vi nyttan av våra resurser och stadsnäten fyller sina befintliga nät och blir mer lönsamma. Vi är en privat aktör. En förutsättning för att Sverige ska nå bredbandsmålet är att privata och offentliga medel samverkar. Det viktiga, som jag ser det, är att det över tid finns flera fibernätägare i varje kommun så att det skapas ett konkurrenstryck. Vi och stadsnäten har här en viktig roll att fylla, som ett alternativ till den dominerande aktören i Sverige. Det är en stor utmaning där IP-Only kan bidra till bredbandsmålet genom att samverka med de kommuner och stadsnät som inte ser det som rimligt att göra en fiberutbyggnad i egen regi och vidare, hur går tankarna då? Digitaliseringen av snart sagt alla delar av samhälle och företagande accelererar. IP-Only med sin helhet är här perfekt positionerade och kan bidra genom att reformera den klassiska operatörsrollen till en mer renodlad nätoperatör, där andra företag producerar och levererar tjänster över näten. Jag ser fram emot att fortsätta leda IP-Only med den bilden i sikte och genom att arbeta med duktiga människor som delar min övertygelse om att ett fritt och öppet Internet byggs på öppen och neutral infrastruktur tillgänglig för alla. 5 MIKAEL PHILIPSSON, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

8 Öppna nät och Smart Fiberstad 6 IP-Only har kompetensen och resurserna att ta ett helhetsgrepp på fiberutbyggnaden i de kommuner där vi är aktiva. Vi kallar detta helhetsgrepp Smart Fiberstad och det inkluderar boende i stad och på landsbygd, företag och offentliga verksamheter av alla typer. När det öppna nätet når alla kan det bli en plattform för kommunikation, kultur, innovation, företagande och samhällsservice. Vägen till Smart Fiberstad går via partnerskap med kommunen eller regionen. Med lokal förankring formuleras en gemensam målbild och utbyggnaden sker proaktivt med transparens, öppenhet och insyn. Genom att IP-Only har en decentraliserad organisation med regionalt ansvariga samt lokal representation, finns bra förutsättningar för ett nära samarbete. Tillsammans integrerar vi hela samhället. Vi bygger bort de digitala klyftorna. Vad innebär Smart Fiberstad för kommunen och dess invånare? Smart Fiberstad skapar tillväxt, utveckling och sysselsättning. Nya tjänster och innehåll skapas, lokala entreprenörer finner nya marknader och verksamhetsområden. Tjänsteleverantörernas utbud gentemot hushållen utvecklas, så att fler i samhället kan ta del av de digitala tjänsterna. Företagen ges möjlighet att stanna kvar, det lokala och regionala näringslivet kan växa och nya företag får förutsättningar att etablera sig. Genom Smart Fiberstad skapas en plattform som stimulerar framtagandet av nya tjänster, som t.ex. tjänster för välfärdssektorn. Kommunen eller regionen får genom Smart Fiberstad en verktygslåda med obegränsade möjligheter till innovation. Målet för IP-Only är att Smart Fiberstad ska generera regional kunskapsöverföring, samt bidra till samarbeten mellan det offentliga och utvecklare av välfärdstjänster. I IP-Onlys koncept ingår det att arbeta aktivt för att möjliggöra sådana samarbeten. Smart Fiberstad bidrar till en klimatsmart stad. Genom Smart Fiberstad och utbyggnaden av fibernätet förenas kommunen med omvärlden. Kommunikation med ljusets hastighet innebär att det blir möjligt att arbeta och studera på distans. Delar av vård- och omsorgsarbetet kan göras via nätet. Minskade transporter innebär minskade koldioxid utsläpp. Konceptet bidrar också till att innovationen av nya tjänster inom miljöområdet stimuleras. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur för det digitala informationssamhället.

9 7 Nätet är ingenting utan dess innehåll och tjänster. Våra kunder är de som tillverkar och tillhandahåller många av de tjänster som vi människor inte anser oss kunna vara utan. Tjänster som är en självklar del av livet och ska fungera alltid. På IP-Only koncentrerar vi oss på infrastrukturen. Det ger tjänsterna högsta tillförlitlighet och undviker att snedvrida konkurrensen. Vårt nät skapar den snabba, säkra och robusta bas som våra kunder behöver för sin verksamhet.»ip-only storsatsar på utbyggnaden av neutrala och öppna fibernät i Sverige. Med helhetskonceptet Smart Fiberstad integreras alla delar av samhället från tätort till landsbygd, så att fler kan ta del av digitaliseringens möjligheter.«ola Barthel, Chef för affärsområdet City Networks

10 En smart fiberstad på väg mot 100 % 8 Vingåker i Södermanland är med sina 9000 invånare en mindre mellansvensk kommun. Fiberutbyggnad har länge stått högt på önskelistan men marknaden har inte knackat på dörren och med en relativt glest befolkad kommun skulle kostnaden bli hög att bygga stadsnät i egen regi. Konsekvensen har blivit en förhållandevis låg fibertillgång. Sedan slutet av 2014 så har det dock blivit ändring på den fronten. Nu är man nämligen en av en handfull svenska kommuner som samarbetar med IP-Only kring konceptet och målbilden Smart Fiberstad. Ambitionen är att gå från en väldigt blygsam fiberutbyggnad till att klara regeringens bredbandsmål (100 Mbit/s till minst 90 % av hushåll och företag senast år 2020) och vidare mot 100 % fibertäckning. Startskottet Satsningen inleddes i slutet av 2014 i och med att Vingåkers kommun och IP-Only, som startade Vingåker Stadsnät, tecknade en avsiktsförklaring om Smart Fiberstad och avtal om fiberutbyggnad. Avtalet fastställer bland annat att 40 procent av alla hushåll och företag inom Vingåkers kommun senast år 2016 ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s och att senast år 2020 ska siffran vara uppe i 90 procent. All kommunal verksamhet ska senast år 2016 ha tillgång till 100 Mbit/s eller mer. Den slutliga målbilden är dock klar; ingen ska stå utanför utan hela kommunen ska kunna få bra bredband. Just genom att se helheten och kombinera utbyggnad till kommunala verksamheter och till bostäder med lokalt engagemang får projektet en ekonomisk bärighet som annars är svår att uppnå. Stad och landsbygd Tack vare att IP-Only tar ett helhetsgrepp på fiberfrågan inkluderas hela kommunen i byggplanerna. Kort efter avtalsteckning inleddes arbetet med de första informationsmötena i Vingåker där intresserade kommuninvånare fick höra om Smart Fiberstad, byggplaner och en möjlighet att ställa frågor. Samtidigt inleddes försäljning där alla fastighetsägare i Vingåker gavs möjlighet att teckna avtal om fiberanslutning. Parallellt gjordes motsvarande arbete med informationsmöten och försäljning på landsbygd. Detta arbete leds av bynet som är en del av IP-Only och sedan många år specialiserade på fiber i landsbygd. Bidragsoberoende ger flexibilitet Kommunen söker inte några bidrag för landsbygden utan all utbyggnad görs kommersiellt, vilket har flera fördelar; inga långa väntetider på beslut från Länsstyrelsen, man sätter egna kriterier och kan innefatta alla (vid bidrag får inte fritidsboende eller kransorter på mer än 200 hushåll inkluderas). Inga fiberföreningar krävs heller, vilket gör att de engagerade personerna i projektgrupperna kan lägga sin tid fullt på att få med fler hushåll och hjälpa till med markavtal istället för administration av förening och ansökningar. Grävning kan inledas så snart ett område uppnått sin anslutningsgrad utan att behöva invänta beslut från Länsstyrelsen. Mindre krångel för kommuninvånarna helt enkelt. Erbjudandet Erbjudandet som går ut från Vingåker Stadsnät är en allt igenom solidarisk lösning, där alla erbjuds anslutning till samma kostnad oavsett var i kommunen man bor, i centralort, mindre kransort eller ren landsbygd. Detta innebär att alla delar på kostnader för att möjliggöra att alla inom kommunen ska kunna få tillgång till och ansluta sig till fiber på lika villkor. Med parallella insatser för fiberutbyggnad i stad och på landsbygd, till bostäder, företag och kommunala verksamheter ska Vingåker lägga en viktig pusselbit för att skapa en attraktiv kommun för boende och företag. BYNET, Sveriges främsta företag för fiber på landsbygd, är en del av IP-Only sedan hösten Sedan starten 2003 har bynet etablerat en framgångsrik modell för att installera fiberbaserat bredband i landsbygd. Modellen bygger på och tar tillvara lokalt engagemang samtidigt som man tillför expertkunskap kring både praktik, organisation, projektledning och administration. Lokala resurser tas tillvara bland annat genom att skapa en projektgrupp, utse områdesansvariga och låta boende gräva på den egna tomten. bynet har ett tjugotal anställda och huvudkontor i Kungälv. Läs gärna mer på

11 9»Jag är stolt över samarbetet och ser med tillförsikt på att vi nu gräver oss in i framtiden«anneli BENGTSSON, kommunstyrelsens ordförande i Vingåker, efter att hon tagit plats bakom spakarna i en grävmaskin försedd med fiberplog och grävt ned de första metrarna kabelrör för det som ska bli hela kommunens fibernät.

12 VÄRDERINGAR VÄRDERINGAR VÄRDERINGAR STRATEGISKA GRUNDBULTAR Värderingar ett viktigt stöd till verksamheten 10 Alla framgångsrika företag vilar på värden och värderingar som går igen i alla delar av verksamheten. En tydlig och väl förankrad företagskultur får anställda att dra åt samma håll och är ett stöd i beslutsfattande och i den dagliga verksamheten. IP-Only har jobbat målmedvetet med detta de senaste åren. Vi har analyserat och försökt sätta ord på vad som gör oss unika, våra drivkrafter och målbilder. Det vi funnit är att entusiasm och en tro på det vi gör är något som genomsyrar företaget. Konkret har detta arbete utmynnat i IP-Only rules, en skrift som beskriver IP-Only-andan med ledstjärna, värderingar och strategiska grundbultar i kärnfulla texter och bilder vad vi är och hur vi jobbar tillsammans med varandra, våra partners och våra kunder. Vi har en kultur och en attityd där vi lyssnar till kunden, tar initiativ och löser problemen för att få allt det vi levererar att fungera på bästa tänkbara sätt. Den investering som arbetet med att ta fram detta inneburit har visat sig ovärderlig i den expansiva fas vi befinner oss i nu. IP-Only rules låter alla våra nya medarbetare snabbt förstå vilka vi är och komma in i arbetet och det är något att luta sig mot i arbetet med att utveckla vår verksamhet och vår affär tillsammans.»vår strävan att kombinera en stark värdegrund med övertygelsen att mångfald berikar, bygger en arbetsplats där alla ser sitt bidrag till det IP-Only skapar«marie-louise Bondesson, HR-direktör, IP-Only IP-ONLY RULES, en skrift som beskriver IP-Only-andan med ledstjärna, värderingar och strategiska grundbultar i kärnfulla texter och bilder sid 6 sid 7 sid 10 sid A: Ta initiativ och GÖR C: Enkelt Ta ansvar, lös uppgiften även utanför eget område. Vi är informella och jordnära. Slutför överarbeta inte. Det är enkelt att jobba med oss. Våga utmana. Fokus och tydlighet. Sök information, dela med dig. Enkelt fungerar helt enkelt! Föreslå istället för att nedslå. Enkelt fungerar helt enkelt! sid sid sid 14 sid : Öppet och nära fibernät Vi äger och driver en oberoende IT-infrastruktur. Vi investerar där det gör skillnad. Fiberspiralen nät och affärer växer tillsammans. Sälj så vi fyller nätet! Vi bygger smarta fiberstäder och kopplar ihop dem i ett nationellt»stadsnät«(läs mer på sid 23). D: Öppet hjärta Vi brinner för IP-Only vi vill göra skillnad. Ärliga, engagerade och»rakt in«ska överraska kunden. Öppna och ärliga vi pratar med varandra. Tillit stafett med förbundna ögon. Alla säljer med sin insats. Nära till skratt.

13 Jobba på IP-Only IP-Only ska bli den bästa leverantören av högkvalitativ IT-infrastruktur för nätkrävande kunder. Därför jobbar vi aktivt för att komma i kontakt med människor som är beredda att ta sig an utmaningen att arbeta här, och hjälpa oss att fortsätta växa. Vi är ett starkt värderingsdrivet företag där initiativförmåga och motor står högt i kurs. Vi jobbar i högt tempo med positiva kollegor och erbjuder våra anställda möjlighet att påverka och utveckla både sig själva och vår verksamhet! På IP-Only är vi övertygade om att mångfald berikar och stärker alla organisationer och verksamheter. Därför arbetar vi aktivt för att skapa en mer jämställd IT- och telekombransch i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att nå en jämn fördelning av kvinnor och män på alla positioner och nivåer inom vår organisation. Vi strävar också efter att vår organisation ska avspegla samhällets mångfald. Det innebär att alla, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, ska känna sig välkomna och ges samma möjligheter på IP-Only. 11 IP-ONLY TAR STÄLLNING + JÄMSTÄLLDHET IP-Only verkar för ett jämställt samhälle. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden och medvetenheten kring genusfrågor på företaget. IP-Only är engagerade i 5050-klubbens arbete klubben för en jämställd IT- och telekombransch är en ideell förening som arbetar för målet 50 % kvinnor och 50 % män på alla positioner i IT- och telekombranschen. LIBANON ISRAEL INTERNATIONELLT Under året har IP-Only samlat ihop överbliven men fungerande telekomutrustning. Målsättningen är att sälja utrustningen och bidra till UNHCR FNs flyktingorgan som arbetar med stöd till krigets offer i Syrien. UNG CANCER JORDANIEN TURKIET SYRIEN Kobane IRAK Vi följer vår värdegrund om ett öppet hjärta och därför blir vår julklapp i år att tillsammans stödja de vars liv är fyllda av smärta. Alla anstälda fick ett armband från Ung Cancer med budskapet Fuck Cancer. IP-Only donerade även kronor till Ung Cancer. NATUR LAXTRAPPA IP-Only gräver mycket runt om i landet och strävar alltid efter att visa hänsyn till naturen. Ett bra exempel var när vi skulle dra fiber på norra Gotland och behövde korsa ån Banå. Istället för att använda traditionell borrning rensade vi, i samråd med länsstyrelse och lokala experter, botten i bäcken och byggde en lekbädd till laxöringen. På så sätt främjades fiskbeståndet och miljön, samtidigt som fiberkabeln kom över ån till de boende i Ardre. MUSIKHJÄLPEN 2014 sände Musikhjälpen 144 timmar från en glasbur på Stora torget i Uppsala. Temat för insamlingen var Hjälp oss stoppa spridningen av HIV. IP-Only och Uppsala Stadsnät var med på ett hörn och stod för fiberuppkopplingen mellan glasburen och Sveriges Radio. IP-Only samlade även in pengar och bidrog med kronor till Musikhjälpen. MILJÖ GRÖN EL IP-Only använder 100 % ursprungsmärkt el från förnybara källor i hela verksamheten. VÄRLDENS BARN + Förutom att skänka pengar till Radiohjälpens insamling Världens Barn så bidrar IP-Only till organisationens arbete genom att leverera systemtjänsterna Virtuell Server, Remote Backup och Managerad Brandvägg kostnadsfritt.

14 12

15 IP-Onlys infrastruktur IP-Onlys växande fiberstamnät är ett av marknadens mest kraftfulla och den teknik som används gör det också kostnadseffektivt. Tack vare strategiskt riktiga teknikval redan i samband med förvärvet av KPNQwests nät 2002 där IP-Only satsade på framtidstekniken Ethernet istället för SDH, har IP-Only idag lång erfarenhet av att leverera transparenta transportnättjänster till operatörer, innehållsleverantörer, företag och organisationer med höga krav. Vår erfarenhet och höga kompetens inom fiberinfrastruktur omvandlas till hög funktionalitet, tillgänglighet och prestanda på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Fibernät och datacenter IP-Only äger och driver ett nordiskt fibernät med hög kapacitet, god täckning och förgreningar inom och utanför Europa. Den centrala fiberringen, med land- och sjökabel, förbinder ett stort antal städer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, vidare både till ryska gränsen och söderut mot kontinenten. IP-Only kontrollerar den egna infrastrukturen från grunden; från fiber och rör, via egna fastigheter för teknikutrustning, till transmissionssystem och IP-backbone. Stamnätet kompletteras med ett snabbt växande antal mer finmaskiga accessnät i städer och regioner för att nå både egna slutkunder och bostäder i stadsnätssatsningen på egen infrastruktur. IP-Only har ett antal datacenter med mycket hög driftsäkerhet i direkt anslutning till fibernätet och erbjuder datacentertjänster på flera platser i Stockholm samt i Göteborg, Malmö, Oslo och nu även Linköping. Det mest extrema skyddet uppnås i ett datacenter byggt i en tidigare militär ledningscentral strax söder om Stockholm, insprängd 20 meter ned i det svenska urberget. Längs fibersträckorna har IP-Only också över 40 egna byggnader med utrustning för förstärkning och regenerering av de optiska signalerna samt utrymme för inplacering av kundutrustning. Transmissions- och IP-nät Ovanpå fiberinfrastrukturen används WDM-system (Wavelength Division Multiplexing) som är en teknik som utnyttjar varje fiberpar effektivt genom att skicka flera olika våglängder över en och samma fiber. WDM-systemet är kraftfullt bestyckat och kan enkelt uppgraderas. IP-Only har en ren nätstruktur där de olika tjänsteplattformarna ligger parallellt direkt på WDM-lagret vilket innebär en enklare, säkrare och mer ekonomisk transportlösning. IP-Only har ett separat Internet-backbone för alla krävande tjänster som Internetkapacitet, CDN/Streaming och Telefoni. IP-nätet utmärker sig genom att det genomgående är byggt med dubblerade utrustningar i stamnätsnoderna och i flera ringstrukturer samt att det används enbart för IP-tjänster. Det höjer tillgängligheten och sänker svarstiderna inom såväl det egna nätet som mot andra operatörer. IP-Only utbyter trafik med andra operatörer på flera platser i stamnätet. Bland annat på Netnods knutpunkter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, samt på knutpunkterna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Amsterdam, Frankfurt och London. Därtill kompletteras IP-nätet med DDoS-skydd som tillvalstjänst. Detaljerad analys av trafikmönster identifierar och gör det möjligt att stoppa överbelastningsattacker redan i stamnätet där kapaciteten är som högst. 13 Oslo Nya expresslänkar under 2014 Göteborg Köpenhamn Malmö Stockholm Helsingfors Under 2014 har IP-Onlys avdelning för Transportnät byggt DWDM-Expresslänkar mellan Stockholm-Oslo-Göteborg-Malmö-Stockholm samt Göteborg-Köpenhamn, Malmö-Köpenhamn och Stockholm-Helsingfors. Expresslänkarna möjliggör lägre kostnad per våglängd och snabbare leveranser. Expressnätet är ett 40-kanalsnät där varje kanal kan bära upp till 100 Gbit/s.»Uppdateringen låter oss leverera hög kapacitet, flexibilitet och tillförlitlighet över långa avstånd på ett mycket kostnadseffektivt sätt.«eva SJÖGERÅS transportnätschef

16 14 Ethernet IP-Onlys Ethernetnät har mycket god geografisk täckning. Det innebär att inga kompromisser behöver göras när Ethernettjänster över längre distans ska levereras. Nätet är installerat på dedikerade våglängder i det egna fibernätet. Tekniken är utformad för att tillmötesgå de höga krav som ställs på en traditionell punkt-till-punkt-förbindelse samtidigt som den ska uppfylla både dagens och morgondagens teknikstandard och krav på säkerhet. Tack vare den enkla arkitekturen kan IP-Only leverera en helt transparent och flexibel Ethernettjänst. Infrastruktur som tjänst IaaS IP-Only har byggt upp en helt ny distribuerad teknisk plattform för leverans av virtuella servrar över Internet eller direkt anslutet till kundens privata nät (Cloud Computing eller IaaS). Grunden för plattformen utgörs av hårdvara från IBM och virtualiseringsteknik från VMware vilket ger hög prestanda och skalbarhet både vad gäller CPU, minne, lagring och kommunikation. Ett virtualiserat och skiktat disksystem garanterar bästa funktion för I/O-intensiva applikationer. Tack vare placeringen direkt på IP-Onlys stamnät kan virtuell serverkapacitet levereras till kunderna med högsta säkerhet och med mycket korta svarstider oavsett geografiskt avstånd. Varje kund får en egen webbportal där de enkelt kan administrera och övervaka sina befintliga servrar samt uppgradera eller beställa helt nya servrar. IP-Onlys Remote Backup är en helt redundant lösning där backupdata kopieras över kundens fiberanslutning och sedan lagras på disk och band hos IP-Only. Tjänsten bygger på IBM:s programvara, Tivoli Storage Manager (TSM). Säkerhetskopiorna finns alltid tillgängliga online och data kan därför återskapas över nätet vid behov. IP-Onlys managerade brandväggstjänst är uppbyggd på produkter från Fortinet och innehåller ett antal funktioner som IPS, webbfiltrering, VPN, VLAN, skyddad SIP och trafikrapporter. Brandväggarna realiseras primärt som virtuella enheter i IP-Onlys centrala plattform men kan även placeras fysiskt hos kunden vid behov. Datacenter är en mycket viktig del av IP-Onlys infrastruktur. De erbjuder optimal miljö och kan rymma både kunders och egna teknikplattformar. Fyra nya datacenter Under sommaren 2014 förvärvade IP-Only datacenterspecialisterna Availo. En strategiskt viktig förstärkning både av kompetens och infrastruktur i form av fyra toppmoderna datacenter belägna i Linköping, Hammarby, Sätra och Oslo. Efter förvärvet står IP-Only ännu bättre rustade att möta marknadens ökande behov av kraftfulla och högkvalitativa moln- och datacentertjänster.»med köpet av Availo blir vi en av de största i Norden inom datacenter.«catharina WRETLIND t.f. försäljningsdirektör

17 Genombrott för fiber till retail- och restaurangkedjor Fiberrevolutionen fortsätter att dra fram i alla delar av vårt allt mer digitaliserade samhälle. Ett tydligt mönster som vi på IP-Only är särskilt glada för, är att stora kedjor inom restaurang och handel tar klivet över till fiber. De exempel som ligger oss nära till hands att nämna eftersom vi har fått förtroendet att leverera fiber med tillbehör till dessa är McDonald s (drygt 200 restauranger), Systembolaget (431 butiker plus distributionscentraler och partnerföretag) samt Clas Ohlson (ca 200 anslutningar). Den sistnämnda affären inkluderar butiker och kontor i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien och Kina. Gemensamt för de tre olika kunderna och helt avgörande för teknikskiftet från koppar till fiber, är att fibern är en viktig pusselbit i kundupplevelsen. Med ordentlig bandbredd kan kunderna erbjudas WiFi, kassaterminalerna fungerar bättre, information och kampanjer kan distribueras från centrala resurser till butikerna och mycket mer. I alla tre fallen är vi helhetsleverantör av infrastruktur, inte bara fiber, inklusive accesspunkter för WiFi med provisioneringssystem, 3G/4G-backup, internetanslutningar och fastighetsnät. Vinsten för kunden är bra funktionalitet och en enda kompetent kontakt för hela kommunikationsplattformen. Helt klart ett vinnande koncept. 15 KUND ANTAL NYA FIBERANSLUTNINGAR McDonalds drygt 200 Systembolaget drygt 430 Clas Ohlson cirka 200

18 IP-Onlys ekosystem 16 Allt hänger ihop! De tjänster och den funktionalitet som vi tillhandahåller till olika kundgrupper finns tillgängliga överallt där vår fiberinfrastruktur finns. Man kan likna det med ett ekosystem som vilar på fiber. Slutnyttan ser mycket olika ut, från högupplöst hyrfilm till snabbare affärsprocesser eller bättre funktion på molntjänsterna, men med det gemensamt att nyttan bygger på morgondagens viktigaste kommunikationsinfrastruktur, fiber. En port bort För våra företagskunder med höga krav betyder det att hela vårt utbud finns tillgängligt när första anslutningen är gjord. Samma kabel kan bära Internetanslutningen, WAN till övriga kontor, kontakten med centralt placerade servrar och smarta molntjänster som Virtuell Server och Remote Backup. Tack vare att vi äger och driver vårt eget nät med fiber, datacenter, aktiv utrustning och teknikplattformar kan vi leverera och garantera kvaliteten på enstaka tjänster eller mer omfattande paketeringar. Kort sagt ett ekosystem att lita på. Aftonbladet Svt Boxer Hemnet Blocket I VÅRT NÄT SIMMAR DE STORA BANDBREDDSVALARNA Många av landets riktigt tunga sajter serverar sitt innehåll via IP-Onlys nät. SVT, Aftonbladet, Blocket, Boxer och Hemnet är några av valarna som visat oss sitt förtroende och simmar tryggt i vårt nät. DSA Vad det betyder: Dynamic Site Accelerator Vad den gör: Avlastar webbservrar och mellanlagrar innehåll på nätet närmare användarna. INTERNET Tillförlitliga internetanslutningar med hög kapacitet, välutbyggt trafikutbyte med andra operatörer och smarta tilläggstjänster som managerad brandvägg, DDoS-skydd redundans och mycket mer. WAN CDN DDOS-SKYDD Knyta ihop kontor och verksamheter spridda över Norden är vi experter på. Kunden väljer själv IP eller Ethernet och vilken bandbredd man vill ha. Kvalitet och ett utbud av smarta tillval följer alltid med. Oslo Stockholm 10 DATACENTER I våra datacenter, som alla ligger placerade på stamnätet, finns utrymme både för kunder som vill ha optimal driftmiljö för sina servrar och för flera av våra egna teknikplattformar. CDN, content delivery network, eller nät för innehållsdistribution handlar om att få ut allt mer data till allt fler mottagare. Tydligaste exemplet är strömmande video som exploderat på nätet. Vår tjänst är en av de absolut bästa enligt oberoende mätföretaget Cedexis. Vad det betyder: DDoS betyder Distributed Denial of Service. Vad det gör: Skyddar webbservrar mot överbelastningattacker. Köpenhamn TJÄNSTER MED KVALITET FÖR FÖRETAG MED HÖGA KRAV NÄTET SOVER ALDRIG Dygnet runt, året runt jobbar vårt nät hårt för att transportera data från avsändare till mottagare. Samma fiberkablar som skyfflar e-post med powerpoints på dagtid distribuerar film på kvällen och levererar intensiva spelupplevelser in på småtimmarna. 60 Gbit/s 04:00 18: Gbit/s 22:00 DDOS-ATTACKERNA VÄXER. VI FÖRSVARAR. DDoS-attacker bara växer i storlek och flera tiotals gigabit per sekund är tyvärr vardagsmat och då krävs åtgärder redan i operatörens stamnätsroutrar. Precis det kan IP-Only erbjuda i tjänsten DDoS-skydd. MILLISEKUNDER ÄR MILJONER Inom bank och finans kan millisekunder vara avgörande för en affär. Vår enkla nätarkitektur med minimala fördröjningar passar perfekt för att knyta samman handelsplatser, banker och börser. Därför har vi blivit ett förstahandsval för finanssektorn. millisekunder miljoner kronor IAAS Vem vill egentligen mecka med egen hårdvara? Svaret för att slippa är IaaS eller infrastruktur som tjänst. IP-Only tillhandahåller flera tjänster som gör IT-vardagen enklare. Självklart levererade över fiber. Till exempel

19 FÖRSÄLJNING FIBERUTBYGG NAD FIBRERING AV FASTIGHETER SMART FIBERSTAD Ungefär hushåll har hittills nåtts av vår stadsnätssatsning. Inte alla har nappat men på många håll är intresset jättestort och de flesta väljer att ansluta till vårt öppna nät. Processen i korthet: Smart Fiberstad är IP-Onlys helhetskoncept för att inkludera hela samhället i fiberutbyggnaden från tätort till landsbygd. Målsättningen är att nå alla i en kommun. 100%. FÖRSÄLJNING 17 PROJEKTERING NÄTANLÄGGNING INKOPPLING & TJÄNSTEAKTIVERING Knivsta Sigtuna Osby Ale Trosa Norrtälje Med en finansiellt stark ägare har IP-Only på allvar växlat upp takten i fiberbyggandet. Resultatet är närmare trettio regionala nät som kopplar upp bostäder, företag och offentlig verksamhet till morgondagens kommunikationsinfrastruktur. Och takten ska öka. Falköping TRETTIO STADSNÄT PÅ TVÅ ÅR Stockholm Försäljning driver utbyggnad som driver ytterligare försäljning som ja ni fattar. Tack vare att vi tar ett helhetsgrepp på fiberutbyggnaden och levererar till företag, bostäder, offentlig verksamhet och andra operatörer så genererar vi nya affärer och får ekonomi på utbyggnad även utanför storstäderna. Oskarshamn FIBERSPIRALEN FÖRSÄLJNING Borlänge Simrishamn Visby Härryda Järfälla Kristinehamn Rimbo Vingåker Uppsala AVTALSTECKNING Vallentuna FIBERUTBYGG NAD Falun Hylte ALLA SKA MED: ÄVEN 229 RESTAURANGER MOBILT KRÄVER MYCKET FIBER Svenska McDonald s har förstått värdet av fiber lät man IP-Only fiberansluta i princip alla av de (då) 229 restaurangerna, inte minst för att kunna erbjuda kunderna riktigt bra WiFi. Det kanske inte är helt självklart men utbyggnaden av 4G och explosionen av mobildata kräver massor av fiber. Basstationerna sitter tätare än någonsin, fler användare är uppkopplade och varje användare genererar mer datatrafik än någonsin tidigare. IP-Only levererar till en av de dominerande mobilnätsbyggarna och deras utbyggnad och vår går hand i hand. ÖPPNA OCH NEUTRALA FIBERNÄT NOC Nätdrift kräver kompetent övervakning för att snabbt upptäcka fel, helst innan de påverkar kunden, och åtgärda dem. Vår NOC är bemannad dygnet runt och redo att snabbt åtgärda störningar i driften. PUBLIC I maj 2009 skrev IP-Only för första gången ett av de åtråvärda IT-avtalen med Kammarkollegiet inom områdena operatörstjänster och transmission. Ramavtalet innebär att den offentliga förvaltningen enkelt kan avropa IP-Onlys tjänster inom telefoni och datakommunikation utan att behöva genomföra en egen upphandling. + WIFI-ZONER ÅT MILJONER PEERING IP-Only har en mycket väl utbyggd peering (trafikutbyte) med andra operatörer. Vi finns med gränssnitt på 15 knutpunkter. Vid dessa har vi en sammanlagd kapacitet på 564 gigabit per sekund in- och utgående trafik. CPN 15 knutpunkter 564 Gbit/s kapacitet VOICE WHOLESALE Rösttrafik trivs utmärkt i IP-Onlys nät. Vi levererar telefonikapacitet, både IP och gammeltelefoni, framförallt till storkonsumenter som callcenters och kundtjänst organisationer i företag och myndigheter. Andra operatörer, globala och nationella, är en av IP-Onlys viktigaste kundgrupper. Ungefär 150 bolag är det som köper kapacitet, främst i form av svartfiber, våglängder och Ethernet-accesser, för återförsäljning. IAAS REMOTE BACKUP Säkerhetskopiering och restore via nätet IAAS VIRTUELL SERVER Servrar över nätet med valbara OS, prestanda och appar IAAS BRANDVÄGG Vi står för drift, övervakning och uppdateringar STH hastighet köpenhamn stockholm Trådlös uppkoppling via WiFi har snabbt blivit en av de viktigaste livsbetingelserna för människor i alla åldrar, privat och på jobbet. IP-Only har kompetens både på fasta och tillfälliga installationer. Våra WiFi-ballonger gjorde succé i Almedalen HFS FRÅN KÖPENHAMN TILL HELSINGFORS PÅ 5,6 MS Typisk hastighet för laserljus i glasfiber är 204 meter per mikrosekund. Med vår enkla men kraftfulla nätarkitektur ligger vi nära den teoretiska siffran. Skulle man ta bilvägen ger det 3,2 millisekunder från Köpenhamn till Stockholm och sen ytterligare 2,4 millisekunder till Helsingfors. TRANS EUROPE EXPRESS I samarbete med globala operatörer når IP-Onlys nät ut i Europa och vidare. Vi levererar anslutningar i såväl USA som Kina.

20 Förvaltningsberättelse 18 Verksamhet och marknad IP-Only är en modern svensk datakom- och Internetoperatör och levererar fiberbaserad nätinfrastruktur, Internet- och datakommunikation. Företaget fokuserar genomgående på att leverera högkvalitativa, skalbara och kraftfulla tjänster i en modern infrastruktur för fibernät och datacenter. Grunden för verksamheten är det egna nordiska stam- och accessnätet med tillhörande datacenter. Kunderna finns framför allt i Sverige, men även i Norge, Danmark och Finland. Den svenska marknaden för elektronisk kommunikation är relativt mogen, men det pågår ett skifte från lägre bandbredder och DSL-baserad accessteknik till högre bandbredd och fiberbaserad accessteknik. Regeringens bredbandsmål, att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredbandskapacitet om minst 100 Mbit/s senast år 2020, är en starkt bidragande faktor till denna utveckling. Verksamheten kan indelas i tre huvudsakliga områden; Network & Data Center Services, Open Network Services samt ByNet. Dessa tre områden kommer att komplettera varandra i ökande utsträckning i takt med att fiberaccessnätet växer i omfattning. Ett exempel på detta är när IP-Only under 2014 lanserade Smart Fiberstad, vilket är ett helhetskoncept som syftar till att ge kommuner en möjlighet att nå regeringens bredbandsmål och lösa hur en snabb och ändamålsenlig utbyggnad av den digitala infrastrukturen och ett växande tjänsteutbud kan säkerställas. Network & Data Center Services Kunderna inom detta verksamhetsområde utgörs av andra internetoperatörer och tjänsteleverantörer, såväl svenska som internationella, samt kommunikations- och dataintensiva företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Försäljningen fördelas på två huvudsakliga tjänste- och produktområden: Nättjänster och Nätinfrastruktur. Inom Nättjänster tillhandahålls förädlade kommunikationstjänster såsom bland annat Ethernettjänster, Internettjänster, hosting och IaaS-tjänster, våglängdskapacitet, svartfiber och telefonitjänster. Tjänste- och produktutbudet vidareutvecklas fortlöpande, till exempel med avseende på mer förädlade Internettjänster för distribution av media och innehåll via Internet, men med ett fortsatt och tydligt fokus på infrastrukturnära tjänster. Under 2014 kompletterades denna del av verksamheten genom förvärvet av börsnoterade Availo, med verksamhet och datahallar i både Sverige och Norge. Availoförvärvet innebar en något större tyngdpunkt inom IaaS och colocation än tidigare. Nätinfrastruktur svarar för en mindre del av affärsvolymen och omfattar försäljning och långtidsupplåtelse av framförallt fiber och kanalisation/rör, huvudsakligen till andra operatörer. Koncernens försäljning härrör i huvudsak från den svenska verksamheten. IP-Only Holding AB IP-Only AB IP-Only Networks AB IP-Only Produktion AB IP-Only Fibernät AB Telefortress AB Availo AB bynet AB IP-Only Networks AS IP-Only Networks Oy Teknikbyrån i Sverige AB Oskarshamn Stadsnät AB Viking Asia Limited Availo Networks AB Teknikbyrån Nät i Sverige AB Availo Netcamp AB Availo Holding AS KONCERNENS BOLAGSSTRUKTUR 31 DECEMBER 2014 Availo AS

IP-Only AB Företagspresentation

IP-Only AB Företagspresentation Företagspresentation Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av Telekomnyheterna,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber Årsredovisning 2013 Möt framtiden med fiber Innehållsförteckning 2 Finansiella highlights 2013 22 Förvaltningsberättelse 3 Affärsidé, strategi och mål 30 Koncernens rapport över totalresultatet 4 VD har

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011 Innehåll 2 Finansiella highlights 2011 3 Detta hände 2011 22 Förvaltningsberättelse 28 Koncernens rapport över totalresultatet 1 4 Om IP-Only Framtidens

Läs mer

Affärsidé. Mål. Strategi

Affärsidé. Mål. Strategi Årsredovisning 2001 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk.

Läs mer

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 2 NET INSIGHT R 2001 NET INSIGHT ÅR 2001 3 VD HAR ORDET 4 VERKSAMHET OCH VISION

Läs mer

Leveransrekord under 2013 kopplade vi upp Sveriges alla ICA-butiker och bankomater samt vann vår största kund hittills i Svenska Spel.

Leveransrekord under 2013 kopplade vi upp Sveriges alla ICA-butiker och bankomater samt vann vår största kund hittills i Svenska Spel. 2013 ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING Leveransrekord under 2013 kopplade vi upp Sveriges alla ICA-butiker och bankomater samt vann vår största kund hittills i Svenska Spel. Produktion: DGC One AB, 2014

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 I C T- I N F R A S T R U K T U R F Ö R A L L A Ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB S T O K A B I K O R T H E T Innehåll 3 2005 i korthet Stokab ägs

Läs mer

2010 / DGC One AB (publ) Årsredovisning

2010 / DGC One AB (publ) Årsredovisning 2010 / DGC One AB (publ) Årsredovisning Innehåll / 4 24 25 29 30 39 Verksamhetsberättelse / 4 Vd har ordet 6 2010 i korthet 8 Det här är DGC / 9 Våra affärsområden 10 Vår historik 11 Vårt nät 12 Våra kunder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning

2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning Innehåll: Verksamhetsberättelse Kort om DGC 4 Vd har ordet 6 2011 kvartal för kvartal 10 Vår historik 12 Vårt nät 13 Våra strategier 14

Läs mer

TERACOM Årsredovisning 2008

TERACOM Årsredovisning 2008 TERACOM Årsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Den består av

Läs mer

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274).

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274). Årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL Året i korthet 3 VD har ordet 4 Stockholm den uppkopplade staden 6 Stockholmarna 8 Samhällsnyttan 12 Operatörerna 16 Förvaltningsberättelse 21 Koncernens resultaträkning

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Ekonomisk översikt 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning jämförbar verksamhet** mkr 335,4 309,0 294,8 245,5 188,9 Nettoomsättning** mkr

Läs mer

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012 Stokab årsredovisning 2012 «1 Årsredovisning 2012 Detta är Stokab Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

IP-Only på en minut. IP-Only Telecommunication. företagspresentation. företagspresentation

IP-Only på en minut. IP-Only Telecommunication. företagspresentation. företagspresentation IP-Only Telecommunication företagspresentation IP-Only på en minut företagspresentation IP-Only är en tele- och Internetoperatör med en unik position. Å ena sidan en ung och snabbfotad operatör. Å andra

Läs mer

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Vicicom AB 2014-03-05 Sammanfattning Tillgång till bredband med hög kvalitet och kapacitet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning i kommun, näringsliv,

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 1 INNEHÅLL: En inblick i fiberutvecklingen i Sveriges kommuner 4 Kommunalt vägval om bredband 6 Ekerö: Fiberutbyggnaden är en tillväxtfråga

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer