Årsredovisning Full fart framåt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Full fart framåt!"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Full fart framåt!

2 Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av Telekomnyheterna, samlar hela IT- och Telekombranschen och avslutas med en gala där Telekompriset delas ut i sju kategorier, varav Årets Bolag är det stora prestigepriset. En hård konkurrens är något som gynnar både innovation och slutkunder. För att konkurrens ska uppstå krävs att någon vågar satsa framåt. Årets vinnare har lyft blicken högre och längre än någon annan på den svenska marknaden, lyder en del av motiveringen.

3 Innehållsförteckning 2 Finansiella highlights Förvaltningsberättelse 1 3 Affärsidé, strategi och mål 24 Koncernens rapport över totalresultatet 4 Intervju med VD Mikael Philipsson 25 Koncernens balansräkning 6 Öppna nät och Smart Fiberstad 26 Koncernens kassaflödesanalys 8 En smart fiberstad på väg mot 100 % 27 Moderbolagets resultaträkning 10 Värderingar ett viktigt stöd till verksamheten 28 Moderbolagets balansräkning 11 Jobba på IP-Only 29 Moderbolagets kassaflödesanalys IP-Onlys infrastruktur Genombrott för fiber till retail- och restaurangkedjor 31 Noter 56 Revisionsberättelse 16 IP-Onlys ekosystem 58 Ägare och styrelse 60 Ordlista

4 Finansiella highlights »IP-Only fortsatte under 2014 den storskaliga utbyggnaden av ett kraftfullt öppet och neutralt fiberaccessnät som inleddes året innan, och vid 2014 års utgång hade drygt tiotusen installationer utförts och totalt tre gånger så många installationer kontrakterats. Under året gjordes också ett antal strategiska bolagsförvärv på stadsnätssidan för att stärka IP-Onlys satsning på att etablera och bygga ut en öppen och neutral fiberinfrastruktur i Sverige. I och med förvärvet av hostingverksamheten Availo stärks förutsättningarna för utveckling och drift av högkvalitativa tjänster i nätet. De förvärvade bolagen har bidragit med 130,0 mkr till omsättningen under Verksamheten har fortsatt att utvecklas positivt under 2014 med en omsättningsökning om 48,8 %, från 438,9 mkr till 653,0 mkr och ett EBITDA-resultat som ökade med 11,0 % från 85,5 mkr till 94,9 mkr.«helåret januari-december 2014 Nettoomsättning 653,0 mkr (438,9 mkr) Bruttomarginalen förbättrades till 58,1% (55,9 %) EBITDA 94,9 mkr (85,5 mkr) Rörelseresultat 11,1 mkr (25,2 mkr) Resultat efter skatt -40,8 mkr (-3,7 mkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten 159,1 mkr (166,4 mkr) Likvida medel 108,1 mkr (40,9 mkr) per 31 december NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTATUTVECKLING INTÄKTER PER SEGMENT 2014 Mkr % Bynet % Operatörer % Open Network Services % Drift- & Outsourcingaktörer % 20% Bank & Finans Contact centers Content providers & Media Corp & Public 0 10% % Nettoomsättning (mkr) EBITDA (mkr) Bruttomarginal% EQT förvärvade IP-Only AB-koncernen i juli 2013 genom det nybildade bolaget IP-Only Holding AB och därmed uppstod också IP-Only Holding-koncernen. Bolaget IP-Only Holding AB har begränsad verksamhet och jämförelsetalen för verksamheten kan därför i vissa delar baseras på den tidigare IP-Only AB-koncernen för att ge en mer rättvisande jämförelse av helårstal för den operativa verksamheten.

5 Affärsidé, strategi och mål IP-Only startade sin verksamhet 1999 och byggde från början upp en verksamhet baserad på en övertygelse om Internet och IP som centrala bärare för all form av kommunikation. Över tid har man samlat kompetens och personer med kunskap och erfarenhet av att bygga och driva en komplett modern infrastruktur av fibernät, datacenter och tekniska tjänsteplattformar. Affärsidé IP-Onlys affärsidé är att äga, driva och utveckla sin egna nordiska nätinfrastruktur och erbjuda tjänster som utgör fundamenten till det digitala informationssamhället. Grunden för verksamheten är det nordiska stam- och accessnätet med tillhörande egna datacenter för tjänster inom serverhosting och Internet. Kunderna utgörs av andra operatörer, tjänsteleverantörer på Internet, samt IT-intensiva företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Strategi IP-Only fokuserar genomgående på att leverera högkvalitativa, skalbara och kraftfulla tjänster i en modern infrastruktur av fibernät och datacenter. Strategin bygger på en fortsatt ökande efterfrågan på de tjänster som utgör grunden för det digitala samhället. Fiberbaserat Internet, webb-tv, e-handel, 24-timmarsmyndigheter, sociala medier, molntjänster, etc. kräver alla både tillförlitlig och kraftfull infrastruktur. IP-Onlys strategi är att möta denna efterfrågan på bl.a. följande sätt: Erbjuda andra operatörer och tjänsteleverantörer tillgång till accessnätstjänster med attraktiva och i hög grad skalbara gränssnitt för enkel försäljning och kundhantering, dels i IP-Onlys egna infrastruktur och dels i andra fibernät som drivs av IP-Only. Bygga och utveckla öppna och neutrala accessnät för att öka täckningen och adresserbar marknad och samtidigt öka nyttjandegraden av stamnätet samt att i så stor utsträckning som möjligt leverera tjänster över egen infrastruktur hela vägen fram till kunden. Läs mer på sidan sex om IP-Onlys modell för öppna fibernät. Erbjuda stora företag och IT-intensiva nischsegment som t.ex. callcenterföretag och bank- och finanssektorn högkvalitativa, kostnadseffektiva, flexibla och moderna nättjänster. Kunderna har en stor frihet i design och utformning med kombinationer av Ethernet, Internet, Telefoni, Datacenter och mervärdestjänster som Virtuell Server, Remote Backup, Brandvägg, DDoS-skydd etc. Erbjuda media- och tjänsteleverantörer på Internet högkvalitativa tjänster för effektiv distribution av alla former av molntjänster och mediainnehåll till slutkunder på hela Internet samt infrastruktur för serverhosting och datacenter. Utmärkas som en leverantör med hög teknisk kompetens och driftkvalitet samtidigt som kundrelationen kännetecknas av en nära, öppen och ärlig dialog. Med ansvarsfullt ledarskap och ett medvetet arbete med sin bolagskultur ska IP-Only bygga förtroende både internt och externt samt stärka varumärket långsiktigt. 3 Mål IP-Onlys mål är att vara den främsta leverantören i Norden av tjänster som utgör fundamenten till det digitala informationssamhället såsom öppna och neutrala fibernät, Internet, datacenter, serverkapacitet och telefoni.

6 Full fart framåt 4 Mikael Philipsson, du är VD för en av Sveriges mest offensiva fibernätsoperatörer. Ni bygger fiberinfrastruktur i stad och på landsbygd, levererar nät till landets mest krävande bolag och tar plats i bredbandsdebatten. Hur är läget? Jo tack bra, det är fantastiskt att få jobba med något man tycker är både intressant, viktigt och roligt; att få ge hela Sverige tillgång till en helt ny fiberinfrastruktur. Som tur är jag inte ensam utan har duktiga kollegor, en engagerad styrelse och ägare med ett tydligt fokus. Det låter som en bra kombination för att få saker gjorda. Var det något särskilt du kommer ihåg från 2014? Ett toppenår! Vår stadsnätssatsning har nu passerat adresserade hushåll och fibernät utbyggt till ca hushåll. Vi vann några fantastiska WANaffärer, bland annat med McDonald s och Systembolaget, och börjar nå ut till kommuner med vårt koncept Smart Fiberstad helhetsvisionen för den fiberuppkopplade kommunen. En verklig höjdpunkt 2014 var när IP-Only vann Telekomgalans utmärkelse Årets bolag 2014 med motiveringen att vi lyft blicken högre och längre än någon annan på marknaden och att vi vågar satsa för att uppnå konkurrens och innovation i fibernäten. Det är ett stort erkännande som vi är mycket stolta över. Öppet och neutralt verkar viktigt, är inte alla nät det? Nej, tittar vi på marknaden, både i Sverige och runt om i världen, så finns det många nät där nätägaren själv säljer tjänster i nätet. De kontrollerar också villkoren för andra tjänsteleverantörer i nätet vilket leder till snedvriden konkurrens och låg innovation av tjänster. I förlängningen är det en demokratifråga och det är ingen slump att både Barack Obama och FN lyft frågan om nätneutralitet, dvs vikten av tillgång till ett öppet Internet för att ALLA ska kunna vara en del av dagens digitaliserade informationssamhälle. Mycket händer när det gäller fiber till hemmen, är det full fart även på företagssidan? Ja, det är det. Snabbt och stabilt nätverk mellan kontor, till datacenter, till Internet och molnet har börjat bli en självklarhet för företag. Ett tecken på det är att vi 2014 vunnit flera avtal med restaurang- och retailkedjor. De tar nu steget till att fiberansluta sina anläggningar över hela landet. Och hur har allt detta påverkat IP-Only? Vi är fortfarande i en tidig expansionsfas, men redan under 2014 ökade nettoomsättningen med 49 % och även EBITDA-resultatet ökade med 11 % trots att vi under året tagit på oss stora kostnader för att möjliggöra vår storskaliga satsning på nätinfrastruktur och fortsatt tillväxt. Vi har också vuxit genom att rekrytera många duktiga medarbetare och vi har gjort två strategiskt viktiga förvärv i bynet och Availo som på olika sätt mycket väl kompletterar oss och passar in som viktiga bitar i det pussel vi lägger. Availo kommer in med kompetens, teknik och plattformar kring datacenter och bynet är Sverigeledande på fiber till landsbygd. Vad har den stora utmaningen varit med att växa snabbt och samtidigt leverera allt mer? En utmaning har varit att bygga upp organisation och processer med hög kvalitet för att hantera den stora volymen kunder och för att leverera så snabbt som vi önskat och lovat. Det är komplext att bedriva denna verksamhet, från försäljning till att bygga nät och samordna underleverantörer av olika slag, marktillstånd etc. Tyvärr har det betytt att kunder ibland hamnat i kläm vilket jag beklagar. För att komma tillrätta med det här har vi byggt upp en organisation och satsat mycket på avancerade verktyg i allt från försäljningsprocess till färdig utbyggnad. Vi har även gjort en stor satsning för att åstadkomma en hög driftkvalitet i näten. På tal om utmaningar, hur ser det ut med sådana framöver? En utmaning för hela branschen, som också uppmärksammats av PTS, är att kvaliteten i nät och tjänster måste bli bättre. Jag är övertygad om att det inom en inte allt för lång framtid kommer att bli högre krav på tillgänglighet i fibernäten än vad det är i elnäten idag. För IP-Only är högsta kvalitet i näten något vi haft med oss från starten. Vi är väl rustade. Däremot finns det många mindre fibernät i landet idag där frågan om kvalitet och säkerhet är ett problem. Drift i större skala är helt nödvändigt för att uppnå hög kvalitet i fibernäten, därför tror jag att det är nödvändigt med samverkan med kommuner och andra nätägare.

7 Hur samverkar ni idag med kommunerna? Vi har en mycket nära relation med de kommuner vi verkar i. Det är viktigt, just för att skapa bra förutsättningar för en effektiv fiberutbyggnad som alla kan ta del av, vi kallar det för Smart Fiberstad. Det finns mycket infrastruktur i landet, det gäller att den tas tillvara och byggs ut. I över 10 år har vi bundit samman lokala stadsnät med vårt nationella nät och fyllt dessa nät med intäkter från större företagskunder. Nu tar vi nästa steg i denna samverkan genom att hjälpa de kommuner som saknar resurser och kapital men som har stora utbyggnadsbehov. På så sätt maximerar vi nyttan av våra resurser och stadsnäten fyller sina befintliga nät och blir mer lönsamma. Vi är en privat aktör. En förutsättning för att Sverige ska nå bredbandsmålet är att privata och offentliga medel samverkar. Det viktiga, som jag ser det, är att det över tid finns flera fibernätägare i varje kommun så att det skapas ett konkurrenstryck. Vi och stadsnäten har här en viktig roll att fylla, som ett alternativ till den dominerande aktören i Sverige. Det är en stor utmaning där IP-Only kan bidra till bredbandsmålet genom att samverka med de kommuner och stadsnät som inte ser det som rimligt att göra en fiberutbyggnad i egen regi och vidare, hur går tankarna då? Digitaliseringen av snart sagt alla delar av samhälle och företagande accelererar. IP-Only med sin helhet är här perfekt positionerade och kan bidra genom att reformera den klassiska operatörsrollen till en mer renodlad nätoperatör, där andra företag producerar och levererar tjänster över näten. Jag ser fram emot att fortsätta leda IP-Only med den bilden i sikte och genom att arbeta med duktiga människor som delar min övertygelse om att ett fritt och öppet Internet byggs på öppen och neutral infrastruktur tillgänglig för alla. 5 MIKAEL PHILIPSSON, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

8 Öppna nät och Smart Fiberstad 6 IP-Only har kompetensen och resurserna att ta ett helhetsgrepp på fiberutbyggnaden i de kommuner där vi är aktiva. Vi kallar detta helhetsgrepp Smart Fiberstad och det inkluderar boende i stad och på landsbygd, företag och offentliga verksamheter av alla typer. När det öppna nätet når alla kan det bli en plattform för kommunikation, kultur, innovation, företagande och samhällsservice. Vägen till Smart Fiberstad går via partnerskap med kommunen eller regionen. Med lokal förankring formuleras en gemensam målbild och utbyggnaden sker proaktivt med transparens, öppenhet och insyn. Genom att IP-Only har en decentraliserad organisation med regionalt ansvariga samt lokal representation, finns bra förutsättningar för ett nära samarbete. Tillsammans integrerar vi hela samhället. Vi bygger bort de digitala klyftorna. Vad innebär Smart Fiberstad för kommunen och dess invånare? Smart Fiberstad skapar tillväxt, utveckling och sysselsättning. Nya tjänster och innehåll skapas, lokala entreprenörer finner nya marknader och verksamhetsområden. Tjänsteleverantörernas utbud gentemot hushållen utvecklas, så att fler i samhället kan ta del av de digitala tjänsterna. Företagen ges möjlighet att stanna kvar, det lokala och regionala näringslivet kan växa och nya företag får förutsättningar att etablera sig. Genom Smart Fiberstad skapas en plattform som stimulerar framtagandet av nya tjänster, som t.ex. tjänster för välfärdssektorn. Kommunen eller regionen får genom Smart Fiberstad en verktygslåda med obegränsade möjligheter till innovation. Målet för IP-Only är att Smart Fiberstad ska generera regional kunskapsöverföring, samt bidra till samarbeten mellan det offentliga och utvecklare av välfärdstjänster. I IP-Onlys koncept ingår det att arbeta aktivt för att möjliggöra sådana samarbeten. Smart Fiberstad bidrar till en klimatsmart stad. Genom Smart Fiberstad och utbyggnaden av fibernätet förenas kommunen med omvärlden. Kommunikation med ljusets hastighet innebär att det blir möjligt att arbeta och studera på distans. Delar av vård- och omsorgsarbetet kan göras via nätet. Minskade transporter innebär minskade koldioxid utsläpp. Konceptet bidrar också till att innovationen av nya tjänster inom miljöområdet stimuleras. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur för det digitala informationssamhället.

9 7 Nätet är ingenting utan dess innehåll och tjänster. Våra kunder är de som tillverkar och tillhandahåller många av de tjänster som vi människor inte anser oss kunna vara utan. Tjänster som är en självklar del av livet och ska fungera alltid. På IP-Only koncentrerar vi oss på infrastrukturen. Det ger tjänsterna högsta tillförlitlighet och undviker att snedvrida konkurrensen. Vårt nät skapar den snabba, säkra och robusta bas som våra kunder behöver för sin verksamhet.»ip-only storsatsar på utbyggnaden av neutrala och öppna fibernät i Sverige. Med helhetskonceptet Smart Fiberstad integreras alla delar av samhället från tätort till landsbygd, så att fler kan ta del av digitaliseringens möjligheter.«ola Barthel, Chef för affärsområdet City Networks

10 En smart fiberstad på väg mot 100 % 8 Vingåker i Södermanland är med sina 9000 invånare en mindre mellansvensk kommun. Fiberutbyggnad har länge stått högt på önskelistan men marknaden har inte knackat på dörren och med en relativt glest befolkad kommun skulle kostnaden bli hög att bygga stadsnät i egen regi. Konsekvensen har blivit en förhållandevis låg fibertillgång. Sedan slutet av 2014 så har det dock blivit ändring på den fronten. Nu är man nämligen en av en handfull svenska kommuner som samarbetar med IP-Only kring konceptet och målbilden Smart Fiberstad. Ambitionen är att gå från en väldigt blygsam fiberutbyggnad till att klara regeringens bredbandsmål (100 Mbit/s till minst 90 % av hushåll och företag senast år 2020) och vidare mot 100 % fibertäckning. Startskottet Satsningen inleddes i slutet av 2014 i och med att Vingåkers kommun och IP-Only, som startade Vingåker Stadsnät, tecknade en avsiktsförklaring om Smart Fiberstad och avtal om fiberutbyggnad. Avtalet fastställer bland annat att 40 procent av alla hushåll och företag inom Vingåkers kommun senast år 2016 ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s och att senast år 2020 ska siffran vara uppe i 90 procent. All kommunal verksamhet ska senast år 2016 ha tillgång till 100 Mbit/s eller mer. Den slutliga målbilden är dock klar; ingen ska stå utanför utan hela kommunen ska kunna få bra bredband. Just genom att se helheten och kombinera utbyggnad till kommunala verksamheter och till bostäder med lokalt engagemang får projektet en ekonomisk bärighet som annars är svår att uppnå. Stad och landsbygd Tack vare att IP-Only tar ett helhetsgrepp på fiberfrågan inkluderas hela kommunen i byggplanerna. Kort efter avtalsteckning inleddes arbetet med de första informationsmötena i Vingåker där intresserade kommuninvånare fick höra om Smart Fiberstad, byggplaner och en möjlighet att ställa frågor. Samtidigt inleddes försäljning där alla fastighetsägare i Vingåker gavs möjlighet att teckna avtal om fiberanslutning. Parallellt gjordes motsvarande arbete med informationsmöten och försäljning på landsbygd. Detta arbete leds av bynet som är en del av IP-Only och sedan många år specialiserade på fiber i landsbygd. Bidragsoberoende ger flexibilitet Kommunen söker inte några bidrag för landsbygden utan all utbyggnad görs kommersiellt, vilket har flera fördelar; inga långa väntetider på beslut från Länsstyrelsen, man sätter egna kriterier och kan innefatta alla (vid bidrag får inte fritidsboende eller kransorter på mer än 200 hushåll inkluderas). Inga fiberföreningar krävs heller, vilket gör att de engagerade personerna i projektgrupperna kan lägga sin tid fullt på att få med fler hushåll och hjälpa till med markavtal istället för administration av förening och ansökningar. Grävning kan inledas så snart ett område uppnått sin anslutningsgrad utan att behöva invänta beslut från Länsstyrelsen. Mindre krångel för kommuninvånarna helt enkelt. Erbjudandet Erbjudandet som går ut från Vingåker Stadsnät är en allt igenom solidarisk lösning, där alla erbjuds anslutning till samma kostnad oavsett var i kommunen man bor, i centralort, mindre kransort eller ren landsbygd. Detta innebär att alla delar på kostnader för att möjliggöra att alla inom kommunen ska kunna få tillgång till och ansluta sig till fiber på lika villkor. Med parallella insatser för fiberutbyggnad i stad och på landsbygd, till bostäder, företag och kommunala verksamheter ska Vingåker lägga en viktig pusselbit för att skapa en attraktiv kommun för boende och företag. BYNET, Sveriges främsta företag för fiber på landsbygd, är en del av IP-Only sedan hösten Sedan starten 2003 har bynet etablerat en framgångsrik modell för att installera fiberbaserat bredband i landsbygd. Modellen bygger på och tar tillvara lokalt engagemang samtidigt som man tillför expertkunskap kring både praktik, organisation, projektledning och administration. Lokala resurser tas tillvara bland annat genom att skapa en projektgrupp, utse områdesansvariga och låta boende gräva på den egna tomten. bynet har ett tjugotal anställda och huvudkontor i Kungälv. Läs gärna mer på

11 9»Jag är stolt över samarbetet och ser med tillförsikt på att vi nu gräver oss in i framtiden«anneli BENGTSSON, kommunstyrelsens ordförande i Vingåker, efter att hon tagit plats bakom spakarna i en grävmaskin försedd med fiberplog och grävt ned de första metrarna kabelrör för det som ska bli hela kommunens fibernät.

12 VÄRDERINGAR VÄRDERINGAR VÄRDERINGAR STRATEGISKA GRUNDBULTAR Värderingar ett viktigt stöd till verksamheten 10 Alla framgångsrika företag vilar på värden och värderingar som går igen i alla delar av verksamheten. En tydlig och väl förankrad företagskultur får anställda att dra åt samma håll och är ett stöd i beslutsfattande och i den dagliga verksamheten. IP-Only har jobbat målmedvetet med detta de senaste åren. Vi har analyserat och försökt sätta ord på vad som gör oss unika, våra drivkrafter och målbilder. Det vi funnit är att entusiasm och en tro på det vi gör är något som genomsyrar företaget. Konkret har detta arbete utmynnat i IP-Only rules, en skrift som beskriver IP-Only-andan med ledstjärna, värderingar och strategiska grundbultar i kärnfulla texter och bilder vad vi är och hur vi jobbar tillsammans med varandra, våra partners och våra kunder. Vi har en kultur och en attityd där vi lyssnar till kunden, tar initiativ och löser problemen för att få allt det vi levererar att fungera på bästa tänkbara sätt. Den investering som arbetet med att ta fram detta inneburit har visat sig ovärderlig i den expansiva fas vi befinner oss i nu. IP-Only rules låter alla våra nya medarbetare snabbt förstå vilka vi är och komma in i arbetet och det är något att luta sig mot i arbetet med att utveckla vår verksamhet och vår affär tillsammans.»vår strävan att kombinera en stark värdegrund med övertygelsen att mångfald berikar, bygger en arbetsplats där alla ser sitt bidrag till det IP-Only skapar«marie-louise Bondesson, HR-direktör, IP-Only IP-ONLY RULES, en skrift som beskriver IP-Only-andan med ledstjärna, värderingar och strategiska grundbultar i kärnfulla texter och bilder sid 6 sid 7 sid 10 sid A: Ta initiativ och GÖR C: Enkelt Ta ansvar, lös uppgiften även utanför eget område. Vi är informella och jordnära. Slutför överarbeta inte. Det är enkelt att jobba med oss. Våga utmana. Fokus och tydlighet. Sök information, dela med dig. Enkelt fungerar helt enkelt! Föreslå istället för att nedslå. Enkelt fungerar helt enkelt! sid sid sid 14 sid : Öppet och nära fibernät Vi äger och driver en oberoende IT-infrastruktur. Vi investerar där det gör skillnad. Fiberspiralen nät och affärer växer tillsammans. Sälj så vi fyller nätet! Vi bygger smarta fiberstäder och kopplar ihop dem i ett nationellt»stadsnät«(läs mer på sid 23). D: Öppet hjärta Vi brinner för IP-Only vi vill göra skillnad. Ärliga, engagerade och»rakt in«ska överraska kunden. Öppna och ärliga vi pratar med varandra. Tillit stafett med förbundna ögon. Alla säljer med sin insats. Nära till skratt.

13 Jobba på IP-Only IP-Only ska bli den bästa leverantören av högkvalitativ IT-infrastruktur för nätkrävande kunder. Därför jobbar vi aktivt för att komma i kontakt med människor som är beredda att ta sig an utmaningen att arbeta här, och hjälpa oss att fortsätta växa. Vi är ett starkt värderingsdrivet företag där initiativförmåga och motor står högt i kurs. Vi jobbar i högt tempo med positiva kollegor och erbjuder våra anställda möjlighet att påverka och utveckla både sig själva och vår verksamhet! På IP-Only är vi övertygade om att mångfald berikar och stärker alla organisationer och verksamheter. Därför arbetar vi aktivt för att skapa en mer jämställd IT- och telekombransch i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att nå en jämn fördelning av kvinnor och män på alla positioner och nivåer inom vår organisation. Vi strävar också efter att vår organisation ska avspegla samhällets mångfald. Det innebär att alla, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, ska känna sig välkomna och ges samma möjligheter på IP-Only. 11 IP-ONLY TAR STÄLLNING + JÄMSTÄLLDHET IP-Only verkar för ett jämställt samhälle. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden och medvetenheten kring genusfrågor på företaget. IP-Only är engagerade i 5050-klubbens arbete klubben för en jämställd IT- och telekombransch är en ideell förening som arbetar för målet 50 % kvinnor och 50 % män på alla positioner i IT- och telekombranschen. LIBANON ISRAEL INTERNATIONELLT Under året har IP-Only samlat ihop överbliven men fungerande telekomutrustning. Målsättningen är att sälja utrustningen och bidra till UNHCR FNs flyktingorgan som arbetar med stöd till krigets offer i Syrien. UNG CANCER JORDANIEN TURKIET SYRIEN Kobane IRAK Vi följer vår värdegrund om ett öppet hjärta och därför blir vår julklapp i år att tillsammans stödja de vars liv är fyllda av smärta. Alla anstälda fick ett armband från Ung Cancer med budskapet Fuck Cancer. IP-Only donerade även kronor till Ung Cancer. NATUR LAXTRAPPA IP-Only gräver mycket runt om i landet och strävar alltid efter att visa hänsyn till naturen. Ett bra exempel var när vi skulle dra fiber på norra Gotland och behövde korsa ån Banå. Istället för att använda traditionell borrning rensade vi, i samråd med länsstyrelse och lokala experter, botten i bäcken och byggde en lekbädd till laxöringen. På så sätt främjades fiskbeståndet och miljön, samtidigt som fiberkabeln kom över ån till de boende i Ardre. MUSIKHJÄLPEN 2014 sände Musikhjälpen 144 timmar från en glasbur på Stora torget i Uppsala. Temat för insamlingen var Hjälp oss stoppa spridningen av HIV. IP-Only och Uppsala Stadsnät var med på ett hörn och stod för fiberuppkopplingen mellan glasburen och Sveriges Radio. IP-Only samlade även in pengar och bidrog med kronor till Musikhjälpen. MILJÖ GRÖN EL IP-Only använder 100 % ursprungsmärkt el från förnybara källor i hela verksamheten. VÄRLDENS BARN + Förutom att skänka pengar till Radiohjälpens insamling Världens Barn så bidrar IP-Only till organisationens arbete genom att leverera systemtjänsterna Virtuell Server, Remote Backup och Managerad Brandvägg kostnadsfritt.

14 12

15 IP-Onlys infrastruktur IP-Onlys växande fiberstamnät är ett av marknadens mest kraftfulla och den teknik som används gör det också kostnadseffektivt. Tack vare strategiskt riktiga teknikval redan i samband med förvärvet av KPNQwests nät 2002 där IP-Only satsade på framtidstekniken Ethernet istället för SDH, har IP-Only idag lång erfarenhet av att leverera transparenta transportnättjänster till operatörer, innehållsleverantörer, företag och organisationer med höga krav. Vår erfarenhet och höga kompetens inom fiberinfrastruktur omvandlas till hög funktionalitet, tillgänglighet och prestanda på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Fibernät och datacenter IP-Only äger och driver ett nordiskt fibernät med hög kapacitet, god täckning och förgreningar inom och utanför Europa. Den centrala fiberringen, med land- och sjökabel, förbinder ett stort antal städer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, vidare både till ryska gränsen och söderut mot kontinenten. IP-Only kontrollerar den egna infrastrukturen från grunden; från fiber och rör, via egna fastigheter för teknikutrustning, till transmissionssystem och IP-backbone. Stamnätet kompletteras med ett snabbt växande antal mer finmaskiga accessnät i städer och regioner för att nå både egna slutkunder och bostäder i stadsnätssatsningen på egen infrastruktur. IP-Only har ett antal datacenter med mycket hög driftsäkerhet i direkt anslutning till fibernätet och erbjuder datacentertjänster på flera platser i Stockholm samt i Göteborg, Malmö, Oslo och nu även Linköping. Det mest extrema skyddet uppnås i ett datacenter byggt i en tidigare militär ledningscentral strax söder om Stockholm, insprängd 20 meter ned i det svenska urberget. Längs fibersträckorna har IP-Only också över 40 egna byggnader med utrustning för förstärkning och regenerering av de optiska signalerna samt utrymme för inplacering av kundutrustning. Transmissions- och IP-nät Ovanpå fiberinfrastrukturen används WDM-system (Wavelength Division Multiplexing) som är en teknik som utnyttjar varje fiberpar effektivt genom att skicka flera olika våglängder över en och samma fiber. WDM-systemet är kraftfullt bestyckat och kan enkelt uppgraderas. IP-Only har en ren nätstruktur där de olika tjänsteplattformarna ligger parallellt direkt på WDM-lagret vilket innebär en enklare, säkrare och mer ekonomisk transportlösning. IP-Only har ett separat Internet-backbone för alla krävande tjänster som Internetkapacitet, CDN/Streaming och Telefoni. IP-nätet utmärker sig genom att det genomgående är byggt med dubblerade utrustningar i stamnätsnoderna och i flera ringstrukturer samt att det används enbart för IP-tjänster. Det höjer tillgängligheten och sänker svarstiderna inom såväl det egna nätet som mot andra operatörer. IP-Only utbyter trafik med andra operatörer på flera platser i stamnätet. Bland annat på Netnods knutpunkter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, samt på knutpunkterna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Amsterdam, Frankfurt och London. Därtill kompletteras IP-nätet med DDoS-skydd som tillvalstjänst. Detaljerad analys av trafikmönster identifierar och gör det möjligt att stoppa överbelastningsattacker redan i stamnätet där kapaciteten är som högst. 13 Oslo Nya expresslänkar under 2014 Göteborg Köpenhamn Malmö Stockholm Helsingfors Under 2014 har IP-Onlys avdelning för Transportnät byggt DWDM-Expresslänkar mellan Stockholm-Oslo-Göteborg-Malmö-Stockholm samt Göteborg-Köpenhamn, Malmö-Köpenhamn och Stockholm-Helsingfors. Expresslänkarna möjliggör lägre kostnad per våglängd och snabbare leveranser. Expressnätet är ett 40-kanalsnät där varje kanal kan bära upp till 100 Gbit/s.»Uppdateringen låter oss leverera hög kapacitet, flexibilitet och tillförlitlighet över långa avstånd på ett mycket kostnadseffektivt sätt.«eva SJÖGERÅS transportnätschef

16 14 Ethernet IP-Onlys Ethernetnät har mycket god geografisk täckning. Det innebär att inga kompromisser behöver göras när Ethernettjänster över längre distans ska levereras. Nätet är installerat på dedikerade våglängder i det egna fibernätet. Tekniken är utformad för att tillmötesgå de höga krav som ställs på en traditionell punkt-till-punkt-förbindelse samtidigt som den ska uppfylla både dagens och morgondagens teknikstandard och krav på säkerhet. Tack vare den enkla arkitekturen kan IP-Only leverera en helt transparent och flexibel Ethernettjänst. Infrastruktur som tjänst IaaS IP-Only har byggt upp en helt ny distribuerad teknisk plattform för leverans av virtuella servrar över Internet eller direkt anslutet till kundens privata nät (Cloud Computing eller IaaS). Grunden för plattformen utgörs av hårdvara från IBM och virtualiseringsteknik från VMware vilket ger hög prestanda och skalbarhet både vad gäller CPU, minne, lagring och kommunikation. Ett virtualiserat och skiktat disksystem garanterar bästa funktion för I/O-intensiva applikationer. Tack vare placeringen direkt på IP-Onlys stamnät kan virtuell serverkapacitet levereras till kunderna med högsta säkerhet och med mycket korta svarstider oavsett geografiskt avstånd. Varje kund får en egen webbportal där de enkelt kan administrera och övervaka sina befintliga servrar samt uppgradera eller beställa helt nya servrar. IP-Onlys Remote Backup är en helt redundant lösning där backupdata kopieras över kundens fiberanslutning och sedan lagras på disk och band hos IP-Only. Tjänsten bygger på IBM:s programvara, Tivoli Storage Manager (TSM). Säkerhetskopiorna finns alltid tillgängliga online och data kan därför återskapas över nätet vid behov. IP-Onlys managerade brandväggstjänst är uppbyggd på produkter från Fortinet och innehåller ett antal funktioner som IPS, webbfiltrering, VPN, VLAN, skyddad SIP och trafikrapporter. Brandväggarna realiseras primärt som virtuella enheter i IP-Onlys centrala plattform men kan även placeras fysiskt hos kunden vid behov. Datacenter är en mycket viktig del av IP-Onlys infrastruktur. De erbjuder optimal miljö och kan rymma både kunders och egna teknikplattformar. Fyra nya datacenter Under sommaren 2014 förvärvade IP-Only datacenterspecialisterna Availo. En strategiskt viktig förstärkning både av kompetens och infrastruktur i form av fyra toppmoderna datacenter belägna i Linköping, Hammarby, Sätra och Oslo. Efter förvärvet står IP-Only ännu bättre rustade att möta marknadens ökande behov av kraftfulla och högkvalitativa moln- och datacentertjänster.»med köpet av Availo blir vi en av de största i Norden inom datacenter.«catharina WRETLIND t.f. försäljningsdirektör

17 Genombrott för fiber till retail- och restaurangkedjor Fiberrevolutionen fortsätter att dra fram i alla delar av vårt allt mer digitaliserade samhälle. Ett tydligt mönster som vi på IP-Only är särskilt glada för, är att stora kedjor inom restaurang och handel tar klivet över till fiber. De exempel som ligger oss nära till hands att nämna eftersom vi har fått förtroendet att leverera fiber med tillbehör till dessa är McDonald s (drygt 200 restauranger), Systembolaget (431 butiker plus distributionscentraler och partnerföretag) samt Clas Ohlson (ca 200 anslutningar). Den sistnämnda affären inkluderar butiker och kontor i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien och Kina. Gemensamt för de tre olika kunderna och helt avgörande för teknikskiftet från koppar till fiber, är att fibern är en viktig pusselbit i kundupplevelsen. Med ordentlig bandbredd kan kunderna erbjudas WiFi, kassaterminalerna fungerar bättre, information och kampanjer kan distribueras från centrala resurser till butikerna och mycket mer. I alla tre fallen är vi helhetsleverantör av infrastruktur, inte bara fiber, inklusive accesspunkter för WiFi med provisioneringssystem, 3G/4G-backup, internetanslutningar och fastighetsnät. Vinsten för kunden är bra funktionalitet och en enda kompetent kontakt för hela kommunikationsplattformen. Helt klart ett vinnande koncept. 15 KUND ANTAL NYA FIBERANSLUTNINGAR McDonalds drygt 200 Systembolaget drygt 430 Clas Ohlson cirka 200

18 IP-Onlys ekosystem 16 Allt hänger ihop! De tjänster och den funktionalitet som vi tillhandahåller till olika kundgrupper finns tillgängliga överallt där vår fiberinfrastruktur finns. Man kan likna det med ett ekosystem som vilar på fiber. Slutnyttan ser mycket olika ut, från högupplöst hyrfilm till snabbare affärsprocesser eller bättre funktion på molntjänsterna, men med det gemensamt att nyttan bygger på morgondagens viktigaste kommunikationsinfrastruktur, fiber. En port bort För våra företagskunder med höga krav betyder det att hela vårt utbud finns tillgängligt när första anslutningen är gjord. Samma kabel kan bära Internetanslutningen, WAN till övriga kontor, kontakten med centralt placerade servrar och smarta molntjänster som Virtuell Server och Remote Backup. Tack vare att vi äger och driver vårt eget nät med fiber, datacenter, aktiv utrustning och teknikplattformar kan vi leverera och garantera kvaliteten på enstaka tjänster eller mer omfattande paketeringar. Kort sagt ett ekosystem att lita på. Aftonbladet Svt Boxer Hemnet Blocket I VÅRT NÄT SIMMAR DE STORA BANDBREDDSVALARNA Många av landets riktigt tunga sajter serverar sitt innehåll via IP-Onlys nät. SVT, Aftonbladet, Blocket, Boxer och Hemnet är några av valarna som visat oss sitt förtroende och simmar tryggt i vårt nät. DSA Vad det betyder: Dynamic Site Accelerator Vad den gör: Avlastar webbservrar och mellanlagrar innehåll på nätet närmare användarna. INTERNET Tillförlitliga internetanslutningar med hög kapacitet, välutbyggt trafikutbyte med andra operatörer och smarta tilläggstjänster som managerad brandvägg, DDoS-skydd redundans och mycket mer. WAN CDN DDOS-SKYDD Knyta ihop kontor och verksamheter spridda över Norden är vi experter på. Kunden väljer själv IP eller Ethernet och vilken bandbredd man vill ha. Kvalitet och ett utbud av smarta tillval följer alltid med. Oslo Stockholm 10 DATACENTER I våra datacenter, som alla ligger placerade på stamnätet, finns utrymme både för kunder som vill ha optimal driftmiljö för sina servrar och för flera av våra egna teknikplattformar. CDN, content delivery network, eller nät för innehållsdistribution handlar om att få ut allt mer data till allt fler mottagare. Tydligaste exemplet är strömmande video som exploderat på nätet. Vår tjänst är en av de absolut bästa enligt oberoende mätföretaget Cedexis. Vad det betyder: DDoS betyder Distributed Denial of Service. Vad det gör: Skyddar webbservrar mot överbelastningattacker. Köpenhamn TJÄNSTER MED KVALITET FÖR FÖRETAG MED HÖGA KRAV NÄTET SOVER ALDRIG Dygnet runt, året runt jobbar vårt nät hårt för att transportera data från avsändare till mottagare. Samma fiberkablar som skyfflar e-post med powerpoints på dagtid distribuerar film på kvällen och levererar intensiva spelupplevelser in på småtimmarna. 60 Gbit/s 04:00 18: Gbit/s 22:00 DDOS-ATTACKERNA VÄXER. VI FÖRSVARAR. DDoS-attacker bara växer i storlek och flera tiotals gigabit per sekund är tyvärr vardagsmat och då krävs åtgärder redan i operatörens stamnätsroutrar. Precis det kan IP-Only erbjuda i tjänsten DDoS-skydd. MILLISEKUNDER ÄR MILJONER Inom bank och finans kan millisekunder vara avgörande för en affär. Vår enkla nätarkitektur med minimala fördröjningar passar perfekt för att knyta samman handelsplatser, banker och börser. Därför har vi blivit ett förstahandsval för finanssektorn. millisekunder miljoner kronor IAAS Vem vill egentligen mecka med egen hårdvara? Svaret för att slippa är IaaS eller infrastruktur som tjänst. IP-Only tillhandahåller flera tjänster som gör IT-vardagen enklare. Självklart levererade över fiber. Till exempel

19 FÖRSÄLJNING FIBERUTBYGG NAD FIBRERING AV FASTIGHETER SMART FIBERSTAD Ungefär hushåll har hittills nåtts av vår stadsnätssatsning. Inte alla har nappat men på många håll är intresset jättestort och de flesta väljer att ansluta till vårt öppna nät. Processen i korthet: Smart Fiberstad är IP-Onlys helhetskoncept för att inkludera hela samhället i fiberutbyggnaden från tätort till landsbygd. Målsättningen är att nå alla i en kommun. 100%. FÖRSÄLJNING 17 PROJEKTERING NÄTANLÄGGNING INKOPPLING & TJÄNSTEAKTIVERING Knivsta Sigtuna Osby Ale Trosa Norrtälje Med en finansiellt stark ägare har IP-Only på allvar växlat upp takten i fiberbyggandet. Resultatet är närmare trettio regionala nät som kopplar upp bostäder, företag och offentlig verksamhet till morgondagens kommunikationsinfrastruktur. Och takten ska öka. Falköping TRETTIO STADSNÄT PÅ TVÅ ÅR Stockholm Försäljning driver utbyggnad som driver ytterligare försäljning som ja ni fattar. Tack vare att vi tar ett helhetsgrepp på fiberutbyggnaden och levererar till företag, bostäder, offentlig verksamhet och andra operatörer så genererar vi nya affärer och får ekonomi på utbyggnad även utanför storstäderna. Oskarshamn FIBERSPIRALEN FÖRSÄLJNING Borlänge Simrishamn Visby Härryda Järfälla Kristinehamn Rimbo Vingåker Uppsala AVTALSTECKNING Vallentuna FIBERUTBYGG NAD Falun Hylte ALLA SKA MED: ÄVEN 229 RESTAURANGER MOBILT KRÄVER MYCKET FIBER Svenska McDonald s har förstått värdet av fiber lät man IP-Only fiberansluta i princip alla av de (då) 229 restaurangerna, inte minst för att kunna erbjuda kunderna riktigt bra WiFi. Det kanske inte är helt självklart men utbyggnaden av 4G och explosionen av mobildata kräver massor av fiber. Basstationerna sitter tätare än någonsin, fler användare är uppkopplade och varje användare genererar mer datatrafik än någonsin tidigare. IP-Only levererar till en av de dominerande mobilnätsbyggarna och deras utbyggnad och vår går hand i hand. ÖPPNA OCH NEUTRALA FIBERNÄT NOC Nätdrift kräver kompetent övervakning för att snabbt upptäcka fel, helst innan de påverkar kunden, och åtgärda dem. Vår NOC är bemannad dygnet runt och redo att snabbt åtgärda störningar i driften. PUBLIC I maj 2009 skrev IP-Only för första gången ett av de åtråvärda IT-avtalen med Kammarkollegiet inom områdena operatörstjänster och transmission. Ramavtalet innebär att den offentliga förvaltningen enkelt kan avropa IP-Onlys tjänster inom telefoni och datakommunikation utan att behöva genomföra en egen upphandling. + WIFI-ZONER ÅT MILJONER PEERING IP-Only har en mycket väl utbyggd peering (trafikutbyte) med andra operatörer. Vi finns med gränssnitt på 15 knutpunkter. Vid dessa har vi en sammanlagd kapacitet på 564 gigabit per sekund in- och utgående trafik. CPN 15 knutpunkter 564 Gbit/s kapacitet VOICE WHOLESALE Rösttrafik trivs utmärkt i IP-Onlys nät. Vi levererar telefonikapacitet, både IP och gammeltelefoni, framförallt till storkonsumenter som callcenters och kundtjänst organisationer i företag och myndigheter. Andra operatörer, globala och nationella, är en av IP-Onlys viktigaste kundgrupper. Ungefär 150 bolag är det som köper kapacitet, främst i form av svartfiber, våglängder och Ethernet-accesser, för återförsäljning. IAAS REMOTE BACKUP Säkerhetskopiering och restore via nätet IAAS VIRTUELL SERVER Servrar över nätet med valbara OS, prestanda och appar IAAS BRANDVÄGG Vi står för drift, övervakning och uppdateringar STH hastighet köpenhamn stockholm Trådlös uppkoppling via WiFi har snabbt blivit en av de viktigaste livsbetingelserna för människor i alla åldrar, privat och på jobbet. IP-Only har kompetens både på fasta och tillfälliga installationer. Våra WiFi-ballonger gjorde succé i Almedalen HFS FRÅN KÖPENHAMN TILL HELSINGFORS PÅ 5,6 MS Typisk hastighet för laserljus i glasfiber är 204 meter per mikrosekund. Med vår enkla men kraftfulla nätarkitektur ligger vi nära den teoretiska siffran. Skulle man ta bilvägen ger det 3,2 millisekunder från Köpenhamn till Stockholm och sen ytterligare 2,4 millisekunder till Helsingfors. TRANS EUROPE EXPRESS I samarbete med globala operatörer når IP-Onlys nät ut i Europa och vidare. Vi levererar anslutningar i såväl USA som Kina.

20 Förvaltningsberättelse 18 Verksamhet och marknad IP-Only är en modern svensk datakom- och Internetoperatör och levererar fiberbaserad nätinfrastruktur, Internet- och datakommunikation. Företaget fokuserar genomgående på att leverera högkvalitativa, skalbara och kraftfulla tjänster i en modern infrastruktur för fibernät och datacenter. Grunden för verksamheten är det egna nordiska stam- och accessnätet med tillhörande datacenter. Kunderna finns framför allt i Sverige, men även i Norge, Danmark och Finland. Den svenska marknaden för elektronisk kommunikation är relativt mogen, men det pågår ett skifte från lägre bandbredder och DSL-baserad accessteknik till högre bandbredd och fiberbaserad accessteknik. Regeringens bredbandsmål, att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredbandskapacitet om minst 100 Mbit/s senast år 2020, är en starkt bidragande faktor till denna utveckling. Verksamheten kan indelas i tre huvudsakliga områden; Network & Data Center Services, Open Network Services samt ByNet. Dessa tre områden kommer att komplettera varandra i ökande utsträckning i takt med att fiberaccessnätet växer i omfattning. Ett exempel på detta är när IP-Only under 2014 lanserade Smart Fiberstad, vilket är ett helhetskoncept som syftar till att ge kommuner en möjlighet att nå regeringens bredbandsmål och lösa hur en snabb och ändamålsenlig utbyggnad av den digitala infrastrukturen och ett växande tjänsteutbud kan säkerställas. Network & Data Center Services Kunderna inom detta verksamhetsområde utgörs av andra internetoperatörer och tjänsteleverantörer, såväl svenska som internationella, samt kommunikations- och dataintensiva företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Försäljningen fördelas på två huvudsakliga tjänste- och produktområden: Nättjänster och Nätinfrastruktur. Inom Nättjänster tillhandahålls förädlade kommunikationstjänster såsom bland annat Ethernettjänster, Internettjänster, hosting och IaaS-tjänster, våglängdskapacitet, svartfiber och telefonitjänster. Tjänste- och produktutbudet vidareutvecklas fortlöpande, till exempel med avseende på mer förädlade Internettjänster för distribution av media och innehåll via Internet, men med ett fortsatt och tydligt fokus på infrastrukturnära tjänster. Under 2014 kompletterades denna del av verksamheten genom förvärvet av börsnoterade Availo, med verksamhet och datahallar i både Sverige och Norge. Availoförvärvet innebar en något större tyngdpunkt inom IaaS och colocation än tidigare. Nätinfrastruktur svarar för en mindre del av affärsvolymen och omfattar försäljning och långtidsupplåtelse av framförallt fiber och kanalisation/rör, huvudsakligen till andra operatörer. Koncernens försäljning härrör i huvudsak från den svenska verksamheten. IP-Only Holding AB IP-Only AB IP-Only Networks AB IP-Only Produktion AB IP-Only Fibernät AB Telefortress AB Availo AB bynet AB IP-Only Networks AS IP-Only Networks Oy Teknikbyrån i Sverige AB Oskarshamn Stadsnät AB Viking Asia Limited Availo Networks AB Teknikbyrån Nät i Sverige AB Availo Netcamp AB Availo Holding AS KONCERNENS BOLAGSSTRUKTUR 31 DECEMBER 2014 Availo AS

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst IP-Only bygger ut ett alternativt nationellt fibernät IP-Only

Läs mer

IP-Only AB Företagspresentation

IP-Only AB Företagspresentation Företagspresentation Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av Telekomnyheterna,

Läs mer

Nu bygger vi bort bredbandsklyftan

Nu bygger vi bort bredbandsklyftan Nu bygger vi bort bredbandsklyftan Bygg bort bredbandsklyftan nu! Sveriges nya fibernät Målet: 100 % fiber till alla! Just nu splittras det svenska samhället upp i två delar. Vi som har fungerande bredband,

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25

Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25 Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25 AGENDA Region Gotland Presentation av IP-Only Varför Öppet Nät? Com Hem i öppna nät Hur går det till att ansluta Anne Ståhl-Mousa Mikael Philipsson Johan Malmberg

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 2 Helår och Q4 mot finansiella mål 2008: 23% tillväxt inom tjänsteverksamheten, Q4: 21% Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten

Läs mer

Om bynet. Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige.

Om bynet. Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige. Om bynet 12 års erfarenhet av byggnation av fibernät på landsbygden. Genomfört över 400 föreningar runt om i Sverige. Samma upplägg som utbyggnaden av elnätet på landsbygden. Eget engagemang ger lägre

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber Årsredovisning 2013 Möt framtiden med fiber Innehållsförteckning 2 Finansiella highlights 2013 22 Förvaltningsberättelse 3 Affärsidé, strategi och mål 30 Koncernens rapport över totalresultatet 4 VD har

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Delårsrapport Q2 2009

Delårsrapport Q2 2009 1 DGC ONE AB (publ) Delårsrapport Q2 2009 1 APRIL 30 JUNI (jämfört med motsvarande period föregående år) Nettoomsättning 62,9 mkr (57,3) Tillväxt i tjänsteverksamheten om 13,1% (20,3) Rörelseresultat 8,4

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB Pro fiber Kapacitet 10 resp. 100Mbit/s Kampanjen gäller till 31/10 2015 1 2015-02-02 AB2 Q2-kampanj 2015 SOHO Affärsregler och Rutiner Bredband Pro Fiber 10

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag Kommunikationslösningar för operatörer och företag Ett perfekt val för företag, operatörer och IT-bolag Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet ägs och drivs av

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

IP-Only på en minut. IP-Only Telecommunication. företagspresentation. företagspresentation

IP-Only på en minut. IP-Only Telecommunication. företagspresentation. företagspresentation IP-Only Telecommunication företagspresentation IP-Only på en minut företagspresentation IP-Only är en tele- och Internetoperatör med en unik position. Å ena sidan en ung och snabbfotad operatör. Å andra

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 september 2007

DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 september 2007 DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 september 2007 Kvartalet juni september 2007 Kvartalets nettoomsättningen uppgick till cirka 2,19 Mkr Kvartalets resultat före finansiella poster

Läs mer

Björn Björk IT strateg/projektledare

Björn Björk IT strateg/projektledare www.lf.svekom.se/it Björn Björk, IT-enheten nr 1 Björn Björk IT strateg/projektledare Svenska kommunförbundet / Landstingsförbundet tel: 08-452 74 25 mobil: 0703-25 51 25 epost: bjorn.bjork@svekom.se Projekt

Läs mer

Ökande omsättning och positivt resultat

Ökande omsättning och positivt resultat Delårsrapport januari - juni 2015 Ökande omsättning och positivt resultat Sammandrag av bolagets Januari - juni Helår resultatutveckling KSEK 2015 2014 2014 2013 Summa rörelseintäkter 8 310 7 670 10 462

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

Förord. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur.

Förord. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur. Förord Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur. Alla ska få tillgång till ett fibernät där innovation och tjänster får utvecklas utan begränsningar

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser Affärsidé och vision Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt tar hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö. Ledstjärnor Hög

Läs mer

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handläggare: 2013-11-08 SSNf Remissvar Camilla Jönsson N2013/4192/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se

Läs mer

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer