Förord. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur."

Transkript

1

2

3 Förord Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur. Alla ska få tillgång till ett fibernät där innovation och tjänster får utvecklas utan begränsningar och som skapar tillväxt och arbetstillfällen. Regeringen har satt som mål att 90 procent av landets hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s fram till Det betyder att utbyggnaden och investeringarna måste göras nu och på många ställen samtidigt, så att inte delar av landet hamnar på efterkälken, med sämre konkurrenskraft och tillväxt som följd. Sverige är idag halvvägs mot målet. Det är företrädesvis i de stora städerna och tätorterna som utbyggnaden skett, medan det i mindre orter och på landsbygden finns många vita fläckar. Enkelt uttryckt kan man säga att de lättare och billigare delarna är utbyggda, de svårare och dyrare är kvar. IP-Only vill samverka med stadsnäten och kommunerna för att bidra till att Sverige får ett öppet och neutralt nät där alla tjänsteleverantörer får utrymme på lika villkor. Det är en förutsättning för att Sverige ska behålla en ledande position som IT-nation. Mikael Philipsson Vd, IP-Only 3

4 ALLA SKA HA TILLGÅNG TILL DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER Den nya fibereran gränslösa möjligheter och inga avstånd I dagens digitaliserade samhälle har världen krympt och avstånden är på väg att försvinna. Digitala lösningar kan dessutom bidra till att öka tillgängligheten och effektiviteten både hos företag och offentlig förvaltning. En effektiv och serviceorienterad förvaltning ökar kvaliteten och minskar kostnaderna för såväl medborgare som företag. IT och Internet är en kraftfull global möjliggörare för en allt mer gränslös innovation. Nya digitala tjänster Swish, PayPal, Skype, Klarna, Instagram etc har brutit upp existerande monopol och gjort vardagen enklare, roligare och smartare för miljoner människor. De har alla utvecklats på ett öppet och konkurrensneutralt Internet. Det är lätt att tro att det bara är vår egen fantasi och våra egna begränsningar som sätter gränser hur vi vill använda internet som verktyg. Men en förutsättning för digitala innovationer är en fri, öppen och neutral IT-infrastruktur. Denna är idag hotad. IP-Onlys vision är att bygga ett öppet och neutralt fibernät för alla både företag och privatpersoner - där innovation och tjänster får utvecklas utan begränsningar från operatörer som själva också är tjänstesäljare i nätet och därför väljer att favorisera vissa tjänster framför andra. 4

5 FIBER ÄR FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR Sverige är idag inne i en stor omvandling vad gäller IT-infrastruktur. Den IT-infrastruktur som byggdes ut under förra seklet och som har sin grund i koppar håller på att nedmonteras för att ersättas av framtidens infrastruktur fiber. Det handlar om kommunikation med ljusets hastighet som ger obegränsade möjligheter vad gäller dagens men framförallt framtidens tjänster. 5

6 DIGITALA INNOVATIONER BRYTER ETABLERADE MÖNSTER E-Engineering Framtidens produktion kan förläggas var som helst Virtuella arbetsprocesser och kostnadseffektiv tillgång till fibernät är idag en avgörande regional konkurrensfördel för näringslivet. En jämförelse 1 mellan Stockholm och Köpenhamn visar på de avgörande skillnaderna. Knappt 20 procent av fastigheterna i Köpenhamn är anslutna till fibernätet jämfört med över 90 procent i Stockholm. Detta påverkar i högsta grad näringslivsklimatet då möjligheterna till datakommunikation är avgörande vid företagsetableringar. Under 2009 hade Stockholm 69 procent fler skandinaviska huvudkontor jämfört med Köpenhamn. E-Hälsa vård på distans för ökad livskvalitet Människan ska alltid stå i centrum när det gäller vård och omsorg. Förutsättningar ska skapas där patientens eller vårdtagarens behov möts på bästa sätt med kvalité i världsklass. Samtidigt står Sverige inför stora utmaningar där hälso- och sjukvårdens resurser ska räcka till allt fler. Med e-hälsa kan fler svenskar ges tillgång till specialistvård på distans samt omsorg i hemmet. Undersökningar 2 visar att Sverige fram till 2020 kan spara upp till 53 miljarder kronor med hjälp av e-tjänster inom hemtjänsten. 1 Acreo, Stokab en samhällsekonomisk analys, Acreo, Effekter av digitala tjänster för äldrevård en ekonomisk studie,

7 E-underhållning framtidens evenemang är uppkopplade Kraven på ökad användarupplevelse är tydlig i alla delar av nöjesindustrin alltifrån film- och spelindustrin till liveevent av olika slag inom sport, musik mm. Utvecklingen av underhållningsbranschen och de nya arenorna är tätt sammankopplad med höghastighetsbredband och Internet. Framtidens arenor och events kommer inte att konkurrera med flest läktarplatser, utan med den mest avancerade kundupplevelsen oavsett om man är på plats eller i den digitala världen. E-lärande allas möjligheter till en utbildning i världsklass E-lärande har potential att öppna världen och ge alla medborgare tillgång till kunskaper långt utöver vad som är möjligt idag med de traditionella begränsningar som kännetecknar inte minst landsbygdskommuner. Den digitala tekniken öppnar med andra ord för helt nya möjligheter både i förskola, grundskola, gymnasium och på högskolan, men också i modersmålsundervisning och vidareutbildning. Men den enorma potentialen inom e-lärande är beroende av att hela Sverige förenas i ett höghastighetsnät via fiber. 7

8 VI TROR PÅ ETT ÖPPET OCH NEUTRALT FIBERNÄT FÖR ALLA Vad innebär ett öppet och neutralt nät? Tänk om SAS ägde Arlanda och bara SAS-plan fick lyfta och landa? Eller om SAS valde vilka passagerare som fick följa med i planet? Lyckligtvis ser situationen inte ut så idag. Alla är välkomna. I öppna och neutrala fibernät får hushåll och företag fritt välja tjänsteleverantörer. Ingen diskrimineras. Traditionella operatörer är vana att äga och kontrollera hela nätet från infrastruktur till tjänster. Vi vill skapa förutsättningar för att nya operatörer ska växa fram och för att digitala tjänster ska få utvecklas fritt. Endast genom en sund konkurrens kan kreativiteten omvandlas till nya affärsmodeller. Sverige har långt kvar till digitala agendans mål Tillgången till höghastighetsbredband är ojämlikt fördelat över Sverige. Cirka 50 procent 3 av Sveriges hushåll och företag har idag tillgång till en teoretisk hastighet om 100 Mbit. Men uppkopplade med en verklig hastighet om 100 Mbit/s är betydligt lägre endast 17 procent 4. Det är främst i tätorterna som utbyggnaden skett, medan mycket återstår att göra på landsbygden. För att uppnå visionen att alla ska ha tillgång till digitaliseringens möjligheter räcker det inte med tekniska möjligheter, som hög bredbandskapacitet. Ny teknik och tillgänglighet är viktigt men inte tillräckligt. Det krävs ett öppet och neutralt nät där alla är välkomnas. 3 Post- och telestyrelsen, Bredbandskartläggning 2013 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige, Acreo, Stadsnätskartläggning en rapport om kommuner och stadsnät,

9 Mer än 75% 40 75% 10 40% Mindre än 10% Källa: Bredbandsutredningen

10 SMART FIBERSTAD IP-Only har utarbetat ett helhetskoncept som vi kallar Smart Fiberstad. Vi bygger konceptet på en övertygelse om att endast genom en neutral infrastruktur kan alla delar av samhället obegränsat ta del av och gemensamt utveckla det digitala samhället. Vägen till Smart Fiberstad Vägen till Smart Fiberstad sker genom ett öppet och neutralt fibernät där alla är välkomna på lika villkor. I partnerskap med kommunen eller regionen formuleras en gemensam målbild och utbyggnaden sker proaktivt med transparens, öppenhet och insyn. Tillsammans ser vi till att integrera hela samhället: kommunhus, industrier, flerfamiljshus, villor, byalag, kontorsfastigheter, mobilmaster, WiFi-zoner allt. Tillsammans bygger vi bort de digitala klyftorna. Del av en större helhet Genom att IP-Only äger och driver ett komplett nordiskt fiberstamnät, möjliggörs utbyggnaden av ett lokalt, robust nät med redundans av hög kvalité. Genom IP-Onlys stamnät förenas kommunen eller regionen med grannkommunen eller grannregionen, till en nationell helhet som i sin tur förenas med resten av världen. Det skapar goda förutsättningar för internationella företag, i behov av hög digital kapacitet, att etablera sig. Smart Fiberstad som motor för det lokala näringslivet Smart Fiberstad skapar tillväxt, utveckling och sysselsättning. När infrastrukturen som byggs ut är öppen och neutral skapas de förutsättningar som krävs för tusen blommor att blomma. Nya tjänster och innehåll kan skapas, lokala entreprenörer kan finna nya marknader och verksamhetsområden. Tjänsteleverantörernas utbud gentemot hushållen utvecklas, så att fler i samhället kan ta del av de digitala tjänsterna. Företagen ges möjlighet att stanna kvar, det lokala och regionala näringslivet kan växa och nya företag får förutsättningar att etablera sig. Då skapas jobb och framtidstro. 10

11 BONDGÅRD VATTENTORN IDROTTSARENA LASARETT SKOLA ÄLDREBOENDE FÖRSKOLA VILLAOMRÅDE DATACENTER KÖPCENTRUM FÖRETAGSBY/ INDUSTRIOMRÅDE MUSEUM MOBILMAST STADSHUS BRANDSTATION RENINGSVERK FLERFAMILJSHUS FLYGPLATS 11

12 SMART FIBERSTAD SOM PLATTFORM FÖR INNOVATION AV NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER IP-Onlys strategi är att fokusera på utbyggnaden av fiberinfrastrukturen och inte tillhandahålla egna tjänster till konsumenter. Istället vill vi genom Smart Fiberstad skapa en plattform som genom sin öppenhet och neutralitet genererar framtagandet av nya tjänster, som t.ex. tjänster för välfärdssektorn. Kommunen eller regionen får genom Smart Fiberstad en verktygslåda med obegränsade möjligheter till innovation. Målet för IP-Only är att Smart Fiberstad ska generera samarbeten mellan det offentliga och utvecklare av välfärdstjänster inom teknikbranschen. I IP-Onlys koncept Smart Fiberstad ingår det att vi ska arbeta aktivt för att möjliggörara sådana samarbeten. Några exempel på innehåll i Smart Fiberstad: Mobilitet anslutning av master och etablering av WiFi-punkter. Vård och omsorg projekt tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen. Målsättningen är att med hjälp av den nya tekniken förbättra livskvalitén för vårdtagare och äldre. Skola och utbildning utvecklingsarbete i syfte att använda fiberteknologins möjligheter inom t.ex. distansutbildning och för att säkra tillgången på behörig lärarkompetens i skolorna på landsbygden. Miljö och teknik samarbeten inleds för att skapa förutsättningar för nya innovativa lösningar inom miljöområdet. E-tjänster via stadsnätets fiberinfrastruktur, stadsnätsportal och Wi- Fi-nät utan krav på Internetabonnemang från användaren. 12

13 IP-ONLY - EN MODERN INFRASTRUKTUR- OPERATÖR UTAN RYGGSÄCK FRÅN GAMLA TELEKOMVÄRLDEN Infrastrukturoperatören IP-Only startade sin verksamhet Ledstjärnan i arbetet var en övertygelse om Internet som bas för all form av kommunikation. Genom Internet kan var och en ta del av alla de fantastiska tjänster och innehåll som kommit att bli allt mer oumbärliga för oss. IP-Only vision handlar om att fortsätta att göra Internet tillgängligt för allt fler. Målet är att alla ska ha tillgång till det digitala samhällets möjligheter. IP-Only bygger, driver, och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger grunden för det nya digitala samhället. Vårt fibernät förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, samt många städer däremellan. IP-Only investerar i Sverige här driver vi ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger ständigt ut ny fiberinfrastruktur. Alla våra nät är öppna och neutrala för att skapa det gränslösa klimat som krävs för att nya tjänster och nytt innehåll ska fortsätta att skapas, uppfinnas och fylla nätet. Centralt i vår fiberinfrastruktur finns även stora datacenters. Dessa fungerar som neutrala fabriker där alla varianter av tjänsteleverantörer kan tillverka innehållet och tjänsterna som sedan distribueras över fibernätet. Högsta tillförlitlighet och kvalité är grunden för hela vårt arbete. IT-infrastrukturen och nätlösningar är en kritisk del av alla våra kunders verksamhet. Våra kunder utgörs inte av slutkunder, konsumenter eller mindre företag, utan av andra operatörer, systemintegratörer, tjänsteleverantörer på Internet, samt stora företag och offentlig sektor med egen IT-kompetens. Resan mot vår vision om en öppen och neutral IT-infrastruktur som är tillgänglig för alla fortsätter vi välkomnar dig att vara med på den resan. IP-Only Grundat 1999 Bygger driver och äger en nordisk fiberinfrastruktur Ung och snabbfotat utan arv från gamla telekomvärlden Erfarenhet från att bygga och underhålla kritisk infrastruktur 13

14 TRÄFFA OSS PÅ VÅR INFORMATIONSTURNÉ I HÖST Under hösten kommer vi att åka på en informationsturné för att berätta mer om nyttan med fiber, vad den nya infrastrukturen kommer att ha för inverkan på samhället och om vägen till Smart Fiberstad. Vi kommer gärna till din kommun eller region och berättar mer. KONTAKT Jimmy Andréasson, affärsområdeschef för stadsnät M: E: Ola Barthel, regionchef Syd M: E: Malin Karlzén, regionchef Väst M: E: Roger Lindahl, regionchef Stockholm och Mälardalen M: E: Johan-Christer Svensson, regionchef Öst T: Privatpersoner med frågor kring t.ex. fiber till villan, ring kundtjänst: T:

15 Design: Priority Viktiga frågeställningar för din kommun: Hur ska alla medborgare få tillgång till bredband om 100 Mbit/s fram till 2020? Hur ska utbyggnaden finansieras utan att tära på investeringsutrymmet för andra prioriterade områden inom vård, skola och omsorg? Hur tillförsäkrar vi kommunens medborgare och företag ett öppet och konkurrensneutralt nät inför framtiden?

16 IP-Only AB (publ.) Postadress: UPPSALA Besöksadress: S:t Persgatan 6, Uppsala Tel , Fax

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Handläggare: 2014-09-29 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: N2014/1927/ITP 08-214931 Svenska Stadsnätsföreningen, nr 70 Camilla.jonsson@ssnf.org 103 33 STOCKHOLM Remiss Dnr: N2014/1927/ITP n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Våra prioriterade frågor inför valet 2010

Våra prioriterade frågor inför valet 2010 Våra prioriterade frågor inför valet 2010 www.helasverige.se Tillgång till bredband i varenda by Under 2009 lanserade regeringen en nationell bredbandsstrategi med målet: Sverige ska ha ett bredband i

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Juni 2011 www.a-focus.se Nyttan med Bredband, - Goda Exempel, 2011 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28 iflsala W;;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-28 9 (11) 166 Bredband på landsbygden Dnr 2013/90 INLEDNING skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Liden Data

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Utbyggnaden av bredband med hög kvalitet till allmännyttans fastigheter och bostäder ger

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer