.I. OLOFSTRÖMS Protokoll 1(38) Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".I. OLOFSTRÖMS Protokoll 1(38) Sammanträdesdatum"

Transkript

1 .I. OLOFSTRÖMS Protokoll 1(38) Sammanträdesdatum KO MMU N Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum 3:e : våningen Beslutande (S) Miroslav Milurovic (S) Yvonne Andreasson (M) Patrik Krupa (S) Fredrik Svensson (S) Siw Henriczon (V)D Annika Lande (D )Christina Gustafsson () Bengt Olof Nilsson (C) Agnetha Andréasson (SD) Max Nielsen (SD) Pia Freij Ovriga deltagande Nedjo Diljkan, ersättare (8) Sophie Kjellberg. ersättare (S) Peter Holmström, ersättare (SD) lzabela Szabo, teamleader 57 Gunilla Skoog, Danilo Garcia, Magnus von Schenck, Charlotte Porshammar 49 Pia Nilsson, kvalitetsutvecklare to rn 52 Camilla Munther, förvaltningschef Pernilla Andersson, bitr. förvaltningschef Robert Schelin, verksamhetschef Anna Brandholm. verksamhetschefå 57 Helen Hagegren, verksamhetschef Kate Olsson, verksamhetschef Ingela Colleen, verksamhetschef inger Lilja. nämndsekreterare Utses atlluslera Christina Gustafsson (KD) Paragraf Justeringens Plats OCh lid Socialförvallningen Sekreterare Ordförande Justerande Christina Gustafsson ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på soctalförvaltningen och har tillkännagivits på www,olofstr0m sg Beslutsinstans Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Underskrift...

2 . "'. OLOFSTRÖMS Protokoll 2(38) l. Sammanträdesdatum 'I' KOMMUN Ärendelista Sid 5 44 Godkännande av dagordning Ordförandens information Förvaltningschefens information Månadsuppföljning soc förv lnvesteringsbudget 2020 samt plan 2021 och Verksamhetspresentation, Arbete och försörjning Redovisning av socialförvaltningens internkontroller under Intern kontroll, socialnämnden Socialförvaltnlngens riktlinje för hantering av privata medel, revidering Krisberedskapen inom socialförvaltningens ansvarsområde, redovisning av översyn Redovisning av brandskydd avseende Smålandsgatans gruppboende, Frödingevägens gruppboende och Karlfeldtsvägens gruppboende Revidering av delegationsordning för socialnämnden övergång till digitala arkiv Redovisning av projektet Öppenvård för personer med missbruksproblematik och deras anhöriga Rapporteringsskyldighet till lvo avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f-i 55 SoL och 28 f-i 55 LSS avseende kvartal Yttrande avseende medborgarförslag om inrättande av fixarservice Yttrande över medborgarförslag om ensamhet - en ödesfråga för många äldre Yttrande över medborgarmotion om den delade dagen inom hemtjänsten Ansökan om föreningsbidrag 2019, Brottsofferjouren Ansökan om föreningsbidrag 2019, Olofströms Kvinno- och Tjejjour Rapport enligt lex Sarah 24 f 5 LSS i funktionsstöd gällande brister i omsorg Indelning av kontaktpolitiker för socialnämndens verksamhetsområden Meddelanden och rapporter Rapporter från kontaktpolitikerbesök Redovisning av protokoll från Centrala Samverkansgruppen (CESAIVI) _, /,7 (1/. Justerayétes signatur Utdragsbestyrkande

3 ». OLOFSTRÖMS Protokoll 3(38) : T= Sammanträdesdatum.... KOMMU N Redovisning av protokoll avseende FAS/MBL inom socialförvaltningens ansvarsområde Redovisning av deiegationsbeslut /17 JJuVslerafldes signatur Utdrag-sbestyrkande

4 "' OLOFSTRÖMS Protokoll 4(38) : T: Sammanträdesdalum I... KOMMU N SN 44/2019 SN 2019/7 44 Godkännande av dagordning s beslut: beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående revidering. Dagordningen har varit utskickad tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde. Arendel Redovisning av soda/förvaltningens sjukfrånvarostatistik utgår. #, / / ' ).u/l/ä k. Juslerandås signatur Utdragsbeslyrkande,,:

5 C "'. OLOF STRÖMS Protokoll 5(38).. Sammanträdesdatum 'I KOMMUN SN 545/2019 SN 2019/19 45 Ordförandens information s beslut: tar informationen till dagens protokoll. Ordföranden informerar om:. att ärenden rörande ombyggnation av Klinten samt av socialkontoret kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 maj ' /7o (t'/fll Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 . '.'. OLOFSTRÖMS Protokoll 6(38).. Sammanträdesdatum 'I KOMMUN SN 546/2019 SN 2019/20 46 Förvaltningschefens information s beslut: tar informationen till dagens protokoll. Förvaltningschefen informerar om:. organisationsförändring innebärande att Arbete och Försörjning samt Barn och Vuxenenheten går samman till en verksamhet; Individ och Familjeomsorg (IFO). Syftet med omorganisationen är att skapa ett ef fektivare team samt möjliggöra ett närvarande ledarskap. lsamband med organisationsförändringen sker ett förtydligande av roller och anv svar i verksamheten samt överflyttning av medarbetare med arbets marknadsåtgärder till enhetschef Peter Pettersson. Verksamhetschef för Individ och familjeomsorgen from Helen Hagegren och en hetschef för Barn och vuxenenheten Anna Brandholm. Information enligt MBL 19 har ägt rum och MBL 11 förhandling sker Organisationsförändringen träder i kraft Justerande/é'signatur Utdragsbestyrkande

7 . "'. OLOFSTRÖMS Protokoll 7(3B) c. Sammanträdesdatum 'I' KOMMUN SN 47/2019 SN 2019/ Månadsuppföljning soc förv s beslut: tar månadsuppföljningsrapporten för mars 2019 med godkän nande till dagens protokoll. Månadsuppföijning per den 31 mars 2019 visar ett överskridande på 3,8 mkr samt med en helårsprognos på 6,0 mkr över budget. Kostnaderna för placeringar inom Barn och Vuxna samt socialpsykiatrin överskrids. Även lönekostnaderna inom såväl ordinärt som särskilt boende inom äldreomsorgen som funktionsstöd överskrids. Detta beror till stor del på för ändrat arbetssätt inom Region Blekinge där betydligt mer svårt sjuka vårdas i hemmet. Inom arbetsmarknadsenheten är kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder högre än budget. Detta beror på förändrade arbetsmarknadsåtgärder. Delges Pernilla Andersson,'l/ "" J '/n/,f// Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande

8 ... OLOFSTRÖMS Protokoll 8(38) : T.. Sammanträdesdatum.... KOMMUN SN 548/2019 SN 2019/ Investeringsbudget 2020 samt plan 2021 och 2022 s beslut: beslutar att anta reviderat budgetförslaget avseende investe ringar för år 2020 och planåren Föreligger reviderat förslag avseende investeringsbudget för år 2020 och planären Delges Pernilla Andersson Q,, //. Justerandes signatur Utdragsbestyrkgmie

9 '.'. OLOFSTRÖMS Protokoll 9(38) Sammanträdesdatum "I" KOMMU N SN 49l2019 SN 2019/ Verksamhetspresentation, Arbete och försörjning s beslut: tackar för presentationen och beslutar att ta densamma till dagens protokoll. Gunilla Skoog, Danilo Garcia, Magnus von Schenck och Charlotte Porsham mar presenterar sig själva och ESF projektet Mind the Gap. Verksamheten på Navigatorcentrum syftar till att coacha ungdomar mellan år som står utanför arbetsmarknaden in på arbetsmarknaden eller på ut bildningar, förbereda dem för arbetslivet och ge en bättre livskvalitet. Navigatorcentrum erbjuder coach samtal, studiemöjligheter, praktik, hjälp med att söka jobb, hjälp med kontakter med andra myndigheter samt hjälp med kontakter för ungdomar som vill starta eget. Mind the Gap ett ESF-projekt ett samverkansprojekt mellan blekingekommu nerna, Region Blekinge, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Projektet pågår under perioden Mind the Gap är en välbefinnandecoaching som syftar till att öka kunskapen om den egna personliga utvecklingen, hälsa och självmedvetenhet. Välbefinnandecoaching är personcentrerad och anpassas helt till deltagarens personlighet, behov och mål. Mind the Gap innehåller ett antal olika moment såsom kroppslig medvetenhet, DVD serien Känn dig själv för ökad självmed vetenhet samt personlig coaching med olika verktyg för fysisk, mental och själslig hälsa. Välbefinnandecoachingen pågår under 6 månader varvid coachen träffar deltagaren en gång i veckan. Justerahdys signatur Utdragsbestyrkande

10 .H.. OLOFSTRÖMS Protokoll 10(38) o. Sammanträdesdatum 'I' KOMMUN SN 50l2019 SN 2019/ Redovisning av socialförvaltningens internkontroller under 2018 s beslut: beslutar att godkänna redovisningen avseende 2018 års internkontroller. Under 2018 har följande internkontroller genomförts: ÄIdreomsorg/funktionsstöd Granskning avseende hantering av privata medel. Funktionssföd Granskning av att genomförandeplaner upprättas inom lagstadgad tid i gruppboenden samt inom daglig verksamhet. Hemsjukvård Loggkontroller i verksamhetssystemen. Journalgranskning avseende hälsoplaner. Barn och Vuxna Granskning av att genomförandeplaner upprättas. Granskning av att förhandsbedömningar görs i tid. Arbete och försörjning Granskning av att beviljat ekonomiskt bistånd utbetalas korrekt enligt beslut. Bedömning Sammantaget visar kontrollerna att rutinerna och processerna fungerar. Avvi kelser kan dock konstateras. Genomförandeplaner saknas, till viss del, främst inom daglig verksamhet (Funktionsstöd). Barn och Vuxenenheten hann inte göra förhandsbedömningen inom 14 dagar i 25 % av fallen. Hälsoplaner skrivs i större omfattning än tidigare på kommunens äldreboen den, dock inte fullt ut. Riktlinjen för privata medel följs inte inom Funktionsstöd och Äldreomsorgen, främst är det avtalsskrivningen som saknas. En ny riktlinje för privata medel ska presenteras för nämnden med ny imple mentering i verksamheterna för att förbättra resultatet...5, I ' // [// Å.. > Justerades/signatur Utdragsbestyrkande

11 "'. OLOFSTRÖMS Protokoll 11(38) Sammanträdesdatum " I: KO MM U N Delges: Pia Nilsson Karin Bergman L 7/ (15 Justerandeséignatur Utdragsbestyrkande

12 "'. OLOFSTRÖMS Protokoll 12(38) Sammanträdesdatum "I' KOMMUN SN 51/2019 SN 2019/ Intern kontroll, socialnämnden s beslut: s arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden att fastställa 2019 års kontrollplan för socialförvaltningens samtliga verksamheter. Internkontrollen syftar till att förbättra verksamheterna och säkerställa kvalitén. Det innebär en kontroll av att planer, riktlinjer och rutiner följs på det sätt som det är tänkt. Väsentlighets och riskanalys är gjord (VOR) och samtliga verksamheter är representerade i internkontrollplanen års kontroll harfokus på fyra områden: Tillgänglighet inflytande Delaktighet Säkerhet Delges: Pia Nilsson Karin Bergman K/r/r/z/ Juste'rarid'és signatur Utdragsbestyrkande

13 .., OLOFSTRÖMS Protokoll 13(38) : T: Sammanträdesdatum '...' KOMMUN SN 552/2019 SN 2019/ Socialförvaltningens riktlinje för hantering av privata medel, revidering. s beslut: beslutar att fastställa revideringen av socialförvaltningens rikt linje för hantering av privata medel. Nästa revidering av riktlinjen sker i september Föreliggande version är den tredje revideringen av socialförvaltningens riktlinje för hantering av privata medel. Riktlinjen har reviderats på de punkter där internkonlollen 2018 påvisat brister. Revideringen innebär att: transaktionsblad införs för att varje inköp ska avslutas. ett avsnitt om rutin vid misstanke om stöld är tillagt i riktlinjen. rutin för korthantering är tillagt i riktlinjen. ett maxbelopp har införts för kontanta medel och kort. avtalsskrivning mellan God man och kommunens kontaktansvarige ska initieras av enhetschef.. internkontrollen är förenklad och övergår till egenkontroll som görs av kvalitetsutvecklare. o avtalet och riktlinjen skickas till God man för att markera omstart i hanteringen av privata medel.. en process har framtagits och presenteras på Insidan och Stratsys. Delges: Pia Nilsson Karin Bergman /' 7 //7/~é~5 Justerandes signatur ' Utdragsbestyrkande

14 "' OLOFSTRÖMS Protokoll 14(38) : T.. Sammanträdesdatum '... KOMMU N SN 53/2019 SN 2019/ Krisberedskapen inom socialförvaltningens ansvarsområde, redovisning av översyn. s beslut: beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa krisbe redskapen inom sooiaiförvaltningens ansvarsområde. beslutar vidare att ta Oiofströmshus redovisning av el, värmeoch vattenförsörjningen samt förvaltningens inventering av inköpt reserv materiai till protokollet. s arbetsutskott beslöt den 13 februari 2019 under 15 att upp» dra åt Oiofströmshus att göra en total översyn avseende hur ei, värme- och vattenförsörjningen säkerställs på samtliga boenden inom äldreomsorgen och funktionsstöd samt på socialkontoret. Förhållandena rörande Ekdungens elförsörjning ska särskilt belysas. i samband med planeringen av Holjegården ska särskilt beaktas reservkraft avseende el, värme och vatten. s arbetsutskott beslöt vidare att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa inköpt reservmaterial (gasolkök, ficklampor, filtar etc) samt var detta material förvaras. Vid dagens sammanträde redovisas Oiofströmshus översyn avseende el-, värme- och vattenförsörjningen. Vidare föreligger förvaltningens inventering av inköpt reservmateriai och dess förvaring. Delges: Robert Schelin Kate Olsson lngela Colleen,4/ 7. då [ Ql/ ' Justeranfc) ssignatur Utdragsbestyrkande

15 .-._ OLOFSTRÖMS Protokoll 15(38). o. Sammanträdesdatum 'I. KOMMUN 2019_04_24 SN 554/2019 SN 2018/ Redovisning av brandskydd avseende Smålandsgatans gruppboende, Frödingevägens gruppboende och Karlfeldtsvägens gruppboende. s beslut: s arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden att godkänna redovisningen genomfördes uppföljning av tidigare gjord tillsyn på Smålandsgatans gruppboende, Frödingevägens gruppboende och Karifeldtsvägens gruppboende. Detta gjordes mot bakgrund av att tidigare tillsyn påvisat brister. Dessa brister har tidigare redovisats. Uppföljningen genomfördes genom inspektion på plats på respektive boende, Medverkande var Johan Nilsson (brandingenjör/vikarierande enhetschef före byggande), Robert Schelin (verksamhetschef Funktionsstöd) samt Håkan Ahlstrand (enhetschef/förvaltnings övergripande brandskyddssamordnare). Vidtagna åtgärder Genomgången påvisade ett antal mindre brister, vilka i huvudsak rörde skyltning av utrymningsvägar, kontaktuppgifter och larmlagringstid. Flera av bris terna åtgärdades omgående, resterande färdigställdes Detta in nebär att Smålandsgatan 7 och 9 nu uppfyller samtliga krav på brandskydd. Frödingevägens fem lägenheter i gruppboendet uppfyller också samtliga krav på brandskydd. Genomgången visade också att de åtgärder som vidtagits för att utöka samt kompensera för bristen på utrymningsvägar inte bedöms tillräckliga. Endast tre av Karlfeldtsvägens sex lägenheter anses ha dubbla utrymningsvägar. Detta är en förbättring mot tidigare, men inte fullgott. De två satellitlägenheterna på Frödingevägen bedöms inte heller uppfylla kraven på utrymningsvägar. Ombyggnation ärinte möjlig. Konsekvens Det ärfem boendeplatser som inte uppfyller kraven. Råddningstjänsten god känner inte nuvarande boende fram tills dess att Holjegården står inflyttnings klar. Förvaltningen har ingen annan möjlighet än söka efter andra boendeplat ser att erbjuda. få Delges: Robe fschelin f? ;, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

16 '.'. OLOFSTRÖMS Protokoll 16(38) Sammanträdesdatum '.I: KO MMU N SN 555/2019 SN 2019/37 55 Revidering av delegationsordning för socialnämnden. s beslut: beslutar anta reviderad delegationsordning för socialnämnden. Föreligger förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden. l förslaget är ny delegat och andra tillägg markerade i röd text medan tidigare skrivningar är överstrukna Samtliga verksamhetschefer Staben,/'1.,1/ "I;,%? //' Justerandes Signatur Uldragsbestyrkande

17 {I} 0 L0 F S T RÖ MS Protokoll 17(38) Sammanträdesdatum KO MM U N SN 556/2019 SN 2019/ övergång till digitala arkiv s beslut: beslutar att samtliga handlingar som upprättas eller inkommer digitalt ska bevaras digitalt. beslutar att handlingarna inte ska skrivas ut i pappersformat beslutar att alla handlingar som inkommer till myndigheten ska skannas in. beslutar vidare att rutiner för informationshanteringen ska upprättas, där det framgår vilka handlingar som ska sparas digitalt och vilka hand lingar som ska sparas i pappersformat avjuridiska skäl. Bakgrund i dagens samhälle lagras allt mer information i verksamheters lt system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt, och i enlighet med gäl lande arkivbestämmelser, har ett behov av regler för hantering av dessa digitala handlingar uppstått. Arkivlagen är teknikneutral. Handlingar som inkom mer eller upprättas digitalt ska sparas digitalt. Olofströms kommun är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera som är digi talt slutarkiv för de kommuner som är medlemmar. Utredning pågår kring vad som måste vara på papper och frågan beräknas vara löst inom ett år och då övergången till helt digitala akter beräknas ta minst två år kan ändå beslut fatt tas om digital övergång. Delges: Samtliga verksamhetschefer Staben Justerandeåélgnatur Utdragsbeslyrkande

18 . "'. OLOFSTRÖMS Protokoll 18(38) o. Sammanträdesdatum 'I' KOMMUN SN 557/2019 SN 2016/ Redovisning av projektet Öppenvård för personer med missbruksproblematik och deras anhöriga. s beslut: beslutar att Öppenvården övergår till permanent verksamhet i den utformning som utvecklats under projekttiden. Bakgrund till ansökan om medel från sociala investeringsfonden. Olofströms kommuns socialtjänst såg ett stort behov av att utveckla nya arbetsformer och behandlingsinsatser för personer med missbruksproblematik och deras anhöriga. Syftet var att genom projekt Oppenvården kunna erbjuda tidigt förebyggande och effektiva insatser på hemmaplan för att undvika kost samma och, i många fall, verkningslösa institutionsplaceringar. God tillgänglighet är ofta en indikator på verksamhetens kvalitet. Möjligheten att nå verksamheten är central för den enskilde såväl vid den inledande kontakten som när kontakt etablerats. Socialtjänsten såg ett behov av att avforma lisera kontakten genom att ge den enskilde möjlighet att söka hjälp på ett anonymt och lättillgängligt sätt utanför sooialkontorets lokaler. Kommunstyrelsen beslöt under 80/2016 att bevilja ansökan ur sociala inve steringsfonden till Oppenvård/Ny Chans med en årlig kostnad av kr per år. för tidsperioden två år. Lokalkostnaden uppgår till kr/år. Öpp en vårdens arbetsformer Under projekttiden har ett flertal medarbetare genomgått utbildning i olika evidensbaserade behandlingsmetoder: /. ' ' " tod, / %%,., ' CRA (Community Reinforcement Approach) "ar en manualbaserad kog nitiv metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.. MET (Motivational Enhancement Therapy) är en kognitiv behandling som syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av alkoholkonsumtionen hos personer med alkoholberoende.. ÅP (Återfallsprevention) är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk och beroendeproblem som rör narkotika, läkemedel, tobak och spel.. HAP (Haschavvänjningsprogrammet) är en kognitivbeteendeterapeutisk behandling som syftar till att förändra tankemöns ter samt psykologisk och social kompetens hos ungdomar över 18 år som missbrukar eller är beroende av cannabis och som vill sluta använda drogen. - Previct Alcohol är ett digitalt behandlingsinstmment för förstärkt behandling vid skadligt bruk av alkohol. Systemet syftar till att tidigt identifiera återfall I/ ' ch är ett komplement och stöd vid behandling oberoende av behandlingsme Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

19 .c. OLOFSTRÖMS Protokoll 19(38) Sammanträdesdatum "I: KOMMUN Anhörigstöd genom såväl enskilda samtal som gruppverksamhet för anhöriga till personer med olika typer av beroendeproblematik. De personer som har kontakt med Oppenvården har ofta avsevärda livspro blem vid sidan av missbruket. Detgäller inte minst problem med ekonomi, bo endesituation, relationer och psykisk ohälsa. Ofta är dessa problem en direkt följd av eller orsaken till missbruks eller beroendeproblemen. Mot denna bakgrund har Oppenvården ett tätt samarbete med arbetsmarknaden. socialpsyki atrin, landstingets avgiftningsavdelning och psykiatrin. Samarbetet har utvecklats på olika plan som till exempel med arbetsmarknadsenhetens olika verk samheter. Navigatorcentrum och Arbetscenter. När det förebyggande arbetet på hemmaplan leder till att institutions placeringar kan undvikas uppnås flera viktiga fördelar. Klienten kan fortsätta med sin dagliga sysselsättning. Om klienten saknar sysselsättning ska sådan skapas i kommunen. De olika riktade behandlingsinsatserna som erbjuds kan också vara flexibla. Socialtjänsten har en god, ibland daglig, social kontroll över klienten vilket utgör en trygghet såväl för klienten som för de anhöriga. Klienten kan upprätthålla sina relationer med familj, eventuella arbetskamrater samt andra stöttande relationer. Socialtjänsten har en långsiktig behandlingsplanering där tillfälliga motgångar kan hanteras genom flexibilitet och god samverkan. Flera av Oppenvårdens klienter har uttalats sig positivt om de behandlingsinsatser som erbjudits och ansökningarna om bistånd har fördubblats på två år, Oppenvården har även fångat upp personer med känd mlssbruksproblematik som inte tidigare sökt sig till socialtjänstens lokaler men som nu regelbundet besöker Oppenvården... Nedan redovisas besöksstatistik från Oppenvården under vecka 9, Måndag Tisdag Onsdag torsdag fredag Totalt Drogtest 3 4 Blås 3 1 Antabus Motiverande samt; Råd och stöd Previct HAP MET CRA 1 2 ÅP 1 Anhörigstöd 6 Praktiska göromål Summa I [» [Enskilda personer [10 I74,:Justerandes signatur Utdragsbestyrkande!

20 _.0. OLOFSTRÖMS Protokoll 20(38). T.. Sammanträdesdatum KO MMU N Sex personer har avslutade insatser och har inte återkommit under ett år eller mer. Målsättning: Målsättningen med Öppenvården är att på ett tidigt stadium hjälpa fler med beroendeprobiematik. Målsättningen är vidare att nå fler anhöriga och möta fler barn som växer upp i ett missbruk. Ett av målen är att minska kostnaderna för institutionsvård som inte ger det resultat som önskas. Öppenvården ska kunna erbjuda evidensbaserade behandlingsmetoder, det finns ett flertal behandlingsformer man kan genomföra på hemmaplan med goda resultat. Det ska gå att ringa eller komma på besök som anonym för att dryfta sina problem. Det ska vara lätt att lämna drogtest eller få sin antabus. Målsättningen är vidare att möta det stora behovet av insatser till anhö riga/medberoende personer. Må/uppfyI/e/se: Oppenvården erbjuder idag flera evidensbaserade metoder till klienterna. Anhöriga erbjuds stöd via en grupp som riktar sig till de nära personerna kring en missbrukare. Barn som lever med missbruk i sin familj erbjuds deltagande i gruppverksamhet. Öppenvården erbjuder klienter med alkoholproblematik att prova den digitala alkomätaren Previct, Utöver den digitala alkoholmätaren får klienten även en smart telefon. Genom att blåsa i mätaren samtidigt som man tar en selfie" kan fusk uteslutas. Bilden skickas tillsammans med resultatet direkt till behandlaren. lprogramvaran som behandlaren har tillgång till analyseras varje klients nykterhet och mående i ett diagram. Resultatet gås igenom vid personliga träffar och diagrammet kan följas av såväl behandlare som klient. Det senaste tillskottet i utbudet av behandlingsinsatser som Öppenvården erbjuder är NADA akupunktur som ges för att öka välbefinnandet. Två behandlare är utbildade i denna metod som kommer att kunna erbjudas till alla från 8 år. Samverkan med olika instanser i samhället har utökats till att, utöver Landstinget, omfatta även företagshälsan Feelgood, Svenska kyrkan, arbetsmarknadsenheten, Volvo samt föreningar såsom AA (Anonyma alkoholister) samt ett flertal idrottsföreningar. Ekonomi Vid projektstarten anställdes en projektledare som iordningsställde Öppenvår dens lokal och startade upp verksamheten. Verksamheten bedöms kunna dri vas i befintlig budget då ett implementeringsarbete bedrivits parallellt under projekttiden. Bedömning. Det finns ett stort behov av att fortsätta bedriva Öppenvården som en befintlig verksamhet. Statistisken visar att många fler kan erbjudas professionell hjälp / (/2 idag jämfört med för tre år sedan. Socialtjänsten ser ett ökat behov av Öppen l/jusl'erandes signatur Utdragsbestyrkande! i. '

21 _.-._ OLOFSTRÖMS Protokoll 21(38) Sammanträdesdatum "I: KOMMUN vårdens insatser. Idag ges insatser i ett brett åldersspann och Öppenvården har nått behövande som tidigare avböjde kontakt då de inte ville besöka socialförvaltningens kontor. Som ett resultat av Öppenvårdens förebyggande arbete och hemmaplanslösningar har antalet institutionsplaceringar minskat. Mot denna bakgrund görs bedömningen att Öppenvården ska permanentas och bedrivas i den form som utvecklats under projekttiden. Delges: Anna Brandholm Helen Hagegren _(../ av,/tå ' Jusleraräes signatur Uldragsbestyrkande

22 . "'. OLOFSTRÖMS Protokoll 22(38) o. Sammanträdesdatum 'I' KOMMUN SN 58l2019 SN 2019/ Rapporteringsskyldighet till lvo avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f-i SoL och 28 f-i LSS avseende kvartal s beslut: beslutar att ta rapporten om ej verkställda beslut avseende kvartal med godkännande till protokollet. Rapporten tillställs kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Bakgrund Gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska verkställas omedelbart. Beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen då beslut fattades, avbrutna insatser som inte verkställts på nytt inom tre månader samt verkställda beslut som in rapporterats som ej verkställda ska rapporteras till Inspektionen för vård och Omsorg (lvo), kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. För kvartal har ett ej verkställt beslut enligt SoL inrapporterats till lvo. För samma period har två ej verkställda beslut enligt LSS inrapporterats. Inga avbrutna insatser enligt SOL eller LSS har inrapporterats till lvo avseende kvartal F Ej verkställda beslut enligt SoL l Beslutsdatum Insats ' Man Kvinna Skäl till att beslutet 1 ännu inte verkställts Dagverksamhet/ X Trots upprepade konsysselsättning taktförsök både via telefon och rekommen derat brev (som hämtats ut) har den enskilde ej gått att nå. Ärendet har avslutats p g a att beslutet då löpte ut men re dovisas här då ärendet ; var mer än tre månader då det avslutades.,/\ ' //» / / / _ Li./VA.» ' Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

23 _.-._ OLOFSTRÖMS Protokoll 23(38) Sammanträdesdatum "I" KOMMUN Ej verkställda beslut enligt LSS Beslutsdatum lnsats Man Kvinna Skäl till att beslutet ännu inte verkställts Serviceboslad X Resursbrisl ledig lägen- ' het saknas Servicebostad x? Resursbrist ledig lägenhet saknas. Delges: Kommunfullmäklige Kommunens revisorer / / J.// arr/aw _ Juslera rfges signatur Uldragsbeslyrkande

24 ». OLOFSTRÖMS Protokoll 24(38) : T.. Sammanträdesdatum.... KO MMU N SN 59l2019 SN 2019/ Yttrande avseende medborgarförslag om inrättande av fixarservice. s beslut: beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fixarservice inte inrättas inom socialförvallningens uppdrag, varken inom servicetjänster eller lt tjänster. Tjänsten som Fixar Frasse fanns under en period när plus-tjänsterfanns, Arbetsuppgifterna var bland annat att hjälpa pensionärer med att byta glödlampor, hänga upp gardiner, hänga upp tavlor och plocka upp/ner saker från vind/källare. Detta var en tjänst som utnyttjades i en relativt låg grad. Tjänsten var placerad på Arbetscenter och personen i fråga hade en arbetsmarknads-anstäiining. De personer som idag är aktuella inom arbetsmarknads-enheten står betydligt längre i från arbetsmarknaden än vad de gjorde Vidare ser arbetsmarknadsanstäliningarna annorlunda ut vilket gör att det inte blir samma kontinuitet som under denna period. Förvaltningen ser inte någon möjlighet att inrätta en arbetsmarknadsanstälining tili fixarservice. Samma fråga utreddes så sent som augusti 2018 varvid SN, under 85/2018, beslutade att inte inrätta en Fixar-Frasse-tjänst igen. Delges: Kommunstyrelsen Helen Hagegren / r [';/[A. " ' / //, C. (9 5 5/ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

25 "'. OLOFSTRÖMS Protokoll 25(38) Sammanträdesdatum " I: KO M M U N SN 60l2019 SN 2019/ Yttrande över medborgarförslag om ensamhet - en ödesfråga för många äldre. s beslut: beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad och genomförd. saom SPF och PRO har inkommit med en motion om ensamheten som kan vara ett stort problem för många äldre. Behovet av social gemenskap kan därför inte nog understrykas. Orsaken till ensamhet kan vara många: förlust av maka/make, sjukdom, fysiska hinder, ekonomi etc. Gemensamt för dem alla är behovet av åtgärder. Här följer SFF:s och PRO:s önskemål riktad till kommunen:. Genomför förebyggande hembesök för att motverka ensamhet! Skapa sociala mötesplatser i de olika kommundelarna! Genomför förebyggande hembesök för att förhindra fallskador! Fastställ en plan för att motverka social isolering och psykisk ohälsa! Genomför fortbildning av hemtjänstens kompetens i geriatrik! Se till att det finns tillräckligt antal platser för trygghetsboendel Ge möjlighet för pensionärer att äta lunch på kommunens äldreboende! Ofrivillig ensamhet drabbar alltfler äldre och medför risk för isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Men tillsammans kan vi skapa en god miljö för våra äldre! Nuläge och framåt Förvaltningen ser också behov av olika insatser i linje med de som SPF och PRO tar upp i skrivningen. Flera aktiviteter för att motverka ensamhet, social isolering och psykisk ohälsa har startat. Ett underlag har arbetats fram inom förvaltningen som ska användas vid förebyggande hembesök. Dessa hembesök kommer att erbjudas alla som fyller 80 år under Vid hembesöken kommer också risk för fallskador och brand att beaktas. Studiecirkel för äldre med temat Kvalitetssäkra ditt liv har startat under året.!, 1/7} 1/f. Förvaltningens seniorkonsulent och anhörigkonsulent arbetar aktivt med att sprida information om mötesplatser och aktiviteter i kommunen. Utyckling av mötesplatser och aktiviteter sker löpande. t..» Jusgefandes signatur Utdragsbestyrkande

26 .c. OLOFSTRÖMS Protokoll 26(38) : T= Sammanträdesdalum.... KO MM U N Vidare är det ett antal aktiviteter som planeras. Tillsammans med kostchefen ser förvaltningen över möjligheten att pensionärer ska kunna äta lunch på kommunens särskilt boende och/eller på skolorna. Ett trygghetsboende finns idag i Jämshög, Tullbacken med 24 lägenhet er. Två trygghetsboende håller på att byggas. Totalt rör det sig om en utökning av cirka 60 lägenheter. Seniorkonsulent och anhörigkonsulent lnventerar vilka aktiviteter SPF och PRO:s medlemmar är intresserad av att delta i. Det kan vara alltifrån att gå till någon för en pratstund/fikakorg, ta en promenad med nå gon med mera. Aven specificera i vilket område man vill göra insatser na. Socialförvaltnlngen kan då ha någon form av information om exempelvis sekretess med mera innan aktiviteterna startar. Socialförvaltnlngen har en hög andel utbildade undersköterskorl äldreomsorgen, fortbildning sker löpande utifrån de behov som uppkommer i vård och omsorgsarbetet. Geriatrik ingår idag i olika kurser i Vård och Omsorgsutblldningen. Delges: Kommunstyrelsen Kate Olsson lngela Colleen zi/qz/ /~. J/ 1 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

27 .c. OLOFSTRÖMS Protokoll 27(38) : T.. Sammanträdesdatum.... KOMMU N SN 561/2019 SN 2019/ Yttrande över medborgarmotion om den delade dagen inom hemtjänsten. s beslut: föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget om den delade dagen inom hemtjänsten ska an ses vara besvarad med socialnämndens yttrande. Kjell-Åke Björklund har inkommit med en motion om att ta bort de delade turerna i hemtjänsten. Nuläge Socialförvaltningen arbetar ständigt med scheman och ambitionen är att ha så få delade turer som möjligt. l dagsläget lyckas förvaltningen inte med denna ambition men arbete pågår. Delges: Kommunstyrelsen lngela Colleen Kate Olsson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

28 OLOFSTRÖMS Protokoll 28(38) o. Sammanträdesdatum 'I' KOMMUN SN 562/2019 SN 2019/ Ansökan om föreningsbidrag 2019, Brottsofferjouren s beslut: beslutar att bevilja Brottsofferjouren kr i föreningsbidrag för 2019, vilket motsvarar ca 2,20 kl:/invånare. s arbetsutskott beslöt under 52/19 att hänskjuta ärendet till socialnämndens den 24 april 2019 för redovisning av det belopp Brottsofferjou ren beviljats iföreningsbidrag 2018 samt hur mycket bidrag Brottsofferjouren får i bidrag från andra kommuner i länet årfördelning av föreningsbidrag är ännu inte beslutad i övriga biekingekommuner beviljades Brottsofferjouren kr från Olofströms kommun, kr från Sölvesborgs kommun och kr från Karlshamns kommun. Följande ansökningar om föreningsbidrag/omkostnadsstöd för 2019 har inkommit: Kvinnojouren krlår (Dnr 2019/1030) Brottsofferjouren 6 kr/inv (Dnr 2019/765 Anonyma alkoholister kr (beslutad SN AU 35/19 Dnr 2019/550) s budget för föreningsbidrag år 2019 är kr. Av dessa medel har kr betalats ut under 2019 i omkostnadsstöd till AA (Anonyma alkoholister). År 2017 var budgeten kr och följande föreningsbidrag beviljades: BRIS kr Adoptionscenter Sydöst 900 kr Brottsofferjouren 5000 kr Kvinnojouren kr År 2018 var budgeten kr och följande föreningsbidrag beviljades: Brottsofferjouren kr AA kr Kvinnojouren kr Delges: Br ttsoi'ferjouren L, ' fir/gamma Andersson 4 Jul erandes signatur Utdragsbestyrkande

29 a. OLOFSTRÖMS Protokoll 29(38) : T: Sammanträdesdatum.... KQMMU N SN 63/2019 SN 2019/ Ansökan om föreningsbidrag 2019, Olofströms Kvinno- och Tjejjour s beslut: beslutar att bevilja Olofströms Kvinno- och Tjejjour kr i föreningsbidrag för beslutar vidare ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinje för ansökningar om föreningsbidrag inför kommande år och att återkomma till nämnden med densamma för fastställande. Följande ansökningar om föreningsbidrag/omkostnadsstöd för 2019 har in kommit: Kvinnojouren kr/år (Diarienr 2019/1030) Brottsofferjouren 6 kr/inv (Diarienr 2019/765) Anonyma alkoholister kr (beslutad SN AU 35/19 Diarienr 2019/550) s budget för föreningsbidrag år 2019 är kr. Av dessa medel har kr betalats ut under 2019 i omkostnadsstöd till AA (Anonyma alkoholister). År 2017 var budgeten kr och följande föreningsbidrag beviljades: BRIS kr Adoptionscenter Sydöst 900 kr Brottsofferjouren 5000 kr Kvinnojouren kr År 2018 var budgeten kr och följande föreningsbidrag beviljades: Brottsofferjouren kr AA kr Kvinnojouren kr Delges: Olofströms Kvinno och Tjejjour Pernilla Andersson (,;;fil._,,.cj/' Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

30 .0. OLOFSTRÖ MS Protokoll 30(38) : T= Sammanlrädesdatum.... KOMM U N SN 564/2019 SN 2019/ Rapport enligt lex Sarah 24 f LSS i funktionsstöd gällande brister i omsorg s beslut: beslutar att inte skicka rapporten vidare till Inspektionen för vård och omsorg (lvo) som en anmälan enligt lex Sarah. Skriftlig lex Sarah rapport inkom från ansvarig chef gällande brister i omsorg hos en brukare. Händelsen inträffade Utredning inleddes Delges: Maud Janzon Pernilla Andersson /"A "I» -/' brf)» 1/ ' Justera/ladesignatur Utdragsbestyrkande

31 . "'. OLOFSTRÖMS PFOtOko" 31(38). l Sammanträdesdatum 'I KOMMUN SN 565/2019 SN 2019/ Indelning av kontaktpolitiker för socialnämndens verksamhetsområden 2019 s beslut: beslutar indela övriga ledamöter och ersättare i kontaktpolitikergrupper enligt nedan. Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa en förteckning över kontaktpolitikerindelningen och att tillställa socialnämnden och samtliga enhetschefer densamma tillsammans med kontaktuppgifter. beslöt att utse socialnämndens ledamöter och ersättare med partibeteckning (S), (V), samt (KD) till kontaktpolitiker enligt SN 25/19. beslöt under 37/19 att hänskjuta indelning av övriga ledamöler och ersättare till dagens sammanträde. s arbetsutskott beslöt under 50/19 att antalet kontaktpolitiker per ansvarsområde även fortsättningsvis ska vara tre till antalet. s arbetsutskott bestöt vidare att indelningen av övriga ledamöter och ersättare hänskjuts till socialnämndens sammanträde den 24 april Brännaregården Patrik Krupa (M) Västralid Linda Röman (SD) Södra hemvård Jemsegården, Ekbacken, Ekdungen Max Nielsen (SD) Norra hemvård Garvaregården Agnetha Andréasson (C) Östra och Västra hemvård Patrik Krupa (M),1»,, l/y [åå/l Gruppboende inom Funktionsstöd Gruppboende Tellus/Mobila teamet, Ekerydsp/an, Barn och tonårskortis, Nik/lasgården lända Röman (SD) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

32 ... OLOFSTRÖMS Protokoll 32(38) : T: Sammanlrädesdatum '... KOMMU N Gruppboende inom Funktionsstöd Gruppboende Smålandsgatan 7 och 9 Gruppboende Frödingevägen Gruppboende Karlfeldtsvägen Gruppboende Liljenfors Bengt Olof Nilsson (C) Personlig assistans Max Nielsen (SD) Individ- och familjeomsorgen Barn och vuxenenhelen samt Arbete och Försörjning, Arbetscenter, Navigatorcentrum, Öppenvården Bengt Olof Nilsson (C) Daglig verksamhet Agnetha Andréasson (C) Öv,,o //// Justerehdes sig natur Utdragsbestyrkande

33 "I. ÖLÖFSTRÖMS Protokoll 33(38) Sammanträdesdatum KOMMUN SN 67/2019 ' SN 2019/21 66 Meddelanden och rapporter s beslut: beslutar att ta redovisningen av meddelanden och rapporter till dagens protokoll. Yvonne Andreasson (S) fick under 42/19 i uppdrag av nämnden att göra ett förtydligande avseende 11 i protokoll från Cura Individutveckling beträffande arvode till ordföranden och vice ordföranden. Vid dagens sammanträde förtydligar Yvonne Andreasson att arvodena är årsarvoden och att de är beräknade utifrån samma principer som Karlshamns kommun fastställer med utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet som för 2019 är kr/månad. Ersättningen till ordförande ska utgå med 2,1 gånger riksdagsledamöternas månadsarvode. Ersättningen till 1:e och 2;e vice ordföranden ska utgå med 0,8 gånger riksdagsledamöternas månadsarvode. Vid dagens sammanträde redovisas följande meddelanden och rapporter:. Kommunstyrelsen, protokoll , Åtgärdsredovisning på 2017 års avvikelser gällande internkontrollen.. Kommunstyrelsen, protokoll , Redovisning av genom förda internkontroller under 2018 i nämnder och bolag.. Kommunstyrelsen, protokoll , Ansökan ur sociala investeringsfonden för projektet Kvalitetssäkra ditt liv Ge dig bästa möjliga liv hela livet socialförvaltningen.. Kommunstyrelsens personalutskott, protokoll , Upp räkning av förtroendevaldas arvoden Kommunfullmäktige, protokoll , Avsägelse/fyllnadsval för ersättare i socialnämnden Christoffer Danielsson (S). - Kommunfullmäktige, protokoll , Upphävande av tidigare kommunala funktionsstödsrådet och dess reglemente.. Kommunfullmäktige, protokoll , Revidering av gällande kommunövergripande informationshanteringsplan (dokumenthante ringsplan). 'l/rv// Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

34 "' OLOFSTRÖMS Protokoll 34(38) : T: Sammanträdesdatum.... KOMMU N Kommunfullmäktige, protokoll , Svar på återremiss Motion om införande av LOV i Olofströms kommun, Marianne Eriksson (M)- /_ q, // / ' r, ///1/[ // _ E%!éra'fides sig natur Utdragsbestyrkande

35 "'. OLOFSTRÖMS Protokoll 35(38) Sammanträdesdatum "I: KOMMU N SN 568/2019 SN 2019/ Rapporter från kontaktpolitikerbesök. s beslut: beslutar att ta rapporterna från kontaktpolitikerbesöken till da gens protokoll. Miroslav Milurovic (S) rapporterar från - kontaktpolitikerbesök på Liljenfors, kontaktpolitikerbesök på Smålandsgatan 7, / f // ;1 r/ Loa,.» / L.,/ Juste'ran'desvslgnatur Utdragsbestyrkande

36 .., OLOFSTRÖMS Protokoll 36(38) : T.- Sammanträdesdatum.... KOMMU N SN 569/2019 SN 2019/ Redovisning av protokoll från Centrala Samverkansgruppen (CESAM) s beslut: beslutar att ta redovisningen av protokoll från Centrala Samverkansgruppen till dagens protokoll. Vid dagens sammanträde redovisas protokoll från Centrala Samverkansgruppen (CESAM) Justerandes ålgnatur Utdragsbestyrkande

37 {I} 0 L0 1: 5 T RÖ MS Protokoll 37(38) Sammanträdesdatum KOMMU N SN 570/2019 SN 2019/ Redovisning av protokoll avseende FAS/MBL inom socialförvaltningens ansvarsområde. s beslut: beslutar att ta redovisningen av protokoll från FAS/MBL inom socialförvaltningens ansvarsområde till dagens protokoll. Vid dagen sammanträde redovisas följande protokoll från FAS/MBL:. Protokoll avseende information enligt MBL 19, , avseende hantering vid narkotikasvinn, samt uppdatering av rutiner vid hantering av narkotiska preparat.. Information enligt MBL 19, Brännaregården , avseende schemaläggning under semesterperioder. o Protokoll avseende information enligt MBL 19, bla avseende organisationsförändring Individ och Familjeomsorgen. /"/ ( tvn/(.fr / Justerandes sig natur Utdragsbestyrkande

38 n. OLOFSTRÖMS Protokoll 38(38) : T.. Sammanträdesdatum I... KOMMU N SN 71/2019 SN 2019/22 70 Redovisning av delegationsbeslut s beslut: tar redovisningen av delegationsbesluten med godkännande till protokollet. Redovisning av delegationsbeslut har varit utsänd med kallelsen till dagens sammanträde. / ;.,,,xz/, CDA lf/ " AAAAAA Juster'åud'es signatur Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på socialkontoret och har tillkännagivits på Protokoll 1(15) Socialnämnden

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på socialkontoret och har tillkännagivits på   Protokoll 1(15) Socialnämnden Protokoll 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum 3:e våningen 13:30-15:05 Beslutande (S) Miroslav Milurovic t o m 76 (S) (S) Yvonne Andreasson ordförande fr om 77 Sandra Danielsson ledamot fr

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på Socialkontoret och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på Socialkontoret och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Protokoll 1(14) Plats och tid Socialkontoret, 13:30-15:45 Beslutande (S) Miroslav Milurovic (M) Patrik Krupa (S) Nedjo Dilijkan ersätter Lena Karlsson (S) (S) Fredrik Svensson (S) Siw Henriczon (S) Markus

Läs mer

Protokoll 1(12) Sammanträdesdatum

Protokoll 1(12) Sammanträdesdatum Protokoll 1(12) Plats och tid Socialkontoret, 13:30-15:40 Beslutande (S) Miroslav Milurovic (S) Anita Skarphagen (M) Patrik Krupa (S) Yvonne Andreasson (S) Lena Karlsson (S) Fredrik Svensson (S) Siw Henriczon

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på socialkontoret och har tillkännagivits på

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på socialkontoret och har tillkännagivits på Protokoll 1(17) Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum 3:e våningen 13:30-16:35 Beslutande (S) Miroslav Milurovic (S) Yvonne Andreasson (M) Patrik Krupa (S) Fredrik Svensson (S) Siw Henriczon (V) Annika

Läs mer

... Anna Appelgren... Miroslav Milurovic 11-12, Anita Skarphagen Karin Nordvall

... Anna Appelgren... Miroslav Milurovic 11-12, Anita Skarphagen Karin Nordvall Protokoll 1(11) Plats och tid Socialkontoret, 13:30-15:30 Beslutande (S) Miroslav Milurovic 11-12 (S) Anita Skarphagen (M) Patrik Krupa (S) Yvonne Andreasson (S) Lena Karlsson (S) Fredrik Svensson (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på Socialkontoret och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på Socialkontoret och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Protokoll 1(14) Plats och tid Socialkontoret, 13:30-15:15 Beslutande (S) Miroslav Milurovic (M) Patrik Krupa (S) Fredrik Svensson (S) Siw Henriczon (C) Karin Nordvall (SD) Max Nielsen (MP) Anitha Fredriksson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på socialförvaltningen och har tillkännagivits på

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på socialförvaltningen och har tillkännagivits på Protokoll 1(12) Plats och tid Socialkontoret, 13:30-16:05 Beslutande (S) Miroslav Milurovic (S) Yvonne Andreasson (M) Patrik Krupa (S) Nedjo Diljkan ersätter Lena Karlsson (S) (S) Fredrik Svensson (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på socialförvaltningen och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på socialförvaltningen och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Protokoll 1(23) Plats och tid Socialkontoret, 13:30-15:40 Beslutande (S) Miroslav Milurovic (S) Yvonne Andreasson (M) Patrik Krupa (S) Lena Karlsson (S) Fredrik Svensson (S) Siw Henriczon (S) Sam Vidén

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på socialkontoret och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på socialkontoret och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Protokoll 1(15) Plats och tid Socialkontoret 13:30-15:50 Beslutande (S) Miroslav Milurovic (S) Yvonne Andreasson (M) Patrik Krupa (S) Lena Karlsson (S) Siw Henriczon (S) Nedjo Diljkan ersätter Fredrik

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på socialförvaltningen och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på socialförvaltningen och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Protokoll 1(17) Plats och tid Socialkontoret, 13:30-16:20 Beslutande (S) Miroslav Milurovic (S) Nedjo Diljkan (M) Patrik Krupa (S) Lena Karlsson (S) Sam Vidén Jakobsson (S) Siw Henriczon (L) Rolf Liljequist

Läs mer

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00 1(18) Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 20 november 2018 kl. 08:00-14:00, ajournering för lunch kl. 11:30-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag 2018-12-18, klockan 13.30 15.00 Annika Jönsson (M), ordförande Christer Unosson

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 20 juni 2016 kl 15.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) 15.00-16.00 Peter Söderlund (L) ersätter

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Socialnämnden. Sida 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. Sida 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Sida 1 (12) Plats och tid Tapetsören, måndagen den 17 september 2018 kl 16:00-17:15 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 50 Redovisning av plan för social hållbarhet... 2 51 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 52 Budgetuppföljning... 4 53 Delgivningar... 5 54 Verksamhetsinformation... 6 55 Tillsyn

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Lessebo kommunhus sal, Rottnen 14:00 17:30 ande Övriga deltagare Lars Altgård (S) Kristina Brundin (S) Emil Wetterling (S) Lena Henriksson (S) Jim Lindberg (S) Lars Turunen (S) Börje Erlandsson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.50-15.10 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L)

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L) Sida 1 (16) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 17 december 2018 kl 15:00-16:00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt

Läs mer

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Christer Unosson. Anders Svensson. Annika Jönsson

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Christer Unosson. Anders Svensson. Annika Jönsson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag 2018-11-20, klockan 13.30 15.05 Annika Jönsson (M), ordförande Christer Unosson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Mötesplatsen, Arlöv kl. 17:00-18:10

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Mötesplatsen, Arlöv kl. 17:00-18:10 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2017-12-06 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Mötesplatsen, Arlöv kl. 17:00-18:10 Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist

Läs mer

Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande

Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande Tid och plats 15 november 2018, kl. 13:00-14:30 i Kommunhuset, Lilla A-salen, Tierp Paragrafer 98-102 Utses att justera Agnetha Andersson (V) Beslutande Ledamöter Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Bevis om tillkännagivande av protokoll

Bevis om tillkännagivande av protokoll 1(9) Plats och tid Beslutande Hjässan Solgården, tisdagen den 26 februari 2019 kl 09:00-12.00. Sammanträdet ajournerades mellan 10:00-10:15. Ledamöter och tjänstgörande ersättare Johan Kollberg (S), Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08:30 10:20 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Torsdag 15 juni 2017, kl. 13:00-16:00 Beslutande Solweig Gard (S), ordförande Margareta Ivarsson (C), vice ordförande Anncharlott Eskel (S) Lillemor Larsson (V) ersätter:daniel Hjelm (S)

Läs mer

Roger Magnusson (S) Alvar Hansetun (SD)

Roger Magnusson (S) Alvar Hansetun (SD) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 19 mars 2018 kl 16:00-17:50 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Bodil

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87 SOCIALNÄMNDEN 2016-12-07 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Omsorgsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna-Lena Carlsson Sammanträdesdatum ONSDAG 20 april 2016 Plats och tid Församlingshemmet, 09:00 17:00 09:00 12:00 Mål & budget

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på Socialkontoret och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på Socialkontoret och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Protokoll 1(21) Plats och tid Socialkontoret, 13:30-15:55 Beslutande (S) Miroslav Milurovic (M) Patrik Krupa (S) Yvonne Andreasson (S) Lena Karlsson (S) Siw Henriczon (L) Rolf Liljequist (V) Annika Lande

Läs mer

Roger Magnusson (S) Cecilia Axelsson (C) Bodil Olsson (M) Alvar Hansetun (SD)

Roger Magnusson (S) Cecilia Axelsson (C) Bodil Olsson (M) Alvar Hansetun (SD) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 18 december 2017 kl 15:00-17:00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-09-21, kl. 08:30-09:44 Sammanträdesdatum s. 1 (22) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Pia

Läs mer

Klockan 17:00-17:30, Växthuset, Patron Pehrs väg 3, Huddinge

Klockan 17:00-17:30, Växthuset, Patron Pehrs väg 3, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 11 december 2018 AN-2018/27 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Äldreomsorgsnämnden Ja Sammanträdesdag 11 december 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 17:00-17:30, Växthuset,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag 2019-08-20, klockan 13.30 17.00 Annika Jönsson (M), ordförande Christer Unosson

Läs mer

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp Carola Fredén. Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp Carola Fredén. Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande Tid och plats 17 juni 2019, kl. 13:00-15:10 i Kommunhuset, Rådrummet, Tierp Paragrafer 54-58 Bevis om anslag Anslaget sätts upp: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats Utses att justera Beslutande

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2018-10-16 kl 13:30 15:15 80-91 Beslutande Christer Johansson (S) Ordförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Anna Zöögling (S), Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping, kl Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping, kl Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping, kl 14.00-17.00 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Barbro Andersson (S) för Hans Andersson (S) Marie Oskarsson

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Roger Magnusson (S) Cecilia Axelsson (C) Bodil Olsson (M) Alvar Hansetun (SD)

Roger Magnusson (S) Cecilia Axelsson (C) Bodil Olsson (M) Alvar Hansetun (SD) Plats och tid Bonargården, måndagen den 19 februari 2018 kl 16:00-19:15 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Maria

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Christer Unosson. Anders Svensson. Annika Jönsson

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Christer Unosson. Anders Svensson. Annika Jönsson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag 2018-06-19, klockan 13.30 15.45 Annika Jönsson (M), ordförande Christer Unosson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(12) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, Svalöv, kl 09.40-11.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Andersson (C) Jenny Ulfvin (SD), tjg, ers. för Hans Lindström (SD), vice

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

VU PROTOKOLL

VU PROTOKOLL VU PROTOKOLL 1(15) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Plats och tid Smaragden, Folkets Hus, Köping kl. 13.15 14.15 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 25 februari 2009, kl

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 25 februari 2009, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 25 februari 2009, kl 13.00 15.45 ande Hans Sternbro (s), ordförande 18-27, 29-33/09 Anne-Marie Fröjdh (c),

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal,

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-09-26 Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, 13.30 15.10 Beslutande ledamöter: Övriga närvarande: Martina Johansson (C), ordf. Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Innehållsförteckning Socialnämnden 2019-09-05 1(13) Innehållsförteckning Sida SON 71/19 Information... 3 SON 72/19 Ej verkställda beslut, kv 2 2019... 4 SON 73/19 Delegationsordning för Lag om tobak och liknande varor (2018:2088)

Läs mer

Datum. ... Marie-Louise Andersson. ... Andreas Trygg. ... Bernt Bergsten. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Marie-Louise Andersson. ... Andreas Trygg. ... Bernt Bergsten. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-19.55 ande Övriga deltagare Andreas Trygg (V), ordf Eivor Valcic (S), vice ordf Jenny Björklöv (S) ersättare Åsa Göransson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialkontoret kl

Socialkontoret kl . ~. OLOFSTRÖMs l KOMMUN 1 (19) Plats och tid Beslutande övriga deltagande Socialkontoret kl13.30-16.50 s Miroslav Milurovic, ordf S Anita Skarphagen S Yvonne Andreasson S Lena Karlsson S Siw Henriczon

Läs mer

Roger Magnusson (S) Cecilia Axelsson (C) Alvar Hansetun (SD)

Roger Magnusson (S) Cecilia Axelsson (C) Alvar Hansetun (SD) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 24 april 2017 kl 15:00-17:00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Maria

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup Tid 2018-01-18, kl. 08:30-09:54 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Anders Widesjö (M)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 51 Kommunalisering hemsjukvård... 62 52 Delrapport barn som bevittnat våld i hemmet 2011... 63 53 Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1... 64 54 Budget 2013 Rambehov, drift...

Läs mer

PROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Plats och tid Årydssalen, klockan 13: Ajournering kl

PROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Plats och tid Årydssalen, klockan 13: Ajournering kl Sida 1(16) Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 16.00. Ajournering kl. 14.45 15.00. Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) Tommy Persson 1:e vice ordf (S) Britt Karlsson Ledamot (SD) Ankie Boklund

Läs mer

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Verksamhetschefer 13. Stöd och omsorgsnämnden

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Verksamhetschefer 13. Stöd och omsorgsnämnden 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 7 mars kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Rolf Emanuelsson, Ordförande (C) Liv Pettersson, V. ordförande (S) Agneta Eklund (S) Hans Karlsson (S) Märta

Läs mer

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl 2015-04-23 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl. 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Lars

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 1september 2010, kl

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 1september 2010, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 1september 2010, kl 13.00 15.15 ande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Eva Svedberg, s Conny Daag, m Britt Wireland Sorpola, s Jonny Bengtsson, s Lizette

Läs mer

Reine Östlund (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) 22-34

Reine Östlund (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) 22-34 SOCIALNÄMNDEN 2016-04-20 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 katrineholm, kl. 15:00 16:15 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl. 9.00 13.00 Ajournering kl. 12.05-12.35 Saad Benatallah (S) Ewa Ståhl (S) Victor Oskarsson

Läs mer

Socialnämnden. Sida 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. Sida 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Sida 1 (15) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 18 juni 2018 kl 15:00-16:45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (S) Marta Pettersson (C) Sandra Brändström (S) Hans Lindgren (S) Mari Viberg (C)

Kjell-Åke Nilsson (S) Marta Pettersson (C) Sandra Brändström (S) Hans Lindgren (S) Mari Viberg (C) Kommunstyrelsens socialutskott 2017-02-20 Sida 1 Plats och tid Nysätragården, Ånäset 2017-02-20 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (S) Marta Pettersson (C) Sandra Brändström (S) Hans Lindgren (S) Mari Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(15)

Sammanträdesprotokoll 1(15) Sammanträdesprotokoll 1(15) Plats och tid Öjersbo konferens, 13.00 14.25 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S), ordförande Christer Wallin (S), 1:e vice ordförande Fredrik Johansson (V) 2:e vice

Läs mer

Protokoll. Vård-och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Vård-och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll arbetsutskott 44-52 2 Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen Kungsgatan 9, kl 14:00-15:45 Paragrafer 44-52 Beslutande Micaela Kronberg Thor (M) ordf Pär-Göran Björkman (S) v ordf Ingela

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2019-02-19, Visten, klockan 14:00-17:00 Avser paragrafer 15-29 ande Ulrika Rodin (S) Ordförande Lars-Göran Carlsson (C) 1:e vice ordförande Anna Maria Nilsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, vice

Läs mer

Socialnämnden (15) Ajournering

Socialnämnden (15) Ajournering Socialnämnden 2016-08-25 1(15) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00 16.30 Ajournering 15.35 15.40 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Daniel Hjelm (S) AnnCharlotte Eskel (S) Jan

Läs mer

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringen sker Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag 2018-04-17, klockan 13.30 16.05 Annika Jönsson (M), ordförande

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl

Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Övriga Utses att justera Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl 13.00 15.10 Hans Sternbro

Läs mer

Socialnämnden (15)

Socialnämnden (15) Socialnämnden 2016-03-17 1(15) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-17.00 Sammanträdet startar med studiebesök i nya solrummet på Björkhagsgården Ajournering 16.15-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-05-18 - Folkets hus, Götetorpssalen, 13:00-17:00 Beslutande Solweig Gard (S), ordförande Margareta Ivarsson (C), vice ordförande Anncharlott Eskel (S) till kl. 15:30, 58-64, 66-69 Anita

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Socialförvaltningen klockan 13:30-15:25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Janet Kling (S) vice ordförande Elisabeth Henningsson (S) Peter Agelii (S) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 76 Godkännande av ärendelista... 96 77 Köp av socialjour - information... 97 78 Skrivelse från Akademikerförbundet angående personalsituation och arbetsmiljö... 98 79 Månadsuppföljning 2016...

Läs mer