2014 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Kristinehamns Fjärrvärme AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Kristinehamns Fjärrvärme AB"

Transkript

1 2014 Årsrapport Fjärrvärme Kristinehamns Fjärrvärme AB 1 / 24

2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bolagets syfte är att erbjuda kunderna värme, trygghet och komfort, genom försäljning och distribution av fjärrvärme. Bolagets uppdrag är att skapa nytta för Kristinehamns kommun och medborgare samt medverka till att kommunen utvecklas till en attraktiv bostads- och näringslivsort. Uppdraget drivs på affärsmässig grund och verksamheten skall vara klimat- och miljöanpassad. Vår vision är att vara ett framåtlutat energi- och teknikbolag där vi utvecklas, utvecklar och bidrar med rätt energi- och tekniklösningar för ett väl fungerande liv och näringsliv samt att vi är ett föredöme som arbetsplats och samhällsnyttigt bolag. Vidare ser vi det som viktigt att hålla ihop varumärket för Kristinehamns Energi AB. * Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret: Året bidrog med både varma och kalla månader där det slutgiltiga, ackumulerade, resultatet för energiindex hamnade på 86 %, dvs. 14 % varmare än normalt. Försäljningen av fjärrvärme uppgick till 89,5 GWh under 2014, budgeterad försäljning var 99,4 GWh. Kulvertförlusterna hamnade på totalt 12,7 % för året. Inför 2014 genomfördes en prisjustering och den rörliga energiavgiften sänktes med 2 %. Den fasta avgiften lämnades oförändrad. Under december genomfördes flera informationsmöten inom REKO för våra fjärrvärmekunder där vi bl.a. informerade om ytterligare en prissänkning år De som deltog är mycket nöjda med fjärrvärmen som produkt. Ett stort arbete pågick under våren för att inventera alla mätare hos våra kunder och samtidigt uppdatera vårt mätarregister. Vårt kund- och debiteringssystem har haft ett behov av att uppgraderas för att tillgodose våra kunders behov, idag och i framtiden. Ett koncerngemensamt projekt har pågått för att byta ut dagens kund- och debiteringssystem till ett modernare och mer framtidssäkert system. Ett åskoväder under sommaren medförde att ett stort antal fjärrvärmemätare gick sönder. Sammantaget medförde insatserna för byte och reparation av fjärrvärmemätarna, ett beslut om att senarelägga övergången till det nya kund- och debiteringssystemet. Systemet kommer att tas i drift i början av februari 2015 Anslutning av nya kunder utförs i minskad omfattning jämfört med tidigare år och våra försäljningsinsatser riktas främst till kunder inom områden där förtätningar är möjliga. Fjärrvärmen i Kristinehamn är trygg, driftsäker och miljövänlig. Vi har länge erbjudit Serviceavtal till våra kunder. Under året har vi omarbetat konceptet till att bli ett Trygghetsavtal. Våra kunder kan nu välja en högre servicenivå vilket innefattar tätare besök och fria delar vid reparationer. Trygghetsavtalet lanserades vid våra informationsmöten inom REKO och intresset var stort. Enligt fjärrvärmelagen har kunderna rätt att påkalla förhandling om man inte är nöjd med prissättningen. Ingen kund har påkallat förhandling under Regelbundna samverkansmöten med vår värmeproducent pågår för ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete kring fjärrvärme- och produktionsfrågor. Vårt pågående arbete inom distributionsnätet för att sänka returtemperaturen resulterar i effektivare kundanläggningar, lägre förluster inom distributionsnätet och en effektivare värmeproduktion. I samarbete med vår värmeproducent har en förändrad prismodell undersökts under året men valdes slutligen att inte genomföras. En plan för underhåll av kulvertnätet finns framtagen och uppdateras årligen. I år beslutades att flytta fram vissa planerade åtgärder på kulvertnätet till 2015 p.g.a. ett lägre resultat till följd av milt väder. Under 2014 avyttrade Kristinehamns Fjärrvärme AB sin optokanalisation till Kristinehamns Energi AB för vidare försäljning till IP-Only Telecommunication AB. Kristinehamns Fjärrvärme AB avsätter i bokslutet kr för eventuella ersättningsanspråk ifrån IP-Only Telecommunication AB på grund av brister i såld optokanalisation. * Egna aktier: Koncernen består av moderbolaget, Kristinehamns Energi AB ( ), som ägs till 100 % av Kristinehamns kommun, och de tre dotterbolagen Kristinehamns Fjärrvärme AB ( ), Kristinehamns Elnät AB ( ) respektive Kristinehamns Energi Fastighets AB ( ). 2 / 24

3 Förvaltningsberättelse * Flerårsöversikt Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % 36,50% 35,40% 32,60% 29,70% 29,20% Avkastning på totalt kapital, % 2,90% 2,90% 4,20% 1,80% 4,60% Avkastning på eget kapital, % 4,80% 4,30% 8,00% 3,00% 9,80% * Resultatdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel, kr Balanserat resultat Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs, kr Byte av redovisningsprincip: Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Kristinehamns Fjärrvärme AB är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt K3s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående år årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, och det kan därmed finnas brister i jämförbarheten mellan åren. Miljöinformation: Införande av kvalitets- och miljöledningssystem inom verksamheten fortsätter. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen:: Investeringsbudgeten för fjärrvärmeutbyggnaden under 2015 är på 1,5 mkr vilket är lägre än tidigare år. Större projekt som inte ryms inom beslutad investeringsbudget kommer att behandlas som separata beslut i styrelsen. Vi prognostiserar att investeringar fram till 2018 kommer att uppgå till ca 6 mkr. Investeringarna ställer krav på väl utförda projektuppföljningar och tillhörande årsprognoser. Övergången till ett nytt kund- och debiteringssystem sker i början av Vårt strategiska arbete kommer att fortsätta för att belysa möjligheter till framtida värmeförsörjning efter att vårt nuvarande leveransavtal har upphört. Trenden är att behovet av insatser för underhåll på fjärrvärmekulvertar kommer att öka i framtiden. Under 2015 kommer insatser pågå med förbättring av larmsystem för övervakning av kulvertar som sedan ligger till grund för planering av kommande underhållsinsatser för att säkerställa en fortsatt hög leveranssäkerhet. Nya förslag på regelverk diskuteras återkommande inom branschen, vilket kan komma att påverka bolaget framöver. Ett kvalitets- och miljöledningssystem inom verksamheterna beräknas vara igång under 2015 och övergår då till ett arbete med ständiga förbättringar inom koncernen. 3 / 24

4 Förvaltningsberättelse Målstyrningsarbetet för att uppnå långsiktiga och strategiska mål inom våra ledord Utveckling, Effektivitet och Lönsamhet kommer att fortsätta. Övriga upplysningar: Försäljning Årets nettoomsättning uppgår till tkr (f g år tkr). Omsättningen av energi i fjärrvärmenätet blev MWh (f g år MWh). Försäljningen uppgick till MWh (f g år MWh). Energiindex uppgick år 2014 till 86 % av ett normalår (f g år 93 %) har varit varmare än normalt, vilket har bidragit till den minskade energiförsäljningen. I IB Eget Kapital Rad RR78000 saknas beloppet 2 tkr. Beloppet går inte att registrera. Med anledning av detta misstämmer Tillgångar och Skulder/Eget kapital med motsvarande belopp. 4 / 24

5 Materiella anläggningstillgångar Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter) Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT Summa materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde NO Inköp NO Försäljningar/utrangeringar NO Omklassificeringar NO Utgående anskaffningsvärden NO Ingående avskrivningar NO Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO Omklassificeringar NO Årets avskrivningar NO Utgående ackumulerade avskrivningar NO Ingående uppskrivningar NO Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO Omklassificeringar mm NO Årets uppskrivningar NO Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto NO Ingående nedskrivningar NO Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO Återförd nedskrivning NO Omklassificeringar NO Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde) NO NO Redovisat värde NO / 24

6 Anläggningstillgångar specifikation Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska) Anskaffningsvärde Ack. avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella AT Värmeproduktionsanläggningar NO Kraftvärmeproduktionsanläggningar Summa NO Distributionsanläggningar NO Övrigt (Ska specificeras) Summa materiella anläggningstillgångar NO NO NO NO / 24

7 Byggnadsår distr.anl. Byggnationsår distributionsanläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska) Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd talet eller tidigare AL talet AL talet AL talet AL talet AL talet AL talet AL Summa AL / 24

8 Not Resultaträkning Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska) Nettoomsättning (tkr) Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR Intäkter anslutningsavgifter RR Intäkter elcertifikat RR Intäkter utsläppsrätter RR Övrigt (ska specificeras) Installationer av fjärrvärmeväxlare RR Ersättning för ombyggnation vid övertagande av nät RR Kreditering av fjvleverans RR Summa övrigt RR Nettoomsättning RR / 24

9 Resultaträkning Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) Nettoomsättning RR Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning RR Aktiverat arbete för egen räkning RR Övriga rörelseintäkter 1 RR Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR Rörelsens kostnader ange med minustecken: Råvaror och förnödenheter RR Övriga externa kostnader 3 RR Personalkostnader 5 RR Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar RR RR Övriga rörelsekostnader 2 RR Summa rörelsekostnader RR Rörelseresultat RR Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i koncernföretag 6 RR Resultat från andelar i intresseföretag 6 RR Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar RR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar RR Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR Summa finansiella poster RR Resultat efter finansiella poster RR Extraordinära intäkter RR Resultat från andelar i intresseföretag RR Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag TU Lämnade koncernbidrag TU Förändring av periodiseringsfond TU Förändring av överavskrivningar TU Övriga bokslutsdispositioner TU Summa bokslutsdispositioner TU Resultat före skatt RR Skatt på årets resultat 9 RR Övriga skatter RR Årets resultat RR / 24

10 Balansräkning Tillgångar IB TILLGÅNGAR (tkr) obligatoriska) (samtliga uppgifter är 2014 IB Tecknat men ej inbetalt kapital BR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten BR Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR Hyresrätter och liknande rättigheter BR Goodwill BR Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR Summa immateriella anläggningstillgångar BR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark NO Inventarier, verktyg och installation NO Maskiner och andra tekniska anläggningar NO Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT NO Summa materiella anläggningstillgångar BR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag BR Fordringar hos koncernföretag BR Andelar i intresseföretag BR Fordringar hos intresseföretag BR Andra långfristiga värdepappersinnehav BR Lån till delägare eller närstående BR Andra långfristiga fordringar BR Summa finansiella anläggningstillgångar BR Summa anläggningstillgångar BR Varulager m.m Råvaror och förnödenheter BR Varor under tillverkning BR Färdiga varor och handelsvaror BR Övriga lagertillgångar BR Pågående arbete för annans räkning BR Förskott till leverantör BR Summa varulager m.m. BR Kortfristiga fordringar Kundfordringar BR Fordringar hos koncernföretag BR Fordringar hos intresseföretag BR Övriga fordringar BR Upparbetad men ej fakuterad intäkt BR Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR Summa kortfristiga fordringar BR Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag BR Övriga kortfristiga placeringar BR Summa kortfristiga placeringar BR Kassa och bank Kassa och bank BR Redovisningsmedel BR Summa kassa och bank BR Summa omsättningstillgångar BR SUMMA TILLGÅNGAR BR / 24

11 Balansräkning Ek och Skulder IB EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 IB Bundet eget kapital Aktiekapital BR Ej registrerat aktiekapital BR Uppskrivningsfond BR Reservfond BR Summa bundet eget kapital 11 BR Fritt eget kapital Överkursfond BR Balanserat resultat BR Årets resultat RR Summa fritt eget kapital 11 BR Summa eget kapital BR Obeskattade reserver BR Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lag BR Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR Övriga avsättningar BR Summa avsättningar BR Långfristiga skulder Obligationslån BR Skulder till kreditinstitut BR Skulder till koncernföretag BR Skulder till intresseföretag BR Övriga skulder BR Summa långfristiga skulder 12 BR Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut BR Förskott från kunder BR Pågående arbete för annans räkning BR Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR Leverantörsskulder BR Växelskulder BR Skulder till koncernföretag BR Skulder till intresseföretag BR Skatteskulder BR Övriga kortfristiga skulder BR Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR Summa kortfristiga skulder BR SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser: Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och avsättningar Företagsinteckning BR Fastighetsinteckning BR Tillgångar med äganderättsförbehåll BR Belånade fodringar BR Andra ställda säkerheter BR Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Företagsinteckning BR Fastighetsinteckning BR Tillgångar med äganderättsförebehåll BR Belånade fodringar BR Andra ställda säkerheter BR Summa ställda säkerheter BR Ansvarsförbindelser BR Övriga ansvarsförbindelser BR / 24

12 Balansräkning Ek och Skulder IB EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 IB Summa ansvarsförbindelser BR Beräkning av sysselsatt kapital: SUMMA TILLGÅNGAR BR Justerade skulder BR Räntebärande skulder BR = SYSSELSATT KAPITAL BR / 24

13 Kassaflödesanalys Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger. Kassaflödesanalys (tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster RR Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF KF Betald inkomstskatt KF Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: KF Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF Kassaflöde från den löpande verksamheten KF Investeringsverksamheten Lämnade kapitaltillskott KF Lämnade koncernbidrag KF Förvärv av aktier i dotterföretag KF Avyttring av aktier i dotterföretag KF Förvärv av rörelse/inkråm KF Avyttring av rörelse/inkråm KF Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF Förvärv av finansiella tillgångar KF Avyttring av finansiella tillgångar KF Kassaflöde från investeringsverksamheten KF Finansieringsverksamheten Nyemission KF Erhållna aktieägartillskott KF Utbetald utdelning KF Erhållna koncernbidrag KF Lämnade koncernbidrag KF Upptagna lån KF Amortering av lån KF Förändring av checkräkningskredit KF148 0 Kassaflöde från finansieringverksamheten KF Årets kassaflöde KF Likvida medel vid årets början KF Kursdifferens i likvida medel KF Likvida medel vid årets slut KF Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar av tillgångar KF Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF Avsättningar till pensioner KF Övriga avsättningar KF Orealiserade valutakursdifferenser KF Andra ej likviditetspåverkande poster KF Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF / 24

14 Särskild rapport Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) Leverans av värme för uppvärmning (MWh) 1.1 Levererad värme inom koncernen FV Levererad värme till intresseföretag FV Levererad värme inom den juridiska personen FV Levererad värme externt FV Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh) 2.1 Levererad el inom koncernen FV Levererad el till intresseföretag FV Levererad el inom den juridiska personen FV Levererad el externt FV Totalt levererad el FV / 24

15 Redovisnings- och värderingsprinciper Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) * Redovisnings- och värderingsprinciper: Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Kristinehamns Fjärrvärme AB är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt K3s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående år årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, och det kan därmed finnas brister i jämförbarheten mellan åren. Tjänsteuppdrag Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. Inkomstskatter På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Fjärrvärmeanläggningar år Fordon 5 år Övriga inventarier 5 år Inga låne * Avskrivningsprinciper: I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka är beräknade på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser har använts: Fjärrvärmeanläggningar 3 %- 5 %. Övriga inventarier: 20 % * Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.: 15 / 24

16 Redovisnings- och värderingsprinciper Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) Företaget bedriver enbart fjärrvärmeverksamhet såsom utbyggnad av fjärrvärmeanläggningar, anslutning av fjärrvärmeväxlare samt distribution av fjärrvärme * Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar: Prissättning internt inom bolaget sker enligt självkostnadsprincipen. Försäljning till andra bolag inom koncernen sker till marknadsmässiga priser. Övriga upplysningar: 16 / 24

17 Not - Leasing Leasing Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått. Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tkr) 2014 Specificera: TUL201 TUL202 TUL203 TUL204 TUL205 Totalt 0 Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tkr) 2014 Specificera: Hyra - lokaler TUL TUL303 TUL304 TUL305 TUL306 Totalt / 24

18 Tilläggsupplysningar 1-3 Noter till resultaträkning 1. Övriga rörelseintäkter (tkr) Specificera: Vinst vid avyttring av anläggningstillgång TU Aktiverat arbete för egen räkning TU TU TU Totalt Övriga rörelsekostnader (tkr) Specificera: TU TU TU TU Totalt Övriga externa kostnader (tkr) Specificera: TU TU TU TU Totalt / 24

19 Tilläggsupplysningar 4-7 Noter till resultaträkning 4. Medelantal anställda Män TU Kvinnor TU Totalt TU Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr) Styrelse och VD TU Övriga anställda TU Totalt TU Sociala kostnader TU varav pensionskostnad TU varav pensionskostnad för styrelse och VD TU Totalt löner och sociala kostnader TU Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr) Utdelning TU Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU Nedskrivningar TU Återförda nedskrivningar TU Övrigt TU Totalt TU Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) Ränteintäkter från koncernföretag TU Övriga ränteintäkter TU Övrigt TU Totalt TU / 24

20 Tilläggsupplysningar 8-10 Noter till resultaträkning 8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) Räntekostnader till koncernföretag TU Övriga räntekostnader TU Övrigt TU Totalt TU Skatt på årets resultat (tkr) Aktuell skatt för året TU Upplösning av avsättning för skatter TU Uppskjuten skatt TU Övrigt TU Totalt TU Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU Övriga interimsposter TU Totalt TU / 24

21 Tilläggsupplysningar 11 Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift) Aktiekapital Uppskrivning sfond Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Utdelning 0 0 Balanseras i ny räkning Fondemission Nyemission Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång 0 0 Årets resultat 1 1 Belopp vid periodens utgång / 24

22 Tilläggsupplysningar Noter till balansräkning 12. Långfristiga skulder (tkr) Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU Totalt TU Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) Förutbetalda intäkter nätavgifter TU Övriga interimsposter TU Totalt TU / 24

23 Tilläggsupplysningar Noter till resultat- eller balansräkning 14. Övriga upplysningar Specificera: TU TU TU TU Totalt Övriga upplysningar Specificera: TU TU TU TU Totalt Övriga upplysningar Specificera: TU TU TU TU Totalt / 24

24 Underskrifter Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter Tommy Ternemar Styrelseordförande Eva Julin Dombrowe Vice ordförande Anna-Lena Brattström Arbetstagarrepresentant Gert Cordes Ulf Engström Karolina Hagegård Per Nilsson Johnny Rasmussen Johan Larsson Verkställande Direktör Mitt granskningsintyg har ingivits Thomas Larsson Auktoriserad revisor 24 / 24

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Ystad Energi AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Ystad Energi AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Ystad Energi AB 1 / 22 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bolaget som helhet bedriver elnätverksamhet, värmeproduktion,

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Bollnäs Energi AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Bollnäs Energi AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Bollnäs Energi AB 1 / 24 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bollnäs Energi AB, 556712-5314, med säte i Bollnäs

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Sala-Heby Energi AB 1 / 24 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för SALA-HEBY

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Mälarenergi AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Mälarenergi AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Mälarenergi AB 1 / 26 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Mälarenergis vision lyder: Alla trivs och utvecklas

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (9) Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller tre olika verksamheter Naturgasverksamheten delas upp i tre verksamheter; transmission,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar Bolag Selfhelpgruppen AB Org nr 556562-9135 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Akademigården

Bostadsrättsföreningen Akademigården Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Akademigården Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Akademigården 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Akademigården,

Läs mer

Göteborg Energi Gasnät AB

Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för Kvismardalens Vind ek för 769610-7247 Räkenskapsåret 2013 1 ( 9) Styrelsen för Kvismardalens Vind ek för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480)

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480) ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30.

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Albin Metals AB 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Erik på Öland 769616-5674

Årsredovisning. Brf Erik på Öland 769616-5674 1(9) Årsredovisning Brf Erik på Öland Styrelsen för Brf Erik på Öland får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01 - Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (2) 788000-1768 Utskriven: 2015-06-01, 10:09 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 578 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 47 119 225,90 0,00

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Innehåll: Sida Förvatningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Tegeliften AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 07 01 2013 08 31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva turistfrämjande

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610 Bolag Selfhelpkliniken Gävleborg AB Org nr 556549-5610 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning årsredovisning 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Ledarna får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(23) Tjörns Bostads AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

8GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2015

8GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2015 8 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2015 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org Nr: 556530-4523 Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org.nr: 556530-4523 får härmed avge årsredovisning för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Styrelsen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

2013 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Köpings kommun Stadskansliet

2013 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Köpings kommun Stadskansliet 2013 Årsrapport Fjärrvärme Köpings kommun Stadskansliet 1 / 22 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Fjärrvärmeverksamheten i Köpings kommun

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31.

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. Glass Safe Sweden AB (publ.) 5565557-8142 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Glass Safe Sweden AB (publ),, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

ERIC ANDERSSON GRUPPEN

ERIC ANDERSSON GRUPPEN ERIC ANDERSSON GRUPPEN Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Familjeföretag i tredje generationen 5 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkningar för koncern 10 Balansräkningar för koncern

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

8.5. Värdering av anläggningstillgångar

8.5. Värdering av anläggningstillgångar Redovisning 1 8.1 Ur bokföringen för AB Beonator har hämtats nedanstående upplysningar. Upprätta med hjälp av boken en kostnadsslagsindelad resultaträkning för företaget med delad redovisning av avskrivningarna

Läs mer

EUROCON CONSULTING AB (PUBL)

EUROCON CONSULTING AB (PUBL) EUROCON CONSULTING AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari december 2008 26 februari 2009 För mer information: VD Peter Johansson Mobilnr: 076-7675801 peter.johansson@eurocon.se Perioden 1 oktober 31 december

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VD har ordet. Jag tror på uthållighet och lagspelande

VD har ordet. Jag tror på uthållighet och lagspelande Årsredovisning 2014 VD har ordet Jag tror på uthållighet och lagspelande Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Ett litet företag med stor kraft 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)!

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)! BrfBorggården99 Org.nr76960327493 Org.nr76960327493 Förvaltningsberättelse2014 Föreningensverksamhet Fastigheter BrfBorggårdenbildadesimaj1999.FastighetenRimfrosten2förvärvadesden19 september2000avstockholmshemab.fastighetenvilkenmanupplåterlägenheter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. COT Clean Oil Technology AB (publ), org nr 5565985362 Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835 Moretime Professional Services AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Moretime Professional Services AB (publ) 1 (9) Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Redovisningskommentarer

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014

Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014 Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Hammarby Bandy AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning Innehållsförteckning: Sida Hammarby Bandy AB (publ) Förvaltningsberättelse

Hammarby Bandy AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning Innehållsförteckning: Sida Hammarby Bandy AB (publ) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Hammarby Bandy AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning Brf Järven 8

Årsredovisning Brf Järven 8 Årsredovisning Brf Järven 8 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 1 (10) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Brf Järven 8 avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 Styrelsen för Org.nr: 769605-6477 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning. Massolit Media AB (publ) 556575 2960

MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning. Massolit Media AB (publ) 556575 2960 MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning 2013 01 01 2013 12 31 Massolit Media AB (publ) 556575 2960 1 (26) Styrelsen och verkställande direktören för Massolit Media AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Wivallius

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Wivallius Styrelsen för Org.nr: 716425-8159 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB Skövde Biogas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse ersätts av text fr styrelsen 1-5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7-8 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer