ÅRSREDOVISNING FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610"

Transkript

1 Bolag Selfhelpkliniken Gävleborg AB Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter 1

2 Bolag Selfhelpkliniken Gävleborg AB Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB Styrelsen och verkställande direktören för Selfhelpkliniken Gävleborg AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret : Bolaget har sitt säte i Söderhamn Förvaltningsberättelse VERKSAMHET Selfhelphelpkliniken Gävleborg AB är ett behandlingshem beläget i Norrala, södra Hälsingland. Vår målgrupp är kemiskt beroende (alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel) män och kvinnor över 18 års ålder. Vi har en separat abstinensbehandling på behandlingshemmet. På behandlingssidan bedriver vi alkohol och drogbehandling i 12- steg. Vår behandlingsideologi baseras helt på AA:s Tolvstegsprogram. Vi arbetar också mot en helt annan målgrupp inom hälso- och sjukvård Det är en separat avlastningsavdelning för medicinskt färdigbehandlade patienter. Där länets sjukhus köper vårdplatser i väntan på att kommunen tar över ansvaret för dessa patienter. På Selfhelpkliniken Gävleborg AB arbetar medicinsk personal som undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. På behandlingssidan arbetar Alkohol- och drogterapeuter och behandlingspedagoger. VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET OCH EFTER DESS SLUT Under året har Selfhelpkliniken Gävleborg AB utvecklats positivt och hållit en god ekonomisk stablitet och soliditet. Patientbeläggningen har legat på en stabilt hög nivå under hela året. Selfhelp har under hösten inlett ett samarbete med andra HVB-hem inom Team Olivia. Vi har valt att samverka i en vårdkedja för att kunna erbjuda en komplett vårdlösning för remittenter och patienter. En gemensam marknadsplan är upprättad. Från den 1 januari 2015 ingår bolaget i en momsgrupp ( ) där moderbolaget Team Olivia AB, org nr , är kommittent och dotterbolagen kommissionärer. Detta innebär att Selfhelpkliniken Gävleborg AB bedriver verksamhet för Team Olivia AB s räkning och vid årets slut överförs hela kommissionärens resultat till kommittenten. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Selfhelpkliniken ska under kommande år renodla sin verksamhet mot enbart män. (Kvinnobehandling på Säviq Kvinnobehandling, Ulfshyttan) Idag har vi blandad behandling med både män och kvinnor. Detta med start under hösten Detta skulle kunna komma innebär en lägre beläggning, men är föga troligt då vi istället får plats för flera män Vi kommer tillsammans med övriga bolag i Vårdkedjan satsa på en del gemensamma marknadsaktiviteter under ICKE-FINANSIELLA UPPLYSNINGAR Vidtagna åtgärder om jämställdhet, arbetsmiljö och kompetensutveckling Information om företagets policy i fråga om anställnings- och arbetsvillkor 2

3 Bolag Selfhelpkliniken Gävleborg AB Org nr OMSÄTTNING, RESULTAT, FINANSIELL STÄLLNING KSEKKOMSÄTTNING, RESULTAT, FINANSIELL STÄLLNIN Nettoomsättning x x x x x Rörelseresultat x x x Resultat efter finansiella poster x x x x x Balansomslutning x x Soliditet x x x x FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande medel Balanserat resultat 100 Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 150 I ny räkning balanseras 150 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och förändring eget kapital. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år om inte annat anges. 3

4 Org nr 556- Resultaträkning KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Räkenskapsåret Not Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Inköpta varor och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar, Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andra finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster 500 Bokslutsdispositioner Resultat till kommittent Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

5 Org nr 556- Balansräkning KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa Finansiella anläggningstillgångar Andelar hos koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristig placering Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Org nr 556- Balansräkning, forts. KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (xxxxx aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Pensionsavsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Checkräkningskredit Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 400 6

7 Org nr 556- Förändring eget kapital KSEK Bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Summa eget kapital Not Aktie kapital Reservfond Årets resultat Eget kapital Årets resultat Vinstdisposition Erhållet aktieägartillskott Eget kapital Eget kapital Årets resultat Vinstdisposition Erhållet aktieägartillskott Eget kapital

8 Org nr 556- Kassaflödesanalys KSEK Räkenskapsåret Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för icke kassaflödespåverkande poster Avskrivningar Realisationsresultat Förändring avsättning Erhållen ränta Erhållen utdelning Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Köp av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Köp av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100 Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 8

9 Org nr 556- Redovisningsprinciper och noter NOT REDOVISNINGSPRINCIPER Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Övergången till K3 har inte gett någon effekt för bolaget. Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar består främst av licenser. Dessa redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar består av utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika programvaruprodukter för verksamheten. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Avskrivningstiden sker linjärt över förväntad nyttjandeperiod. Bedömd nyttjandeperiod för samtliga immateriella tillgångar uppgår till 5 år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde skrivs av separat. Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknande restvärdet över den beräknande nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande: Byggnader Komponenter ingående i byggnader Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer år år Kortaste av kontraktets längd och bedömd nyttjandeperiod 3-5 år Direkt avskrivning Inventarier av mindre värde det vill säga understigande 0,5 basprisbelopp samt treårsinventarier kostnadsförs direkt, exempelvis datorer. Nedskrivningsprövning av icke finansiella anläggningstillgångar Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas per varje balansdag och justeras vid behov. Om indikation om värdenedgång har identifierats för materiella anläggningstillgångar eller immateriella anläggningstillgångar, beräknas ett återvinningsvärde för tillgången. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar, som inte är finansiella instrument, tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv (anskaffningsvärdet). finansiella anläggningstillgångar utgörs av aktier i dotterbolag. Finansiella Instrument Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång, finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan, likvida medel, kundfordringar, innehav i bostadsrätter och ägarlägenheter, kapitalförsäkringar samt lånefordringar. Bland skulder återfinns leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella instrument redovisas enligt BFNAR 2012:1,11 kap, vilket innebär att de redovisas till anskaffningsvärdet. En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet förfaller eller bolagets kontroll upphör. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Kundfordringar och övriga fordringar 9

10 Org nr 556- Omsättningstillgångar utgörs av korta fordringar såsom kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, skattefordran, övriga fordringar samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Kassa och Bank Bolaget ingår i Team Olivias koncernkontostruktur där positivt saldo redovisas som fordran på koncernen och ett negativt saldo redovisas som en skuld till koncernen. Låneskulder, leverantörsskulder och övriga skulder Korta skulder utgörs av leverantörsskulder, låneskulder, skatteskulder, skulder hos koncernföretag, övriga skulder samt förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Skulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar Bedömning görs per varje balansdag om ett nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång. En finansiell tillgång har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången och att denna händelse har inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena. Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod och utgår från rörelseresultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar med dels en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten dels är utsatta för en minimal risk. Aktuell och uppskjuten skatt Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som är beslutade på balansdagen. Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värde. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen, och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka underskotten kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder, de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt och det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar. Ersättning till anställda Företaget har olika planer för ersättningar efter avslutad anställning, förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken företaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Företaget har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförts. En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer, såsom ålder, tjänstgöringstid och pensionsgrundande lön. Företaget bär i allt väsentligt risken att ersättningarna kommer att kosta mer är förväntat, så kallad aktuariell risk. De förmånsbestämda pensionsplaner som finns i företaget redovisas enligt förenklingsreglerna i kapitel 28 i BFN AR 2012:1, vilket innebär att de redovisas som avgiftsbestämda planer i företaget. Bolaget redovisar således båda planerna som avgiftsbestämda planer. De pensionsförpliktelser vars värde är beroende av värdet på en kapitalförsäkring, redovisas till kapitalförsäkringens redovisade värde. Försäljning av tjänster För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs. Hyresintäkter Hyresintäkter redovisas linjärt. Ränteintäkter Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden Leasing 10

11 Org nr 556- Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella klassificeras som operationella leasingavtal. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. NOT VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Företaget har gjort bedömningen att inget väsentligt finns att redovisa som har betydande effekt på resultatet NOT NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING Nettoomsättningen per verksamhetsgren enligt följande: Summa NOT ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER PWC Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. NOT ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Övriga anställda Löner och andra ersättningar (varav tantiem) Sociala avgifter (varav pensionskostnader) Löner och andra ersättningar (varav tantiem) Sociala avgifter (varav pensionskostnader) ( ) ( ) ( ) ( ) Totalt Ersättning och förmåner Verkställande direktör och ledande befattningshavare har månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår även ett avgångsvederlag. För verkställandedirektör motsvarar detta månadslöner, för övriga ledande befattningshavare är avgångsvederlaget reglerat till att motsvara mellan och månadslöner. Avräkning sker mot eventuell annan framtida ersättning. Medelantal anställda Medelantal anställda Varav kvinnor Medelantal anställda Varav kvinnor Styrelseledamöter Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare Totalt Könsfördelning Antal på balansdagen Varav kvinnor Antal på balansdagen Varav kvinnor Sverige NOT RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Utdelningar 11

12 Org nr 556- NOT ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntor 100 Övrigt NOT RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntor Övrigt NOT BOKSLUTSDISPOSITIONER Periodiseringsfond Överavskrivningar NOT INKOMSTSKATT Aktuell skatt Aktuell skatt på årets resultat Summa aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa Uppskjuten skatt Summa Inkomstskatt Resultat före skatt Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) Skatteeffekter av: - Ej skattepliktiga intäkter - Ej avdragsgilla kostnader Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats Justering avseende tidigare år Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond Övriga justeringsposter Skattekostnad (Inkomstskatt och uppskjuten skatt) NOT UPPSKJUTEN SKATT Uppskjutna skattefordringar avseende: Underskottsavdrag Anläggningstillgångar Summa Uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skatteskulder avseende: Avsättningar Anläggningstillgångar Summa Uppskjutna skatteskulder Summa netto Netto fordran/skuld Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Bolaget redovisade inte uppskjutna skattefordringar uppgående till KSEK ( KSEK), avseende förluster uppgående till KSEK ( KSEK), som kan utnyttjas mot framtida beskattningsbar vinst. Underskottsavdrag förfaller inte vid någon given tidpunkt. NOT BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Avyttringar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar

13 Org nr 556- Årets avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde NOT ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde NOT BYGGNADER OCH MARK Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde NOT FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde NOT INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp 13

14 Org nr 556- Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde NOT PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Avyttringar/utrangeringar Nedskrivningar Utgående redovisat värde NOT ANDELAR HOS KONCERNFÖRETAG Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Avyttringar Utgående redovisat värde Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande: Kapitalandel Röstandel Antal/ andelar aktier Bokfört värde 2014 Bokfört värde 2013 xxxxxxxxxxxxxxxxxx % % xxxxxxxxxxxxxxxxxxx % % NOT FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Avyttringar Utgående redovisat värde NOT ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Avyttringar Utgående redovisat värde NOT FÖRTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyror Upparbetad men ej fakturerad intäkt Övriga poster 14

15 Org nr 556- NOT KASSA, BANK Banktillgodohavanden NOT OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond Lämnade koncernbidrag Överavskrivningar NOT PENSIONSAVSÄTTNINGAR Pensionsavsättningar - Avsättningar enligt tryggandelagen - Övriga avsättningar NOT LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Summa Förfallotider för bolagets långfristiga skulder till kreditinstitut är enligt nedan Inom ett år Senare än ett men inom fem år Senare än fem år NOT SKULDER TILL KONCERFÖRETAG Skulder till koncernföretag Summa Förfallotider för bolagets skuld till koncernföretag enligt nedan Inom ett år Senare än ett men inom fem år Senare än fem år NOT CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit uppgick per den 31 december 2014 till KSEK ( KSEK). NOT UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda intäkter Övriga poster NOT STÄLLDA SÄKERHETER Eget pensionsåtagande Företagsinteckning Fastighetsinteckning Pantasatta aktier i dotterföretag NOT ANSVARSFÖRBINDELSER

16 Org nr 556- Övriga ansvarsförbindelser Summa NOT LEASINGAVTAL Operationell leasing Bolaget innehar leasingavtal huvudsakligen avseende bilar, kontorsutrustning och lokalhyra. Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella leasingavtal som gäller per balansdagen och förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år Senare än ett men inom fem år Senare än fem år Under perioden kostnadsförda leasingavgifter Leasingutgifterna inkluderar i denna not även finansiella leasingavtal, vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing av inventarier och bilar för transportändamål. Inventarier leasas på fem år med möjlighet till utköp. Bilar leasas på tre år med möjlighet till utköp. NOT TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Inköp,x%,x% Försäljning,x%,x% Varor och tjänster köps och säljs till koncernföretag på normala kommersiella villkor. NOT HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Bolaget har inga väsentliga händelser att rapportera efter balansdagen. NOT UPPGIFTER OM MODERFÖRETAG Team Olivia AB (org.nr ) är moderföretag i den minsta koncern som bolaget (org.nr -) ingår i och Bosana AB (org.nr ) är moderföretag i den största koncern som företaget ingår i. Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2015-xx-xx för fastställelse. Stockholm 2015-xx-xx Styrelseordförande Verkställande direktör 16

17 Org nr 556- Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 17

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar Bolag Selfhelpgruppen AB Org nr 556562-9135 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(23) Tjörns Bostads AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)!

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)! BrfBorggården99 Org.nr76960327493 Org.nr76960327493 Förvaltningsberättelse2014 Föreningensverksamhet Fastigheter BrfBorggårdenbildadesimaj1999.FastighetenRimfrosten2förvärvadesden19 september2000avstockholmshemab.fastighetenvilkenmanupplåterlägenheter

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2015. Arvika Kraft AB

Årsredovisning 2015. Arvika Kraft AB Årsredovisning 2015 Arvika Kraft AB Årsredovisning 2015 Styrelsen och verkställande direktör för Arvika Kraft AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014/2015

Årsredovisning 2014/2015 Årsredovisning 2014/2015 Utsynade stamblock av tall i Skorped Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 Vid vårt styrelsemöte i mitten av december 2015 beviljades 36 stycken nya medlemmar

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (2) 788000-1768 Utskriven: 2015-06-01, 10:09 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 578 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 47 119 225,90 0,00

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31.

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. Glass Safe Sweden AB (publ.) 5565557-8142 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Glass Safe Sweden AB (publ),, får härmed

Läs mer

MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning. Massolit Media AB (publ) 556575 2960

MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning. Massolit Media AB (publ) 556575 2960 MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning 2013 01 01 2013 12 31 Massolit Media AB (publ) 556575 2960 1 (26) Styrelsen och verkställande direktören för Massolit Media AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Göteborg Energi Gasnät AB

Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Kassaflödesanalyser

Läs mer

KALIXBO ÅRSREDOVISNING

KALIXBO ÅRSREDOVISNING KALIXBO ÅRSREDOVISNING 2014 Förord.... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Koncern Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.... 9 Kassaflödesanalys... 10 Moderföretag

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) Årsredovisning för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) 556559-1210 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 556559-1210 2 (12) Styrelsen och verkställande direktören för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 1(19) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. COT Clean Oil Technology AB (publ), org nr 5565985362 Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

SVENSK GLASÅTERVINNING AB Org nr 556049-1481 ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015. Årsredovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 1

SVENSK GLASÅTERVINNING AB Org nr 556049-1481 ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015. Årsredovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 1 SVENSK GLASÅTERVINNING AB Org nr 556049-1481 ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 Årsredovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 1 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Kassaflödesanalys 7

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(20) SMA Helicopter Rescue AB Org nr 556079-5162 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - fön altningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG BYGG INNEHÅLL Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Akademigården

Bostadsrättsföreningen Akademigården Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Akademigården Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Akademigården 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Akademigården,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Albin Metals AB 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2007. Innehållsförteckning Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Finansiella rapporter 4-12 Redovisningsprinciper och noter 13-20 Revisionsberättelse 21 Ägarstruktur 23 Adress & Kontaktuppgifter 24

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

8GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2015

8GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2015 8 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2015 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring

Läs mer

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org Nr: 556530-4523 Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org.nr: 556530-4523 får härmed avge årsredovisning för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Kontigo Care AB 556956-2795. Räkenskapsåret 2013-12-20-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning. Kontigo Care AB 556956-2795. Räkenskapsåret 2013-12-20-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning Kontigo Care AB Räkenskapsåret 2013-12-20 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser 5 Noter 6-9 Underskrifter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning årsredovisning 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Ledarna får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Ale Energi AB Årsredovisning 2014

Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 10

Läs mer

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480)

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480) ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622

Årsredovisning 2013. Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622 Årsredovisning 2013 Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622 Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...8 Noter och bokslutskommentarer...9 Underskrifter...

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (17) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande boendemoduler, byggbodar

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

org. nr: 556677-9871 Årsredovisning

org. nr: 556677-9871 Årsredovisning org. nr: 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 1 - förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Kristinehamns Fjärrvärme AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Kristinehamns Fjärrvärme AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Kristinehamns Fjärrvärme AB 1 / 24 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bolagets syfte är att erbjuda kunderna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för Kvismardalens Vind ek för 769610-7247 Räkenskapsåret 2013 1 ( 9) Styrelsen för Kvismardalens Vind ek för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(23) AB Ljusdals Servicehus Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost

Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 2 (8) 3 (8) 4 (8) 5 (8) Resultaträkning 2010-01-01 2009-06-08 Belopp i kr Not - 2010-12-31-2009-12-31 Övriga rörelseintäkter 1 886 267 350 000 886 267 350 000 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

VD har ordet. Vi är stolta över att ha anställda från tre generationer.

VD har ordet. Vi är stolta över att ha anställda från tre generationer. Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Ett litet företag med stor kraft 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 13 Noter 21 Årsredovisningens undertecknande 22 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31.

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835 Moretime Professional Services AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Moretime Professional Services AB (publ) 1 (9) Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Redovisningskommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. och KONCERNREDOVISNING 2015-01-01--2015-12-31. för. Umeå Kommunföretag AB 556051-9562

ÅRSREDOVISNING. och KONCERNREDOVISNING 2015-01-01--2015-12-31. för. Umeå Kommunföretag AB 556051-9562 ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2015-01-01--2015-12-31 för Årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 s resultaträkning 6 s balansräkning 7 s rapport över i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Marks Golfklubb

Årsredovisning. Marks Golfklubb Årsredovisning för Marks Golfklubb 865000-1749 Räkenskapsåret 2015 Marks Golfklubb 1 (9) Styrelsen för Marks Golfklubb får härmed avge åresredovinsing för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Väsentliga

Läs mer

Bil 39 Bil 40 Årsredovisning för Tåg i Bergslagen AB 556470-2107 2015 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Noter till resultat och balansräkning Belopp i MSEK, där inget annat anges. Not 1 - Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper ALLMÄNT Nordic

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013. Lifco AB. Org nr 556465-3185

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013. Lifco AB. Org nr 556465-3185 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lifco AB Org nr 556465-3185 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 s rapport över totalresultat 5 s balansräkning 6 s rapport över förändringar

Läs mer

VD har ordet. Jag tror på uthållighet och lagspelande

VD har ordet. Jag tror på uthållighet och lagspelande Årsredovisning 2014 VD har ordet Jag tror på uthållighet och lagspelande Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Ett litet företag med stor kraft 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

Destination Jönköping AB

Destination Jönköping AB Årsredovisning för Destination Jönköping AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Årsredovisning Brf Järven 8

Årsredovisning Brf Järven 8 Årsredovisning Brf Järven 8 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 1 (10) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Brf Järven 8 avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp

Läs mer

Inission AB. Organisationsnummer 556747-1890. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll

Inission AB. Organisationsnummer 556747-1890. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll 1 Inission AB Organisationsnummer 556747-1890 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Flashback Media Group AB. Org.nr. 556561-1174

ÅRSREDOVISNING. för. Flashback Media Group AB. Org.nr. 556561-1174 ('lj ("lj -\ ('lj - ÅRSREDOVISIG för Flashback Media Group AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 212-1-1--212-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB Skövde Biogas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultaträkning koncernen

Resultaträkning koncernen Finansiella rapporter Finansiella rapporter 33 Resultaträkning koncernen NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 1 318 176 1 455 624 Övriga rörelseintäkter 2, 5 21 026 25 450 Ersättningar till anställda 3-892

Läs mer