Årsredovisning Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Finansiella rapporter 4-12 Redovisningsprinciper och noter Revisionsberättelse 21 Ägarstruktur 23 Adress & Kontaktuppgifter 24 Nordic Holding Sverige AB (publ)

2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Holding Sverige AB (publ) organisationsnummer, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för det löpande räkenskapsåret 1 januari till den 31 december Från och med den 1 januari 2005 upprättas Nordic Holdings koncernredovisning i enlighet med IFRS. Bolagets årsredovisning från och med räkenskapsåret 2004, har påverkats av omläggningen till IFRS principer. För effekterna av övergången till IFRS hänvisas till efterföljande text, Redovisningsprinciper, samt Noter och Förklaringar avseende övergången till IFRS. Affärsidé Nordic Holdings affärsidé är att förvärva verksamheter och bolag, med historisk lönsamhet i kombination med en god tillväxtpotential. Nordic Holding investerar även i bolag vilka förebereder en marknadsnotering. Verksamheten Nordic Holding:s verksamhet, har under det innevarande räkenskapsåret, huvudsakligen bestått av den fortgående exploateringen, av Bolagets fastigheter i Skokloster. Projektet ligger i dotterbolaget, Skokloster Villastad KB som under året har slutfört uppförandet av de två första visnings husen. Skokloster projektet har dessvärre tagit alldeles för lång tid, och har ej uppfyllt bolagets förväntningar. Styrelsen får härvid notera, att för stora resurser och framförallt för mycket tid, har satsats på Skokloster; styrelsen överväger därför att i förtid avsluta Skokloster projektet. Nordic Holding avser därefter återgå till att arbeta med att identifiera och analysera tänkbara förvärvsobjekt, i enlighet med Bolagets huvudsakliga affärsidé. Nordic Holding och dess aktieägare, har fått uppleva, att betydande förseningar har drabbat Bolaget, och Bolagets strävan att etablera samt förverkliga den ursprungliga affärsidén. I övrigt så ger Nordic Holding inga prognoser om tiden för slutförande av Skokloster Villastad, eller dess resultatpåverkan. Som en del av Bolagets huvudsakliga affärsidé, så genomfördes under året, den första aktieutdelningen, då det beslöts att dela ut aktier i Metromark Hotels Holding AB (publ) till Nordic Holding:s aktieägare. Aktieutdelningen gjordes på initiativ av, och aktierna tillställdes Nordic Holding av bolagets vd. Lars Ågren. Metromark Hotels Holding AB (publ) marknadsnoterades enligt plan den 23 april Metromark var en av ett fåtal nya noteringar som slutade fjolåret, på en i stort sett oförändrad kurs; vid dags dato uppvisade Metromark glädjande nog, en starkt stigande kursutveckling. Nordic Holding avser att genomföra ett flertal liknande utdelningar, till sina aktieägare. Bolaget ger dock ingen prognos för när det kan komma att ske, vilka bolag det gäller, eller villkoren i övrigt. Marknadsnotering Bolaget var fram till den 24 mars 2006, inofficiellt marknadsnoterat. Under 2008 så avser styrelsen att försöka slutföra arbetet med att anpassa bolaget för en framtida marknadsnotering. Framtidsutsikter Nordic Holding:s verksamhet kommer att förändras under Bolaget avser att avsluta Skoklosterprojektet, samt att genomföra en eller flera aktieägarspridningar i bolaget vilka står inför en kommande marknadsnotering. Nordic Holding Sverige AB (publ)

3 Årsredovisning 2007 Målsättningen är även att, under innevarande räkenskapsår, kunna genomföra något eller några förvärv, av bolag, verksamheter eller projekt. Resultatöversikt och Finansiell ställning (föregående år inom kursiv parentes) s omsättning för räkenskapsåret 2007 uppgick till cirka 2,6 (6,3) miljoner, resultatet blev cirka -2,3 (-1,7) miljoner. resultatet ingår bruttoresultat från den löpande verksamheten, samt värdeförändringar på koncernbasis med cirka -4,8 (0) miljoner. s nettoresultat efter 28 % skatt uppgick till cirka -2,3 (-1,8) miljoner. Balansomslutningen uppgick till cirka 26,1 (17,3) miljoner, varav eget kapital cirka 10,4 (12,7) miljoner. Investeringar & Avyttringar Nordic Holding har under året, planenligt, investerat ytterligare drygt 4,5 miljoner i Skokloster projektet. Inom investeringarna innefattas kostnader för markarbeten samt byggnation av de tre första husen. Bolagets Finansiering Nordic Holding:s verksamhet har under perioden från slutet av augusti 2004 och fram till dags dato, finansierats enligt följande. Tillskjutet Kapital i form av ökning av Bolagets egna kapital, (aktiekapital & reservfond), annat rörelsekapital, eller liknande, avrundat. Summa: Varav de största ägarna: 12 milj. Hela beloppet har investerats av de två största ägarna, Lars Ågren och Carl-Gustaf Ingelman, privat eller genom närstående bolag. Tillskjutet Kapital i form av kortfristiga lån. Summa: Hela beloppet är utlånat av styrelseledamöterna privat eller genom närstående bolag. Lånen har givits som blanco lån, d.v.s. utan säkerhet, räntan motsvarar Skatteverkets kostnadsränta. Övrig finansiering är i form av banklån med fastigheter som säkerhet. Investeringar tillförda bolaget av övriga aktieägare. Ca st Summa: 0 Nordic Holding har ej genomfört några publika nyemissioner, eller liknande. Styrelsens Arbete Styrelsen sammanträder normalt 6 gånger per år, samt därutöver vid behov. Vid varje ordinarie sammanträde förekommer fasta behandlingspunkter. Styrelsen tar vidare ställning till övergripande frågor, såsom strategi och organisatoriska frågor. Under verksamhetsåret 2007 har styrelsen sammanträtt 10 gånger Den 26/7-07 beslutade styrelsen, i avsikt att minska bolagets kostnader, om indragning av tidigare beslutade styrelsearvoden, styrelsen avser föreslå årsstämman att styrelsearvoden ej heller skall utgå för Styrelsens Sammansättning Styrelsen har under det innevarande året bestått av Lars Ågren, tillika, fr.o.m. den 26/7 verkställande direktör, Jörn-Erik Aas t.o.m. den 26/7 ledamot och verkställande direktör, Leo Gillholm ledamot och tillika fram till den 26/7 styrelseordförande, Kimmo Tihinen ledamot och f.r.o.m. den 26/7 styrelseordförande, Herr Carl-Gustaf Ingelman ledamot, Håkan Kilström ledamot, och Peter Matula ledamot. Revisorer har varit Ernst & Young, Nordic Holding Sverige AB (publ)

4 Årsredovisning 2007 Händelser efter Verksamhetsårets utgång Nordic Holding: har avyttrat de första två färdigställda fastigheterna. Tvister m.m. Bolaget har en pågående tvist med skattemyndigheten, avseende vissa tidigare skatter. Bolaget har dock, i bokslutet för 2006, reserverat hela det tvistiga beloppet, vilket innebär att hela den potentiella kostnaden redan har påverkat 2006 års resultat. Under 2007 inbetalade bolaget det tvistiga beloppet till Skatteverket. Inga händelser i övrigt som negativt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, eller dess ekonomi, har inträffat efter räkenskapsårets utgång, och fram till avgivandet av årsredovisningen. Ingen i tidigare, eller nuvarande styrelse, är inblandad i någon juridisk tvist eller liknande; eller i övrigt föremål för någon rättslig åtgärd. Ingen i styrelsen har heller varit lagförd för någonting, med undantag för hastighetsöverträdelse i trafik. Ägarstruktur Nordic Holding hade vid utgången av 2007 cirka aktieägare. Aktiekapitalstruktur Aktiekapitalet i Nordic Holding uppgick per den 31/ till kronor, fördelat på aktier. Samtliga aktier är stamaktier, med lika andel i såväl röster som resultat. Options & Konvertibelprogram Optionsprogram Nordic Holding har ett utestående optionsprogram, för detaljer se Optionslån 2007:1 Konvertibelprogram Nordic Holding har inga utestående konvertibelprogram. Pensionsutfästelser m.m. Pensionsutfästelser m.m. Nordic Holding har inga utestående pensionsprogram. Affärer med närstående Affärer med närstående. Ingen fakturering av konsultarvoden, eller andra kostnader utanför bolagets kärnverksamhet, har gjorts från något närstående bolag, eller bolag i vilket de största ägarna eller styrelsen har intressen;, med undantag för fakturering av Bolagets tidigare vd. Jörn Erik Aas, uppgående till ca kr. Det utländska ägandet uppgick till under 3 procent, av det totala antalet utestående aktier. Förslag till Vinstdisposition Styrelsen förslår att de till årsstämmans förfogande stående medel i moderbolaget disponeras enligt följande. Balanserade vinstmedel Årets Resultat Summa I ny räkning balanseras Nordic Holding Sverige AB (publ)

5 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Värdeförändring aktier Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Resultat per aktie 9 Resultat per aktie före utspädning -0,03-0,01 Resultat per aktie efter utspädning -0,03-0,01

6 KONCERNENS BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Lager av aktier Exploateringsfastigheter 13, Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 14, Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Erhållna utdelningar 1 18 Erhållen ränta 51 1 Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av lager av aktier Ökning av exploateringsfastigheter Ökning/Minskning av rörelsefordringar Ökning/Minskning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission samt konvertering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

10 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Lager av aktier Exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag - 91 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

12 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Erhållna utdelningar Erhållen ränta 51 1 Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av lager av aktier Ökning av exploateringsfastigheter Ökning/Minskning av rörelsefordringar Ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Ökning/Minskning av andelar i kommanditbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner - - Emission genom konvertering av lån Amortering av skuld 0 0 Uttag/insättningar delägare 15 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGET AKTIEÄGARE Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Totalt eget kapital Ingående balans Justering pga ändrad redovisningsprincip Justerad ingående balans Överföring fg års ej registrerade aktiekapital Konvertering av lån Årets resultat Utgående balans Årets resultat Utgående balans Aktiekapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Totalt eget kapital Ingående balans Överföring fg års ej registrerade aktiekapital Konvertering av lån Årets resultat Utgående balans Årets resultat Utgående balans

14 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Allmänt Nordic Holding AB (publ) är ett svenskregistrerat företag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är: Nordic Holding AB (publ), Box 7313, Stockholm. Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 11 A. Koncernredovisningen för år 2007 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnda koncernen. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 14 mars s resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att framläggas för beslut om fastställelse på årsstämman den 28 mars Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). Vidare har koncernredovisningen upprättats i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Redovisningsrådets Rekommendation RR 30:06 "Kompletterande redovisningsregler för koncerner". tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen förutom i de fall dessa strider mot Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper för moderolaget som avviker från koncernens framgår av avsnittet "s redovisningprinciper". Förändring av redovisningsprinciper Bolaget har i och med halvårsrapporten 2006 ändrat princip för redovisning av exploateringsfastigheter, vilket tidigare har benämnts projekteringsfastigheter. I tidigare rapporter har exploateringsfastigheter redovisats enligt IAS 40 förvaltningsfastigheter, men i och med halvårsrapporten 2006 redovisas denna post enligt IAS 2 varulager. Den ändrade redovisningsprincipen har medfört att den ingående balansen för byggnader och mark, exploateringsfastigheter, eget kapital samt uppskjuten skatteskuld har ändrats. Dessutom har resultat per aktie ändrats. Koncernredovisning Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att koncernens egna kapital omfattar moderbolagets eget kapital och den del av dotterbolagens eget kapital som uppkommit under den tid koncernförhållandet varat. I koncernredovisningen ingår boksluten för samtliga dotterbolag. Ett dotterbolag är ett bolag, i vilket moderbolaget direkt eller indirekt äger aktier som representerar mer än 50% av rösterna. Alla koncerninterna transaktioner och vinster har eliminerats. Intäkter Intäktsredovisning sker när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med företagets varor övergår till köparen och det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget.

15 Skatt Skatt på årets resultat utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas för det aktuella året. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt härrör sig till reduktion av framtida skatt på grund av att bolaget har underskottsavdrag samt skatt hänförlig till temporära skillnader. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas helt eller delvis mot den uppskjutna skattefordran. Resultat per aktie Resultat per aktie beräknas som nettoresultat dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier. Materiella anläggningstillgångar Inventarier tas upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på inventarier kostnadsförs så att tillgångens värde skrivs av linjärt över dess beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider har tillämpats: Inventarier 5 år Exploateringsfastigheter Exploateringsfastigheter redovisas enligt rekommendationen för varulager. Det innebär att fastigheterna värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Lånekostnader och moderbolaget aktiverar inte ränta i tillgångarnas anskaffningsvärde utan dessa redovisas som kostnad i den period som de uppstår. Upplysningar om närstående Vad gäller bolagets transaktioner med närstående hänvisas till not 1 och 2 avseende försäljning, not 4 avseende ersättning till ledande befattningshavare och till not 15 avseende lån från närstående. Samtliga transaktioner bedöms ha skett till marknadsmässiga villkor.

16 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalyser är upprättade enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. s redovisningsprinciper har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06 Redovisning för juridisk person. RR 32:06 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Not 1 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern I beloppet ingår koncernintern försäljning med tkr (fg år 0). Not 2 Nettoomsättning Försäljning av aktier Försäljning av mark Övriga intäkter *) Summa *) I posten övriga intäkter ingår försäljning till det närstående bolaget Midgård Equity AB, org nr , med 0 (fg år 300). Not 3 Upplysning om revisorernas arvode Ernst & Young revisionsuppdrag övriga uppdrag Summa Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

17 Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltalet anställda Antal Varav Antal Varav anställda män anställda män 2 100% 2 100% Totalt i moderbolaget 2 100% 2 100% Totalt i koncernen 2 100% 2 100% Löner, ersättningar m m Löner och Soc.kostn Löner och Soc.kostn andra ers. (varav pens. andra ers. (varav pens. kostnader) kostnader) (0) (0) (0) (0) Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och anställda Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga VD (varav) anställda VD (varav) anställda tantiem o.d) tantiem o.d) (0) (0) Totalt i koncernen (0) (0) Styrelsearvoden I enlighet med årsstämmans beslut har inga styrelsearvoden utgått under Föregående år utgick arvode till styrelsens ordförande med kronor, ledamot Håkan Kilström erhöll kronor och ledamot Kimmo Tihinen erhöll kronor i styrelsearvode. Styrelseledamöter och verkställande direktör Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 5 100% 4 100% Verkställande direktör 1 100% 1 100% Styrelseledamöter 5 100% 4 100% Verkställande direktör 1 100% 1 100%

18 Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag Nedskrivning av andelar i koncernföretag Resultatandel från Skokloster KB Summa Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar Ränteintäkter Summa Av övriga ränteintäkter och liknande resultatposter utgör 0 kr (f.å. 0) intäkter från andra koncernföretag. Not 8 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa Avstämning av redovisad skatt Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Omprövning av tidigare års underskott Redovisad skatt Uppskjuten skatt Aktiverade underskottsavdrag Omprövning av tidigare års underskott Temporära skillnader avseende aktieinnehav Summa

19 Not 9 Resultat per aktie Koncern Resultat per aktie före utspädning Periodens resultat Genomsnittligt antal utestående aktier Resultat per aktie före utspädning -0,03-0,01 Resultat per aktie efter utspädning Periodens resultat Genomsnittligt antal utestående aktier Resultat per aktie efter utspädning -0,03-0,01 Not 10 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack. avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid periodens slut Not 11 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde Ökning/Minskning av andelar i kommanditbolag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Redovisat värde Företagets namn Org.nr Säte Andel i % *) Skokloster Villastad KB Stockholm *) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

20 Not 12 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran - avseende aktiverade underskottsavdrag Summa Not 13 Exploateringsfastigheter Posten avser nedlagda kostnader på fastigheter som ägs av dotterbolaget. Not 14 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld hänförlig till temporär skillnad för lager av aktier Summa Not 15 Övriga kortfristiga skulder Konvertibla lån Brygglån (före räntekapitalisering) Övriga poster Summa Nordic Holding har upptagit brygglån på 4,460 MSEK. Villkoren för lånet framgår av tabellen nedan. Närstående Räntesats Lånebelopp Lars Ågren 18% Carl-Gustaf Ingelmann 18% Jörn Erik Aas 18% Peter Matula 18% Håkan Kilström 18% Not 16 Ansvarsförbindelser Ansvar för kommanditbolags skulder Summa

21 Not 17 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalyserna Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m.m. Avskrivning av tillgångar Värdeförändring aktieinnehav Not 19 Förändring av redovisningsprincip Justering pga ändrad Justerad IB Balanspost Byggnader och mark - projekteringsfastigheter IB redovisningsprincip Exploateringsfastigheter Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Förändring 2005 Resultat per aktie 0,15-0,09 0,06

22 Årsredovisning 2007 De tio Största aktieägarna samt ägarstruktur per den 31 december största aktieägarna per den 31 december 2007 Aktieägare Antal Aktier Andel av röster & kapital Midgård Equity (Ågren / Ingelman) ,9 % Lars Ågren med bolag/närstående ,8 % Carl-Gustaf Ingelman ,6 % Carl-Johan Törnell ,5 % Magnus Nordin ,7 % Nordnet Pensionsförsäkring ,6 % Nordnet S.A ,8 % Einar Korpus ,7 % Peter Matula ,6 % Lage Olof Teodorsson ,6 % Summa (avrundat till 1000-tal) ,8 % Övriga ,2 % Summa ,00 % Varav utländskt ägande ,42 % Nordic Holding Sverige AB (publ)

23 Årsredovisning 2007 Nordic Holding Sverige AB (publ) Stockholm den mars 2008 Kimmo Tihinen Styrelseordförande Lars Ågren Verkställande direktör Jörn Erik Aas Ord. ledamot Peter Matula Ord. ledamot Håkan Kilström Ord. ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den mars 2008 Ernst & Young AB Kent Westerlund Auktoriserad Revisor Nordic Holding Sverige AB (publ)

24 Årsredovisning 2007 Adress & Kontaktuppgifter Postadress och Besöksdress Nordic Holding AB (publ) Västra Trädgårdsgatan 11A Stockholm Telefon/växel Telefax E-post Alternativt Webadress Nordic Holding Sverige AB (publ)

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

Kvartalsrapport för perioden Nordic Holding Sverige AB (publ.)

Kvartalsrapport för perioden Nordic Holding Sverige AB (publ.) Kvartalsrapport för perioden 2007-01-01 2007-03-31 Nordic Holding Sverige AB (publ.) Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Holding Sverige AB får härmed avge följande rapport för perioden 2007-01-01-2007-03-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. COT Clean Oil Technology AB (publ), org nr 5565985362 Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) Årsredovisning för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) 556559-1210 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 556559-1210 2 (12) Styrelsen och verkställande direktören för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(23) Tjörns Bostads AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2014/2015

Årsredovisning 2014/2015 Årsredovisning 2014/2015 Utsynade stamblock av tall i Skorped Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 Vid vårt styrelsemöte i mitten av december 2015 beviljades 36 stycken nya medlemmar

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Equity Dynamics AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2007 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB

Årsredovisning. Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB Årsredovisning för Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB 556694-6215 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Rörelsesegmentet Drift och Underhåll har avyttrats under kvartalet. Uppgifterna nedan avser den kvarvarande verksamheten Från och med 2011 delas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar Bolag Selfhelpgruppen AB Org nr 556562-9135 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning. Massolit Media AB (publ) 556575 2960

MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning. Massolit Media AB (publ) 556575 2960 MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning 2013 01 01 2013 12 31 Massolit Media AB (publ) 556575 2960 1 (26) Styrelsen och verkställande direktören för Massolit Media AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Göteborg Energi Gasnät AB

Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Kassaflödesanalyser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost

Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 2 (8) 3 (8) 4 (8) 5 (8) Resultaträkning 2010-01-01 2009-06-08 Belopp i kr Not - 2010-12-31-2009-12-31 Övriga rörelseintäkter 1 886 267 350 000 886 267 350 000 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610 Bolag Selfhelpkliniken Gävleborg AB Org nr 556549-5610 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE Årsredovisning för Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE 829501-5161 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 (7) Resultaträkning 2 (7) Balansräkning 3 (7) Tilläggsupplysningar

Läs mer

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB Skövde Biogas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Brf Järven 8

Årsredovisning Brf Järven 8 Årsredovisning Brf Järven 8 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 1 (10) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Brf Järven 8 avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563)

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,1 att jämföra med en förlust

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG BYGG INNEHÅLL Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2015. Arvika Kraft AB

Årsredovisning 2015. Arvika Kraft AB Årsredovisning 2015 Arvika Kraft AB Årsredovisning 2015 Styrelsen och verkställande direktör för Arvika Kraft AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Albin Metals AB 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480)

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480) ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Tegeliften AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 07 01 2013 08 31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva turistfrämjande

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835 Moretime Professional Services AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Moretime Professional Services AB (publ) 1 (9) Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Redovisningskommentarer

Läs mer

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org Nr: 556530-4523 Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org.nr: 556530-4523 får härmed avge årsredovisning för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Styrelsen

Läs mer

8GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2015

8GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2015 8 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2015 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

Årsredovisning. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsredovisning. Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsredovisning för Offentliga Fastigheter Holding I AB 556649-3648 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1 (9) Styrelsen

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30

Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31.

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Kassaflödet under andra kvartalet var positivt och uppgår till 0,5 MSEK.

Kassaflödet under andra kvartalet var positivt och uppgår till 0,5 MSEK. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2015 Resultatet efter skatt för perioden visar en förbättring med 2,2 MSEK och uppgår till -0,6 MSEK (-2,8 MSEK). Jämförelsesiffrorna för

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01-- 2012-12-31. Massolit Media AB (publ) 556575-2960 (fd Finmetron AB)

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01-- 2012-12-31. Massolit Media AB (publ) 556575-2960 (fd Finmetron AB) ÅRSREDOVISNING 2012-01-01-- 2012-12-31 (fd Finmetron AB) Årsredovisningen omfattar: Sida Inledning 1 Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Förändring av eget kapital 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer