2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB"

Transkript

1 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21

2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi Nät AB, , får härmed avge årsrapport för bolagets värmeverksamhet för räkenskapsåret Årsrapporten har upprättats i enlighet med bestämmelserna i ellagen (1997:857), förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) och Energimarknadsinspektionens författningssamling (EIFS 2010:1). Koncernen Alingsås Energi driver verksamheterna elhandel, elnät, värme, stadsnät och tjänster närliggande kärnverksamheten. Elhandel bedrivs i dotterbolaget AEAB, övriga i moderbolaget AENAB. Affärsområde - Värme - omfattar produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme inom Alingsås tätort och Hemsjö kyrkby. Värmen produceras huvudsakligen i anläggningen på industriområdet Sävelund. Fr o m den 1 juli 2013 har bolaget tagit över produktionsanläggningarna i Alingsås som tidigare ägdes av Statkraft Värme AB. * Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret: Alingsås Energi Nät AB saknar väsentliga händelser under året * Egna aktier: Alingsås Energi Nät AB (AENAB) är sedan ett helägt dotterbolag till AB Alingsås Rådhus (ABAR), ABAR ägs av Alingsås kommun, I koncernen ingår även FABS AB och AB Alingsåshem som dotterbolag till ABAR. AENAB är moderbolag för kommunens samlade energiverksamhet. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Alingsås Energi AB (AEAB), * Flerårsöversikt inga * Resultatdisposition inga Byte av redovisningsprincip: Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Jämförelsesiffrorna i resultaträkningen är korrigerade för K3 redovisning. I balansräkningen är ingående balansen korrigerad för förändringar enligt K3. Miljöinformation: Alingsås Energi är diplomerade som Miljödiplomerat Alingsåsföretag. Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt AFS 2001:1. Bolaget arbetar aktivt med miljö- och arbetsmiljöledning med stöd av dessa system. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen:: Allmänt inom affärsområdena sker en fortsatt hög utbyggnad bland annat tack vare kommunens expansiva bostadsprogram. Ambitionen är att vara med och bidra till Alingsås utveckling. I fjärrvärmenätet sker utbyggnad i såväl nya som gamla områden med positiva miljöeffekter som följd. Resultatutvecklingen förväntas för nästa verksamhetsår bli på något lägre nivå än Övriga upplysningar: Beträffande vinstdisposition för värmeverksamheten, redovisat resultat för räkenskapsåret, finansiering och kapitalanvändning samt ställningen per den 31 december 2014, hänvisas till följande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Nyckeltal och statistik redovisas i bilaga till årsrapporten. Från räkenskapsåret 2007 redovisas ingen anställd personal direkt mot värmeverksamheten. Personalkostnaderna redovisas istället med underlag från tidsredovisningen för samtliga anställda i Alingsås Energi Nät AB fördelat mellan Värme och övriga verksamheter. Övriga ej direkta kostnader fördelas löpande mellan Värme och övriga verksamheter utifrån fastställd fördelningsnyckel. 2 / 21

3 Materiella anläggningstillgångar Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter) Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT Summa materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde NO Inköp NO Försäljningar/utrangeringar NO Omklassificeringar NO Utgående anskaffningsvärden NO Ingående avskrivningar NO Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO Omklassificeringar NO Årets avskrivningar NO Utgående ackumulerade avskrivningar NO Ingående uppskrivningar NO Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO Omklassificeringar mm NO Årets uppskrivningar NO Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto NO Ingående nedskrivningar NO Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO Återförd nedskrivning NO Omklassificeringar NO Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde) NO NO Redovisat värde NO / 21

4 Anläggningstillgångar specifikation Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska) Anskaffningsvärde Ack. avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella AT Värmeproduktionsanläggningar NO Kraftvärmeproduktionsanläggningar Summa NO Distributionsanläggningar NO Övrigt (Ska specificeras) Summa materiella anläggningstillgångar NO NO NO NO / 21

5 Byggnadsår distr.anl. Byggnationsår distributionsanläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska) Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd talet eller tidigare AL talet AL talet AL talet AL talet AL talet AL talet AL Summa AL / 21

6 Not Resultaträkning Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska) Nettoomsättning (tkr) Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR Intäkter anslutningsavgifter RR Intäkter elcertifikat RR Intäkter utsläppsrätter RR Övrigt (ska specificeras) RR RR RR Summa övrigt RR Nettoomsättning RR / 21

7 Resultaträkning Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) Nettoomsättning RR Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning RR Aktiverat arbete för egen räkning RR Övriga rörelseintäkter 1 RR Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR Rörelsens kostnader ange med minustecken: Råvaror och förnödenheter RR Övriga externa kostnader 3 RR Personalkostnader 5 RR Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar RR RR Övriga rörelsekostnader 2 RR Summa rörelsekostnader RR Rörelseresultat RR Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i koncernföretag 6 RR Resultat från andelar i intresseföretag 6 RR Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar RR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar RR Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR Summa finansiella poster RR Resultat efter finansiella poster RR Extraordinära intäkter RR Resultat från andelar i intresseföretag RR Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag TU Lämnade koncernbidrag TU Förändring av periodiseringsfond TU Förändring av överavskrivningar TU Övriga bokslutsdispositioner TU Summa bokslutsdispositioner TU Resultat före skatt RR Skatt på årets resultat 9 RR Övriga skatter RR Årets resultat RR / 21

8 Balansräkning Tillgångar IB TILLGÅNGAR (tkr) obligatoriska) (samtliga uppgifter är 2014 IB Tecknat men ej inbetalt kapital BR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten BR Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR Hyresrätter och liknande rättigheter BR Goodwill BR Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR Summa immateriella anläggningstillgångar BR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark NO Inventarier, verktyg och installation NO Maskiner och andra tekniska anläggningar NO Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT NO Summa materiella anläggningstillgångar BR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag BR Fordringar hos koncernföretag BR Andelar i intresseföretag BR Fordringar hos intresseföretag BR Andra långfristiga värdepappersinnehav BR Lån till delägare eller närstående BR Andra långfristiga fordringar BR Summa finansiella anläggningstillgångar BR Summa anläggningstillgångar BR Varulager m.m Råvaror och förnödenheter BR Varor under tillverkning BR Färdiga varor och handelsvaror BR Övriga lagertillgångar BR Pågående arbete för annans räkning BR Förskott till leverantör BR Summa varulager m.m. BR Kortfristiga fordringar Kundfordringar BR Fordringar hos koncernföretag BR Fordringar hos intresseföretag BR Övriga fordringar BR Upparbetad men ej fakuterad intäkt BR Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR Summa kortfristiga fordringar BR Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag BR Övriga kortfristiga placeringar BR Summa kortfristiga placeringar BR Kassa och bank Kassa och bank BR Redovisningsmedel BR Summa kassa och bank BR Summa omsättningstillgångar BR SUMMA TILLGÅNGAR BR / 21

9 Balansräkning Ek och Skulder IB EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 IB Bundet eget kapital Aktiekapital BR Ej registrerat aktiekapital BR Uppskrivningsfond BR Reservfond BR Summa bundet eget kapital 11 BR Fritt eget kapital Överkursfond BR Balanserat resultat BR Årets resultat RR Summa fritt eget kapital 11 BR Summa eget kapital BR Obeskattade reserver BR Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lag BR Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR Övriga avsättningar BR Summa avsättningar BR Långfristiga skulder Obligationslån BR Skulder till kreditinstitut BR Skulder till koncernföretag BR Skulder till intresseföretag BR Övriga skulder BR Summa långfristiga skulder 12 BR Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut BR Förskott från kunder BR Pågående arbete för annans räkning BR Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR Leverantörsskulder BR Växelskulder BR Skulder till koncernföretag BR Skulder till intresseföretag BR Skatteskulder BR Övriga kortfristiga skulder BR Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR Summa kortfristiga skulder BR SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser: Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och avsättningar Företagsinteckning BR Fastighetsinteckning BR Tillgångar med äganderättsförbehåll BR Belånade fodringar BR Andra ställda säkerheter BR Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Företagsinteckning BR Fastighetsinteckning BR Tillgångar med äganderättsförebehåll BR Belånade fodringar BR Andra ställda säkerheter BR Summa ställda säkerheter BR Ansvarsförbindelser BR Övriga ansvarsförbindelser BR / 21

10 Balansräkning Ek och Skulder IB EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 IB Summa ansvarsförbindelser BR Beräkning av sysselsatt kapital: SUMMA TILLGÅNGAR BR Justerade skulder BR Räntebärande skulder BR = SYSSELSATT KAPITAL BR / 21

11 Kassaflödesanalys Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger. Kassaflödesanalys (tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster RR Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF KF Betald inkomstskatt KF Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: KF Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF Kassaflöde från den löpande verksamheten KF Investeringsverksamheten Lämnade kapitaltillskott KF Lämnade koncernbidrag KF Förvärv av aktier i dotterföretag KF Avyttring av aktier i dotterföretag KF Förvärv av rörelse/inkråm KF Avyttring av rörelse/inkråm KF Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF Förvärv av finansiella tillgångar KF Avyttring av finansiella tillgångar KF Kassaflöde från investeringsverksamheten KF Finansieringsverksamheten Nyemission KF Erhållna aktieägartillskott KF Utbetald utdelning KF Erhållna koncernbidrag KF Lämnade koncernbidrag KF Upptagna lån KF Amortering av lån KF Förändring av checkräkningskredit KF148 0 Kassaflöde från finansieringverksamheten KF Årets kassaflöde KF Likvida medel vid årets början KF Kursdifferens i likvida medel KF Likvida medel vid årets slut KF Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar av tillgångar KF Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF Avsättningar till pensioner KF Övriga avsättningar KF Orealiserade valutakursdifferenser KF Andra ej likviditetspåverkande poster KF Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF / 21

12 Särskild rapport Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) Leverans av värme för uppvärmning (MWh) 1.1 Levererad värme inom koncernen FV Levererad värme till intresseföretag FV Levererad värme inom den juridiska personen FV Levererad värme externt FV Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh) 2.1 Levererad el inom koncernen FV Levererad el till intresseföretag FV Levererad el inom den juridiska personen FV Levererad el externt FV Totalt levererad el FV / 21

13 Redovisnings- och värderingsprinciper Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) * Redovisnings- och värderingsprinciper: Utgångspunkten för fördelningsprinciperna är den officiella balans - och resultaträkningen per för Alingsås Energi Nät AB. I bolagets räkenskaper har uppdelning av intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mellan olika verksamhetsgrenar elnät, värme, stadsnät och tjänster skett alltsedan bolaget började bedriva verksamhet år * Avskrivningsprinciper: Anläggningstillgångar: Avskrivningar har gjorts enligt bedömd nyttjandeperiod. För byggnader anskaffade genom övertag av verksamheten från Alingsås kommun beräknas dock planenliga avskrivningar på kommunens ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningar sker enligt följande: Maskiner och inventarier 5-10 år, Datorer 3 år, Fjärrvärmeanläggningar år, Fjärrvärmeverk år, Byggnader år, Byggnadsinventarier 5-15 år och Markanläggningar 5-20 år. * Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.: Utgångspunkten är den officiella balansräkningen per för Alingsås Energi Nät AB. I bolagets räkenskaper har uppdelning av tillgångar och skulder mellan olika verksamhetsgrenar elnät, fjärrvärmenät, stadsnät och tjänster skett allt sedan bolaget startade sin verksamhet år Fr o m år 2008 är även koncernbidraget fördelat mellan de olika verksamhetsgrenarna. Beräknad upplupen skatt på ackumulerat resultat har t o m år 2007 redovisats som avsättning för skatter, fr o m år 2008 klassificeras denna post som ett internt mellanhavande. * Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar: Prissättningen internt inom bolaget sker enligt självkostnadsprincipen. Försäljning till andra bolag inom koncernen sker till marknadsmässiga priser. Ingen personal är anställd på kostnadsstället Värme. All tid är fördelad efter nedlagd tid enl tidredovisning. Personalkostnader i rapporten är fördelade kostnader. Övriga upplysningar: Med investering avses en utgift vilken syftar till att nyskapa och/eller ersätta kapacitet och som förväntas medföra nytta i framtiden. För att en investering skall föreligga skall den beräknade ekonomiska livslängden överstiga 3 år. Med reinvestering avses ersättande av befintlig anläggning eller anläggningsdel med ny, vilket leder till att dess ursprungliga funktion återställs. Med underhåll avses åtgärder som erfordras för att anläggning eller anläggningsdel skall kunna utnyttjas på ursprungligt avsett sätt, men som inte höjer dess prestanda och som inte, eller endast i ringa grad, förlänger dess livslängd. Syftet med underhåll är att förhindra störning, bortfall eller haveri. 13 / 21

14 Not - Leasing Leasing Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått. Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tkr) 2014 Specificera: TUL201 0 TUL202 0 TUL203 0 TUL204 0 TUL205 0 Totalt 0 Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tkr) 2014 Specificera: TUL302 0 TUL303 0 TUL304 0 TUL305 0 TUL306 0 Totalt 0 14 / 21

15 Tilläggsupplysningar 1-3 Noter till resultaträkning 1. Övriga rörelseintäkter (tkr) Specificera: Tillfällig uthyrning TU TU TU Övrigt TU Totalt Övriga rörelsekostnader (tkr) Specificera: Lokaler, inventarier och data kostnader TU Adm. kostnader TU Förvaltening och externa tjänster TU Övrigt TU Totalt Övriga externa kostnader (tkr) Specificera: Material anl. TU Rep och underhåll anl. TU Entreprenader anl. TU Konsultarvoden anl. TU Totalt / 21

16 Tilläggsupplysningar 4-7 Noter till resultaträkning 4. Medelantal anställda Män TU Kvinnor TU Totalt TU Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr) Styrelse och VD TU Övriga anställda TU Totalt TU Sociala kostnader TU varav pensionskostnad TU varav pensionskostnad för styrelse och VD TU Totalt löner och sociala kostnader TU Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr) Utdelning TU Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU Nedskrivningar TU Återförda nedskrivningar TU Övrigt TU Totalt TU Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) Ränteintäkter från koncernföretag TU Övriga ränteintäkter TU Övrigt TU Totalt TU / 21

17 Tilläggsupplysningar 8-10 Noter till resultaträkning 8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) Räntekostnader till koncernföretag TU Övriga räntekostnader TU Övrigt TU Totalt TU Skatt på årets resultat (tkr) Aktuell skatt för året TU Upplösning av avsättning för skatter TU Uppskjuten skatt TU Övrigt TU Totalt TU Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU Övriga interimsposter TU Totalt TU / 21

18 Tilläggsupplysningar 11 Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift) Aktiekapital Uppskrivning sfond Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Utdelning 0 0 Balanseras i ny räkning Fondemission Nyemission Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång 0 0 Årets resultat Belopp vid periodens utgång / 21

19 Tilläggsupplysningar Noter till balansräkning 12. Långfristiga skulder (tkr) Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU Totalt TU Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) Förutbetalda intäkter nätavgifter TU Övriga interimsposter TU Totalt TU / 21

20 Tilläggsupplysningar Noter till resultat- eller balansräkning 14. Övriga upplysningar Specificera: TU TU TU TU Totalt Övriga upplysningar Specificera: TU TU TU TU Totalt Övriga upplysningar Specificera: TU TU TU TU Totalt / 21

21 Underskrifter Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter Intyg avseende denna årsrapport enligt bestämmelserna i Förordningen om redovining av nätverksamhet (SFS 1995:1145) och (SFS 1998:1151) har avgivits den Hans Gavin Auktoriserad revisor Alingsås Billy Westerholm Ordförande Gunnar Henriksson Vice ordförande Anne-Marléne Hjortskog Björn Svennung Roger Andersson Bengt Sernestrand Ulla Dalén Jan Olofzon VD 21 / 21

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Ystad Energi AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Ystad Energi AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Ystad Energi AB 1 / 22 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bolaget som helhet bedriver elnätverksamhet, värmeproduktion,

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Kristinehamns Fjärrvärme AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Kristinehamns Fjärrvärme AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Kristinehamns Fjärrvärme AB 1 / 24 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bolagets syfte är att erbjuda kunderna

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Bollnäs Energi AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Bollnäs Energi AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Bollnäs Energi AB 1 / 24 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bollnäs Energi AB, 556712-5314, med säte i Bollnäs

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Sala-Heby Energi AB 1 / 24 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för SALA-HEBY

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Mälarenergi AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Mälarenergi AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Mälarenergi AB 1 / 26 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Mälarenergis vision lyder: Alla trivs och utvecklas

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (9) Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller tre olika verksamheter Naturgasverksamheten delas upp i tre verksamheter; transmission,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Västervik Miljö & Energi AB

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Västervik Miljö & Energi AB 2015 Årsrapport Fjärrvärme Västervik Miljö & Energi AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Fjärrvärmeverksamheten består i att producera

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Gävle Energi AB

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Gävle Energi AB 2015 Årsrapport Fjärrvärme Gävle Energi AB 1 / 22 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Gävle Energi AB:s köper in hetvatten från dotterbolaget

Läs mer

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Pemco Energi AB

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Pemco Energi AB 2015 Årsrapport Fjärrvärme Pemco Energi AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Pemco Energi AB äger och driver fjärrvärmeanläggningen

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Ragunda Energi & Teknik AB

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Ragunda Energi & Teknik AB 2015 Årsrapport Fjärrvärme Ragunda Energi & Teknik AB 1 / 22 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen för Ragunda Energi och Teknik

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Eksta Bostads AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Eksta Bostads AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Eksta Bostads AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Inom ramen för Eksta Bostads AB:s verksamhet produceras

Läs mer

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480)

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480) ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Innehåll: Sida Förvatningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för Kvismardalens Vind ek för 769610-7247 Räkenskapsåret 2013 1 ( 9) Styrelsen för Kvismardalens Vind ek för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning årsredovisning 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Ledarna får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Albin Metals AB 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Tegeliften AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 07 01 2013 08 31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva turistfrämjande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar Bolag Selfhelpgruppen AB Org nr 556562-9135 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (9) Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller tre olika verksamheter Naturgasverksamheten delas upp i fyra verksamheter; transmission,

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Akademigården

Bostadsrättsföreningen Akademigården Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Akademigården Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Akademigården 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Akademigården,

Läs mer

2013 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Köpings kommun Stadskansliet

2013 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Köpings kommun Stadskansliet 2013 Årsrapport Fjärrvärme Köpings kommun Stadskansliet 1 / 22 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Fjärrvärmeverksamheten i Köpings kommun

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835 Moretime Professional Services AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Moretime Professional Services AB (publ) 1 (9) Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Redovisningskommentarer

Läs mer

ÖJESTRAND GOLF CLUB. Org nr 889202-0259 RESULTATRÄKNINGAR

ÖJESTRAND GOLF CLUB. Org nr 889202-0259 RESULTATRÄKNINGAR 1 RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkning Not 150101 140101 150101 140101-151231 -141231-151231 -141231 Rörelsens intäkter 1 6 896 134 6 581 120 1 259 709 1 147 810 Summa intäkter 6 896 134 6 581 120 1 259 709

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet;

Energimarknadsinspektionens författningssamling. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet; Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) EIFS 2010:x Utkom från trycket den.. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet;

Läs mer

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Mjölby-Svartådalen Energi AB

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Mjölby-Svartådalen Energi AB 2015 Årsrapport Fjärrvärme Mjölby-Svartådalen Energi AB 1 / 22 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE), organisationsnummer

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA 1 (10) Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA Årsrapport Årsrapporten och uppgifter om drift- och affärsförhållanden redovisas i en sammanställd

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Borgholm Energi AB

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Borgholm Energi AB 2015 Årsrapport Fjärrvärme Borgholm Energi AB 1 / 22 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet; beslutade

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Kalmar Energi Värme AB

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Kalmar Energi Värme AB 2015 Årsrapport Fjärrvärme Kalmar Energi Värme AB 1 / 22 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Verksamheten omfattar produktion, distribution

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Erik på Öland 769616-5674

Årsredovisning. Brf Erik på Öland 769616-5674 1(9) Årsredovisning Brf Erik på Öland Styrelsen för Brf Erik på Öland får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01 - Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610 Bolag Selfhelpkliniken Gävleborg AB Org nr 556549-5610 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

ERIC ANDERSSON GRUPPEN

ERIC ANDERSSON GRUPPEN ERIC ANDERSSON GRUPPEN Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Familjeföretag i tredje generationen 5 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkningar för koncern 10 Balansräkningar för koncern

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Vetlanda Energi & Teknik AB

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Vetlanda Energi & Teknik AB 2015 Årsrapport Fjärrvärme Vetlanda Energi & Teknik AB 1 / 22 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Fjärrvärmeverksamheten inom Vetlanda Energi

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA Ert datum Er referens 1 (16) Nätreglering 016-16 27 00 neon@ei.se Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA Årsrapport Årsrapporten och uppgifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Göteborg Energi Gasnät AB

Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Trollhättan Energi AB

2015 Årsrapport Fjärrvärme. Trollhättan Energi AB 2015 Årsrapport Fjärrvärme Trollhättan Energi AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Fjärrvärmeverksamheten är ett affärsområde inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31.

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. Glass Safe Sweden AB (publ.) 5565557-8142 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Glass Safe Sweden AB (publ),, får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Equity Dynamics AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2007 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA 1 (10) Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA Årsrapport Årsrapporten och uppgifter om drift- och affärsförhållanden redovisas i en sammanställd

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning. Massolit Media AB (publ) 556575 2960

MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning. Massolit Media AB (publ) 556575 2960 MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning 2013 01 01 2013 12 31 Massolit Media AB (publ) 556575 2960 1 (26) Styrelsen och verkställande direktören för Massolit Media AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG BYGG INNEHÅLL Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer