Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning"

Transkript

1 årsredovisning 2012

2 Styrelsen och verkställande direktören för Ledarna får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 5 Balansräkning - koncernen 6 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser - koncernen Kassaflödesanalys - koncernen 8 Resultaträkning - förbundet 9 Balansräkning - förbundet 10 Ställda säkerheter och 11 ansvarsförbindelser - förbundet Kassaflödesanalys - förbundet 12 Noter med redovisningsprinciper och 13 bokslutskommentarer Underskrifter 25 Alla belopp redovisas, om inte annat anges i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

3 Verksamhetsberättelse Allmänt om verksamheten Ledarna Sveriges chefsorganisation, ger service, stöd och gemenskap till ca medlemmar. Koncernen omfattas av förbundet Ledarna med de helägda dotterbolagen Ledarna Chefsservice LCS AB, org nr , och AB Svantåsa, org nr AB Svantåsa är ett vilande bolag. Ledarna Chefsservice LCS AB äger 100 procent av aktierna i Chesto AB, org nr Ledarna Chefsservice LCS AB och Chesto AB äger var för sig 50 procent av Chef Stockholm HB, org nr LEDARNA Äger 100% av aktierna i Ledarna Chefsservice LCS AB och 100% av aktierna i AB Svantåsa 100 % 100 % Ledarna Chefsservice LCS AB AB Svantåsa Äger 100% av aktierna i Chesto AB samt 50% av Chef Stockholm HB 100 % Chesto AB Äger 50% Chef Stockholm HB 50 % 50 % Chef Stockholm HB Förbundet - Verksamhet och organisation Inom Ledarna fanns vid årets slut 23 st. branschföreningar. De har stor självständighet med egna stadgar och beslutande organ. Föreningarnas uppgift, förutom att ta vara på den enskilde medlemmens demokratiska möjlighet att påverka Ledarnas inriktning och verksamhet, är bl a att driva branschspecifika frågor. Representantskapet är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder minst 1 gång per år. Vart fjärde år hålls ett utökat sammanträde, kallat kongress. Kongress hölls 2010 och där fastställdes riktlinjer för den kommande fyraårsperioden och motioner behandlades från medlemmarna och deras organisationer. Kongressen valde då också ny styrelse. Våren 2014 kommer Ledarnas nästa kongress att hållas. Styrelsen är Ledarnas högsta beslutande organ då representantskapet ej sammanträder. Styrelsen består av en anställd ordförande och tio aktiva medlemmar samt en representant för förbundets personal. Styrelseordföranden är Annika Elias och verkställande direktör är Per Hedelin. Styrelseordföranden Annika Elias ansvarar för Ledarnas strategiska intressen, mot allianser och andra intressen samt mot demokratiorganisationen. Verkställande direktören Per Hedelin är underställd styrelsen och ansvarar för kansliorganisationen, den löpande förvaltningen och affärsverksamheten enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Förbundets ledningsgrupp består av VD, vice vd samt cheferna för kommunikation, sälj, service och utveckling, IT och administrativ service. Huvudpunkter i Förbundets ekonomi Medlemsintäkterna var 218,3 Mkr (210,3) en ökning med 7,9 Mkr. Medlemsantalet ökade under året med 2,78 procent, från till vid årets slut. Förbundsstyrelsen har för 2012 ett beslut om att ha en långsiktig ekonomisk balans. I princip är det ett förtydligande av 2006 års kongressmål om att bibehålla balans mellan medlemsverksamhetens intäkter och kostnader. Intäktsdrivande och kostnadsbesparande investeringar kan under vissa perioder behöva finansieras genom Ledarnas samlade kapital. Resultatet från medlemsverksamheten är för ,0 (2,9). Den stora differensen beror framförallt på engångsbeloppet på 26,1 Mkr vi betalar i samband med att vi byter förvaltning av tjänstepensionen från SPP till Alecta. Resultatet från kapitalförvaltningen är 27,9 Mkr (21,5). I resultatet ingår realisationsresultat från värdepapper med - 1,0 Mkr (10,2) samt en utdelning från dotterbolagen på 17,2 Mkr. Skillnaden mellan marknadsvärdet och anskaffningsvärdet på förbundets värdepapper uppgår vid årsskiftet till 46,3 Mkr (22,8). 2

4 Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -12,2 Mkr (24,5). Ingen avsättning till grundfonden har gjorts för Grundfonden uppgår till 280,8 Mkr (280,8) eller kr/medlem (3 216).Inga avsättningar till Grundfonden har gjorts under Placeringspolicy Årligen reviderar förbundsstyrelsen förbundets placeringspolicy. Policyn innehåller restriktioner på flera nivåer och värdet av alla placeringar redovisas förbundsstyrelsen i samband med tertialrapporteringen. De övergripande restriktionerna och aktuell tillgångsallokering ser ut som följer per Fördelning per tillgångsslag Min Max Aktuell Aktier 20% 50% 35% Räntebärande värdepapper Fastigheter Alt. placeringar 10% 50% 19% 25% 50% 46% 0% 5% 0% Händelser efter räkenskapsårets utgång Ledarna köpte i januari 2013 alla aktier i Tidningen Chefs dotterbolag Chef Annons AB,org nr. och namnändrade bolaget till Ledarnas utvecklingsbolag under uppbyggnad i Stockholm AB Förslag till Resultatdisposition Balanserade vinstmedel Årets resultat Förbundsstyrelsen föreslår att det balanserade resultatet kr överförs i ny räkning. I koncernen erfordras inga avsättningar till bundna reserver. Koncernen Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår fritt eget kapital till Tkr. Förbundets resultat och ekonomiska ställning per framgår av följande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med kommentarer. Nothänvisning finns i både resultat- och balansräkningarna och under noterna lämnas utförligare kommentarer. 3

5 Kostnadsfördelning med medlemmen i fokus Så här används medlemsintäkterna Figuren nedan visar Ledarnas kostnadsfördelning för de olika funktionerna. De totala kostnaderna uppgår till 262,7 Mkr (211,7). Av dessa utgör personalkostnaderna 148,5 Mkr (111,5), vilket motsvarar 52,68 procent av de totala kostnaderna. Förbundets resultat (Mkr) Intäkter 222,6 214,6 204,5 195,6 177,1 178,5 173,4 Kostnader -262,7-211,7-193,8-175,5-193,5-175,1-166,4 Resultat medlemsverksamhet Jämförelsestörande poster -40,0 2,9 10,6 20,1-16,3 3,5 7,0-26,1 0,0 0,0 0,0-1,8-4,4-12,9 Resultat kapitalförvaltning 27,8 21,5 29,1 12,1-5,0 9,2 28,6 Resultat efter finansiella poster Balansomslutning -12,2 24,5 39,7 32,1-23,2 8,2 22,7 585,5 584,4 660,0 617,7 574,2 556,7 542,3 Medelantalet anställda Antal medlemmar vid årets slut Så här används pengarna % Service och Utveckling 23% Adminsitrativ service 15% Försäljning och Medlemskap 9% Ledning ink demokratiorg 20% Chef 8% Kommunikation 14% Bransch och Avtal 11% 4

6 Resultaträkning - koncernen Belopp i Tkr Not Medlemsverksamhet Medlemsavgifter Övriga intäkter Bidrag Summa intäkter Direkta medlemskostnader Övriga externa kostnader 5,6, Personalkostnader Bidrag till föreningar med mera Avgifter till andra organisationer Avskrivningar anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat från medlemsverksamheten Kapitalförvaltning Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Fastigheternas resultat Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från kapitalförvaltningen Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

7 Balansräkning - koncernen Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager med mera Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Balansräkning - koncernen Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Koncernens kapital 25 Bundet eget kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Avsättningar Fonder Avsättning för uppskjuten skatt Avsättning pensioner Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i Tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 7

9 Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Utbetald konfliktersättning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Belopp i Tkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag Avsättning till pensioner Övriga avsättningar

10 Resultaträkning - förbundet Belopp i Tkr Not Medlemsverksamhet Medlemsavgifter Övriga intäkter Bidrag Summa intäkter Direkta medlemskostnader Övriga externa kostnader 5,6, Personalkostnader Bidrag till föreningar med mera Avgifter till andra organisationer Avskrivningar anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat från medlemsverksamheten Kapitalförvaltning Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Fastigheternas resultat Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från kapitalförvaltningen Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

11 Balansräkning - förbundet Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Balansräkning - förbundet Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 25 Ändamålsbestämt kapital Grundfonden Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Avsättningar Fonder Avsättning pensioner Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - förbundet Belopp i Tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

13 Kassaflödesanalys - förbundet Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - förbundet Belopp i Tkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Övriga avsättningar

14 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i Tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Förbundet följer årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma värderingsprincip tillämpades föregående år. Medlemsintäkter Medlemsintäkter bokförs löpande under året i den period de inflyter. Värderingsprinciper med mera Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Aktier och andelar Aktier och andelar samt obligationer som är anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde. Nedskrivning sker till marknadsvärde om så bedöms erforderligt. Skatt Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas som 22 procent på årets förändring av obeskattade reserver. Varulager Varulagret värderat till anskaffningsvärde med avdrag för 3 procent inkurans. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Nyttjandeperiod Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderföretaget Materiella anläggningstillgångar Byggnadsinventarier 20 år 20 år Byggnader 50 år 50 år Uppskrivning av byggnad (gjord före 2001) 50 år 50 år I byggnaderna ingående maskinell utrustning anskaffad före år 20 år Inventarier 5 år 5 år Datorer 3 år 3 år Goodwill 10 år - Koncernredovisning Omfattning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 procent av rösterna. Redovisningsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats. Koncernuppgifter Av årets inköp i moderförbundet avser 18,5 Mkr (17,4) inköp från andra koncernföretag. Av årets försäljning i moderförbundet avser 1,6 Mkr (0) försäljning till andra koncernföretag. Koncernens sammansättning Ledarnas dotterbolag AB Svantåsa, org nr är vilande. Ledarnas dotterbolag Ledarna Chefsservice LCS AB, org nr , äger 100 procent av aktierna i bolaget Chesto AB, org nr Ledarna Chefsservice LCS AB och Chesto AB äger var för 50 procent av Chef Stockholm HB, org nr Chef Stockholm HB äger 100 procent av aktierna i Chef Annons AB, org nr

15 Not 1 Medlemsavgifter Koncernen och förbundet Medlemsintäkter fördelade på olika grupper Aktiva medlemmar Passiva medlemmar Studerandemedlemmar Not 2 Övriga intäkter Koncernen Skadestånd 27 Försäljning av tjänster Administrationsbidrag Trygg Hansa och Bliwa Försäljning av inventarier mm 61 Försäljningsintäkter Chef Stockholm HB Förbundet Skadestånd 27 Försäljning av tjänster Administrationsbidrag Trygg Hansa och Bliwa Försäljning av inventarier mm Not 3 Bidrag Koncernen och förbundet PTK bidrag till försäkringsverksamhet Not 4 Direkta medlemskostnader Förbundet Tidningen Chef med Nytt från Ledarna

16 Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncernen Revisionsuppdrag Andra uppdrag Förbundet Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 6 Leasingavgifter Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Koncernen Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Förbundet Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Leasingavgifterna avser till största delen data- kontorsutrustning. 15

17 Not 7 Övriga externa kostnader Koncernen Stab och Pr& Opinion Demokrati Service och Utveckling Sälj och Medlemskap Bransch och Avtal Kommunikation Sjöfarten IT Ekonomi och logistik Av styrelse beslutade uppdrag LCS -859 Svantåsa -1 Chef Stockholm HB Eliminerat i koncernredovisningen Förbundet Stab och Pr& Opinion Demokrati Service och Utveckling Sälj och Medlemskap Bransch och Avtal Kommunikation Sjöfarten IT Ekonomi och logistik Av styrelse beslutade uppdrag Not 8 Personalkostnader Medelantalet anställda varav varav män män Förbundet Sverige 98 36% 93 39% Totalt i förbundet 98 36% 93 39% Dotterföretag Sverige 20 35% 23 30% Totalt i dotterföretag 20 35% 23 30% Koncernen totalt % % Medelantalet anställda har beräknats som antalet arbetade timmar i förhållande till normalarbetstid. 16

18 Antalet styrelseledamöter m.fl Styrelse varav Styrelse varav och vd kvinnor och vd kvinnor Förbundet Dotterföretag Koncernen totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Förbundet (varav pensionskostnad) (25 680) 1) (15 939) Dotterföretag (varav pensionskostnad) (1 810) (1 481) Koncernen totalt (varav pensionskostnad) 1) (27 490) 1) (17 420) 1) Av koncernens och förbundets pensionskostnader avser (2 426) Tkr gruppen styrelse, vd och vvd. Av dotterföretagens pensionskostnader avser 356 Tkr (163) gruppen styrelse och vd. Koncernen och förbundet har inga utestående pensionsförpliktelser. I resultaträkningen för 2012 ingår ianspråktagande av tidigare års avsatta medel för förtids- pensioneringar och uppsägningslöner med 0 (2 485) Tkr. Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och övriga anställda Styrelse, vd Övriga Styrelse, vd Övriga och vice vd anställda och vice vd anställda Förbundet (varav tantiem o.d.) ( ) ( ) ( ) ( ) Dotterföretag (varav tantiem o.d.) Koncernen totalt (varav tantiem o.d.) ( ) ( ) ( ) ( ) Specifikation av löner, förmåner och andra ersättningar för gruppen Styrelse, vd och vice vd i förbundet Löner, förmåner, Sociala kostnader Löner, förmåner, Sociala kostnader ersättning inkl pensioner ersättningar inkl pensioner Styrelsens ordförande Övriga styrelseledamöter Verkställande direktören Vice verkställande direktören Verkställande direktörens anställningsvillkor innebär vid uppsägning från arbetsgivarens sida lön under uppsägningstiden, 6 månader, och därefter avgångsersättning motsvarande maximalt 24 månadslöner. För övriga befattningshavare med speciella anställningsvillkor gäller en ersättningstid om månader. För ovanstående befattningshavare gäller vid uppsägning från arbetstagarens sida en arbetsskyldighet på 3-15 månader. 17

19 Not 9 Avgifter till andra organisationer Koncernen och förbundet PTK Övrigt Not 10 Avskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar Koncernen Goodwill, förvärv av Chef Stockholm HB Inventarier Förbundet Inventarier Not 11 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen Utdelningar Ränteintäkter Realisationsresultat värdepapper Förbundet Utdelningar Ränteintäkter Realisationsresultat värdepapper

20 Not 12 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga Förbundet Ränteintäkter, övriga Not 13 Fastigheternas resultat Koncernen och förbundet Hyresintäkter, externa Hyresintäkter, interna Fastighetskostnader Räntekostnader Avskrivning på byggnad Not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader, övriga Förbundet Räntekostnader, övriga Not 15 Bokslutsdispositioner Förbundet Återföring av periodiseringsfond Not 16 Skatt på årets resultat Koncernen Inkomstskatt Uppskjuten skatt Förbundet Årets Inkomstskatt

21 Not 17 Goodwill Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid perioden slut Not 18 Byggnader och mark Koncernen och förbundet Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Ombyggnad Pågående nybyggnad Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Ackumulerade uppskrivningar Vid årets början och slut Redovisat värde vid perioden slut Uppskrivningar/nedskrivningar En värdering av fastigheten Hals 2:41 i AB Svantåsa utfördes 1999 av en oberoende värderingsman. Fastigheten skrevs då ned till marknadsvärderingen med Tkr. För att bolaget skattemässigt skulle klara denna nedskrivning lämnade Ledarna ett motsvarande ovillkorat aktieägartillskott som hos Ledarna ökade aktiernas bokförda värde. Ledarna fick därmed ett nedskrivningsbehov av aktievärdet på AB Svantåsa som skrevs ned med Tkr. Nedskrivningen användes till att skriva upp fastigheten Hantverkaren 20 vars anskaffningsvärde låg långt under dess taxeringsvärde. Koncernen och förbundet Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) Taxeringsvärden, mark (i Sverige)

22 Not 19 Inventarier Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början och slut Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Förbundet Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början och slut Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Not 20 Andelar i koncernföretag Förbundet Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början och slut Redovisat värde vid periodens slut Spec av förbundets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Antal Andel Bokfört Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde AB Svantåsa, , Stockholm , Ledarna Chefsservice LCS AB, , Stockholm , Not 21 Fordringar hos koncernföretag Förbundet Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande fordringar Redovisat värde vid periodens slut

23 Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen och förbundet Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande tillgångar Avgående tillgångar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början och slut Redovisat värde vid årets slut Koncernen/Förbundet Specifikation av Antal Börsvärde Bokfört värdepapper eller motsv värde Aktier och andelar i svenska bolag Collectum AB Andelar Svenska Handelsbanken, Fixed Income Absolut Return Svenska Handelsbanken Klick Sverige Östg. Enskilda Bank, Danske Fonder Aktiv Förm.förvaltn Östg. Enskilda Bank, Danske Fonder Sverige Räntefond Östg. Enskilda Bank, Danske Fonder Sverige Likviditet Östg. Enskilda Bank, Danske Fonder XACTOMXS Totalt Not 23 Andra långfristiga fordringar Koncernen och förbundet Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande fordringar Reglerade fordringar Redovisat värde vid årets slut

24 Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Chef Stockholm HB Administrationsbidrag från Trygg-Hansa och Bliwa Trygg-Hansa Palett 469 Securitas Sverige AB 174 Rikskuponger IBM Svenska AB 175 Forefront AB First Card 134 Danske Bank, fondprovision kv Upplupna medlemsintäkter Övriga poster Förbundet Chef Stockholm HB Administrationsbidrag från Trygg-Hansa och Bliwa Trygg-Hansa Palett 469 Securitas Sverige AB 174 Rikskuponger IBM Svenska AB 175 Forefront AB First Card 134 Danske Bank, fondprovision kv Upplupna medlemsintäkter Övriga poster Not 25 Eget kapital Bundna Fria Årets Koncernen reserver reserver resultat Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning Överförs till ny räkning Årets resultat Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Justering pga ändrad skattesats Vid årets slut Förbundet Grundfonden Balanserat Årets resultat resultat Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning Resultatdisposition Årets resultat Vid årets slut Not 26 Periodiseringsfonder Förbundet Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Av obeskattade reserver utgör (6 986) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens. 23

25 Not 27 Fonder Koncern och förbundet Fond för kongress Ledarnas Mångfaldsfond Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Personalrelaterade upplupna kostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda hyresintäkter Förbundet Personalrelaterade upplupna kostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda hyresintäkter

26

27

28 är Sveriges chefsorganisation med fler än medlemmar. Som medlem i Ledarna får du stöd både i din yrkesroll som chef och som anställd. Ett dubbelt perspektiv ingen annan erbjuder. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Telefon: Fax: Ledarnas servicecenter:

ledarnas årsredovisning 2013 Ledarnas årsredovisning 2013

ledarnas årsredovisning 2013 Ledarnas årsredovisning 2013 ledarnas årsredovisning 2013 Ledarnas årsredovisning 2013 2013 Ledarna 1 Styrelsen och verkställande direktören för Ledarna får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj.

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj. 1 /15 ÅRSREDOVISNING 2010 FÖR SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Svenska Stöldskyddsföreningen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Equity Dynamics AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2007 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar Bolag Selfhelpgruppen AB Org nr 556562-9135 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480)

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480) ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610 Bolag Selfhelpkliniken Gävleborg AB Org nr 556549-5610 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Albin Metals AB 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 1(19) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Ågesta Golfklubb 814000-0392. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Ågesta Golfklubb 814000-0392. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Ågesta Golfklubb Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Hammarby Bandy AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning Innehållsförteckning: Sida Hammarby Bandy AB (publ) Förvaltningsberättelse

Hammarby Bandy AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning Innehållsförteckning: Sida Hammarby Bandy AB (publ) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Hammarby Bandy AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Akademigården

Bostadsrättsföreningen Akademigården Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Akademigården Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Akademigården 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Akademigården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(23) Tjörns Bostads AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2014/2015

Årsredovisning 2014/2015 Årsredovisning 2014/2015 Utsynade stamblock av tall i Skorped Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 Vid vårt styrelsemöte i mitten av december 2015 beviljades 36 stycken nya medlemmar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Innehåll: Sida Förvatningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG BYGG INNEHÅLL Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org Nr: 556530-4523 Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org.nr: 556530-4523 får härmed avge årsredovisning för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Styrelsen

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för Kvismardalens Vind ek för 769610-7247 Räkenskapsåret 2013 1 ( 9) Styrelsen för Kvismardalens Vind ek för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fibernät

ÅRSREDOVISNING 2013. Fibernät ÅRSREDOVISNING 2013 Fibernät Styrelsen och verkställande direktören för Ljungby Energi AB Styrelsen och verkställande direktören för Org nr Ljungby Energi AB Org får nr härmed avge Årsredovisning får härmed

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Lerum Energi AB

Årsredovisning 2005 för Lerum Energi AB Årsredovisning 2005 1 Årsredovisning 2005 för Lerum Energi AB Verksamhetsberättelse Eldistribution Verksamheten under året präglades av två större händelser, dels stormen Gudrun och dels en totalrenovering

Läs mer

KALIXBO ÅRSREDOVISNING

KALIXBO ÅRSREDOVISNING KALIXBO ÅRSREDOVISNING 2014 Förord.... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Koncern Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.... 9 Kassaflödesanalys... 10 Moderföretag

Läs mer

IF FRISKIS & SVETTIS VISBY. Org.nr. 834001-2882 ÅRSREDOVISNING 2013

IF FRISKIS & SVETTIS VISBY. Org.nr. 834001-2882 ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för IF Friskis & Svettis Visby får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01- 01--2013-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2-5 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 Valberedningens förslag

Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 Valberedningens förslag Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 Valberedningens förslag Kallelse Ordinarie årsstämma för Vallberga Lantmän ek.för. hålls i Solbacken, Edenberga tisdagen den 24 mars 2015 klockan 19.00. Ärenden

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning. Massolit Media AB (publ) 556575 2960

MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning. Massolit Media AB (publ) 556575 2960 MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning 2013 01 01 2013 12 31 Massolit Media AB (publ) 556575 2960 1 (26) Styrelsen och verkställande direktören för Massolit Media AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)!

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)! BrfBorggården99 Org.nr76960327493 Org.nr76960327493 Förvaltningsberättelse2014 Föreningensverksamhet Fastigheter BrfBorggårdenbildadesimaj1999.FastighetenRimfrosten2förvärvadesden19 september2000avstockholmshemab.fastighetenvilkenmanupplåterlägenheter

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening 79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst Årsredovisning 2014 Piteå Föreningschefen har ordet Nu har precis 2014 passerat och vi har ett intressant 2015 framför oss. Under det gångna året har vi investerat

Läs mer

Årsredovisning 2012. Förvaltningsberättelse. Sveriges Ornitologiska Förening Org nr 802006-1126. Allmänt om verksamheten. Resultatutveckling

Årsredovisning 2012. Förvaltningsberättelse. Sveriges Ornitologiska Förening Org nr 802006-1126. Allmänt om verksamheten. Resultatutveckling 1 (11) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Resultatutveckling Moderföreningens samlade rörelseintäkter uppgick för verksamhetsåret 2012 till 12 403 tkr (föregående år 9 667 tkr). Intäktsökningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2013 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 647 (6 127) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 Styrelsen för Org.nr: 769605-6477 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. För. BRF Vinkremlan. 716419-4305. Räkenskapsåret

Årsredovisning. För. BRF Vinkremlan. 716419-4305. Räkenskapsåret 1 Årsredovisning För BRF Vinkremlan. Räkenskapsåret 2005 2 Styrelsen för BRF Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt om verksamheten

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening 1(11) Korpen Stockholms Motionsidrottsförening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening. VISITÖREN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening. VISITÖREN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2006 HSB Bostadsrättsförening VISITÖREN i Helsingborg Visitören i Helsingborg 1(13) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Visitören i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för

Läs mer

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin Årsbokslut för Svensk Förening För Allmänmedicin 802009-5397 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 12 31 Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2010-07-01-2011-12-31. Svensk Förening För

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Marks Golfklubb

Årsredovisning. Marks Golfklubb Årsredovisning för Marks Golfklubb 865000-1749 Räkenskapsåret 2015 Marks Golfklubb 1 (9) Styrelsen för Marks Golfklubb får härmed avge åresredovinsing för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Väsentliga

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Årsredovisning 2013. Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622

Årsredovisning 2013. Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622 Årsredovisning 2013 Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622 Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...8 Noter och bokslutskommentarer...9 Underskrifter...

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning 2007. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2007. Innehållsförteckning Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Finansiella rapporter 4-12 Redovisningsprinciper och noter 13-20 Revisionsberättelse 21 Ägarstruktur 23 Adress & Kontaktuppgifter 24

Läs mer