Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl. 14:00-16:40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40"

Transkript

1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP) Kurth Engwall (SD) Christina Hanstål (M) Freddy Jönsson (EP) Katarina Nilsson (KD) Carin Olsson (C) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Marita Tuvesson (S) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Dag Olofsson (M) Karin Hyberts (M) Christina Flodén (M) Karl-Erik Asp (M) Gunnel Johansson (M) Anders Källström (C) Pia Radil (S) Barbro Widell (S) Patrik Ohlsson (SD) Sergio Garay, socialchef Pernilla Söderkvist, kommunikatör Amelie Gustafsson, planeringschef Andreas Persson, ekonom Patrik Krook, ekonom, , Lena Tebring, kanslichef, 188 Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare, Annika Ulfström, verksamhetschef, Lena Östholm, verksamhetsutvecklare, Filippa Kurdve, enhetschef, Sanna Ghrieb, enhetschef, samt del av 208 Linda Lundberg, utrednings- och kvalitetsutvecklare, samt del av 208 Elisabeth Alm, sekreterare 1

2 Utses att justera: Kurth Engwall och Tony Asp Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Elisabeth Alm _ Jan-Olof Sewring _ Kurth Engwall Tony Asp ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, socialförvaltningen Underskrift Elisabeth Alm 2

3 Innehållsförteckning Närvaroförteckning Dag och tid för justering Val av protokolljusterare 186 Upplysningar Information om projekt Hälsostaden 2013/ Information om ny politisk organisation Årsredovisningar avseende 2013 för av socialnämnden förvaltade stiftelser 2014/ Budgetuppföljning per den 30 september / Yttrande gällande socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans 2014/ Ratten - kvalitets- och målstyrningsarbete 2014/ Förslag till ekonomisk ersättning för jourhem i brukarens hem vid personlig assistans 194 Information om resultatet av upphandlingen omfattande Englamark och Livtaget 2014/ / Svar på övriga frågor från socialnämnden och arbetsutskottet Utvärdering sociala jouren hösten / Mottagande av ensamkommande flyktingbarn 2014/ Tillägg till socialnämndens delegationsförteckning 2014/ Uppföljning av remisser 2014/ Redovisning av delegeringsbeslut 2014/ Anmälningsärenden - allmänna 2014/5 23 3

4 202 Anmälningsärenden - enskilda Urvalsärenden Övrigt 30 4

5 SN 186 Upplysningar Dagordningen Ärende 13 Med anledning av utvärdering av försöksverksamheten med läsplattor inom träffpunktsverksamheten utgår på grund av att planen för testverksamhet av läsplattor saknas i beslutsunderlaget. Övrigt Under punkten övrigt anmäls följande frågor: Sanna Ghrieb, enhetschef: - information från Länsstyrelsen om nya fördelningstal för mottagande av flyktingar. Karl-Erik Asp (M): - sommarläger 2015 för utsatta barn. 5

6 SN 187 Dnr SN 2013/126 Information om Projekt Hälsostaden Socialchef Sergio Garay informerar om Projekt Hälsostaden som nu varit igång under ett års tid. Projektet Hälsostaden har totalt ca 600 anställda, en budget på ca 500 miljoner kronor, projekttid på tre år med start 1/ Projektet bedrivs under förvaltningsliknande former. Hela bildspelet bilaga SN 187/14 6

7 SN 188 Information om ny politisk organisation Den 20 oktober sammanträder nya kommunfullmäktige och då väljs kommunfullmäktiges presidium och valberedning. Val till kommunfullmäktiges beredningar och val av kommunstyrelse, välfärdsnämnd och myndighetsnämnd sker i december. upphör från årsskiftet och delas upp i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen. Ängelholm har valt en modell som kallas organisation med få nämnder. Kommunfullmäktige kommer arbeta med de långsiktiga strategierna och visionsarbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa fullmäktiges visioner, samt leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Välfärdsnämnden fokuserar på samverkan mellan skolan och det sociala området där familjen står i centrum. Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom kommunens samtliga verksamheter, med undantag för utbildningsområdet och socialtjänsten. Bildspel bilaga SN 188/1 Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation bilaga SN 188/2 7

8 SN 189 Dnr SN 2014/194 Årsredovisningar avseende 2013 för av socialnämnden förvaltade stiftelser Ärendebeskrivning Ängelholms kommun förvaltar ett antal stiftelser genom socialnämnden. Ekonomienheten ansvarar för det administrativa arbetet. Årsredovisningar för 2013 avseende följande åtta stiftelser finns bifogade: Stiftelsen Samfonden för Ängelholms kommuns fonder för sociala ändamål Stiftelsen Hilma Perssons fond Stiftelsen Anna Sofia Sjunnessons fond Stiftelsen Bror William Perssons donationsfond Stiftelsen Oskar Valfrid Svenssons donationsfond Stiftelsen Axel Svenssons donationsfond Stiftelsen Elina Jönssons fond Stiftelsen Ethel Nordhs fond Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 2 oktober Beslut beslutar att godkänna årsredovisningarna 2013 för ovan redovisade stiftelser. Beslutet expedieras till: Ekonomikontoret akten 8

9 SN 190 Dnr SN 2014/45 Budgetuppföljning per den 30 september 2014 Ärendebeskrivning Socialtjänsten i sin helhet prognostiserar en budgetavvikelse vid årets slut uppgående till -7,25 mnkr. I jämförelsen med föregående budgetuppföljning (-7,0 mnkr) kan det försämrade resultatet i huvudsak kopplas till volymökning inom hemtjänsten. I bifogat material beskrivs avvikelser inom respektive verksamhetsområde samt beslutade handlingsplaner. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 9 oktober Månadsuppföljning sammanställning samtliga verksamheter. Månadsuppföljning individ- och familjeomsorg egen verkställighet. Månadsuppföljning myndighetsenheten utredning/beslut. Månadsuppföljning verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning. Månadsuppföljning äldreomsorg inkl HSL egen verkställighet. Månadsuppföljning övergripande verksamheter. Nyhet daterad den 29 september 2014 från Sveriges Kommuner och Landsting: Kommunerna får ta över när staten skär ner. Beslut beslutar att godkänna budgetuppföljningen för september månad 2014, samt att överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen. Protokollsanteckning Mikael von Krassow (S), Marita Tuvesson (S) och Tony Asp (S) begär och beviljas anteckna följande till protokollet: Vi Socialdemokrater anser att den politiska majoritetens budget är alltför stramt hållen för år De ökade kostnaderna gällande försörjningsstöd och nödvändiga institutionsplaceringar är opåverkbara. Kostnaderna för äldreomsorgen ökar. Det finns en risk att besparingar kan komma ske i äldreomsorgen framöver. Vi Socialdemokrater har en annan uppfattning, vi vill satsa mer resurser till äldreomsorgen. Fler i händer vården behövs. Det bör påpekas att Socialdemokraterna har yrkat om en alternativ budget med ytterligare 3,9 miljoner kronor för år 2014, vid kommunfullmäktige den 18 november Men vi vann inget gehör för vårt budgetalternativ av den politiska majoriteten. forts. 9

10 SN 190, forts. Beslutet expedieras till: kommunstyrelse planeringschef ekonomer 10

11 SN 191 Dnr SN 2014/180 Yttrande gällande socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans Ärendebeskrivning På uppdrag av kommunrevisorerna har PricewaterhouseCoopers, PwC, utfört en granskning avseende socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans, som de 14 juni 2014 har beslutat att anta som sin egen. Granskningen har utgått från följande frågeställningar: Är socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans ändamålsenliga? Är kommunstyrelsens beredning av socialnämndens budget ändamålsenlig utifrån kravet på budget i balans? Utifrån intervjuer med kommunstyrelsens och socialnämndens presidium, ekonomichef, socialchef och ekonomer inom socialförvaltningen, samt granskning av styrande dokument har följande rekommendationer tagits fram: Att en tydlig analys görs av föregående års utfall vid planering av budget och fastställande av socialnämndens budgetram. Att kommunstyrelsen vidareutvecklar beskrivningar av vad som förväntas ske under varje delmoment som ingår i kommunens styrmodell Ratten. Att överväga att återtillämpa resursfördelningsmodellen mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden eller annat system i syfte att hantera volymförändringar vid fastställande av budgeten. Att kommunstyrelsen och socialnämnden tar fram förslag på åtgärder i syfte att förbättra dialogen mellan dem. Att kommunstyrelsen i ökad grad bör ställa krav på att åtgärdsplaner för att uppnå budgetmål redovisas i de fall det finns risk för budgetavvikelser. Vidare bör kommunstyrelsen ställa konkreta krav på rapportering om genomförande av åtgärdsplaner. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober Revisionsrapport från PwC juni forts. 11

12 SN 191, forts. Beslut beslutar att låta förvaltningens tjänsteutlåtande utgöra svar till kommunrevisorerna. Beslutet expedieras till: kommunrevisorerna kommunstyrelsen Amelie Gustafsson, planeringschef 12

13 SN 192 Dnr SN 2014/91 Ratten - kvalitets- och målstyrningsarbete Föreligger ingen ny information. Paragrafen expedieras till: akten 13

14 SN 193 Dnr SN 2014/155 Förslag till ekonomisk ersättning för jourhem i brukarens hem vid personlig assistans Ärendebeskrivning Inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning där insatsformen personlig assistans är aktuell finns i vissa fall ett behov av personalrum. Idag finns inga rutiner för ev. ersättning av dessa personalrum och ofta löses det genom att de brukare som har personlig assistans har ett extra rum som de personliga assistenterna har kunnat använda som jourrum. Möjlighet till ersättning för upplåtande av jourrum har aktualiserats i några enskilda ärenden och verksamhetsområdet föreslår därför tydliga rutiner för denna hantering. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti Yrkanden Mikael von Krassow (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslut beslutar att ekonomisk ersättning för jourrum i brukares hem vid personlig assistans från Ängelholms kommun skall utgå med den genomsnittliga hyresnivån per m 2 för Ängelholmshem samt jourrummets storlek, dock upp till max 10 m 2, att bedömningen av jourrummets storlek och ersättningsnivån görs tillsammans med brukaren och ansvarig områdeschef, samt att denna ersättning träder ikraft från den 1 januari Beslutet expedieras till: Verksamhetschef Lisbeth Unger, områdeschef Sara Härle, områdeschef Lina Gutter, områdeschef Jenny Lindberg, ekonom Lars-Göran Nilsson 14

15 SN 194 Dnr SN 2013/206 Information om resultatet av upphandlingen omfattande Englamark och Livtaget Ärendebeskrivning Information ges om vad utvärderingen av upphandlingen av Englamark och Livtaget har resulterat i. Anbudet gick till Prosober AB. Beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutet expedieras till: Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare 15

16 SN 195 Svar på frågor från socialnämnden och arbetsutskottet På föregående sammanträde den 9 september 2014, 185 ställde Freddy Jönsson (EP) frågor om Kvarnlidens demensboende samt arbetskläder. På arbetsutskottets sammanträde den 16 september 2014, 391, ställde Katarina Nilsson (KD) frågor om långtidsvikariat och tillsättning av vikariat. Verksamhetschef Annika Ulfström, kvalitetsutvecklare Lena Östholm och enhetschef Filippa Kurdve ger svar på ovanstående frågor. Bildspel bilaga SN 195/14 16

17 SN 196 Dnr SN 2013/230 Utvärdering sociala jouren hösten 2014 Ärendebeskrivning Helsingborgs stad tillhandhåller socialjour åt Ängelholms kommun och åtta andra skånska kommuner från 1 januari Senhösten 2013 gjorde socialförvaltningen en utvärdering av hur denna socialjour utfallit. På socialnämndens sammanträde i september år 2014 fick socialförvaltningen muntligen i uppdrag att göra en förnyad utvärdering. I detta ärende presenteras därmed en summering av socialjourens utfall sedan starten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 29 september Övergripande statistik för år Övergripande statistik för år Övergripande statistik för år Övergripande statistik för tertial 1 år Övergripande statistik för tertial 2 år Beslut beslutar att socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag om hur socialjourens åtagande kan utökas samt vad de ekonomiska konsekvenserna av det blir samt att utvärderingen överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: kommunstyrelsen, för kännedom Barbara Boron, verksamhetschef Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare 17

18 SN 197 Dnr SN 2014/190 Mottagande av ensamkommande flyktingbarn Ärendebeskrivning Regeringen har fattat beslut om ändring i Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., vilken trädde i kraft den 1 januari Lagändringen ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande flyktingbarn till alla kommuner i Sverige - oavsett om man har tecknat en överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn eller inte. Det innebär att samtliga kommuner i landet kan bli aktuella för anvisning. För att skapa en jämn fördelning av asylplatserna över landet, har en modell tagits fram för hur platser ska fördelas mellan länen och kommunerna. Faktorer som styr fördelningen av platser är kommunens folkmängd, tidigare mottagande av ensamkommande flyktingbarn, tidigare flyktingmottagande samt antalet inskrivna asylsökande på kommun- och länsnivå. Hur anvisningarna till kommunerna sker finns som bilaga 1. Ängelholms kommun har idag en tillsvidare övergripande överenskommelse samt en tillsvidare s.k. blandöverenskommelse om 10 platser för ensamkommande flyktingbarn, varav minst 3 platser är avsedda för asylsökande. Enligt beräkningar från fördelningsmodellen, anser länsstyrelsen att Ängelholms kommun bör ha en överenskommelse där 12 platser är avsedda för asylsökande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 30 september Migrationsverkets anvisningsmodell. Kalkyl över intäkter och utgifter. Allmänna leverans- och hyresvillkor boendemodul. Offert boendemodul. Ritning boendemodul. Teknisk beskrivning boendemodul. Utrustningslista boendemodul. Yrkanden Ordförande Jan-Olof Sewring (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Kurth Engwall (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag. forts. 18

19 SN 197, forts. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels eget yrkande, dels Kurth Engwalls yrkande och finner att socialnämnden bifaller ordförandens eget yrkande. Beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att Ängelholms kommun tecknar en ny överenskommelse med Länsstyrelsen enligt alternativ 2 gällande ensamkommande flyktingbarn i åldern år d.v.s. en överenskommelse om 20 platser varav 12 platser är avsedda för asylsökande, att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till lämpliga boendelösningar för att öka antalet HVB-platser i enlighet med överenskommelsen inom ramen för intäkter från Migrationsverket samt att godkänna förvaltningens förslag till resursförstärkning vilket finansieras genom statliga medel. Reservation "Sverigedemokraterna motsätter sig att kommunen tecknar avtal om mottagning av asylsökande, dels som led i att vårt parti på riksnivå förespråkar en Europaanpassad och restriktiv invandringspolitik, dels eftersom vi ser en stor fara för ökad bostadsbrist och skenande kostnader för Ängelholms kommun. Därför yrkar vi avslag till liggande förslag." Beslutet expedieras till: kommunstyrelsen Sanna Ghrieb, enhetschef Linda Lundberg, utrednings- och kvalitetsutvecklare 19

20 SN 198 Dnr SN 2014/60 Tillägg till socialnämndens delegationsförteckning Ärendebeskrivning Ärendet avser revidering till s delegationsförteckning utifrån förändrad organisationstillhörighet av delar gällande myndighetsutövning. I delegationsförteckningen framgår det vem eller vilka funktioner som har rätt att besluta å s vägnar i olika ärenden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober Beslut beslutar att godkänna föreslagna revideringar i s delegationsförteckning. Beslutet expedieras till: Barbara Boron, verksamhetschef Ann-Sofie Damm Erim, kvalitetsutvecklare 20

21 SN 199 Dnr SN 2014/7 Uppföljning av remisser Ärende Handläggare Besvaras senast Uppdrag från kommunfullmäktige att se över träffpunktsverksamheten för äldre samt dagverksamheten vid Thulinvillan i syfte att effektivisera verksamheten. Dnr 2013/237 Utvärdering av försöksverksamheten med läsplattor inom träffpunktsverksamheten. Dnr 2013/243 Motion från Patrik Ohlsson (SD) m.fl. om att säga upp avtal om asylmottagning. Dnr 2014/166 Motion från Patrik Ohlsson (SD) m.fl. om att avskaffa ofrivilliga delade turer inom hemtjänsten. Dnr 2014/167 s förutsättningar för att ta fram en budget i balans. Dnr 2014/180 Granskning avseende hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Dnr 2014/181 Motion från Patrik Ohlsson (SD) m.fl. om halkskydd till äldre. Dnr 2014/187 Annika Ulfström Ärendet återremitterat av SN , 119. Annika Ulfström Förlängd svarstid Ärendet utgick från dagordningen p.g.a. ofullständigt beslutsunderlag. Sanna Ghrieb Lena Östholm Amelie Gustafsson Besvarat av SN , 190. Lena Östholm Förlängd svarstid Annika Ulfström forts. 21

22 SN 199, forts. Granskning av detaljplan för del av Munka Ljungby 8:4 (Lunnagårdens förskola), Munka Ljungby, Ängelholms kommun. Dnr 2014/189 Samråd om detaljplan för Hjorten 1, Öster Värn, Munka Ljungby, Ängelholms kommun. Dnr 2014/197 Amelie Gustafsson Ärendet föreläggs SNAU för beslut Amelie Gustafsson Ärendet föreläggs SNAU för beslut Beslut beslutar att godkänna uppföljningen av remisser. Beslutet expedieras till: akten 22

23 SN 200 Dnr SN 2014/6 Redovisning av delegeringsbeslut Ärendebeskrivning har överlåtit del av sin beslutanderätt till arbetsutskottet och socialförvaltningens tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Beslutsunderlag Delegeringsbeslut fattade enligt delegeringsordningen inom tidsramarna s arbetsutskott 2 SoL inom Individ- och familjeomsorgen 3 SoL inom Hemvården 4 LSS inom Handikappomsorgen 5 Dödsboanmälningar 6 Bostadsanpassningsbidrag 7 Alkohollagen 8 Beslut om rätten att beslutsattestera och utöva delegation 9 Förordnande samt beslutsattest och delegationsrätt vid vikariat Beslut beslutar att godkänna ovanstående redovisning av delegeringsbeslut. Beslutet expedieras till: akten 23

24 SN 201 Dnr SN 2014/5 Anmälningsärenden - allmänna 1 Avtalsuppföljning Femtiofemplus AB - Uppföljning dokumentation 2 Avtalsuppföljning Savannha städ, entreprenad och kringservice - Uppföljningsbesök gällande social dokumentation och tjänstekort 3 Protokollsutdrag KSAU 210/14: Svar på uppdrag angående deltagande som avtalskommun i kompetenscentrum mot våld i nära relationer. 4 Sammanträdesprotokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten, Direktionen, den 25 augusti Skrivelse daterad den 19 september 2014 från Arbetsmiljöverket: Besked om åtalsanmälan. (LSS-boende Gasverksgatan) 6 Beslut daterat den 22 september 2014 från Arbetsmiljöverket: Avskrivning av ärende. (Solhaga, Öster Värn 2, Munka Ljungby) 7 Skrivelse daterad den 22 september 2014 från Arbetsmiljöverket: Möjlighet till yttrande enligt 17 förvaltningslagen. (Solhaga, Öster Värn 2, Munka Ljungby) 8 Delårsrapport Maria Nordväst januari augusti Ansökan om plats i särskilt boende/vårdboende Ansökan särskilt boende/demens Beslut beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. Beslutet expedieras till: akten 24

25 SN 202 Anmälningsärenden - enskilda Ärendebeskrivning Anmäles enskilda ärenden enligt förteckning. Bilaga SN 202/14, se särskild pärm Anmälningsärenden i pärm Beslut beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 25

26 SN 203 Enskilt ärende 26

27 SN 204 Enskilt ärende 27

28 SN 205 Enskilt ärende 28

29 SN 206 Enskilt ärende 29

30 SN 207 Enskilt ärende 30

31 SN 208 Övrigt Information om nya fördelningstal Sanna Ghrieb, enhetschef på integrationsenheten, och Linda Lundberg, utrednings- och kvalitetsutvecklare på integrationsenheten, delger socialnämnden information från Länsstyrelsen om nya fördelningstal/antal anvisningsbara platser i kommunerna när det gäller mottagande av flyktingar. Med anledning av de nya fördelningstalen undrar förvaltningen om nämnden anser att nuvarande överenskommelse ska fortsätta gälla eller om avtalet ska utökas. beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på olika alternativ samt kostnader för de olika alternativen. Sommarläger Karl-Erik Asp (M) undrar om kontakt har tagits med Lions och Rotary när det gäller sommarläger för barn år 2015? Svar ges vid kommande sammanträde. Paragrafen expedieras till: Sanna Ghrieb, enhetschef integrationsenheten Linda Lundberg, utrednings- och kvalitetsutvecklare integrationsenheten Barbara Boron, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 31

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer