Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl 14:00-16:30. Gunnel Aidemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-13, kl 14:00-16:30. Gunnel Aidemark"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl 14:00-16:30 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Anders Malm (M) Gunnel Aidemark (FP) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) Freddy Jönsson (EP) Nils-Göran Gisslén (M) tjänstgörande ersättare för Carin Olsson (C) Kurth Engwall (SD) tjänstgörande ersättare för Anders W Dahl (SD) Siw Nilsson (M) Dag Olofsson (M) Karin Hyberts (M) Margareta Törnqvist (M) Vilhelm Carlström (FP) Jonathan Ashauer (KD) Tony Asp (S) Barbro Widell (S) Anne Viljevik Hall (EP) Sergio Garay, socialchef Lars-Göran Nilsson, administrativ chef, Andreas Persson, ekonom, Negin Nazari, trainee, del av 227 Marja-Leena Nilsson, verksamhetschef Handikappomsorgen, Elisabeth Alm, sekreterare Utses att justera: Gunnel Aidemark och Marita Tuvesson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Elisabeth Alm _ Jan-Olof Sewring _ Gunnel Aidemark Marita Tuvesson

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, socialförvaltningen Underskrift Elisabeth Alm

3 3 Innehållsförteckning: 221 Upplysningar 222 Budgetuppföljning per den 31 augusti Information om Kvinnojouren 224 Ratten kvalitets- och målstyrningsarbete 225 Förslag till organisation och riktlinjer för inventariehantering 226 Ansökan om utbetalning av statsbidrag för personliga ombud Uppföljning av åtgärdsplanen 228 Utvärdering av introduktionsersättning 229 Angående friskvårdsinsatser till personer med funktionsnedsättning i Ängelholms kommun 230 Information om deltagande i Svenska Palliativregistret och kvalitetsregistret Senior Alert 231 Upphandling av resor till och från daglig verksamhet Tjänsteutlåtande gällande återremiss av föreslagna avgifter för ansökningar om serveringstillstånd 233 Riktlinjer gällande verksamhet utifrån Alkohollagen 234 Ansökan om serveringstillstånd för Nick s Bar & Restaurang 235 Detaljplan för del av Lasarettet 1 (badhus), Centrum, Ängelholms stad, Ängelholms kommun 236 Handlingar för kännedom 237 Redovisning av delegeringsbeslut 238 Uppföljning av remisser, skrivelser och medborgarförslag m m 239 Meddelanden i pärm allmänna Forts.

4 4 240 Meddelanden i pärm enskilda Enskilda ärenden 253 Övrigt/information

5 SN 221 Upplysningar Närvarorätt för trainee beslutar att medge Negin Nazari, trainee, närvarorätt vid dagens sammanträde. Övrigt/information Under punkten övrigt/information anmäls följande ärenden: Sergio Garay, socialchef - frågor från föregående sammanträde - begränsat deltagande i projekt och ärenden. Mikael von Krassow (S) - rutiner för brandskyddsarbete. Freddy Jönsson (EP) - information från symposium om strukturerad demensvård. Barbro Widell (S) - studiebesök av kundtjänst. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) - tack-kort.

6 SN 222 Dnr 2011/48 Budgetuppföljning per den 31 augusti 2011 Ärendebeskrivning Socialförvaltningen redovisar efter augusti månads utgång ett förväntat negativt resultat på 2,8 mnkr vid kommande årsskifte. Detta resultat ligger i paritet med föregående månads prognos. Den negativa budgetavvikelsen kan i huvudsak härledas till förvaltningens köp av externa korttidsplatser. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 5 september Yrkanden, propositioner och omröstningar Ordförande Jan-Olof Sewring (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mikael von Krassow (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag och yrkar istället att budgetuppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på dels eget, dels Mikael von Krassows yrkande och finner att nämnden bifaller det egna yrkandet. Omröstning begärs. Ja-röst för ordförandens yrkande, d v s förvaltningens förslag. Nej-röst för Mikael von Krassows yrkande. Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 3 nej-röster. Omröstningslista bilaga SN 222/11, 1 beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med kostnadsdämpande åtgärder för att minimera socialnämndens budgetunderskott. Reservation Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S) och Marita Tuvesson (S) reserverar sig mot beslutet bilaga SN 222/11, 2 et expedieras till: L-G Nilsson, administrativ chef

7 SN 223 Information om Kvinnojouren Lena Persson, verksamhetschef, redogör för Kvinnojourens verksamhet i Ängelholm: - Kvinnojouren tar emot samtal från hela Sverige - Stödtelefon vardagar kl. 09:00-16:00, därutöver telefonsvarare samt helgtelefon - Fyra skyddslägenheter för fem kvinnor och deras barn (en lägenhet kollektivboende) - Daglig verksamhet med mål att kvinnorna ska träffa andra och knyta kontakter - Caféverksamhet med olika teman - Hjälp vid kris - Hjälp vid utflyttning från Kvinnojouren - Personal: 1 verksamhetschef, 4 jourkvinnor, 1 jourassistent. OH-bild visas med flödesschema över olika kontakter en kvinna kan behöva ha när hon utsatts för våld bilaga SN 223/11

8 SN 224 Dnr 2011/27 Ratten - kvalitets- och målstyrningsarbete 2011 Mikael von Krassow, rattenombud, informerar: den 22 september 2011 är rattenombuden kallade till vidareutbildning i styrmodellen Ratten. Det är en halvdagsutbildning då det kommer belysas hur nämnder och förvaltningar ska arbeta med nämndplanen och verksamhetsplanen.

9 SN 225 Dnr 2011/137 Förslag till organisation och riktlinjer för inventariehantering Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning av hur maskiner och inventarier förtecknas och vårdas. I granskningen konstateras att nuvarande riktlinjer bör uppdateras. Kommunledningskontoret har genom ekonomikontoret upprättat nya riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning. Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2011, 113, att uppdra åt respektive nämnd att fastställa organisation och riktlinjer för inventariehanteringen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 september sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti Protokoll KF 113/11 Revisionens granskning daterad den 23 februari Förslag till nya riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning, daterad den 13 april beslutar att godkänna socialförvaltningens organisation för inventariehantering, att anta kommunledningskontorets riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning samt att som återrapportering till kommunstyrelsen lämna förvaltningens tjänsteutlåtande. et expedieras till: Kommunstyrelsen Administrativ chef Nilsson, L-G

10 SN 226 Dnr 2008/368 Ansökan om utbetalning av statsbidrag för personliga ombud 2011 Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har sedan år 2004 avtal med PO-Skåne (Personligt Ombud i Skåne) om personliga ombud för psykiatriverksamheten i Ängelholms kommun. Verksamhetsuppföljning sker regelbundet mellan verksamhetschef på PO-Skåne och representanter från Ängelholms kommun. Ängelholms kommun har sedan starten 2004 årligen erhållit statsbidrag som används för att ersätta PO-Skåne för deras tjänster. Som underlag för utbetalning av statsbidraget till Ängelholms kommun skall socialförvaltningen lämna en verksamhetsberättelse till Länsstyrelsen. Nämnda verksamhetsberättelse upprättas av PO-Skåne. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti Redogörelse för Personligt ombuds verksamhet Verksamhetsberättelse för personligt ombud 2010 i Ängelholm. Statistik för Ängelholms kommun Yrkanden och propositioner Katarina Nilsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt yrkar vidare att förvaltningen får i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av förändringen från två till ett personligt ombud. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på Katarina Nilssons yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet. beslutar att godkänna verksamhetsberättelse för personliga ombud 2010 i Ängelholms kommun, att med stöd av nämnda verksamhetsberättelse till Länsstyrelsen ansöka om utbetalning av statsbidrag för personliga ombud år Forts.

11 SN 226, forts. beslutar vidare att uppdra åt förvaltningen utvärdera konsekvenserna av förändringen från två till ett personligt ombud. Protokollsanteckning Mikael von Krassow (S) begär och beviljas göra en anteckning till protokollet bilaga SN 226/11 et expedieras till: Länsstyrelsen Administrativ chef Nilsson, L-G

12 SN 227 Uppföljning av åtgärdsplanen Ärendebeskrivning Under våren 2011 genomfördes en extern genomlysning av socialförvaltningen. Genomlysningen sammanställdes och förslag till åtgärdsplan upprättades därefter. Socialchef Sergio Garay ger en nulägesrapport av åtgärdsplanen. Marja-Leena Nilsson, verksamhetschef handikappomsorgen, redogör för förslag till organisationsförändring inom handikappomsorgen. sunderlag Åtgärdsplan för socialförvaltningen, uppdaterad den 7 september Organisationsschema och förslag till organisationsförändring 2011 avseende handikappomsorgen. Ovanstående handlingar delas ut vid sammanträdet bilaga SN 227/11 beslutar att godkänna uppdaterad åtgärdsplan för socialförvaltningen. et expedieras till: kommunstyrelsen

13 SN 228 Dnr 2008/394 Utvärdering av introduktionsersättning Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har fått i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa en utvärdering av kostnader och uppnådda mål gällande introduktionsersättningen. Kommunfullmäktige beslutade att från den 1 april 2009 införa introduktionsersättning som utbetalningsform till flyktingar i åldern år samt deras barn, som undertecknat en introduktionsplan. Introduktionsersättning är en prestationsrelaterad ersättning som kan betalas ut till en flykting som förbinder sig att följa en överenskommen introduktionsplan. Ängelholms kommun beslutade 1 april 2009 att övergå från försörjningsstöd till introduktionsersättning som utbetalningsform. Introduktionsersättningen syftar till att ge den enskilde en så anställningslik situation som möjligt. Målet med att ingå i integrationsverksamheten är att underlätta den enskilde individens delaktighet i samhället samt att uppnå egen försörjning. Genom information, stöd, utbetalning av introduktionsersättning, samhälle och hälsoinformation på modersmål och samverkan med ansvarige för projektet integration genom arbete strävar verksamheten efter att uppnå de uppsatta målen. Utvärdering visar också hur kostnaderna utvecklats sedan introduktionsersättningen infördes som utbetalningsform. sunderlag Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 augusti 2011, 411. Tjänsteutlåtande daterat den 2 augusti Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2009, 36. Utvärdering av introduktionsersättning kostnader och uppnådda mål. beslutar att godkänna utvärderingen av introduktionsersättning, att ärendet redovisas till kommunstyrelsen enligt uppdrag från kommunfullmäktige den 23 februari 2009, 36. Forts.

14 SN 228, forts. et expedieras till: Kommunstyrelsen Barbara Boron, verksamhetschef IoF Ida Bengtsson, sektionsledare boendesektionen Linda Lundberg, integrationssekreterare

15 SN 229 Dnr 2011/156 Angående friskvårdsinsatser till personer med funktionsnedsättning i Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Handikappföreningarnas Samarbetsråd har lämnat en skrivelse angående friskvårdsinsatser till personer med funktionsnedsättning i Ängelholms kommun. I skrivelsen yrkas att en kommunal samordnare/hälsostrateg ska ansvara för arbetet med förebyggande insatser för bättre hälsa gällande personer med funktionsnedsättningar. Då tjänsten som folkhälsostrateg ligger under kommunstyrelsens ansvar föreslår socialförvaltningen att socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 25 juli 2011, diarienummer 2011/156. Skrivelse från Handikappföreningarnas Samarbetsråd daterad den 18 maj Handikapprådets sammanträdesprotokoll daterat den 26 maj Tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2010, diarienummer 2010/331. Tjänsteutlåtande daterat den 21 juli 2010, diarienummer 2010/234. beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande. et expedieras till: Kommunstyrelsen Marja-Leena Nilsson, verksamhetschef Handikappomsorgen Ann-Christin Göransson, utvecklingsledare Handikappomsorgen

16 SN 230 Dnr 2011/96 Information om deltagande i Svenska Palliativregistret och kvalitetsregistret Senior alert Ärendebeskrivning Staten och Sveriges Kommuner och Landstinget har 2010 kommit överens om utvecklingsområden för vården och omsorgen för de allra äldsta med stora och sammansatta vårdbehov. En del i överenskommelsen är att anslutningen till två kvalitetsregister - Svenska Palliativregistret och Senior alert - ska öka. Rapporteringen och anslutningen till registren kopplas till en prestationsersättning till de kommuner och landsting som registrerar i de två registren. Syftet med Svenska Palliativregistret är att förbättra vården vid livets slut oavsett var man bor i landet och oavsett vem som vårdar. Genom att registrera alla dödsfall (oavsett diagnos) på enheten i Svenska palliativregistret och beskriva vårdens innehåll den sista tiden i livet, ges möjlighet att direkt on-line analysera det egna resultatet. Senior alert är ett kvalitetsregister som medverkar till utvecklande av nya förebyggande arbetssätt. Målet är att förebygga fall (Downton Fall Risk Index), undernäring (MNA) och trycksår (modifierad Northon skala) för vårdtagare 65 år och äldre. En nationell och gemensam databas skapar förutsättningar för att värdera en vårdtagares vårdepisod samt att jämföra olika enheters arbete med att förebygga skador och behandla vårdtagare. Arbetssättet med Senior alert möjliggör förbättrad livskvalitet för människor som riskbedöms och kan minska kostnaderna för vård och omsorg. sunderlag Tjänstutlåtande daterat den 15 april 2011 med följande bilagor: 1) Informationsfolder kvalitetsregister: Bättre liv för sjuka äldre 2) Projektplan beslutar att lägga informationen om deltagande i Svenska Palliativregistret och Senior alert till handlingarna. Forts.

17 SN 230, forts. et expedieras till: Mona Ringh, tillförordnad verksamhetschef hemvården

18 SN 231 Dnr 2011/187 Upphandling av resor till och från daglig verksamhet 2011 Ärendebeskrivning Gällande avtal för resor till och från daglig verksamhet löper ut den 31 december Socialförvaltningen föreslår härmed att en ny upphandling görs med avtalstid från till och med möjlighet till förlängning till sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 12 augusti Yrkanden och propositioner Liselott Perlhagen (M) yrkar att i målgruppen för resor till och från daglig verksamhet ska även personer med psykiska funktionsnedsättningar ingå. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på Liselott Perlhagens yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet. beslutar att uppdra åt socialförvaltningen att genomföra en upphandling avseende resor till och från daglig verksamhet med avtalstid från med möjlighet till förläning till samt att målgruppen för resor till och från daglig verksamhet även omfattar personer med psykiska funktionsnedsättningar. et expedieras till: Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare

19 SN 232 Dnr 2011/92 Tjänstutlåtande gällande återremiss av föreslagna avgifter för ansökningar om serveringstillstånd Ärendebeskrivning Ärendet om förslag på nya avgifter rörande serveringstillstånd återremitterades av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011 med önskemål om förklaring varför omsorgsprisindex skall användas vid årlig höjning samt att nuvarande prislista tillförs ärendet. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 1 september Sammanställning av föreslagna avgifter. Nuvarande prislista. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni 2011, 243. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 augusti 2011, 252. beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta föreslagen taxa gällande serveringstillstånd. et expedieras till: Kommunfullmäktige Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare

20 SN 233 Dnr 2011/188 Riktlinjer gällande verksamhet utifrån Alkohollagen Ärendebeskrivning I den nuvarande Alkohollagen (2010:1622) som trädde i kraft den 1 januari 2011 finns krav på att kommunerna skall utarbeta riktlinjer för sin verksamhet utifrån Alkohollagen. I detta ärende presenteras ett förslag på riktlinjer. sunderlag Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott daterat den 23 augusti 2011, 410. Tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti Förslag på riktlinjer gällande verksamhet utifrån Alkohollagen (2010:1622). beslutar att anta föreslagna riktlinjer gällande verksamhet utifrån Alkohollagen (2010:1622) et expedieras till: Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare

21 SN 234 Dnr 2011/191 Ansökan om serveringstillstånd för Nicks Bar & Restaurang, Järnvägsgatan 15, Ängelholm Ärendebeskrivning Grundbulten 2349 AB c/o XX, ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa drycker vid ovan angivet serveringsställe inklusive uteservering till allmänheten mellan klockan 11:00 och 02:00 fredagar, lördagar och helgaftnar samt mellan kl. 11:00 och kl.01:00 övriga dagar. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti Ansökan. beslutar att Grundbulten 2349 AB c/o XX, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Nicks Bar & Restaurang, Järnvägsgatan 15, Ängelholm. Serveringstid fredagar, lördagar och dag före röd dag mellan kl. 11:00 och kl. 02:00. Serveringstid övriga dagar mellan kl. 11:00 och kl. 01:00. Serveringstid på uteserveringen under perioden april-oktober mellan kl. 11:00 och kl.01:00 samt under perioden november-mars mellan kl. 11:00 och klockan 23:00 alla dagar. Lokalerna skall vara utrymda en halvtimme efter serveringstidens slut. Villkor: Minst en förordnad ordningsvakt fredagar, lördagar och dag före röd dag från kl. 22:00 och tills sista gästen lämnat serveringsstället. En lägsta åldersgräns på 18 år ska gälla för tillträde till lokalerna från kl. 23:00. Ålderskontroll ska ske i entrén av personal som särskilt avdelats för den uppgiften (entrévärd). All personal i ansvarig ställning ska ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Forts.

22 SN 234, forts. et expedieras till: Grundbulten 2349 AB, c/o XX Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare

23 SN 235 Dnr 2011/200 Detaljplan för del av Lasarettet 1 (badhus), Centrum, Ängelholms stad, Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av ett nytt badhus. Marken är sedan tidigare planerad. Planområdet är beläget mellan Ängelholms sjukhus och Rönneå inom fastigheten Lasarettet 1. sunderlag Följande beslutsunderlag delas ut vid sammanträdet: Tjänsteutlåtande daterat den 7 september Plankarta Hänvisning till utställda planhandlingar på Stadshuset, Stadsbiblioteket och hemsidan. Yrkanden och propositioner Mikael von Krassow (S) yrkar att sammanträdet ajourneras. Nämnden bifaller yrkandet och ajournering sker 16:00-16:05. Sammanträdet återupptas och Mikael von Krassow yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller ej. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning begärs. Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Nej-röst för Mikael von Krassows yrkande om bordläggning. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Omröstningslista bilaga SN 235/11, 1 beslutar att låta förvaltningens tjänsteutlåtande utgöra svar på remissen till byggnadsnämnden. Forts.

24 SN 235, forts. Reservation Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S) och Marita Tuvesson (S) reserverar sig mot beslutet bilaga SN 235/11, 2 Freddy Jönsson (EP) reserverar sig mot beslutet bilaga SN 235/11, 3 et expedieras till: byggnadsnämnden hl Ringh, M

25 SN 236 Handlingar för kännedom 18.1 Protokollsutdrag KSAU 243/11: Nya avgifter för ansökan om serveringstillstånd med anledning av ny alkohollag den 1 januari Protokollsutdrag KSAU 254/11: Långsiktig strategi och plan för kommunens försörjning av boende inom handikappomsorgen samt lokaler för bostadssociala ändamål Protokollsutdrag KS 260/11: Ang lokalförsörjningsplan för socialtjänsten 18.4 Protokollsutdrag KS 261/11: Framställan om omdisponering av till kommunen inkomna oförutsedda ersättningar 18.5 Protokollsutdrag KSAU 285/11: Anstånd med svar på uppdrag från kommunfullmäktige 18.6 Skrivelse daterad den 11 augusti 2011 från Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende ang inspektion på Solhaga vårdboende och Carlsbo demensboende i Munka Ljungby 18.7 Avisering daterade den 12 augusti 2011 från Socialstyrelsen om tillsyn av HVB Asylboendet i Vejbystrand 18.8 Skrivelse daterade den 1 september 2011 från Socialstyrelsen angående tillsyn av HVB Ungdomsboendet i Ängelholms kommun 18.9 Årsredovisning för Carema Äldreomsorg AB räkenskapsåret beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. Bilaga SN 236/11

26 SN 237 Redovisning av delegeringsbeslut Ärendebeskrivning har överlåtit del av sin beslutanderätt till arbetsutskottet och socialförvaltningens tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. sunderlag Delegeringsbeslut fattade enligt delegeringsordningen inom tidsramarna : 1 Delegeringsbeslut s arbetsutskott 2 Delegeringsbeslut enligt SoL inom Individ- och familjeomsorgen 3 Delegeringsbeslut enligt SoL inom Hemvården 4 Delegeringsbeslut enligt LSS, Handikappomsorgen 5 Delegeringsbeslut avseende dödsboanmälningar 6 Delegeringsbeslut avseende bostadsanpassningsbidrag 7 a) om rätten att beslutsattestera och utöva delegation 7 b) om förordnande samt beslutsattest och delegationsrätt vid vikariat 8 Delegeringsbeslut enligt Alkohollagen beslutar Bilaga SN 237/11, se särskild pärm Anmälda delegeringsbeslut att godkänna ovanstående redovisning av delegeringsbeslut.

27 SN 238 Uppföljning av remisser, skrivelser och medborgarförslag m m Ärende Handläggare Besvaras senast Redovisning av handlingsplan gällande uppdrag från kommunfullmäktige till socialnämnden att utreda vilka aktivitetskrav som kan ställas på mottagare av försörjningsstöd samt att lämna förslag på modell för att öka aktivitetsnivån i syfte att underlätta egen framtida försörjning Motion angående införande av rätt till parboende på kommunens särskilda boenden. Uppdrag till socialnämnden att återkomma med strategisk plan för utveckling av de olika boendeformerna. Lokalförsörjningsplan och långsiktig och strategisk planering av boendeformer för äldre. Monica Andersson Begärt anstånd på handlingsplanen till hos KS Eva Johansson Förlängd remisstid till Lars-Göran Nilsson oktober 2011 beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna.

28 SN 239 Meddelanden i pärm allmänna 1 Ansökan om plats i särskilt boende/vårdboende 29 juli Ansökan särskilt boende/demens per den 29 juli Intresseanmälan trygghetsboende per den 29 juli Ansökan om plats i särskilt boende/vårdboende 31 augusti Ansökan särskilt boende/demens per den 31 augusti Intresseanmälan trygghetsboende per den 31 augusti Socialstyrelsen SOSFS 2011:2 (S) Föreskrifter och allmänna råd. s utredning och fastställande av faderskap. 4 Frånvarostatistik Socialförvaltningen kvartal 2 år 2011 jämfört med år Anmälan om arbetsskador och tillbudsrapporter inom Socialförvaltningen. beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Bilaga SN 239/11, se särskild pärm Anmälningsärenden i pärm

29 SN 240 Meddelanden enskilda Anmäles enskilda anmälningsärenden i pärm. Bilaga SN 240/11, se särskild pärm Anmälningsärenden i pärm beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

30 SN Enskilda ärenden _

31 SN 253 Övrigt/information - Mikael von Krassow (S) undrar över rutiner för brandskyddsarbetet. Socialchef Sergio Garay svarar att revisionen nyligen har granskat Socialförvaltningens brandskyddsarbete Socialchefen återkommer med svar när revisionsrapporten är presenterad. - Freddy Jönsson (EP) informerar om symposium den 2 september 2011 om strukturerad demensvård. BPSD-registret (svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) och Ängelholms sjukhus arrangerade. - Socialchef Sergio Garay meddelar att fråga från föregående sammanträde, angående familjehemsplacerade barn i andra kommuner, besvaras på nämndens sammanträde i oktober. - Socialchefen informerar: Ledningsgruppen har diskuterat att parallellt med det pågående arbetet med socialförvaltningens åtgärdsplan så är det stort tryck på förvaltningen att delta i kommunövergripande frågor. Kommunledningen har informerats att socialförvaltningen fokuserar på arbetet med åtgärdsplanen och deltar med begränsad insats i de kommunövergripande frågorna. - Barbro Widell (S) undrar angående inställt studiebesök av kundtjänst i Danmark. Socialchefen meddelar att kommunen som skulle besökas inte kunde ta emot nämnden det aktuella datumet. Dessutom har de vidareutvecklat organisationen betydligt vilket innebär att Ängelholm inte skulle få ut så mycket av besöket eftersom vi befinner oss i inledningsfasen. Nytt studiebesök planeras och datum meddelas senare. - Ordförande Jan-Olof Sewring läser upp inkomna tack-kort: Britta Söderberg tackar för uppvaktning i samband med sista arbetsdagen innan pensionering. Tina Persson, registrator, tackar för uppvaktning i samband med sin högtidsdag. Bilaga SN 253/11

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00. Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00. Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00 Beslutande: Ersättare: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, 2011-06-14, kl 14:00 16:55

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, 2011-06-14, kl 14:00 16:55 1 Plats och tid: Stadshuset, 2011-06-14, kl 14:00 16:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande, närvarade kl 14:00-15:40, 153 Liselott Perlhagen (M) närvarade hela smtr varav tj ordf 154-179 Mikael von

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD), 397-411 Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-21, kl. 13:15-14:30 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C), deltar ej

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35 ande: Carin Olsson (C) ordförande Mikael von Krassow (S) Anders Malm (M) Katarina Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-01-15, kl 13:15-15:30 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 ande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-05-20, kl. 10:00-12:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 14 september 2010 kl 14:00 15:30

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 14 september 2010 kl 14:00 15:30 1 SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 14 september 2010 kl 14:00 15:30 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

n = närvarande, - = ej närvarande, tj ers = tjänstgörande ersättare

n = närvarande, - = ej närvarande, tj ers = tjänstgörande ersättare 2009-06-09 1(37) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, kl 14.30-16.55. Beslutande Ersättare n Jan-Olof Sewring (M) ordf n Christina Hanstål (M) n Carin Olsson (C) 1 v ordf n Lisbeth Holmqvist (M) n Mikael

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 27 juli 2010 kl 13:15 16:45 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-21, kl. 13:15-14:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tid och plats Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 326A, 2014-06-17, kl. 10:00-11:35 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 ande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Marita Tuvesson (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2013-08-13, kl 14:00-15:00

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2013-08-13, kl 14:00-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2013-08-13, kl 14:00-15:00 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Nils-Göran

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, kl 13:15 15:35. Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, kl 13:15 15:35. Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-01-18 kl 13:15 15:35 Beslutande: Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande 3 och 23-24 Jan-Olof Sewring (M) ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-10-12

Protokoll 2010-10-12 2010-10-12 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-10-12, klockan 13:30 Beslutande Annica Eriksson (S) Anette Friman (C) Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD)

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD) 1(11) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:00 Paragrafer 1-9 ej 3 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M) Ruby

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96 Socialnämnden 87-96 2 87 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten - O learys...5 88 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB (Savannen)...6 89 Presentation

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-02-28, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Jan-Olof Sewring

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, kl. 17.30 18.15 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Agneta Nilsson (S) Elo Larsen (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl 14:00-16:20

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl 14:00-16:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-10-11, kl 14:00-16:20 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:35 Paragrafer 68-80 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-04-09, kl 14:00-15:10

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-04-09, kl 14:00-15:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-04-09, kl 14:00-15:10 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) Arnold Sigonius (C) Gunilla Everland Rylner (FP) Karin Widerberg (S) Eric Winbladh (S)

Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) Arnold Sigonius (C) Gunilla Everland Rylner (FP) Karin Widerberg (S) Eric Winbladh (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-07-21 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 08.15 10.05 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Kamo Aziz (M) ersätter

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1

Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1 Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1 Nr Socialnämnden 2008-06-24 1(17) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 24 juni 2008 klockan 08.30-12.30 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (kd) Kerstin

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 3 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 oktober 2006 kl 18.30-19.20 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande, 76-77, 79-88 Karl-Arne Larsson (C) Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-9

Sammanträdesdatum Sida 1-9 Sammanträdesdatum Sida 1-9 Socialnämnden 2010-09-22 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-11-10. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-11-10. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (14) 2010-11-10 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-11-10 Innehållsförteckning ande... 2 Psykisk hälsa barn och unga...3 Konsumentvägledning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00-16:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-12-06, kl 14:00-17:00. Christina Hanstål

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-12-06, kl 14:00-17:00. Christina Hanstål 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-12-06, kl 14:00-17:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C) Kristoffer Ejnermark (V) tj ers

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare 1 (12) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 18.15 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Väsbysalen, Kl 17.30-19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden 2010-10-19. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-10-19. Föredragningslista 2 (31) Föredragningslista 178 Val av protokolljusterare 179 Anmälan av övriga ärenden 194 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16)

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 28 augusti 2003, klockan 15.00 17.25. Lennart Niklasson (s), ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omvårdnadsnämnd Sammanträdesdatum 2013-08-28 Sid 1 (17) Plats Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22 Tid 28 augusti 2013, Kl. 10.00 12.05, 13.00 14.25 Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00 18.30 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (s) Lesley Holmberg (fp) Elo Larsen (s) Agneta Nilsson (s) Kerstin Ekoxe (s) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats Tid Stadshuset kl 17.00--17.55 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande Jonas Esbjörnsson (s), 2:e v ordförande Jan Allan Beer

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer