Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00. Mikael von Krassow. Christina Hanstål (M) Nils-Göran Gisslén (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-11-12, kl 14:00. Mikael von Krassow. Christina Hanstål (M) Nils-Göran Gisslén (M)"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Nils-Göran Gisslén (M) Carin Olsson (C) Gunnel Aidemark (FP) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Freddy Jönsson (EP) Kurth Engwall (SD) Siw Nilsson (M) tj ersättare för Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Tony Asp (S) tj ersättare för Marita Tuvesson (S) Dag Olofsson (M) Karin Hyberts (M) Christina Flodén (M) Pia Radil (S) Barbro Widell (S) Anne Viljevik Hall (EP) Patrik Ohlsson (SD) Sergio Garay, socialchef, Barbara Boron, verksamhetschef, Lars-Göran Nilsson, administrativ chef, Andreas Persson, ekonom, Eva Johansson, kvalitetscontroller, Elisabeth Alm, sekreterare Utses att justera: Carin Olsson och Mikael von Krassow Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Elisabeth Alm _ Jan-Olof Sewring _ Carin Olsson Mikael von Krassow 1

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, socialförvaltningen Underskrift Elisabeth Alm 2

3 3 Innehållsförteckning 224 Upplysningar 225 Budgetuppföljning per den 31 oktober Ratten kvalitets- och målstyrningsarbete 227 Förslag till ny avgift för besök på Familjerådgivningen 228 Disposition av Ragnar Karlssons minnesgåva 229 Fortsatta driften av Englamark 230 Komplettering i ärendet om delegation av serveringstillstånd 231 Revidering av delegationsförteckningen 232 Anpassningsåtgärder gällande tillämpandet av valfrihetssystemet, enligt LOV, inom hemtjänsten i Ängelholms kommun 233 Uppföljning av remisser 234 Redovisning av delegationsbeslut per den 31 oktober Meddelanden allmänna 236 Meddelanden enskilda Enskilda ärenden 244 Övrigt 3

4 SN 224 Upplysningar Övrigt Under punkten övrigt anmäls följande frågor: Mikael von Krassow (S) - nya gruppboendet inom kommunens psykiatriverksamhet - Kommunlex. Freddy Jönsson (EP) - byggstart av trygghetsboendet på Villan. Siw Nilsson (M) - arbetskläder - regler för trivselpengar - lista på lediga möbler. Carin Olsson (C) - arbetskläder - antal timanställda inom äldreomsorgen - personalpoolen/bemanningspoolen. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) - förslag att anlita ungdomar i vården på samma sätt som Ung Omsorg. Gun-Inger Sjögren (S) - information om utemiljöer vid vårdboenden. 4

5 SN 225 Dnr 2013/57 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013 Ärendebeskrivning För socialtjänsten i sin helhet beräknas efter oktober månads utgång ett budgetmässigt underskott vid årets slut uppgående till 10,5 miljoner kronor. Försämringen gentemot årets tidigare prognoser kan härledas till följande faktorer; Kostnader som uppstått i samband med omställningen av den kommunala hemtjänsten i samband med att privata LOV entreprenörer tagit över hemtjänsten som kommunen bedrivit, 1,0 mnkr. Privata LOV entreprenörer har fördubblat antal insatstimmar under en period av 4 månader i år, från 10 % till 20 % av det totala antalet insatstimmar. Den kommunala organisationen har inte kunnat ställa om på så kort tidsperiod. Detta är dock nu genomfört. Utökade kostnader för bostadsanpassning som belastar årets resultat. Detta beroende på två extraordinära ärenden i miljonklassen. Tillkommande kostnader för externa vårdboenden under delar av året gällande SoL beslut. Ett av dessa ärenden har numera övergått till ett externt LSS-boende. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 30 oktober Beslut beslutar att godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober Protokollsanteckning Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S) och Tony Asp (S) begär och beviljas göra en protokollsanteckning: Vi Socialdemokrater anser att den politiska majoritetens budget är alltför stramt hållet för år Det bör påpekas att Socialdemokraterna har yrkat om en alternativ budget med ytterligare 10,5 miljoner kronor för, år Men vi vann inget gehör för vårt budgetalternativ av den politiska majoriteten. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen, administrativ chef Lars-Göran Nilsson, ekonom Andreas Persson 5

6 SN 226 Dnr 2013/1 Ratten - kvalitets- och målstyrningsarbete och rattenombuden har den 7 januari 2014 en heldag för att arbeta med kommande nämndmål. Kallelse skickas ut i början på december månad. Paragrafen expedieras till: akten 6

7 SN 227 Dnr 2013/199 Förslag till ny avgift för besök på Familjerådgivningen Ärendebeskrivning Ängelholms kommun bedriver familjerådgivning tillsammans med Båstad, Åstorp och Örkelljunga kommun. Familjerådgivning är till för alla - par, familjer och ensamstående. Syftet med familjerådgivning är att kunna erbjuda samtal som kan ge andra perspektiv och öppna nya möjligheter till lösningar. Familjerådgivarna är socionom/psykolog med lång yrkeserfarenhet och vidareutbildning med inriktning på relationsproblem. Avgiften för ett samtal hos familjerådgivningen uppgår till 100 kronor per samtal. Möjlighet finns för familjerådgivare att avgiftsbefria vid speciella skäl. Detta för att möjliggöra för alla att besöka familjerådgivningen. De totala besöksavgifterna för år 2012 uppgick till drygt kronor. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober Yrkanden, propositioner och omröstningar Mikael von Krassow (S) yrkar att sammanträdet ajourneras för diskussion i partigrupperna. bifaller yrkandet och sammanträdet ajourneras mellan kl 14:45-15:00. Efter ajourneringen yrkar Mikael von Krassow (S) att ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheten att övergå till kortbetalning. Anders Malm (M) yrkar bifall till att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. Ordföranden Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller ej. Nämnden bifaller att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning begärs. Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. Omröstningen utfaller med 10 ja-röster mot 3 nej-röster. forts. 7

8 SN 227, forts. Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Anders Malm (M) 1 Mikael von Krassow (S) 1 Christina Hanstål (M) 1 Elisabeth Kullenberg (M) Siw Nilsson (M) 1 Nils-Göran Gisslén (M) 1 Carin Olsson (C) 1 Gunnel Aidemark (FP) 1 Katarina Nilsson (KD) 1 Gun-Inger Sjögren(S) 1 Marita Tuvesson (S) Tony Asp (S) 1 Freddy Jönsson (EP) 1 Kurth Engwall (SD) 1 Jan-Olof Sewring (M), ordf 1 SUMMA: 10 3 Anders Malm (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mikael von Krassow (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på dels Anders Malms (M) bifallsyrkande, dels Mikael von Krassows (S) avslagsyrkande och finner att Anders Malms yrkande vinner bifall. Omröstning begärs. Ja-röst för Anders Malms bifallsyrkande. Nej-röst för Mikael von Krassows avslagsyrkande. Omröstningen utfaller med 10 ja-röster mot 3 nej-röster. forts. 8

9 SN 227, forts. Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Anders Malm (M) 1 Mikael von Krassow (S) 1 Christina Hanstål (M) 1 Elisabeth Kullenberg (M) Siw Nilsson (M) 1 Nils-Göran Gisslén (M) 1 Carin Olsson (C) 1 Gunnel Aidemark (FP) 1 Katarina Nilsson (KD) 1 Gun-Inger Sjögren(S) 1 Marita Tuvesson (S) Tony Asp (S) 1 Freddy Jönsson (EP) 1 Kurth Engwall (SD) 1 Jan-Olof Sewring (M), ordf 1 SUMMA: 10 3 Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att besöksavgiften till familjerådgivningen i Ängelholms kommun från skall uppgå till 200 kronor per samtal för par och 100 kronor per samtal för ensambesök. Möjlighet finns för familjerådgivare att vid speciella skäl avgiftsbefria då besök i annat fall inte är möjligt. Reservation Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S) och Tony Asp (S) reserverar sig mot beslutet: Vi Socialdemokrater yrkade återremiss. Idag är det fler och fler som använder kort och vi vill undersöka möjligheten att använda kortbetalning. Det finns kortterminal eller vid mindre antal kortbetalningar så kan exempelvis izettle användas. Vi anser att höjningen av avgiften för besök hos Familjerådgivning är alltför stor för par. Avgiften kommer att öka från 100 kr till 200 kr. Det motsvarar en höjning med 100 %. För övrigt anser vi Socialdemokrater att avgifterna i ska vara låga. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Lars-Göran Nilsson, administrativ chef 9

10 SN 228 Dnr 2013/194 Disposition av Ragnar Karlssons minnesgåva Ärendebeskrivning År 1994 erhåll Ängelholms kommun genom testamente från Barbro och Ragnar Karlssons dödsbo en gåva uppgående till kronor. Enligt testators önskan skall medlen användas för att främja vården av behövande ålderstigna vid kommunens ålderdomshem. har beslutat att fördelning av avkastningen på minnesgåvan skall ske vart fjärde år. Senaste utdelningen av minnesgåvan gjordes år Därefter har avkastningen av minnesgåvan varit ytterst begränsad och någon utdelning har inte gjorts. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober Yrkanden och propositioner Anders Malm (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Kurth Engwall (SD) yrkar på följande tillägg: att uppföljning görs av hur medlen har använts. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på Anders Malms yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet. Ordföranden ställer vidare proposition på Kurth Engwalls tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller även detta yrkande. Beslut beslutar att nuvarande behållning av Ragnar Karlssons minnesgåva, kronor, i sin helhet delas ut till kommunens särskilda boenden, såväl kommunala som privata, att medlen skall användas till kvalitetshöjande insatser i vården eller allmänt trivselfrämjande åtgärder samt att ge förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av hur medlen har använts. Beslutet expedieras till: Lars-Göran Nilsson, administrativ chef 10

11 SN 229 Dnr 2013/206 Fortsatta driften av Englamark Ärendebeskrivning Nuvarande avtal med Prosober AB avseende driften av Englamark utgår den sista december har att ta ställning till om Englamark fortsättningsvis ska drivas i privat regi eller om verksamheten ska övergå i kommunal drift. Socialförvaltningen föreslår privat regi och att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober Statistik på beläggning 2012 och Beslut beslutar att uppdra åt socialförvaltningen att genomföra en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling avseende driften av Englamark. Beslutet expedieras till: Barbara Boron, verksamhetschef Eva Johansson, kvalitetscontroller Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare 11

12 SN 230 Dnr 2013/153 Komplettering i ärendet om delegation av serveringstillstånd Ärendebeskrivning Den 10 september 2013, 188, beslutade socialnämnden om förändringar avseende delegationer i ärenden om serveringstillstånd. Socialförvaltningen önskar härmed att ärendet kompletteras med ett förtydligande om att ärenden som är komplicerade i första hand lyfts upp till socialnämndes arbetsutskott. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober Yrkanden, propositioner och omröstningar Ordförande Jan-Olof Sewring (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mikael von Krassow (S) och Kurth Engwall yrkar avslag på förvaltningens förslag och yrkar att den tidigare delegationsordningen ska gälla avseende serveringstillstånd. Ordföranden ställer proposition på dels det egna yrkandet, dels Mikael von Krassows och Kurth Engwalls yrkanden och finner att det egna yrkandet vinner bifall. Omröstning begärs. Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag. Nej-röst för avslag på förvaltningens förslag. Omröstningen utfaller med 7 ja-röster mot 4 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Anders Malm (M) 1 Mikael von Krassow (S) 1 Christina Hanstål (M) 1 Elisabeth Kullenberg (M) Siw Nilsson (M) 1 Nils-Göran Gisslén (M) 1 Carin Olsson (C) 1 Gunnel Aidemark (FP) 1 Katarina Nilsson (KD) 1 Gun-Inger Sjögren(S) 1 Marita Tuvesson (S) Tony Asp (S) 1 Freddy Jönsson (EP) 1 Kurth Engwall (SD) 1 Jan-Olof Sewring (M), ordf 1 SUMMA: forts. 12

13 SN 230, forts. Beslut beslutar att ärenden om serveringstillstånd vid behov i första hand lyfts till socialnämndens arbetsutskott för beslut som sedan kan remittera ärendet vidare till socialnämnden för beslut. Reservationer Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S), Tony Asp (S) reserverar sig mot beslutet: Vi Socialdemokrater yrkade att beslut om serveringstillstånd ska fattas av s Arbetsutskott. Det innebär att delegationsbestämmelserna angående serveringstillstånd ska återställas som de var tidigare, innan ändringen vid den 12 september Vi Socialdemokrater är mycket kritiska till förslaget att delegera beslut om serveringstillstånd till s ordförande. Vi anser att det är bättre att s Arbetsutskott (SNAU) varav fem politiker fattar beslut om serveringstillstånd istället, så som det har varit tidigare. Ju fler som är delaktiga i beslutet desto bättre beslut får vi utifrån demokratiska, alkoholpolitiska och folkhälsopolitiska aspekter. Det är vår bestämda uppfattning. För övrigt bör det påpekas att SNAU kan kallas och har kallats in på kort varsel för att fatta beslut om serveringstillstånd eller andra beslut tidigare. Kurth Engwall (SD) reserverar sig mot beslutet: Sverigedemokraterna har yrkat avslag mot majoritetens bifall av samtliga att-satser: Votering har skett vid båda ärenden. Ärende nr 10, en att-sats. Ärende nr 11, två att-satser. Såvitt SD har uppfattat situationen korrekt har följande inträffat: Den 10 september 2013 beslutade (SN) om förändringar avseende Delegationer i ärenden om serveringstillstånd. Socialförvaltningen önskar härmed att ärendet (nu vid november-mötet) kompletteras med ett förtydligande att ärenden som är komplicerade i första hand lyfts upp till SN:s arbetsutskott (SAU). Jfr med Tjänsteutlåtande från , däri man fortsätter med Utredning: Bakgrunden till förändringar var förenklingar i de fall det är frågan om okomplicerade ärenden. forts. 13

14 SN 230, forts. Ärenden kan dock alltid lyftas tillbaka till SN för beslut om ärendets karaktär kräver det. Det rimliga (citat) är dock att ärenden i första hand lyfts upp till SAU. SD:s politiska tolkning och motiv till vårt avslagsyrkande: 1) Förändringar ang. beslut av serveringstillstånd från SN till Arbetsutskottet medför anser partiet att det blir en förtunning av demokratin. Arbetsutskottet repr. inte av samtliga inom kommunen verksamma politiska partier (KF). 2) Demokratin i kommunen kommer därmed inte att utnyttjas fullt ut i det syfte som medborgarna har rättighet att önska. 3) Detta är m.a.o. såväl en ideologisk fara som pedagogisk fara. Sverigedemokraterna vill inte förändra delegationen rörande serveringstillstånd. Protokollsanteckningar Följande protokollsanteckningar begärs och beviljas: Carin Olsson (C): Centerpartiet önskar att det tydligt framgår av delegationsordningen att mer komplicerade ärenden som gäller alkoholutskänkning ska beslutas av socialnämndens arbetsutskott. Detta gäller speciellt tillställningar som riktar sig till ungdomar. Katarina Nilsson (KD): Kristdemokraterna röstade emot vissa delar i förslaget om förändringar i delegationsordningen gällande serveringstillstånd i samband med sammanträdet Dock blev det då majoritet för liggande förslag. Vår inställning är inte förändrad men jag avstår idag från att rösta eftersom det grundläggande beslutet redan är taget. Beslutet expedieras till: Kristina Walther, utredningssekreterare/planerare Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare 14

15 SN 231 Dnr 2013/176 Revidering av delegationsförteckning Ärendebeskrivning Ärendet avser revidering av s delegationsförteckning. I delegationsförteckningen framgår vem eller vilka som har rätt att besluta å s vägnar. I vilka typer av ärenden beslutanderätten delegerats framgår av upprättad reviderad delegationsförteckning. Den reviderade versionen har kompletterats med ärendetyper som har saknats i tidigare version, en anpassning har gjorts till aktuella lagrum och av vem/vilka som är delegater med beslutanderätt då organisationen i vissa delar har förändrats sedan förra versionen. Revideringen är gjord i samråd med företrädare för de olika verksamhetsområdena inom Socialförvaltningen Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013 om riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsuppgifter i Ängelholms kommun. Genom beslutet ska kompletteringar i nämndernas reglementen göras och arbetsmiljöansvaret föras in i nämndernas delegationsordning. Det är viktigt att delegationsförteckningen revideras kontinuerligt då förändringar i lagrum, befattningar och organisation sker kontinuerligt. Socialförvaltningen ser att vid införandet av en samlad myndighetsenhet måste en ny anpassning och revidering av delegationsförteckningen göras. Beslutsunderlag Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 15 oktober 2013, 422. Tjänsteutlåtande daterat den 18 september Förslag på reviderad delegationsförteckning. Yrkanden och propositioner Anders Malm (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mikael von Krassow (S) och Kurth Engwall (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag och yrkar att den tidigare delegationsordningen ska gälla avseende serveringstillstånd. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på dels Anders Malms yrkande, dels Mikael von Krassows och Kurth Engwalls yrkande och finner att Anders Malms yrkande vinner bifall. forts. 15

16 SN 231, forts. Beslut beslutar att godkänna reviderad delegationsförteckning, att uppdra att Socialförvaltningen att vid införandet av en samlad myndighetsenhet revidera delegationsförteckningen gällande de delar av myndighetsutövningen som kommer ske inom enheten. Reservationer Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S) och Tony Asp (S) reserverar sig mot beslutet: Vi Socialdemokrater yrkade att beslut om serveringstillstånd ska fattas av s Arbetsutskott. Det innebär att delegationsbestämmelserna angående serveringstillstånd ska återställas som de var tidigare, innan ändringen vid den 12 september Vi Socialdemokrater är mycket kritiska till förslaget att delegera beslut om serveringstillstånd till s ordförande. Vi anser att det är bättre att s Arbetsutskott (SNAU) varav fem politiker fattar beslut om serveringstillstånd istället, så som det har varit tidigare. Ju fler som är delaktiga i beslutet desto bättre beslut får vi utifrån demokratiska, alkoholpolitiska och folkhälsopolitiska aspekter. Det är vår bestämda uppfattning. För övrigt bör det påpekas att SNAU kan kallas och har kallats in på kort varsel för att fatta beslut om serveringstillstånd eller andra beslut tidigare. Kurth Engwall (SD) reserverar sig mot beslutet: Sverigedemokraterna har yrkat avslag mot majoritetens bifall av samtliga att-satser: Votering har skett vid båda ärenden. Ärende nr 10, en att-sats. Ärende nr 11, två att-satser. Såvitt SD har uppfattat situationen korrekt har följande inträffat: Den 10 september 2013 beslutade (SN) om förändringar avseende Delegationer i ärenden om serveringstillstånd. Socialförvaltningen önskar härmed att ärendet (nu vid november-mötet) kompletteras med ett förtydligande att ärenden som är komplicerade i första hand lyfts upp till SN:s arbetsutskott (SAU). forts. 16

17 SN 231, forts. Jfr med Tjänsteutlåtande från , däri man fortsätter med Utredning: Bakgrunden till förändringar var förenklingar i de fall det är frågan om okomplicerade ärenden. Ärenden kan dock alltid lyftas tillbaka till SN för beslut om ärendets karaktär kräver det. Det rimliga (citat) är dock att ärenden i första hand lyfts upp till SAU. SD:s politiska tolkning och motiv till vårt avslagsyrkande: 1) Förändringar ang. beslut av serveringstillstånd från SN till Arbetsutskottet medför anser partiet att det blir en förtunning av demokratin. Arbetsutskottet repr. inte av samtliga inom kommunen verksamma politiska partier (KF). 2) Demokratin i kommunen kommer därmed inte att utnyttjas fullt ut i det syfte som medborgarna har rättighet att önska. 3) Detta är m.a.o. såväl en ideologisk fara som pedagogisk fara. Sverigedemokraterna vill inte förändra delegationen rörande serveringstillstånd. Protokollsanteckningar Följande protokollsanteckningar beviljas: Katarina Nilsson (KD): Kristdemokraterna röstade emot vissa delar i förslaget om förändringar i delegationsordningen gällande serveringstillstånd i samband med sammanträdet Dock blev det då majoritet för liggande förslag. Vår inställning är inte förändrad men jag avstår idag från att rösta eftersom beslutet redan är taget. Carin Olsson (C): Centerpartiet önskar att det tydligt framgår av delegationsordningen att mer komplicerade ärenden som gäller alkoholutskänkning ska beslutas av socialnämndens arbetsutskott. Detta gäller speciellt tillställningar som riktar sig till ungdomar. Beslutet expedieras till: Sergio Garay, socialchef Lars Sjöström, enhetschef Annika Ulfström, verksamhetschef Barbara Boron, verksamhetschef Lisbeth Unger, verksamhetschef Lars-Göran Nilsson, administrativ chef Eva Johansson, kvalitetscontroller 17

18 SN 232 Dnr 2011/50 Anpassningsåtgärder gällande tillämpandet av valfrihetssystemet, enligt LOV, inom hemtjänsten i Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Ängelholms kommun tillämpar sedan maj 2010 kundval inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Detta innebär att medborgare har möjlighet att välja privat eller kommunal utförare av beviljade hemtjänstinsatser och matdistribution. Tidigare var hemtjänstområdena i kommunen indelade i nio geografiska områden. Enligt förfrågningsunderlagen gällande LOV kan leverantörer välja inom vilka av dessa nio hemtjänstområden de önskar erbjuda sina tjänster. Från och med maj 2013 har den kommunala hemtjänsten förändrat sina hemtjänstområden från tidigare nio till nuvarande fem geografiska områden. För att underlätta hanteringen förslår Socialförvaltningen att punkten gällande geografiska områden i förfrågningsunderlagen ändras och anpassa till de 5 nuvarande hemtjänstområdena, Öst, Väst, Nord, Syd och Centrum. Privata leverantörer ska även fortsättningsvis ha möjlighet att välja inom vilka hemtjänstområden de önskar erbjuda sina tjänster. Anpassningen till de nya hemtjänstområdena förslås gälla alla nya ansökningar. Pågående avtal med privata leverantörer föreslås fortsätta gälla enligt tidigare avtal och geografiska områden. Godkända leverantörer som ev. önskar utöka sina geografiska områden framöver förslås kunna göra detta inom ramen för den nya geografiska indelningen. Beslutsunderlag Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 15 oktober 2013, 421. Tjänsteutlåtande daterat den 17 september Beslut beslutar att punkten angående geografiska områden i förfrågningsunderlagen gällande hemtjänst och matdistribution, enligt lagen om valfrihetssystem, anpassas till den kommunala hemtjänstens fem hemtjänstområden, forts. 18

19 SN 232, forts. att anpassningen gäller alla nya ansökningar, att nuvarande avtal med privata leverantörer fortsätter att gälla med den tidigare geografiska indelningen. Leverantörer som eventuellt önskar öka sina geografiska områden kan göra detta utifrån den nya geografiska indelningen samt att en revidering görs av förfrågningsunderlagen gällande hänvisningar till aktuella bilagor. Beslutet expedieras till: Lars Sjöström, enhetschef Inger Jensen, kundtjänsthandläggare Eva Johansson, kvalitetscontroller 19

20 SN 233 Dnr 2012/265 Uppföljning av remisser Ärende Handläggare Besvaras senast Utvärdering av effekten av den stärkta interna samverkansstrukturen. Dnr 2012/198 Motion från Björn Vallin (FP) m fl om sommarjobb till ensamkommande flyktingbarn. Dnr 2013/139 Motion från Mikael von Krassow (S) m.fl. om handlingsplan mot barnfattigdom. Dnr 2013/181 Remiss av motion från Mikael von Krassow (S) m fl. om införskaffande av mobila trygghetslarm med GPS. Dnr 2013/182 Granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa. Uppdrag att utarbeta en gemensam handlingsplan med tidsplan utifrån de synpunkter som lämnats i revisionsrapporten. Dnr 2013/53 Förfrågan om deltagande som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i Nära relation. Dnr 2013/216 Sergio Garay ( ) förlängd remisstid Sanna Ghrieb ( ) förlängd remisstid Ann-Sofie Damm Erim Mona Ringh Barbara Boron Återrapporteras till KS ( ) förlängd remisstid till Barbara Boron forts. 20

21 SN 233, forts. Beslut beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna. Beslutet expedieras till: akten 21

22 SN 234 Dnr 2012/266 Redovisning av delegeringsbeslut per den 31 oktober 2013 Ärendebeskrivning har överlåtit del av sin beslutanderätt till arbetsutskottet och socialförvaltningens tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Beslutsunderlag Delegeringsbeslut fattade enligt delegeringsordningen inom tidsramarna : 1 s arbetsutskott 2 SoL inom Individ- och familjeomsorgen 3 SoL inom Hemvården 4 LSS inom Handikappomsorgen 5 Dödsboanmälningar Bostadsanpassningsbidrag 7 Alkohollagen 8 Beslut om rätten att beslutsattestera och utöva delegation 9 Förordnande samt beslutsattest och delegationsrätt vid vikariat Beslut beslutar att godkänna ovanstående redovisning av delegeringsbeslut. Beslutet expedieras till: akten 22

23 SN 235 Dnr 2012/267 Meddelanden - allmänna 1 Ansökan om plats i särskilt boende/vårdboende Ansökan om särskilt boende/demens Intresseanmälan trygghetsboende Protokollsutdrag kommunstyrelsen 232/13: Granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa. 5 Sammanträdesprotokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten, Direktionen, den 26 augusti Skrivelse daterad den 1 oktober 2013 från Socialstyrelsen: Socialstyrelsen publicerade 6 september 2013 vägledningen Fristad från våld en vägledning om skyddat boende. 7 Delrapport daterad oktober 2013 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO: Gör tillsynsombud skillnad för barn som bor i familjehem? Delrapport med tillsynsombudens erfarenheter från en försöksverksamhet. 8 Slutrapport daterad oktober 2013 från Socialstyrelsen: Äldre efterfrågar kontinuitet. Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre slutrapport Meddelande daterat den 4 oktober 2013 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO: Oanmäld inspektion på särskilda boendet Åsbytorp i Ängelholms kommun. 10 Beslut daterat den 8 oktober 2013 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, angående anmälan enligt lex Sarah enligt SoL inom verksamhetsområde barn och familj vid HVB-hem Integrationssektionen i Ängelholms kommun. 11 Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 26 augusti Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 9 september Protokoll från Handikapprådets sammanträde den 17 oktober Rapport till socialnämnden, Socialstyrelsen, kommunrevisorerna och kommunfullmäktige angående ej verkställda beslut. 15 Beslut daterat den 22 oktober 2013 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med anledning av tillsyn av Åsbytorp vid Ängelholms kommun. forts. 23

24 SN 235, forts. 16 Socialförvaltningens instruktion version 1/ (1) för förskrivning av fyrpunktsstöd och gåbockar. 17 Avtalsuppföljning Bokhöjden. 18 Sammanträdesprotokoll , Kommunalförbundet Medelpunkten, Direktionen. 19 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, Ängelholms kommun, från ordförande för socialnämnd till förvaltningschef. 20 Protokoll kommunstyrelsen 263/13: Återrapport Plan för långsiktigt samarbete med kvinnojouren. 21 Frånvarostatistik Socialförvaltningen, kvartal 3, 2013 jämfört med 2012, inom Stab, Administration, Myndighetsenheten, Individ- och familjeomsorgen, Äldreomsorg och Hemsjukvård, Verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning. 22 Anmälan om arbetsskador och tillbudsrapporter avseende halvårsredovisning 2013 inom Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg och hemsjukvård, Verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning. 23 Skrivelse från Migrationsverket och Länsstyrelserna: Anvisning av kommun att ta emot ensamkommande barn. 24 Gemensam fältrapport från den 18 oktober Gemensam fältrapport från den 25 oktober Beslut beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Beslutet expedieras till: akten 24

25 SN 236 Meddelanden - enskilda Anmäles enskilda anmälningsärenden. Bilaga SN 236/13, se särskild pärm Anmälningsärenden i pärm Beslut beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 25

26 SN Enskilda ärenden 26

27 SN 244 Övrigt Följande frågor tas upp på sammanträdet. Svar lämnas vid nästkommande nämndsammanträde. Mikael von Krassow (S): - Hur går det med byggandet av det nya gruppboendet inom kommunens psykiatriverksamhet. Har man funnit någon plats för boendet? - Med anledning av programmet Avslag till varje pris som sändes i TV4:s Kalla Fakta söndag den 10 november 2013, undrar Mikael von Krassow (S) om Ängelholms kommun anlitat företaget Kommunlex? Freddy Jönsson (EP): - När sker byggstart av trygghetsboendet på Villan? Siw Nilsson (M): - När verkställs beslutet om inköp av arbetskläder? - Vilka regler gäller för trivselpengar, t ex vid personalens aktiviteter vid jul? - De kontorsmöbler som av någon anledning blir över borde föras upp på en lista som man kan gå igenom innan inköp av nya möbler sker. Carin Olsson (C): - En redogörelse av rutiner för tvätt och fördelning av arbetskläder inom äldreomsorgen önskas till nästkommande sammanträde. - Hur många timanställda finns det inom äldreomsorgen och finns det rutiner för fördelning av arbete för de timanställda? - Hur fungerar den nya personalpoolen/bemanningspoolen? Utvärdering önskas. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) har initierat ett ärende till socialnämnden om möjligheten att anlita ungdomar till kommunens särskilda boenden med syfte att bidra till sociala, meningsfulla aktiviteter och generationsmöten för de äldre. Detta enligt samma koncept som Ung Omsorg bedrivs. Ärendet föreläggs socialnämnden i december månad. Gun-Inger Sjögren (S) påminner om nämndens beslut att bjuda in Ängelholmslokaler till socialnämndens sammanträde för att informera om status på utemiljön vid boendena. Representant från Ängelholmslokaler kommer redovisa och informera när ärendet tas upp i januari-nämnden. 27

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-10-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00. Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00. Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00 Beslutande: Ersättare: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2013-08-13, kl 14:00-15:00

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2013-08-13, kl 14:00-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2013-08-13, kl 14:00-15:00 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Nils-Göran

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-04-09, kl 14:00-15:10

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-04-09, kl 14:00-15:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-04-09, kl 14:00-15:10 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Socialnämnden. Marita Tuvesson

Socialnämnden. Marita Tuvesson Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-04-08, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Carin Olsson (C) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-02-28, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Jan-Olof Sewring

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-05-20, kl. 10:00-12:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-21, kl. 13:15-14:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-01-15, kl 13:15-15:30 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-09-09, kl. 14:00-16:35

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-09-09, kl. 14:00-16:35 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-09-09, kl. 14:00-16:35 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 26 januari 2010 kl 13:15 15.

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 26 januari 2010 kl 13:15 15. 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 26 januari 2010 kl 13:15 15.15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Anders

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-18:15

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-03-12, kl 14:00-18:15 ande: Anders Malm (M), ordförande Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) 52-68, kl 14:00-18:00 Gunnel Aidemark (FP) Kurth

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, kl 13:15 15:35. Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, kl 13:15 15:35. Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-01-18 kl 13:15 15:35 Beslutande: Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande 3 och 23-24 Jan-Olof Sewring (M) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-12-06, kl 14:00-17:00. Christina Hanstål

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-12-06, kl 14:00-17:00. Christina Hanstål 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-12-06, kl 14:00-17:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-21, kl. 13:15-14:30 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande:

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-13, kl 14:00-16:30. Gunnel Aidemark

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-13, kl 14:00-16:30. Gunnel Aidemark 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-13, kl 14:00-16:30 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C), deltar ej

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, 2011-06-14, kl 14:00 16:55

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, 2011-06-14, kl 14:00 16:55 1 Plats och tid: Stadshuset, 2011-06-14, kl 14:00 16:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande, närvarade kl 14:00-15:40, 153 Liselott Perlhagen (M) närvarade hela smtr varav tj ordf 154-179 Mikael von

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35 ande: Carin Olsson (C) ordförande Mikael von Krassow (S) Anders Malm (M) Katarina Nilsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 ande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Marita Tuvesson (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 ande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:00

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2012-01-10, kl 14:00-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-11-15, kl 13:15-15:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 326A, 2014-06-17, kl. 10:00-11:35 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:40 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-09-10, kl 14:00-16:40 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:00

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-05-14, kl 14:00-16:00 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Nils-Göran Gisslén

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl. 14:00-16:00

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl. 14:00-16:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-08-12, kl. 14:00-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP) Kurth Engwall

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:35

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:35 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2012-03-13, kl 14:00-16:35 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) 53-57, kl 14:00-15:45

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD), 397-411 Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 4 november 2014, klockan 13.30-16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) ordförande,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 Hans Sternbro (S), ordförande Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-12 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-01-12 Socialnämnden 1(25) Tid och plats 2015-01-12 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson, (M) - ordförande Christer Unosson, (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer