Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Nils-Göran Gisslén (M) Carin Olsson (C) Gunnel Aidemark (FP) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Freddy Jönsson (EP) Kurth Engwall (SD) Tony Asp (S) tjänstgörande ersättare för Marita Tuvesson (S) Siw Nilsson (M) Dag Olofsson (M) Karin Hyberts (M) Christina Flodén (M) Karl-Erik Asp (M) Anders Källström (C) Erhard Tebus (KD) Barbro Widell (S) Anne Viljevik Hall (EP) Sergio Garay, socialchef Mona Ringh, kvalitetsutvecklare, 2 Annika Ulfström, kvalitetsutvecklare, 2 Barbara Boron, verksamhetschef, 3-4 Lotta Karlsson, planerings- och utredningssekreterare, 3 och 6 Lars-Göran Nilsson, administrativ chef 5 Anders Bengtsson, PU-ansvarig, 5 Victor Franzén, Väla Mark & Träd, 5 Christer Nilsson, Väla Mark & Träd, 5 Elisabeth Alm, sekreterare Utses att justera: Anders Malm och Mikael von Krassow Paragrafer: 1-16 Sekreterare Ordförande Justerare _ Elisabeth Alm _ Jan-Olof Sewring _ Anders Malm Mikael von Krassow 1

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, socialförvaltningen Underskrift Elisabeth Alm 2

3 3 Innehållsförteckning 1 Upplysningar 2 Utnämning av 2013 års kvalitetspris inom äldreomsorgen 3 Utvärdering av socialjouren hösten Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld av närstående och våldsutövare 5 Lägesrapport gällande utemiljöer 6 Drift av vården på Bokhöjden 7 Svar på remiss av förslag till folkhälsoplan Uppflöjning av remisser 9 Angående beslut dnr /2013, Inspektionen för vård och omsorg, Åsbytorp vårdboende 10 Redovisning av delegeringsbeslut 11 Meddelanden i pärm allmänna 12 Meddelanden i pärm enskilda Enskilda ärenden 16 Övrigt 3

4 SN 1 Upplysningar Under punkten övrigt anmäls följande frågor: Anders Källström (C) - fråga om fastighet Sergio Garay, socialchef - budgetinformation Carin Olsson (C) - förebyggande insatser för ungdomar Freddy Jönsson (EP) - rutiner inom hemvården 4

5 SN 2 Dnr 2013/255 Utnämning av 2013 års kvalitetspris inom äldreomsorgen Ärendebeskrivning inleder sammanträdet med en offentlig del med anledning av utdelning av årets kvalitetspris inom äldreomsorgen. Till sammanträdet har representanter från media bjudits in att närvara. har tidigare tagit beslut om att ett årligt kvalitetspris för bästa verksamhet inom äldreomsorgen ska delas ut. Priset delades ut för första gången hösten Kvalitetspriset ska användas till personalutveckling/aktiviteter. s kvalitetspris baseras på Socialstyrelsens undersökning av de äldres uppfattning om kvaliteten i äldreboende samt äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten Resultatet för bästa äldreboende baseras på: 1. Hur nöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 2. Medelvärdet avseende följande positiva svar. Upplever du att måltiden på ditt äldreboende är en trevlig stund? Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? Brukar du kunna påverka vilka tider du får hjälp? Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? Hur tryggt känns det att bo på ditt äldreboende? Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? Hur nöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? Möjligheten att komma utomhus? Resultatet = medelvärdet av 1 och 2. En stickprovskontroll har genomförts av verksamhetens upprättade och uppföljda genomförandeplaner. forts. 5

6 SN 2, forts. Resultatet för bästa hemtjänstverksamhet baseras på: 1. Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 2. Medelvärdet avseende följande positiva enkätsvar. Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål hur hjälpen ska utföras? Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? Brukar personalen komma på avtalad tid? Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter och klagomål? Resultatet = medelvärdet av 1 och 2. En stickprovskontroll har genomförts av verksamhetens upprättade och uppföljda genomförandeplaner. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 19 december Beslut beslutar att utnämna 2013 års kvalitetspris för bästa äldreboende och bästa hemtjänstverksamhet i Ängelholms kommun till Åsbytorp äldreboende och Strövelstorps hemtjänstverksamhet. beslutar vidare att ajournera sammanträdet för utdelning av 2013 års kvalitetspris. Sammanträdet ajourneras kl 14:10-14:45. Beslutet expedieras till: Annika Ulfström, verksamhetschef Eva Johansson, kvalitetcontroller Mona Ringh, kvalitetsutvecklare 6

7 SN 3 Dnr 2013/230 Utvärdering socialjouren hösten 2013 Ärendebeskrivning I januari 2011 ingick Ängelholms kommun i ett samarbete med åtta andra skånska kommuner om socialjour och det är Helsingborgs stad som tillhandahåller denna tjänst. Avtalet är femårigt och har nu pågått i nästan tre år. Det är nu dags för en utvärdering och i detta ärende presenteras statistik över antal ärenden och tidsåtgång samt hur socialjouren upplevs av användarna, personal inom individ- och familjeomsorgen, och Helsingborgs stad som tillhandahåller tjänsten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 1 januari Avtal om socialjour, tecknat den 20 december Socialjour utfall år Socialjour utfall år Socialjour utfall Socialjour utfall Tjänstemannaskrivelse till Helsingborgs Stad. Yrkanden, propositioner och omröstningar Anders Malm (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mikael von Krassow (S) yrkar att uppdraget i andra att-satsen om förändring av fördelningsnyckeln avseende kostnaderna ska strykas. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på dels Anders Malms yrkande, dels Mikael von Krassows yrkande och finner att Anders Malms yrkande vinner bifall. Omröstning begärs och utförs. Ja-röst för Anders Malms yrkande. Nej-röst för Mikael von Krassows yrkande. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster mot 5 nej-röster. forts. 7

8 SN 3, forts. Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Anders Malm (M) 1 Mikael von Krassow (S) 1 Christina Hanstål (M) 1 Elisabeth Kullenberg (M) 1 Nils-Göran Gisslén (M) 1 Carin Olsson (C) 1 Gunnel Aidemark (FP) 1 Katarina Nilsson (KD) 1 Gun-Inger Sjögren(S) 1 Marita Tuvesson (S) Tony Asp (S) 1 Freddy Jönsson (EP) 1 Kurth Engwall (SD) 1 Jan-Olof Sewring (M), ordf 1 SUMMA: 8 5 Beslut beslutar att socialförvaltningen får i uppdrag att förhandla fram förnyat samverkansavtal om socialjour efter den 31 december 2015, att i uppdraget ingår att verka för förändrad fördelningsnyckel avseende kostnaderna samt att samtliga involverade kommuner får insyn i ekonomiska utfall och bokslut, att socialnämnden överlämnar denna utvärdering av socialjouren till kommunstyrelsen för kännedom. Reservation Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S) och Tony Asp (S) reserverar sig mot beslutet: Vi Socialdemokrater anser att socialjouren är mycket viktigt för Ängelholms kommun. Vi vill ha kvar nuvarande fördelningsnyckel, där varje kommun betalar en fastställd avgift utifrån antalet invånare i kommunen. Det är ett solidariskt synsätt. Dessutom är det lättare att budgetera en fast fördelningsnyckel i jämförelse med att bli debiterad utifrån använd tidsåtgång i efterhand. forts. 8

9 SN 3, forts. Vi förutsätter att vid alla samverkansavtal ska samtliga deltagande kommuner ha rätt att ta del av ekonomiskt utfall och bokslut. Vi Socialdemokrater anser att det mycket viktigt att fattar beslut före uppsägningstiden för ett samverkansavtal. I detta ärende angående samverkansavtal om socialjour tog vi beslut efter uppsägningstiden. Beslutet expedieras till: kommunstyrelsen, för kännedom Barbara Boron, verksamhetschef Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare 9

10 SN 4 Dnr 2013/261 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/ utsatts för våld av närstående och våldsutövare Ärendebeskrivning Ängelholms kommun bedriver Kvinnofridsverksamhet sedan juni Sedan 2010 bedrivs även Kriscentrum för män som syftar till att ge ökat stöd till män med våldsproblematik. Verksamheterna finansieras delvis genom utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. Tidigare samverkan har genomförts tillsammans med Båstad och Örkelljunga kommun och har då innefattat enbart stöd till män Kriscentrum för män Från och med 2014 kommer ansökan att innefatta gemensam ansökan om utvecklingsmedel enbart med Örkelljunga kommun. Ansökan avser fortsatt utvecklingsarbete med fokus på familjevåldsproblematik. Lagstiftarens krav på kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn är mycket tydligt och det är därför av stor vikt att verksamheterna får möjlighet att fortsätta utveckla sitt arbete med målgrupperna. Liksom tidigare finns ett samverkansavtal med den lokala kvinnojouren i Ängelholm. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 30 december Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld av närstående och våldsutövare. Nulägesbeskrivning för samverkande kommun. Beslut beslutar att hos Socialstyrelsen ansöka om fortsatt utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld samt att godkänna förslag på utvecklingsarbete inklusive samverkan med Örkelljunga kommun. beslutar vidare att justera paragrafen omedelbart. Beslutet expedieras till: Socialstyrelsen Barbara Boron, verksamhetschef Ann-Sofie Damm Erim, kvalitetsutvecklare 10

11 SN 5 Dnr 2011/103 Lägesrapport gällande utemiljöer Ärendebeskrivning beslutade vid sammanträde den 8 oktober 2013, 211, bl a att ge förvaltningen i uppdrag att omgående påbörja utarbetande av handlingsplan för igångsättandet av vårens arbete med utemiljöerna vid kommunens boenden och att handlingsplan ska redovisas på socialnämndens sammanträde den 14 januari Till dagens sammanträde har Anders Bengtsson från Ängelholmslokaler, Christer Nilsson och Victor Franzén från Väla Mark & Träd kallats för att ge en lägesrapport gällande utemiljöerna. Beslutsunderlag Redovisning av planerade åtgärder för vårens arbete med utemiljöerna (kalkyl och kartor). Beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Beslutet expedieras till: akten 11

12 SN 6 Dnr 2013/256 Drift av vården på Bokhöjden Ärendebeskrivning Avtalet med Victum Omsorg AB avseende driften av Bokhöjden går ut den 31 december I detta ärende föreslås en förlängning med Victum Omsorg AB till den 31 december 2015 samt att socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur driften av Bokhöjden i framtiden bör genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 18 december Yrkanden och propositioner Mikael von Krassow (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning när det gäller redovisning av kostnader samt redaktionella ändringar. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på Mikael von Krassows yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet. Beslut beslutar att återremittera ärendet till socialförvaltningen för ytterligare beredning när det gäller redovisning av kostnader samt redaktionella justeringar. Beslutet expedieras till: Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare 12

13 SN 7 Dnr 2013/252 Svar på remiss av förslag till folkhälsoplan Ärendebeskrivning Folkhälsoberedningen har tagit fram ett förslag på folkhälsoplan för åren 2014 till Det är ett styrdokument som bland annat tillsammans med kommunfullmäktiges mål ska utgöra underlag i framtagandet av nämndmål inom folkhälsoområdet. föreslås besluta att detta tjänsteutlåtande utgör remissvar på framtagen folkhälsoplan. Beslutsunderlag Ängelholms folkhälsoplan Tjänsteutlåtande daterat den 3 januari Beslut beslutar att till folkhälsoberedningen översända förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remiss av förslag till folkhälsoplan för åren Beslutet expedieras till: folkhälsoberedningen Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare 13

14 SN 8 Dnr 2014/7 Uppföljning av remisser Ärende Handläggare Besvaras senast Motion från Katarina Nilsson m fl (KD) om förenkling av ansökningsrutinerna för hemtjänst stöd utan krångel. SN dnr 2011/270 KS har återremitterat till KSAU i väntan på beslut i ärendet i socialnämnden. KS dnr 2011/550 Utvärdering av effekten av den stärkta interna samverkansstrukturen. Dnr 2012/198 Granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa. Uppdrag att utarbeta en gemensam handlingsplan med tidsplan utifrån de synpunkter som lämnats i revisionsrapporten. Dnr 2013/53 Remiss till socialnämnden för yttrande angående äldreombud. Dnr 2013/228 Uppdrag från kommunfullmäktige att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Dnr 2013/236 Lars Sjöström SN besvarade remissen , 60 Sergio Garay Barbara Boron Återrapporteras till KS (131231) Förlängd remisstid Mona Ringh Förlängd remisstid Eva Johansson forts. 14

15 SN 8, forts. Uppdrag från kommunfullmäktige att se över träffpunktsverksamheten för äldre samt dagverksamheten vid Thulinvillan i syfte att effektivisera verksamheten. Dnr 2013/237 Uppdrag från kommunfullmäktige att genomföra förändringar så att samarbetet mellan arbetsmarknaden (KS) och försörjningsstödsenheten (SN) förstärks. Dnr 2013/238 Uppdrag från kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden i samråd med socialnämnden se över familjecentralverksamheten i syfte att minska antalet till två centraler. Dnr 2013/239 Utvärdering av försöksverksamheten med läsplattor inom träffpunktsverksamheten. Dnr 2013/243 Granskning av anhörigstöd inom äldreomsorgen. Dnr 2013/246 Annika Ulfström Barbara Boron Barbara Boron Annika Ulfström Lars Sjöström, Eva Johansson Beslut beslutar att kalla Lars Sjöström, enhetschef Myndighetsenheten, till nästkommande sammanträde för redovisning av handläggningen av motionen om Stöd utan krångel inklusive en nulägesrapport i ärendet samt att i övrigt lägga uppföljningen till handlingarna. Beslutet expedieras till: Lars Sjöström, enhetschef akten 15

16 SN 9 Dnr 2013/191 Angående beslut dnr /2013, Inspektionen för vård och omsorg, Åsbytorp vårdboende Ärendebeskrivning Den 3:e oktober 2013 genomförde Inspektionen för vård och omsorg en oanmäld inspektion på särskilda boendet, Åsbytorp i Strövelstorp. Syftet med inspektionen var att granska verksamhetens hantering av avvikelserapporter och lex Sarah rapporter. Inspektionsrapporten utmynnar i följande krav på åtgärder från : tillse att omsorgspersonalen arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet, tillse att omsorgspersonalen har kännedom om och tillämpar sin rapporteringsskyldighet enligt 14 kap. 3 SoL, tydliggöra vem som omedelbart vidtar de nödvändiga åtgärder som situationen kräver när ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande uppkommer utanför enhetschefens arbetstid. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 13 januari Skrivelse dnr: /2013, Inspektionen för vård och omsorg, Skrivelse enhetschefen för Åsbytorp, Rutin chef i beredskap. s skrivelse till Inspektionen för vård och omsorg. Beslut beslutar att avge svarsskrivelse enligt förvaltningens tjänsteutlåtande samt att justera paragrafen omedelbart. Beslutet expedieras till: Inspektionen för vård och omsorg Annika Ulfström, verksamhetschef Tina Mjöberg, enhetschef 16

17 SN 10 Dnr 2014/6 Redovisning av delegeringsbeslut Ärendebeskrivning har överlåtit del av sin beslutanderätt till arbetsutskottet och socialförvaltningens tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Beslutsunderlag Delegeringsbeslut fattade enligt delegeringsordningen inom tidsramarna : 1 s arbetsutskott 2 SoL inom Individ- och familjeomsorgen 3 SoL inom Hemvården 4 LSS inom Handikappomsorgen 5 Dödsboanmälningar 6 Bostadsanpassningsbidrag 7 Alkohollagen 8 Beslut om rätten att beslutsattestera och utöva delegation 9 Förordnande samt beslutsattest och delegationsrätt vid vikariat Beslut beslutar att godkänna ovanstående redovisning av delegeringsbeslut. Beslutet expedieras till: akten 17

18 SN 11 Dnr 2014/5 Meddelanden i pärm - allmänna 1 Ansökan om plats i särskilt boende/vårdboende Ansökan om särskilt boende/demens Intresseanmälan trygghetsboende Protokoll KS 296/13: Budgetuppföljning september, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 5 Protokoll KF 210/13: Budget 2014 och flerårsplan Skrivelse daterad november 2013 från Konkurrensverket; Ny rapport: Konkurrens på likvärdiga villkor i kommunernas valfrihetssystem enligt LOV 7 Cirkulär 13:62 från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m för år Cirkulär 13:63 från SKL: Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Cirkulär 13:64 från SKL: Ersättningar för kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år Protokoll KF 245/13: Avsägelse från Margareta Törnquist (M) från uppdrag som ersättare i socialnämnden 11 Protokoll KF 240/13: Motion från Kerstin Engle (S) m fl om internetuppkoppling och läsplattor inom äldreomsorgen. 12 Protokoll KF 222/13: Motion från Eva-Lena Lindell (S) m fl om att gravt synskadade/blinda ska beviljas ledsagning enligt lagen om stöd och service LSS 13 Rapport daterad december 2013 från Socialstyrelsen: När förälder oväntat avlider. Resultat och slutsatser från tre kartläggningar om ansvar samt strukturer för information och stöd. 14 Skrivelse daterad november 2013 från PRO, SPF, SKPF avd 52 och VISION sektion 92: KPR program. 15 Rapport Varannan Vatten 2013, sammanställd av Maria Selway, drogförebyggande samordnare, Ängelholms kommun. 18

19 SN 11, forts. 16 Skrivelse daterad den 9 december 2013 från Kommunrevisorerna: Granskning av anhörigstöd inom äldreomsorgen. Revisionsrapport daterad november Anhörigstöd inom äldreomsorgen, Ängelholms kommun. 17 Rapport daterad oktober 2013 från Myndigheten för vårdanalys: Produktivitetsskillnader i äldreomsorgen. Variationer, förklaringsfaktorer och utvecklingsbehov. 18 Protokoll KF 239/13: Motion från Ann Hörnebrant-Sturesson (C) m fl om att införa landsbygdssäkring av politiska beslut i Ängelholms kommun 19 Information daterad den 12 december 2013 från Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende ISM 2013/11046 (SN 2013/70). 20 Skrivelse daterad den 12 december 2013 från Socialstyrelsen: Prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier Protokoll från Handikapprådets sammanträde den 5 december Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 9 december Gemensam Fältrapport daterad den 12 december 2013 från Fältgruppen. 24 Avtalsuppföljning Åshaga, daterad den 11 december Cirkulär 13:66 från SKL: Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen har tecknat tre överenskommelser inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård avseende en fortsättning av pågående utvecklingsarbeten under Beslut beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Beslutet expedieras till: akten 19

20 SN 12 Meddelanden i pärm - enskilda Anmäles enskilda anmälningsärenden. Bilaga SN 12/14, se särskild pärm Anmälningsärenden i pärm Beslut beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 20

21 SN Enskilda ärenden 21

22 SN 16 Övrigt Anders Källström (C) tar upp en fråga med anledning av lagfart redovisad på Ängelholms kommun. Socialchef Sergio Garay informerar om kommunens inköp av den aktuella fastigheten. s bokslut för 2013 håller på att sammanställas och kommer redovisas på nästkommande sammanträde. Socialchefen redogör kort för årsbokslutet och nuvarande budgetläge. Carin Olsson (C) informerar om Ängelholms gymnasieskolas arbete med tidiga förebyggande insatser för ungdomar och delar ut broschyr Likabehandlingsplan 2013/2014 bilaga SN 16/14. Med anledning av nämndens beslut vid dagens sammanträde om svar till Inspektionen för vård och omsorg (paragraf 9 i detta protokoll) undrar Freddy Jönsson (EP) vilka åtgärder som vidtas för att det inträffade inte ska ske på andra boenden i kommunen. Konstateras att rutiner finns för hur personalen ska gå tillväga utanför ordinarie arbetstid, men hur löser man liknande situationer som kan uppstå under ordinarie arbetstid när enhetschefen är ledig/sjuk/i sammanträde finns det då rutiner för de anställda att gå efter? Nämnden beslutar att kalla verksamhetschef Annika Ulfström till nästkommande sammanträde för att besvara frågan. 22

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer