Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-18:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-18:15"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-18:15 ande: Anders Malm (M), ordförande Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) 52-68, kl 14:00-18:00 Gunnel Aidemark (FP) Kurth Engwall (SD) Christina Hanstål (M) Freddy Jönsson (EP) Katarina Nilsson (KD) Carin Olsson (C) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) 52-60, kl 14:00-17:15 Siw Nilsson (M) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Dag Olofsson (M) tj ersättare för Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Tony Asp (S) tj ersättare för Marita Tuvesson (S) 61-82, närvarade hela sammanträdet Anne Viljevik Hall (EP) tj ersättare för Nils-Göran Gisslén (M) 69-82, närvarade hela sammanträdet Övriga närvarande: Karin Hyberts (M), 52 del av 60, kl 14:00-16:30 Christina Flodén (M) 52-67, kl 14:00-17:55 Erhard Tebus (KD) 52-67, kl 14:00-17:55 Barbro Widell (S) 52-64, kl 14:00-17:30 Patrik Ohlsson (SD) 52 - del av 65, kl 14:00-17:45 Lars-Göran Nilsson, vik socialchef Andreas Persson, ekonom, Barbara Boron, verksamhetschef, 52-57, samt del av 82 Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare, Eva Johansson, kvalitetscontroller, 59 Kristina Walther, utredningssekreterare, Torgny Handreck, personalföreträdare, 52-63, kl 14:00-17:15 Elisabeth Alm, sekreterare Utses att justera: Katarina Nilsson och Mikael von Krassow Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Elisabeth Alm _ Anders Malm _ Katarina Nilsson Mikael von Krassow

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, socialförvaltningen Underskrift Elisabeth Alm

3 3 Innehållsförteckning 52 Upplysningar 53 Presentation av samverkansprojekt mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 54 Individ- och familjeomsorgens arbete med externa placeringar 55 Uppdrag till socialnämnden att ta fram en handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 56 Integrerad verksamhet för unga med riskbruk/missbruk/beroende i Nordvästra Skåne Maria Nordväst 57 Redovisning av resultatet av enkäten gällande biståndshandläggare 58 Långsiktig strategi och plan för kommunens försörjning av boende inom verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning gällande perioden 2013 till 2017, uppdatering av den tidigare långsiktiga strategin och planen ( ) 59 Förfrågningsunderlag avseende Bäckagården 60 Serveringstillstånd vid idrotts-/ och eller ungdomsarrangemang 61 Uppföljning gällande resursfördelningsmodell inom hemvårdens särskilda boenden 62 Yttrande över medborgarförslag om att kommunen sponsrar pensionärer med kronor avsedda för friskvård 63 Ratten kvalitets- och målstyrningsarbete 64 Budgetuppföljning per den 28 februari Förslag till förändring av lokaldisposition i Nybrohuset 66 Uppföljning av remisser 67 Redovisning av delegeringsbeslut forts.

4 4 68 Anmälningsärenden 69 Meddelanden allmänna 70 Meddelanden enskilda Enskilda ärenden 82 Övrigt

5 SN 52 Upplysningar Dagordningen Ärende nr 5, presentation av samverkansprojekt mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, utgår och föreläggs nämnden den 9 april Övrigt Under punkten övrigt anmäls följande: Barbara Boron, sektionsledare - asylsökande till Strövelstorp - utbildning i 12-stegsmodellen. Mikael von Krassow (S) - arbetskläder Carin Olsson (C) - sommarpraktik för ungdomar.

6 SN 53 Presentation av samverkansprojekt mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden Ärendet utgår från dagordningen. Ärendet föreläggs socialnämnden den 9 april 2013.

7 SN 54 Individ- och familjeomsorgens arbete med externa placeringar Ärendebeskrivning Sektionsledare Barbara Boron informerar om individ- och familjeomsorgens strategier och arbete med de externa placeringarna. sunderlag Powerpoint material Individ och familjeomsorgens arbete med externa placeringar bilaga SN 54/13 tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

8 SN 55 Dnr 2012/252 Uppdrag till socialnämnden att ta fram en handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 12 november 2012 gett socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor. Ärendet ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 januari sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 27 februari Beskrivning av familjefritidsteamets verksamhet. Övergripande handlingsplan enligt socialstyrelsens allmänna råd kring våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november 2012, 222. beslutar att godkänna övergripande handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och barn, att som svar på uppdraget översända ärendet till kommunstyrelsen samt att justera paragrafen omedelbart. Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S) och Marita Tuvesson (S) begär och beviljas göra en protokollsanteckning bilaga SN 55/13 et expedieras till: kommunstyrelsen Barbara Boron, verksamhetschef Tove Högberg, sektionsledare Stina Tingsek, socialsekreterare Charlotte Ekström, samordnare Ann-Sofie Damm Erim, kvalitetsutvecklare

9 SN 56 Dnr 2013/46 Integrerad verksamhet för unga med riskbruk/missbruk/beroende i Nordvästra Skåne - Maria Nordväst Ärendebeskrivning En arbetsgrupp med representanter från Helsingborgs stad och Region Skåne har med stöd från FINSAM utrett förutsättningarna för en integrerad verksamhet för unga upp till 25 år med riskbruk/missbruk/beroende, Maria Nordväst. Samtliga kommuner i nordvästra Skåne har bjudits in att delta i processen. Individ och familjeomsorgen i Ängelholm har varit delaktig i denna process och har haft inflytande över och getts möjlighet att påverka utformningen. Verksamheten Maria Nordväst baseras på regional samverkan och samfinansiering där deltagande kommuner får ta del av det stöd och den rådgivning som Maria Nordväst erbjuder för målgruppen. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 18 februari Beskrivning av integrerad verksamhet för unga med riskbruk/missbruk/beroende i nordvästra Skåne Maria Nordväst. Fördelningsnyckel kommuner. Yrkanden Mikael von Krassow (S), Carin Olsson, Christina Hanstål (M), Gunnel Aidemark (FP) och Freddy Jönsson (EP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. beslutar att Ängelholms kommun ingår i regional integrerad verksamhet för unga med riskbruk/ missbruk/beroende i Nordvästra Skåne Maria Nordväst från och med 1 januari 2014 samt att finansieringen av den nya verksamheten sker inom befintlig budgetram. forts.

10 SN 56, forts. Protokollsanteckningar Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S) och Marita Tuvesson (S) begär och beviljas göra följande protokollsanteckning: Vi Socialdemokrater anser att Integrerad verksamhet för unga med riskbruk/missbruk/beroende i nordvästra Skåne Maria Nordväst är en mycket viktig satsning. Vi anser att socialnämnden ska äska mera resurser för satsningen på Maria Nordväst vid kommande budgetberedning för budgetår Carin Olsson (C) begär och beviljas göra följande protokollsanteckning: All samverkan och tidiga förebyggande insatser för unga med riskbruk, missbruk eller beroende är mycket viktig. Verksamheten bör få hög prioritering och om det skulle visa sig att den inte ryms inom befintlig budget bör socialnämnden anhålla om tilläggsanslag. et expedieras till: Verksamhetschef Barbara Boron, sektionsledare Tove Högberg, gruppledare Ann-Charlotte Wilhelmsson, gruppledare Jessica Svensson, socialsekreterare Stina Tingsek

11 SN 57 Dnr 2012/263 Redovisning av resultatet av enkäten gällande biståndshandläggare Ärendebeskrivning Enkätens syfte var att undersöka vårdtagarens upplevelse vid kontakt med biståndshandläggare med fokus på värdighet. Resultatet ska sedan användas under det fortsatta arbetet med kommunens värdegrundsarbete. Begreppet värdighet är diffust och kan tolkas samt uppfattas olika av olika personer. Av denna anledning operationaliserades begreppet utifrån kommunens befintliga värdighetsgarantier. Dessa fokuserar på det salutogena synsättet, medskapandet, individanpassningen och att bemötandet ska kännetecknas av empati och hänsyn. Det har alltså inte ställts några direkta frågor i enkäten om individen upplevt värdighet vid kontakten med biståndshandläggare utan frågorna har kretsat kring begreppen i kommunens värdighetsgarantier. Enkäten skickades ut till de senaste 200 personerna som har varit i kontakt med biståndshandläggare angående hemvård, vilket innebar utredningar upprättade under tidsperioden augusti till och med oktober. Enkäten skickades ut i slutet av oktober och svaren skulle inkomma senast den 16:e november. Den var dock ett litet antal enkätsvar som inkom efter det utsatta datumet vilka även har tagits med i redovisningen. sunderlag Vårdtagarens upplevelse vid kontakt med biståndshandläggare beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. et expedieras till: Lars Sjöström, enhetschef

12 SN 58 Dnr 2012/251 Långsiktig strategi och plan för kommunens försörjning av boende inom verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning gällande perioden 2013 till 2017, uppdatering av den tidigare långsiktiga strategin och planen ( ) Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 12 november 2012, 222 socialnämnden punkt 1, gett socialnämnden i uppdrag att redovisa en bedömning av det långsiktiga behovet av gruppbostäder planering för kommunens försörjning gällande gruppbostäder inom Verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 1 mars Kommunfullmäktiges beslut den 12 november 2012, 222. Ajournering Mikael von Krassow (S) yrkar att sammanträdet ajourneras. Nämnden bifaller yrkandet och sammanträdet ajourneras mellan klockan 17:00-17:05. Yrkanden, propositioner och omröstningar Ordförande Anders Malm (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mikael von Krassow (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning i form av förtydligande av siffrorna för Annan särskilt anpassad bostad som är 0 personer under Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller ej och finner att nämnden bifaller att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. Omröstning begärs. Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Nej-röst för Mikael von Krassows yrkande om återremiss. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster mot 4 nej-röster. forts.

13 SN 58, forts. Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Anders Malm (M) Siw Nilsson (M) 1 Mikael von Krassow (S) 1 Christina Hanstål (M) 1 Elisabeth Kullenberg (M) Dag Olofsson (M) 1 Nils-Göran Gisslén (M) 1 Carin Olsson (C) 1 Gunnel Aidemark (FP) 1 Katarina Nilsson (KD) 1 Gun-Inger Sjögren(S) 1 Marita Tuvesson (S) 1 Freddy Jönsson (EP) 1 Kurth Engwall (SD) 1 Jan-Olof Sewring (M), ordf Anders Malm (M) 1 SUMMA: 9 4 Ordförande Anders Malm (M) ställer proposition på det egna yrkandet om bifall till förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller yrkandet. beslutar att godkänna föreliggande långsiktiga strategi och plan för kommunens försörjning av boende inom verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning samt lokaler för bostadssociala ändamål samt att till kommunstyrelsen redovisa strategi och plan enligt uppdrag från kommunfullmäktige 222 punkt 1 under rubrik socialnämnd. Protokollsanteckning Mikael von Krassows (S), Gun-Inger Sjögren (S) och Marita Tuvesson (S) begär och beviljas göra följande protokollsanteckning: Vi Socialdemokrater yrkade återremiss på ärendet. Vi fick inget svar på några frågor som vi ställde under dagens sammanträde och berörd tjänsteman var inte närvarande då. Vi ville bland annat ha förtydligande av siffrorna för Annan särskilt anpassad bostad är 0 personer under et expedieras till: kommunfullmäktige Lars Sjöström, enhetschef

14 SN 59 Dnr 2013/14 Förfrågningsunderlag avseende Bäckagården Ärendebeskrivning Den 12 februari 2013 beslutade socialnämnden om att uppdra åt socialförvaltningen att genomföra en upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) avseende driften av vårdboendet Bäckagården. Socialförvaltningen har därmed till följd av detta beslut arbetat fram ett förfrågningsunderlag som socialnämnden har att ta ställning till. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 5 mars Förfrågningsunderlag. MBL-protokoll från facklig förhandling. beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget och ge socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta genomförandet av upphandlingen enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Reservation Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) reserverar sig mot beslutet: Vid s sammanträde den 12 februari 2013, 34, yrkade vi Socialdemokrater att kommunen ska ges möjlighet att delta i upphandlingen av Bäckagården, det vill säga att kunna lägga ett anbud i kommunal drift. Tyvärr vann vi inget gehör för vårt förslag vid förra sammanträdet därför avstår vi vid dagens sammanträde. et expedieras till: Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare

15 SN 60 Dnr 2013/33 Serveringstillstånd vid idrotts-/ och eller ungdomsarrangemang Ärendebeskrivning Sommaren 2013 har Ängelholm fått förtroende att arrangera EM i BMX-tävlingar. I samband med detta arrangemang önskas serveringstillstånd i restaurangtält på tävlingsområdet. Nära förestående är även ny fotbollsarena med restaurang där man med all sannolikhet även vill ha serveringstillstånd. I september 2011 antog socialnämnden nya riktlinjer avseende serveringstillstånd. I denna riktlinje framgår bland annat att det inte är lämpligt med serveringstillstånd vid idrotts- och ungdomsarrangemang. Tillämpningen av denna riktlinje är inte enkel och okomplicerad och det behövs därför en nyanserad dialog som resulterar i ett ställningstagande i frågan. Arbetsutskottet har att ta ställning till följande: Att avgöra ärendet vid dagens sammanträde eller skicka vidare till socialnämnden. Om ärendet ska avgöras/behandlas vid dagens sammanträde föreligger två att-satser i förslag till beslut: Första att-satsen innebär avsteg från gällande riktlinjer vilket innebär att en översyn av riktlinjerna krävs. Andra att-satsen innebär ett beslut i enlighet med gällande riktlinjer. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 6 februari Ajournering Mikael von Krassow (S) begär att sammanträdet ajourneras. Nämnden beviljar ajournering och sammanträdet ajourneras mellan klockan 15:15-15:30. Yrkanden och propositioner Gunnel Aidemark (FP), Katarina Nilsson (KD), Carin Olsson (C) och Nils-Göran Gisslén (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordförande Anders Malm (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och yrkar istället bifall till första att-satsen i förvaltningens tjänsteutlåtande, d v s en positiv inställning till serveringstillstånd vid EM i BMX och andra idrottsarrangemang. Ordföranden ställer proposition på dels det egna yrkandet, dels arbetsutskottets förslag och finner att det egna yrkandet vinner bifall. forts.

16 SN 60, forts. Omröstning Omröstning begärs. Ja-röst för ordförandens yrkande. Nej-röst för arbetsutskottets förslag. Omröstningen utfaller med 10 nej-röster mot 2 ja-röster. 1 ledamot avstår från att rösta. Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Anders Malm (M) Siw Nilsson (M) 1 Mikael von Krassow (S) 1 Christina Hanstål (M) 1 Elisabeth Kullenberg (M) Dag Olofsson (M) 1 Nils-Göran Gisslén (M) 1 Carin Olsson (C) 1 Gunnel Aidemark (FP) 1 Katarina Nilsson (KD) 1 Gun-Inger Sjögren(S) 1 Marita Tuvesson (S) 1 Freddy Jönsson (EP) 1 Kurth Engwall (SD) 1 Jan-Olof Sewring (M), ordf Anders Malm (M), ordf SUMMA: beslutar att restriktivitet ska gälla avseende serveringstillstånd vid ungdoms- och idrottsarrangemang. Nivån som hittills beviljats är tillräcklig, det vill säga att serveringstillstånd kan beviljas i samband med visning av sport på bildskärm samt att det är rimligt att erhålla serveringstillstånd till bankett på kvällen efter avslutade tävlingar. et expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden Lotta Karlsson, utvecklings- och planeringsledare

17 SN 61 Dnr 2010/114 Uppföljning gällande resursfördelningsmodell inom hemvårdens särskilda boenden Ärendebeskrivning beslutade den 7 december 2010 att, från och med budgetåret 2011, införa en ny resursfördelningsmodell inom hemvårdens kommunala särskilda boenden. En utvärdering av resursfördelningsmodellen genomfördes avseende 2011 vilken redovisades för socialnämnden den 10 april I samband med den redovisningen fick socialförvaltningen i uppdrag att göra en ny uppföljning avseende år 2012 för att ta reda på personalens synpunkter gällande resursfördelningsmodellen. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 8 februari Uppdragsbeskrivning för TIC-ombud. Enkätsammanställning av enkätfrågor till omvårdnadspersonal. Enkätsammanställning av enkätfrågor till TIC-ombud. Yrkanden och propositioner Freddy Jönsson (EP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: att socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att skapa balans mellan personalresurser/bemanning och genomförda TIC-mätningar samt att handlingsplanen ska redovisas för socialnämnden senast den 30 juni Ordföranden Anders Malm (M) ställer proposition på Freddy Jönssons yrkande med tillägg och finner att nämnden bifaller yrkandet med tillägg. beslutar att godkänna den redovisade uppföljningen riktad till omvårdnadspersonalen avseende 2012 gällande resursfördelningsmodell inom hemvårdens särskilda boende, att därmed anse uppdraget gällande uppföljningen av resursfördelningsmodellen som utförd, forts.

18 SN 61, forts. att socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att skapa balans mellan personalresurser/bemanning och genomförda TIC-mätningar samt att handlingsplanen redovisas för socialnämnden senast den 30 juni et expedieras till: Annika Ulfström, verksamhetschef Lars-Göran Nilsson, administrativ chef Eva Johansson, kvalitetscontroller

19 SN 62 Dnr 2013/3 Yttrande över medborgarförslag om att kommunen sponsrar pensionärer med kronor avsedda för friskvård Ärendebeskrivning har från kommunstyrelsen fått ett medborgarförslag för yttrande från Ingegerd Lenander om att kommunen ska sponsra alla pensionärer med kronor avsedda för friskvård. sunderlag Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 februari 2013, 92. Tjänsteutlåtande daterat den 17 januari Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2012, 265. Delegeringsbeslut 2012/607 från kommunstyrelsen. Medborgarförslag från Ingegerd Lenander. Yrkanden Christina Hanstål (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, d v s avslag på motionen. beslutar att i yttrandet till kommunstyrelsen yrka avslag på medborgarförslaget från Ingegerd Lenander om att kommunen ska sponsra alla pensionärer med kronor avsedda för friskvård. Protokollsanteckning Kurth Engwall (SD) begär och beviljas göra en protokollsanteckning bilaga SN 62/13 et expedieras till: kommunstyrelsen Mona Ringh, kvalitetsutvecklare

20 SN 63 Dnr 2013/1 Ratten - kvalitets- och målstyrningsarbete Mikael von Krassow (S), socialnämndens rattenombud, informerar att rattenombuden har haft en inledande träff.

21 SN 64 Dnr 2013/57 Budgetuppföljning per den 28 februari 2013 Ärendebeskrivning Socialförvaltningen beräknar efter februari månads utgång ett samlat budgetunderskott för hela socialtjänsten med 8,5 miljoner kronor. Detta är en halvering av underskottet som redovisades för år De budgetmässiga underskotten uppstår inom verksamheterna för hemtjänst respektive försörjningsstöd. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 1 mars Yrkanden och propositioner Carin Olsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: att socialnämnden begär ersättning för de volymförändringar som har skett inom hemtjänsten. Ordförande Anders Malm (M) ställer proposition på Carin Olssons yrkande med tillägg och finner att nämnden bifaller Carin Olssons yrkande med tillägg. beslutar att godkänna och överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen, att i budgetarbetet med budgetberedningen begära ersättning för de volymförändringar som har skett inom hemtjänsten. Protokollsanteckning Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S) och Tony Asp (S) begär och beviljas göra följande protokollsanteckning: Det bör påpekas att Socialdemokraterna har yrkat om en alternativ budget med ytterligare 10,5 miljoner kronor för, år Vi anser att den politiska majoritetens budget är alltför stramt hållet för år et expedieras till: kommunstyrelsen Lars-Göran Nilsson, administrativ chef Andreas Persson, ekonom

22 SN 65 Dnr 2013/13 Förslag till förändring av lokaldisposition i Nybrohuset Ärendebeskrivning Inom den s.k. fastigheten Nybrohuset på Nybrovägen inryms idag hemtjänstområde Nya Centrum samt den dagliga verksamheten för psykiskt funktionsnedsatta. Fastigheten ägs av Melin Förvaltning AB och hyreskontraktet är uppsagt för omförhandling. Det kan konstateras att hemtjänstområde Nya Centrum under flera år fått allt fler hemtjänstmottagare och därmed ökad personalbemanning. Lokalsituationen för denna verksamhet är i dagsläget oerhört pressad och ohållbar i ett längre perspektiv. För den dagliga verksamheten för psykiskt funktionsnedsatta har tendensen varit omvänd, d.v.s. allt färre besökare under senare år. Socialförvaltningen har tillsammans med kommunens lokalstrateg samt Melin Fastigheter under en längre tid fört en dialog om möjligheten till en ombyggnation och förändring av lokaldispositionen i fastigheten Nybrohuset. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 1 mars Protokoll från genomförda riskanalyser. Protokoll från Förvaltningssamverkan den 6 mars Yrkanden och propositioner Freddy Jönsson (EP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att förtydliga underlaget med konsekvensanalys för anhörigstöds nuvarande och framtida verksamhet. Christina Hanstål (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mikael von Krassow (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag. Ordförande Anders Malm (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller ej och finner att nämnden att ärendet ska avgöras idag. Omröstning Omröstning begärs. Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Nej-röst för återremiss av ärendet. Omröstningen utfaller med 8 nej-röster mot 5 ja-röster. forts.

23 SN 65, forts. Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Anders Malm (M) Siw Nilsson (M) 1 Mikael von Krassow (S) 1 Christina Hanstål (M) 1 Elisabeth Kullenberg (M) Dag Olofsson (M) 1 Nils-Göran Gisslén (M) 1 Carin Olsson (C) 1 Gunnel Aidemark (FP) 1 Katarina Nilsson (KD) 1 Gun-Inger Sjögren(S) 1 Marita Tuvesson (S) Tony Asp (S) 1 Freddy Jönsson (EP) 1 Kurth Engwall (SD) 1 Jan-Olof Sewring (M), ordf Anders Malm (M) ordf 1 SUMMA: 5 8 beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att förtydliga underlaget med en konsekvensanalys för anhörigstöds nuvarande och framtida verksamhet. Protokollsanteckning Carin Olsson (C) begär och beviljas göra följande protokollsanteckning: När det gäller anhörigverksamheten, bör den utvecklas, för att ge stöd, utbildning och uppmuntran till alla som vårdar sina anhöriga. Vi har i dag en fin, central mötesplats och det är mycket tveksamt om en flyttning till Nybrohuset ska göras. En av Centerpartiets hjärtefrågor är just stöd och hjälp till anhörigvårdare, som gör en fantastisk insats och därför är det mycket viktigt att verksamheten utvecklas tillsammans med de berörda. et expedieras till: Lars-Göran Nilsson, administrativ chef

24 SN 66 Dnr 2012/265 Uppföljning av remisser Ärende Handläggare Besvaras senast Motion från Liselott Perlhagen (M) med förslag att socialnämndens ledamöter adopterar ett verksamhetsområde inom förvaltningen som de sedan är ansvariga för. Dnr 2012/97 Utvärdering av effekten av den stärkta interna samverkansstrukturen. Dnr 2012/198 Motion från Katarina Nilsson m fl (KD) om förenkling av ansökningsrutinerna för hemtjänst stöd utan krångel. SN dnr 2011/270 KS har återremitterat till KSAU i väntan på beslut i ärendet i socialnämnden. KS dnr 2011/550 Granskning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Dnr 2013/52 Granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa. Dnr 2013/53 Motion från Kerstin Engle (S) m fl om internetuppkoppling och läsplattor inom äldreomsorgen. Dnr 2012/243 Mona Ringh Förlängd remisstid till oktober 2012 Sergio Garay Lars Sjöström Malin Thorsén Barbara Boron Lisbeth Unger Carina Lundblad Återremitterat ärende för förtydligande av ställningstagandet till motionen forts.

25 SN 66, forts. beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna. et expedieras till: akten

26 SN 67 Dnr 2012/266 Redovisning av delegeringsbeslut Ärendebeskrivning har överlåtit del av sin beslutanderätt till arbetsutskottet och socialförvaltningens tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. sunderlag Delegeringsbeslut fattade enligt delegeringsordningen inom tidsramarna : 1 s arbetsutskott 2 SoL inom Individ- och familjeomsorgen 3 SoL inom Hemvården 4 LSS inom Handikappomsorgen 5 Dödsboanmälningar 6 Bostadsanpassningsbidrag 7 Alkohollagen 8 om rätten att beslutsattestera och utöva delegation 9 Förordnande samt beslutsattest och delegationsrätt vid vikariat beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten för perioden et expedieras till: akten

27 SN 68 Dnr 2012/267 Anmälningsärenden 1 Skrivelse daterad mars 2013 från personalen på vårdavdelningarna Ängen, Täppan och Gläntan samt demensavdelningarna Lunden, Stugan och Lyckan: "Ta inte bort årsarbetstiden!" 2 Skrivelse daterad den 22 februari 2013 från kommunrevisorerna: Granskning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn 3 Skrivelse daterad den 22 februari 2013 från kommunrevisorerna: Granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa 4 Frånvarostatistik socialförvaltningen kvartal4 år 2012 jämfört med år Verksamhetsberättelser 2012 för socialförvaltningens olika ansvarsområden 6 Verksamhetsberättelse familjerådgivningen Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2013, 50: Handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. beslutar att som svar på skrivelsen från personalen, se punkt 1 ovan, meddela att nämndens viljeyttring är att möjligheten till årsarbetstid ska finnas inom äldreomsorgen. beslutar vidare att i övrigt lägga anmälningsärendena till handlingarna. et expedieras till: Personalen på vårdavdelningarna Ängen, Täppan och Gläntan samt demensavdelningarna Lunden, Stugan och Lyckan akten

28 SN 69 Meddelanden - allmänna 1 Rapport daterad den 10 februari 2013 från personuppgiftsombudet 2 Uppföljningsbesök gällande dokumentation Carema kundval i Ängelholm, daterad den 7 februari Gemensam fältrapport från den 15 februari Anmälan om arbetsskador och tillbudsrapporter avseende år 2012 inom socialförvaltningen 5 Frånvarostatistik socialförvaltningen år 2012 jämfört med Redovisning av arbetsmiljökontot år Redovisning av automatiska brandlarm 8 Årsredovisning av AFS: 2005:6 medicinska kontroller i arbetslivet (nattarbete) 9 Sammanträdesprotokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten, Direktionen, den 17 december Sammanträdesprotokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten, Direktionen, den 28 januari Skrivelse daterad den 15 februari 2013 från Länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen: Informations- och prognosbrev 12 Skrivelse daterad den 21 februari 2013 från Boverket: Boverkets rapport om kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget. 13 Cirkulär 13:2 från Sveriges Kommuner och Landsting: Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) 14 Lägesrapport 2013 från Socialstyrelsen: Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 15 Meddelande daterat den 14 februari 2013 från Socialstyrelsen angående inspektionsbesök den februari 2013 vid Öster värn. forts.

29 SN 69, forts. 16 Meddelande daterat den 14 februari 2013 från Socialstyrelsen angående inspektionsbesök den februari vid Pilen. 17 Meddelande daterat den 14 februari 2013 från Socialstyrelsen angående inspektionsbesök den 28 februari och 1 mars 2013 vid Asylboendet. 18 Skrivelse daterad den 27 februari 2013 från Socialstyrelsen: Stimulansmedel för att utbilda värdegrundsledare och personal som har en funktion för ett mer sammanhållet socialt ansvar 19 Skrivelse daterad den 25 januari 2013 från Socialstyrelsen: Folder om rapporten Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre en systematisk översikt 20 Skrivelse daterad den 30 januari 2013 angående vägledningen Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre. 21 Skrivelse från Skandia: Rapporten Gatuvåldet ur ett kommunalt perspektiv 22 Skrivelse daterad den 20 februari 2013 från Vinnova angående inspirationskatalog, trygghetsbostäder för äldre. 23 Ansökan om plats i särskilt boende/vårdboende per den 28 februari 2013 Ansökan om särskilt boende/demens per den 28 februari 2013 Intresseanmälan trygghetsboende per den 28 februari 2013 beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

30 SN 70 Meddelanden - enskilda Ärendebeskrivning Anmäles enskilda anmälningsärenden. Bilaga SN 70/13, se särskild pärm Anmälningsärenden i pärm beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

31 SN 71 Redovisning av ärenden enligt Lex Sarah Ärendebeskrivning Skriftlig redovisning föreligger av sammanställning av Lex Sarah-rapporteringar. sunderlag Sammanställning daterad den 1 mars 2013 avseende Lex Sarah-rapportering. Avser ärende med diarienummer 2012/280. beslutar att godkänna redovisningen av ärenden enligt Lex Sarah. et expedieras till: Eva Johansson, kvalitetscontroller

32 SN Enskilda ärenden

33 SN 81 Dnr 2012/239 Socialstyrelsens tillsyn av Pilen i Munka Ljungby Ärendebeskrivning Redovisning av genomförda åtgärder enligt Socialstyrelsens beslut dnr /2012 med beslutsdatum den 12 november Redovisning av vidtagna åtgärder ska redovisas till Socialstyrelsen senast 31 mars sunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 7 mars beslutar att förvaltningens tjänsteutlåtande utgör socialnämndens yttrande till Socialstyrelsen. beslutar vidare att justera paragrafen omedelbart. et expedieras till: Socialstyrelsen Barbara Boron, verksamhetschef Sanna Ghrieb, sektionsledare

34 SN 82 Övrigt Sektionsledare Barbara Boron informerar om mottagandet av asylsökande till Strövelstorp som nu har kommit igång. Totalt rör det sig om 80 platser fördelat på 12 lägenheter. Barbara Boron meddelar att förvaltningen startar en utbildning i 12-stegsprogrammet. Första utbildningstillfället äger rum den 8 maj 2013, kl 08:30-12:00, i vård- och behandlingssektionens lokaler på Östergatan. Utbildningen fortsätter sedan efter sommaren. Mikael von Krassow (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur arbetet med införandet av arbetskläder går och när det beräknas vara klart. Nämnden instämmer i yrkandet och önskar redovisningen till nästkommande sammanträde. Carin Olsson (C) anser att ungdomarna som erhåller sommarpraktik inom äldreomsorgen är en stor tillgång och att de tillför verksamheten väldigt mycket. Carin Olsson föreslår att förvaltningen får i uppdrag att, om möjligt, erbjuda ytterligare sommarpraktikplatser för ungdomar inom äldreomsorgen, utöver de 9 x 2 platser som erbjuds idag. Nämnden instämmer i Carin Olssons yrkande och uppdrar åt förvaltningen att undersöka om det är genomförbart.

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00. Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00. Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00 Beslutande: Ersättare: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2013-08-13, kl 14:00-15:00

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2013-08-13, kl 14:00-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2013-08-13, kl 14:00-15:00 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Nils-Göran

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-04-09, kl 14:00-15:10

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-04-09, kl 14:00-15:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-04-09, kl 14:00-15:10 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-02-28, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Jan-Olof Sewring

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-01-15, kl 13:15-15:30 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-21, kl. 13:15-14:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-11-12, kl 14:00. Mikael von Krassow. Christina Hanstål (M) Nils-Göran Gisslén (M)

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-11-12, kl 14:00. Mikael von Krassow. Christina Hanstål (M) Nils-Göran Gisslén (M) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-11-12, kl 14:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Nils-Göran Gisslén

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:00

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2012-01-10, kl 14:00-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:40 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-09-10, kl 14:00-16:40 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-10-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-05-20, kl. 10:00-12:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-11-15, kl 13:15-15:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-13, kl 14:00-16:30. Gunnel Aidemark

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-13, kl 14:00-16:30. Gunnel Aidemark 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-13, kl 14:00-16:30 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, 2011-06-14, kl 14:00 16:55

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, 2011-06-14, kl 14:00 16:55 1 Plats och tid: Stadshuset, 2011-06-14, kl 14:00 16:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande, närvarade kl 14:00-15:40, 153 Liselott Perlhagen (M) närvarade hela smtr varav tj ordf 154-179 Mikael von

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:00

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-05-14, kl 14:00-16:00 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Nils-Göran Gisslén

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:05

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-12-04, kl 14:00-16:05 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, kl 13:15 15:35. Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, kl 13:15 15:35. Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-01-18 kl 13:15 15:35 Beslutande: Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande 3 och 23-24 Jan-Olof Sewring (M) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Marita Tuvesson

Socialnämnden. Marita Tuvesson Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-04-08, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Carin Olsson (C) Gunnel Aidemark

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 ande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Marita Tuvesson (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 26 januari 2010 kl 13:15 15.

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 26 januari 2010 kl 13:15 15. 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 26 januari 2010 kl 13:15 15.15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Anders

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:35

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:35 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2012-03-13, kl 14:00-16:35 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) 53-57, kl 14:00-15:45

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:30

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-02-12, kl 14:00-16:30 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-21, kl. 13:15-14:30 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande:

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-12-06, kl 14:00-17:00. Christina Hanstål

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-12-06, kl 14:00-17:00. Christina Hanstål 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-12-06, kl 14:00-17:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-09-09, kl. 14:00-16:35

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-09-09, kl. 14:00-16:35 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-09-09, kl. 14:00-16:35 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl 14:00-16:20

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl 14:00-16:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-10-11, kl 14:00-16:20 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl. 14:00-16:00

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl. 14:00-16:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-08-12, kl. 14:00-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP) Kurth Engwall

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 23 mars 2010 kl 13:15-16:05

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 23 mars 2010 kl 13:15-16:05 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 23 mars 2010 kl 13:15-16:05 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Anders Malm

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 ande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD), 397-411 Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C), deltar ej

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35 ande: Carin Olsson (C) ordförande Mikael von Krassow (S) Anders Malm (M) Katarina Nilsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 326A, 2014-06-17, kl. 10:00-11:35 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 14 september 2010 kl 14:00 15:30

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 14 september 2010 kl 14:00 15:30 1 SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 14 september 2010 kl 14:00 15:30 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer