Energiplan Partille kommun - Antagen av Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiplan Partille kommun - Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-23"

Transkript

1 Energiplan Partille kommun - Antagen av Kommunfullmäktige

2 Diarienummer KS/2008:87 Styrgrupp för Energiplanen Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp Samhällsbyggnadskontorets arbetsgrupp Lotta Andersson - Kommunekolog (projektledare) Johanna Ståhle - Trafikhandläggare Olof Halvarsson - Planarkitekt Malin Pettersson - Mark- och exploateringsingenjör Märta Kaarle - Miljö- och hälsoskyddsinspektör Isabella Helge - Miljöchef Alexander Danilovic - Kommunekolog Bilder Bild nummer 5 är tagen av Mats Strömqvist och bild nummer 6 är tagen av Partillebo AB. Resterande bilder och tabeller är antingen tagna, eller bilder producerade, av Samhällsbyggnadskontoret i Partille kommun.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Inledning 1.1 syfte 1.2 vision 1.3 Arbetsgång 1.4 Läsanvisning 2. Vad är energi? 3. Transporter 3.1 Biltrafik Nulägesanalys Potential 3.2 Kollektivtrafik Nulägesanalys Potential 3.3 Cykel- och gångtrafik Nulägesanalys Potential 3.4 KOMMUNALA FORDON OCH TRANSPORTER Nulägesanalys Potential 3.5 Mål och åtgärder 4. Planering och byggande Nulägesanalys Potential 4.2 Mål och åtgärder 5. Energiproduktion och energianvändning 5.1 Energianvändning för olika sektorer 5.2 Fjärrvärme och fjärrkyla Nulägesanalys Potential 5.3 Vindkraft Nulägesanalys Potential 5.4 Vattenkraft Nulägesanalys Potential 5.5 Solenergi Nulägesanalys Potential 5.6 Lokal energiproduktion Nulägesanalys Potential 5.7 verksamheters energianvändning Nulägesanalys Potential 5.8 Mål och åtgärder 6. Källor

4 Förord Partille kommun arbetar mot visionen om en ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv. För att nå visionen krävs att miljöfrågorna får en framträdande roll i kommunens arbete. I december 2011 antog Partille kommun sex lokala miljömål och just nu pågår arbetet med att ta fram resterande. Energifrågorna är ett viktigt område inom miljömålsarbetet. För att nå en hållbar samhällsutveckling måste kommunen arbeta för ett långsiktigt hållbart energisystem med en ökad energieffektivisering. Vi måste samtidigt bli bättre på att öka användningen av förnyelsebara bränslen och på så vis minska utsläppen och dess negativa påverkan på miljön. Genom energiplanen gör vi en fördjupning av energifrågorna inom miljömålsarbetet som framförallt berör de två lokala miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Partille fortsätter arbetet mot ett hållbart och mer energieffektivt samhälle där alla har en betydande roll och kan påverka utvecklingen. Stefan Svensson Kommunstyrelsens ordförande 4

5 1. INLEDNING På nationell nivå finns visionen om ett Sverige utan klimatutsläpp år År 2050 ligger långt fram i tiden men det arbete och de beslut vi fattar idag påverkar utvecklingen under lång tid och vår chans att uppnå visionen. På regional nivå har Västra Götalandsregionen tagit fram en klimatstrategi, Klimatstrategi för Västra Götaland, som beskriver hur regionen gemensamt kan bryta beroendet av fossil energi till år I strategin finns ett mål som anger att 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Boende, transporter och produktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är resurssnåla, energieffektiva och baserade på förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit till en stark ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv. I klimatstrategin lyfts sex strategiska fokusområden fram; - Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler - Effektiva godstransporter - Effektiva persontransporter - Alternativa drivmedel och effektivare fordon samt sjöfart - Ökad produktion av energi från jord, skog, sol, vind och vågkraft - Livsstil, konsumentmakt och producentansvar. 1 I syfte att förverkliga målen i Klimatstrategin finns en politiskt styrd process, Smart Energi, där Partille kommun är en deltagande aktör. Partille har tecknat två överenskommelser inom samarbetet Smart Energi; Ökad satsning på solenergi i Västra Götaland och Klimatsmarta inköpsbeslut i offentlig sektor. I december 2011 antog Partille kommun sex lokala miljömål och resterande kommer att tas fram under 2013 och Energiplanen är en del i arbetet för att uppnå regionens mål i klimatstrategin och för att uppnå målen i de lokala miljömålen rörande energi. Energiplanen antas av Kommunfullmäktige. Energiplanen och de lokala miljömålen skiljer sig åt genom att energiplanens åtgärder antas tillsammans med målen samt att energiplanen miljöbedöms. Bild 1 visar på kopplingen mellan de nationella miljömålen, de lokala miljömålen samt energiplanens mål och åtgärder. NATIONELLA MILJÖMÅL LOKALA MILJÖMÅL ÅTGÄRDER ENERGIPLAN MÅL Bild 1. Kopplingen mellan miljömålen och energiplanen. Under år 2012 startade kommunen ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen och energiplanens mål och åtgärder kommer att implementeras i arbetet med den nya översiktsplanen. 1.1 Syfte I varje kommun måste det enligt Lagen om kommunal energiplanering finnas en aktuell energiplan. Energiplan Partille kommun ersätter den tidigare Energiplanen från 1994 och gäller för kommunen som geografiskt område. Syftet med en kommunal energiplan är att kartlägga den nuvarande energisituationen och sätta upp mål och åtgärder för att åstadkomma en utveckling mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Energiplanen ska användas som ett instrument för att påverka användningen av energi så att påverkan på vår hälsa, miljö och klimat minimeras. 1 Västra Götalandsregionen,

6 1.2 Vision Partille kommuns vision är att År 2050 har Partille kommun inga nettoutsläpp av växthusgaser och energiförbrukningen per invånare har minskat. Visionen ska nås genom att: - Planering och byggnation sker på ett resurs- och energieffektivt sätt. - Verka för att transporter inom och över kommungränsen sker på ett miljömässigt och hållbart sätt. - Verka för att stimulera produktion och användning av förnyelsebar och miljömärkt energi. 1.3 Arbetsgång Arbetet med att ta fram en ny energiplan startade år 2010 och har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnadskontorets avdelningar. En bakgrundsbeskrivning har tagits fram med hjälp av KanEnergi som beskriver nuläget gällande energianvändningen och utsläpp av växthusgaser med fokus på koldioxid. Arbetsgruppen har tagit fram mål som därefter har brutits ner till konkreta åtgärder i samarbete med samtliga förvaltningar. Partillebo AB och Partille Energi AB har även varit inbjudna att delta i arbetsgruppen. Förvaltningarna ska implementera sina åtgärder i budget och ange tidpunkt för när åtgärderna ska genomföras. Under processens gång har avstämningar gjorts med kommunstyrelsens arbetsutskott, bygg- och miljönämnden samt samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp. Samråd har genomförts med kommunens nämnder, Porthälla gymnasiet, Länsstyrelsen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västtrafik, Vattenfall, intresseorganisationer samt kommunalägda bolag. En energiplan ska alltid miljöbedömas enligt 6 kapitlet Miljöbalken. För Partille kommuns energiplan finns en miljöbedömning i bilaga 1 där varje fokusområde har miljöbedömts. Uppföljningen av energiplanen ska göras årligen och kommer att ingå i uppföljningsarbetet för de lokala miljömålen. Respektive förvaltning rapporterar in hur de arbetat med sina åtaganden under året. Uppgifter förs in i Qlickview och redovisas i kommunens årsredovisning. Uppföljning sker även i respektive förvaltnings interna årsbokslut. 1.4 Läsanvisning Energiplanen är uppdelad i tre områden: - Transporter - Planering och byggande - Energiproduktion och energianvändning. Under varje område finns nulägesanalys, potential samt mål och åtgärder. Nulägesanalysen beskriver hur situationen ser ut i kommunen idag. Under potential återfinns åtgärder som kommunen skulle kunna arbeta med och som kan vara aktuella att ha med som åtgärder vid nästa revidering. Sist i varje avsnitt återfinns mål och åtgärder. I miljöbedömningen av energiplanen redovisas genomförandet av planens påverkan på miljön, hälsan och energiförsörjningen. Miljöbedömningen finns som bilaga 1 till energiplanen. 2. Vad är energi? Energi kan beskrivas som något som medför förändring eller någon form av uträttat arbete, en kraft som sätter något i rörelse. Energin kan finnas lagrad eller vara något som omvandlas i olika former. Till exempel finns energi lagrad i olja som förädlas till bensin som driver motorn i en bil. Den lagrade energin omvandlas till rörelseenergi som får bilen att förflytta sig. Energin finns också lagrad i maten vi äter, i form av kolhydrater, som vår kropp kan omvandla till värme och rörelse. 2 Effekt beskriver hur mycket energi som går åt för att ett visst arbete ska uträttas. Energi= effekt*tid. Effekten mäts i Watt. De vanligaste prefixerna, se figur 1 3.Det samhälle som vi byggt upp idag kräver energi. Det är framförallt inom tre sektorer som användning av energi sker: 2 Energikunskap, 2012a 3 Energikunskap, 2012b k(kilo)= 1000 (tusen) M(mega)= (miljon) G(giga)= (miljard) Figur 1. De vanligaste prefixerna. 6

7 1. Bostäder och service 2. Industrier 3. Transporter. 4 Energi kan delas upp i icke förnyelsebar energi och förnyelsebar energi. Den icke förnyelsebara energin har lagrats i jorden och består av antingen fossila bränslen eller grundämnet uran. Fossila bränslen (olja, kol och naturgas) bildades för miljoner år sedan av döda växtoch djurdelar. Denna process pågår fortfarande men går väldigt långsamt. Bensin och diesel är raffinerade produkter av olja vilka främst används för bränslen till transporter i form av väg-, tåg och flygtrafik. En biprodukt som skapas vid raffinering av olja är gasol. Vid förbränning av fossila bränslen släpps koldioxid ut i atmosfären och bidrar till en ökad uppvärmning av vår jord. Av de fossila bränslena är förbränning av kol den som genererar mest utsläpp av koldioxid medan förbränning av naturgas ger minst utsläpp. 5 I Sverige är vi idag beroende av kärnkraft för vår energiförsörjning. Kärnkraften genererar inte några koldioxidutsläpp men medför andra negativa konsekvenser. I kärnkraftsproduktionen används uran, ett radioaktivt grundämne, som bränsle. Uranbrytningen medför skador på naturen och människor. Gruvarbetare som arbetar med att utvinna uran kan skadas då risken för att de ska få cancer är större än normalt. Kärnavfallet, restprodukten från kärnkraften, är starkt radioaktivt och måste hållas avskilt i år. 6 Den förnyelsebara energin består av antingen flödesresurser eller fondresurser. Till flödesresurser räknas solenergi, vindkraft, vattenkraft, vågenergi, biomassa, geotermisk energi samt tidvattenenergi. Dessa resurser behöver vi inte utvinna utan de flödar naturligt till jorden. Fondresurser är bioenergi från åker och skog, även kallat biobränslen. Dessa drivs av solen och kan vara outtömliga ifall de inte överutnyttjas. Förbränning av biobränslen ger utsläpp av koldioxid, dock lägre än vid förbränning av fossila bränslen. Detta beror på att koldioxiden som utsöndrats vid förbränning av biobränslen har lagrats i växter vilket gör att delar av koldioxiden som förbränns kan tas upp av andra växter. 7 3.Transporter 3.1 Biltrafik Nulägesanalys Transporternas klimatpåverkan ökar varje år trots en ökad energieffektivisering hos nya bilar. Detta beror på att antalet resor och transporter ökar. Transportsektorns största andel av utsläpp kommer från vägtrafiken medan godstransporter på väg, internationell sjöfart och internationell flygtrafik står för den största ökningen. 8 Utöver påverkan på miljön medför biltrafiken även negativ påverkan på hälsa genom utsläpp, buller samt ökad trängsel och bilköer. Den tar även mark i anspråk samt bidrar till en försämrad trafiksäkerhet. Vägtransporterna (lastbilar, bussar, bilar och motorcyklar) står för cirka 30 procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Tre faktorer bestämmer storleken på utsläppen av koldioxid som vägtrafiken bidrar med. Trafikarbetet, det vill säga hur mycket fordonen körs, energianvändningen per kilometer, det vill säga hur mycket bränsle fordonen förbrukar per kilometer samt hur stor andel fossila bränslen som används i förhållande till alternativa drivmedel såsom etanol, biogas och andra icke fossila bränslen. 9 4 Energikunskap, 2012b 5 Miljöportalen, 2012a 6 Miljöportalen, 2012b 7 Miljöportalen, 2012a 8 Trafikverket, 2012a 9 Trafikverket, 2012b Transporter Industri Bostäder Figur 2. Användning av fossila bränslen i olika sektorer. Som tabellen visar är det framförallt inom transportsektorn som fossila bränslen används.

8 I Sverige står transporter för cirka 25 procent av den totala energianvändningen. Mellan åren 1990 och 2009 har de totala utsläppen av koldioxid från transporter i Partille kommun ökat med närmare nio procent. Utsläppen från personbilar ökade fram till år 2007 men har därefter minskat något. Den största utsläppsökningen kommer från tunga lastbilar och bussar. Per invånare har koldioxidutsläppen minskat med fyra procent mellan åren 1990 och 2009, se figur Jämfört med kranskommunerna samt Sverige har Partille lägre koldioxidutsläpp per invånare, se figur Andelen utsläpp från personbilar i förhållande till övriga trafiken är procent. 12 kg CO2/invånare CO2-utsläpp från trafiken, Partille registrerade i kommunen kg CO2/invånare Hur 600 Lätta lastbilar mycket kommuninvånarna nyttjar bilen, mätt i körsträckan per invånare, beror delvis på tillgången till 2500 Alingsås 400 Personbilar kollektivtrafik och i hur stor utsträckning den nyttjas. Även strukturen 2000 på bostäder, service och arbetstillfällen Härryda 200 Partille har betydelse för kommuninvånarnas behov av att köra bil. Behovet 1500 av att pendla till arbetsplatser utanför Kungälv 0 kommunen påverkar även körsträckorna. Partille har jämfört med 1000 andra kommuner kortare körsträckor Lerum Sverige 500 per invånare vilket antingen indikerar på en väl utbyggd kollektivtrafik och/eller ett mindre behov av att VGR 0 använda bilen, se figur 5. Bilinnehavet för Partille ligger något under 1990genomsnittet jämfört 2007 med 2008 Sverige 2009 och närliggande kommuner, se figur Hur mycket kommuninvånarna nyttjar bilen, mätt i körsträckan per invånare, beror delvis på tillgången till kollektivtrafik och i hur stor utsträckning den nyttjas. Även strukturen på bostäder, service och arbetstillfällen har betydelse för kommuninvånarnas behov av att köra Figur 1: Utsläpp av CO2 per invånare från trafiken, baserad på fordonen som är registrerade i kommunen. 12 bil. Behovet av att pendla till arbetsplatser utanför kommunen påverkar även körsträckorna. Partille Jämfört har med jämfört kranskommunerna med andra kommuner samt Sverige kortare har körsträckor Partille lägre per koldioxidutsläpp invånare vilket antingen per indikerar invånare, på se en figur väl 2. utbyggd 13 kollektivtrafik och/eller ett mindre behov av att använda bilen, se figur KanEnergi, KanEnergi, KanEnergi, KanEnergi, 2012 Mopeder och motorcyklar Tunga lastbilar och bussar Lätta lastbilar Personbilar Figur 3. CO2-utsläpp Utsläpp av CO från 2 trafiken, per invånare Partille från trafiken, baserad på fordonen som är KanEnergi, KanEnergi, mil/år Körsträcka per invånare Mopeder och motorcyklar Tunga lastbilar och bussar Figur 4: Körsträckor per invånare i Sverige, länet och närliggande kommuner. Toppen i början av 2000-talet beror med största sannolikhet på ett inrapporteringsfel. 16 Bilinnehavet för Partille ligger något under genomsnittet jämfört med för Sverige och närliggande 2000-talet kommuner, beror se figur med 5. största sannolikhet på ett Riket VGR Alingsås Härryda Kungälv Lerum Partille Figur 5. Körsträckor per invånare i Sverige, länet och närliggande kommuner. Toppen i början av inrapporteringsfel. 8 kg CO2/invånare Figur 2: Diagrammet visar en jämförelse av koldioxidutsläpp från transporter mellan några närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen och Sverige. Andelen utsläpp från personbilar i förhållande till övriga trafiken är procent. Partille ligger något lägre jämfört med närliggande kommuner, se figur kg CO2/invånare 3000 Figur 3: CO2-utsläpp från endast personbilar i Sverige, länet, Partille kommun och närliggande kommuner KanEnergi, KanEnergi, Jämförelse CO2 från transporter Figur 4. Utsläpp av CO 2 per invånare från transporter, baserad på fordonen som är registrerade i kommunen. Bilinnehav/1000 invånare Jämförelse CO2 från personbilar Alingsås Härryda Partille Kungälv Lerum Sverige Figur 5: Bilinnehav per 1000 invånare i Sverige, länet och närliggande kommuner. Toppen i början av 200 talet beror med största sannolikhet på ett inrapporteringsfel. 17 År 2011 pendlade Partillebor till en annan kommun för att arbeta och cirka pendlade största till sannolikhet Partille för att arbeta. på 18 ett En inrapporteringsfel. Resvaneundersökning från 2005 i Göteborgsregionen visade att 65 procent av personresorna i Partille sker med bil, 17 pro med kollektivtrafik, fem procent med cykel och 12 procent till fots. 19 Bilresorna dominer 2005 och trots att ingen ny undersökning har genomförts kan siffrorna antas gälla även I den nya Trafiknätsanalysen, som ligger till grund för de beslut om trafiksäkerhetsåtgärd kommunen, prioriteras oskyddade trafikanters trafiksäkerhet och framkomlighet i förhållande till övrig fordonstrafik. Tankstationer Antal bilar Figur 6. Bilinnehav per 1000 invånare i Sverige, länet och närliggande kommuner. Toppen i början av 2000-talet beror med VGR Riket VGR Alingsås Härryda Kungälv Lerum Partille 9

9 År 2011 pendlade Partillebor till en annan kommun för att arbeta och cirka pendlade till Partille för att arbeta. En resvaneundersökning från 2005 i Göteborgsregionen visade att 65 procent av personresorna i Partille sker med bil, 17 procent med kollektivtrafik, fem procent med cykel och 12 procent till fots. 14 En ny resvaneundersökning från 2012 visar på liknande siffror med 60 procent bil, 15 procent kollektivtrafik, två procent cykel, 19 procent till fots samt fem procent övrigt. 15 I Partille kommun finns sex tankstationer. Hos fem av dessa finns möjlighet att tanka E85. I kommunen finns även en station med fordonsgas Potential Möjliga framtida åtgärder Verka för etablering av en bilpool i Partille. Särskilja kostnaden för anläggandet av parkeringen från hyres- och boendekostnaden för nybyggda bostäder. Eventuell parkering bekostas då av användaren. Arbeta med så kallade Mobility management åtgärder för att påverka bilinnehavet och antalet resor med bil. 3.2 Kollektivtrafik Nulägesanalys Partille kommun har en väl utbyggd kollektivtrafik som ingår i stadstrafiken Göteborg med kvartstrafik i högtrafik i samtliga kommundelar. Kollektivtrafiken består av pendeltåg och busslinjer. Pendeltågsstationer finns i Jonsered och i Partille centrum med stopp för lokaltåg mellan Göteborg och Alingsås. Busslinjenätet består av sju stråk som binder samman kommundelarna via Partille centrum med centrala Göteborg. Bussförbindelser finns även till Härryda samt östra Göteborg. Pendelparkeringar finns vid Partille station och vid Jonsereds station. 17 Bild 2. Buss på Gamla Kronvägen. Framtidens kollektivtrafik förväntas bedrivas i dagens stråk dock med en starkare ställning för pendeltågstrafiken i och med färdigställandet av Västlänken. Förbindelserna med de nya pendeltågsstationerna Haga och Korsvägen kommer att förbättras och restiderna till Mölndal och vidare söderut kommer att förkortas. Busstrafiken kommer dock fortsättningsvis vara en viktig del av framtidens kollektivtrafik i de relationer där den kan erbjuda en direktresa eller en resa med ett byte i Partille centrum. 18 Införandet av trängselskatten i Göteborg 2013 har medfört att fler människor reser med kollektivtrafiken istället för med den egna bilen. För att möta den ökade efterfrågan har omfattande satsningar på kollektivtrafiken genomförts i hela Göteborgsregionen (GR). I Partille märks förbättringarna främst genom att Partille har fått två Expressbussar med snabba körvägar och utökad turtäthet. En ny linje i högtrafik in mot Göteborg har även införts. 19 GR har som mål att fördubbla kollektivtrafik i enlighet med K2020. Partille kommun har tagit fram K2020-lokal som redovisar översiktliga strukturer över den lokala kollektivtrafiken samt vilka lösningar och åtgärder som krävs. För att locka fler till att resa kollektivt behövs utöver förbättrat utbud även andra åtgärder i form av goda möjligheter att ta sig till hållplats till fots eller med cykel. Under 2011 och 2012 har Samhällsbyggnadskontoret byggt cykelparkeringar vid sex hållplatser och fler är planerade under Göteborgs stad, Vägverket och Västtrafik, Trafikkontoret Göteborg, Samhällsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadskontoret, SWECO, Samhällsbyggnadskontoret,

10 Endast förbättrad kollektivtrafik räcker inte för att locka fler resenärer utan kollektivtrafikens fördelar måste även marknadsföras. Partille kommun samverkar med övriga kommuner i GR inom nätverket för hållbart resande för att skapa förutsättningar för nya vägvanor i arbetsmarknadsregionen. Nya vägvanor syftar till mer samåkning, gång-, cykel- och kollektivtrafik vilket medför minskad trängsel samt förbättrad miljö och hälsa. Inom nätverket drivs fyra projekt; Ny adress Nya vägvanor, På egna ben, Nya vägvanor vid event och aktiviteter samt Dialog med hushåll som alla syftar till att kommunicera hur man kan resa mer hållbart Potential Möjliga framtida åtgärder Utgå ifrån kollektivtrafikens huvudstråk vid planering och lokalisering av nya bostads- och verksamhetsområden. Satsa på och utveckla bytespunkterna för att göra de mer attraktiva, gärna i samverkan med andra kommuner i Göteborgsregionen. Planera för en attraktiv miljö där kollektivtrafiken integreras med övriga funktioner i samhället. Verka för att ett mobilitetscenter lokaliseras centralt i Partille där olika funktioner kan samlas under samma tak, exempelvis bilpool, cykelpool, cykelservice och cykelparkering. Liknande exempel finns bland annat i Malmö. Göra det lättare att kombinera cykel och kollektivtrafik genom att exempelvis verka för möjligheten att kunna ta med sig cykeln när man nyttjar kollektivtrafiken. Genomföra kampanjer, exempelvis testresenärskampanjer, för att få fler att upptäcka fördelarna med kollektivtrafiken och komma över eventuella hinder som är kopplade till attityder. Inrätta personliga coacher för att stötta nya testresenärer. Verka för att entreprenörerna kör bussar som bullrar mindre, är bättre ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt samt ur komfort- och bekvämlighetssynpunkt. 3.3 Cykel- och gångtrafik Nulägesanalys Många faktorer påverkar människans benägenhet att gå eller cykla. Några exempel är topografin, separeringsgraden mellan gående, cyklister och bilar, drift och underhåll, belysning och vegetation, gång- och cykelöverfarternas utformning och säkerhet samt tillgång till säkra cykelparkeringar. Ett sammanhängande, säkert, tryggt och gent nät är viktigt för att skapa attraktiva och välutnyttjande gång- och cykelstråk. Bild 3. Cyklister längs med Säveån. Den senaste resvaneundersökningen från 2012 visade att två procent av resorna i Partille sker med cykel och 19 procent till fots. 20 På Göteborgsvägen har cykeltrafiken mätts under en vecka i september Mätningen visar att samanlagt cyklister passerat mätpunkten under den aktuella veckan. 21 Idag finns ett väl utbyggt gång- och cykelnät i kommunen på cirka 10 mil. Cykelnätet består av ett stomnät, ett huvudnät och ett lokalnät. Stomcykelnätet förbinder kommunens gräns i öster mot Lerum med Göteborgs kommun via Partille centrum. Huvudnätet består av gång- och cykelvägar som binder ihop kommunens 20 Trafikkontoret Göteborg, Samhällsbyggnadskontoret,

11 olika delar med varandra samt binder samman viktiga målpunkter. Det lokala gång- och cykelnätet består av både cykelvägar och lokalgator och möjliggör transporter mellan områdets olika målpunkter. Lokalnätet ansluter till huvudnätet och har en tät maskvidd för att kunna erbjuda gena cykelvägar. Varje år byggs minst 500 meter nya gångoch cykelvägar. Vid planering av nya områden säkerställs att gång- och cykelvägar finns tillgängliga samt att dessa kopplas samman med det befintliga nätet. Målsättningen är att hitta den bästa linjeföringen som innebär ett gent och säkert gång- och cykelvägnät. 22 Bild 4. Skyltning av gång- och cykelvägnätet. Partille har tillsammans med Göteborg, Kungälv, Kungsbacka, Mölndal och Varberg en digital cykelreseplanerare som är till hjälp för att beräkna rutt och restid. I kommunen finns idag cykelparkeringar främst kring kollektivtrafikhållplatser och i centrala Partille. Under 2011 och 2012 har Samhällsbyggnadskontoret byggt cykelparkeringar vid sex hållplatser. Parkeringar finns även kring målpunkter såsom skolor och annan service. Fortsatta satsningar kommer att göras med utbyggnad av cykelparkeringar på strategiska platser i kommunen, framförallt vid hållplatser. Parkeringstal för Partille kommun anger riktlinjer för cykelparkeringar vid om- och nybyggnation av bostäder, kontor och industri, handel, skolor, vårdinrättningar, hotell och restaurang samt övriga anläggningar. Målsättningar och åtgärder för hur cyklandets andel av det totala resandet ska öka finns beskrivna i kommunens Riktlinjer för bedömning av parkeringsplatsbehov Potential Möjliga framtida åtgärder Bättre skyltning av cykelvägnätet för att förtydliga vilka cykelvägar som tillhör stomcykelnätet respektive huvudcykelnätet. Förse skyltarna med avståndsangivelser för förbättrad informationen till cyklisterna. Locka fler att arbetspendla med cykel genom att bygga en supercykelbana in mot Göteborg. En supercykelbana är bred med god framkomlighet utan konflikt med gående eller andra trafikslag. Ta fram riktlinjer för drift och underhåll av cykelnätet för att minska olyckorna och höja cykelns attraktivitet. Prioritera vinterunderhåll av cykelvägar vid snö- och halkbekämpning. Driva projekt, exempelvis vintercyklister, för att locka fler att upptäcka cykelns fördelar. Göra det lättare att kombinera cykel och kollektivtrafik genom att exempelvis verka för möjligheten att kunna ta med sig cykeln när man nyttjar kollektivtrafiken. Verka för att ett lånecykelsystem, kopplat till det som finns i Göteborg, etableras i Partille och eventuellt andra kranskommuner. 22 Samhällsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadskontoret,

12 3.4 Kommunala fordon och transporter Under hösten 2008 genomfördes en resvaneundersökning bland anstä Undersökningen visar att 50 procent av de anställda åker egen bil till o procent samåker, 16 procent åker kollektivt, 15 procent går, nio procen fyra procent kombinerar flera färdmedel. Av de korta tjänsteresorna, u genomförs 80 procent med bil, varav 53 procent med egen bil och 15 p bokningsbar verksamhetsbil. Ungefär 60 procent av de korta tjänsteres kommunen och knappt 20 procent till centrala Göteborg. Fyra procent uppger att de gör längre tjänsteresor över fem mil. 46 procent av resor 19 procent med tåg och 16 procent med tjänstebil. 23 För att stimulera kollektivt har informationstavlor som visar buss- och tågavgångar insta Kommunhusets och Kulturum. I september 2010 infördes en cykel- och kommunhusets personal. Sedan tidigare finns en bilpool för hemtjänst betalades milersättning ut för X mil. 24 Kommunen ägde 2011 totalt 155 delen personbilar, se tabell 1. Samtlig av kommunens personbilar bestå Nulägesanalys Kommunens interna transporter omfattar skolskjuts, hemtjänstresor, tjänstemännens resor med kommunägda och privata bilar i tjänsten samt resor gjorda av kommunens politiker. Under hösten 2008 genomfördes en resvaneundersökning bland anställda i Partille kommun. Undersökningen visar att 50 procent av de anställda åker egen bil till och från arbetet, sex procent samåker, 16 procent åker kollektivt, 15 procent går, nio procent cyklar och övriga fyra procent kombinerar flera färdmedel. Av de korta tjänsteresorna, under fem mil, genomförs 80 procent med bil, varav 53 procent med egen bil och 15 procent med bokningsbar verksamhetsbil. Ungefär 60 procent av de korta tjänsteresorna är inom kommunen och knappt 20 procent till centrala Göteborg. Fyra procent av de anställda uppger att de gör längre tjänsteresor över fem mil. Av dessa sker 46 procent med egen bil, 19 procent med kollektivtrafik och 16 procent med tjänstebil. 24 För att stimulera anställda att resa mer kollektivt har informationstavlor som visar buss- och tågavgångar installerats i Kommunhuset och i Kulturum. I september 2010 infördes en cykel- och bilpool för kommunhusets personal. Sedan tidigare finns en bilpool för hemtjänstens personal betalades kr ut i milersättning för mil. 25 Kommunen ägde 2011 totalt 155 fordon, till största delen personbilar, se tabell 1. Samtliga av kommunens personbilar är miljöfordon. 26 Bränsleförbrukningen för kommunens fordon var år liter bensin, liter diesel, liter etanol samt 7534 Nm 3 fordonsgas. I dessa siffror ingår inte bränsleförbrukning för de resor i tjänsten som sker med egen bil. 27 Fordonslag Antal Bränsle Bränsleförbrukning Buss 23 Diesel 1,3 L/mil Lastbil 6 Diesel 3 L/mil sommar Diesel 7 L/mil vinter Pickup 19 Bensin 1,5 L/mil Personbil 34 Etanol 1,3 L/mil Personbil 23 Fordonsgas 8,5 Nm3/mil Personbil 30 Bensin 0,5 L/mil Traktor 9 Diesel??? Skåpbil 11 Bensin 1,3 L/mil Tabell 1: 1. Kommunens bilar, fördelat bilar, på sort fördelat och bränsle. på 26 sort Bränsleförbrukningen för kommunens fordon var år liter bensin, liter etanol samt 7534 Nm 3 fordonsgas. I dessa siffror ingår inte bräns resor i tjänsten som sker med egen bil Potential Möjliga framtida åtgärder Potential Införa en cykelförmån för kommunens anställda för att uppmuntra fler att ställa bilen och börja cykla. Införa kollektivtrafikkort som löneförmån. Begränsa användning av privat bil vid tjänsteresor. Utveckla bilpoolssystemet och införa bilpooler vid fler arbetsplatser. Förbättra möjligheterna att kunna arbeta hemifrån. Göra en översyn av alla bilavtal. och bränsle. 4 Resultatet från resvaneundersökningen visar att en stor del av de s 42 procent, har mindre än 15 minuters restid till arbetet. Ytterligar mellan 15 till 30 minuter till arbetet. Tre fjärdedelar av bilisterna up kunna tänka sig att resa med kollektivtrafiken vid en del av sina res 23 SWECO, KanEnergi, Samhällsbyggnadskontoret, KanEnergi, KanEnergi, SWECO, KanEnergi, Samhällsbyggnadskontoret, KanEnergi,

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30 Lerums kommun 2013-04-30 Innehåll Lerums Vision 2025 och Klimatstrategin 6 Lerums vision 2025... 6 Klimatstrategin... 6 Energiplan 2013 7 Syfte 7 Struktur... 7 Sammanfattning mål... 8 Geografisk kommun...

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun Nulägesanalys Foto: Roger Stenström Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun 1 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 4 Energiutblick i omvärlden... 4 Energiläget i Uddevalla kommun... 9 Andel förnybar

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Denna rapport har upprättats av en projektgrupp bestående av följande personer: Projektledare Projektsekreterare

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011 Antagen 2011-12-19 i KF 1 Förord: Produktion, distribution och användning av energi har troligen den enskilt största passiva influensen på vårat moderna

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer