Energi Energy. Foto: Jan-Aage Haaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi Energy. Foto: Jan-Aage Haaland"

Transkript

1 Energi Energy Foto: Jan-Aage Haaland

2 Energi Statistisk årsbok Energi Energy 7.1 Energi Energy 7.2 Vindkraft Wind power 7.3 Elektrisk energi, produktion, GWh, Electric energy, production 7.4 Energipriser den 1 januari för olika typkunder, tillsvidareprisavtal, öre per kwh Prices on electric energy for different type of consumers 7.5 Tillverknings- och utvinningsindustrin, förbrukning av elenergi Mining and manufacturing industry, consumption of electric energy 7.6 Tillverknings- och utvinningsindustri, användning av bränslen och elektrisk energi efter bränsleslag Mines and quarries and manufacturing industry, consumption of fuel and electric energy by kind of fuel 7.7 Tillverknings- och utvinningsindustri, förbrukning av elektrisk energi efter näringsgren Mines and quarries and manufacturing industry, consumption of electric energy by industry 7.8 Genomsnittligt elenergipris för olika hushållskunder den 1 januari, öre/kwh Average price for electric energy for household customers on 1 January, SEK öre/kwh 7.9 Genomsnittliga nättjänstpriser för olika hushållskunder den 1 januari, öre/kwh Average charge for grid services for household customers on 1 January, SEK öre/kwh 7.10 Elektrisk energi, produktion och förbrukning Electric energy, generation and consumption 7.11 Vattenkraft, utbyggd den 31 december Hydropower, installed capacity 7.12 Kärnkraftverkens energitillgänglighet och produktion Nuclear power plant energy availability and output 7.13 Använda energislag för permanentbebodda småhus (inkl. småhus på lantbruksfastighet) Consumption of energy by type for oneand two-dwelling buildings (incl. houses on agricultural property) 7.14 Uppskattad total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler, TWh Estimated total energy use for heating and hot water in dwellings and nonresidential buildings, TWh 7.15 Byten av elleverantör (elhandelsföretag) samt beräknad bytesvolym Change of electricity supplier and estimated volume 146 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok 2013 Energi 7.1 Energi Energy Under 2011 fortsatte den svenska elproduktionen att öka. Vindkraftverkens produktion ökade med drygt 73 procent, medan kärnkraften ökade med drygt 4 procent. Här följer en kort sammanfattning av vad som har kännetecknat utvecklingen i energisektorn under de senaste åtta åren ( ) rekordhög elproduktion från kärnkraft Produktionen av el i Sverige ökade detta år med 12 procent, till totalt 149 TWh. Ökningen berodde främst på kärnkraften som steg med 15 procent till 75 TWh. Det är till dags dato den högsta kärnkraftsproduktionen i Sverige. Tillförseln av el ökade även från vattenkraften med 12 procent till 60 TWh. Trots att produktionen av el från vindkraft ökade med 25 procent, utgjorde dess 0,8 TWh endast omkring en halv procent av den totala elproduktionen. Eltillförseln från konventionell värmekraft var 13 TWh en minskning med 3 procent jämfört med Den totala elanvändningen i Sverige (exkl. distributionsförluster) ökade med 1 procent och var 135,7 TWh. Det var främst industrisektorn som ökade elanvändningen. Industrin förbrukade 56 TWh, vilket var 2 procent mer än året innan. Foto: Lillebror Alin 2005 Barsebäck stänger Den 31 maj 2005 avslutades kärnklyvningen i Barsebäcks reaktor 2. Anläggningen hade då producerat el i 30 år och 16 dagar, och under den tiden genererat 201,5 TWh el. Det var lika mycket el som Sverige då förbrukade på ett år och fyra månader. Elproduktionen från kärnkraften kom också att minska med 7 procent till 69,8 TWh. Även tillförseln av el från konventionell värmekraft minskade med 5 procent. Däremot ökade tillförseln av el från vattenkraft med hela 20 procent från 60 till 72 TWh. Totalt sett ökade produktionen i Sverige med 4 procent till 155 TWh. Elanvändningen var i det närmaste oförändrad. Sveriges totala elanvändning (exkl. distributionsförluster) var 135,2 TWh. Användningen inom tillverkningsindustrin, gruvor och mineralutvinning ökade med 1 procent till 56,7 TWh, medan den för hushåll minskade med 2 procent till 34,4 TWh minskning för vatten- och kärnkraft Ur elproduktionssynpunkt var 2006 ett svagt år. Såväl vatten- som kärnkraften minskade märkbart. Vattenkraften minskade med 15 procent till 61,2 TWh, och kärnkraften med 7 procent till 65,0 TWh. Den konventionella värmekraften ökade däremot med 7 procent till 13,2 TWh. Vindkraften ökade med 4 procent till nära 1 TWh. Den totala nettoproduktionen minskade därmed med 10 procent till 140,3 TWh. Elkraftutbytet med utlandet som 2005 hade gett ett positivt bidrag på 7,4 TWh vändes nu till ett underskott på 6,1 TWh. Sveriges elanvändning blev återigen närmast oförändrad. Den totala användningen inom landet (exkl. distributionsförluster) var 135,5 TWh elproduktionen får kraft på nytt Elproduktionen ökade med 3 procent till totalt 145,1 TWh netto. Tre kraftslag ökade produktionen vattenkraft med 7 procent till 65,5 TWh, konventionell värmekraft med 5 procent till 13,8 TWh och vindkraft med hela 45 procent till 1,4 TWh. Vindkraftens andel nådde, tack vare den stora ökningen, upp till 1 procent av den totala elproduktionen. Elanvändningen ökade marginellt, och den totala elförbrukningen i landet (exkl. distributionsförluster) var 135,4 TWh vindkraften ökar markant År 2008 var elproduktionen 145,9 TWh. Den marginella ökningen jämfört med året innan berodde främst på att produktionen av el från vattenkraft ökade med 4 procent. Detta trots att de svenska vattenmagasinen aldrig fylldes upp till normala nivåer. Elproduktionen från kärnkraftverk minskade däremot med 5 procent. Men vad gäller vindkraften fortsatte den snabba produktionsökningen. Årets resultat blev 2 TWh, vilket var hela 38 procent större än året innan. Statistiska centralbyrån 147

4 Energi Statistisk årsbok 2013 Elanvändningen i Sverige stannade vid 144 TWh. Jämfört med föregående år var det en minskning med 2 procent. Den totala elförbrukningen inom landet (exkl. distributionsförluster) var 132,8 TWh, alltså en minskning med 2 procent jämfört med Foto: Arne Orrgård 2009 nedgång i krisens spår Den totala elförbrukningen i Sverige (exkl. distributionsförluster) var 128,4 TWh år Det innebar en nedgång med 4 procent jämfört med föregående år. Det är dessutom den lägsta elförbrukning som uppmätts under de senaste tjugo åren. Minskningen kan främst förklaras av den dramatiska nedgången i industrikonjunkturen som följde på den globala ekonomiska krisen. Industrins förbrukning minskade med 11 procent till 50,3 TWh. Hushållens förbrukning (permanenta bostäder och fritidshus) ökade däremot till 33,8 TWh (+1 procent). Även övrig förbrukning (service m.m.) ökade till 44,3 TWh (+3 procent). Dessutom minskade elproduktionen kraftigt. Nettoproduktionen minskade med 8 procent till 133,7 TWh. Största minskningen noterades för kärnkraften som minskade med 18 procent till 50,0 TWh. Den låga kärnkraftsproduktionen berodde delvis på oförutsedda stillestånd i samband med revisioner och moderniseringar. Det innebar att kärnkraftens bidrag till elförsörjningen var den lägsta på 25 år. Vattenkraften minskade med 5 procent till 65,4 TWh. Däremot ökade den konventionella värmekraften till 15,7 TWh en uppgång med 11 procent. Vindkraftens snabba expansion fortsatte och ökade med 25 procent till 2,5 TWh. Elkraftutbytet med utlandet ledde till ett underskott på 4,7 TWh att jämföra med föregående års överskott på 2,0 TWh vindkraften ökar kraftigt Elproduktionen ökade kraftigt under Nettoproduktionen ökade med 9 procent till 144,9 TWh jämfört med året innan. Störst ökning noteras för vindkraften, som ökade med 41 procent till 3,5 TWh. Vattenkraften ökade med 3 procent till 66,8 TWh. Den konventionella värmekraften ökade till 19,1 TWh, en uppgång med 20 procent. Kärnkraften ökade med 11 procent till 55,6 TWh. Elkraftutbytet med utlandet gav 2010 ett underskott på 2,1 TWh. Den totala elförbrukningen inom landet (exkl. distributionsförluster) var 136,3 TWh en ökning med 6 procent jämfört med Ökningen förklaras i huvudsak av uppgången i industrisektorn. Industrins förbrukning ökade med 7 procent till 54,5 TWh. Hushållens förbrukning (permanenta bostäder och fritidshus) ökade till 37,3 TWh (+10 procent), vilket kan bero på det ovanligt kalla vädret, särskilt i början och i slutet av året. Även övrig förbrukning (service m.m.) ökade till 45,1 TWh (+3 procent) stor export av el Elproduktionen ökade även under Nettoproduktionen ökade med 1,4 procent till 146,9 TWh jämfört med året innan. Största ökningen noteras för vindkraften som ökade med hela 73,6 procent till 6,1 TWh. Vattenkraften minskade med 0,9 procent till 66,2 TWh. Den konventionella värmekraften minskade till 16,7 TWh en minskning med 12,6 procent. Kärnkraften ökade med 4,3 procent till 58,0 TWh. Elkraftutbytet med utlandet gav ett överskott på 7,2 TWh. Den totala elförbrukningen (exkl. förluster) inom landet uppgick till 129,2 TWh. Det innebar en nedgång med 5,1 procent jämfört med året innan. Minskningen förklaras i huvudsak av nedgången i hushållssektorn. Hushållen (permanenta bostäder och fritidshus) minskade sin förbrukning med 9,9 procent till 33,6 TWh. Industrisektorn minskade sin förbrukning med 3,3 procent till 52,7 TWh och även övrig förbrukning (offentlig förvaltning, service m.m.) minskade med 3,4 procent till 43,0 TWh. Källa: Statens energimyndighet (www.energimyndigheten.se) och SCB: El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen (www.scb.se/en0105). 148 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2013 Energi 7.2 Vindkraft Wind power Vindenergi har utnyttjats av människan i tusentals år. Väderkvarnarna kom ungefär samtidigt som vattenkvarnarna på 1200-talet. Principen i dagens vindkraftverk är densamma vinden sätter fart på en rotor som via en generator omvandlar rotationen till elektricitet. Vindkraften producerar normalt sett bara el vid vindstyrkor mellan 4 och 25 m/sek. Vid kraftigare vindar stängs verken av säkerhetsskäl av. Vanligtvis är de konstruerade för att tåla vindhastigheter upp till 70 m/sek. Vindkraft kan bara utnyttjas när det blåser. Det går inte, som med vattenkraften, att lagra vindenergin i dammar. I ett genomsnittligt vindläge på land ger ett modernt vindkraftverk om 2 MW drygt 4 miljoner kwh per år. Det motsvarar årsförbrukningen i cirka 160 eluppvärmda villor. Till havs blåser det betydligt fler timmar. Där byggs det därför större vindkraftverk, vilka kan producera mer el. Vindkraften är ett, om än litet, komplement till vattenkraften. Dagar då det blåser kan vindkraften spara vatten i magasinen. Olika storlekar på aggregat har prövats. De vanligaste vindkraftverken som byggs i Sverige har en installerad effekt mellan 1 2 MW. Våra största verk är på 3 MW och finns på flera platser i landet. På andra håll i Europa finns verk i som har en installerad effekt på 5-6 MW. I slutet av 2011 fanns det cirka aggregat i landet, vilket är cirka 400 fler än året innan. Vindkraftverken finns främst i södra Sverige längs kusterna och på Gotland. Vindkraften i Sverige producerade 6,1 TWh år Jämfört med våra grannar i söder, Danmark och Tyskland, är Sverige än så länge ett litet vindkraftland. Foto: Lillebror Alin I Tyskland producerade vindkraften knappt 37 TWh el under 2010, och Danmark fick cirka 20 procent av all sin el från vindens kraft under Tar det mer energi att bygga ett vindkraftverk än det sedan producerar? Svaret är att efter 6 7 månader har ett vindkraftverk producerat lika mycket energi som det har gått åt för att tillverka det. Den totala energin som går åt för att bygga vindkraftverket motsvarar bara en procent av energin som vindkraftverket sedan totalt producerar. Vindkraftens utveckling Statistiska centralbyrån 149

6 Energi Statistisk årsbok 2013 Källa: Statens energimyndighet (www.energimyndigheten.se) och Svensk Energi (www.svenskenergi.se). Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). 150 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Elektrisk energi, produktion, GWh, Electric energy, production Energi Fram till mitten av 1960-talet svarade vattenkraften för nästan hela produktionen av elenergi i landet. Så sent som 1965 svarade vattenkraften för 95 procent av den producerade elenergin. Andelen som kom från vattenkraften sjönk i och med kärnkraftens utbyggnad. Vid en jämförelse mellan periodens startoch slutår kan man konstatera att elproduktionen var 20 gånger större 2011 än Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; Statistiska meddelanden, serie EN 11 (www.scb.se/en0105). 7.4 Energipriser den 1 januari för olika typkunder, tillsvidareprisavtal, öre per kwh Prices on electric energy for different type of consumers Elpriset nådde sin högsta nivå under 2000 talet ifjol. Under 2012 sjönk däremot elpriserna något. Källa: Statens energimyndighet (www.energimyndigheten.se) och SCB: Statistiska meddelanden, serie EN 17 och EN 24 (www.scb.se/en0301 och EN0304). 7.5 Tillverknings- och utvinningsindustrin, förbrukning av elenergi Mining and manufacturing industry, consumption of electric energy Industrin förbrukar nu (2010) 11 gånger så mycket elenergi som den gjorde Studeras kurvan kan man se en längre platå åren då förbrukningen inte ökade och tre kortare perioder då förbrukningen minskade en i början av 1990-talet, en i början av 2000-talet och en under åren Källa: SCB Statistisk årsbok (äldre årgångar); Statistiska meddelanden serie EN 23 (www.scb.se/en0113). Statistiska centralbyrån 151

8 Energi Statistisk årsbok Tillverknings- och utvinningsindustri, användning av bränslen och elektrisk energi efter bränsleslag Mines and quarries and manufacturing industry, consumption of fuel and electric energy by kind of fuel Enhet Unit Bränsle Fuel Stenkol och koks Coal and coke ton Trädbränsle 1 Wood fuels, wood waste Toe Propan och butan Liquified petroleum gas ton Naturgas Natural gas Milj. m Stadsgas Gasworks Milj. m Fjärrvärme District heating GWh Bensin Gasoline m Dieselolja Diesel oil m Eldningsolja 1 Distillate fuel oil m Eldningsolja 2 och däröver Res. fuel oil m Elektrisk energi Electric energy GWh ) I trädbränslen ingår obearbetade trädbränslen såsom flis, bark, spån och bearbetade trädbränslen såsom briketter, pellets. 1 toe (ton-olje-ekv.) = 11,63 MWh. Se Tabellanmärkningar. Källa: Energimyndigheten (www.energimyndigheten.se) och SCB Industrins energianvändning (www.scb.se/en0113): Statistiska meddelanden, serie EN 23, Industrins årliga energianvändning. 152 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Tillverknings- och utvinningsindustri, förbrukning av elektrisk energi efter näringsgren Mines and quarries and manufacturing industry, consumption of electric energy by industry Energi SNI 2002/ 2007 Näringsgren Industry Elektrisk energi, milj. kwh Electric energy 10 14/ / / Gruvor och mineralutvinningsindustri Mines and quarries Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri Food product, beverage and tobacco industry Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri Industry for textiles and textile products, leather and leather products /16 Industri för trä och varor av trä o.d. utom möbler 21 22/ Industry for wood and wood products Massa-, pappers- och pappersvaruindustri, förlag, grafisk industri Industry for pulp, paper, and paper products, publishers and printers /19 Industri för stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle Industry for coke, refined petroleum products and nuclear fuel /20 21 Kemisk industri Industry for chemicals, chemical products and man-made fibres /22 Gummi- och plastvaruindustri Industry for rubber and plastic products /23 Jord- och stenvaruindustri Industry for other non-metallic mineral products /24 Stål- och metallverk Industry for basic metals / / / Verkstadsindustri Industry for fabricated metal products, machinery and equipment Övrig tillverkningsindustri Manufacturing industry n.e.c Samtliga grupper Total of above mentioned Ej branschfördelade Not divided by industry Totalt Total ) Näringsgren enligt SNI Activity according to SE-SIC ) Näringsgren enligt SNI Activity according to SE-SIC Se Tabellanmärkningar. Källa: Statens energimyndighet (www.energimyndigheten.se) och SCB Årlig energistatistik (www.scb.se/en0105 och Industrins energianvändning (www.scb.se/en0113): Statistiska meddelanden serie EN 11 resp. EN 23. Statistiska centralbyrån 153

10 Energi Statistisk årsbok Genomsnittligt elenergipris för olika hushållskunder den 1 januari, öre/kwh Average price for electric energy for household customers on 1 January, SEK öre/kwh Bostadskategori Type of residence , , , , , , 2 Lägenhet Dwelling 54,4 76,0 72,1 89,8 76,7 99,9 90,0 Villa utan elvärme One- and two-dwelling building without electric space heating 48,1 69,4 65,5 82,9 69,9 92,3 81,9 Villa med elvärme One- and two-dwelling with electric space heating 45,0 66,1 62,2 79,6 66,7 88,6 78,0 1) Pris enligt tillsvidareavtal. Sale price in accordance with standard price agreement. 2) Fr.o.m ingår elcertifikatpriset i elhandelspriset. From 2007 is the price of electricity certificates included in the electricity price. Se Tabellanmärkningar. Källa: Statens energimyndighet (www.energimyndigheten.se) och SCB Priser på elenergi och på överföring av el (www.scb.se/en0301 och Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten Statistiska meddelanden serie EN 17 ( 2006) och EN 24 (2007 ). 7.9 Genomsnittliga nättjänstpriser för olika hushållskunder den 1 januari, öre/kwh Average charge for grid services for household customers on 1 January, SEK öre/kwh Bostadskategori Type of residence Lägenhet Dwelling 46,9 47,5 48,9 52,4 56,2 59,1 61,6 Villa utan elvärme One- and two-dwelling building without electric space heating 40,9 41,1 42,4 45,6 48,9 51,3 54,1 Villa med elvärme One- and two-dwelling with electric space heating 22,8 22,9 23,3 24,4 26,2 27,6 28,6 Se Tabellanmärkningar. Källa: Statens energimyndighet (www.energimyndigheten.se) och SCB Priser på elenergi och på överföring av el (www.scb,se/en0301 och Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten Statistiska meddelanden serie EN 17 ( 2006) och EN 24 (2007 ). 154 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Elektrisk energi, produktion och förbrukning Electric energy, generation and consumption Energi * Antal kraftstationer Number of power stations Teknisk utrustning Technical equipment Installerad generatoreffekt, max netto MW Capacity of installed generators, MW Vattenkraft Water power Vindkraft Wind power Kärnkraft Nuclear power Konventionell värmekraft Conventional thermal power Tillförsel, GWh Supply, GWh Brutto 1 Gross Netto 1 Net Produktion Generation Brutto Netto Vattenkraft, inkl. pumpkraft Brutto Netto Vindkraft Brutto Netto Kärnkraft Brutto Netto Konventionell värmekraft Brutto Netto Import Användning, GWh Use, GWh Export Leveranser inom landet efter mottagarkategori: Deliveries according to NACE division Jordbruk, skogsbruk o.d. jämte anslutna hushåll NACE division incl. farming households Gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri, inkl. småindustri och hantverk NACE division El-, gas-, värme- och vattenverk NACE division Byggnads- och anläggningsverksamhet NACE division Järn- och spårvägar, busstrafik NACE group Avloppsrening, avfallshantering och renhållning NACE division Bostäder Housing Övriga förbrukare Other consumers Summa leveranser inom landet efter mottagarkategori Total Förluster fram till leveranspunkten Losses in transmission and distribution ) Skillnaden mellan brutto och netto utgörs av egenförbrukning vid elproduktion inkl. förluster i kraftstationstransformatorer och pumpning i pumpkraftverk. The difference between gross and net consists of consumption in power stations themselves, incl. transformer losses at power stations and pumping in pumping stations. 2) Uppgifter om export och import har fr.o.m anpassats till utrikeshandelsstatistiken. Data on power exchange has been adjusted to foreign trade statistics. Källa: Statens energimyndighet (www.energimyndigheten.se) och SCB Årlig energistatistik (www.scb.se/en0105 och Årliga energibalanser Statistiska meddelanden serie EN 11 och EN 20. Statistiska centralbyrån 155

12 Energi Statistisk årsbok Vattenkraft, utbyggd den 31 december Hydropower, installed capacity Vattendrag, River Effekt, kw Capacity Vattendrag Effekt, kw Övre Norrland Hedströmmen Lule älv Kolbäcksån Pite älv Nyköpingsån Skellefte älv Smååar Rickleån Sydöstra Sverige Ume älv utom Vättern-Motala ström Vindelälven Emån Öreälven Alsterån Gide älv Ronnebyån Moälven Mörrumsån Nätraån Helgeån Smååar Lagan Mellersta och Smååar nedre Norrland Västsverige Ångermanälven Nissan inkl. Faxälven Ätran Indalsälven Viskan Ljungan Upperudsälven Delångersån Byälven Ljusnan Norsälven Smååar Klarälven Gästrikland, Dalarna och Gullspångsälven Mälarlandskapen Tidan Gavleån Göta älv Dalälven Smååar Eskilstunaån Hela riket Sweden Arbogaån Källa: Svensk Energi (www.svenskenergi.se) Kärnkraftverkens energitillgänglighet och produktion Nuclear power plant energy availability and output Reaktor Plant Nettoeffekt, MW Net capacity Startår Start-up Energitillgänglighet, procent Energy availability Produktion, TWh Output, TWh Totalprod. 2011, TWh Total output Barsebäck 1 (600) ,7 Barsebäck 2 (600) ,6 Forsmark ,3 81,4 90,1 93,8 79,2 7,0 7,0 7,6 8,0 6,8 212,7 Forsmark ,7 79,7 64,1 38,5 93,9 7,5 6,9 5,5 3,3 8,1 202,7 Forsmark ,2 69,7 86,1 81,4 85,4 9,0 7,1 8,8 8,3 8,7 225,7 Oskarshamn ,1 88,3 70,5 79,0 73,3 2,6 3,5 2,8 3,2 3,0 99,1 Oskarshamn ,7 88,7 77,9 92,0 76,6 4,0 4,5 3,9 5,0 8,3 152,4 Oskarshamn ,5 71,4 15,2 32,0 70,3 8,8 7,1 1,7 3,8 4,2 204,8 Ringhals ,4 62,0 17,4 48,7 81,6 6,0 4,5 1,3 3,6 6,0 167,6 Ringhals ,0 79,6 39,1 80,3 24,9 6,4 5,7 2,8 5,6 1,7 181,6 Ringhals ,7 88,5 91,3 83,7 79,3 6,0 7,6 8,1 7,6 7,1 186,9 Ringhals ,8 91,0 92,8 89,3 50,1 7,2 7,3 7,5 7,2 4,1 179,4 Totalt Total ,3 82,3 64,0 70,1 72,0 64,3 61,3 50,0 55,6 58, ,3 Källa: Svensk Energi (www.svenskenergi.se). 156 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Använda energislag för permanentbebodda småhus (inkl. småhus på lantbruksfastighet) Consumption of energy by type for one- and two-dwelling buildings (incl. houses on agricultural property) Energi Använda energislag Consumption by type of energy Småhus One- and two-dwelling buildings tal % tal % tal % tal % Enbart el Electricity only , , , ,3 Därav direktverkande Of which direct , , , ,8 Vattenburen Waterborne , , , ,5 Enbart olja Oil only 56 3,3 50 2,9 28 1,5 24 1,3 El och olja Electricity and oil 27 1,5 27 1,6 19 1,0 16 0,8 Biobränsle och el Biofuel and electricity , , , ,1 Enbart biobränsle Biofuel only , , , ,8 Berg/jord/sjövärmepump och el Geothermal/water source heating pumps and electricity 24 1,4 32 1,9 49 2,7 74 3,9 Berg/jord/sjövärmepump och biobränsle Geothermal/water source heating pumps and biofuel 36 2,1 42 2,4 71 3,9 61 3,2 Berg/jord/sjövärmepump Geothermal/water source heating pumps , , , ,8 Fjärrvärme District heating 158 9, , , ,1 Annat Other 94 5, , , ,7 Samtliga Total , , , ,0 Källa: Statens energimyndighet (www.energimyndigheten.se) och SCB Energistatistik för småhus (fr.o.m. 2007) (www.scb.se/en0112): och Statistiska meddelanden, serie EN 16 (t.o.m. 2006) Uppskattad total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler, TWh Estimated total energy use for heating and hot water in dwellings and non-residential buildings, TWh Uppvärmningssätt Method of heating Byggnadssektor Building sector År Year Olja Oil Småhus (inkl. lantbruksfastigheter) One- and two-dwelling buildings (incl. farm dwellings) Flerbostadshus Multi-dwelling buildings Lokaler Non-residential buildings Fjärrvärme District heating Småhus (inkl. lantbruksfastigheter) Flerbostadshus Lokaler Elvärme (exkl. hushållsel) Electric heating (excl. household electricity) Småhus (inkl. lantbruksfastigheter) Flerbostadshus Lokaler Ved, flis, spån, pellets, gas Wood fuels and gas Småhus (inkl. lantbruksfastigheter) Flerbostadshus Lokaler Gas Gas Småhus (inkl. lantbruksfastigheter) Flerbostadshus Lokaler Totalt Total Småhus (inkl. lantbruksfastigheter) Flerbostadshus Lokaler Källa: Statens energimyndighet (www.energimyndigheten.se) och SCB Energistatistik för småhus (fr.o.m. 2007) (www.scb.se/en0112): och Statistiska meddelanden, serie EN 16 (t.o.m. 2006). Statistiska centralbyrån 157

14 Energi Statistisk årsbok Byten av elleverantör (elhandelsföretag) samt beräknad bytesvolym Change of electricity supplier and estimated volume Antal byten Number of changes Hushåll/privatpersoner Households/persons Kunder exkl. hushåll/privatpersoner Customers excl. households/persons Summa Total Bytesvolym, GWh Volume changed Hushåll/privatpersoner Kunder exkl. hushåll/privatpersoner Summa Källa: Statens energimyndighet (www.energimyndigheten.se) och SCB Månatlig elstatistik (www.scb.se/en0108). 158 Statistiska centralbyrån

Energi. Energy. Energi Statistisk årsbok Sida Page

Energi. Energy. Energi Statistisk årsbok Sida Page Energi Statistisk årsbok 2009 Sida Page Energi Energy 165 156 Vindkraft Wind power 166 157 Energi Energy 168 158 Elektrisk energi, produktion 1936 2007, GWh Electric energy, production 168 159 Antal kraftstationer

Läs mer

Energi. Energy. Energi Statistisk årsbok Sida Page. 168 Statistiska centralbyrån

Energi. Energy. Energi Statistisk årsbok Sida Page. 168 Statistiska centralbyrån Energi Statistisk årsbok 2010 Sida Page Energi Energy 169 158 Vindkraft Wind power 170 159 Energi Energy 172 160 Elektrisk energi, produktion 1936 2008, GWh Electric energy, production 172 161 Energipriser

Läs mer

Energi Energy. 138 Energi Energy

Energi Energy. 138 Energi Energy Energi Energy Energi Energy 39 49 Elektrisk energi: produktion, GWh, 936 200 Electric energy: production 39 50 Tillverknings- och utvinningsindustrin. Förbrukning av energi 936 200 Mining and manufacturing

Läs mer

Energi. Energy. 190 Energi Energy

Energi. Energy. 190 Energi Energy Energi Energy Energi Energy 191 196 Energi Energy 194 197 Elektrisk energi: produktion, GWh, 1936 24 Electric energy: production 194 198 Tillverknings- och utvinningsindustrin. Förbrukning av energi 1936

Läs mer

Något ökad bränsleförbrukning inom industrin

Något ökad bränsleförbrukning inom industrin EN 23 SM 0501 Industrins årliga energianvändning 2004 preliminära uppgifter Energy use in manufacturing industry, 2004 provisional data I korta drag Förändrad undersökning Undersökningen gällande industrins

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

Energistatistik för småhus 2007

Energistatistik för småhus 2007 Energistatistik för småhus 2007 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2007 ES 2009:01 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

(ODOOWMlPWYDQOLJDVWI UXSSYlUPQLQJDYVPnKXV

(ODOOWMlPWYDQOLJDVWI UXSSYlUPQLQJDYVPnKXV EN 16 SM 0201 (QHUJLVWDWLVWLNI UVPnKXV Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2001,NRUWDGUDJ (ODOOWMlPWYDQOLJDVWI UXSSYlUPQLQJDYVPnKXV Drygt en tredjedel av samtliga småhus i landet värms

Läs mer

El alltjämt vanligast för uppvärmning i småhus

El alltjämt vanligast för uppvärmning i småhus EN 16 SM 0501 Energistatistik för småhus 2004 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2004 I korta drag El alltjämt vanligast för uppvärmning i småhus Nästan en tredjedel av samtliga småhus

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 EN 24 SM 1502 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2015 I korta drag Allmänt om publikationen I detta kvartalsvisa

Läs mer

EN 24 SM 1402, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2014 Korrigering 2014-06-17

EN 24 SM 1402, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2014 Korrigering 2014-06-17 EN 24 SM 1402, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 1th quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-06-17

Läs mer

I korta drag. Industrins årliga energianvändning 2012. Slutliga uppgifter EN 23 SM 1401

I korta drag. Industrins årliga energianvändning 2012. Slutliga uppgifter EN 23 SM 1401 EN 23 SM 1401 Industrins årliga energianvändning 2012 Slutliga uppgifter Energy use in manufacturing industry, 2012 Final data I korta drag Industrins energianvändning minskar Den totala energianvändningen

Läs mer

Sankey diagram över Sveriges energisystem 2014

Sankey diagram över Sveriges energisystem 2014 Sankey diagram över Sveriges energisystem 2014 Sankey-diagram belyser hur det svenska energisystemet fungerar Ett Sankey diagram är en typ av diagram där energiflöden visas med hjälp av flödespilar vars

Läs mer

3 Uppvärmning energi

3 Uppvärmning energi 3 Uppvärmning energi 3.1 Uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet Uppgifterna till detta avsnitt har hämtats från SCB:s energibalansstatistik, el- och fjärrvärmestatistik och energistatistik för

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2012

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2012 EN 24 SM 1301 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2012 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2012 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se.

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se. 12 Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2011

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2011 EN 24 SM 1201 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2011 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2011 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Korrigering 2014-01-10 Uppgifter avseende byten av elleverantör har korrigerats.

Korrigering 2014-01-10 Uppgifter avseende byten av elleverantör har korrigerats. EN 24 SM 1304, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 3rd quarter 2013 I korta drag Korrigering 2014-01-16

Läs mer

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Annika Gustafsson tfn 016 544 23 08 annika.gustafsson@energimyndigheten.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Annika Gustafsson tfn 016 544 23 08 annika.gustafsson@energimyndigheten. EN 23 SM 1301 Industrins årliga energianvändning 2011 Slutliga uppgifter Energy use in manufacturing industry, 2011 Final data I korta drag Energianvändningen inom industrin minskar Under år 2011 minskade

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2011

Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2011 EN 31 SM 1103 Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2011 Fuels. Deliveries and consumption of fuels during 2 nd quarter 2011 I korta drag Ökade oljeleveranser under det andra

Läs mer

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2003. Summary of energy statististics for dwellings and non-residential premises for 2000 2003

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2003. Summary of energy statististics for dwellings and non-residential premises for 2000 2003 EN 16 SM 0404 Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2003 Jämförande uppgifter för åren 2000 2003 Summary of energy statististics for dwellings and non-residential premises for 2000 2003

Läs mer

Industri Manufacturing

Industri Manufacturing Industri Manufacturing Industri Manufacturing 25 34 Industrins investeringar 994 200. Miljoner kronor i 2000 års priser Investments in manufacturing. 2000 prices, SEK m 25 35 Industrins kapacitetsutnyttjande

Läs mer

El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2011. Electricity supply, district heating and supply of natural and gasworks gas 2011

El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2011. Electricity supply, district heating and supply of natural and gasworks gas 2011 EN 11 SM 1202 El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2011 Preliminära uppgifter Electricity supply, district heating and supply of natural and gasworks gas 2011 I korta drag Nedgång i elförbrukningen Under

Läs mer

Energi. energibalanserna.

Energi. energibalanserna. Energi Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade

Läs mer

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Översikt Stora och små strömavbrott Trender inom elanvändning Världen Statistik Sverige Värmebehov Installerad

Läs mer

Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle tredje kvartalet 2013

Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle tredje kvartalet 2013 EN 31 SM 1304 Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle tredje kvartalet 2013 Fuels. Deliveries and consumption of fuels during 3 rd quarter 2013 I korta drag Minskade oljeleveranser under det tredje

Läs mer

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh Energiläget 2000 Förluster Kol och koks Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh Elimport - elexport -7 Naturgas inkl. stadsgas 9 Spillvärme 9 Råolja och oljeprodukter Kol Biobränslen,

Läs mer

El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2012. Electricity supply, district heating and supply of natural and gasworks gas 2012

El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2012. Electricity supply, district heating and supply of natural and gasworks gas 2012 EN 11 SM 1302 El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2012 Preliminära uppgifter Electricity supply, district heating and supply of natural and gasworks gas 2012 I korta drag Uppgång av elanvändningen Under

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2015. Rörliga elpriset historiskt lågt

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2015. Rörliga elpriset historiskt lågt EN 24 SM 1504 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2015 Energy prices and switching of suppliers, 3rd quarter 2015 I korta drag Rörliga elpriset historiskt lågt Elhandelspriserna

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen

Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen ASTRID KANDER, MAGNUS JIBORN STOCKHOLM 30 SEPTEMBER 2015 Forskningsprojekt Finansieras av Energimyndigheten och Wallanderstiftelsen Medverkande forskare:

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501 EN 24 SM 1501 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Löner i privat sektor, mars 2007

Löner i privat sektor, mars 2007 Löner i privat sektor, mars 2007 Krister B Andersson Maj 2007 Sammanfattning Innehåll 1 Innehåll Sidan SAMMANFATTNING GENOMSNITTLIG LÖN OCH LÖNEUTVECKLING SAMT ÖVERTID...2 ALLMÄN KOMMENTAR...2 GENOMSNITTSLÖNER

Läs mer

Energi Energy. 140 Energi Energy

Energi Energy. 140 Energi Energy Energi Energy 4 48 Elektrisk energi: produktion, GWh, 936 2000 Electric energy: production 4 49 Tillverknings- och utvinningsindustrin. Förbrukning av energi 936 2000 Mining and manufacturing industry:

Läs mer

Energiläget i siffror 2012 Tillförseln och energianvändning i Sverige Figur i Energiläget 2012: Figur 1 i Energiläget 2012

Energiläget i siffror 2012 Tillförseln och energianvändning i Sverige Figur i Energiläget 2012: Figur 1 i Energiläget 2012 Energiläget i siffror 2012 Energiläget i siffror är en statistikbilaga till den årlig publikationen Energiläget. Ett antal av de tabeller som finns med i denna bok motsvarar en figur i Energiläget 2012,

Läs mer

27,9 TWh för uppvärmning av flerbostadshus fördelat på: 115 000 m 3 eller 1,1 TWh olja nyttjades totalt för uppvärmning i flerbostadshus

27,9 TWh för uppvärmning av flerbostadshus fördelat på: 115 000 m 3 eller 1,1 TWh olja nyttjades totalt för uppvärmning i flerbostadshus EN 16 SM 0702 Energistatistik för flerbostadshus 2006 Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2006 I korta drag Fjärrvärme dominerar 76 procent av den totala uppvärmda arean i flerbostadshus

Läs mer

El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2011,

El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2011, EN 11 SM 1301 El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2011, Definitiva uppgifter Electricity supply, district heating and supply of natural and gasworks gas 2011 I korta drag Nedgång i elanvändningen Den

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten Box Eskilstuna Annika Gustafsson tfn

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten Box Eskilstuna Annika Gustafsson tfn EN 23 SM 1202 Industrins årliga energianvändning 2011 Preliminära uppgifter Energy use in manufacturing industry, 2011 Provisional data I korta drag Energianvändningen inom industrin minskar Under år 2011

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Tendensen med minskad elanvändning håller i sig

Tendensen med minskad elanvändning håller i sig EN 11 SM 1303 El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2012, Definitiva uppgifter Electricity supply, district heating and supply of natural and gasworks gas 2012 I korta drag Tendensen med minskad elanvändning

Läs mer

El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2010, Electricity supply, district heating and supply of natural and gasworks gas 2010

El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2010, Electricity supply, district heating and supply of natural and gasworks gas 2010 EN 11 SM 1201, korrigerad version El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2010, Definitiva uppgifter Electricity supply, district heating and supply of natural and gasworks gas 2010 I korta drag Korrigering

Läs mer

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2001, TWh

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2001, TWh Energiläget 22 Förluster Kol och koks Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 21, TWh Elimport - elexport -7 Naturgas inkl. stadsgas Råolja och oljeprodukter 192 9 Kol Värmepump Biobränslen,

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Energistatistik för flerbostadshus 2008

Energistatistik för flerbostadshus 2008 Energistatistik för flerbostadshus 2008 Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2008 ES 2009:08 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri Industrins nettoexportvärde per bransch översiktligt fördelad per län Nettoexport Mkr Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland Skogsbaserad industri 8 000 9 600 1 000 2 700 3

Läs mer

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD. www.svebio.se

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD. www.svebio.se Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Växternas

Läs mer

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Översikt Små och stora strömavbrott Trender inom elanvändning Statistik Sverige Energiläget g 2007 Världen

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU. Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu

Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU. Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU Johan Sundberg, Profu Sverige: Mycket måttlig bioenergiökning

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2014 EN 24 SM 1404

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2014 EN 24 SM 1404 EN 24 SM 1404 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 3rd quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Energiläget i siffror 2011

Energiläget i siffror 2011 Energiläget i siffror 2011 Tillförseln och energianvändning i Sverige Tabell till figur 2: Förnybar elproduktion i elcertifikatsystemet fördelad på vatten-, vind- och biokraft (exklusive torv), 2003 2010,

Läs mer

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202 EN 24 SM 1202 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2012 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Byten av elleverantör (elhandelsföretag)

Byten av elleverantör (elhandelsföretag) EN 24 SM 0901 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2008 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2008 I korta drag Detta kvartalsvisa Statistiska meddelande

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet Fortsatt låga elhandelspriser under december 2015

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet Fortsatt låga elhandelspriser under december 2015 EN 24 SM 1601 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2015 Energy prices and switching of suppliers, 4rd quarter 2015 I korta drag Fortsatt låga elhandelspriser under december

Läs mer

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft

Läs mer

Elnätpriser (exkl moms)

Elnätpriser (exkl moms) EN 24 SM 1302, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2013 I korta drag Korrigering 2013-06-11

Läs mer

Energistatistik för lokaler 2007

Energistatistik för lokaler 2007 Energistatistik för lokaler 2007 Energy statistics for non-residential premises 2007 ES 2009:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Vattenkraft-historia-idagframtid

Vattenkraft-historia-idagframtid Vattenkraft-historia-idagframtid Mikael Sundby, Vattenfall Inledning Vattenkraftshistoria historia Hur används hydrologiska prognoser av ett kraftföretag? Kraftsystemet idag Avregleringen Vad bestämmer

Läs mer

Elenergipriserna fortsatte stiga fjärde kvartalet 2007

Elenergipriserna fortsatte stiga fjärde kvartalet 2007 EN 24 SM 0801 Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten, fjärde kvartalet 2007 Energy prices and electricity suppliers switching, 4th Quarter 2007 I korta drag För fjärde gången publiceras

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

I korta drag. Industrins årliga energianvändning Slutliga uppgifter EN 23 SM 1402

I korta drag. Industrins årliga energianvändning Slutliga uppgifter EN 23 SM 1402 EN 23 SM 1402 Industrins årliga energianvändning 2013 Slutliga uppgifter Energy use in manufacturing industry, 2013 Final data I korta drag Industrins energianvändning minskar Den totala energianvändningen

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Växjö 2014. www.svebio.se

Växjö 2014. www.svebio.se Växjö 2014 Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Växterna är naturens motor som ger föda och energi till människor och djur. Bioenergi i kretslopp,

Läs mer

Farväl till kärnkraften?

Farväl till kärnkraften? Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Svensk Energi 2014-10-01 Kärnkraften i världen 2014 Antal reaktorer USA 104 Ryssland 23 Kanada 19 Kina 20 EU 132 Indien

Läs mer

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE Nr 5-1, uppdaterad: 1 februari 5 Svensk Energi ger ut Kraftläget i Ett förtydligande av begreppet är att Island inte är med i denna sammanställning. De nordiska uppgifterna har källan Nord Pool och de

Läs mer

Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen

Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen Vattenreglering Lule älv Luleå, 2013-03- 22 Thord Lindström, Vattenfall Vattenkraft AB Nordiska elsystemet Norden är ett gemensamt elkraftsystem En gemensam

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 EN 24 SM 1401

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 EN 24 SM 1401 EN 24 SM 1401 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2013 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Energianvändningen ökade inom industrin. Elanvändningen i det närmaste oförändrad

Energianvändningen ökade inom industrin. Elanvändningen i det närmaste oförändrad EN 23 SM 0801 Industrins årliga energianvändning 2006 Slutgiltiga uppgifter Energy use in manufacturing industry, 2006 Final data I korta drag Energianvändningen ökade inom industrin Under år 2006 ökade

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar?

Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar? Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar? Gustav Melin, SVEBIO DI-Värmedagen, Stockholm 2016-06-01 2015 var varmaste året hittills Är biomassa och

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

Energiläget i siffror 2010 Energy in Sweden facts and figures 2010

Energiläget i siffror 2010 Energy in Sweden facts and figures 2010 Energiläget i siffror 2010 Energy in Sweden facts and figures 2010 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

I korta drag. Energistatistik för flerbostadshus 2004 EN 16 SM Fjärrvärme dominerar. I genomsnitt används. Sammanlagt används

I korta drag. Energistatistik för flerbostadshus 2004 EN 16 SM Fjärrvärme dominerar. I genomsnitt används. Sammanlagt används EN 16 SM 0502 Energistatistik för flerbostadshus 2004 Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2004 I korta drag Fjärrvärme dominerar 78 procent av den totala uppvärmda arean i flerbostadshus

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet Fortsatt höga rörliga priser under fjärde kvartalet

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet Fortsatt höga rörliga priser under fjärde kvartalet EN 24 SM 1701 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2016 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2016 I korta drag Fortsatt höga rörliga priser under fjärde kvartalet

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Näringsverksamhet Business activities

Näringsverksamhet Business activities Näringsverksamhet Business activities Näringsverksamhet Statistisk årsbok 2011 6 Näringsverksamhet Business activities Sida Page 6.1 Näringsverksamhet... 159 Business activities 6.2 Industrins investeringar

Läs mer

Energistatistik för flerbostadshus 2009

Energistatistik för flerbostadshus 2009 Energistatistik för flerbostadshus 2009 Energy statistics for multi-dwelling buildnings in 2009 ES 2011:02 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

Energistatistik för småhus 2012

Energistatistik för småhus 2012 Energistatistik för småhus 2012 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2012 ES 2013:05 1 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2014

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2014 Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2014 Summary of energy statistics for dwellings and nonresidential premises for 2014 ES 2015:07 1 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Visst finns det mark och vatten för biobränslen!

Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Kjell Andersson Svebio Sveriges energianvändning 2014 Naturgas, 9,9 TWh, 2,7% Kol, 18,3 TWh, 5% Värmepumpar, 3,1 TWh, 0,8% Kärnkraft, 50 TWh, 13,7% Bioenergi,

Läs mer

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION Varför Vind? 1 Norrköping november 2014 1 Vindkraft, ganska enkelt En maskin som omvandlar vindens rörelsenergi till el Generatoreffekt, ca 3-5 MW Producerar < 10 GWh el/år Tornhöjd ca 120-140 meter Rotordiameter

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet Högt rörligt pris under februari

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet Högt rörligt pris under februari EN 24 SM 1602 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2016 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2016 I korta drag Högre elnätpriser Den första januari 2016 blev

Läs mer

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2010

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2010 Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2010 Summary of energy statistics for dwellings an non-residentional premises for 2010 ES 2011:11 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer