Huddinge kommun- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. EY Granskningsrapport Arrendegårdar och övriga arrenden på naturmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huddinge kommun- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. EY Granskningsrapport 2014-01-16. Arrendegårdar och övriga arrenden på naturmark"

Transkript

1 Huddinge kommun- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Arrendegårdar och övriga arrenden på naturmark EY Granskningsrapport

2 Contents Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Metod och genomförande Avgränsning Utredningens resultat Allmänt Delegationsordning Arrendegårdar Jordbruksstöd/Arealbidrag XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX och XXXXXXXXXX Övriga arrenden/upplåtelser Jaktarrenden Övriga Slutsats Rekommendationer

3 Sammanfattning Inom Huddinge kommuns ( kommunen ) förvaltning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ( MSB ) finns en avdelning, Naturvårdsavdelningen, där EY:s i en tidigare utredning Granskning av Samhällsbyggnadsnämndens arrenden funnit oklarheter i hanteringen av kostnader och intäkter för kommunens fem arrendegårdar. Utöver arrendegårdarna finns ett antal övriga arrenden/upplåtelser som också ingått inom ramen för denna utredning. MSB har med anledning av detta anlitat EY för att utreda omständigheterna. Naturvårdsavdelningen saknar nödvändiga rutiner och interna kontroller som bör finnas i en verksamhet av denna omfattning. Ansvaret för Naturvårdsavdelningens arrenden och upplåtelser har i praktiken hanterats av NN med begränsad insyn från chefer och övriga anställda. Det har sedan 2007 genomförts investeringar på de fem arrendegårdarna om över 40 MSEK där dokumentation kring beställningar, fakturor och tilläggsarbeten är bristfälliga. NN har dessutom agerat både beställare och beslutsattestant vilket inte är förenligt med god intern kontroll. Enligt NN ska investeringar som gynnar arrendetagaren vanligen leda till arrendehöjningar. Efter genomgång av de bokade investeringskostnaderna finns ingen direkt korrelation. Vissa investeringar har lett till höjning, andra inte. Uppgifter har också framkommit att vissa investeringskostnader redovisats som driftskostnader för att investeringsbudgeten redan är uppnådd. Detta bekräftas också vid genomgången av de fakturor som redovisats som driftskostnader. Tillvägagångssättet leder till redovisningsfelaktigheter, i och med att investeringen kostnadsförs direkt och inte genom årliga värdeminskningsavdrag. Det leder också till att beslutsfattare inom kommunen får ett felaktigt beslutsunderlag som sedermera kan påverka kommande budget och prognosarbeten. Vi har också noterat att kommunen haft kostnader för invändig målning och tapetsering på en arrendegård, något som borde åligga arrendatorn själv att bekosta. Arbetet är utfört av ett arbetslag inom Social- och Äldreomsorgsförvaltningen ( SÄF ). Det sakas även dokumentation kring hur fördelningen och prissättning av arrendekontrakten gjorts. Genom avsaknaden av relevant dokumentation, både rörande leverantörsfakturor, arrendeavgiftshanteringen men också tilldelningen, främjas en miljö där beslut kan fattas på icke affärsmässiga grunder. Idag uppbär flera arrendatorer årligen mer i jordbruksstöd från Jordbruksverket än vad de betalar i arrendeavgift. En arrendator har dessutom fakturerat kommunen drygt 100 ksek för betesuppdrag där ett underskrivet kontrakt saknas. Kommunen arrenderar även ut 5 jaktarrenden. I jämförelse med liknande områden är arrendeavgifterna låga. Det saknas också dokumentation kring hur tilldelningen gått till. 3

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Kommunen äger fem arrendegårdar som betecknas som Naturvårdsfastigheter. I en tidigare utredning har det framkommit oklarheter kring fördelningen av kostnader och intäkter mellan kommunen och vissa av arrendatorerna till dessa gårdar. Mot denna bakgrund har MSB valt att genomföra en extern utredning i syfte att klarlägga kostnads- och intäktsfördelningen mellan kommunen och arrendatorn för kommunens fem arrendegårdar. På kommunens naturmark finns även andra arrenden/upplåtelser än de fem arrendegårdarna. Utredningen omfattar även fördelningen av kostnader och intäkter på dessa arrenden/upplåtelser. 1.2 Syfte Uppdragets syfte var att utföra en detaljerad genomgång av samtliga kostnader och intäkter för respektive arrende/upplåtelse sedan Genomgången omfattade även att kartlägga kommunens kostnader för arrendena/upplåtelserna i form av arbete utfört på gårdarna av kommunens egen personal. Fördelningen av kostnader och intäkter mellan kommunen och motparten har granskats utifrån arrende-/upplåtelseavtal och gällande lagstiftning. 1.3 Metod och genomförande Utredningen har utförts genom en analys av erhållen dokumentation och genom intervjuer med relevant personal inom kommunen. Med bakgrund av de övergripande frågeställningarna har en specifikation inhämtats över samtliga arrenden och upplåtelser inom Naturvårdsavdelningen från Denna omfattar arrendegårdar, jaktarrenden, betesarrenden samt övriga upplåtelser. Specifikationen har erhållits från ekonomiavdelningen på MSB. Därefter har underliggande information såsom avtal, leverantörsfakturor och kundfakturor gåtts igenom för samtliga objekt. Information om jordbruksstöd har inhämtats från Jordbruksverket. 1.4 Avgränsning Utredningen avgränsar sig till granskning av de kostnader och intäkter för arrendena/upplåtelserna som finns redovisade hos kommunen. Utredningen avser inte exploateringsfastigheter. Den är skriven utifrån ett kommunperspektiv och vi utvärderar därigenom inte arrendegårdarna och deras ekonomiska situation. Uppdraget har heller inte omfattat kontroll av om använda leverantörer är upphandlade i enlighet med Lagen om Offentlig (LOU). Under arbetets gång har dock vissa uppgifter framkommit som finns inkluderade i utredningen nedan. 4

5 2 Utredningens resultat 2.1 Allmänt Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för Huddinge kommuns skogsoch jordbruksfastigheter. Årligen fastställs en budget för kommande tre år bestående av planerade investeringar och det åligger sedan MSB att aktivt driva de fastställda investeringsplanerna. Ansvaret för de fem arrendegårdarna och övriga arrenden och upplåtelser ligger under Naturvårdsavdelningen inom MSB. Det är Naturvårdsavdelningen som sköter den löpande driften samt underhåll av fastigheterna. Som komplement till budgeten finns det en arbetsplan som bryter ner de övergripande investeringsbesluten i projekt. Arbetsplanen innehåller exempelvis information om vad som ska göras, inom vilket område och vem som är projektledare. Planen, vilken är ett avdelningsinternt dokument, specificerar dock inga kostnadsuppskattningar eller ytterligare omfattning. Hanteringen av arrendefastigheterna och upplåtelserna hanteras till största del i praktiken av en person, NN. NN har under en lång tid varit den primära kontaktytan för både kommunens egna anställda men också för arrendatorer, hyrestagare och externa leverantörer. Till sin hjälp har NN, utöver en arbetsledare inom Naturvårdsavdelningen, även anlitat ett externt företag för att bistå i beställningsprocesserna och krav-specifikationerna. NN har varit den som beslutsattesterat majoriteten av de fakturor som registrerats på Naturvårdsavdelningen. NN:s assistent förekommer vanligen som förste attestant. Under september 2013 omplacerades NN och innehar inte längre en chefsroll inom Naturvårdsavdelningen. Det saknas policys och riktlinjer för hur verksamheten inom Naturvårdsavdelningen ska styras. Utöver de mycket generellt skrivna arrendeavtalen saknas det riktlinjer för vilka kostnader som åligger kommunen och vad som ska bekostas av arrendatorn. NN är den som har beslutat om vilka investeringar som ska göras och vilka reparationer och underhåll som ska utföras. Kontakten med de externa leverantörer som genomfört byggnation och underhåll har skett genom NN och en annan anställd inom Naturvårdsavdelningen. Efter genomgång av inkommande fakturor har vi noterat att många beställningar inte är dokumenterade och fakturor saknar specifikationer. Enligt NN är detta en kombination av att de kommit bort i kommunens scanningsfunktion samt att det till vissa fakturor helt saknats specifikationer. Genom att efterfråga underliggande information från arrendatorer och leverantörer har dock NN, för de stickprovsgarnaskade fakturorna, i de flesta fall kunnat uppvisa specifikationer i form av offerter, beställningar etc. Vid ett flertal tillfällen har dock fakturabeloppet överskridit det offererade priset. Enligt NN är det vanligt förekommande inom byggbranschen att leverantörer överskrider offererat pris med mellan 10-15%. Vi har inte kunnat finna några tilläggsbeställningar eller annan kommunikation mellan leverantörerna och NN för dessa fastprisarbeten. 2.2 Delegationsordning I Kommunstyrelsens delegationsordning, HKF 9210, finns bestämmelser avseende övriga nyttjanderätter enligt jordabalken (exklusive hyra och tomträtt) samt servitut. Under avsnitt F6.4.2 regleras mer specifikt att Kommunstyrelsen ska ansvara för Upplåtelse av nyttjanderätt i kommunens fastigheter i det fall att upplåtelsetiden är högst tio år. 5

6 Liknande bestämmelser finns också i Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. Där finns att läsa under SBN 20.2 att Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för beslut om avtal avseende jordbruksarrenden. 2.3 Arrendegårdar Av kommunens fem arrendegårdar är det framförallt XXXXXXXXX, XXXXXXXX samt XXXXXXXX som bedriver produktion. Sedan 2007 har kommunen investerat över 40 MSEK i dessa tre gårdar, se nedan tabeller. Det finns inga klara riktlinjer vilka kostnader som ska anses vara driftskostnader och vad som ska ses som investering. Enligt uppgifter som framkommit under intervjuer har de kostnader som inte längre ryms inom ramen för investeringsbudgeten redovisats som driftskostnader. På grund av de undermåligt specificerade fakturorna är det svårt att ta ställning till om arbetet avser drift eller investering, men i de flesta fall torde det röra sig om det sistnämnda. Även om utredningen fokuserat på 2007 och framåt finns ingenting som talar för att arbetssättet varit annorlunda tidigare. Nedan tre tabeller är uppställda utifrån hur kostnaderna har redovisats i redovisningssystemet. Förutom omfattande ombyggnationer av ligghallar, mjölkutrustning samt stall och ladugårdsbyggen, har kommunen även bekostat badrumsrenoveringar, köksrenoveringar samt invändig och utvändig målning av byggnader. NN menar att samtliga kostnader har varit för att upprätthålla standarden på kommunens fastigheter. Det saknas dokumenterade rutiner för hur arrendeavgifterna bestäms. Enligt NN har föreslagna hyresnivåer beslutats med bakgrund i historiska avgifter, hyrestagarens/arrendatorns ekonomi samt utifrån de investeringar och förbättringsåtgärder som bekostats av kommunen. Investeringar som leder till produktionsökningar för arrendatorn ska leda till en förhöjd arrendeavgift, något som inte kunnat styrkas vid genomgången av investeringar och avgiftshöjningar. Vissa investeringar har lett till en höjning, vissa inte. Någon indexeringsklausul finns heller inte för de fem arrendegårdarna. Vi har också noterat att en tidigare anställd arbetschef inom Naturvårdsavdelningen startat egen verksamhet och anlitats av NN för att utföra arbeten på arrendegårdarna. För uppgick faktureringen till drygt 200 ksek. Vi har i samband med intervjuer konstaterat att det inom SÄF finns ett arbetslag 1 som anlitats för invändig målning och tapetsering av XXXXXXXXXXXXX Jordbruksstöd/Arealbidrag Arealbidrag är en del av EU:s jordbruksstöd och beviljas av Jordbruksverket. Bidraget utgår normalt till markägare eller brukare av åkermark och baseras sig på antalet odlade hektar snarare än på vad som odlas. Arealbidraget för 2012 var drygt SEK/hektar. Enligt uppgifter från NN ansöker kommunen inte själv om arealbidrag. Istället är det den enskilda arrendetagaren som själv ansöker om arealbidrag. 1 SÄF har dels ett arbetslag för måleritjänster, dels för bygg- och anläggning. Arbetslagen utför hantverkstjänster av enklare slag. 6

7 Enligt NN ansöker de flesta arrendetagare som innehar åkermark om arrendebidrag, vilket dock inte reflekteras i arrendeavgiften XXXXXXXXXX På XXXXXXXXXXXX har omfattande renoveringar genomförts de senaste åren. Under 2010 och 2011 omfattande renovering av den befintliga ligghallen för mjölkkor samt att en ny mjölkrobot installerades. Arrendatorn betalar för ksek i årlig arrendeavgift och uppbär ca 275 ksek i jordbruksstöd. Arrendekontraktet undertecknades i slutet av 2010 och började gälla från och med juli 2011 och stadgade en årlig avgift om 160 ksek. Någon ändring i befintligt kontrakt har inte kunnat noteras utan detta har skett efter muntlig överenskommelse med arrendatorn. Av de genomgångna fakturorna saknades specifikationer i många fall. NN har genom att fråga arrendatorn eller leverantören sedermera fått fram underlag till de flesta ospecificerade fakturor. (ksek) Total Driftkostnader Investering XXXXXXXXXXXX Även på XXXXXXXXXXXX har stora investeringar utförts i uppförande av ny ligghall, installation av mjölkrobotar m.m. Arrendatorn betalar årligen 160 ksek och uppbär jordbruksstöd om 250 ksek. Sedan slutet av 2010 har investeringar gjorts till ett värde av över 9 MSEK. För år 2010 betalade arrendatorn 100 ksek, ksek och ksek i arrendeavgift. Ökningen av arrendeavgiften beror delvis på att arrendatorn sedan 2012 också arrenderar betesmark från XXXXXXXXXXX, en tillkommande yta om 31,5 hektar. Den förra arrendatorn betalade 10 ksek för detta tidigare. Av de genomgångna inkommande fakturor som registrerats på XXXXXXXXXXXXXX finns drygt 2,8 MSEK från arrendatorn själv. Enligt NN har arrendatorn betalat fakturorna och sedermera fakturerat kommunen, detta för kommunen indirekt därigenom kunnat utnyttja ett investeringsstöd om 750 ksek från Länsstyrelsen. För de fakturor arrendatorn skickat, finns underliggande fakturor. 7

8 (ksek) Total Driftkostnader Investering XXXXXXXXXXX Under 2011 påbörjades arbetet att bygga en ny ridanläggning på XXXXXXXXXX. Den nya ridanläggningen har hittills kostat drygt 16,4 MSEK. Beslutet om tillsättning av arrendator på XXXXXXXXX har fattats av Förvaltningschefen på MSB efter att denne erhållit delegationsrätt från Samhällsbyggnadsnämnen. Ett initialt kontrakt fanns upprättat med en specifik paragraf om att Samhällsbyggnadsnämnden skulle godkänna avtalet innan avtalet kunde träda i kraft. I och med delegationen till Förvaltningschefen togs paragrafen dock bort en kort tid innan Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde och avtalet var således giltigt i och med Förvaltningschefens påskrift. Både Samhällsbyggnadsnämndens och Kommunstyrelsens delegationsordning kan läsas som att respektive instans ska fatta beslut om tilldelning av arrenden rörande jordbruksfastigheter. Beslutet om tilldelningen av arrendet överklagades och under hösten 2013 fastslog Förvaltningsrätten att tilldelningen gått korrekt till och att Samhällsbyggnadsnämnden hade mandat att fatta beslut om tilldelningen av arrendekontraktet (mål ). Arrendatorn betalar för 2013 och framåt 300 ksek. Enligt NN saknas en beräkning på hur avgiften fastställts. Arrendatorn uppbär för 2013 jordbruksstöd om drygt 50 ksek per år. De genomgångna fakturorna visar att den största andelen kostnader avser den upphandlade leverantören för totalentreprenaden. På grund av den stora omfattningen av de utförda renoveringarna och nybyggnationerna är det svårt att ta ställning till de generellt specificerade fakturaspecifikationerna. I och med förseningar i ombyggnationerna av gården försenades arrendatorns inflytt drygt fem månader, vilket enligt arrendatorn var förknippade med merkostnader. Ett avräkningsförfarande är inlett men ännu inte avslutat, innebärande att i vilken omfattning arrendatorn skall kompenseras fortfarande är under förhandling. Arrendatorn har även fakturerat kommunen drygt 190 ksek för betesuppdrag och ängsskötsel. För betesuppdraget (102 ksek) saknas kontrakt. (ksek) Total Driftkostnader Investering XXXXXXXXX och XXXXXXXXXX För XXXXXXXXX och XXXXXXXX har endast mindre renoveringar utförts. För XXXXXXXX betalar arrendatorn drygt 100 ksek i arrendeavgift, men uppbär jordbruksstöd om 110 ksek. För XXXXXXX betalar arrendatorn 54 ksek och uppbär drygt 30 ksek i jordbruksstöd. 8

9 2.4 Övriga arrenden/upplåtelser Utöver de fem beskrivna gårdsarrendena innehar kommunen även ett trettiotal andra Naturvårdsfastigheter som hyrs/arrenderas ut. Dessa är dels rena bostadsarrenden, men också fiske, jakt, odling, bete och markupplåtelser Jaktarrenden Kommunen arrenderar för närvarande ut fem jaktarrenden. Information från andra närliggande kommuner visar att det brukliga priset för jaktarrenden ligger kring 100 SEK, SEK per hektar. I enlighet med nedan tabell är kommunens jaktarrenden lågt prissatta i jämförelse med liknande områden. Arrende Storlek hektar Tecknat Pris/ha Myrängen 1:12, 1: Omfattande Lissma 4:2, m.fl D:a Nynäs 1:1 m.fl Masmo 1:1-4, 1: Inte heller här finns någon beskrivning över hur tilldelning och prissättningen ska gå till Övriga För övriga arrenden/upplåtelser har vi noterat att åtta avtal saknar indexeringsklausuler, innebärande att vissa hyrestagare betalar samma avgift som de gjorde på 1970-talet. För tre av avtalen har för lite betalats in det senaste året och för ett avtal har inget betalats sedan 2011 (200kr/år). 9

10 3 Slutsats Naturvårdsavdelningen saknar de rutiner och interna kontroller som bör råda för en verksamhet av denna omfattning. Det saknas skrivna riktlinjer och policys för vilka kostnader som ska bekostas av kommunen och vilka som ska bekostas av arrende/hyrestagaren. Över 40 MSEK har lagts ner de senaste åren i investeringar och kostnader där fakturorna i vissa fall inte möter de krav om information som kan ställas på en faktura. Det råder oklarheter kring vad som ska klassificeras som driftskostnader och vad som ska gå som investering. Det har framkommit att investeringar vissa gånger bokas som driftskostnader för att investeringsbudgeten redan är överskriden. Vår uppfattning är att de flesta kostnader som har bokats som driftskostnader snarare är investeringskostnader. Konsekvensen av detta är att driftskostnader skrivs av direkt och inte med en årlig värdeminskning, avskrivning. Den kanske viktigaste konsekvensen är att transparansen kring kommunens investeringar saknas och därmed också ett korrekt beslutsunderlag för framtida budget och prognosarbeten. Vi har även konstaterat att SÄF:s arbetslag har utfört invändig målning och tapetsering, något vi anser vanligen att arrendatorn själv ska bekosta. Det saknas även en policy för prissättning och tilldelning av arrenden och upplåtelser. Att både tilldelning, kostnader och intäkter till stor del hanteras av en person med begränsad insyn från utomstående är anmärkningsvärt och främjar en miljö där beslut kan fattas på icke affärsmässiga grunder. Vi har också noterat att det råder oklarheter kring delegationen om beslutet avseende tillsättningen av ny arrendator på XXXXXXXXX. Förvaltningsrätten beslutade dock under hösten 2013 att Samhällsbyggnadsnämnden hade befogenhet att fatta beslutet. Vi anser dock att kommunen bör korrigera denna anomalitet i delegationsordningarna för att undvika liknade situationer i framtiden. NN är den som uteslutande varit beställare av varor och tjänster avseende arrenden och upplåtelser inom Naturvårdsavdelningen. Att då även agera beslutsattestant är inte förenligt med god intern kontroll. Genom att NN:s assistent till största del hanterat första attesten, och NN beslutsattesten, är den ansvarsfördelningen avseende beställningar och fakturaattester i praktiken satt ur spel. Generellt saknas det en korrelation mellan utförd investering och efterföljande arrendehöjning. Vissa investeringar har lett till en höjning, men andra inte. Avsaknaden av rutiner, policys dokumentation och insyn kring arrendeavgiftshanteringen möjliggör beslutsfattande på subjektiva grunder och något kommunen bör prioritera att åtgärda. Arrendetagarna på de fem arrendegårdarna uppbär i de flesta fall mer i jordbruksstöd än de betalar i arrendeavgift, något som NN är medveten om, men inte väger in i prissättningen. Det sker heller ingen kontinuerlig uppindexering av nuvarande avtal. Vi anser att beslutsfattandet i dessa frågor bör lyftas en chefsnivå och förutsättningarna för respektive arrende bör framgå mer ett klarare sätt. Även om kommunen väljer att sätta en medvetet lägre arrendeavgift bör beslutspremisserna vara öppet redovisade och transparant för ledning och allmänhet. Vi har också noterat att en arrendator har fakturerat kommunen drygt 100 ksek för betesuppdrag, utan att det finns något underskrivet kontrakt. 10

11 Även kommunens jaktarrenden är i jämförelse med liknande områden lågt prissatta. Vi anser att kommunen bör se över prissättningen och anpassa den till marknadspriser. 11

12 4 Rekommendationer Som ett led att stärka den interna kontrollen kring hanteringen av arrenden och övriga upplåtelser inom Naturvårsavdelningen föreslår vi följande åtgärder: Inventera kommunens förteckning över arrenden och bedöm utifrån informationen ett rimligt marknadsvärde. Upprätta och implementera skriftliga rutiner kring vilka kostnader som bör åligga hyresgästen/arrendatorn och vilka kostnader som kommunen ska stå för samt uppdatera delegationsordningen med vem som ska attestera och inom vilka ramar. Upprätta och implementera skriftliga rutiner och policys rörande hanteringen av arrenden/upplåtelser avseende tilldelning, prissättning och ansvarsfrågor. Dokumentera kommunens policy beträffande uthyrning till nuvarande och tidigare anställda inom kommunen. Upprätta och implementera en formell arbetsbeskrivning för den person som hanterar arrenden och upplåtelser. Se över rutinerna kring dualitet i rutinen för attest av leverantörsfakturor och ansvarsfördela så att en person inte kontrollerar hela processen. Tydliggöra ansvarsfördelningen i processen rörande arrende- och upplåtelsehanteringen så att fler personer får insyn i hanteringen och relaterade finansiella och icke finansiella beslut. Upprätta inköpsrutiner som säkerställer att samtliga leverantörer är upphandlade i enlighet med LOU. Se över sina försäkringsobjekt och säkerställ att rätt arealer och fastigheter finns försäkrade. Genomföra en utredning om huruvida de anställda som fått arrendera fastigheter och där arrendet eventuellt har understigit marknadsmässigt arrende har erhållit en skattepliktig förmån och/eller om andra skattemässiga konsekvenser uppkommit. 12

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal

Haninge kommun. Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i juni 2014 Haninge kommun Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal Innehåll Innehåll...2 1. Inledning...3 1.1. Syfte,

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Inriktning för förvaltning av kommunens exploateringsfastigheter samt jord- och skogsbruksfastigheter exklusive gårdsarrenden

Inriktning för förvaltning av kommunens exploateringsfastigheter samt jord- och skogsbruksfastigheter exklusive gårdsarrenden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-24 SB 2014/119.259 1 (5) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Inriktning för förvaltning av kommunens

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion 1 Upplåtare, arrendator Mellan genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Kungshamn, (nedan kommunen), och XXXXXXXXX, org.nr XXXXXX- XXXX, adress

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Plan för internkontroll 2015

Plan för internkontroll 2015 NBN-2015/58.118 Plan för internkontroll 2015 för natur- och byggnadsnämnden Natur- & byggnadsförvaltningen MARS 2015 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges struktur för internkontroll 3 Avgränsningar

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation. Internkontrollplan för år 2013 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Plan för intern kontroll 2014

Plan för intern kontroll 2014 SBN ADM 2013/474.111 Plan för intern kontroll 2014 för samhällsbyggnadsnämnden JANUARI 2014 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll 3 Beskrivning av nämndens system för intern

Läs mer

Plan för intern kontroll 2014

Plan för intern kontroll 2014 SBN ADM 2013/474.111 Plan för intern kontroll 2014 för samhällsbyggnadsnämnden MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN OKTOBER 2013 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015 Internkontrollplan för år 2015 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa. Internkontrollplan för år 2014 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016 Internkontrollplan för år 2016 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av 1(4) Stadsledningskontoret»n Ekonomiavdelningen Datum Er Referens 20 l 5-07-01 Landskrona stod Handläggare Vår Referens tf. ekonomichef "7/zc% Jonas Lundqvist Kommunstyrelsen 2014 Lekmannarevision Ärendebeskrivning

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av jordbruksfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av jordbruksfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD Förvaltning av jordbruksfastigheter Förvaltning av jordbruksfastigheter Policy 2(2) Styrande dokument Förvaltning av jordbruksfastigheter innehåller: Policy Jord- och skogsbrukspolicy

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2012:8 Utvidgning av uppdraget

Kommittédirektiv Dir. 2012:8 Utvidgning av uppdraget Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Tomträtts- och arrendeutredningen (Ju 2011:08) Dir. 2012:8 Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 22

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP 1 (2) 2014-08-18 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

Regler för sjöbodsarrende i Tjörns kommun

Regler för sjöbodsarrende i Tjörns kommun Dokumenttyp och beslutsinstans Regler för sjöbodsarrende Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Conny Johansson Dokumentnamn Regler för sjöbodsarrende Dokumentet gäller för Sjöbodsarrendatorer i Tjörns kommun

Läs mer

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Den genomsnittliga arealen på s.k. bostadsarrenden i Söderhamns kommun är ca 1000 m2. Söderhamns kommun har 313 arrenden 217 av dessa har anknytning

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer