LEDAREN. Svensk Trafiktidning. Nr 2 X Juni 2015 X Årgång 96. Infrastrukturministern vill se framåt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDAREN. Svensk Trafiktidning. Nr 2 X Juni 2015 X Årgång 96. Infrastrukturministern vill se framåt"

Transkript

1 LEDAREN Svensk Trafiktidning Nr 2 X Juni 2015 X Årgång 96 Infrastrukturministern vill se framåt

2 LEDAREN Vikten av samverkan hur svårt kan det vara? Järnvägsutredaren Gunnar Alexandersson har nyligen avgivit delbetänkandet Koll på anläggningen (SOU 2015:42). Det är det andra delbetänkandet inom ramen för Alexanderssons uppdrag. Det första presenterades i slutet av 2013 En enkel till framtiden (SOU 2013:83). Som framgår på annan plats i tidningen fokuserar det senaste delbetän- verket vid upphandling av underhållstjänster ska ta större hänsyn till den man vid upphandling de närmaste åren använder utförandeentreprenader i stället för funktionsentreprenader. Är detta en riktig slutsats? I mina ögon torde det vara precis tvärtom. Vid utförandeentreprenader är det beställarens ansvar att i detalj föreskriva vad som ingår i entreprenörernas åtagande. Det är sedan kontraktsenligt för entreprenören att leverera exakt det beställaren föreskrivit. Ofullständigheter i förfrågningsunderlaget leder till kostsamma ändrings- och tilläggsarbeten. Är det inte så att funktionsentreprenaden är den lämpligaste formen när kunskapen om anläggningens status är dålig? Förhållanden rörande arbetsobjektet som kommer som överraskningar för entreprenörerna berättigar till extra ersättning oavsett entreprenadform. Finns det bristande kunskap om anläggningens status måste det vara oändligt mycket svårare att i detalj föreskriva hur ett arbete ska utföras och vilka hjälpmedel som ska nyttjas än att i funktionstermer överlåta ansvaret för detta på entreprenörerna. Oberoende av entreprenadform är mycket att vinna på en bättre samverkan vägsföretagen och underhållsentreprenörerna. Samverkan är ett nyckelord även i de fackliga sammanhang som berör TJ. Reell samverkan fungerar som ett smörjmedel när arbetsgivare nödgas vidta impopulära åtgärder. Vi kan faktiskt vara en tillgång för er arbetsgivare! Detsamma gäller den samverkan som ska äga rum när man fastställer kriterier för den individuella löneutvecklingen. En förutsättning för att få stöd för att behålla den lönebildningsmodell vi har (och som alla arbetsgivare vill ha) är att jag som anställd förstår varför jag har den lön jag har och hur jag kan påverka min framtida löneutveckling. BJÖRN KARLSSON SVENSK TRAFIKTIDNING REDAKTION: Box 2131, Stockholm Besöksadress: Lilla Nygatan 14 Telefon, kansli: Telefontid: Mail: ANSVARIG UTGIVARE: Ann-Charlott Juliusson HEMSIDA: OMSLAGSBILD: Infrastruktur Anna Johansson läs intervjun på sid 8 9 Foto: Fredrik Hjerling Tidningen påtar sig inte ansvar för artiklar, bilder etc, som utan föregående beställning eller uppmaning sänts till redaktionen från andra än medlemmar i TJ. ANN-CHARLOTT JULIUSSON BJÖRN KARLSSON STEFAN STRÖMQVIST MALIN ANDERSSON SÖREN SVENSSON FREDRIK DAMM PRODUKTION & TRYCK: Exakta AB Du vet väl om att du hittar TJ på webben varje dag/dygnet runt! https://www.facebook.com/sacotj 2 SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96

3 Innehåll 4 Fortsatt upphandling 10 MTR express utmanar SJ 5 Tågkaos, ett permanent tillstånd 11 MTR express utmanar SJ 6 Järnvägsutredningen 12 Elhybrid Keolis buss 7 Järnvägsutredningen 13 De gula vägfärjorna 8 TJ träffar infrastrukturministern 14 Annons Folksam 9 TJ träffar infrastrukturministern Insidan Korsord Vinnare i krysset Pris till Borlänge, Billinge, Ösmo och Bjärred. Här har du korsordslösarna som knäckte koderna rätt i Svensk Trafiktidnings senaste korsord och som drogs först vid dragningen. Grattis! 1:a pris 5 skraplotter plus äran: Birgitta Janby, Borlänge 2:a pris 5 skraplotter plus äran: Peter Lakso, Borlänge 3:e pris 5 skraplotter plus äran: Manfred Gehrmann, Billinge 4:e pris 5 skraplotter plus äran: Elisabeth Sunnerhage, Ösmo 5:e pris 5 skraplotter plus äran: Karl Rappe, Bjärred För dej som körde fast visar vi här den rätta lösningen. SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96 3

4 FORTSATT UPPHANDLING Trafikverket fortsätter att upphandla järnvägsunderhållet Trafikverket rekommenderar regeringen att utförandet av underhåll och reinvesteringar även i fortsättningen ska handlas upp i konkurrens på marknaden, men att Trafikverket stärker sin funktion för tillstånds- samt leveranskontroll och uppföljning. verket 17 april lämnade till näringsdepartementet. fyra scenarier. Besiktningsverksamheten består utav tiven till fem. dagens modell. tillstånds- samt leveranskontroll och uppföljning. samheten i egen regi. under håll. håll och reinvesteringar. 2A att fortsätta utvecklingen inom nuvarande för tillstånds- samt leveranskontroll och uppföljning omställning och kostnader. Samtidigt ger alternativ 2A förutsättningar för en förbättrad kvalitet genom en ökad direkt kontroll av att arbetet håller överenskommen kvalitet och ger bättre förutsättningar för att utveckla beställarförmågan. Alternativ 2A medför en fördyring under några år då personal som ska genomföra tillstånds- samt leveranskontroll och uppföljning utbildas. Dessutom krävs en fortsatt utveckling av systemstöd i form av ett anläggningsregister och ett underhållssystem för att bättre systematiskt värdera och prognosticera tillståndsutvecklingen av infrastrukturen. Tillståndsoch leveranskontrollen i detta alternativ bör göras i samverkan mellan utförande och beställande organi- ge viss en ökning i kvalitet (till exempel genom minskad risk för kortsiktighet) men kommer att innebära kostnader (hundratals miljoner kronor) och stora omställningskostnader (kan uppgå till miljardbelopp). Dessutom kommer själva omställningen att kräva mycket arbete under en relativt lång tid. SÖREN SVENSSON Trasig signal. Foto: Sören Svensson Skarvning av räls. Foto: Sören Svensson 4 SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96

5 TÅGKAOS, ETT PERMANENT TILLSTÅND Kommer, kommer inte Lotta Juliusson, TJ Förbunds ordförande Foto: Sören Svensson En snabb sökning på Google gav träffar, en diskret lyssning på tåget mellan Göteborg och Stockholm ger intrycket av en viss osäkerhet. Kommer jag fram idag eller imorgon. Det tunga budskapet från godskunderna är att de kräver avvikelse rapportering. Nerrivna kontaktledningar, växelfel och signalfel har blivit vardag även för pendlare, långresenärer och industrin. Samtidigt har transporterna en tung roll i kampen mot klimatförändringarna. Klockan börjar närma sig då det stora mötet ska - ligare några kommentarer. Flera noterar att regeringen tillåter längre och tyngre lastbilar. I stort sett alla har en kommentar eller en fråga om hur det står till med bryr sig. Lena Mellin skriver i Aftonbladet Afton bladet direktrapporterade om tågkaos. Resenärer kunde tipsa varandra om alternativa resvägar eller fylla Det skulle aldrig falla oss in numera. Tågkaos är inte längre en nyhet. Det är ett närmast permanent tillstånd. chefen säga. Kunderna är beroende av att godset kommer fram när vi har lovat. Nu börjar man känna vägen. Det är inte lätt att övertyga dem om att fortsätta köra på järnvägen. Det är stora exportvärden som ris- livets transportråd till regeringen. Det är inga trevliga budskap i en tid då klimatförändringen inte längre till- Utsläppen ska minskas drastiskt är tydliga. Förbränning av fossila bränslen som till - största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och i övriga världen. Trots en positiv trend bedömer myndigheterna att bara två miljökvalitetsmål kommer att nås till år 2020: Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. En grundläggande orsak är att miljö väger för lätt i avvägningar mot andra intressen. Det här och miljömålsportalen. Transporter svarar för en stor del av utsläppen stransporter på järnväg är viktiga pusselbitar för att nå miljömålen. Bristande kontroll av hur anläggningen törerna har ställt till det ordentligt. Där det tidigare fanns människor som kände sin bandel som sin egen Där det tidigare samverkades i matsalen på SJ huvudkontor krävs det idag genomtänkta samverkansorgan för alla berörda parter. Det satsas mycket pengar på underhåll och investeringar och det åks tåg som aldrig förr. För att kunderna ska fortsätta välja tåget måste tillförlitligheten i systemet öka. Kunskap om hur anläggningen mår och god samverkan mellan aktörerna på och runt spåret är en del i framgångsreceptet. Järnväg med låg standard. Foto: Sören Svensson LOTTA JULIUSSON SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96 5

6 JÄRNVÄGSUTREDNINGEN NY RAPPORT I ARBETET MED ÖVERSYNEN AV JÄRNVÄGENS ORGANISATION: Koll på anläggningen? Gunnar Alexandersson Foto: Pressbild Det var ingen liten uppgift som Gunnar Alexandersson och hans utredningsgrupp fick av den dåvarande regeringen våren 2013: att göra en översyn av järnvägens organisation i syftet att komma med förslag på förbättringar. Redan i december 2013 presenterades delbetänkandet En enkel till framtiden som var en nulägesbeskrivning, och i april i år lämnades nästa delbetänkande, Koll på anläggningen, över till infrastrukturminister Anna Johansson. Omfattande uppdrag Från början var utredningsgruppens uppdrag att lämna förslag på organisationsförbättringar utifrån sju olika områden: Järnvägens framtida utveck- transporttjänster av god kvalitet på tjänster samt reglering och tillsyn samt uppföljning. Genom ett tilläggsdirektiv en specialfokus på utvecklingen av åtgärder som borde genomföras för ligt med kunskap om anläggningen samt att utreda förutsättningarna som - ord det var ett brett och komplext att arbeta med. Järnvägen slingrar sig genom Norrland här i närheten av Bispgården i Jämtland. Foto: Sören Svensson Förslag för bättre koll på anläggningen Genom regeringens tilläggsdirektiv och ett av förslagen i Koll på anlägg- på att ta fram ett systemstöd för att få en bättre samlad bild av anläggningen utarbeta ett bättre arbetssätt för att 6 SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96

7 JÄRNVÄGSUTREDNINGEN Tågoperatörerna kräver fungerande järnvägar. Foto: Sören Svensson Järnvägens framtida organisation Vad säger då utredarna om hur det framtida järnvägsunderhållet skall organiseras? Frågan har varit het stellationen gick ut hårt med att järnvägsunderhållet borde förstatligas. Utredarna går dock inte på reger- i fortsättningen skall upphandla underhållet på den för att besikta utfört underhåll. Detta i kombination med de åtgärder för bättre koll på anläggningen som underhållet kommer att utföras på sämhällsekono- till godose insamlandet av data angående anläggningens status. Utredarna menar i sin rapport att ett så- samt hos entreprenörerna. Samma åtgärder (det vill säga bättre systemstöd samt arbetsmetoder) föreslogs när det gäller planeringen av underhållet. Dessutom olika delarna av anläggningen. Ökad kunskap om an- teringar samt nyinvesteringar kommer att underlätta verkets verksamhet. Vad händer nu? Delbetänkandet som Gunnar Alexandersson lade fram skapade en del rubriker i media oftast med verket har både hållit med och inte hållit med an- att en hel del av förbättringsförslagen faktiskt redan håller på att genomföras. version skall lämnas till regeringen den 23 december MALIN ANDERSSON Transportstyrelsens nya generaldirektör Maria Ågren heter Transportstyrelsens nya generaldirektör. Maria har tidigare varit generaldirektör på Naturvårdsverket och SMHI. Maria Ågren ersätter Staffan Widlert vars förordnande gick ut den 28 februari. Det är positivt för Transportstyrelsen att Maria Ågren blir nästa generaldirektör och jag tror att hon kommer passa bra att leda verksamheten som är både mångfacetterad och publik. Viktiga delar av vår verksamhet är att utforma regler och att kontrollera hur reglerna efterlevs. Detta är områden som Maria har stor kunskap om. Det känns tryggt att lämna över ansvaret till henne, sa Transportstyrelsens tidigare generaldirektör Staffan Widlert. Maria Ågren påbörjade sin tjänst som generaldirektör den 1 mars LOTTA JULIUSSON Numera alltid livrädd när jag åker rulltrappa. Enligt en expert hos tillverkaren håller stegen för min vikt - bara inge n person springer förbi mig. Ska jag ha en skylt på ryggen: Livs fara! Gå förbi mjukt och lugnt? Edward Blom i rulltrappan på Tekniska högskolan SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96 7

8 TJ TRÄFFAR INFRASTRUKTURMINISTERN INFRASTRUKTURMINISTER ANNA JOHANSSON: Socialt hållbara trans smörjmedel för ett fun Anna Johansson är inte bara infrastrukturminister, utan även en av Sveriges mest kända tågpendlare. På måndagsmorgonarna klockan sex sätter hon sig på tåget mot Stockholm från Göte borg, och sedan tillbaka hem när arbetsveckan är slut. På frågan om hennes medresenärer ställer henne till svars för eventuella förseningar skrattar hon och säger att det har hittills inte hänt. Dock har dagens järnvägsproblematik redan slukat många arbetstimmar av den nytillträdda infrastrukturministern, men hon vill även passa på att prata framtid och investeringar. av kostnaderna. Satsningens huvudfokus är just håll- Johansson är noga med att förtydliga: Infrastrukturminister Anna Johansson under intervju. Foto: Fredrik Hjerling Nya satsningar hett ämne både under höstens val men även i budgetdiskussionerna som pågått i långbänk sedan dess. avsatta för både infrastruktursatsningar samt ökat arna som presenterades är projektet Stadsmiljöavtal - en satsning som är tänkt att se till att utveckla arbetsmarknadsregioner genom att förse dem med både har nu fått i uppdrag att ta fram kriterier för byggen Det är inte enbart ekologisk hållbarhet som menas när vi säger att Stadsmiljöavtalet skall för att få arbetsmarknadsregioner och städer sociala hållbarheten. Vad vi menar är att i storstadsregioner så ser vi att det byggs bo- behov att se till att det satsas på ett kollektiv- Anna Johansson. Pengar, pengar, pengar. Stadsmiljöavtalen är i relativa termer en droppe i havet i jämförelse med alla infrastrukturprojekt som Arbet et är i full gång med infrastrukturpropositionen vara en del av grunden till den nationella planen som skall vara klar Arbetet med att planera Sveri- 8 SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96

9 TJ TRÄFFAR INFRASTRUKTURMINISTERN porter är ett viktigt gerande samhälle. kommer att vara klart först 2028 och förbifart Stockholm är bara några av de investeringsprojekt där arbet et redan är i full gång. Enligt Anna Johansson är bra och modern infrastruktur en grund för att Sverige ska uppnå de ambitiösa klimatpolitiska mål som och klimatsmarta vägar samt järnvägar är ju tyvärr inte gratis. För att ha råd med allt som Sverige behöver när det gäller infrastruktur så vill jag inte stänga några dörrar när det gäller att under- frågan om det är aktuellt för regeringen att överväga att låta exempelvis nya trängsel- alternativ. Framtidens järnvägsunderhåll turminister efter valet 2014 utan att fråga hur planerna ser ut kring socialdemokraternas vallöfte att förstatliga järnvägsunderhållet. I andra intervjuer har Anna Johansson varken svarat ja eller nej på denna Gunnar Alexanderssons utredning om järnvägens organisation ligger ute på remiss just - svarar Anna Johansson. I Gunnar Alexanderssons utredning kan man se vägens underhåll och reinvesteringar har ökat sedan början av 2000-talet. Ändå har järnvägens eftersatta vägen till fungerande järnväg verkligen bara att öka anslagen? men en del av lösningen är också att se till att kan kontrollera och prioritera vad som behövs göras är också viktigt för att få järnvägen att fungera. MALIN ANDERSSON Stockholm kan få världens längsta cykeltunnel Just nu håller Trafikverket på att utreda om Citybanans arbetstunnel skulle kunna bli en bilfri cykeltunnel. Om detta är möjligt så kan Stockholms cyklister cykla hela vägen från Södermalm till Solna på bara tio minuter (en sträcka som idag tar denna notisförfattare minst 30 minuter att cykla). Arbetstunneln är 4,1 kilometer lång, och går mellan 10 till 45 meter under marken. Tanken är att under de tider på dagen som tunneln är tom så kan den användas som cykelbana, under förutsättning att den pågående utredningen visar att cykeltrafiken inte påverkar Citybanans säkerhet. Om tunneln öppnas upp för cyklister så kommer detta ske någon gång efter Citybanans start Vårbudgeten Svensk järnväg har stora brister, konstaterar S- och MP-regeringen i vårens budgetproposition. Utöver 620 miljoner mer till järnvägsdrift och underhåll i år vill man också satsa 1,24 miljarder per år på att förbättra tågtrafiken under perioden Behovet av ett förbättrat underhåll av järnvägen är mycket stort. Därför satsar vi 620 miljoner extra 2015 och ytterligare 1,24 miljarder extra per år under resten av mandatperioden. Det är en satsning som gynnar både arbetspendling och industrins godstransporter, säger infrastrukturminister Anna Johansson. LOTTA JULIUSSON MALIN ANDERSSON SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96 9

10 MTR EXPRESS UTMANAR SJ Utmanare på MTR Express ny uppstickare. Foto: MTR pressbild I oktober 2010 blev Sverige det enda landet i Europa med helt avreglerad järnvägsmarknad. Sedan dess har det inte kommit igång så många nya aktörer inom persontransporter. På godssidan har vi en hel del företag som konkurrerar, men på persontransportsektorn finns i dagsläget bara en handfull företag som kör fjärrtåg. Äldst är Veolia/Snälltåget som konkurrerar med tåg av SJ regionaltågstyp. Skandinaviska Jernbanor kör under varumärket Blå Tåget med ett koncept där man reser lite mer som man gjorde förr med en riktig restaurangvagn och lite av en nostalgikänsla. )\\ QV\M ÆMZ N ZM\IO N Z[ S\ M\IJTMZI [QO Xs LMV svenska tågmarknaden beror förmodligen på att det är förenat med stora ekonomiska risker. Antalet tåglägen är begränsat och att investera i dyra fordon när tåglägen fördelas ett år i taget utan några som helst garantier långsiktigt innebär nog att företag tänker sig för innan de fattar etableringsbeslut. På snabbtågsfronten har det varit intet nytt fram till i mars Q sz Ls 5<: -`XZM[[ [\IZ\ILM [QV \ZIÅS Xs [\ZqKSIV ;\WKSPWTU WKP / \MJWZO -V sträcka som hittills varit SJ:s prestigelinje. Bolaget körde inledningsvis fyra avgångar per dag i vardera ZQS\VQVOMV ]VLMZ ^IZLIOIZ WKP \^s ]VLMZ PMTOMZVI I augusti är det tänkt att man ska köra för fullt med åtta tåg per dag. Fordonen är s.k. X74 och tillverkas av det schweiziska företaget Stadler som i och med detta nyetablerar sig i Sverige. <2 JTM^ Q [IUJIVL UML I\\ 5<: -`XZM[[ N ZJMredde sin fjärrtågssatsning kontaktade för att tillsamuiv[ [SIXI M\\ Va\\ TWSIT\ SWTTMS\Q^I^\IT WKP PIZ Ns\\ intrycket att företaget är mycket måna om goda rela10 X SVENSK TRAFIKTIDNING X ÅRGÅNG 96 \QWVMZ UML NIKSMV 5IV ^QTT q^mv [SIXI MV º^Q SqV[la och få alla att känna sig delaktiga. Till skillnad NZsV \ZIÅS [WU ]\N Z[ Xs ]XXLZIO NZsV MV P]^]LUIV Us[\M R] 5<: -`XZM[[ \RqVI QV ^IZRM SZWVI Xs LM XI[[IOMZIZM [WU ^qtrmz I\\ S XI MV ZM[I UML N ZM\IOM\ vilket gör att man är beroende av att personalen gör det lilla extra. Något som blir lättare om man känner att man blir uppskattad för det man gör. När TJ var på plats i lokalerna på Klarabergsgatan för första gången i februari såg vi fräscha lokaler mitt i Stockholms city där företagsledningen är placerad i direkt anslutning till personalens rastlokaler. Ett litet antal medarbetare fanns på plats och förberedde inför premiären och rekryterings- och utbildningsarbete pågick för fullt att fylla vakanserna i personaltablåerna. 6qZ ^Q s\mz^qvlm \QTT 5<: -`XZM[[ [\ZI` MN\MZ \ZIÅS[\IZ\MV Q UIZ[ ^IZ QV\ZaKSM\ M\\ PMT\ IVVI\ 4WSITMZna var fulla av aktivitet och personal som alla kändes engagerade och positiva. Det vi märkte var även att företaget har lyckats skapa en mix av anställda med lång erfarenhet av branschen och andra som kommer från helt andra verksamheter för att skapa en egen º5<: -`XZM[[ IVLIº Utöver de rent operativa funktionerna samt ett visst [IUIZJM\M Q ^Q[[I ^MZOZQXIVLM N]VS\QWVMZ UML 5<:

11 MTR EXPRESS UTMANAR SJ prestigelinjen Stockholm köper man in de kundrelaterade it-funktionerna från underleverantören Snowfall som sitter i samma lokaler. En lösning som ger snabba kommunikationer och goda kontakter. Sammantaget blir intrycket att vi har en uppstickare som verkligen vill ge övriga aktörer en match om passagerarna och få bra ekonomi utan att det går ut över de anställda. Om det lyckas får framtiden utvisa. 0]Z qz LM\ Ls I\\ ZM[I UML 5<: -`XZM[[ >IZN Z inte prova själv och se vad du tycker. Vi reste med Stadlertågen i början av maj och tyckte att färden Vagnsinteriör. Foto: MTR pressbild motsvarade våra förväntningar. Självklart är det positivt att resa i en helt fabriksny vagn med fräscha interiörer. Det enda som möjligen kan skrivas upp på minuskontot var att vi som passagerare märkte av rälsen något mer än i ett X2-tåg. Det gav samtidigt en JMPIOTQO SqV[TI I^ I\\ ssi \so 4Q\M VW[\ITOQ UMV Xs samma gång högteknologiskt. Tveklöst erbjuder i alla NITT 5<: -`XZM[[ TQ\M I^ MV XQWVRqZSqV[TI WKP ^Q [MZ fram mot att få se hur långt det kan leda. STEFAN STRÖMQVIST OCH FREDRIK DAMM Personalen vid kick off. Foto: MTR pressbild SVENSK TRAFIKTIDNING X ÅRGÅNG 96 X 11

12 ELHYBRID KEOLIS BUSS Infrastrukturkommissionen Infrastrukturkommissionen finansieras gemensamt av initiativtagarna MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke, KPMG och WSP. Kommissionen har ett öppet mandat att försöka samla sig kring konkreta förslag som är politiskt genomförbara. Björn Hassel gren, teknologie doktor vid KTH, är kommissionens ordförande. Kommissionen vill bredda diskussionen om finansiering, ägande och organisering av infrastruktur i Sverige och ska särskilt studera alternativ till traditionell anslagsfinansiering. I ljuset av t.ex. Sverigeförhandlingen och klimatutmaningarna vill kommissionen föreslå lösningar för hur vi kan få fram mer och smartare infrastruktur snabbare än idag. Några konkreta projekt som exempel kommer att studeras och belysas. LOTTA JULIUSSON Höjd a-kassa Regeringen och Vänsterpartiet har enats om att föreslå riksdagen att fr.o.m. den 7 september i år höja taket i a-kassan från dagens kr till kr i månaden (för de första 100 dagarna). Det innebär att den högsta dagsersättningen blir 910 kr, jämfört med dagens 680 kr. Kostnaden för staten beräknas bli omkring 820 miljoner i år. Keolis inviger miljövänlig busslinje Under många år har gatumiljön i innerstäderna varit ett hett samtalsämne. Både buller nivåer och luftkvalitet har varit föremål för debatt och åtgärder för att minska nivåerna. Vissa åtgärder har syftat till att minska antalet fordon genom att bygga förbifarter, och andra har varit att stänga av gator och enkelrikta samt att avgiftsbelägga de stora trafik lederna till och från innerstaden. Man har även från trafikhuvudmännen ställt krav på miljövänligare drivmedel och avgasrening för bussarna. Nu kommer nästa steg i att få busstrafik med lägre miljöpåverkan Den 16 mars invigde bussentreprenören Keolis inför en stor intresserad publik sträcker sig mellan Ropsten och Karolinska Institutet genom centrala Stockholm. Bussarna som inledningsvis är åtta till antalet är utrustade med en elmotor och ett batteripaket med litiumbatterier. Vid en laddstolpe snabbladdas bussen på sex minuter via en takmonterad strömavtagare när den ankommer ändhållplatsen. Därefter kan bussen köras sju kilometer helt och hållet på el. Utöver eldriften har bussen även en liten dieselmotor som vid behov körs på biodiesel. Jämfört med vanliga dieselbussar har laddhybridbussen 75 procent lägre bränsleförbrukning och därmed lika mycket lägre koldioxidutsläpp. Utöver detta är bussen även avsevärt mer tystgående vid batteridrift än en konventionell buss. Busslinjen ingår i EU-projektet ZeEUS som drivs i åtta europeiska städer med över 40 företag och organisationer inblandade. I Stockholm är det ett samarbete - klimat påverkan och buller. STEFAN STRÖMQVIST LOTTA JULIUSSON Elektrisk Hybridbuss. Foto: Volvo pressbild 12 SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96 Foto: Sören Svensson

13 DE GULA VÄGFÄRJORNA Trafikverkets färjerederi en miljövänlig jätte i branschen En stor aktör i transportsektorn som bedriver en mycket varierad verksamhet men som vi inte hör talas om så ofta är Trafikverkets färjerederi. Rederiet bedriver med sina gula färjor kollektivtrafik på 41 färjeleder i hela landet, från Blekinge till Norrbotten, och gör en miljon anlöp årligen. Det innebär att ett anlöp äger rum någon stans i Sverige var trettionde sekund, dygnet runt och året runt. Något som gör rederiet till världens fjärde största. Visionen är att alla resenärer ska komma fram smi- fartyg och drygt 700 medarbetare som tillsammans transporterade tolv miljoner fordon och tjugotvå miljoner passagerare förra året. men är samtidigt en intern leverantör till verket. Verksamheten bedrivs i bolagsform och intäkterna kommer på ett eller annat sätt via skattsedeln. Ett relativt lågt oljepris och milda vintrar gör också att kostnaderna kunnat hållas nere. Utöver att transportera människor och for- don - ge svarar rederiet också för drift och underhåll av ett antal isvägar när färjelederna fryser till för vintern. Att arbeta ombord kräver särskild utbildning och behörighet på samma sätt som för personal i säker- rådet är det Transportstyrelsen som utfärdar de förordningar som gäller. ett antal färjelägen byggdes om för att anpassas till de nya fartygen. I både Gränna och på Visingsö anlades helt nya färjelägen för att kunna ta emot färjan Braheborg som invigdes i Gränna i januari förra året. Hon tar 34 bilar och 397 passagerare med sin längd på 60 meter och har en maxhastighet på 13 knop. Färjerederiet arbetar också hela tiden med att moderni sera och förenkla för resenärerna med hjälp av digitala skyltar och annan teknik. Som pendlare visat sig vara mycket uppskattat. Att ta vägfärjan är ett miljöval och ombord arbetet är också ett särskilt prioriterat område för rederiet. En miljösamordnare arbetar heltid med kon- Bland annat så utbildas alla befälhavare i skonsam leförbrukningen och därmed tillhörande utsläpp. Kemikaliehanteringen följs också upp på alla områden inom rederiet. för rederiet. En ny linfärjeled ska öppnas mellan Vaxön och Vaxholms kastell vilket innebär att kastellets unika miljö öppnas på ett helt nytt sätt. Arbetet går också vidare med att utveckla en mer och mer fossiloberoende drift. FREDRIK DAMM Vägfärjan Braheborg. Foto: Kasper Dudzik SVENSK S TRAFIKTIDNING TIDNI I N ÅRGÅNG Å R G ÅNG 96 13

14 Bara för dig i Saco-förbundet Trafik & Järnväg Se hela ditt medlemserbjudande på folksam.se Förmånliga försäkringar för dig som är medlem Tillsammans med Saco-förbundet Trafik & Järnväg har vi i Folksam sett till att dina medlemsförsäkringar är något utöver det vanliga. Försäkringarna har ett förmånligt pris eller innehåller mer jämfört med om du skulle skaffa dem på egen hand. Du som har ditt hem försäkrat hos oss får även samlingsrabatt på många av våra andra försäkringar. Du hittar ditt medlemserbjudande på : folksam.se/trafikochjarnvag

15 INSIDAN Fråga Juristen TJ frågar Foto och intervjuer: Sören Svensson Ung flicka föll i vattnet vid en bro i Vänersborg efter att ha klättrat nära elledningarna. Hur kan man undvika sådana elolyckor? PIA REIDEL Björn Karlsson Jag har varit anställd sammanlagt två och ett halvt år hos min nuvarande arbetsgivare. Först på ett vikariat i 20 månader och nu senast på något som kallas allmän visstidsanställning. En bekant sa till mig att jag kan betrakta mig som fast anställd (tillsvidareanställd) eftersom en visstidsanställning automatiskt övergår i en fast anställning när den varat mer än två år. Stämmer det? Pia Reidel, 56 år, Göteborg, HR- och utbildningsadministratör vid Euromaint Rail Svar: Informera i skolor och i sociala medier om olycksrisker med el. TONY TEGERDAHL SVAR: BJÖRN KARLSSON ( ANDERS LINDGREN Tony Tegerdahl, 44 år, Solna, tågmästare/ evenemangs koordinator vid SJ AB Svar: Sätt staket längs järnvägen så minskar risken för spårspring och klättring i stolpar, vilket minskar olyckstillbuden. Anders Lindgren, 58 år, Borlänge, ingenjör kontaktledning vid Trafikverket Svar: Öka informationen till barn och ungdomar om faran med el. SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96 15

16 korsord Pengar och ära! Ge dig in i kampen om skraplotter och möjliga prispengar och lös korsordet i Svensk Trafiktidning! 1:a 5:e pris vardera fem skraplotter! För att delta i dragningen måste ditt rätta svar inkommit till; TJ, Box 2131, Stockholm, senast den 3 augusti 2015 Vinnarna publiceras i STT 3/2015. Märk kuvertet Korsord STT2-2015

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Det här är Färjerederiet Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Pålitlig kollektivtrafik på vattnet Sveriges vägfärjor är en viktig del av landets kollektivtrafik. Genvägen över

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av delbetänkande 16 april 2015 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation Klar

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160 Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014 Ändring av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Vilken betydelse har järnvägens organisation?

Vilken betydelse har järnvägens organisation? Vilken betydelse har järnvägens organisation? Reflektioner kring tilläggsdirektiven till andra steget i Gunnar Alexandersson Seminarium om punktlighet och tillförlitlighet för resenärer och gods, KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Järnvägsgruppens vårseminarium 26 maj 2015 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation Klar

Läs mer

För kvalitet, klimat och tillväxt

För kvalitet, klimat och tillväxt För kvalitet, klimat och tillväxt SEKO:s järnvägspolitiska program, kortversion april 2012 SEKOs krav för en fungerande järnväg: Mer kontroll av marknaden Den svenska järnvägen har under de senast 20

Läs mer

Uppdrag avseende järnvägsunderhållets organisation och besiktningsfrågor

Uppdrag avseende järnvägsunderhållets organisation och besiktningsfrågor REDOVISNING AV FRAMDRIFIT Uppdrag avseende järnvägsunderhållets organisation och besiktningsfrågor Regeringsuppdrag N2017/00208/TIF, N2016/06825/TIF Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

YTTRANDE Ärendenr: NV Region Skåne

YTTRANDE Ärendenr: NV Region Skåne 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dickinson, Joanna Tel: 010-698 10 94 joanna.dickinson@naturvardsverket.se YTTRANDE 2017-10-15 Ärendenr: NV-06931-17 Region Skåne region@skane.se Remissyttrande

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:16 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna Föredragande landstingsråd: Anna Kettner Ärendet Motionären föreslår att alla

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Tolv uppmaningar till regeringen Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Sekos medlemmar röstade för ny politik I valet i september röstade en majoritet av Sekos medlemmar för en ny politisk färdriktning.

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna Föredragande landstingsråd: Anna Kettner ÄRENDET Motionären föreslår att alla bussar inom SL-trafiken

Läs mer

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till.

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. 15:08 Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. Tåget ska gå som tåget. Vad betyder ett fem minuter försenat tåg? Kanske en missad hämtning på dagis. Ett missat affärsmöte. Eller en

Läs mer

Erfarenheter från konkurrensutsättning. Sverige. Gunnar Alexandersson. Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014. Utredningen om järnvägens organisation

Erfarenheter från konkurrensutsättning. Sverige. Gunnar Alexandersson. Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014. Utredningen om järnvägens organisation Erfarenheter från konkurrensutsättning av järnvägstrafik i Sverige Gunnar Alexandersson Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014 Upplägg på presentation 1. Översikt över organisatoriska förändringar 2. Det stegvisa

Läs mer

Erfarenheter från konkurrensutsättning

Erfarenheter från konkurrensutsättning Erfarenheter från konkurrensutsättning av järnvägstrafik i Sverige Gunnar Alexandersson Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014 Upplägg på presentation 1. Översikt över organisatoriska förändringar 2. Det stegvisa

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2016-03-14 Ref: M2016/00374/R Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare-

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

foto: Staffan Löwstedt SvD SCANPIX När vinst går före säkerhet En rapport från SEKO april 2013.

foto: Staffan Löwstedt SvD SCANPIX När vinst går före säkerhet En rapport från SEKO april 2013. foto: Staffan Löwstedt SvD SCANPIX När vinst går före säkerhet En rapport från SEKO april 2013. Ny undersökning från Seko Anställda inom SL slår larm om säkerheten Mer än hälften av de anställda upplever

Läs mer

Efter artikeln som är 2 st finns toni kommentaren som du inte skall missa! Skriven av Infrastrukturminister Åsa Torstensson, juni 2008

Efter artikeln som är 2 st finns toni kommentaren som du inte skall missa! Skriven av Infrastrukturminister Åsa Torstensson, juni 2008 Efter artikeln som är 2 st finns toni kommentaren som du inte skall missa! Skriven av Infrastrukturminister Åsa Torstensson, juni 2008 "Ny lag om kollektivtrafik flyttar makten från länen" Infrastrukturminister

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625).

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625). 1(5) Trafikverket Ärendemottagningen Fredrik Brokvist, Söp Box 810 78128 Borlänge Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier. Därmed finns det

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Budget 2015. Investeringar. Drift

Budget 2015. Investeringar. Drift Datum: 2014-11-10 Investeringar Pågatågstationen i Barkåkra Miljöpartiet är väldigt glada att Trafikverket tagit sitt förnuft till fånga så att vi kan bygga en pågatågsstation där det lätt går att förflytta

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer FSJ arbetar för en säker, attraktiv och lönsam bransch Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer ska främja de i Sverige aktiva järnvägsentreprenörernas

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Järnvägens organisation och kompetensfrågorna

Järnvägens organisation och kompetensfrågorna Järnvägens organisation och kompetensfrågorna Gunnar Alexandersson (F.d.) Särskild utredare SRSF:s och Järnvägsklustrets konferens Örat mot rälsen Västerås, 23 maj 2016 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringsbeslut III 1 2015-01-08 N2015/532/TS Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringens

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Den svenska järnvägens omreglering i ett EU-perspektiv

Den svenska järnvägens omreglering i ett EU-perspektiv Den svenska järnvägens omreglering i ett EU-perspektiv Gunnar Alexandersson Nyckelseminarium 2: Marknadsöppning så in i Norden och EU Elmia Nordic Rail / Future Transport, Jönköping 9 oktober 2013 Presentationsöversikt

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja Trafikverket Färjerederiet Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/4576 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja Skapat av: Markör Marknad & Kommunikation

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Norrlands nuvarande största industriella exportsatsning. En innovativ utmaning för privata och offentliga insatser i samspel

Norrlands nuvarande största industriella exportsatsning. En innovativ utmaning för privata och offentliga insatser i samspel Norrlands nuvarande största industriella exportsatsning En innovativ utmaning för privata och offentliga insatser i samspel En angelägenhet för ett tillgängligare och ett miljö smartare samhälle INTERNATIONELLA

Läs mer

Dialog kring cykelfrågor

Dialog kring cykelfrågor Dialog kring cykelfrågor Utgångspunkter Internationell utblick Cykelstrategi för ökad och säker cykling Fokus på handlingsplan till cykelstrategin Mobility Management Frågor 2 2013-08-23 Trängsel Tillgänglighet

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Politisk omväldsspaning - hösten Lars Sandberg,

Politisk omväldsspaning - hösten Lars Sandberg, Politisk omväldsspaning - hösten 2015 Lars Sandberg, 2015-11-24 Proposition resenärsrättigheter Resenärer måste hålla reda på hur lång linjen är Linjer som är kortare än 15 mil ersättning efter 20 minuter,

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Bofrämjandets höstseminarium, KTH 26 nov 2015 Björn Hasselgren, PhD Ordförande, Infrastrukturkommissionen

Bofrämjandets höstseminarium, KTH 26 nov 2015 Björn Hasselgren, PhD Ordförande, Infrastrukturkommissionen Bofrämjandets höstseminarium, KTH 26 nov 2015 Björn Hasselgren, PhD Ordförande, Infrastrukturkommissionen Program - Slutseminarium 13.00 Presentation av Infrastrukturkommissionens slutrapport 13.15 Kommissionens

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg 2011-08-30 5 miljarder kronor till järnväg och väg Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter

Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter Miljöstyrningsrådet Annie Stålberg Vasagatan 15-17 111 20 Stockholm Stockholm Vår referens 2012-08-17 Rebecca Källström Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter

Läs mer

Strategi för mer cykling

Strategi för mer cykling Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av

Läs mer

Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda

Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda Energirelaterad fordonsforskning 2016 4 april Elväg -en hållbar möjlighet på väg Sofia Lundberg, VTI Innehåll Elvägar eroadarlanda

Läs mer

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken Elväg E16 utanför Sandviken 2030 beräknas vägtransporterna ha ökat med 59% Tryck på fossiloberoende och miljö ökar, trend mot eldrift tydlig Ca 86% av Sveriges transporterna går på väg Eldriven gummihjulstrafik

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Mycket att vinna på upphandling av bilpool

Mycket att vinna på upphandling av bilpool Mycket att vinna på upphandling av bilpool Fredrik Norefjäll, Ecoplan Fredric Norefjäll inledde med att erkänna att han har bil, att han gillar att köra bil och att han ibland kör bil i onödan. Fredric

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer