LEDAREN. Svensk Trafiktidning. Nr 2 X Juni 2015 X Årgång 96. Infrastrukturministern vill se framåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDAREN. Svensk Trafiktidning. Nr 2 X Juni 2015 X Årgång 96. Infrastrukturministern vill se framåt"

Transkript

1 LEDAREN Svensk Trafiktidning Nr 2 X Juni 2015 X Årgång 96 Infrastrukturministern vill se framåt

2 LEDAREN Vikten av samverkan hur svårt kan det vara? Järnvägsutredaren Gunnar Alexandersson har nyligen avgivit delbetänkandet Koll på anläggningen (SOU 2015:42). Det är det andra delbetänkandet inom ramen för Alexanderssons uppdrag. Det första presenterades i slutet av 2013 En enkel till framtiden (SOU 2013:83). Som framgår på annan plats i tidningen fokuserar det senaste delbetän- verket vid upphandling av underhållstjänster ska ta större hänsyn till den man vid upphandling de närmaste åren använder utförandeentreprenader i stället för funktionsentreprenader. Är detta en riktig slutsats? I mina ögon torde det vara precis tvärtom. Vid utförandeentreprenader är det beställarens ansvar att i detalj föreskriva vad som ingår i entreprenörernas åtagande. Det är sedan kontraktsenligt för entreprenören att leverera exakt det beställaren föreskrivit. Ofullständigheter i förfrågningsunderlaget leder till kostsamma ändrings- och tilläggsarbeten. Är det inte så att funktionsentreprenaden är den lämpligaste formen när kunskapen om anläggningens status är dålig? Förhållanden rörande arbetsobjektet som kommer som överraskningar för entreprenörerna berättigar till extra ersättning oavsett entreprenadform. Finns det bristande kunskap om anläggningens status måste det vara oändligt mycket svårare att i detalj föreskriva hur ett arbete ska utföras och vilka hjälpmedel som ska nyttjas än att i funktionstermer överlåta ansvaret för detta på entreprenörerna. Oberoende av entreprenadform är mycket att vinna på en bättre samverkan vägsföretagen och underhållsentreprenörerna. Samverkan är ett nyckelord även i de fackliga sammanhang som berör TJ. Reell samverkan fungerar som ett smörjmedel när arbetsgivare nödgas vidta impopulära åtgärder. Vi kan faktiskt vara en tillgång för er arbetsgivare! Detsamma gäller den samverkan som ska äga rum när man fastställer kriterier för den individuella löneutvecklingen. En förutsättning för att få stöd för att behålla den lönebildningsmodell vi har (och som alla arbetsgivare vill ha) är att jag som anställd förstår varför jag har den lön jag har och hur jag kan påverka min framtida löneutveckling. BJÖRN KARLSSON SVENSK TRAFIKTIDNING REDAKTION: Box 2131, Stockholm Besöksadress: Lilla Nygatan 14 Telefon, kansli: Telefontid: Mail: ANSVARIG UTGIVARE: Ann-Charlott Juliusson HEMSIDA: OMSLAGSBILD: Infrastruktur Anna Johansson läs intervjun på sid 8 9 Foto: Fredrik Hjerling Tidningen påtar sig inte ansvar för artiklar, bilder etc, som utan föregående beställning eller uppmaning sänts till redaktionen från andra än medlemmar i TJ. ANN-CHARLOTT JULIUSSON BJÖRN KARLSSON STEFAN STRÖMQVIST MALIN ANDERSSON SÖREN SVENSSON FREDRIK DAMM PRODUKTION & TRYCK: Exakta AB Du vet väl om att du hittar TJ på webben varje dag/dygnet runt! https://www.facebook.com/sacotj 2 SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96

3 Innehåll 4 Fortsatt upphandling 10 MTR express utmanar SJ 5 Tågkaos, ett permanent tillstånd 11 MTR express utmanar SJ 6 Järnvägsutredningen 12 Elhybrid Keolis buss 7 Järnvägsutredningen 13 De gula vägfärjorna 8 TJ träffar infrastrukturministern 14 Annons Folksam 9 TJ träffar infrastrukturministern Insidan Korsord Vinnare i krysset Pris till Borlänge, Billinge, Ösmo och Bjärred. Här har du korsordslösarna som knäckte koderna rätt i Svensk Trafiktidnings senaste korsord och som drogs först vid dragningen. Grattis! 1:a pris 5 skraplotter plus äran: Birgitta Janby, Borlänge 2:a pris 5 skraplotter plus äran: Peter Lakso, Borlänge 3:e pris 5 skraplotter plus äran: Manfred Gehrmann, Billinge 4:e pris 5 skraplotter plus äran: Elisabeth Sunnerhage, Ösmo 5:e pris 5 skraplotter plus äran: Karl Rappe, Bjärred För dej som körde fast visar vi här den rätta lösningen. SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96 3

4 FORTSATT UPPHANDLING Trafikverket fortsätter att upphandla järnvägsunderhållet Trafikverket rekommenderar regeringen att utförandet av underhåll och reinvesteringar även i fortsättningen ska handlas upp i konkurrens på marknaden, men att Trafikverket stärker sin funktion för tillstånds- samt leveranskontroll och uppföljning. verket 17 april lämnade till näringsdepartementet. fyra scenarier. Besiktningsverksamheten består utav tiven till fem. dagens modell. tillstånds- samt leveranskontroll och uppföljning. samheten i egen regi. under håll. håll och reinvesteringar. 2A att fortsätta utvecklingen inom nuvarande för tillstånds- samt leveranskontroll och uppföljning omställning och kostnader. Samtidigt ger alternativ 2A förutsättningar för en förbättrad kvalitet genom en ökad direkt kontroll av att arbetet håller överenskommen kvalitet och ger bättre förutsättningar för att utveckla beställarförmågan. Alternativ 2A medför en fördyring under några år då personal som ska genomföra tillstånds- samt leveranskontroll och uppföljning utbildas. Dessutom krävs en fortsatt utveckling av systemstöd i form av ett anläggningsregister och ett underhållssystem för att bättre systematiskt värdera och prognosticera tillståndsutvecklingen av infrastrukturen. Tillståndsoch leveranskontrollen i detta alternativ bör göras i samverkan mellan utförande och beställande organi- ge viss en ökning i kvalitet (till exempel genom minskad risk för kortsiktighet) men kommer att innebära kostnader (hundratals miljoner kronor) och stora omställningskostnader (kan uppgå till miljardbelopp). Dessutom kommer själva omställningen att kräva mycket arbete under en relativt lång tid. SÖREN SVENSSON Trasig signal. Foto: Sören Svensson Skarvning av räls. Foto: Sören Svensson 4 SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96

5 TÅGKAOS, ETT PERMANENT TILLSTÅND Kommer, kommer inte Lotta Juliusson, TJ Förbunds ordförande Foto: Sören Svensson En snabb sökning på Google gav träffar, en diskret lyssning på tåget mellan Göteborg och Stockholm ger intrycket av en viss osäkerhet. Kommer jag fram idag eller imorgon. Det tunga budskapet från godskunderna är att de kräver avvikelse rapportering. Nerrivna kontaktledningar, växelfel och signalfel har blivit vardag även för pendlare, långresenärer och industrin. Samtidigt har transporterna en tung roll i kampen mot klimatförändringarna. Klockan börjar närma sig då det stora mötet ska - ligare några kommentarer. Flera noterar att regeringen tillåter längre och tyngre lastbilar. I stort sett alla har en kommentar eller en fråga om hur det står till med bryr sig. Lena Mellin skriver i Aftonbladet Afton bladet direktrapporterade om tågkaos. Resenärer kunde tipsa varandra om alternativa resvägar eller fylla Det skulle aldrig falla oss in numera. Tågkaos är inte längre en nyhet. Det är ett närmast permanent tillstånd. chefen säga. Kunderna är beroende av att godset kommer fram när vi har lovat. Nu börjar man känna vägen. Det är inte lätt att övertyga dem om att fortsätta köra på järnvägen. Det är stora exportvärden som ris- livets transportråd till regeringen. Det är inga trevliga budskap i en tid då klimatförändringen inte längre till- Utsläppen ska minskas drastiskt är tydliga. Förbränning av fossila bränslen som till - största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och i övriga världen. Trots en positiv trend bedömer myndigheterna att bara två miljökvalitetsmål kommer att nås till år 2020: Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. En grundläggande orsak är att miljö väger för lätt i avvägningar mot andra intressen. Det här och miljömålsportalen. Transporter svarar för en stor del av utsläppen stransporter på järnväg är viktiga pusselbitar för att nå miljömålen. Bristande kontroll av hur anläggningen törerna har ställt till det ordentligt. Där det tidigare fanns människor som kände sin bandel som sin egen Där det tidigare samverkades i matsalen på SJ huvudkontor krävs det idag genomtänkta samverkansorgan för alla berörda parter. Det satsas mycket pengar på underhåll och investeringar och det åks tåg som aldrig förr. För att kunderna ska fortsätta välja tåget måste tillförlitligheten i systemet öka. Kunskap om hur anläggningen mår och god samverkan mellan aktörerna på och runt spåret är en del i framgångsreceptet. Järnväg med låg standard. Foto: Sören Svensson LOTTA JULIUSSON SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96 5

6 JÄRNVÄGSUTREDNINGEN NY RAPPORT I ARBETET MED ÖVERSYNEN AV JÄRNVÄGENS ORGANISATION: Koll på anläggningen? Gunnar Alexandersson Foto: Pressbild Det var ingen liten uppgift som Gunnar Alexandersson och hans utredningsgrupp fick av den dåvarande regeringen våren 2013: att göra en översyn av järnvägens organisation i syftet att komma med förslag på förbättringar. Redan i december 2013 presenterades delbetänkandet En enkel till framtiden som var en nulägesbeskrivning, och i april i år lämnades nästa delbetänkande, Koll på anläggningen, över till infrastrukturminister Anna Johansson. Omfattande uppdrag Från början var utredningsgruppens uppdrag att lämna förslag på organisationsförbättringar utifrån sju olika områden: Järnvägens framtida utveck- transporttjänster av god kvalitet på tjänster samt reglering och tillsyn samt uppföljning. Genom ett tilläggsdirektiv en specialfokus på utvecklingen av åtgärder som borde genomföras för ligt med kunskap om anläggningen samt att utreda förutsättningarna som - ord det var ett brett och komplext att arbeta med. Järnvägen slingrar sig genom Norrland här i närheten av Bispgården i Jämtland. Foto: Sören Svensson Förslag för bättre koll på anläggningen Genom regeringens tilläggsdirektiv och ett av förslagen i Koll på anlägg- på att ta fram ett systemstöd för att få en bättre samlad bild av anläggningen utarbeta ett bättre arbetssätt för att 6 SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96

7 JÄRNVÄGSUTREDNINGEN Tågoperatörerna kräver fungerande järnvägar. Foto: Sören Svensson Järnvägens framtida organisation Vad säger då utredarna om hur det framtida järnvägsunderhållet skall organiseras? Frågan har varit het stellationen gick ut hårt med att järnvägsunderhållet borde förstatligas. Utredarna går dock inte på reger- i fortsättningen skall upphandla underhållet på den för att besikta utfört underhåll. Detta i kombination med de åtgärder för bättre koll på anläggningen som underhållet kommer att utföras på sämhällsekono- till godose insamlandet av data angående anläggningens status. Utredarna menar i sin rapport att ett så- samt hos entreprenörerna. Samma åtgärder (det vill säga bättre systemstöd samt arbetsmetoder) föreslogs när det gäller planeringen av underhållet. Dessutom olika delarna av anläggningen. Ökad kunskap om an- teringar samt nyinvesteringar kommer att underlätta verkets verksamhet. Vad händer nu? Delbetänkandet som Gunnar Alexandersson lade fram skapade en del rubriker i media oftast med verket har både hållit med och inte hållit med an- att en hel del av förbättringsförslagen faktiskt redan håller på att genomföras. version skall lämnas till regeringen den 23 december MALIN ANDERSSON Transportstyrelsens nya generaldirektör Maria Ågren heter Transportstyrelsens nya generaldirektör. Maria har tidigare varit generaldirektör på Naturvårdsverket och SMHI. Maria Ågren ersätter Staffan Widlert vars förordnande gick ut den 28 februari. Det är positivt för Transportstyrelsen att Maria Ågren blir nästa generaldirektör och jag tror att hon kommer passa bra att leda verksamheten som är både mångfacetterad och publik. Viktiga delar av vår verksamhet är att utforma regler och att kontrollera hur reglerna efterlevs. Detta är områden som Maria har stor kunskap om. Det känns tryggt att lämna över ansvaret till henne, sa Transportstyrelsens tidigare generaldirektör Staffan Widlert. Maria Ågren påbörjade sin tjänst som generaldirektör den 1 mars LOTTA JULIUSSON Numera alltid livrädd när jag åker rulltrappa. Enligt en expert hos tillverkaren håller stegen för min vikt - bara inge n person springer förbi mig. Ska jag ha en skylt på ryggen: Livs fara! Gå förbi mjukt och lugnt? Edward Blom i rulltrappan på Tekniska högskolan SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96 7

8 TJ TRÄFFAR INFRASTRUKTURMINISTERN INFRASTRUKTURMINISTER ANNA JOHANSSON: Socialt hållbara trans smörjmedel för ett fun Anna Johansson är inte bara infrastrukturminister, utan även en av Sveriges mest kända tågpendlare. På måndagsmorgonarna klockan sex sätter hon sig på tåget mot Stockholm från Göte borg, och sedan tillbaka hem när arbetsveckan är slut. På frågan om hennes medresenärer ställer henne till svars för eventuella förseningar skrattar hon och säger att det har hittills inte hänt. Dock har dagens järnvägsproblematik redan slukat många arbetstimmar av den nytillträdda infrastrukturministern, men hon vill även passa på att prata framtid och investeringar. av kostnaderna. Satsningens huvudfokus är just håll- Johansson är noga med att förtydliga: Infrastrukturminister Anna Johansson under intervju. Foto: Fredrik Hjerling Nya satsningar hett ämne både under höstens val men även i budgetdiskussionerna som pågått i långbänk sedan dess. avsatta för både infrastruktursatsningar samt ökat arna som presenterades är projektet Stadsmiljöavtal - en satsning som är tänkt att se till att utveckla arbetsmarknadsregioner genom att förse dem med både har nu fått i uppdrag att ta fram kriterier för byggen Det är inte enbart ekologisk hållbarhet som menas när vi säger att Stadsmiljöavtalet skall för att få arbetsmarknadsregioner och städer sociala hållbarheten. Vad vi menar är att i storstadsregioner så ser vi att det byggs bo- behov att se till att det satsas på ett kollektiv- Anna Johansson. Pengar, pengar, pengar. Stadsmiljöavtalen är i relativa termer en droppe i havet i jämförelse med alla infrastrukturprojekt som Arbet et är i full gång med infrastrukturpropositionen vara en del av grunden till den nationella planen som skall vara klar Arbetet med att planera Sveri- 8 SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96

9 TJ TRÄFFAR INFRASTRUKTURMINISTERN porter är ett viktigt gerande samhälle. kommer att vara klart först 2028 och förbifart Stockholm är bara några av de investeringsprojekt där arbet et redan är i full gång. Enligt Anna Johansson är bra och modern infrastruktur en grund för att Sverige ska uppnå de ambitiösa klimatpolitiska mål som och klimatsmarta vägar samt järnvägar är ju tyvärr inte gratis. För att ha råd med allt som Sverige behöver när det gäller infrastruktur så vill jag inte stänga några dörrar när det gäller att under- frågan om det är aktuellt för regeringen att överväga att låta exempelvis nya trängsel- alternativ. Framtidens järnvägsunderhåll turminister efter valet 2014 utan att fråga hur planerna ser ut kring socialdemokraternas vallöfte att förstatliga järnvägsunderhållet. I andra intervjuer har Anna Johansson varken svarat ja eller nej på denna Gunnar Alexanderssons utredning om järnvägens organisation ligger ute på remiss just - svarar Anna Johansson. I Gunnar Alexanderssons utredning kan man se vägens underhåll och reinvesteringar har ökat sedan början av 2000-talet. Ändå har järnvägens eftersatta vägen till fungerande järnväg verkligen bara att öka anslagen? men en del av lösningen är också att se till att kan kontrollera och prioritera vad som behövs göras är också viktigt för att få järnvägen att fungera. MALIN ANDERSSON Stockholm kan få världens längsta cykeltunnel Just nu håller Trafikverket på att utreda om Citybanans arbetstunnel skulle kunna bli en bilfri cykeltunnel. Om detta är möjligt så kan Stockholms cyklister cykla hela vägen från Södermalm till Solna på bara tio minuter (en sträcka som idag tar denna notisförfattare minst 30 minuter att cykla). Arbetstunneln är 4,1 kilometer lång, och går mellan 10 till 45 meter under marken. Tanken är att under de tider på dagen som tunneln är tom så kan den användas som cykelbana, under förutsättning att den pågående utredningen visar att cykeltrafiken inte påverkar Citybanans säkerhet. Om tunneln öppnas upp för cyklister så kommer detta ske någon gång efter Citybanans start Vårbudgeten Svensk järnväg har stora brister, konstaterar S- och MP-regeringen i vårens budgetproposition. Utöver 620 miljoner mer till järnvägsdrift och underhåll i år vill man också satsa 1,24 miljarder per år på att förbättra tågtrafiken under perioden Behovet av ett förbättrat underhåll av järnvägen är mycket stort. Därför satsar vi 620 miljoner extra 2015 och ytterligare 1,24 miljarder extra per år under resten av mandatperioden. Det är en satsning som gynnar både arbetspendling och industrins godstransporter, säger infrastrukturminister Anna Johansson. LOTTA JULIUSSON MALIN ANDERSSON SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96 9

10 MTR EXPRESS UTMANAR SJ Utmanare på MTR Express ny uppstickare. Foto: MTR pressbild I oktober 2010 blev Sverige det enda landet i Europa med helt avreglerad järnvägsmarknad. Sedan dess har det inte kommit igång så många nya aktörer inom persontransporter. På godssidan har vi en hel del företag som konkurrerar, men på persontransportsektorn finns i dagsläget bara en handfull företag som kör fjärrtåg. Äldst är Veolia/Snälltåget som konkurrerar med tåg av SJ regionaltågstyp. Skandinaviska Jernbanor kör under varumärket Blå Tåget med ett koncept där man reser lite mer som man gjorde förr med en riktig restaurangvagn och lite av en nostalgikänsla. )\\ QV\M ÆMZ N ZM\IO N Z[ S\ M\IJTMZI [QO Xs LMV svenska tågmarknaden beror förmodligen på att det är förenat med stora ekonomiska risker. Antalet tåglägen är begränsat och att investera i dyra fordon när tåglägen fördelas ett år i taget utan några som helst garantier långsiktigt innebär nog att företag tänker sig för innan de fattar etableringsbeslut. På snabbtågsfronten har det varit intet nytt fram till i mars Q sz Ls 5<: -`XZM[[ [\IZ\ILM [QV \ZIÅS Xs [\ZqKSIV ;\WKSPWTU WKP / \MJWZO -V sträcka som hittills varit SJ:s prestigelinje. Bolaget körde inledningsvis fyra avgångar per dag i vardera ZQS\VQVOMV ]VLMZ ^IZLIOIZ WKP \^s ]VLMZ PMTOMZVI I augusti är det tänkt att man ska köra för fullt med åtta tåg per dag. Fordonen är s.k. X74 och tillverkas av det schweiziska företaget Stadler som i och med detta nyetablerar sig i Sverige. <2 JTM^ Q [IUJIVL UML I\\ 5<: -`XZM[[ N ZJMredde sin fjärrtågssatsning kontaktade för att tillsamuiv[ [SIXI M\\ Va\\ TWSIT\ SWTTMS\Q^I^\IT WKP PIZ Ns\\ intrycket att företaget är mycket måna om goda rela10 X SVENSK TRAFIKTIDNING X ÅRGÅNG 96 \QWVMZ UML NIKSMV 5IV ^QTT q^mv [SIXI MV º^Q SqV[la och få alla att känna sig delaktiga. Till skillnad NZsV \ZIÅS [WU ]\N Z[ Xs ]XXLZIO NZsV MV P]^]LUIV Us[\M R] 5<: -`XZM[[ \RqVI QV ^IZRM SZWVI Xs LM XI[[IOMZIZM [WU ^qtrmz I\\ S XI MV ZM[I UML N ZM\IOM\ vilket gör att man är beroende av att personalen gör det lilla extra. Något som blir lättare om man känner att man blir uppskattad för det man gör. När TJ var på plats i lokalerna på Klarabergsgatan för första gången i februari såg vi fräscha lokaler mitt i Stockholms city där företagsledningen är placerad i direkt anslutning till personalens rastlokaler. Ett litet antal medarbetare fanns på plats och förberedde inför premiären och rekryterings- och utbildningsarbete pågick för fullt att fylla vakanserna i personaltablåerna. 6qZ ^Q s\mz^qvlm \QTT 5<: -`XZM[[ [\ZI` MN\MZ \ZIÅS[\IZ\MV Q UIZ[ ^IZ QV\ZaKSM\ M\\ PMT\ IVVI\ 4WSITMZna var fulla av aktivitet och personal som alla kändes engagerade och positiva. Det vi märkte var även att företaget har lyckats skapa en mix av anställda med lång erfarenhet av branschen och andra som kommer från helt andra verksamheter för att skapa en egen º5<: -`XZM[[ IVLIº Utöver de rent operativa funktionerna samt ett visst [IUIZJM\M Q ^Q[[I ^MZOZQXIVLM N]VS\QWVMZ UML 5<:

11 MTR EXPRESS UTMANAR SJ prestigelinjen Stockholm köper man in de kundrelaterade it-funktionerna från underleverantören Snowfall som sitter i samma lokaler. En lösning som ger snabba kommunikationer och goda kontakter. Sammantaget blir intrycket att vi har en uppstickare som verkligen vill ge övriga aktörer en match om passagerarna och få bra ekonomi utan att det går ut över de anställda. Om det lyckas får framtiden utvisa. 0]Z qz LM\ Ls I\\ ZM[I UML 5<: -`XZM[[ >IZN Z inte prova själv och se vad du tycker. Vi reste med Stadlertågen i början av maj och tyckte att färden Vagnsinteriör. Foto: MTR pressbild motsvarade våra förväntningar. Självklart är det positivt att resa i en helt fabriksny vagn med fräscha interiörer. Det enda som möjligen kan skrivas upp på minuskontot var att vi som passagerare märkte av rälsen något mer än i ett X2-tåg. Det gav samtidigt en JMPIOTQO SqV[TI I^ I\\ ssi \so 4Q\M VW[\ITOQ UMV Xs samma gång högteknologiskt. Tveklöst erbjuder i alla NITT 5<: -`XZM[[ TQ\M I^ MV XQWVRqZSqV[TI WKP ^Q [MZ fram mot att få se hur långt det kan leda. STEFAN STRÖMQVIST OCH FREDRIK DAMM Personalen vid kick off. Foto: MTR pressbild SVENSK TRAFIKTIDNING X ÅRGÅNG 96 X 11

12 ELHYBRID KEOLIS BUSS Infrastrukturkommissionen Infrastrukturkommissionen finansieras gemensamt av initiativtagarna MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke, KPMG och WSP. Kommissionen har ett öppet mandat att försöka samla sig kring konkreta förslag som är politiskt genomförbara. Björn Hassel gren, teknologie doktor vid KTH, är kommissionens ordförande. Kommissionen vill bredda diskussionen om finansiering, ägande och organisering av infrastruktur i Sverige och ska särskilt studera alternativ till traditionell anslagsfinansiering. I ljuset av t.ex. Sverigeförhandlingen och klimatutmaningarna vill kommissionen föreslå lösningar för hur vi kan få fram mer och smartare infrastruktur snabbare än idag. Några konkreta projekt som exempel kommer att studeras och belysas. LOTTA JULIUSSON Höjd a-kassa Regeringen och Vänsterpartiet har enats om att föreslå riksdagen att fr.o.m. den 7 september i år höja taket i a-kassan från dagens kr till kr i månaden (för de första 100 dagarna). Det innebär att den högsta dagsersättningen blir 910 kr, jämfört med dagens 680 kr. Kostnaden för staten beräknas bli omkring 820 miljoner i år. Keolis inviger miljövänlig busslinje Under många år har gatumiljön i innerstäderna varit ett hett samtalsämne. Både buller nivåer och luftkvalitet har varit föremål för debatt och åtgärder för att minska nivåerna. Vissa åtgärder har syftat till att minska antalet fordon genom att bygga förbifarter, och andra har varit att stänga av gator och enkelrikta samt att avgiftsbelägga de stora trafik lederna till och från innerstaden. Man har även från trafikhuvudmännen ställt krav på miljövänligare drivmedel och avgasrening för bussarna. Nu kommer nästa steg i att få busstrafik med lägre miljöpåverkan Den 16 mars invigde bussentreprenören Keolis inför en stor intresserad publik sträcker sig mellan Ropsten och Karolinska Institutet genom centrala Stockholm. Bussarna som inledningsvis är åtta till antalet är utrustade med en elmotor och ett batteripaket med litiumbatterier. Vid en laddstolpe snabbladdas bussen på sex minuter via en takmonterad strömavtagare när den ankommer ändhållplatsen. Därefter kan bussen köras sju kilometer helt och hållet på el. Utöver eldriften har bussen även en liten dieselmotor som vid behov körs på biodiesel. Jämfört med vanliga dieselbussar har laddhybridbussen 75 procent lägre bränsleförbrukning och därmed lika mycket lägre koldioxidutsläpp. Utöver detta är bussen även avsevärt mer tystgående vid batteridrift än en konventionell buss. Busslinjen ingår i EU-projektet ZeEUS som drivs i åtta europeiska städer med över 40 företag och organisationer inblandade. I Stockholm är det ett samarbete - klimat påverkan och buller. STEFAN STRÖMQVIST LOTTA JULIUSSON Elektrisk Hybridbuss. Foto: Volvo pressbild 12 SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96 Foto: Sören Svensson

13 DE GULA VÄGFÄRJORNA Trafikverkets färjerederi en miljövänlig jätte i branschen En stor aktör i transportsektorn som bedriver en mycket varierad verksamhet men som vi inte hör talas om så ofta är Trafikverkets färjerederi. Rederiet bedriver med sina gula färjor kollektivtrafik på 41 färjeleder i hela landet, från Blekinge till Norrbotten, och gör en miljon anlöp årligen. Det innebär att ett anlöp äger rum någon stans i Sverige var trettionde sekund, dygnet runt och året runt. Något som gör rederiet till världens fjärde största. Visionen är att alla resenärer ska komma fram smi- fartyg och drygt 700 medarbetare som tillsammans transporterade tolv miljoner fordon och tjugotvå miljoner passagerare förra året. men är samtidigt en intern leverantör till verket. Verksamheten bedrivs i bolagsform och intäkterna kommer på ett eller annat sätt via skattsedeln. Ett relativt lågt oljepris och milda vintrar gör också att kostnaderna kunnat hållas nere. Utöver att transportera människor och for- don - ge svarar rederiet också för drift och underhåll av ett antal isvägar när färjelederna fryser till för vintern. Att arbeta ombord kräver särskild utbildning och behörighet på samma sätt som för personal i säker- rådet är det Transportstyrelsen som utfärdar de förordningar som gäller. ett antal färjelägen byggdes om för att anpassas till de nya fartygen. I både Gränna och på Visingsö anlades helt nya färjelägen för att kunna ta emot färjan Braheborg som invigdes i Gränna i januari förra året. Hon tar 34 bilar och 397 passagerare med sin längd på 60 meter och har en maxhastighet på 13 knop. Färjerederiet arbetar också hela tiden med att moderni sera och förenkla för resenärerna med hjälp av digitala skyltar och annan teknik. Som pendlare visat sig vara mycket uppskattat. Att ta vägfärjan är ett miljöval och ombord arbetet är också ett särskilt prioriterat område för rederiet. En miljösamordnare arbetar heltid med kon- Bland annat så utbildas alla befälhavare i skonsam leförbrukningen och därmed tillhörande utsläpp. Kemikaliehanteringen följs också upp på alla områden inom rederiet. för rederiet. En ny linfärjeled ska öppnas mellan Vaxön och Vaxholms kastell vilket innebär att kastellets unika miljö öppnas på ett helt nytt sätt. Arbetet går också vidare med att utveckla en mer och mer fossiloberoende drift. FREDRIK DAMM Vägfärjan Braheborg. Foto: Kasper Dudzik SVENSK S TRAFIKTIDNING TIDNI I N ÅRGÅNG Å R G ÅNG 96 13

14 Bara för dig i Saco-förbundet Trafik & Järnväg Se hela ditt medlemserbjudande på folksam.se Förmånliga försäkringar för dig som är medlem Tillsammans med Saco-förbundet Trafik & Järnväg har vi i Folksam sett till att dina medlemsförsäkringar är något utöver det vanliga. Försäkringarna har ett förmånligt pris eller innehåller mer jämfört med om du skulle skaffa dem på egen hand. Du som har ditt hem försäkrat hos oss får även samlingsrabatt på många av våra andra försäkringar. Du hittar ditt medlemserbjudande på : folksam.se/trafikochjarnvag

15 INSIDAN Fråga Juristen TJ frågar Foto och intervjuer: Sören Svensson Ung flicka föll i vattnet vid en bro i Vänersborg efter att ha klättrat nära elledningarna. Hur kan man undvika sådana elolyckor? PIA REIDEL Björn Karlsson Jag har varit anställd sammanlagt två och ett halvt år hos min nuvarande arbetsgivare. Först på ett vikariat i 20 månader och nu senast på något som kallas allmän visstidsanställning. En bekant sa till mig att jag kan betrakta mig som fast anställd (tillsvidareanställd) eftersom en visstidsanställning automatiskt övergår i en fast anställning när den varat mer än två år. Stämmer det? Pia Reidel, 56 år, Göteborg, HR- och utbildningsadministratör vid Euromaint Rail Svar: Informera i skolor och i sociala medier om olycksrisker med el. TONY TEGERDAHL SVAR: BJÖRN KARLSSON ( ANDERS LINDGREN Tony Tegerdahl, 44 år, Solna, tågmästare/ evenemangs koordinator vid SJ AB Svar: Sätt staket längs järnvägen så minskar risken för spårspring och klättring i stolpar, vilket minskar olyckstillbuden. Anders Lindgren, 58 år, Borlänge, ingenjör kontaktledning vid Trafikverket Svar: Öka informationen till barn och ungdomar om faran med el. SVENSK TRAFIKTIDNING ÅRGÅNG 96 15

16 korsord Pengar och ära! Ge dig in i kampen om skraplotter och möjliga prispengar och lös korsordet i Svensk Trafiktidning! 1:a 5:e pris vardera fem skraplotter! För att delta i dragningen måste ditt rätta svar inkommit till; TJ, Box 2131, Stockholm, senast den 3 augusti 2015 Vinnarna publiceras i STT 3/2015. Märk kuvertet Korsord STT2-2015

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av delbetänkande 16 april 2015 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation Klar

Läs mer

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Det här är Färjerederiet Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Pålitlig kollektivtrafik på vattnet Sveriges vägfärjor är en viktig del av landets kollektivtrafik. Genvägen över

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Jobba till sjöss nära hemma. Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid

Jobba till sjöss nära hemma. Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid Jobba till sjöss nära hemma Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid 2 Intressanta utvecklingsmöjligheter för duktigt sjöfolk

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

siemens.se/ehighway ehighway Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter på elvägar.

siemens.se/ehighway ehighway Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter på elvägar. siemens.se/ehighway ehighway Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter på elvägar. Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt ehighway en del av lösningen I denna broschyr beskrivs kortfattat

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Styrmedel som kommer att behövas för en omställning av transportsektorn. Bo Rydén & Ebba Löfblad, Profu

Styrmedel som kommer att behövas för en omställning av transportsektorn. Bo Rydén & Ebba Löfblad, Profu Styrmedel som kommer att behövas för en omställning av transportsektorn Bo Rydén & Ebba Löfblad, Profu Tolv slutsatser från projektet 1. Möjligt att minska fossila drivmedel med 80 % 2. Klarlägg begreppet

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012.

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012. Regeringsbeslut III 7 2011-03-10 N2011/1933/TE Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Uppdrag för ökad kapacitet i järnvägssystemet Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Trafikverket att

Läs mer

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK)

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK) Sjöfartspolitiska enheten YTFRANDE 1 (6) Handläggare, direkuelefon Ert datum Er beteckning Maria Brunnmyra, +46 10478 49 09 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator~regeringskansliet.se barbro.nordskar~regeringskansiiet.se

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa kommunala befogenheter; SFS 2009:47 Utkom från trycket den 17 februari 2009 utfärdad den 5 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Hur kan vi som transportköpare

Hur kan vi som transportköpare Hur kan vi som transportköpare pare ställa krav och påverka p marknaden för r hållbar h gods- och logistikhantering? Per Haugland transportchef Vi på Servera ser oss inte som en grossist utan som en affärspartner

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Transporter utan utsläpp av klimatgaser hur når vi dit Mats Björsell, miljöekonom vid Naturvårdsverket:

Transporter utan utsläpp av klimatgaser hur når vi dit Mats Björsell, miljöekonom vid Naturvårdsverket: 1 Transporter utan utsläpp av klimatgaser hur når vi dit Mats Björsell, miljöekonom vid Naturvårdsverket: Bakgrund: Före jul presenterade Naturvårdsverket Färdplan 2050 en nationell färdplan för ett koldioxidneutralt

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan.

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. SJ Biz Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. Vad är SJ Biz? Genom ett SJ Biz-avtal förenklar du för alla på ditt företag att resa med tåg. Det innebär inte bara att du uppmuntrar

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Den 26 juni 2015. Visingsötrafiken Trafikantrådet

Den 26 juni 2015. Visingsötrafiken Trafikantrådet Den 26 juni 2015 Visingsötrafiken Trafikantrådet Agenda 1. Inledning 2. Föregående mötets anteckningar (från 150414) 3. Pågående projekt kort och lång sikt a) Biljettsystem och bokningssystem - För närvarande

Läs mer

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Begränsad klimatpåverkan Vi kan inte förhindra att klimatet förändras Däremot

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

Medlemsmöte 2013-03-20 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Medlemsmöte 2013-03-20 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 5 Datum 2013-04-09 Diarienr Annica Kjellin Minnesanteckningar Medlemsmöte 2013-03-20 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Deltagare finns bifogad Upphandling 2014 Utskick 130314 Utskick

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Med elbuss från Ropsten

Med elbuss från Ropsten Laddad busstrafik: Med elbuss från Ropsten I mitten av mars invigdes trafiken med åtta laddhybridbussar i Stockholm. Bussarna kan köras längre sträckor helt elektriskt, med avstängd dieselmotor. Av Thomas

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Hur mycket kollektivtrafik finns det?

Hur mycket kollektivtrafik finns det? Hur mycket kollektivtrafik finns det? Vem organiserar? Vem kör? Var finns den? Hur mycket är kommersiellt respektive upphandlat? Vad har hänt sedan avregleringen? Har resenärerna alternativ? Fredrik Svensson,

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling 1(5) FRÅN : RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll Närvarande: Helena Johansson (Ordförande) Annika Johansson (SA) Maria Åstrand, Swenneke (HGA) Path Lindgren (HGA) Leif Claesson (ATM) Josefin Hallström

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Nr 3 September 2012 Årgång 93

Svensk Trafiktidning. Nr 3 September 2012 Årgång 93 Svensk Trafiktidning Nr 3 September 2012 Årgång 93 l e d a r e n Decentraliserad lönebildning vet arbetsgivarna vad de vill? Vad vill arbetsgivarna egentligen? Efter att under lång tid ha propagerat för

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Gatubolaget Företagsledning Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Vårt uppdrag Teknisk Service skall uppfylla och säkra Göteborgsregionens långsiktiga miljösatsning på fordon och posttransporter.

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer