PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLING AV KOMMUNENS NÄRINGSLIVSARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLING AV KOMMUNENS NÄRINGSLIVSARBETE"

Transkript

1 KS 2011/0456 PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLING AV KOMMUNENS NÄRINGSLIVSARBETE Bakgrund Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens näringslivsorganisation och lämna tre alternativa förslag till organisering på nämnds- och bolagsnivå (KS 2011/0546). Översynens mål är att skapa en organisation i Halmstads kommun som skapar goda förutsättningar för att starta, etablera och driva företag genom ett medvetet, långsiktigt och strategiskt arbete. Organisationen ska kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till företagande. Den ska arbeta efter devisen enkelt snabbt tydligt rättssäkert. Utredningens tre alternativ var 1. Oförändrad organisation förändrade resurser Förslaget innebär att tjänsten som näringslivschef överförs från Halmstads Näringslivs AB (HNAB) till kommunstyrelsen (KS). Dessutom behöver frågan om en samordning av det strategiska marknadsföringsarbetet inom kommunkoncernen utredas. 2. HNAB läggs ned resurserna överförs till KS Myndighetsutövningen samordnas Förslaget innebär dels att KS övertar HNAB:s samtliga uppgifter och resurser, dels att antalet aktörer minskas genom att byggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen slås samman. Vidare bör det övervägas att även flytta över frågor om markupplåtelse från tekniska nämnden och serveringstillstånd från socialnämnden. Även här behöver frågan om en samordning av det strategiska marknadsföringsarbetet inom kommunkoncernen utredas. 3. HNAB läggs ned resurserna överförs till KS respektive till HCAB Myndighetsutövningen samordnas Alternativet är identiskt med alternativ 2 med undantag för att de operativa uppgifterna inte läggs under KS utan under Halmstad & Co (HCAB). Utredningen behandlades av kommunstyrelsens ledningsutskott Utskottet beslutade att bordlägga frågan till dess sammanträde Samtidigt angav utskottet att ambitionen är att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i frågan i maj beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott följande: 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att lämna slutligt förslag på en vidareutveckling av stadskontorets utredningsförslag nr 1 innebärande att förslag 2 och 3 inte utreds vidare. 1

2 KS 2011/ Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att det fortsatta utredningsarbetet skall tillgodose intentioner och ambitioner enligt ordförandens förslag. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att det fortsatta utredningsarbetet skall tillgodoses enligt följande: - Ambitionerna för de förändringar som nu diskuteras syftar till att förbättra företagsklimatet i Halmstad, genom att det skapas förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv. - Förändringsarbetet innebär att uppdrag, rutiner, arbetssätt och organisation utvecklas enligt nedanstående intentioner: a) Kommunstyrelsen får förutsättningar att formulera en tydlig vision för vilket näringsliv som Halmstad vill utvecklas mot. b) Näringslivsstrategin skapar förutsättningar för kommunen att prioritera och arbeta målmedvetet för att de företag som passar med strategin ska etablera sig i Halmstad. c) Den strategiska inriktningen på näringslivsarbetet beslutas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. d) "En väg in/ut" gör det enkelt och tydligt för företagare i och utanför Halmstad att komma i kontakt med kommunen och få klara besked inom rimliga och kända tider. e) Det finns riktlinjer vilka förväntningar på service och bemötande som man kan ha i Halmstad. f) Formerna för kontinuerlig dialog med näringslivet är enkla att delta i och förstå, så att kommunen och näringslivet tillsammans kan skapa tillväxtförutsättningar. g) Halmstads arbete med Cityföreningen och utvecklingen av handeln organiseras så att det främjar handelns tillväxt och utvecklar dialogen mellan kommunen, handeln och fastighetsägarna. h) Science Park Halmstads plats i den kommunala organisationen tydliggörs så att de möjligheter som Science Park Halmstad för med sig, blir en del av strategin för att utveckla Halmstads innovativa miljöer i samverkan med Högskolan i Halmstad. i) Kontakterna mellan skola och näringsliv fördjupas så att kontakten med arbetsmarknadens aktörer blir ett naturligt inslag för elever både i grund- och gymnasieskolan. j) Frågan om arbetsmarknadens utveckling integreras med strategin för näringslivets utveckling. k) En sammanhållen funktion skapas för arbetsmarknasrelaterande kontakter mellan kommun (inkl. skolorna) och näringsliv. l) Samarbete med Region Halland och andra regionala arenor tydliggörs så att bästa gemensamma nytta uppnås. - Arbetet ska bedrivas skyndsamt så att nödvändiga beslut kan fattas av förvaltning/kommunstyrelse och/eller kommunfullmäktige senast

3 KS 2011/0456 Beslut Det fortsatta arbetet genomförs som ett projekt med flera delprojekt. I varje delprojekt skall en eller flera av de 12 intentioner som definierats av KLU adresseras, vilka som skall adresseras av respektive delprojekt framgår av nedanstående fördelning. Hela projektet ska ses i relation till andra pågående processer/utredningar och i vissa fall skall aktiviteter som redan är beslutade i bl a KS Verksamhetsplan för 2012 innefattas. Det är väsentligt att arbetet sker gränsöverskridande mellan delprojekten och att dubbelarbete undviks. Delprojekten är följande: 1. Näringslivsstrategi för Halmstads kommun. Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 1, 2, 3, 8 och 10 samt samordnas med arbetet med KS verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Antalet kunskapsintensiva företag ska öka och tillhörande aktiviteten att identifiera Halmstads strategiska tillväxtområden och klarlägga förutsättningarna för att utveckla dessa. 2. Strategiska respektive operativa näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor och lämna förslag till hur kommunikation bör ske Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 6, 8 och 12 samt beakta KS Verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Systematiska kontakter med företag och näringslivets organisationer och aktiviteten som sker för detta inom projektet Stadens hjärta. Delprojektet bör även beakta KS verksamhetsmål Regionala frågor - Halmstad är en ledande regional aktör och tillhörande aktivitet Medverka till att skapa förutsättningar för KS att arbeta för att Halmstad kan vara en relevant regional aktör där en modell för detta är under utarbetande. 3. En väg in / ut, utarbeta förslag till samordnad kontakt, information och ärendehantering. Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 4, 5 samt ta i beaktande KS Verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Kundorienterad näringslivsservice i Halmstads kommun som präglas av enkelhet, effektivitet och tydlighet. samt innefatta KS aktiviteten att Presentera förslag på hur befintlig struktur med samordningsgrupp och chefsgrupp kan utvecklas till en företagslots. 4. Kultur och värderingar. Delprojektet skall över tid stödja samtliga berörda verksamheter i dess utveckling av kultur, värderingar och förhållningssätt. samt ta i beaktande KS Verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Kundorienterad näringslivsservice i Halmstads kommun som präglas av enkelhet, effektivitet och tydlighet. 3

4 KS 2011/ Utveckling av samarbete med Cityförening och handel. Delprojektet skall adressera intentionspunkten 7 6. Skola, näringsliv och arbetsmarknad. Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 9 och 11 samt samordnas med arbetet med KS verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Modell för kontakter mellan ungdomsutbildning och näringsliv även kallat den banbrytande modellen och arbetet som sker mellan ST, HNAB, UAF och BUF att utveckla denna modell. Ansvarig för huvudprojektet är kommunchef Fredrik Geijer Ansvariga för respektive delprojekt är: 1 Utvecklingschef Stefan Almér, Projektledare Björn Kalla 2 Utvecklingschef Stefan Almér, Projektledare Björn Kalla 3 Adminstrativchef Anders Bergenek, Projektledare Roger Weman 4 HR-chef Karin Åhström, Projektledare Jan Hellkvist 5 VD HNAB Karolina Davidsson, Projektledare Bengt Andersson 6 Förvaltningschef UAF Annika Vannerberg, Projektledare Marina Zivojinovic Uppdragsbeskrivningarna för delprojekten bilägges. I tjänsten Fredrik Geijer kommunchef 4

5 Bilaga 1. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 1 Syfte och frågeställning Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 1, 2, 3, 8 och 10 samt samordnas med arbetet med KS verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Antalet kunskapsintensiva företag ska öka och tillhörande aktiviteten att identifiera Halmstads strategiska tillväxtområden och klarlägga förutsättningarna för att utveckla dessa. Intentionspunkterna är: 1. Kommunstyrelsen får förutsättningar att formulera en tydlig vision för vilket näringsliv som Halmstad vill utvecklas mot. 2. Näringslivsstrategin skapar förutsättningar för kommunen att prioritera och arbeta målmedvetet för att de företag som passar med strategin ska etablera sig i Halmstad. 3. Den strategiska inriktningen på näringslivsarbetet beslutas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 8. Science Park Halmstads plats i den kommunala organisationen tydliggörs så att de möjligheter som Science Park Halmstad för med sig, blir en del av strategin för att utveckla Halmstads innovativa miljöer i samverkan med Högskolan i Halmstad. I detta uppdrag avses SPH som strategisk resurs för innovation 10. Frågan om arbetsmarknadens utveckling integreras med strategin för näringslivets utveckling. Syftet med delprojektet är sammanfattat att driva framtagandet av en helhetstäckande strategi för näringslivsutveckling i Halmstad. Andra utredningar/processer som ska beaktas 1. Pågående projekt om att utveckla visionsstyrning, samordning, controlling mm 2. Projekt Samordnad kommunikation och marknadsföring 3. Utredning Regional samordning (kontinuerliga styrgrupperna) KS-VP Utredning Strategiska tillväxtområden Kunskapsföretag KS-VP Koncernövergripande prioriteringar Näringlivsklimat, God kommunal Service. 6. Övriga delprojekt i detta dokument

6 Bilaga 1. Projektorganisation Uppdragsansvarig: Stefan Almér Projektledare: Björn Kalla Projektarbetsgrupp: Max Wehlin, Stefan Sorpola och Henry Bengtsson med stöd från Samhällsbyggnadskontoret, HNAB, HCAB samt UAF. Tidplan 1. Förslag överlämnat till kommunchefen KLU KS Kostnader/budget Inom befintliga ramar. Rapportering och utvärdering Rapportering sker löpande från Projektledaren till Uppdragsansvarig och till Kommunchefen.

7 Bilaga 2. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 2 Syfte och frågeställning I översynen av kommunens näringslivsarbete behandlas frågan om vad som är strategiskt respektive operativt näringslivsarbete. Analysen behöver dock fördjupas och samtidigt breddas till att omfatta utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Uppdraget omfattar därför att 1. definiera vad som avses med strategiskt och operativt näringslivsarbete samt i tillämpliga delar utbildnings- och arbetsmarknadsarbete 2. tydliggörande vilken instans inom kommunen som hanterar vilka frågor. 3. ta fram förslag till hur kommunikationen mellan kommunen, näringslivet och regionala aktörer kan utvecklas. Uppdraget skall adressera intentionspunkterna: 6. Formerna för kontinuerlig dialog med näringslivet är enkla att delta i och förstå, så att kommunen och näringslivet tillsammans kan skapa tillväxtförutsättningar. 8. Science Park Halmstads plats i den kommunala organisationen tydliggörs så att de möjligheter som Science Park Halmstad för med sig, blir en del av strategin för att utveckla Halmstads innovativa miljöer i samverkan med Högskolan i Halmstad. I detta uppdrag avses SPH s roll i den kommunala organisation. 12. Samarbete med Region Halland och andra regionala arenor tydliggörs, så att bästa gemensamma nytta uppnås. Avgränsningar - Uppdraget omfattar inte målen, strategierna i sig utan skall fokusera på arbetssätt. VAD i detta fall innebär ansvar, mandat, processer, arbetsuppgifter, målgrupper och samordning. - Uppdraget omfattar inte Myndighetsutövande verksamheter, men väl verksamhetsmässig kravställning på den verksamheten, likaså gäller för En väg in / ut utredning. Andra utredningar/processer som ska beaktas 1. Pågående projekt om att utveckla samordning, controlling mm 2. Projekt Samordnad kommunikation och marknadsföring 3. Projekt Kultur och Värderingar (Kultur och värderingsprojektet) 4. Utredning Regional samordning (kontinuerliga styrgrupperna) KS-VP Utredning Strategiska tillväxtområden Kunskapsföretag KS-VP 2012

8 Bilaga Koncernövergripande prioriteringar Näringlivsklimat, God kommunal Service. 7. Övriga delprojekt i projektet. Metodik Uppdraget syftar till att på ett djupare plan definiera områdena, VAD som ingår och HUR det skall utföras/förbättras i syfte att kunna införa den organisation som blir resultatet efter att politikerna fatta beslut om inriktning. Målet med uppdraget är att: - Ta fram beskrivningar och definitioner på en tillräcklig nivå för att kunna göra en tydlig ansvarsfördelning som går att kommunicera externt. - Skapa strukturella förutsättningar för organisationen som lever upp till målen med utredningen, de mål som HK har definierat för målområdet och inte minst ge möjlighet för alla goda krafter att flöda på ett kreativt och proaktivt sätt. Metodiken för arbetet har därför av uppdragsansvarig brutits ned i följande förslag till tillvägagångssättt: Steg 1: - Definiera VAD som skall betraktas som Strategiskt respektive Operativt, D.v.s övergripande analysera och definiera i respektive område ingående ansvar/uppgifter. - Identifiera nätverk, arenor, mötesplatser etc och i dessa ingående aktörer och intressenter - Identifiera VAD som behöver samordnas mellan de två områdena. - Identifiera gränssnitt till och krav på angränsande utredningar och ansvarsområden samt vad som skall samordnas med dessa. Steg 2: - Definiera HUR samordning och kommunikation skall ske, mötesforum, ingående aktörer etc. -I samverkan med övriga berörda utredningar definiera HUR samordning med dessa skall ske, ex Servicedesk/Lotsfunktioner, Regional samordning, Samordnad kommunikation och marknadsföring etc - Identifiera och förtydliga konsekvenser av förändringen, fördelar, nackdelar, administrativa behov, utvecklingsbehov etc. Steg 3: - Redovisa ett förslag på lösning, resurser, kompetenser etc.

9 Bilaga 2. Indata till arbetet är: - Näringslivsutredningen och till den underliggande material. - Ägardirektiv, reglementen, affärsplaner och verksamhetsplaner Projektorganisation Uppdragsansvarig: Stefan Almér Projektledare: Björn Kalla Projektarbetsgrupp: Karolina Davidsson, Johan F Lundberg, Fredrik Ottosson, Annika Vannerberg ev. kan andra kompetenser kopplas in vid behov. Tidplan 1. Förslag överlämnat till kommunchefen KLU KS Kostnader/budget Inom befintliga ramar. Rapportering och utvärdering Rapportering sker löpande från Projektledaren till Uppdragsansvarig och till Kommunchefen.

10 Bilaga 3. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 3 Syfte och frågeställning I översynen av kommunens näringslivsarbete framkom återkommande kritik om att Halmstads kommun inte uppträder samordnat och effektivt när det gäller ärendehantering inklusive myndighetsutövning. Det finns ur ett kundperspektiv lite information som gör det möjligt att överblicka processerna. Projektets huvudfråga handlar om att skapa enkla, snabba, tydliga och samtidigt rättssäkra myndighetsprocesser som är samordnade utifrån ett kundperspektiv. Stöd av lättillgänglig information ska göra det möjligt för kunden att bedöma sitt ärendes aktuella status. Förslaget som tas fram ska kunna ses som kommunens butik eller servicedisk för att tillgodose näringslivets behov. I bilagan till KLU-beslutet (punkt 4-5) anges att: En väg in/ut ska göra det enkelt och tydligt för företagare i och utanför Halmstad att komma i kontakt med kommunen och få klara besked inom rimliga och kända tider. Det ska finnas riktlinjer för vilka förväntningar på service och bemötande man ska ha i Halmstad. Utredningen ska också knyta an till KS verksamhetsplan 2012, målområdet näringsliv och arbetsmarknad och verksamhetsmålet Kundorienterad näringslivsservice i Halmstads kommun som präglas av enkelhet, effektivitet och tydlighet. Till verksamhetsmålet kopplas strategin Presentera förslag på hur befintlig struktur med samordningsgrupp och chefsgrupp kan utvecklas till en företagslots. Avgränsning Servicefunktionen ska anpassas till alternativt ta över nuvarande lotsfunktion. De organisatoriska ramar som ingår som förutsättning för KLU:s beslut gäller. Ambitionen är att det förslag, som delprojektet resulterar i, ska avse beslut om arbets- och förhållningssätt. Metodik Analysfas 1. Inventering av näringslivets behov av samordnad och snabb ärende- och myndighetshantering. 2. Analys av nuvarande ärende-/myndighetsprocesser med koppling till näringslivsfrågor. 3. Analys av nuvarande processer för att samordna ärende-/myndighetshanteringen. 4. Analys av nuvarande processer för att lämna information om status på ett ärende.

11 Bilaga Inventering av befintliga serviceåtaganden för berörda processer, hur de kommuniceras och hur de tillämpas. 6. Studier av andra kommuners goda exempel på lösningar av problematiken. Utvecklingsfas 7. Utveckling och förenkling av berörda förvaltningars processer (verksamhet, samordning och information) med utgångspunkt från kundens perspektiv. 8. Förslag till organisation av funktionen mottagning och samordnande av en myndighetsförfrågan från en näringslivskund. 9. Framtagning av förslag till ett IT-stöd för att kunna följa ett ärende 10. Utveckling av nuvarande eller nya servicedeklarationer, av hur de ska kommuniceras och tillåtas styra arbetet. 11. Förslag till ansvar och rutiner för att hantera avvikelser i ärende- och myndighetshanteringen kopplat till näringslivet. 12. Formulering av relevanta nyckeltal för att följa processerna Andra utredningar/processer som ska beaktas Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut (KS 2011/0594) om att låta ta fram förslag till utredningsuppdrag avseende Servicecenter Övriga delprojekt i Projektplanen för Näringslivsutveckling Projektorganisation Uppdragsansvarig: Anders Bergenek Projektledare: Roger Weman Projektsekreterare: Stefan Agmarken Projektgrupp: Eva-Lena Torudd, Fredrik Ottosson, Hans Ekberg, Hans-Jörgen Wahlhed, Ingegerd Andersson, Torsten Rosenqvist och Karolina Davidsson. Dessa personer ska kunna delegera arbetsuppgifter inom sina organisationer. Resurspersoner: Carl Westman, Mats Wallmark/Kai Källström, Alexandra Landin Möjlighet att utse referensgrupp med personer som företräder näringslivet bör prövas. Tidplan Analysfasen klar Utvecklingsfasen klar KLU KS Implementering från

12 Bilaga 3. Kostnader/budget Inom befintliga ramar. Rapportering och utvärdering Fortlöpande till uppdragsansvarig. Till kommunchefen vid fastställda datum.

13 Bilaga 4. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 4 Syfte och frågeställning Uppdraget handlar om att stärka det fortsatta utvecklingsarbetet så att den övergripande målsättningen om att förbättra företagsklimatet i Halmstad infrias. Detta görs i flera delprojekt. Föreliggande delprojekt har i uppdrag att stärka organisationens kultur och värderingar och förhållningssätt. Detta ska stärkas så att näringslivsföreträdare som kontaktar och möter kommunen upplever att bemötandet är serviceinriktat, kommunikativt och professionellt. Översynen avseende kommunens näringslivsarbete pekar på behov av förändringar av attityder och bemötande. Uppdraget omfattar därför att 1. Utveckla riktlinjer som belyser arbetsgivarens förväntningar på medarbetarna avseende service och bemötande. 2. Genom utvecklingsinsatser bidra till att stärka alla berörda medarbetares förmåga till gott bemötande och att särskilt rikta detta till dem som berörs av ambitionen en väg in/ut. 3. Genom utvecklingsinsatser riktade till chefer säkra att dessa verkar som goda föredömen med särskilt fokus på att integrera det förväntade förhållningssättet i arbetsplatskulturen. Andra utredningar/processer som ska beaktas 1. Halmstad kommuns medverkan i SKL:s nätverksprojekt om utveckling av kultur och värderingar. Projektorganisation Projektansvarig: Karin Åhström Projektledare: Jan Hellkvist Projektgrupp: Björn Alvengrip, Eva-Lena Torudd, Ingegerd Andersson, Karolina Davidsson, samt andra personer när behov uppstår. Tidplan Projektplan klar 10 mars. Genomförande av åtgärder/aktiviteter inom ramen för projektet, start omgående och samtliga aktiviteter är genomförda senast Kultur- och värderingsprojektet beräknas pågå över samma tidshorisont.

14 Bilaga 4. Kostnader/budget Inom befintliga ramar. Rapportering och utvärdering Fortlöpande till kommunchefen

15 Bilaga 5. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 5 Syfte och frågeställning Utveckling av samarbete med Cityförening och handel. Intentionspunkten är: 7. Halmstads arbete med Cityföreningen och utvecklingen av handeln organiseras så att det främjar handelns tillväxt och utvecklare dialogen mellan kommunen, handeln och fastighetsägarna. Förslag på huvudmål 1-5 år: Öka handelskraften och stärka varumärket Halmstad som handelsstad. Förslag på delmål 1-3 år: UTVECKLING AV HANDELSOMRÅDEN PAKETERING OCH MARKNADSFÖRING TILL BESÖKARE HANDELSETABLERING Med syfte att ta reda på förutsättningar för att nå de målen vi har beskrivit behöver vi svara på följande frågeställningar: 1. Vad behöver förbättras för att stärka handeln i Halmstad? 2. Vad finns det för forum för dialog mellan aktörerna idag och vad saknas? 3. Hur ser handeln ut i Halmstad idag? Utbud, siffror, flöde. 4. Hur vill vi se Halmstad som handelsstad om 5 år? Andra utredningar/processer som skall beaktas 1. Cityutvecklingsprojektet Stadens Hjärta 2. Cityföreningens affärsplan 3. HNABs affärsplan Projektorganisation Uppdragsansvarig: Karolina Davidsson Projektledare: Bengt Andersson Projektgrupp: Mattias Bjellvi, Johan F Lundberg, Ida Andersson Referensgrupp: Svensk Handel, fastighetsägare, butiksägare

16 Bilaga 5. Tidplan Projektgruppen är formerad och har haft ett initialt möte 13 februari. Möten i denna grupp kommer att hållas varannan vecka, de två första mötena är inplanerade 21 februari och 9 mars. 4. Förslag överlämnat till kommunchefen KLU KS Kostnader/budget Initialt inom befintlig budget Rapport och utvärdering Fortlöpande till uppdragsansvarig. Till kommunchefen vid fastställda datum.

17 Bilaga 6. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 6 Syfte och frågeställning Direktiv enligt projektplan för utveckling av kommunens näringslivsarbete avseende områdena skola, näringsliv och arbetsmarknad. Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 9 och 11 samt samordnas med arbetet med KS verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Modell för kontakter mellan ungdomsutbildning och näringsliv även kallat den banbrytande modellen och arbetet som sker mellan ST, HNAB, UAF och BUF att utveckla denna modell. Intentionspunkterna är: 9. Kontakterna mellan skola och näringsliv fördjupas så att kontakten med arbetsmarknadens aktörer blir ett naturligt inslag för elever både i grund- och gymnasieskolan. 11. En sammanhållen funktion skapas för arbetsmarknadsrelaterande kontakter mellan kommun (inkl. skolorna) och näringsliv. Andra utredningar/processer som ska beaktas 1. Planeringsdirektiv med budget SMILE-projektet (Samordnare Skola-Närsamhälle) 3. Enkätundersökningar gjorda av HNAB och Vuxenutbildningen på företag sedan Utveckling av Teknik College 5. Förstudie Vård/Omsorgs- College 6. Pågående processer inom grundskola och gymnasieskola Projektorganisation Uppdragsansvarig: Annika Vannerberg, UAF Projektledare: Marina Zivojinovic, UAF Projektgrupp: Anna Hammarlund, UAF, Catarina Carlsson, BUF, Christina Agerlöv, UAF, Leili Lindwe, HNAB, Pär Henriksson, UAF. Tidplan Utredningen skall vara klar senast den 31 maj. 1. Förslag överlämnat till kommunchefen KLU KS

18 Bilaga 6. Projektgruppen är formerad och har haft ett initialt möte 13 februari. Möten i denna grupp kommer att hållas varannan vecka, de två första mötena är inplanerade 21 februari och 9 mars. Kostnader/budget Utredningsarbetet kommer att ske inom befintliga ramar. Marknadsföringsaktiviteter och punktinsatser kan under en initial period komma att kräva extra resurser, för vilka intentionen är att söka medel ur Ökade livschanser för unga avseende år Rapportering och utvärdering Fortlöpande till kommunchefen

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD)

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD) Servicenämnden 2012-09-04 1(6) Plats och tid: Tylebäcks kursgård, 10:00-10:50 Beslutande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S)

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-25 1(14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-11:00 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Kommunchef Nicklas Bremefors har fått i uppdrag av politiken att ge förslag på ny organisation

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Chefspolicy

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014 Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun 2011 till 2014 1 Strategi för ett bättre företagsklimat Inledning I Norsjö kommun finns det över 500 företag registrerade. Exkluderas företag som

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-10-23 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

EU-finansiering av projekt

EU-finansiering av projekt Revisionsrapport EU-finansiering av projekt - Uppföljning Halmstads kommun 22 februari 2010 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun genomförde 2004 en granskning om ansvar och befogenheter

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Status Projektplan. AP1 2013-02-18 Karin Vestman Beskrivning av bakgrund och komplettering av uppgifter under rubrikerna

Status Projektplan. AP1 2013-02-18 Karin Vestman Beskrivning av bakgrund och komplettering av uppgifter under rubrikerna Dokumenttyp Projektplan Sid 1 (11) PROJEKTPLAN Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskola-grundskola Fastställd av Fredrik Juthman Dokumentansvarig Fredrik Juthman Version 260:3 Datum 2013-03-19

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo. SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-01-24 Vår referens Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Lägesrapport för Malmö Live

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer