PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLING AV KOMMUNENS NÄRINGSLIVSARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLING AV KOMMUNENS NÄRINGSLIVSARBETE"

Transkript

1 KS 2011/0456 PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLING AV KOMMUNENS NÄRINGSLIVSARBETE Bakgrund Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens näringslivsorganisation och lämna tre alternativa förslag till organisering på nämnds- och bolagsnivå (KS 2011/0546). Översynens mål är att skapa en organisation i Halmstads kommun som skapar goda förutsättningar för att starta, etablera och driva företag genom ett medvetet, långsiktigt och strategiskt arbete. Organisationen ska kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till företagande. Den ska arbeta efter devisen enkelt snabbt tydligt rättssäkert. Utredningens tre alternativ var 1. Oförändrad organisation förändrade resurser Förslaget innebär att tjänsten som näringslivschef överförs från Halmstads Näringslivs AB (HNAB) till kommunstyrelsen (KS). Dessutom behöver frågan om en samordning av det strategiska marknadsföringsarbetet inom kommunkoncernen utredas. 2. HNAB läggs ned resurserna överförs till KS Myndighetsutövningen samordnas Förslaget innebär dels att KS övertar HNAB:s samtliga uppgifter och resurser, dels att antalet aktörer minskas genom att byggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen slås samman. Vidare bör det övervägas att även flytta över frågor om markupplåtelse från tekniska nämnden och serveringstillstånd från socialnämnden. Även här behöver frågan om en samordning av det strategiska marknadsföringsarbetet inom kommunkoncernen utredas. 3. HNAB läggs ned resurserna överförs till KS respektive till HCAB Myndighetsutövningen samordnas Alternativet är identiskt med alternativ 2 med undantag för att de operativa uppgifterna inte läggs under KS utan under Halmstad & Co (HCAB). Utredningen behandlades av kommunstyrelsens ledningsutskott Utskottet beslutade att bordlägga frågan till dess sammanträde Samtidigt angav utskottet att ambitionen är att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i frågan i maj beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott följande: 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att lämna slutligt förslag på en vidareutveckling av stadskontorets utredningsförslag nr 1 innebärande att förslag 2 och 3 inte utreds vidare. 1

2 KS 2011/ Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att det fortsatta utredningsarbetet skall tillgodose intentioner och ambitioner enligt ordförandens förslag. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att det fortsatta utredningsarbetet skall tillgodoses enligt följande: - Ambitionerna för de förändringar som nu diskuteras syftar till att förbättra företagsklimatet i Halmstad, genom att det skapas förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv. - Förändringsarbetet innebär att uppdrag, rutiner, arbetssätt och organisation utvecklas enligt nedanstående intentioner: a) Kommunstyrelsen får förutsättningar att formulera en tydlig vision för vilket näringsliv som Halmstad vill utvecklas mot. b) Näringslivsstrategin skapar förutsättningar för kommunen att prioritera och arbeta målmedvetet för att de företag som passar med strategin ska etablera sig i Halmstad. c) Den strategiska inriktningen på näringslivsarbetet beslutas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. d) "En väg in/ut" gör det enkelt och tydligt för företagare i och utanför Halmstad att komma i kontakt med kommunen och få klara besked inom rimliga och kända tider. e) Det finns riktlinjer vilka förväntningar på service och bemötande som man kan ha i Halmstad. f) Formerna för kontinuerlig dialog med näringslivet är enkla att delta i och förstå, så att kommunen och näringslivet tillsammans kan skapa tillväxtförutsättningar. g) Halmstads arbete med Cityföreningen och utvecklingen av handeln organiseras så att det främjar handelns tillväxt och utvecklar dialogen mellan kommunen, handeln och fastighetsägarna. h) Science Park Halmstads plats i den kommunala organisationen tydliggörs så att de möjligheter som Science Park Halmstad för med sig, blir en del av strategin för att utveckla Halmstads innovativa miljöer i samverkan med Högskolan i Halmstad. i) Kontakterna mellan skola och näringsliv fördjupas så att kontakten med arbetsmarknadens aktörer blir ett naturligt inslag för elever både i grund- och gymnasieskolan. j) Frågan om arbetsmarknadens utveckling integreras med strategin för näringslivets utveckling. k) En sammanhållen funktion skapas för arbetsmarknasrelaterande kontakter mellan kommun (inkl. skolorna) och näringsliv. l) Samarbete med Region Halland och andra regionala arenor tydliggörs så att bästa gemensamma nytta uppnås. - Arbetet ska bedrivas skyndsamt så att nödvändiga beslut kan fattas av förvaltning/kommunstyrelse och/eller kommunfullmäktige senast

3 KS 2011/0456 Beslut Det fortsatta arbetet genomförs som ett projekt med flera delprojekt. I varje delprojekt skall en eller flera av de 12 intentioner som definierats av KLU adresseras, vilka som skall adresseras av respektive delprojekt framgår av nedanstående fördelning. Hela projektet ska ses i relation till andra pågående processer/utredningar och i vissa fall skall aktiviteter som redan är beslutade i bl a KS Verksamhetsplan för 2012 innefattas. Det är väsentligt att arbetet sker gränsöverskridande mellan delprojekten och att dubbelarbete undviks. Delprojekten är följande: 1. Näringslivsstrategi för Halmstads kommun. Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 1, 2, 3, 8 och 10 samt samordnas med arbetet med KS verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Antalet kunskapsintensiva företag ska öka och tillhörande aktiviteten att identifiera Halmstads strategiska tillväxtområden och klarlägga förutsättningarna för att utveckla dessa. 2. Strategiska respektive operativa näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor och lämna förslag till hur kommunikation bör ske Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 6, 8 och 12 samt beakta KS Verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Systematiska kontakter med företag och näringslivets organisationer och aktiviteten som sker för detta inom projektet Stadens hjärta. Delprojektet bör även beakta KS verksamhetsmål Regionala frågor - Halmstad är en ledande regional aktör och tillhörande aktivitet Medverka till att skapa förutsättningar för KS att arbeta för att Halmstad kan vara en relevant regional aktör där en modell för detta är under utarbetande. 3. En väg in / ut, utarbeta förslag till samordnad kontakt, information och ärendehantering. Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 4, 5 samt ta i beaktande KS Verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Kundorienterad näringslivsservice i Halmstads kommun som präglas av enkelhet, effektivitet och tydlighet. samt innefatta KS aktiviteten att Presentera förslag på hur befintlig struktur med samordningsgrupp och chefsgrupp kan utvecklas till en företagslots. 4. Kultur och värderingar. Delprojektet skall över tid stödja samtliga berörda verksamheter i dess utveckling av kultur, värderingar och förhållningssätt. samt ta i beaktande KS Verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Kundorienterad näringslivsservice i Halmstads kommun som präglas av enkelhet, effektivitet och tydlighet. 3

4 KS 2011/ Utveckling av samarbete med Cityförening och handel. Delprojektet skall adressera intentionspunkten 7 6. Skola, näringsliv och arbetsmarknad. Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 9 och 11 samt samordnas med arbetet med KS verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Modell för kontakter mellan ungdomsutbildning och näringsliv även kallat den banbrytande modellen och arbetet som sker mellan ST, HNAB, UAF och BUF att utveckla denna modell. Ansvarig för huvudprojektet är kommunchef Fredrik Geijer Ansvariga för respektive delprojekt är: 1 Utvecklingschef Stefan Almér, Projektledare Björn Kalla 2 Utvecklingschef Stefan Almér, Projektledare Björn Kalla 3 Adminstrativchef Anders Bergenek, Projektledare Roger Weman 4 HR-chef Karin Åhström, Projektledare Jan Hellkvist 5 VD HNAB Karolina Davidsson, Projektledare Bengt Andersson 6 Förvaltningschef UAF Annika Vannerberg, Projektledare Marina Zivojinovic Uppdragsbeskrivningarna för delprojekten bilägges. I tjänsten Fredrik Geijer kommunchef 4

5 Bilaga 1. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 1 Syfte och frågeställning Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 1, 2, 3, 8 och 10 samt samordnas med arbetet med KS verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Antalet kunskapsintensiva företag ska öka och tillhörande aktiviteten att identifiera Halmstads strategiska tillväxtområden och klarlägga förutsättningarna för att utveckla dessa. Intentionspunkterna är: 1. Kommunstyrelsen får förutsättningar att formulera en tydlig vision för vilket näringsliv som Halmstad vill utvecklas mot. 2. Näringslivsstrategin skapar förutsättningar för kommunen att prioritera och arbeta målmedvetet för att de företag som passar med strategin ska etablera sig i Halmstad. 3. Den strategiska inriktningen på näringslivsarbetet beslutas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 8. Science Park Halmstads plats i den kommunala organisationen tydliggörs så att de möjligheter som Science Park Halmstad för med sig, blir en del av strategin för att utveckla Halmstads innovativa miljöer i samverkan med Högskolan i Halmstad. I detta uppdrag avses SPH som strategisk resurs för innovation 10. Frågan om arbetsmarknadens utveckling integreras med strategin för näringslivets utveckling. Syftet med delprojektet är sammanfattat att driva framtagandet av en helhetstäckande strategi för näringslivsutveckling i Halmstad. Andra utredningar/processer som ska beaktas 1. Pågående projekt om att utveckla visionsstyrning, samordning, controlling mm 2. Projekt Samordnad kommunikation och marknadsföring 3. Utredning Regional samordning (kontinuerliga styrgrupperna) KS-VP Utredning Strategiska tillväxtområden Kunskapsföretag KS-VP Koncernövergripande prioriteringar Näringlivsklimat, God kommunal Service. 6. Övriga delprojekt i detta dokument

6 Bilaga 1. Projektorganisation Uppdragsansvarig: Stefan Almér Projektledare: Björn Kalla Projektarbetsgrupp: Max Wehlin, Stefan Sorpola och Henry Bengtsson med stöd från Samhällsbyggnadskontoret, HNAB, HCAB samt UAF. Tidplan 1. Förslag överlämnat till kommunchefen KLU KS Kostnader/budget Inom befintliga ramar. Rapportering och utvärdering Rapportering sker löpande från Projektledaren till Uppdragsansvarig och till Kommunchefen.

7 Bilaga 2. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 2 Syfte och frågeställning I översynen av kommunens näringslivsarbete behandlas frågan om vad som är strategiskt respektive operativt näringslivsarbete. Analysen behöver dock fördjupas och samtidigt breddas till att omfatta utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Uppdraget omfattar därför att 1. definiera vad som avses med strategiskt och operativt näringslivsarbete samt i tillämpliga delar utbildnings- och arbetsmarknadsarbete 2. tydliggörande vilken instans inom kommunen som hanterar vilka frågor. 3. ta fram förslag till hur kommunikationen mellan kommunen, näringslivet och regionala aktörer kan utvecklas. Uppdraget skall adressera intentionspunkterna: 6. Formerna för kontinuerlig dialog med näringslivet är enkla att delta i och förstå, så att kommunen och näringslivet tillsammans kan skapa tillväxtförutsättningar. 8. Science Park Halmstads plats i den kommunala organisationen tydliggörs så att de möjligheter som Science Park Halmstad för med sig, blir en del av strategin för att utveckla Halmstads innovativa miljöer i samverkan med Högskolan i Halmstad. I detta uppdrag avses SPH s roll i den kommunala organisation. 12. Samarbete med Region Halland och andra regionala arenor tydliggörs, så att bästa gemensamma nytta uppnås. Avgränsningar - Uppdraget omfattar inte målen, strategierna i sig utan skall fokusera på arbetssätt. VAD i detta fall innebär ansvar, mandat, processer, arbetsuppgifter, målgrupper och samordning. - Uppdraget omfattar inte Myndighetsutövande verksamheter, men väl verksamhetsmässig kravställning på den verksamheten, likaså gäller för En väg in / ut utredning. Andra utredningar/processer som ska beaktas 1. Pågående projekt om att utveckla samordning, controlling mm 2. Projekt Samordnad kommunikation och marknadsföring 3. Projekt Kultur och Värderingar (Kultur och värderingsprojektet) 4. Utredning Regional samordning (kontinuerliga styrgrupperna) KS-VP Utredning Strategiska tillväxtområden Kunskapsföretag KS-VP 2012

8 Bilaga Koncernövergripande prioriteringar Näringlivsklimat, God kommunal Service. 7. Övriga delprojekt i projektet. Metodik Uppdraget syftar till att på ett djupare plan definiera områdena, VAD som ingår och HUR det skall utföras/förbättras i syfte att kunna införa den organisation som blir resultatet efter att politikerna fatta beslut om inriktning. Målet med uppdraget är att: - Ta fram beskrivningar och definitioner på en tillräcklig nivå för att kunna göra en tydlig ansvarsfördelning som går att kommunicera externt. - Skapa strukturella förutsättningar för organisationen som lever upp till målen med utredningen, de mål som HK har definierat för målområdet och inte minst ge möjlighet för alla goda krafter att flöda på ett kreativt och proaktivt sätt. Metodiken för arbetet har därför av uppdragsansvarig brutits ned i följande förslag till tillvägagångssättt: Steg 1: - Definiera VAD som skall betraktas som Strategiskt respektive Operativt, D.v.s övergripande analysera och definiera i respektive område ingående ansvar/uppgifter. - Identifiera nätverk, arenor, mötesplatser etc och i dessa ingående aktörer och intressenter - Identifiera VAD som behöver samordnas mellan de två områdena. - Identifiera gränssnitt till och krav på angränsande utredningar och ansvarsområden samt vad som skall samordnas med dessa. Steg 2: - Definiera HUR samordning och kommunikation skall ske, mötesforum, ingående aktörer etc. -I samverkan med övriga berörda utredningar definiera HUR samordning med dessa skall ske, ex Servicedesk/Lotsfunktioner, Regional samordning, Samordnad kommunikation och marknadsföring etc - Identifiera och förtydliga konsekvenser av förändringen, fördelar, nackdelar, administrativa behov, utvecklingsbehov etc. Steg 3: - Redovisa ett förslag på lösning, resurser, kompetenser etc.

9 Bilaga 2. Indata till arbetet är: - Näringslivsutredningen och till den underliggande material. - Ägardirektiv, reglementen, affärsplaner och verksamhetsplaner Projektorganisation Uppdragsansvarig: Stefan Almér Projektledare: Björn Kalla Projektarbetsgrupp: Karolina Davidsson, Johan F Lundberg, Fredrik Ottosson, Annika Vannerberg ev. kan andra kompetenser kopplas in vid behov. Tidplan 1. Förslag överlämnat till kommunchefen KLU KS Kostnader/budget Inom befintliga ramar. Rapportering och utvärdering Rapportering sker löpande från Projektledaren till Uppdragsansvarig och till Kommunchefen.

10 Bilaga 3. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 3 Syfte och frågeställning I översynen av kommunens näringslivsarbete framkom återkommande kritik om att Halmstads kommun inte uppträder samordnat och effektivt när det gäller ärendehantering inklusive myndighetsutövning. Det finns ur ett kundperspektiv lite information som gör det möjligt att överblicka processerna. Projektets huvudfråga handlar om att skapa enkla, snabba, tydliga och samtidigt rättssäkra myndighetsprocesser som är samordnade utifrån ett kundperspektiv. Stöd av lättillgänglig information ska göra det möjligt för kunden att bedöma sitt ärendes aktuella status. Förslaget som tas fram ska kunna ses som kommunens butik eller servicedisk för att tillgodose näringslivets behov. I bilagan till KLU-beslutet (punkt 4-5) anges att: En väg in/ut ska göra det enkelt och tydligt för företagare i och utanför Halmstad att komma i kontakt med kommunen och få klara besked inom rimliga och kända tider. Det ska finnas riktlinjer för vilka förväntningar på service och bemötande man ska ha i Halmstad. Utredningen ska också knyta an till KS verksamhetsplan 2012, målområdet näringsliv och arbetsmarknad och verksamhetsmålet Kundorienterad näringslivsservice i Halmstads kommun som präglas av enkelhet, effektivitet och tydlighet. Till verksamhetsmålet kopplas strategin Presentera förslag på hur befintlig struktur med samordningsgrupp och chefsgrupp kan utvecklas till en företagslots. Avgränsning Servicefunktionen ska anpassas till alternativt ta över nuvarande lotsfunktion. De organisatoriska ramar som ingår som förutsättning för KLU:s beslut gäller. Ambitionen är att det förslag, som delprojektet resulterar i, ska avse beslut om arbets- och förhållningssätt. Metodik Analysfas 1. Inventering av näringslivets behov av samordnad och snabb ärende- och myndighetshantering. 2. Analys av nuvarande ärende-/myndighetsprocesser med koppling till näringslivsfrågor. 3. Analys av nuvarande processer för att samordna ärende-/myndighetshanteringen. 4. Analys av nuvarande processer för att lämna information om status på ett ärende.

11 Bilaga Inventering av befintliga serviceåtaganden för berörda processer, hur de kommuniceras och hur de tillämpas. 6. Studier av andra kommuners goda exempel på lösningar av problematiken. Utvecklingsfas 7. Utveckling och förenkling av berörda förvaltningars processer (verksamhet, samordning och information) med utgångspunkt från kundens perspektiv. 8. Förslag till organisation av funktionen mottagning och samordnande av en myndighetsförfrågan från en näringslivskund. 9. Framtagning av förslag till ett IT-stöd för att kunna följa ett ärende 10. Utveckling av nuvarande eller nya servicedeklarationer, av hur de ska kommuniceras och tillåtas styra arbetet. 11. Förslag till ansvar och rutiner för att hantera avvikelser i ärende- och myndighetshanteringen kopplat till näringslivet. 12. Formulering av relevanta nyckeltal för att följa processerna Andra utredningar/processer som ska beaktas Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut (KS 2011/0594) om att låta ta fram förslag till utredningsuppdrag avseende Servicecenter Övriga delprojekt i Projektplanen för Näringslivsutveckling Projektorganisation Uppdragsansvarig: Anders Bergenek Projektledare: Roger Weman Projektsekreterare: Stefan Agmarken Projektgrupp: Eva-Lena Torudd, Fredrik Ottosson, Hans Ekberg, Hans-Jörgen Wahlhed, Ingegerd Andersson, Torsten Rosenqvist och Karolina Davidsson. Dessa personer ska kunna delegera arbetsuppgifter inom sina organisationer. Resurspersoner: Carl Westman, Mats Wallmark/Kai Källström, Alexandra Landin Möjlighet att utse referensgrupp med personer som företräder näringslivet bör prövas. Tidplan Analysfasen klar Utvecklingsfasen klar KLU KS Implementering från

12 Bilaga 3. Kostnader/budget Inom befintliga ramar. Rapportering och utvärdering Fortlöpande till uppdragsansvarig. Till kommunchefen vid fastställda datum.

13 Bilaga 4. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 4 Syfte och frågeställning Uppdraget handlar om att stärka det fortsatta utvecklingsarbetet så att den övergripande målsättningen om att förbättra företagsklimatet i Halmstad infrias. Detta görs i flera delprojekt. Föreliggande delprojekt har i uppdrag att stärka organisationens kultur och värderingar och förhållningssätt. Detta ska stärkas så att näringslivsföreträdare som kontaktar och möter kommunen upplever att bemötandet är serviceinriktat, kommunikativt och professionellt. Översynen avseende kommunens näringslivsarbete pekar på behov av förändringar av attityder och bemötande. Uppdraget omfattar därför att 1. Utveckla riktlinjer som belyser arbetsgivarens förväntningar på medarbetarna avseende service och bemötande. 2. Genom utvecklingsinsatser bidra till att stärka alla berörda medarbetares förmåga till gott bemötande och att särskilt rikta detta till dem som berörs av ambitionen en väg in/ut. 3. Genom utvecklingsinsatser riktade till chefer säkra att dessa verkar som goda föredömen med särskilt fokus på att integrera det förväntade förhållningssättet i arbetsplatskulturen. Andra utredningar/processer som ska beaktas 1. Halmstad kommuns medverkan i SKL:s nätverksprojekt om utveckling av kultur och värderingar. Projektorganisation Projektansvarig: Karin Åhström Projektledare: Jan Hellkvist Projektgrupp: Björn Alvengrip, Eva-Lena Torudd, Ingegerd Andersson, Karolina Davidsson, samt andra personer när behov uppstår. Tidplan Projektplan klar 10 mars. Genomförande av åtgärder/aktiviteter inom ramen för projektet, start omgående och samtliga aktiviteter är genomförda senast Kultur- och värderingsprojektet beräknas pågå över samma tidshorisont.

14 Bilaga 4. Kostnader/budget Inom befintliga ramar. Rapportering och utvärdering Fortlöpande till kommunchefen

15 Bilaga 5. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 5 Syfte och frågeställning Utveckling av samarbete med Cityförening och handel. Intentionspunkten är: 7. Halmstads arbete med Cityföreningen och utvecklingen av handeln organiseras så att det främjar handelns tillväxt och utvecklare dialogen mellan kommunen, handeln och fastighetsägarna. Förslag på huvudmål 1-5 år: Öka handelskraften och stärka varumärket Halmstad som handelsstad. Förslag på delmål 1-3 år: UTVECKLING AV HANDELSOMRÅDEN PAKETERING OCH MARKNADSFÖRING TILL BESÖKARE HANDELSETABLERING Med syfte att ta reda på förutsättningar för att nå de målen vi har beskrivit behöver vi svara på följande frågeställningar: 1. Vad behöver förbättras för att stärka handeln i Halmstad? 2. Vad finns det för forum för dialog mellan aktörerna idag och vad saknas? 3. Hur ser handeln ut i Halmstad idag? Utbud, siffror, flöde. 4. Hur vill vi se Halmstad som handelsstad om 5 år? Andra utredningar/processer som skall beaktas 1. Cityutvecklingsprojektet Stadens Hjärta 2. Cityföreningens affärsplan 3. HNABs affärsplan Projektorganisation Uppdragsansvarig: Karolina Davidsson Projektledare: Bengt Andersson Projektgrupp: Mattias Bjellvi, Johan F Lundberg, Ida Andersson Referensgrupp: Svensk Handel, fastighetsägare, butiksägare

16 Bilaga 5. Tidplan Projektgruppen är formerad och har haft ett initialt möte 13 februari. Möten i denna grupp kommer att hållas varannan vecka, de två första mötena är inplanerade 21 februari och 9 mars. 4. Förslag överlämnat till kommunchefen KLU KS Kostnader/budget Initialt inom befintlig budget Rapport och utvärdering Fortlöpande till uppdragsansvarig. Till kommunchefen vid fastställda datum.

17 Bilaga 6. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 6 Syfte och frågeställning Direktiv enligt projektplan för utveckling av kommunens näringslivsarbete avseende områdena skola, näringsliv och arbetsmarknad. Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 9 och 11 samt samordnas med arbetet med KS verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Modell för kontakter mellan ungdomsutbildning och näringsliv även kallat den banbrytande modellen och arbetet som sker mellan ST, HNAB, UAF och BUF att utveckla denna modell. Intentionspunkterna är: 9. Kontakterna mellan skola och näringsliv fördjupas så att kontakten med arbetsmarknadens aktörer blir ett naturligt inslag för elever både i grund- och gymnasieskolan. 11. En sammanhållen funktion skapas för arbetsmarknadsrelaterande kontakter mellan kommun (inkl. skolorna) och näringsliv. Andra utredningar/processer som ska beaktas 1. Planeringsdirektiv med budget SMILE-projektet (Samordnare Skola-Närsamhälle) 3. Enkätundersökningar gjorda av HNAB och Vuxenutbildningen på företag sedan Utveckling av Teknik College 5. Förstudie Vård/Omsorgs- College 6. Pågående processer inom grundskola och gymnasieskola Projektorganisation Uppdragsansvarig: Annika Vannerberg, UAF Projektledare: Marina Zivojinovic, UAF Projektgrupp: Anna Hammarlund, UAF, Catarina Carlsson, BUF, Christina Agerlöv, UAF, Leili Lindwe, HNAB, Pär Henriksson, UAF. Tidplan Utredningen skall vara klar senast den 31 maj. 1. Förslag överlämnat till kommunchefen KLU KS

18 Bilaga 6. Projektgruppen är formerad och har haft ett initialt möte 13 februari. Möten i denna grupp kommer att hållas varannan vecka, de två första mötena är inplanerade 21 februari och 9 mars. Kostnader/budget Utredningsarbetet kommer att ske inom befintliga ramar. Marknadsföringsaktiviteter och punktinsatser kan under en initial period komma att kräva extra resurser, för vilka intentionen är att söka medel ur Ökade livschanser för unga avseende år Rapportering och utvärdering Fortlöpande till kommunchefen

Översyn av kommunens näringslivsarbete

Översyn av kommunens näringslivsarbete 1(13) Tjänsteskrivelse 2011-12-06 Diarienummer: KS 2011/0456 Version: 1.0 Beslutsorgan: KF Henry Bengtsson E-post: henry.bengtsson@halmstad.se Telefon: 070-322 14 75 Översyn av kommunens näringslivsarbete

Läs mer

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD)

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD) Servicenämnden 2012-09-04 1(6) Plats och tid: Tylebäcks kursgård, 10:00-10:50 Beslutande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S)

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Mikaela Waltersson (M) Aida Hadzialic (S) Svein Henriksen (MP)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Mikaela Waltersson (M) Aida Hadzialic (S) Svein Henriksen (MP) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-09-24 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-11:40 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Mikaela Waltersson (M) Aida Hadzialic

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-25 1(14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-11:00 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har fattat följande beslut: 1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Kommunchef Nicklas Bremefors har fått i uppdrag av politiken att ge förslag på ny organisation

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-09-23 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-10:10 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-16 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 16 maj 2017 kl 09:00 ande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C)

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Chefspolicy

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa Dnr KS16-216 003 Riktlinjer för styrdokument 2016-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler Riktlinjer Rutiner Strategi Taxa Antagen Giltig från och med Dokumentansvarig 2016-08-01 Kommunchef

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Ny näringslivsstrategi för Malmö stad - direktiv

Ny näringslivsstrategi för Malmö stad - direktiv Ny näringslivsstrategi för Malmö stad - Gunnar Bergström Näringsliv 040-34 40 34 2016-01-08 3 2 (10) Innehållsförteckning 1. BASFAKTA... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. UPPDRAGET... 3 1.3. BESTÄLLARE... 5 1.4.

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Visionsstyrningsmodellen

Visionsstyrningsmodellen Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt)

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Skicka ifyllda projektbeskrivningar med epost till HFS-nätverkets sekretariat. Letter of Intent måste däremot

Läs mer

Genomlysning av välfärdsförvaltningens

Genomlysning av välfärdsförvaltningens Genomlysning av välfärdsförvaltningens verksamheter Projekt- och processbeskrivning Detta dokument är en övergripande beskrivning av uppdraget att genomlysa välfärdsförvaltningens verksamheter, vilket

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS 2016-04-20 1(5) Ks 134 Dnr: KS.2016.72 Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder Ärendebeskrivning En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för, effektivitet,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 8 December 2015, kl 13.00 Plats: Kungsgatan 9, förvaltningens sammanträdesrum, plan 3 - Duvemåla Information och

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Projektplan för värdeskapande visionsarbete

Projektplan för värdeskapande visionsarbete STAB Sida 1 (5) Enhet Datum Kansli 2012-02-21 Handläggare Edvin Ekholm/Annica Carter Allmänna utskottet Projektplan för värdeskapande visionsarbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Näringslivsprogram 2016

Näringslivsprogram 2016 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Näringslivsprogram 2016 Bakgrund och syfte Syftet med programmet är att på operativ nivå identifiera insatser inom ramen för näringslivsarbetet. Grunden för programmet är näringslivsstrategin

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

Håkan Dahlgren, Sulev Pull

Håkan Dahlgren, Sulev Pull 19 maj 2016, Kopparslagaren Marie Leandersson, Carina Åresved-Gustavsson, Jan Darrell, Carina Leijon, Kjell Fernandi, Mats Dalberg, Gudrun Johnsson Håkan Dahlgren, Sulev Pull : Camilla Kallenberg Mötesanteckningarna

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 2015-05-18 1/2 KS 12:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-09-03

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-09-03 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-09-03 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer