PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLING AV KOMMUNENS NÄRINGSLIVSARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLING AV KOMMUNENS NÄRINGSLIVSARBETE"

Transkript

1 KS 2011/0456 PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLING AV KOMMUNENS NÄRINGSLIVSARBETE Bakgrund Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens näringslivsorganisation och lämna tre alternativa förslag till organisering på nämnds- och bolagsnivå (KS 2011/0546). Översynens mål är att skapa en organisation i Halmstads kommun som skapar goda förutsättningar för att starta, etablera och driva företag genom ett medvetet, långsiktigt och strategiskt arbete. Organisationen ska kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till företagande. Den ska arbeta efter devisen enkelt snabbt tydligt rättssäkert. Utredningens tre alternativ var 1. Oförändrad organisation förändrade resurser Förslaget innebär att tjänsten som näringslivschef överförs från Halmstads Näringslivs AB (HNAB) till kommunstyrelsen (KS). Dessutom behöver frågan om en samordning av det strategiska marknadsföringsarbetet inom kommunkoncernen utredas. 2. HNAB läggs ned resurserna överförs till KS Myndighetsutövningen samordnas Förslaget innebär dels att KS övertar HNAB:s samtliga uppgifter och resurser, dels att antalet aktörer minskas genom att byggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen slås samman. Vidare bör det övervägas att även flytta över frågor om markupplåtelse från tekniska nämnden och serveringstillstånd från socialnämnden. Även här behöver frågan om en samordning av det strategiska marknadsföringsarbetet inom kommunkoncernen utredas. 3. HNAB läggs ned resurserna överförs till KS respektive till HCAB Myndighetsutövningen samordnas Alternativet är identiskt med alternativ 2 med undantag för att de operativa uppgifterna inte läggs under KS utan under Halmstad & Co (HCAB). Utredningen behandlades av kommunstyrelsens ledningsutskott Utskottet beslutade att bordlägga frågan till dess sammanträde Samtidigt angav utskottet att ambitionen är att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i frågan i maj beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott följande: 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att lämna slutligt förslag på en vidareutveckling av stadskontorets utredningsförslag nr 1 innebärande att förslag 2 och 3 inte utreds vidare. 1

2 KS 2011/ Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att det fortsatta utredningsarbetet skall tillgodose intentioner och ambitioner enligt ordförandens förslag. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att det fortsatta utredningsarbetet skall tillgodoses enligt följande: - Ambitionerna för de förändringar som nu diskuteras syftar till att förbättra företagsklimatet i Halmstad, genom att det skapas förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv. - Förändringsarbetet innebär att uppdrag, rutiner, arbetssätt och organisation utvecklas enligt nedanstående intentioner: a) Kommunstyrelsen får förutsättningar att formulera en tydlig vision för vilket näringsliv som Halmstad vill utvecklas mot. b) Näringslivsstrategin skapar förutsättningar för kommunen att prioritera och arbeta målmedvetet för att de företag som passar med strategin ska etablera sig i Halmstad. c) Den strategiska inriktningen på näringslivsarbetet beslutas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. d) "En väg in/ut" gör det enkelt och tydligt för företagare i och utanför Halmstad att komma i kontakt med kommunen och få klara besked inom rimliga och kända tider. e) Det finns riktlinjer vilka förväntningar på service och bemötande som man kan ha i Halmstad. f) Formerna för kontinuerlig dialog med näringslivet är enkla att delta i och förstå, så att kommunen och näringslivet tillsammans kan skapa tillväxtförutsättningar. g) Halmstads arbete med Cityföreningen och utvecklingen av handeln organiseras så att det främjar handelns tillväxt och utvecklar dialogen mellan kommunen, handeln och fastighetsägarna. h) Science Park Halmstads plats i den kommunala organisationen tydliggörs så att de möjligheter som Science Park Halmstad för med sig, blir en del av strategin för att utveckla Halmstads innovativa miljöer i samverkan med Högskolan i Halmstad. i) Kontakterna mellan skola och näringsliv fördjupas så att kontakten med arbetsmarknadens aktörer blir ett naturligt inslag för elever både i grund- och gymnasieskolan. j) Frågan om arbetsmarknadens utveckling integreras med strategin för näringslivets utveckling. k) En sammanhållen funktion skapas för arbetsmarknasrelaterande kontakter mellan kommun (inkl. skolorna) och näringsliv. l) Samarbete med Region Halland och andra regionala arenor tydliggörs så att bästa gemensamma nytta uppnås. - Arbetet ska bedrivas skyndsamt så att nödvändiga beslut kan fattas av förvaltning/kommunstyrelse och/eller kommunfullmäktige senast

3 KS 2011/0456 Beslut Det fortsatta arbetet genomförs som ett projekt med flera delprojekt. I varje delprojekt skall en eller flera av de 12 intentioner som definierats av KLU adresseras, vilka som skall adresseras av respektive delprojekt framgår av nedanstående fördelning. Hela projektet ska ses i relation till andra pågående processer/utredningar och i vissa fall skall aktiviteter som redan är beslutade i bl a KS Verksamhetsplan för 2012 innefattas. Det är väsentligt att arbetet sker gränsöverskridande mellan delprojekten och att dubbelarbete undviks. Delprojekten är följande: 1. Näringslivsstrategi för Halmstads kommun. Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 1, 2, 3, 8 och 10 samt samordnas med arbetet med KS verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Antalet kunskapsintensiva företag ska öka och tillhörande aktiviteten att identifiera Halmstads strategiska tillväxtområden och klarlägga förutsättningarna för att utveckla dessa. 2. Strategiska respektive operativa näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor och lämna förslag till hur kommunikation bör ske Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 6, 8 och 12 samt beakta KS Verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Systematiska kontakter med företag och näringslivets organisationer och aktiviteten som sker för detta inom projektet Stadens hjärta. Delprojektet bör även beakta KS verksamhetsmål Regionala frågor - Halmstad är en ledande regional aktör och tillhörande aktivitet Medverka till att skapa förutsättningar för KS att arbeta för att Halmstad kan vara en relevant regional aktör där en modell för detta är under utarbetande. 3. En väg in / ut, utarbeta förslag till samordnad kontakt, information och ärendehantering. Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 4, 5 samt ta i beaktande KS Verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Kundorienterad näringslivsservice i Halmstads kommun som präglas av enkelhet, effektivitet och tydlighet. samt innefatta KS aktiviteten att Presentera förslag på hur befintlig struktur med samordningsgrupp och chefsgrupp kan utvecklas till en företagslots. 4. Kultur och värderingar. Delprojektet skall över tid stödja samtliga berörda verksamheter i dess utveckling av kultur, värderingar och förhållningssätt. samt ta i beaktande KS Verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Kundorienterad näringslivsservice i Halmstads kommun som präglas av enkelhet, effektivitet och tydlighet. 3

4 KS 2011/ Utveckling av samarbete med Cityförening och handel. Delprojektet skall adressera intentionspunkten 7 6. Skola, näringsliv och arbetsmarknad. Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 9 och 11 samt samordnas med arbetet med KS verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Modell för kontakter mellan ungdomsutbildning och näringsliv även kallat den banbrytande modellen och arbetet som sker mellan ST, HNAB, UAF och BUF att utveckla denna modell. Ansvarig för huvudprojektet är kommunchef Fredrik Geijer Ansvariga för respektive delprojekt är: 1 Utvecklingschef Stefan Almér, Projektledare Björn Kalla 2 Utvecklingschef Stefan Almér, Projektledare Björn Kalla 3 Adminstrativchef Anders Bergenek, Projektledare Roger Weman 4 HR-chef Karin Åhström, Projektledare Jan Hellkvist 5 VD HNAB Karolina Davidsson, Projektledare Bengt Andersson 6 Förvaltningschef UAF Annika Vannerberg, Projektledare Marina Zivojinovic Uppdragsbeskrivningarna för delprojekten bilägges. I tjänsten Fredrik Geijer kommunchef 4

5 Bilaga 1. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 1 Syfte och frågeställning Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 1, 2, 3, 8 och 10 samt samordnas med arbetet med KS verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Antalet kunskapsintensiva företag ska öka och tillhörande aktiviteten att identifiera Halmstads strategiska tillväxtområden och klarlägga förutsättningarna för att utveckla dessa. Intentionspunkterna är: 1. Kommunstyrelsen får förutsättningar att formulera en tydlig vision för vilket näringsliv som Halmstad vill utvecklas mot. 2. Näringslivsstrategin skapar förutsättningar för kommunen att prioritera och arbeta målmedvetet för att de företag som passar med strategin ska etablera sig i Halmstad. 3. Den strategiska inriktningen på näringslivsarbetet beslutas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 8. Science Park Halmstads plats i den kommunala organisationen tydliggörs så att de möjligheter som Science Park Halmstad för med sig, blir en del av strategin för att utveckla Halmstads innovativa miljöer i samverkan med Högskolan i Halmstad. I detta uppdrag avses SPH som strategisk resurs för innovation 10. Frågan om arbetsmarknadens utveckling integreras med strategin för näringslivets utveckling. Syftet med delprojektet är sammanfattat att driva framtagandet av en helhetstäckande strategi för näringslivsutveckling i Halmstad. Andra utredningar/processer som ska beaktas 1. Pågående projekt om att utveckla visionsstyrning, samordning, controlling mm 2. Projekt Samordnad kommunikation och marknadsföring 3. Utredning Regional samordning (kontinuerliga styrgrupperna) KS-VP Utredning Strategiska tillväxtområden Kunskapsföretag KS-VP Koncernövergripande prioriteringar Näringlivsklimat, God kommunal Service. 6. Övriga delprojekt i detta dokument

6 Bilaga 1. Projektorganisation Uppdragsansvarig: Stefan Almér Projektledare: Björn Kalla Projektarbetsgrupp: Max Wehlin, Stefan Sorpola och Henry Bengtsson med stöd från Samhällsbyggnadskontoret, HNAB, HCAB samt UAF. Tidplan 1. Förslag överlämnat till kommunchefen KLU KS Kostnader/budget Inom befintliga ramar. Rapportering och utvärdering Rapportering sker löpande från Projektledaren till Uppdragsansvarig och till Kommunchefen.

7 Bilaga 2. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 2 Syfte och frågeställning I översynen av kommunens näringslivsarbete behandlas frågan om vad som är strategiskt respektive operativt näringslivsarbete. Analysen behöver dock fördjupas och samtidigt breddas till att omfatta utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Uppdraget omfattar därför att 1. definiera vad som avses med strategiskt och operativt näringslivsarbete samt i tillämpliga delar utbildnings- och arbetsmarknadsarbete 2. tydliggörande vilken instans inom kommunen som hanterar vilka frågor. 3. ta fram förslag till hur kommunikationen mellan kommunen, näringslivet och regionala aktörer kan utvecklas. Uppdraget skall adressera intentionspunkterna: 6. Formerna för kontinuerlig dialog med näringslivet är enkla att delta i och förstå, så att kommunen och näringslivet tillsammans kan skapa tillväxtförutsättningar. 8. Science Park Halmstads plats i den kommunala organisationen tydliggörs så att de möjligheter som Science Park Halmstad för med sig, blir en del av strategin för att utveckla Halmstads innovativa miljöer i samverkan med Högskolan i Halmstad. I detta uppdrag avses SPH s roll i den kommunala organisation. 12. Samarbete med Region Halland och andra regionala arenor tydliggörs, så att bästa gemensamma nytta uppnås. Avgränsningar - Uppdraget omfattar inte målen, strategierna i sig utan skall fokusera på arbetssätt. VAD i detta fall innebär ansvar, mandat, processer, arbetsuppgifter, målgrupper och samordning. - Uppdraget omfattar inte Myndighetsutövande verksamheter, men väl verksamhetsmässig kravställning på den verksamheten, likaså gäller för En väg in / ut utredning. Andra utredningar/processer som ska beaktas 1. Pågående projekt om att utveckla samordning, controlling mm 2. Projekt Samordnad kommunikation och marknadsföring 3. Projekt Kultur och Värderingar (Kultur och värderingsprojektet) 4. Utredning Regional samordning (kontinuerliga styrgrupperna) KS-VP Utredning Strategiska tillväxtområden Kunskapsföretag KS-VP 2012

8 Bilaga Koncernövergripande prioriteringar Näringlivsklimat, God kommunal Service. 7. Övriga delprojekt i projektet. Metodik Uppdraget syftar till att på ett djupare plan definiera områdena, VAD som ingår och HUR det skall utföras/förbättras i syfte att kunna införa den organisation som blir resultatet efter att politikerna fatta beslut om inriktning. Målet med uppdraget är att: - Ta fram beskrivningar och definitioner på en tillräcklig nivå för att kunna göra en tydlig ansvarsfördelning som går att kommunicera externt. - Skapa strukturella förutsättningar för organisationen som lever upp till målen med utredningen, de mål som HK har definierat för målområdet och inte minst ge möjlighet för alla goda krafter att flöda på ett kreativt och proaktivt sätt. Metodiken för arbetet har därför av uppdragsansvarig brutits ned i följande förslag till tillvägagångssättt: Steg 1: - Definiera VAD som skall betraktas som Strategiskt respektive Operativt, D.v.s övergripande analysera och definiera i respektive område ingående ansvar/uppgifter. - Identifiera nätverk, arenor, mötesplatser etc och i dessa ingående aktörer och intressenter - Identifiera VAD som behöver samordnas mellan de två områdena. - Identifiera gränssnitt till och krav på angränsande utredningar och ansvarsområden samt vad som skall samordnas med dessa. Steg 2: - Definiera HUR samordning och kommunikation skall ske, mötesforum, ingående aktörer etc. -I samverkan med övriga berörda utredningar definiera HUR samordning med dessa skall ske, ex Servicedesk/Lotsfunktioner, Regional samordning, Samordnad kommunikation och marknadsföring etc - Identifiera och förtydliga konsekvenser av förändringen, fördelar, nackdelar, administrativa behov, utvecklingsbehov etc. Steg 3: - Redovisa ett förslag på lösning, resurser, kompetenser etc.

9 Bilaga 2. Indata till arbetet är: - Näringslivsutredningen och till den underliggande material. - Ägardirektiv, reglementen, affärsplaner och verksamhetsplaner Projektorganisation Uppdragsansvarig: Stefan Almér Projektledare: Björn Kalla Projektarbetsgrupp: Karolina Davidsson, Johan F Lundberg, Fredrik Ottosson, Annika Vannerberg ev. kan andra kompetenser kopplas in vid behov. Tidplan 1. Förslag överlämnat till kommunchefen KLU KS Kostnader/budget Inom befintliga ramar. Rapportering och utvärdering Rapportering sker löpande från Projektledaren till Uppdragsansvarig och till Kommunchefen.

10 Bilaga 3. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 3 Syfte och frågeställning I översynen av kommunens näringslivsarbete framkom återkommande kritik om att Halmstads kommun inte uppträder samordnat och effektivt när det gäller ärendehantering inklusive myndighetsutövning. Det finns ur ett kundperspektiv lite information som gör det möjligt att överblicka processerna. Projektets huvudfråga handlar om att skapa enkla, snabba, tydliga och samtidigt rättssäkra myndighetsprocesser som är samordnade utifrån ett kundperspektiv. Stöd av lättillgänglig information ska göra det möjligt för kunden att bedöma sitt ärendes aktuella status. Förslaget som tas fram ska kunna ses som kommunens butik eller servicedisk för att tillgodose näringslivets behov. I bilagan till KLU-beslutet (punkt 4-5) anges att: En väg in/ut ska göra det enkelt och tydligt för företagare i och utanför Halmstad att komma i kontakt med kommunen och få klara besked inom rimliga och kända tider. Det ska finnas riktlinjer för vilka förväntningar på service och bemötande man ska ha i Halmstad. Utredningen ska också knyta an till KS verksamhetsplan 2012, målområdet näringsliv och arbetsmarknad och verksamhetsmålet Kundorienterad näringslivsservice i Halmstads kommun som präglas av enkelhet, effektivitet och tydlighet. Till verksamhetsmålet kopplas strategin Presentera förslag på hur befintlig struktur med samordningsgrupp och chefsgrupp kan utvecklas till en företagslots. Avgränsning Servicefunktionen ska anpassas till alternativt ta över nuvarande lotsfunktion. De organisatoriska ramar som ingår som förutsättning för KLU:s beslut gäller. Ambitionen är att det förslag, som delprojektet resulterar i, ska avse beslut om arbets- och förhållningssätt. Metodik Analysfas 1. Inventering av näringslivets behov av samordnad och snabb ärende- och myndighetshantering. 2. Analys av nuvarande ärende-/myndighetsprocesser med koppling till näringslivsfrågor. 3. Analys av nuvarande processer för att samordna ärende-/myndighetshanteringen. 4. Analys av nuvarande processer för att lämna information om status på ett ärende.

11 Bilaga Inventering av befintliga serviceåtaganden för berörda processer, hur de kommuniceras och hur de tillämpas. 6. Studier av andra kommuners goda exempel på lösningar av problematiken. Utvecklingsfas 7. Utveckling och förenkling av berörda förvaltningars processer (verksamhet, samordning och information) med utgångspunkt från kundens perspektiv. 8. Förslag till organisation av funktionen mottagning och samordnande av en myndighetsförfrågan från en näringslivskund. 9. Framtagning av förslag till ett IT-stöd för att kunna följa ett ärende 10. Utveckling av nuvarande eller nya servicedeklarationer, av hur de ska kommuniceras och tillåtas styra arbetet. 11. Förslag till ansvar och rutiner för att hantera avvikelser i ärende- och myndighetshanteringen kopplat till näringslivet. 12. Formulering av relevanta nyckeltal för att följa processerna Andra utredningar/processer som ska beaktas Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut (KS 2011/0594) om att låta ta fram förslag till utredningsuppdrag avseende Servicecenter Övriga delprojekt i Projektplanen för Näringslivsutveckling Projektorganisation Uppdragsansvarig: Anders Bergenek Projektledare: Roger Weman Projektsekreterare: Stefan Agmarken Projektgrupp: Eva-Lena Torudd, Fredrik Ottosson, Hans Ekberg, Hans-Jörgen Wahlhed, Ingegerd Andersson, Torsten Rosenqvist och Karolina Davidsson. Dessa personer ska kunna delegera arbetsuppgifter inom sina organisationer. Resurspersoner: Carl Westman, Mats Wallmark/Kai Källström, Alexandra Landin Möjlighet att utse referensgrupp med personer som företräder näringslivet bör prövas. Tidplan Analysfasen klar Utvecklingsfasen klar KLU KS Implementering från

12 Bilaga 3. Kostnader/budget Inom befintliga ramar. Rapportering och utvärdering Fortlöpande till uppdragsansvarig. Till kommunchefen vid fastställda datum.

13 Bilaga 4. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 4 Syfte och frågeställning Uppdraget handlar om att stärka det fortsatta utvecklingsarbetet så att den övergripande målsättningen om att förbättra företagsklimatet i Halmstad infrias. Detta görs i flera delprojekt. Föreliggande delprojekt har i uppdrag att stärka organisationens kultur och värderingar och förhållningssätt. Detta ska stärkas så att näringslivsföreträdare som kontaktar och möter kommunen upplever att bemötandet är serviceinriktat, kommunikativt och professionellt. Översynen avseende kommunens näringslivsarbete pekar på behov av förändringar av attityder och bemötande. Uppdraget omfattar därför att 1. Utveckla riktlinjer som belyser arbetsgivarens förväntningar på medarbetarna avseende service och bemötande. 2. Genom utvecklingsinsatser bidra till att stärka alla berörda medarbetares förmåga till gott bemötande och att särskilt rikta detta till dem som berörs av ambitionen en väg in/ut. 3. Genom utvecklingsinsatser riktade till chefer säkra att dessa verkar som goda föredömen med särskilt fokus på att integrera det förväntade förhållningssättet i arbetsplatskulturen. Andra utredningar/processer som ska beaktas 1. Halmstad kommuns medverkan i SKL:s nätverksprojekt om utveckling av kultur och värderingar. Projektorganisation Projektansvarig: Karin Åhström Projektledare: Jan Hellkvist Projektgrupp: Björn Alvengrip, Eva-Lena Torudd, Ingegerd Andersson, Karolina Davidsson, samt andra personer när behov uppstår. Tidplan Projektplan klar 10 mars. Genomförande av åtgärder/aktiviteter inom ramen för projektet, start omgående och samtliga aktiviteter är genomförda senast Kultur- och värderingsprojektet beräknas pågå över samma tidshorisont.

14 Bilaga 4. Kostnader/budget Inom befintliga ramar. Rapportering och utvärdering Fortlöpande till kommunchefen

15 Bilaga 5. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 5 Syfte och frågeställning Utveckling av samarbete med Cityförening och handel. Intentionspunkten är: 7. Halmstads arbete med Cityföreningen och utvecklingen av handeln organiseras så att det främjar handelns tillväxt och utvecklare dialogen mellan kommunen, handeln och fastighetsägarna. Förslag på huvudmål 1-5 år: Öka handelskraften och stärka varumärket Halmstad som handelsstad. Förslag på delmål 1-3 år: UTVECKLING AV HANDELSOMRÅDEN PAKETERING OCH MARKNADSFÖRING TILL BESÖKARE HANDELSETABLERING Med syfte att ta reda på förutsättningar för att nå de målen vi har beskrivit behöver vi svara på följande frågeställningar: 1. Vad behöver förbättras för att stärka handeln i Halmstad? 2. Vad finns det för forum för dialog mellan aktörerna idag och vad saknas? 3. Hur ser handeln ut i Halmstad idag? Utbud, siffror, flöde. 4. Hur vill vi se Halmstad som handelsstad om 5 år? Andra utredningar/processer som skall beaktas 1. Cityutvecklingsprojektet Stadens Hjärta 2. Cityföreningens affärsplan 3. HNABs affärsplan Projektorganisation Uppdragsansvarig: Karolina Davidsson Projektledare: Bengt Andersson Projektgrupp: Mattias Bjellvi, Johan F Lundberg, Ida Andersson Referensgrupp: Svensk Handel, fastighetsägare, butiksägare

16 Bilaga 5. Tidplan Projektgruppen är formerad och har haft ett initialt möte 13 februari. Möten i denna grupp kommer att hållas varannan vecka, de två första mötena är inplanerade 21 februari och 9 mars. 4. Förslag överlämnat till kommunchefen KLU KS Kostnader/budget Initialt inom befintlig budget Rapport och utvärdering Fortlöpande till uppdragsansvarig. Till kommunchefen vid fastställda datum.

17 Bilaga 6. NÄRINGSLIVSUTREDNING DELPROJEKT 6 Syfte och frågeställning Direktiv enligt projektplan för utveckling av kommunens näringslivsarbete avseende områdena skola, näringsliv och arbetsmarknad. Delprojektet skall adressera intentionspunkterna 9 och 11 samt samordnas med arbetet med KS verksamhetsmål inom Målområdet Näringsliv och Arbetsmarknad. Modell för kontakter mellan ungdomsutbildning och näringsliv även kallat den banbrytande modellen och arbetet som sker mellan ST, HNAB, UAF och BUF att utveckla denna modell. Intentionspunkterna är: 9. Kontakterna mellan skola och näringsliv fördjupas så att kontakten med arbetsmarknadens aktörer blir ett naturligt inslag för elever både i grund- och gymnasieskolan. 11. En sammanhållen funktion skapas för arbetsmarknadsrelaterande kontakter mellan kommun (inkl. skolorna) och näringsliv. Andra utredningar/processer som ska beaktas 1. Planeringsdirektiv med budget SMILE-projektet (Samordnare Skola-Närsamhälle) 3. Enkätundersökningar gjorda av HNAB och Vuxenutbildningen på företag sedan Utveckling av Teknik College 5. Förstudie Vård/Omsorgs- College 6. Pågående processer inom grundskola och gymnasieskola Projektorganisation Uppdragsansvarig: Annika Vannerberg, UAF Projektledare: Marina Zivojinovic, UAF Projektgrupp: Anna Hammarlund, UAF, Catarina Carlsson, BUF, Christina Agerlöv, UAF, Leili Lindwe, HNAB, Pär Henriksson, UAF. Tidplan Utredningen skall vara klar senast den 31 maj. 1. Förslag överlämnat till kommunchefen KLU KS

18 Bilaga 6. Projektgruppen är formerad och har haft ett initialt möte 13 februari. Möten i denna grupp kommer att hållas varannan vecka, de två första mötena är inplanerade 21 februari och 9 mars. Kostnader/budget Utredningsarbetet kommer att ske inom befintliga ramar. Marknadsföringsaktiviteter och punktinsatser kan under en initial period komma att kräva extra resurser, för vilka intentionen är att söka medel ur Ökade livschanser för unga avseende år Rapportering och utvärdering Fortlöpande till kommunchefen

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Professionell hantering av externa relationer

Professionell hantering av externa relationer Professionell hantering av externa relationer UniLink-rapport 2009:4 SAMMANFATTNING... 1 1 INLEDNING... 1 1.1 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) VAD ÄR DET?... 2 2 SYFTE OCH MÅL... 3 3 ORGANISATION...

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2013 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5 Målområde Leva och växa i Mora... 5 Målområde Hållbara Mora... 5

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind RAPPORT Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16

Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16 Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012 Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16 Innehållsförteckning Sida 1 Politik... 3 2 Förvaltningsövergripande... 4 3 Administrativa

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål... 2 2 Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen)...

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar:

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar: 1 (18) Datum 2014-03-25 Strategisk chef Charlotte Sjövall 0410-73 31 11, 0708-81 71 11 charlotte.sjovall@trelleborg.se Företagsklimat Bakgrund Med anledning av svaga resultat i bland annat Svenskt Näringslivs

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer