Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)"

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Datum: 8-9 november 2007 Plats: Norge, Ringnes gård Deltagare: SNS Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem, kontaktperson) Sune Haga (sekreterare) Danmark: Niels Elers Koch (styrelsemedlem, kontaktperson) Island: Jón Loftsson (styrelsemedlem) Adalsteinn Sigurgeirsson (styrelsemedlem, kontaktperson) Norge: Johannes Kolltveit (styrelsemedlem, kontaktperson) Hans Fredrik Hoen (suppleant) Olav Gislerud (ärende 16 och 21, programansvarig) Sverige: Håkan Wirtén (styrelsemedlem) Björn Skogh (suppleant) Jan Svensson (ställföreträdande suppleant) NMRS Lise Lykke Steffensen (seniorrådgivare) Gäster Magnus Thor, CAR-projektledare Per Gundersen, CAR-projektledare Jarkko Hantula, CAR-projektledare Pertti Hourunranta, SNS-evaluering (ärende 20) Øystein Johnsen, CAR-projektledare Thomas Randrup, CAR-projektledare

2 SNS styrelsemöte; 8-9 november, Saklista Sak 14/2007 Mötets öppnande och godkännande av föredragningslistan Sak 15/2007 Ny sekreterare Sak 16/2007 Presentation och genomgång av CAR-projekten (Olav) Sak 17/2007 Protokoll från styrelsemötet den 4-5 juni i Leirubakki, Island Sak 18/2007 Anmälningsärenden och referat Information från NMRS Eventuella övriga anmälningsärenden Sak 19/2007 Budget 2008 Sak 20/2007 SNS evaluering (Pertti Hourunranta) Sak 21/2007 Globaliseringsinitiativet (Lise-Lykke) Sak 22/2007 SNS, FTP och EU s 7. ramprogram (Nils) Sak 23/2007 SNS Arbetsprogram 2008 (Kari) Sak 24/2007 Övriga ärenden EFI regional kontor Norden (Liisa) 24.2 Ev. övriga övriga ärenden Sak 25/2007 Nytt från skogsbruket och skogsforskningen i de nordiska länderna Sak 26/2007 Nästa möte SNS styrelsemöte; 8-9 november 2007 Sak 14/2007 Mötets öppnande och godkännande av föredragningslistan Ordförande Kari Mielikäinen öppnade möten och konstaterande det beslutfört. Ordningsföljden för ärenden ändrades så att sak 20 flyttades fram till efter sak 16. Sak 18 och sak 25 avhandlades i bussen. Styrelsen godkände saklistan för mötet.

3 Sak 15/2007 Ny sekreterare Kontaktpersonerna fattade den beslut om att föreslå för SNS-styrelsen att forstmästare Sune Haga utses till SNS-sekreterare fram till den , inlett med prövotid. Haga ombads påbörja arbetet senast Benämningen för sekreterare inom NMRS är inte generalsekreterare. Styrelsen beslöt att välja Sune Haga till sekreterare fram till med en prövotid enligt arbetsavtalet. Sak 16/2007 Presentation och genomgång av CAR-projekten Vid tidigare möten har konstaterades att statusrapporterna för CAR-projekten inte ger en tillräckligt utförlig bild av nätverkens aktiviteter och användning av resurser. Det finns behov för tilläggsrapportering och bättre ekonomiuppföljning. Statusrapporterna har godkänts, men man beslöt vid senaste möte att kalla projektledarna för CARs till SNS's höstmöte 2007 för rapportering och i god tid innan höstmötet be dem om en utförligare ekonomisk rapport. Olav Gislerud hade kontaktat CAR-ledarna och glädjande nog kunde representanter för alla CAR-projekt komma till detta möte, trots den rätt korta förvarningen. Skriftliga rapporter hade insänts. Se mötesbilagorna 16.1., 16.2, 16.3 a-h. Per Gundersen presenterade CAR , Nordic Forestry Centre of Advanced Research on Environmental Services (Nordic Forestry CAR-ES ). Se presentationen i bilaga Projektet har haft en mångsidig inriktning och fått till stånd flera resultat. Beslöts att SNS föreslår att de delar i projektet som gäller skog och vatten samt kol, föreslås att presenteras vid skogsministerkonferensen i augusti Ett faktablad uppgörs inom projektet. Projektet anknyter till globaliseringen och klimatfrågorna. Thomas Randrup presenterade CAR , Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry serving Urbanised Societies (CARe for US ). Se presentationen i bilaga Projektet bygger på tidigare forskning och har många kontaktytor till andra projekt. Projektet samlar bra det som är på gång i Norden och de baltiska staterna. Diskuterades huruvida skogsägarnas perspektiv är tillräckligt framme. Øystein Johnsen presenterade CAR , Avansert nordisk forskernettverk for skogstrærnes genetikk och planteforedling (GENECAR ). Se presentationen i bilaga Øystein har tagit över projektet först i juli 2006, då tidigare ledaren fått andra uppgifter. Också i detta projekt tar koordineringen och möten en hel del tid, men i samverkan kan verkligt goda idéer gro, framhöll Øystein. Medel har dock blivit över. SNS bedömde att projektet nu är bra i gång och har öppnat bra samarbete med andra projekt, t.ex. PATHCAR. Magnus Thor presenterade CAR , OSCAR Operations Systems ( ). Se presentationen i bilaga Också här tar administrering och koordinering tid. Projektet har breda kontaktytor. Man har hittat synergier, kunnat undvika dubbelarbete och initiera nytt. OSCAR lever och är aktivt, topdown vid behov.

4 Jarkko Hantula presenterade CAR , Virtual Centre of Advanced Research in Forest Pathology (PATHCAR ). Se presentationen i bilaga Projektet startade senare än de övriga. Projektet fyller bra sin målsättning. Det finns så få forstpatologer i de nordiska länderna att ett samarbete är mycket lämpligt och ger mycket synergi. Trots vissa skillnader i naturen är likheterna fler. Projektet kan också snabbt ge vidare information. CAR - slutsatser Styrelsen fick höra välupplagda presentationer. SNS styrelsen tackade för bra rapporter. De presentationer som hade inkommit på förhand var överlag för långa och detaljrika. Mycket ofta fordras korta och koncentrerade rapporter från projekten, på kanske bara en sida. Styrelsen beslöt att efterlysa också en sådan sida från CARledarna, en "folkligare" rapport, med det centrala och med endast få och tydliga förkortningar. Denna är nödvändig för information "uppåt", till samarbetsparter och för årsrapporter. Samtidigt behövs den vanliga statusrapporten med kontaktuppgifter, vetenskaplig beskrivning och den viktiga ekonomiska delen. Man efterlyste också mer fokusering på den nordiska nyttan av samarbetet inom de olika CARs. Vidare påpekades att CAR-projekten tillämpar de ekonomiska bidragen på mycket olika sätt bl.a. vad gäller stipendier och stöd till studier. Det finns behov av gemensamma riktningslinjer. Sekrtariatet borde utarbeta direktiv för bruk av ekonomiska verksamhetsmedel, om stödet till deltagare från baltiska länder samt gemensamma mål för rapporteringen. Styrelsen beslöt att den till 2008 planerade evalueringen av CAR skjuts fram till Diskuterades möjligheten att göra den på ett förmånligare sätt, t.ex. med hjälp av självutvärdering uppföljd av Nordiska ministerrådets evaluerare och delvis som telefonintervju. Evalueringen tar fasta på de målsättningar som finns på CAR. Tyngdpunkten för evalueringen är att utvärdera den nordiska nytta projekten gör för forskningen. Den nordiska synergin är också grunden för CAR s berättigande. Styrelsen beslöt med tanke på att medel blivit över i CAR-projekt att något minska anslagen i budgeten 2008 för CAR med för GENECAR och för PATHCAR. Sak 17/2007 Protokoll från styrelsemötet den 4-5 juni i Leirubakki, Island Protokollet med bilagor har i sommar utsänts och kommenterats. Finns på intranet. Styrelsen godkände protokollet med den ändringen att bilagan här (17.2) också bifogas till protokollet från vårmötet i Island. Bilagan innehåller en skrivelse från NMRS om sekretariatet. Sak 18/2007 Anmälningsärenden och referat Lise Lykke Steffensen från NMRS informerade om aktuellt inom Nordiska rådet med beröringspunkter till SNS verksamheten. SNS bör följa med och i sin verksamhet vara uppmärksam på bl.a.:

5 * Kontakten till Nordforsk * Skogministermötet på Island ordnas i augusti Här kan vi föra fram CARprojektet med "skog och vatten" plus sakkunskap i frågor kring miljö, skog, globalisering och klimat. * Behov av eventuella ändringar i SNS stadgar * Jämställdhet Lise Lykke meddelade samtidigt att hon avgår som seniorrådgivare vid årsskiftet, då hon börjar på ett nytt jobb som avdelningschef i Danish Meat Association. Övriga anmälningsärenden fanns inte. Sak 19/2007 Budget 2008 Budgeten för 2008 minskar enligt NMRS med DKK, pengar skall i stället till globaliseringsinitiativet. NMRS meddelande innebär att anslaget för år 2008 är DKK är ca större än i det preliminära förslaget. Styrelsen beslöt att minska budgeten med för GENE-CAR och för PATHCAR och att avsätta för strategisk utveckling, globalisering mm. Anslaget for administration mm. minskar med I ny budget, bilaga 19.4, ingår ändringarna. Inkomna ansökningar om stöd till projket och nätverk samt ranking av dem finns i mötesbilagorna. Därtill har efter utsatt tid och kontaktmöte kommit en ansökan från Nordic-Baltic Network for Wood Science and Engineering. Styrelsen beslöt att förkasta ansökan enligt reglerna, den kan dock uppdateras och komma med igen som ansökan för Styrelsen godkände medel till följande nya projekt och nätverk: Projekt (kontaktperson, nummer, rubrik, medel) * Holmgren, Johan Ny teknologi för förbättrad information om virkesresurser - SNS-103 utveckling av ett integrerat informationssystem (WWNetprojekt IRIS), * Jönsson, Anna Maria Klimatförändringens potentiella påverkan på SNS-105 granbarkborren i Skandinavien (2008), * Witzell, Johanna Sustainable Management of North European Forests SNS-104 (SuMaNEF), preparation of FP7 proposal, EU-aktivitet, Nätverk *Bergsten, Urban *Hoen, Hans *Vapaavuori, Elina *Karlsson, Kristian N Workshop: Nordiskt-Baltiskt nätverk för doktorandutbildning i skogsskötsel, N Skandinavisk skogøkonomisk seminar (SSFE), N Network of Climate Change Risks on Forests ( ), N NOLTFOX. Utveckling och vidhållande av den nordeuropeiska databasen med skogliga långsiktiga fältförsök

6 *Eldhuset, Toril *Jonsson Bengt *Snorrason, Arnór *Baagøe, Jette *Kauppi, Pekka N How much do roots contribute to the C budget of forest soils? Nordic network on role of roots in the carbon budget of forest soils, Roots/C-budget soils, N Nordiska arbetsgruppen för boreala naturskogars historia - PRIFOR, N Seminar and meeting of the Nordic Co-operation Group for Forest Inventory, N Common roots, common future? Hensigten med netværket er at fremme erfaringsudvekslingen og skærpe bevidstheden om den fælles kulturarv, også indenfor skovbrugshistorien, N Cross-border biodiversity monitoring and conservation, Sak 20/2007 SNS evaluering En evaluering har beställts och är nu utförd. Pertti Hourunranta presenterade resultaten på mötet. Se mötesbilagan och presentationen i bilaga Bl.a. följande framkom: Norge är särdeles bra framme i många punkter. Överlag är vi är för dåligt kända och får få ansökningar. Vi har å andra sidan begränsat med medel att nyttja. Hur ligger resultaten i jämförelse med övriga organ i NMR? Sekretariatet frågar. Vad annat kan vi göra? Vi kan utnyttja de e-postadresser som användes för evalueringen för information i vår om ansökningar mm. Nätverken är en viktig resurs och deras roll kan förbättras. Nätverkspersonerna har mera kontakt med talet institutioner, de är på möten, seminarier. De är viktiga ambassadörer. Hemsidan är nu jobbig att uppdatera, det borde göras enklare. Nyhetsbrev kunde göras, om resurser finns. Tydligare, kortare information från projekten, som diskuterades i sak 16 är också viktigt. Styrelsen noterade evalueringen till kännedom. Sak 21/2007 Globaliseringsintiativet Lise-Lykke Steffensen från NMR presenterade globaliseringsinitiativet. De nordiska statsministrarna beslöt den juni 2007, att man i Nordiska Ministerrådet skulle igångsätta en större satsning med globalisering, som det övergripande temat. Statsministrarna beslöt att avsätta 60 MDKK från NMR's budget år 2008 till globaliseringsinitiativet. SNS har möjlighet att komma med förslag och ansökningar till detta stora anslag. Det arbetas under temat FoU på ett förslag om "toppforskning" och det arbetas under klimat, energi och miljö för att få ett överordnat ramprogram för förnybara resurser. Det är viktigt, att SNS indras och bidrar till globaliseringsarbetet genom NMRS. Inom december bör programmet för toppforskning i norden utformas i teman miljö och klimat. Nordforsk och NIC utarbetar en strategi. Styrelsen beslöt att Johs Kollveit kontaktar organisationerna för att SNS skall få med synpunkter.

7 Konkurrensen är hård och det är bråttom. Detta är en väg för att få globaliseringspengar. Vidare uppgörs ett ramprogram för konsekvenserna av klimatförändringar på naturresurser och mat. Förslag skall vara NRMS till handa 22 november och det är således mycket bråttom. Styrelsen beslöt att ge Kari och Liisa i uppgift att hitta en person från Metla som skriver förslag från SNS. Bioenergi, utökad användning av träprodukter, skogens upptag och lagring av koldioxid är teman som tas upp. Biofuel workshop den 14 maj 2008 mellan IEA Bioenergy og Nordisk Energiforskning hålls utanför SNS direkta medverkan. Sak 22/2007 SNS, FTP och EU s 7. ramprogram Niels Elers Koch presenterade snabbt en kort information om Forest-Based Sector Technology Platform (FTP) och SNS s möjligheter för att stöda FTP i påverkan av EU s sjunde ramprogram. Som mötesbilaga fanns en powerpoint-presentation av Dr. Andreas Kleinschmit von Lengefeld, Project Secretary FTP. Disse drøftelser af, hvorledes vi fra Norden bedst muligt kan påvirke EU s forskningsprogrammer inden for den skov-baserede sektor, skal ses i sammemhæng med det notat, som Liisa Saarenmaa ville lave om at styrke SNS s position i så henseende ved at gøre SNS til et regionalt center knyttet til European Forest Institute, hvilket vil styrke vores muligheder betydeligt framhöll Niels. Styrelsen beslöt att SNS skall lobba vidare och stöda FTP s insats i detta avseende. Forskningsagendor från de olika länderna är till hjälp. Sak 23/2007 SNS Arbetsprogram 2008 Arbetsprogrammet bygger på den nya strategin. Globalisering ingår som ny sak i några skrivningar. Därtill bör ingå korrigerade budgetsiffror, mera beskrivning av CAR och nätverk samt omnämnande om kontakten till NICe, Nordforsk, EFI och det nordiska skogsministermötet. Arbetsprogrammet i övrigt godkändes. Styrelsen beslöt att ordförande och sekreterare genast gör nödvändiga ändringar i arbetsprogrammet. Det omarbetade arbetsprogrammet är som bilaga Sak 24/2007 Övriga ärenden Liisa Saarenmaa presenterade planerna på ett regionalt EFI kontor i Norden. Föredraget finns som mötesbilaga. Kontoret kan innebära stora förändringar och även möjligheter för SNS. Från norsk sida ifrågasattes om nordiska SNS-medel kan brukas för att stöda en internationell organisation som EFI. En alternativ modell vore att de nordiska länderna finansierar ett regionalt EFI kontor med nationella medel,

8 medan SNS jobbar med att samordna och utarbeta ansökan. Kontoret kan även eventuellt utgöra ett framtida fast sekretariat. Styrelsen beslöt att göra ett Letter of Intent till EFI senast den 15 januari. Liisa gör ett förslag och utformar skrivelsen i samråd med kontaktpersonerna. Efter detta brev kommer senare att finnas tid för styrelsen att diskutera ärendet med början på vårmötet. Sak 25/2007 Nytt från skogsbruket och skogsforskningen i de nordiska länderna Enligt kutymen gav SNS-kontaktpersonerna m.fl. en kort presentation av nyheter från sitt eget land. Vi fick höra intressanta inlägg: virkesmarknaden, forskningsanslag, ÄK-FJLS-mötet, Europamötet, skogsprogram, islänningarnas lagförändringar m.m. Sak 26/2007 Nästa möte Beslöts att hålla vårmöte (ankomst 20.5 på kvällen) i Visby på Gotland. Håkan Wirtén ordnar utrymmen och övrigt program. Niels Elers Koch informerade om att IUFRO s Management Committee kommer att hålla sitt möte på Island sista veckan i juni 2009 och att det kunde kombineras med SNS-styrelsemöte Ordförande avslutade mötet och tackade för livligt deltagande och värdefulla synpunkter.

Styrelsemöten och konferenser 2003/början 2004. NOVAs manual Övriga meddelanden om NOVA ansökningar mm.

Styrelsemöten och konferenser 2003/början 2004. NOVAs manual Övriga meddelanden om NOVA ansökningar mm. Styrelsemöte nr 30 Den 20 januari hålls NOVAs styrelsemöte på KVL i möteslokalen H 139, som ligger i hovedbygningen Bülowsvej 17, 1. sal (dvs en trappe op), kl 10.00-16.30. Föredragningslista Pkt Tid Innehåll

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012 1 Datum 2012-12-10 Diarienr. 2009-3170 Enheten för Skogspolicy och Analys Thorsten Celander Skogsstyrelsens slutrapport Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

NES-styrelsemöte 29/3-30/3 2008

NES-styrelsemöte 29/3-30/3 2008 Formatted NES-styrelsemöte 29/3-30/3 2008 Sted: Erik Eriksensgade 4, 5. sal, Köbenhavn Tid: 29. mars, kl. 15.00-18.40 30. mars, kl. 09.00-16.00 Deltagare: Berglind Helgadóttir, Christina Jonsson, Edvin

Läs mer

Innovationssystem för en lärande bygd

Innovationssystem för en lärande bygd Innovationssystem för en lärande bygd rapport från en förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU s 6:e ramprogram på temat lärande bygd DENNA STUDIE ÄR FINANSIERAD AV Projektet har pågått under

Läs mer

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012

Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Konferensdokumentation Innehåll Inledning 3 Referat

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Professionell hantering av externa relationer

Professionell hantering av externa relationer Professionell hantering av externa relationer UniLink-rapport 2009:4 SAMMANFATTNING... 1 1 INLEDNING... 1 1.1 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) VAD ÄR DET?... 2 2 SYFTE OCH MÅL... 3 3 ORGANISATION...

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA

GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA 14 Gränshinderrådets årsrapport 2014 med kommentarer från de nordiska regeringarna ISBN 978-92-893-3919-3 (PRINT) ISBN 978-92-893-3920-9

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Styrelsen konstituerade sig själv. Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande.

Styrelsen konstituerade sig själv. Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Reykjavik, 7-9 februari 2009 Närvarande Annika Sillander, ordförande Ingerid Straume, styrelsemedlem Claus Krogholm, styrelsemedlem Ágúst Þór Árnason, styrelsemedlem Gunnel

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

North Sweden European Office Mål, arbetssätt och organisation, inklusive finansiering 2009-2013

North Sweden European Office Mål, arbetssätt och organisation, inklusive finansiering 2009-2013 Cirkulär 1-08 Expedierad 2008-03-06 Kommunstyrelsen North Sweden European Office Mål, arbetssätt och organisation, inklusive finansiering 2009-2013 NORDREGIO har på ägarnas uppdrag genomfört utvärdering

Läs mer