Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)"

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Datum: 8-9 november 2007 Plats: Norge, Ringnes gård Deltagare: SNS Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem, kontaktperson) Sune Haga (sekreterare) Danmark: Niels Elers Koch (styrelsemedlem, kontaktperson) Island: Jón Loftsson (styrelsemedlem) Adalsteinn Sigurgeirsson (styrelsemedlem, kontaktperson) Norge: Johannes Kolltveit (styrelsemedlem, kontaktperson) Hans Fredrik Hoen (suppleant) Olav Gislerud (ärende 16 och 21, programansvarig) Sverige: Håkan Wirtén (styrelsemedlem) Björn Skogh (suppleant) Jan Svensson (ställföreträdande suppleant) NMRS Lise Lykke Steffensen (seniorrådgivare) Gäster Magnus Thor, CAR-projektledare Per Gundersen, CAR-projektledare Jarkko Hantula, CAR-projektledare Pertti Hourunranta, SNS-evaluering (ärende 20) Øystein Johnsen, CAR-projektledare Thomas Randrup, CAR-projektledare

2 SNS styrelsemöte; 8-9 november, Saklista Sak 14/2007 Mötets öppnande och godkännande av föredragningslistan Sak 15/2007 Ny sekreterare Sak 16/2007 Presentation och genomgång av CAR-projekten (Olav) Sak 17/2007 Protokoll från styrelsemötet den 4-5 juni i Leirubakki, Island Sak 18/2007 Anmälningsärenden och referat Information från NMRS Eventuella övriga anmälningsärenden Sak 19/2007 Budget 2008 Sak 20/2007 SNS evaluering (Pertti Hourunranta) Sak 21/2007 Globaliseringsinitiativet (Lise-Lykke) Sak 22/2007 SNS, FTP och EU s 7. ramprogram (Nils) Sak 23/2007 SNS Arbetsprogram 2008 (Kari) Sak 24/2007 Övriga ärenden EFI regional kontor Norden (Liisa) 24.2 Ev. övriga övriga ärenden Sak 25/2007 Nytt från skogsbruket och skogsforskningen i de nordiska länderna Sak 26/2007 Nästa möte SNS styrelsemöte; 8-9 november 2007 Sak 14/2007 Mötets öppnande och godkännande av föredragningslistan Ordförande Kari Mielikäinen öppnade möten och konstaterande det beslutfört. Ordningsföljden för ärenden ändrades så att sak 20 flyttades fram till efter sak 16. Sak 18 och sak 25 avhandlades i bussen. Styrelsen godkände saklistan för mötet.

3 Sak 15/2007 Ny sekreterare Kontaktpersonerna fattade den beslut om att föreslå för SNS-styrelsen att forstmästare Sune Haga utses till SNS-sekreterare fram till den , inlett med prövotid. Haga ombads påbörja arbetet senast Benämningen för sekreterare inom NMRS är inte generalsekreterare. Styrelsen beslöt att välja Sune Haga till sekreterare fram till med en prövotid enligt arbetsavtalet. Sak 16/2007 Presentation och genomgång av CAR-projekten Vid tidigare möten har konstaterades att statusrapporterna för CAR-projekten inte ger en tillräckligt utförlig bild av nätverkens aktiviteter och användning av resurser. Det finns behov för tilläggsrapportering och bättre ekonomiuppföljning. Statusrapporterna har godkänts, men man beslöt vid senaste möte att kalla projektledarna för CARs till SNS's höstmöte 2007 för rapportering och i god tid innan höstmötet be dem om en utförligare ekonomisk rapport. Olav Gislerud hade kontaktat CAR-ledarna och glädjande nog kunde representanter för alla CAR-projekt komma till detta möte, trots den rätt korta förvarningen. Skriftliga rapporter hade insänts. Se mötesbilagorna 16.1., 16.2, 16.3 a-h. Per Gundersen presenterade CAR , Nordic Forestry Centre of Advanced Research on Environmental Services (Nordic Forestry CAR-ES ). Se presentationen i bilaga Projektet har haft en mångsidig inriktning och fått till stånd flera resultat. Beslöts att SNS föreslår att de delar i projektet som gäller skog och vatten samt kol, föreslås att presenteras vid skogsministerkonferensen i augusti Ett faktablad uppgörs inom projektet. Projektet anknyter till globaliseringen och klimatfrågorna. Thomas Randrup presenterade CAR , Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry serving Urbanised Societies (CARe for US ). Se presentationen i bilaga Projektet bygger på tidigare forskning och har många kontaktytor till andra projekt. Projektet samlar bra det som är på gång i Norden och de baltiska staterna. Diskuterades huruvida skogsägarnas perspektiv är tillräckligt framme. Øystein Johnsen presenterade CAR , Avansert nordisk forskernettverk for skogstrærnes genetikk och planteforedling (GENECAR ). Se presentationen i bilaga Øystein har tagit över projektet först i juli 2006, då tidigare ledaren fått andra uppgifter. Också i detta projekt tar koordineringen och möten en hel del tid, men i samverkan kan verkligt goda idéer gro, framhöll Øystein. Medel har dock blivit över. SNS bedömde att projektet nu är bra i gång och har öppnat bra samarbete med andra projekt, t.ex. PATHCAR. Magnus Thor presenterade CAR , OSCAR Operations Systems ( ). Se presentationen i bilaga Också här tar administrering och koordinering tid. Projektet har breda kontaktytor. Man har hittat synergier, kunnat undvika dubbelarbete och initiera nytt. OSCAR lever och är aktivt, topdown vid behov.

4 Jarkko Hantula presenterade CAR , Virtual Centre of Advanced Research in Forest Pathology (PATHCAR ). Se presentationen i bilaga Projektet startade senare än de övriga. Projektet fyller bra sin målsättning. Det finns så få forstpatologer i de nordiska länderna att ett samarbete är mycket lämpligt och ger mycket synergi. Trots vissa skillnader i naturen är likheterna fler. Projektet kan också snabbt ge vidare information. CAR - slutsatser Styrelsen fick höra välupplagda presentationer. SNS styrelsen tackade för bra rapporter. De presentationer som hade inkommit på förhand var överlag för långa och detaljrika. Mycket ofta fordras korta och koncentrerade rapporter från projekten, på kanske bara en sida. Styrelsen beslöt att efterlysa också en sådan sida från CARledarna, en "folkligare" rapport, med det centrala och med endast få och tydliga förkortningar. Denna är nödvändig för information "uppåt", till samarbetsparter och för årsrapporter. Samtidigt behövs den vanliga statusrapporten med kontaktuppgifter, vetenskaplig beskrivning och den viktiga ekonomiska delen. Man efterlyste också mer fokusering på den nordiska nyttan av samarbetet inom de olika CARs. Vidare påpekades att CAR-projekten tillämpar de ekonomiska bidragen på mycket olika sätt bl.a. vad gäller stipendier och stöd till studier. Det finns behov av gemensamma riktningslinjer. Sekrtariatet borde utarbeta direktiv för bruk av ekonomiska verksamhetsmedel, om stödet till deltagare från baltiska länder samt gemensamma mål för rapporteringen. Styrelsen beslöt att den till 2008 planerade evalueringen av CAR skjuts fram till Diskuterades möjligheten att göra den på ett förmånligare sätt, t.ex. med hjälp av självutvärdering uppföljd av Nordiska ministerrådets evaluerare och delvis som telefonintervju. Evalueringen tar fasta på de målsättningar som finns på CAR. Tyngdpunkten för evalueringen är att utvärdera den nordiska nytta projekten gör för forskningen. Den nordiska synergin är också grunden för CAR s berättigande. Styrelsen beslöt med tanke på att medel blivit över i CAR-projekt att något minska anslagen i budgeten 2008 för CAR med för GENECAR och för PATHCAR. Sak 17/2007 Protokoll från styrelsemötet den 4-5 juni i Leirubakki, Island Protokollet med bilagor har i sommar utsänts och kommenterats. Finns på intranet. Styrelsen godkände protokollet med den ändringen att bilagan här (17.2) också bifogas till protokollet från vårmötet i Island. Bilagan innehåller en skrivelse från NMRS om sekretariatet. Sak 18/2007 Anmälningsärenden och referat Lise Lykke Steffensen från NMRS informerade om aktuellt inom Nordiska rådet med beröringspunkter till SNS verksamheten. SNS bör följa med och i sin verksamhet vara uppmärksam på bl.a.:

5 * Kontakten till Nordforsk * Skogministermötet på Island ordnas i augusti Här kan vi föra fram CARprojektet med "skog och vatten" plus sakkunskap i frågor kring miljö, skog, globalisering och klimat. * Behov av eventuella ändringar i SNS stadgar * Jämställdhet Lise Lykke meddelade samtidigt att hon avgår som seniorrådgivare vid årsskiftet, då hon börjar på ett nytt jobb som avdelningschef i Danish Meat Association. Övriga anmälningsärenden fanns inte. Sak 19/2007 Budget 2008 Budgeten för 2008 minskar enligt NMRS med DKK, pengar skall i stället till globaliseringsinitiativet. NMRS meddelande innebär att anslaget för år 2008 är DKK är ca större än i det preliminära förslaget. Styrelsen beslöt att minska budgeten med för GENE-CAR och för PATHCAR och att avsätta för strategisk utveckling, globalisering mm. Anslaget for administration mm. minskar med I ny budget, bilaga 19.4, ingår ändringarna. Inkomna ansökningar om stöd till projket och nätverk samt ranking av dem finns i mötesbilagorna. Därtill har efter utsatt tid och kontaktmöte kommit en ansökan från Nordic-Baltic Network for Wood Science and Engineering. Styrelsen beslöt att förkasta ansökan enligt reglerna, den kan dock uppdateras och komma med igen som ansökan för Styrelsen godkände medel till följande nya projekt och nätverk: Projekt (kontaktperson, nummer, rubrik, medel) * Holmgren, Johan Ny teknologi för förbättrad information om virkesresurser - SNS-103 utveckling av ett integrerat informationssystem (WWNetprojekt IRIS), * Jönsson, Anna Maria Klimatförändringens potentiella påverkan på SNS-105 granbarkborren i Skandinavien (2008), * Witzell, Johanna Sustainable Management of North European Forests SNS-104 (SuMaNEF), preparation of FP7 proposal, EU-aktivitet, Nätverk *Bergsten, Urban *Hoen, Hans *Vapaavuori, Elina *Karlsson, Kristian N Workshop: Nordiskt-Baltiskt nätverk för doktorandutbildning i skogsskötsel, N Skandinavisk skogøkonomisk seminar (SSFE), N Network of Climate Change Risks on Forests ( ), N NOLTFOX. Utveckling och vidhållande av den nordeuropeiska databasen med skogliga långsiktiga fältförsök

6 *Eldhuset, Toril *Jonsson Bengt *Snorrason, Arnór *Baagøe, Jette *Kauppi, Pekka N How much do roots contribute to the C budget of forest soils? Nordic network on role of roots in the carbon budget of forest soils, Roots/C-budget soils, N Nordiska arbetsgruppen för boreala naturskogars historia - PRIFOR, N Seminar and meeting of the Nordic Co-operation Group for Forest Inventory, N Common roots, common future? Hensigten med netværket er at fremme erfaringsudvekslingen og skærpe bevidstheden om den fælles kulturarv, også indenfor skovbrugshistorien, N Cross-border biodiversity monitoring and conservation, Sak 20/2007 SNS evaluering En evaluering har beställts och är nu utförd. Pertti Hourunranta presenterade resultaten på mötet. Se mötesbilagan och presentationen i bilaga Bl.a. följande framkom: Norge är särdeles bra framme i många punkter. Överlag är vi är för dåligt kända och får få ansökningar. Vi har å andra sidan begränsat med medel att nyttja. Hur ligger resultaten i jämförelse med övriga organ i NMR? Sekretariatet frågar. Vad annat kan vi göra? Vi kan utnyttja de e-postadresser som användes för evalueringen för information i vår om ansökningar mm. Nätverken är en viktig resurs och deras roll kan förbättras. Nätverkspersonerna har mera kontakt med talet institutioner, de är på möten, seminarier. De är viktiga ambassadörer. Hemsidan är nu jobbig att uppdatera, det borde göras enklare. Nyhetsbrev kunde göras, om resurser finns. Tydligare, kortare information från projekten, som diskuterades i sak 16 är också viktigt. Styrelsen noterade evalueringen till kännedom. Sak 21/2007 Globaliseringsintiativet Lise-Lykke Steffensen från NMR presenterade globaliseringsinitiativet. De nordiska statsministrarna beslöt den juni 2007, att man i Nordiska Ministerrådet skulle igångsätta en större satsning med globalisering, som det övergripande temat. Statsministrarna beslöt att avsätta 60 MDKK från NMR's budget år 2008 till globaliseringsinitiativet. SNS har möjlighet att komma med förslag och ansökningar till detta stora anslag. Det arbetas under temat FoU på ett förslag om "toppforskning" och det arbetas under klimat, energi och miljö för att få ett överordnat ramprogram för förnybara resurser. Det är viktigt, att SNS indras och bidrar till globaliseringsarbetet genom NMRS. Inom december bör programmet för toppforskning i norden utformas i teman miljö och klimat. Nordforsk och NIC utarbetar en strategi. Styrelsen beslöt att Johs Kollveit kontaktar organisationerna för att SNS skall få med synpunkter.

7 Konkurrensen är hård och det är bråttom. Detta är en väg för att få globaliseringspengar. Vidare uppgörs ett ramprogram för konsekvenserna av klimatförändringar på naturresurser och mat. Förslag skall vara NRMS till handa 22 november och det är således mycket bråttom. Styrelsen beslöt att ge Kari och Liisa i uppgift att hitta en person från Metla som skriver förslag från SNS. Bioenergi, utökad användning av träprodukter, skogens upptag och lagring av koldioxid är teman som tas upp. Biofuel workshop den 14 maj 2008 mellan IEA Bioenergy og Nordisk Energiforskning hålls utanför SNS direkta medverkan. Sak 22/2007 SNS, FTP och EU s 7. ramprogram Niels Elers Koch presenterade snabbt en kort information om Forest-Based Sector Technology Platform (FTP) och SNS s möjligheter för att stöda FTP i påverkan av EU s sjunde ramprogram. Som mötesbilaga fanns en powerpoint-presentation av Dr. Andreas Kleinschmit von Lengefeld, Project Secretary FTP. Disse drøftelser af, hvorledes vi fra Norden bedst muligt kan påvirke EU s forskningsprogrammer inden for den skov-baserede sektor, skal ses i sammemhæng med det notat, som Liisa Saarenmaa ville lave om at styrke SNS s position i så henseende ved at gøre SNS til et regionalt center knyttet til European Forest Institute, hvilket vil styrke vores muligheder betydeligt framhöll Niels. Styrelsen beslöt att SNS skall lobba vidare och stöda FTP s insats i detta avseende. Forskningsagendor från de olika länderna är till hjälp. Sak 23/2007 SNS Arbetsprogram 2008 Arbetsprogrammet bygger på den nya strategin. Globalisering ingår som ny sak i några skrivningar. Därtill bör ingå korrigerade budgetsiffror, mera beskrivning av CAR och nätverk samt omnämnande om kontakten till NICe, Nordforsk, EFI och det nordiska skogsministermötet. Arbetsprogrammet i övrigt godkändes. Styrelsen beslöt att ordförande och sekreterare genast gör nödvändiga ändringar i arbetsprogrammet. Det omarbetade arbetsprogrammet är som bilaga Sak 24/2007 Övriga ärenden Liisa Saarenmaa presenterade planerna på ett regionalt EFI kontor i Norden. Föredraget finns som mötesbilaga. Kontoret kan innebära stora förändringar och även möjligheter för SNS. Från norsk sida ifrågasattes om nordiska SNS-medel kan brukas för att stöda en internationell organisation som EFI. En alternativ modell vore att de nordiska länderna finansierar ett regionalt EFI kontor med nationella medel,

8 medan SNS jobbar med att samordna och utarbeta ansökan. Kontoret kan även eventuellt utgöra ett framtida fast sekretariat. Styrelsen beslöt att göra ett Letter of Intent till EFI senast den 15 januari. Liisa gör ett förslag och utformar skrivelsen i samråd med kontaktpersonerna. Efter detta brev kommer senare att finnas tid för styrelsen att diskutera ärendet med början på vårmötet. Sak 25/2007 Nytt från skogsbruket och skogsforskningen i de nordiska länderna Enligt kutymen gav SNS-kontaktpersonerna m.fl. en kort presentation av nyheter från sitt eget land. Vi fick höra intressanta inlägg: virkesmarknaden, forskningsanslag, ÄK-FJLS-mötet, Europamötet, skogsprogram, islänningarnas lagförändringar m.m. Sak 26/2007 Nästa möte Beslöts att hålla vårmöte (ankomst 20.5 på kvällen) i Visby på Gotland. Håkan Wirtén ordnar utrymmen och övrigt program. Niels Elers Koch informerade om att IUFRO s Management Committee kommer att hålla sitt möte på Island sista veckan i juni 2009 och att det kunde kombineras med SNS-styrelsemöte Ordförande avslutade mötet och tackade för livligt deltagande och värdefulla synpunkter.

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) PROTOKOLL

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) PROTOKOLL Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) PROTOKOLL Datum: 13-14 november 2008 Plats: v. 21.11 DELTAGARE: SNS Tartu, Estland, Dorpat Hotell och bussen Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa

Läs mer

Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS)

Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS) Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS) Datum: 8 maj 2006 kl. 10.00-17.00 Plats: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, KVL. Konsistoriums mødesal, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C Danmark Deltagare:

Läs mer

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Datum: 13-14 november 2008 Plats: ver. 11.11 DELTAGARE: SNS Tartu, Estland, Dorpat Hotell och bussen Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa

Läs mer

Protokoll. SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte 1/2007. Datum: 4-5 juni 2007 Leirubakki, Island. Deltagare: SNS

Protokoll. SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte 1/2007. Datum: 4-5 juni 2007 Leirubakki, Island. Deltagare: SNS SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte 1/2007 Datum: 4-5 juni 2007 Plats: Leirubakki, Island Protokoll Deltagare: SNS Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem, kontaktperson)

Läs mer

SamNordisk Skogsforskning (SNS) Strategiplan 2007-2009. 1. Inledning

SamNordisk Skogsforskning (SNS) Strategiplan 2007-2009. 1. Inledning SamNordisk Skogsforskning (SNS) Strategiplan 2007-2009 Nordiska Ministerrådet (NMR) bildades 1971 som ett samarbetsforum för de nordiska ländernas regeringar. NMR framlägger förslag till Nordiska Rådets

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Datum: 21-22 maj 2008 Plats: Sverige, Visby Deltagare: SNS Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem, kontaktperson)

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Årsrapport för SamNordisk Skogsforskning (SNS) 2007

Årsrapport för SamNordisk Skogsforskning (SNS) 2007 Samnordisk Skogsforskning - SNS Årsrapport för SamNordisk Skogsforskning (SNS) 2007 Innehåll: 1. Resultatrapport 1.1. Verksamhetsområden... 1 Administration... 1 Forskningsprojekt... 2 Nätverksaktiviteter...

Läs mer

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008 Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008 Torsdagen den 28.8. kl. 8.30-16.30 Möteslokal: 1. MÖTET ÖPPNAS 2. GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 3. REFERATET

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS)

Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS) Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS) Datum: 1-2 december 2009 Plats: ver 20.11. DELTAGARE: Finland: Vörå-Maxmo och Jakobstad Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem,

Läs mer

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Datum: 4-5 juni 2007 Plats: Island SNS styrelsemöte; 4-5 juni Sak 01/2007 Godkänning av saklistan Sak 02/2007 Protokoll från styrelsemötet den 24 november 2006

Läs mer

Protokoll styrgruppsmøte september 2011

Protokoll styrgruppsmøte september 2011 Protokoll styrgruppsmøte september 2011 Torgeir Selle 09.09.2011 10:09 Protokoll / referat fra styringsgruppemøtet i Norge 3 august til 2. september 2011 Datum 1-2 september 2011 Tid kl. 09.00-20.00 (1

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 16. september 2008 Mødested Grand Hotel - møderum Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45

Läs mer

NOVA. Styrelsemöte nr 35. Styrelsen. Preliminär föredragningslista. Den 4 juni 2004, kl (ändrades till ) Hvanneyri, Island

NOVA. Styrelsemöte nr 35. Styrelsen. Preliminär föredragningslista. Den 4 juni 2004, kl (ändrades till ) Hvanneyri, Island NOVA Styrelsen Styrelsemöte nr 35 Den 4 juni 2004, kl. 14.00-18.00 (ändrades till 18.15-20.00) Hvanneyri, Island Preliminär föredragningslista Pkt Innehåll 1 Mötets öppnande Lars Moe 2 Agenda 3 NOVAs strategi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 20. februar 2009 Mødested MR-salen, Nordiska ministerrådet, Store Strandstræde 18, 1255 København Store Strandstræde

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

från välfärdsutskottet möte den 2 februari 2004 i Reykjavik, Island

från välfärdsutskottet möte den 2 februari 2004 i Reykjavik, Island Referat Köpenhamn den 13 februari 2004 J.nr.: 04-942-01 från välfärdsutskottet möte den 2 februari 2004 i Reykjavik, Island Lokal: Hotel Nordica, Möteslokal F Tid: kl. 09.00-10.45 Bilaga 1: deltagarförteckning

Läs mer

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Nordiska ministerrådet Presentation NVC Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Anniina Pirttimaa Rådgivare för hållbar utveckling Nordiska ministerrådets sekretariat State of the World 2013

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 Plats och tid Folkets Hus i Halden, 7 november, 2008 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Martin Carling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Från möte i Välfärdsutskottet den 23 september 2003 i Fredrikshavn, Danmark

Från möte i Välfärdsutskottet den 23 september 2003 i Fredrikshavn, Danmark Referat Köpenhamn den 15 oktober 2003 J.nr.:03-942-04 Från möte i Välfärdsutskottet den 23 september 2003 i Fredrikshavn, Danmark Lokal: Mötesrum 112 Tid: 09.00-12.00 Bilaga: Deltagarförteckning Ordföranden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 23 januari, 2009 kl. 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Clas-Åke

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Årsrapport för SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Årsrapport för SamNordisk Skogsforskning (SNS) Årsrapport för SamNordisk Skogsforskning (SNS) 2014 Styrelsemöte och besök på Processum i Örnsköldsvik (Sverige) på temat bioekonomi. Bilden är tagen från Varvsberget med utsikt över stad och fabriksområde.

Läs mer

Nya värdekedjor i skogen

Nya värdekedjor i skogen Nya värdekedjor i skogen Lisa Sennerby Forsse, Formas, Nordisk Skogskonferens, Danmark, Augusti 29-30 2005 Projekt Nya Värdekedjor i Skogen Uppdrag från Nordiska Ministerrådet Arbetet har letts av en referensgrupp

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSRÅD

LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSRÅD LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSRÅD Styrelsesammanträde 15 februari, 2012 kl. 10.00 15.00 KFS, World Trade Center, Stockholm Närvarande: Anmält förhinder: Adjungerande: Anmält förhinder: Inga Göransson (ordförande)

Läs mer

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 13-14 MARS 2008 I STOCKHOLM

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 13-14 MARS 2008 I STOCKHOLM Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 13-14 MARS 2008 I STOCKHOLM Torsdagen den 13.3. kl. 12.00-18.00 Fredagen den 14.3. kl. 9.00-13.00 Möteslokal: Stockholm,

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svensk Armaturindustri

Protokoll styrelsemöte Svensk Armaturindustri Protokoll styrelsemöte Svensk Armaturindustri 2013-02-08 Närvarande: Berndt Larsson Mikael Hansson Hans Hansson Åsa Hansson Villeroy&Boch Gustavsberg, ordförande Ostnor Durgo Svensk Armaturindustri, sekreterare

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S)

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-10:35 Beslutande Ledamöter Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Ersättare Björn Nyström (M) Övriga

Läs mer

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar.

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar. STADGAR Stadgar för NORDENS INSTITUT PÅ ÅLAND (NIPÅ), nedan kallad för institutionen. Stadgarna är fastställda av Nordiska ministerrådet (MR-K) den 23 oktober 2015, och gällande från den 1 januari 2016.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, 3 november, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

FORSÍÐA. Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden.

FORSÍÐA. Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden. FORSÍÐA Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden. Arbetsplan, avgränsningar, metod Dr. Grétar Thór Eythórsson Bifröst Handelshögskola

Läs mer

Den nye finske samarbetsministern Jan Vapaavuori presenterade sig och hälsade välkommen.

Den nye finske samarbetsministern Jan Vapaavuori presenterade sig och hälsade välkommen. GODKÄNT REFERAT Nordiska ministerrådet Till MR-SAM Kopia Från Nordiska ministerrådets sekretariat Store Strandstræde 18 DK-1255 Köpenhamn K Tfn +45 33 96 02 00 Fax +45 33 96 02 01 www.norden.org Ämne Referat

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 26. marts 2012 Mødested Hilton Meetings - Terminal 3 Københavns Lufthavn, 4. etasje, møtelokale heter

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISK VELFAERDSCENTER DANMARK (NVC DANMARK)

STADGAR FÖR NORDISK VELFAERDSCENTER DANMARK (NVC DANMARK) 1 STADGAR FÖR NORDISK VELFAERDSCENTER DANMARK (NVC DANMARK) Fastställda av Nordiska ministerrådet (MR-SAM på förslag från MR-S) den 10.desember 2008 och gällande från den 1 januari 2009. Samtidigt upphör

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS)

Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS) Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS) Datum: 29 juni - 1 juli 2009 Plats: Island: Reykjavik med närområde 29-30.6, Nupur 1.7 ver. 25.6.2009 DELTAGARE: SNS Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet Arni Bragason Det nordiska samarbetet Norden består av 5 självständiga länder (Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island) och 3 självständiga regioner (Färöarna, Åland och Grönland). Sammanlagt 25 miljoner

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan PROTOKOLL 1(10) Plats: Närvarande: ande: Föredragande: Sekreterare: Övriga närvarande: Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping Andreas Sturesson, ordförande, David Svensson, Hans-Göran Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Nordisk Ministerråd. Terrestra ekosystemgruppen (TEG) Årsrapport 2009. TEG 10-1-5a

ÅRSRAPPORT. Nordisk Ministerråd. Terrestra ekosystemgruppen (TEG) Årsrapport 2009. TEG 10-1-5a ÅRSRAPPORT TEG 10-1-5a Nordisk Ministerråd Til Kopi Fra Terrestra ekosystemgruppen (TEG) Emne Årsrapport 2009 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska Ministerrådet.

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska Ministerrådet. Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska Ministerrådet. Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Nordiska Ministerrådets sekretariat Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Att: 1. Projektnamn

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Informationsutbyte mellan studiestödsmyndigheterna erfarenheter och utvecklingsbehov.

Informationsutbyte mellan studiestödsmyndigheterna erfarenheter och utvecklingsbehov. 1 2 Informationsutbyte mellan studiestödsmyndigheterna erfarenheter och utvecklingsbehov. Vid den samnordiska konferensen i Reykjavik 1977 beslutades att införa en rapporteringsrutin mellan de nordiska

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Terrestra ekosystemgruppens arbete med friluftsliv Nordiska ministerrådet Jannica Pitkänen Brunnsberg, Oslo 2.6.2010

Terrestra ekosystemgruppens arbete med friluftsliv Nordiska ministerrådet Jannica Pitkänen Brunnsberg, Oslo 2.6.2010 Terrestra ekosystemgruppens arbete med friluftsliv Nordiska ministerrådet Jannica Pitkänen Brunnsberg, Oslo 2.6.2010 Quisquid enim sunt 1 Nordiska ministerrådet (NMR) De nordiska regeringarnas officiella

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

Nordisk Scoutkonferens 17-20.5.2012, Åbo Finland

Nordisk Scoutkonferens 17-20.5.2012, Åbo Finland Nordisk Scoutkonferens 17-20.5.2012, Åbo Finland Plats: Kongresscentrum hotell Linnasmäki (se: www.linnasmaki.fi/svenska) PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR DISKUSSION UNDER NSK MÖTET I OSLO 3-4.92011 torsdag 17.5

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Föreningen Station Linné

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Föreningen Station Linné Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Föreningen Station Linné Plats: Uppsala universitets Ekologiska forskningsstation Tid: den 1 februari 2008, kl. 9.00-11.00 Närvarande: Fredrik Ronquist,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta Sid 1 (6) Närvarande Professor Anders Blomberg (ordf) Docent Ulrich von Pawel- Rammingen, närvarande vid pp 129, 125 samt 130-140 Docent Erik Rosendahl Fo. stud Elin Wallsten Övriga närvarande Fak. samordn.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 Plats och tid Quality Hotel, Luleå, 19 augusti, 2009 kl. 18.00 20.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Nyheter från Bryssel

Nyheter från Bryssel Nyheter från Bryssel Läget i Bryssel just nu! Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Strategi för 2014-2017 Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Innehåll Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder... 2 Vision... 3 Målgrupper...

Läs mer

1 Öppnande av mötet kl. 12:12

1 Öppnande av mötet kl. 12:12 Styrelsemöte 04/16 Protokoll Plats: Handelshögskolan vid ÅA Datum: 08.2.2016 Klockslag: 12:00 Närvarande: Ordförande Linn Ekebom Vice ordförande Emma Blomqvist Sekreterare Julia Seffer Kassör Hannes Parkkinen

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Hjorten, Björnen 10.05-11.40 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Rob Eriksson

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Frågor för klimatanpassning i skogsbruket

Frågor för klimatanpassning i skogsbruket Frågor för klimatanpassning i skogsbruket Carina Keskitalo Professor i statsvetenskap, institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet, 901 87 Umeå. Tfn 090-786 50 80. Email Carina.Keskitalo@geography.umu.se

Läs mer

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid sektorprogram Nordens miljö i en ny tid Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Nordens miljö i en ny tid Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2422-9

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Medlemsmöte 2012-10-28

Medlemsmöte 2012-10-28 Medlemsmöte 2012-10-28 Dagordning 1 Val av mötesordförande. 2 Val av sekreterare och justeringsmän. 3 Dagordningens godkännande. 4 Lägesrapport. 5 Presentation av kanalisationsförslag. 6 Övriga ärenden.

Läs mer

UTKAST TILL REFERAT - NSK

UTKAST TILL REFERAT - NSK UTKAST TILL REFERAT - NSK Nordiska ministerrådet Till NSK Kopia Från Nordiska ministerrådets sekretariat Store Strandstræde 18 DK-1255 Köpenhamn K Tfn +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Ämne

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden PROTOKOLL 2016-08-23 KFN 66 Region Gotland kulturplan 2017-2020 Bilaga KFN 67 Övrigt ärende. Rapport från förvaltningschef PROTOKOLL Sammanträdesdag Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-02-13 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnéa Hjelte Kina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla Lindau

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Stadgar för Nordiska Ergonomisällskapet

Stadgar för Nordiska Ergonomisällskapet Stadgar för Nordiska Ergonomisällskapet Stadgeändringar gjorda av NES-styrelse på NES årsmöte 2008 Innehållsförteckning 1. SÄLLSKAPETS NAMN... 3 2. SÄLLSKAPETS SAMMANSÄTTNING... 3 3. SÄLLSKAPETS MÅLSÄTTNING...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Pär Weihed Professor in Ore Geology Director CAMM (Centre of advanced mining and metallurgy) par.weihed@ltu.se

Pär Weihed Professor in Ore Geology Director CAMM (Centre of advanced mining and metallurgy) par.weihed@ltu.se Pär Weihed Professor in Ore Geology Director CAMM (Centre of advanced mining and metallurgy) par.weihed@ltu.se Två satsningar från Nordiska Ministerrådet: NordMin Nordisk Mastersutbildning Bakgrund och

Läs mer