Protokoll. SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte 1/2007. Datum: 4-5 juni 2007 Leirubakki, Island. Deltagare: SNS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte 1/2007. Datum: 4-5 juni 2007 Leirubakki, Island. Deltagare: SNS"

Transkript

1 SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte 1/2007 Datum: 4-5 juni 2007 Plats: Leirubakki, Island Protokoll Deltagare: SNS Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem, kontaktperson) Pauline Stenberg (sekreterare) Danmark: Niels Elers Koch (styrelsemedlem, kontaktperson) Jens Kristian Poulsen (suppleant) Island: Jón Loftsson (styrelsemedlem) Adalsteinn Sigurgeirsson (suppleant, kontaktperson) Norge: Johannes Kolltveit (styrelsemedlem, kontaktperson) Olav Gislerud (ställföreträdande suppleant) Sverige: Håkan Wirtén (styrelsemedlem) Jan Svensson (ställföreträdande suppleant) Färöarna Tróndur Leivsson (observatör) NMRS Tryggvi Felixson (avdelningschef) Lise Lykke Steffensen (seniorrådgivare) Gäster Hreinn Óskarsson

2 Förslag till saklista Sak 01/2007 Sak 02/2007 Sak 03/2007 Mötets öppnande och godkännande av saklistan Protokoll från styrelsemötet den 24 november 2006 i Lahtis Anmälningsärenden och referat 03.1 Årsrapport SNS Ekonomisk översikt för Information från NMRS 03.4 Information från möte mellan SNS och NKJ Nytt om tidskrifterna SJFR och WMSE Lägesrapport kring WoodWisdom-Net Sak 04/2007 Programkontrakt och resultatavtal Sak 05/2007 SNS's arbetsform och resursanvändning Sak 06/2007 Söknadsutlysning för 2008 Sak 07/2007 Sak 08/2007 Sak 09/2007 Sak 10/2007 Sak 11/2007 Sak 12/2007 Sak 13/2007 Rapporteringar Nätverk SNS-projekt CAR Samarbete med NordForsk och NICe SNS evaluering Projektet med SNS-Web Övriga ärenden Nytt från skogsbruket och skogsforskningen i de nordiska länderna Nästa möte

3 Protokoll Sak 01/2007 Mötets öppnande och godkännande av saklistan SNS's ordförande Kari Mielikäinen öppnade mötet och önskade deltagarna välkomna. Saklistan godkändes med följande ändringar: Beslöts behandla Samarbete med NordForsk och NICe (punkt 08/2007 i förslag till saklista) som Sak 06 i omedelbar anknytning till Sak 05/2007: SNS's arbetsform och resursanvändning. Under Övriga ärenden tillkom uppdrag till SNS från ÄK-FJLS's möte i Helsingfors den 31 maj 2007 om uppföljning av skogsministerkonferensen 2005 (Sak 11) och Samarbete med EU (Sak 12). Sak 02/2007 Genomgång av protokollet från SNS's styrelsemöte den 24 november 2006 i Lahtis, Finland Protokollet godkändes utan ändringar. Sak 03/2007 Anmälningsärenden och referat 03.1 Årsrapport SNS 2006 SNS's årsrapport för 2006 presenterades för Nordiska Ministerrådet (NMR) vid ett möte den 17 april i NMR's sekretariat (NMRS). Från NMRS deltog Tryggvi Felixson, Lise Lykke Steffensen, Sören Juel Andersen och Merete Madslund. SNS var representerat av Kari Mielikäinen och Pauline Stenberg. Årsrapporten är godkänd av NMRS och ÄK-FJLS (Skogsbruk). Ur referatet från årsrapporteringsmötet (som förelåg som mötesbilaga) framgår bl.a. att NMRS varit nöjd med hur SNS uppfyllt sina resultatmål och skötseln av ekonomin, men att man tyckte att SNS kunde vara mer aktiv i sin kommunikation och resultatförmedling. Vidare ansåg NMRS att redogörelsen för CARs, nätverk och EU-aktiviteter varit väl knapp och önskade att SNS skulle utarbeta ett tillägg till årsrapporten angående status för dessa. NMRS betonade även vikten av handlingsplanen för likställdhet som används som styrningsdokument av alla samarbetsorgan under jord- och skogsbrukssektorn, och uppmanade SNS att på ett styrelsemöte dryfta likställdhetsproblematiken. Beslöts att likställdhetsproblematiken tas upp till diskussion vid nästa styrelsemöte hösten Ekonomisk översikt för 2007 Sekreteraren gav en översikt av budgeteringen av medel för år Bidraget till SNS från NMR uppgår till MDKK eller euro och betalas i två rater. Den första raten (85 %) utbetalades i mitten av febuari och resterande 15 % utbetalas i juli. SNS's beviljningar för 2007 till FoU projekt ( euro), nätverksaktiviteter ( euro) och CARs ( ) uppgår till sammanlagt euro. Bidrag till NOVA är budgeterat till (högst) euro, och stöd till tidskrifterna SJFR och WMSE till sammanlagt euro. Ytterligare har SNS reserverat euro för

4 förnyelse av sina web-sidor, ca euro för evaluering av SNS och 6000 euro för projektevaluering. Administrationskostnaderna är budgeterade till euro eller ca 12% av årets totala beviljning från NMR. Budgeten uppvisar ett överskott (per dags dato icke disponerade medel) på ca euro som kan disponeras till nya aktiviteter Information från NMRS Seniorrådgivare Lise Lykke Steffesen berättade om följande ämnen: aktuella personskiften på NMRS, var Nordiska Ministerrådet har fått en ny generalsekreterare, Halldór Asgrimsson, och ny rådgivare för livsmedel, Lene Breum Larsen. Vidare har Erling Fimland tillträtt som tillfällig direktör för Nordiska Genbanken efter Bent Skovmands tragiska död. Mötet i ÄK-FJLS (skogsbruk) den maj 2007 Ministermötet den juni 2007 i Björneborg, Finland Etablering av Nordiska Genresurs Centret, som också omfattar skogsgenetiska resurser och skogsbruksplantor Fokusering av arbetet i Nordiska Ministerrådet och globaliseringsarbetet som kan få inflytande på arbetet i SNS. Arbetet med FoU i MR-FJLS, där SNS har kommit med ett inspel. På andra sektorområden är man långt framme i samarbetet med NordForsk och Nice. NMRS efterlyser i mycket hög grad skriftligt material om SNS. Mötet konstaterade att SNS inte fått inbjudan till ministermötet och att det är oklart varifrån en dylik invitation borde ha kommit. Information från senaste ÄK-FJLS möte den maj 2007 i Helsingfors behandlas nämare under övriga ärenden (Sak 11) Information från möte mellan SNS och NKJ Ordföranden informerade om ett möte mellan SNS och NKJ i Helsingfors den 2 maj 2007 där man diskuterade möjliga tema och uppläggning av gemensamma projekt. Befanns att SNS's och NKJ's resurser ensamma är marginella för att skapa mervärde i den aktuella forskningen om bioenergi men framkastades att ett gemensamt forskningsprogram kunde vara inom området Kulturlandskap. Bägge organisationerna söker också närmare samarbete med NordForsk och man beslöt inbjuda direktören för NordForsk, Liisa Hakamies-Blomqvist, till ett möte för att sondera hur SNS och NKJ bäst kunde medverka i NordForsk's olika satsningar. Mötet, som hölls den 28 maj i Helsingfors, behandlas under Sak Nytt om tidskrifterna SJFR och WMSE Ett nytt avtal mellan SNS och förlaget Taylor & Francis om utgivningen av Scandinavian Journal of Forest Research (SJFR) ingicks senaste år för perioden I styrelsen för SJFR representeras SNS av Liisa Saarenmaa och Pauline Stenberg, som (i enlighet med beslut från SNS's vårmöte 2006) tillsammans med redaktör Mats Hannerz (SJFR) och Eeva Korpilahti (Silva Fennica) dryftat olika alternativ till den nuvarande modellen för skötseln och utgivningen av SJFR och eventuellt samarbete med Silva Fennica. Förlaget Taylor & Francis har vid flera tillfällen uttryckt sitt intresse av att köpa upp Silva Fennica för att sedan eventuellt sammanslå tidskrifterna (SJFR och SF). Denna modell är fortsättningsvis dock inte ett

5 alternativ eftersom utgivarna för Silva Fennica vill bibehålla tidskriften i sin ägo och driva den som en icke-kommersiell tidskrift med fri elektronisk distribution ("open access"). Vad gäller utvecklingen av SJFR konstateras att tidskriften håller hög vetenskaplig kvalitet och att dess impact factor (0,911) visar svagt en stigande trend men är inte på samma nivå som CJFR (1.531), vilket har satts som mål. Nyhetssektionen News&Views fungerar bra och förmedlar aktivt nyheter från SNS's forskningsprojekt och nätverksaktiviteter. Årsrapporten från Scandivian Journal of Forest Research förelåg som mötesbilaga. Tidskriften Wood Material Science Engineering som startade 2006 utkom som planerat med 4 nummer i Volym 1. Det sammanlagda antalet vetenskapliga artiklar i tidskriftens första volym var dock endast 16, men kan antas stiga i och med att utbudet av artiklar har ökat. En evaluering av tidskriftens vetenskapliga nivå torde inte vara aktuell innan den har fått en etablerad status och erhåller sina första indikatorer (bl.a. impact factor) Lägesrapport kring WoodWisdom-Net Den första utlysningen i WoodWisdom-Net programmet inbringade 70 ansökningar inom forskningsområdena "Wood production and properties" och "New wood-based products, efficient processes and sustainable forestry". Dessa "första-stegs" ansökningar blev evaluerade t.o.m. slutet av februari 2007, och 44 av dem kallades att sända in en ansökan till fas två med tidsfrist den 30 april Enligt SNS's representant i WW-Net's steering committee, Olav Gislerud, uppfyllde 15 av ansökningarna i fas två det formella kravet för att kunna söka projektmedel från SNS (minst 3 nordiska land). Med ytterligare hänsyn tagen till söknadsinnehåll vs SNS's prioriteringar och SNS's begränsade budget har OG rekommenderat 2 projekt att söka stöd från SNS under förutsättning att dessa två projekt först godkänns av WWNet's evalueringspanel som håller möte 7-8 juni Sak 04/2007 Programkontrakt och resultatavtal Man behandlade och gjorde några små preciseringar till det senaste utkastet (från ; förelåg som mötesbilaga) till resultatavtal mellan SNS och NMR för perioden Resultatavtalet skall också vara en bilaga till det egentliga programkontraktet mellan SNS's värdinstitution (Metla) och NMR. Programkontraktet föreligger dock ännu inte och SNS's ordförande Kari Mielikäinen vidareförmedlade begäran från Metlas ledning om att nämnda kontrakt bör vara snabbt på plats om Metla förutsätts fortsätta ta ansvar för skötseln av sekretariatsfunktionen. Avdelningschef Tryggvi Felixson (NMRS) beklagade att uppgörandet av resultatavtal tagit så lång tid i anspråk, vilket enligt honom berodde på att den första versionen färdigställd av SNS i december 2006 inte varit tillfredsställande. Tryggvi tyckte inte att det föreligger något akut problem med skötseln/finansieringen av sekretariatsfunktionen i Metla emedan man har ett kontrakt för 2006 och NMR redan betalat in största delen av årets beviljning till Metla. SNS's sekreterare informerade mötet om att något giltigt, av NMR och Metla underskrivet programkontrakt, de facto inte funnits för år 2006 heller. Liisa Saarenmaa noterade det i hennes mening olagliga i situationen att Metla fungerat som värdinstitution för

6 SNS sekretariatet i 1,5 års tid utan ett giltigt kontrakt. Vidare fäste Liisa S uppmärksamhet vid att det i det nya utkastet till resultatavtal står att "Bestyrelsen ansætter i henhold til sine nuværende vedtægter selv sin sekretær efter forslag fra formanden" medan motsvarande sats i det tidigare resultavtalet ( ) lyder "Værtsinstitusjonen har ansvar for at det stilles til rådighet en sekretær med riktig kompetanseprofil". Johs Kollveit konstaterade att SNS inte är en juridisk person som kan ansätta personal medan Lise Lykke Steffensen vidhöll den nya formuleringen med hänvisning till SNS's stadgar. Konstaterades att programkontraktet med bilagor i sin nuvarande form innehåller en del otydligheter och motstridigheter med SNS's stadgar, och att det finns behov för en precisering av SNS's uppgifter och ansvar jämte NMRS's förväntningar på SNS. Resultatavtalet godkändes. NMRS förband sig att skicka utkast till programkontrakt så snart dess ekonomiavdelning genomgått avtalet. NMR ämnar ta initiativ till en genomgång av SNS's stadgar som avspeglar nya förväntningar och ramförutsättningar efter att det har etablerats en egen ämbetsmannakommitté för skogssektorn. Saken förväntas kunna behandlas på höstmötet Sak 05/2007 SNS's arbetsform och resursanvändning Mötet diskuterade SNS sekretariatets och styrelsens arbetsform och resursanvändning som efterlysts vid SNS's kontaktpersonmöte (referat från kontaktpersonmötet förelåg som mötesbilaga). Bakgrunden till denna diskussion var att det från NMRS (rådgivare Steffensen) och även från vissa av SNS's styrelsemedlemmar riktats kritik mot skötseln av SNS (sekretariatet) under Finlands period. På förfrågan av Niels Elers Koch bekräftade SNS's sekreterare, Pauline Stenberg, sin på kontaktpersonmötet framlagda uppfattning att 50 % arbetstid inte räcker till att sköta allt som från olika håll förväntas av SNS men klargjorde samtidigt att problemet till mindre del gällt skötseln av SNS-sekretariatets stadgeenliga uppgifter utan mera det att arbetsbördan vuxit p.g.a. ökade krav från NMRS kombinerat med bristfällig kommunikation/information från densamma. Som exempel nämnde PS resultatavtalet som redan sysselsatt både SNS sekretariatet och styrelsen i mer än ett halvt år och tagit i anspråk mycket arbetsresurser. Lise Lykke Steffensen uttryckte sin åsikt om att den stipulerade halvtidsansättningen för sekreterare i NMRS's underorganisationer inte utgjort problem för andra och inte heller för SNS under de tidigare perioderna, i Sverige och Norge. Styrelseledamöterna Niels Elers Koch, Håkan Wirtén och Johs Kolltveit framlade att resursuppbackningen från Norges Forskningsråd och Formas i Sverige varit större, d.v.s. att dessa använt egna resurser för upprätthållandet av SNS sekretariatet, och NEK undrade om någon annan organisation än Metla kunde vara SNS mer behjälplig i detta avseende. Finlands styrelseledamöter, Kari Mielikäinen och Liisa Saarenmaa, konstaterade för sin del att Metla såsom alla andra tänkbara finska värdorganisationer har resultatansvar för sin egen verksamhet och att kraven på SNS måste balanseras mot dess egna resurser. Ordförande KM föreslog att man skulle diskutera och till nästa styrelsemöte förbereda till behandling hur SNS kunde utvecklas/ stärkas via 1. Arbetsfördelning i styrelsen 2. Proritering av uppgifter och 3. Förmiskning av administration genom samarbete. Angående den sistnämnda punkten hänvisas till mötet med NordForsk (Sak 06) där

7 man preliminärt diskuterat om och i vilken mån NordForsk eventuellt kunde bistå SNS (och NKJ) med skötseln av sekretariatsfunktionen. Tryggvi Felixson konstaterade att NMRS till nästa möte i SNS ämnar samla upp de kritiska punkter som blev framlagda på mötet av NMRS, Norge och Danmark, och som man önskar rätta till. Beslöts att vid nästa möte ta till behandling frågan kring SNS's arbetsform och resursanvändning enligt ovannämnda modell. SNS's ordförande och sekreterare ombads till detta möte komma med föreslag till proriteringar. Sak 06/2007 Samarbete med NordForsk och NICe Ordförande rapporterade från mötet mellan SNS, NKJ och NordForsk (Liisa Hakamies-Blomqvist) som hölls i Helsingfors. (Memorandum från detta möte delades ut vid styrelsemötet). Två konkreta förslag att presenteras för godkännande i SNS's (och NKJ's) styrelse var initiativen från NordForsk att organisera en workshop kring informationsförmedling om forskning och att ta ansvaret över att organisera en workshop om behov och möjligheter till ett samnordiskt Kulturlandskapforskningsprogram enligt förslag från NKJ och SNS. SNS's styrelse uttryckte sin tillfredsställelse över att samarbetet med NordForsk kört igång och välkomnade initiativen till gemensamma workshops. Etablering av motsvarande kontakt och närmare samarbete med NICe efterlyses. Sak 07/2007 Söknadsutlysning 2008 Sekreteraren informerade om att söknadsutlysningen för 2008 med svarsfrist blivit uppdaterad med SNS's nya prioriteringar i strategiplanen för och att tidsfristen för ansökningarna om stöd till förberedning av EU-ansökningar ändrats till 1.9. som för de övriga ansökningarna. Detta i enlighet med vad som överenskommits på kontaktpersonmötet där man även beslöt att söknadsutlysningen i fortsättningen skall tas till behandling vid föregående års höstmöte. Mötet godkände att sekreteraren lägger in söknadsutlysningen på SNS's hemsidor. (Detta verkställdes den 8 juni 2007). Sak 08/2007 Rapporteringar Nätverk Från SNS-stödda nätverksaktiviteter hade rapporter inkommit enligt följande:

8 N Forskarnätverk för skogsföryngringsfrågor (Taneli Kolström) Forskarnätverket för skogsföryngringsfrågor (www.joensuu.fi/mekri/sns) arrangerade en workshop den 8-10 juni 2005 i Ås, Norge. I workshopen deltog 29 personer från 9 olika länder (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Kina) och 12 muntliga föredrag hölls. Vid mötet planerades också 3 doktorandkurser kring skogsföryngringsfrågor, att förverkligas med stöd från NordForsk. Den första av dessa kurser organiserades av prof. Urban Nilsson i oktober SNS-beviljningen på NOK täckte omkring 80% av kostnaderna för nätverksaktiviteten. Rapport och ekonomisk rapport från nätverkets aktiviteter 2005 förelåg som mötesbilaga. N Nordisk forskerkurs i markzoologi (Sigmund Hågvar) Forskarseminariet och doktorandkursen "The 11th Nordic Soil Zoology and PhD course" hölls i Akureyri, Island, den juli 2006, och samlade 45 deltagare från de 5 nordiska länderna jämte Estland, Lettland och Ryssland samt en inbjuden forskare från England. Presentationerna publicerades i en specialrapport "Agricultural University of Island, AUI Publication 9 (2006), 100p.". SNS-beviljningen på NOK täckte i stort sett kostnaderna för nätverksaktiviteten. Rapport och ekonomisk rapport med två bilagor förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns. N Den tredje exkursionen av Fältgenetikernas nätverk (Marja-Leena Annala) Fältgenetikernas nätverk ordnade en exkursion i Finland den 5-9 september De inalles 20 deltagarna var från Finland (5 personer), Sverige (4), Danmark (2), Norge (2), Estland (2), Lettland (2), Litauen (2) and Polen (1). Målet med exkursionen var att utbyta information, praktisk 'know-how' och erfarenheter bland teknisk personal som arbetar med trädförädling och trädfröproduktion i de nordiska och baltiska länderna. SNS-beviljningen på på 3757 ( NOK) täckte ca 45 % av de totala kostnaderna för nätverksaktiviteten. Rapport och ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. N Skandinaviska skogsekonomernas seminarium 2006 (Lars Lönnstedt) Skandinaviska skogsekonomernas seminarium hölls i Uppsala den 8-11 maj Ca 70 forskare från de nordiska länderna deltog med presentationer som publicerats i

9 artikelform i rapporten "Scandinavian Forest Proceedings of the Biennial Meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics Uppsala, Sweden, 8-11 May, L. Lönnstedt and Björn Rosenquist (eds.) Report No. 41.". Publikationen är tillgänglig även på Skandinaviska skogsekonomernas hemsida (http://www.metla.fi/tapahtumat/2004/ssfe/index.htm). SNS-beviljningen på utgjorde ca 47 % av de totala kostnaderna för seminariet. Rapport och ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. N Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management (Kalev Jõgiste) SNS nätverkets fjärde internationella workshop "Disturbances at the landscape level: ecology and management" organiserades i Tromsö, Norge, den september I mötet deltog 25 personer från 9 olika länder - Estland, Finland, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Ryssland och Sverige. 14 muntliga föredrag hölls vid workshopen, från vilket ett specialnummer i Forest Ecology and Management kommer att utges på inbjudan av tidskriften. Gästredaktörerna slutförde sitt arbete i oktober 2006 då manuskripten levererades till förlaget Elsevier. Vid mötet i Tromsö påbörjades även planläggningen av följande workshop in Lettland (oktober 2007). SNS-beviljningen på jämte en överföring på 4378 från 2005 täckte 8 % av workshopens kostnader. Rapport och ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. N Nätverk för kommunikatörer på nordiska och baltiska skogsforskningsinstitutioner (Ari Turunen) Nätverket höll sin konferens "The 8th Nordic-Baltic Forum for communicators on forest research" den november i Skåne, Sverige. I konferensen deltog 24 personer från Finland (4), Sverige (4), Norge (3), Danmark (5), Lettland (1), Litauen (1) och Estland (4). I samband med konferensen hölls också en workshop där man diskuterade utvecklandet av en gemensam webplats för förmedling av nyheter och resultat från den boreala skogsforskningen. Styrgruppen höll under 2006 dessutom 4 interna möten i Riga, Köpenhamn, Umeå och Vilnius. SNS beviljningen för nätverksaktiviteten var euro som tillsammans med överföringen från 2005 (7652 euro) täckte de totala kostnaderna på euro och gav ett överskott på 4710 euro. Rapport och ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. (Rapporterna från N Konferens om skogsinventering, planläggning och

10 statistik - från datainsamling till politik (Vivian Kvist Johanssen) och N Nordisk- Baltisk Nettverk for treforskning og trekonstruksjon (Magnus Wålinder) har trots påminnelser ännu inte inkommit.) SNS-projekt Slutrapporter och statusrapporter hade inkommit enligt följande: SNS-86 Nordic IUFRO thinning experiments in Norway spruce ( ). (Jens Peter Skovsgaard) Beviljat NOK. I projektet som baserade sig på en serie beståndsglesningsexperiment på gran (Picea abies (L.) Karst.) i Sverige, Norge and Danmark var de viktigaste forskningstema och problemställningarna: 1. Quantification of site specific production potentials in relation to management practices. 2. Effects of thinning regime (thinning time and frequency, thinning type, and thinning grade) on volume growth and wood quality at individual tree and stand level. 3. Effects of extraction row width on volume growth and wood quality at individual tree and stand level. 4. The issue of early final crop tree selection. Resultaten av projektet är publicerade i flertal (vetenskapliga) facktidskrifter och har presenterats vid konferenser (se p. 10 i rapporten). En sammanställning av resultaten är ännu under arbete i form av en vetenskaplig artikel med titeln "Skovsgaard, J.P. & J.K. Vanclay 2006: Forest site productivity: Challenges in estimating and modelling site productivity for evenaged stands. Manuscript based on results from SNS-86." som Slutrapport inkl. ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. SNS-87 The potential of larch wood for exterior use ( ). (Andreas Bergstedt) Beviljat NOK. Målet med projektet var att utröna möjliga skillnader mellan tre allmänt odlade lärkträdsarter (sibirisk, europeisk, och europeisk/japansk hybrib) vad gäller träets egenskaper och inverkan av klimatiska faktorer. En tilläggshypotes som testates i projektet var om den naturliga hållbarheten of lärkens kärnträ kan ytterligare förbättras genom värmebehandling. Dessa frågor undersöktes både genom laboratorieanalyser och i fältförsök under naturliga förhållanden. Resultaten från projektet är sammanställda i rapporten: "Bergstedt, A. (editor) (2007) The potential of Larch wood for exterior use. Project report" som publiceras även på projektets hemsida Förutom denna har delresultat från projektet publicerats i 4 artiklar. Slutrapport inkl. ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. SNS-92 Identifisering av ektomykorrhizasopp i nordiske skoger ( ). (Trude Vrålstad) Beviljat NOK.

11 Projektet, som är integrerat i NordForsk's nätverk Identification and Ecology of Ectomycorrhizal fungi (http://www2.dpes.gu.se/project/unite/), hade som mål att bygga upp den molekylära databasen UNITE (User-friendly Nordic ITS Ectomycorrhiza Database; att tjäna som medel för identifiering och kartläggning av biodiversiteten och de genetiska resurserna hos ektomycorihasvamp I de nordiska skogarna. Resultaten från projektet (SNS-92 har publicerats i 11 vetenskapliga artiklar och presenterats vid 7 vetenskapliga kongresser. Slutrapport inkl. ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. SNS-95 NOLTFOX nordisk databas med skogliga långsiktiga fältförsök ( ). (Fredrika von Sydow, Kristian Karlsson) Slutrapport rapport förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns. Överskottet på 7215 skall returneras till SNS. SNS-96 Skörd av bioenergi i unga skogar ( ). (Tomas Nordfjell) Statusrapport förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns. SNS-97 Wood hemicelluloses for surface modification of fibrils, fibers and boards ( ). (Maija Tenkanen) Statusrapport förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns. SNS-99 A Permanent Mapping Population for genomics of Picea Abies ( ). (Martin Lascoux) Statusrapport förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns CAR Statusrapporterna från de 5 CARs förelåg som mötesbilagor. CAR CAR CAR Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry serving Urbanised Societies ( ) (Kjell Nilsson) Nordic Forestry Centre of Advanced Research on Environmental Services (Nordic Forestry CAR-ES) ( ) (Per Gundersen) Avansert nordisk forskernettverk for skogtrærnes genetikk og planteforedling GENECAR ( ) (Tore Skrøppa)

12 CAR OSCAR: Operations Systems ( ) (Magnus Thor) CAR Virtual Centre of Advanced Research in Forest Pathology ( ). (Jarkko Hantula) Ordförande Kari Mielikäinen noterade att statusrapporterna för 2006 inte ger en tillräckligt utförlig bild av nätverkens aktiviteter och användning av resurser. Samtliga CARs hade oförbrukade medel från 2006 (som överförts till 2007), vilket tyder på att aktiviteterna inte (tidsmässigt) kunnat genomföras som planerat. Befanns föreligga behov för tilläggsrapportering med bl.a. en utförligare redovisning för bakgrunden till och bruksplaneringen av de överförda medlen samt bättre ekonomiuppföljning. I det nya resultatavtalet mellan NMR och SNS stipuleras dessutom två nya krav på CARs som projektledarna bör uppmärksammas på. En evaluering av alla CARs skall göras under loppet av 2008 och på förslag av Liisa Saarenmaa beslöts att i samband med evalueringen även utvärderna hela konceptet med CARs och studera skillnaderna mellan de olika CARs. NMRS önskade få ett sammandrag av CAR's verksamheter och resultat till bruk för MR-FJLS med en veckas svarfrist. Olav Gislerud anmälde sig frivillig för uppdraget och befullmäktigades att göra sammandraget. Statusrapporterna godkändes men man beslöt kalla projektledarna för CARs till SNS's höstmöte 2007 för rapportering och i god tid innan höstmötet be dem om en utförligare ekonomisk rapport. Sak 09/2007 SNS evaluering Utkastet till enkät från TTS med några inkomna kommentarer från styrelsen förelades för godkännande. Sekreteraren uppmärksammade styrelseledamöterna från Island och Sverige på att de från dessa länder utlovade e-post adresserna till målgruppen för enkätet ännu inte inkommit. Enkätet godkändes. Island och Sverige lovade att omedelbart skicka sina adresser. Sak 10/2007 Projektet med SNS-Web Offerten från styrningsgruppen för projektet med en ny webplats för SNS som förutom SNS egna hemsidor skall innehålla en nyhetsweb med förmedling av forskningsresultat från de nordiska och baltiska länderna behandlades vid kontaktpersonernas möte där sekreteraren fick i uppdrag att vidarebefodra några frågor (referat från kontaktpersonmötet förelåg som mötesbilaga) till projektledaren Ivar Palo innan slutligt godkännande av projektet. Sekreteraren läste upp de av IP inkomna svaren som befanns vara väl begrundade.

13 SNS godkände projektet. Sak 11/2007 Uppföljningsärenden från skogsministerkonferensen 2005 Efter anmodan från ÄK-FJLS (skogsbruk) blev denna sak satt på dagsordningen. Lise Lykke Steffensen presenterade först generell information över uppföljningen av skogsministerkonferensen 2005 och SNS's indragelse i arbetet däri. LLS informerade om att ÄK-FJLS (skogsbruk) på sitt senaste möte den 30 maj 2007 dryftade det av SNS s CAR-nätverk OSCAR planerade seminariet "Profitable forestry: Increasing possibilities for profitable forestry and forest industry" som befanns vara dåligt fokuserat. Enligt uppgift från LLS önskade ÄK-FJLS att SNS på kort varsel dryftar och i samråd med OSCAR utarbetar ett reviderat förslag till seminarium. Liisa Saarenmaa konstaterade detta vara en sak mellan ministerrådet och OSCAR som av NMRS tilldelats detta uppdrag. Liisa uttryckte vidare sin åsikt att ÄK-FJLS arbetsformer är helt kaotiska och att det inte ankommer ÄK-FJLS att vid sina möten, och i frånvaro av SNS, tilldela nya uppgifter för SNS. På frågan till Lise Lykke Steffensen om varför SNS inte fått inbjudan till ÄK-FJLS mötet i Helsingfors trots att det i det nya resultatavtalet uttryckligen förutsätts (av NMRS) att SNS skall delta som observatör vid alla dessa möten svarade LLS att det berodde på misstag från NMRS's sida. Niels Elers Koch erbjöd sig och befullmäktigades av mötet att kontakta ledaren för OSCAR, Magnus Thor, och vidarebefodra de vid ÄK-FJLS mötet uttryckta synpunkterna och önskemålen visavi fokusering av seminariet. Sak 12/2007 Samarbete med EU Niels Elers Koch redogjorde bl.a. för aktuella tema inom FTP's strategic research agenda och mötet i Hannover och föreslog att SNS vid sitt höstmöte skulle diskutera inom vilka områden eller nischer man bäst kunde promovera samarbetet med EU. Sak 13/2007 Nytt från skogsbruket och skogsforskningen i de nordiska länderna Skogsnytt från Island, Danmark, Finland, Sverige och Norge presenterades av Jón Loftsson, Niels Elers Koch, Liisa Saarenmaa, Håkan Wirtén och Olav Gislerud. Sak 13/2007 Nästa möte Beslöts hålla nästa möte 8-9 november 2007 i Norge.

Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Datum: 8-9 november 2007 Plats: Norge, Ringnes gård Deltagare: SNS Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem, kontaktperson)

Läs mer

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012 1 Datum 2012-12-10 Diarienr. 2009-3170 Enheten för Skogspolicy och Analys Thorsten Celander Skogsstyrelsens slutrapport Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet

Läs mer

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 1 12 Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Vid årsskiftet avvecklades Nordiskt institut

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Närvarande: Nordström, Karin Yttergren-Sahli, Anne Demérus, Bystedt, Niklas Krantz, Ulrika Egerö, Eva Norrby, Urban

Läs mer

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2008 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 33 Organisation

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket RAPPORT 1(14) Datum 2014-06-01 Diarienr 2012/3763 Regeringen Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket Sverige ska bli bäst i världen på att ta till

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Verksamhetsrapport för Focali 2008-2011

Verksamhetsrapport för Focali 2008-2011 Att: Skogsstyrelsen: Thorsten Celander, Cc: Skogsinitiativet: Per Björkman; Focali Verksamhetsrapport för Focali 2008-2011 (Sida Insatsnr. komponent: 7300101001) För kommentarer och information, var vänlig

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Styrelsemöten och konferenser 2003/början 2004. NOVAs manual Övriga meddelanden om NOVA ansökningar mm.

Styrelsemöten och konferenser 2003/början 2004. NOVAs manual Övriga meddelanden om NOVA ansökningar mm. Styrelsemöte nr 30 Den 20 januari hålls NOVAs styrelsemöte på KVL i möteslokalen H 139, som ligger i hovedbygningen Bülowsvej 17, 1. sal (dvs en trappe op), kl 10.00-16.30. Föredragningslista Pkt Tid Innehåll

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet AKTUELLT NUMMER Nyheter från standardiseringen inom elområdet X MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15 SEK HANDBOK 446 Elanläggningar Säkerhet vid arbete SEK Handbok 446 Utgåva 2 SEK Handbok 446 utgåva 2:2014 består av

Läs mer

Styrelsen konstituerade sig själv. Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande.

Styrelsen konstituerade sig själv. Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Reykjavik, 7-9 februari 2009 Närvarande Annika Sillander, ordförande Ingerid Straume, styrelsemedlem Claus Krogholm, styrelsemedlem Ágúst Þór Árnason, styrelsemedlem Gunnel

Läs mer

Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries

Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? Stefán Gíslason TemaNord

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-12-02--03 Föregående möte: 2006-10-28 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer