Protokoll. SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte 1/2007. Datum: 4-5 juni 2007 Leirubakki, Island. Deltagare: SNS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte 1/2007. Datum: 4-5 juni 2007 Leirubakki, Island. Deltagare: SNS"

Transkript

1 SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte 1/2007 Datum: 4-5 juni 2007 Plats: Leirubakki, Island Protokoll Deltagare: SNS Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem, kontaktperson) Pauline Stenberg (sekreterare) Danmark: Niels Elers Koch (styrelsemedlem, kontaktperson) Jens Kristian Poulsen (suppleant) Island: Jón Loftsson (styrelsemedlem) Adalsteinn Sigurgeirsson (suppleant, kontaktperson) Norge: Johannes Kolltveit (styrelsemedlem, kontaktperson) Olav Gislerud (ställföreträdande suppleant) Sverige: Håkan Wirtén (styrelsemedlem) Jan Svensson (ställföreträdande suppleant) Färöarna Tróndur Leivsson (observatör) NMRS Tryggvi Felixson (avdelningschef) Lise Lykke Steffensen (seniorrådgivare) Gäster Hreinn Óskarsson

2 Förslag till saklista Sak 01/2007 Sak 02/2007 Sak 03/2007 Mötets öppnande och godkännande av saklistan Protokoll från styrelsemötet den 24 november 2006 i Lahtis Anmälningsärenden och referat 03.1 Årsrapport SNS Ekonomisk översikt för Information från NMRS 03.4 Information från möte mellan SNS och NKJ Nytt om tidskrifterna SJFR och WMSE Lägesrapport kring WoodWisdom-Net Sak 04/2007 Programkontrakt och resultatavtal Sak 05/2007 SNS's arbetsform och resursanvändning Sak 06/2007 Söknadsutlysning för 2008 Sak 07/2007 Sak 08/2007 Sak 09/2007 Sak 10/2007 Sak 11/2007 Sak 12/2007 Sak 13/2007 Rapporteringar Nätverk SNS-projekt CAR Samarbete med NordForsk och NICe SNS evaluering Projektet med SNS-Web Övriga ärenden Nytt från skogsbruket och skogsforskningen i de nordiska länderna Nästa möte

3 Protokoll Sak 01/2007 Mötets öppnande och godkännande av saklistan SNS's ordförande Kari Mielikäinen öppnade mötet och önskade deltagarna välkomna. Saklistan godkändes med följande ändringar: Beslöts behandla Samarbete med NordForsk och NICe (punkt 08/2007 i förslag till saklista) som Sak 06 i omedelbar anknytning till Sak 05/2007: SNS's arbetsform och resursanvändning. Under Övriga ärenden tillkom uppdrag till SNS från ÄK-FJLS's möte i Helsingfors den 31 maj 2007 om uppföljning av skogsministerkonferensen 2005 (Sak 11) och Samarbete med EU (Sak 12). Sak 02/2007 Genomgång av protokollet från SNS's styrelsemöte den 24 november 2006 i Lahtis, Finland Protokollet godkändes utan ändringar. Sak 03/2007 Anmälningsärenden och referat 03.1 Årsrapport SNS 2006 SNS's årsrapport för 2006 presenterades för Nordiska Ministerrådet (NMR) vid ett möte den 17 april i NMR's sekretariat (NMRS). Från NMRS deltog Tryggvi Felixson, Lise Lykke Steffensen, Sören Juel Andersen och Merete Madslund. SNS var representerat av Kari Mielikäinen och Pauline Stenberg. Årsrapporten är godkänd av NMRS och ÄK-FJLS (Skogsbruk). Ur referatet från årsrapporteringsmötet (som förelåg som mötesbilaga) framgår bl.a. att NMRS varit nöjd med hur SNS uppfyllt sina resultatmål och skötseln av ekonomin, men att man tyckte att SNS kunde vara mer aktiv i sin kommunikation och resultatförmedling. Vidare ansåg NMRS att redogörelsen för CARs, nätverk och EU-aktiviteter varit väl knapp och önskade att SNS skulle utarbeta ett tillägg till årsrapporten angående status för dessa. NMRS betonade även vikten av handlingsplanen för likställdhet som används som styrningsdokument av alla samarbetsorgan under jord- och skogsbrukssektorn, och uppmanade SNS att på ett styrelsemöte dryfta likställdhetsproblematiken. Beslöts att likställdhetsproblematiken tas upp till diskussion vid nästa styrelsemöte hösten Ekonomisk översikt för 2007 Sekreteraren gav en översikt av budgeteringen av medel för år Bidraget till SNS från NMR uppgår till MDKK eller euro och betalas i två rater. Den första raten (85 %) utbetalades i mitten av febuari och resterande 15 % utbetalas i juli. SNS's beviljningar för 2007 till FoU projekt ( euro), nätverksaktiviteter ( euro) och CARs ( ) uppgår till sammanlagt euro. Bidrag till NOVA är budgeterat till (högst) euro, och stöd till tidskrifterna SJFR och WMSE till sammanlagt euro. Ytterligare har SNS reserverat euro för

4 förnyelse av sina web-sidor, ca euro för evaluering av SNS och 6000 euro för projektevaluering. Administrationskostnaderna är budgeterade till euro eller ca 12% av årets totala beviljning från NMR. Budgeten uppvisar ett överskott (per dags dato icke disponerade medel) på ca euro som kan disponeras till nya aktiviteter Information från NMRS Seniorrådgivare Lise Lykke Steffesen berättade om följande ämnen: aktuella personskiften på NMRS, var Nordiska Ministerrådet har fått en ny generalsekreterare, Halldór Asgrimsson, och ny rådgivare för livsmedel, Lene Breum Larsen. Vidare har Erling Fimland tillträtt som tillfällig direktör för Nordiska Genbanken efter Bent Skovmands tragiska död. Mötet i ÄK-FJLS (skogsbruk) den maj 2007 Ministermötet den juni 2007 i Björneborg, Finland Etablering av Nordiska Genresurs Centret, som också omfattar skogsgenetiska resurser och skogsbruksplantor Fokusering av arbetet i Nordiska Ministerrådet och globaliseringsarbetet som kan få inflytande på arbetet i SNS. Arbetet med FoU i MR-FJLS, där SNS har kommit med ett inspel. På andra sektorområden är man långt framme i samarbetet med NordForsk och Nice. NMRS efterlyser i mycket hög grad skriftligt material om SNS. Mötet konstaterade att SNS inte fått inbjudan till ministermötet och att det är oklart varifrån en dylik invitation borde ha kommit. Information från senaste ÄK-FJLS möte den maj 2007 i Helsingfors behandlas nämare under övriga ärenden (Sak 11) Information från möte mellan SNS och NKJ Ordföranden informerade om ett möte mellan SNS och NKJ i Helsingfors den 2 maj 2007 där man diskuterade möjliga tema och uppläggning av gemensamma projekt. Befanns att SNS's och NKJ's resurser ensamma är marginella för att skapa mervärde i den aktuella forskningen om bioenergi men framkastades att ett gemensamt forskningsprogram kunde vara inom området Kulturlandskap. Bägge organisationerna söker också närmare samarbete med NordForsk och man beslöt inbjuda direktören för NordForsk, Liisa Hakamies-Blomqvist, till ett möte för att sondera hur SNS och NKJ bäst kunde medverka i NordForsk's olika satsningar. Mötet, som hölls den 28 maj i Helsingfors, behandlas under Sak Nytt om tidskrifterna SJFR och WMSE Ett nytt avtal mellan SNS och förlaget Taylor & Francis om utgivningen av Scandinavian Journal of Forest Research (SJFR) ingicks senaste år för perioden I styrelsen för SJFR representeras SNS av Liisa Saarenmaa och Pauline Stenberg, som (i enlighet med beslut från SNS's vårmöte 2006) tillsammans med redaktör Mats Hannerz (SJFR) och Eeva Korpilahti (Silva Fennica) dryftat olika alternativ till den nuvarande modellen för skötseln och utgivningen av SJFR och eventuellt samarbete med Silva Fennica. Förlaget Taylor & Francis har vid flera tillfällen uttryckt sitt intresse av att köpa upp Silva Fennica för att sedan eventuellt sammanslå tidskrifterna (SJFR och SF). Denna modell är fortsättningsvis dock inte ett

5 alternativ eftersom utgivarna för Silva Fennica vill bibehålla tidskriften i sin ägo och driva den som en icke-kommersiell tidskrift med fri elektronisk distribution ("open access"). Vad gäller utvecklingen av SJFR konstateras att tidskriften håller hög vetenskaplig kvalitet och att dess impact factor (0,911) visar svagt en stigande trend men är inte på samma nivå som CJFR (1.531), vilket har satts som mål. Nyhetssektionen News&Views fungerar bra och förmedlar aktivt nyheter från SNS's forskningsprojekt och nätverksaktiviteter. Årsrapporten från Scandivian Journal of Forest Research förelåg som mötesbilaga. Tidskriften Wood Material Science Engineering som startade 2006 utkom som planerat med 4 nummer i Volym 1. Det sammanlagda antalet vetenskapliga artiklar i tidskriftens första volym var dock endast 16, men kan antas stiga i och med att utbudet av artiklar har ökat. En evaluering av tidskriftens vetenskapliga nivå torde inte vara aktuell innan den har fått en etablerad status och erhåller sina första indikatorer (bl.a. impact factor) Lägesrapport kring WoodWisdom-Net Den första utlysningen i WoodWisdom-Net programmet inbringade 70 ansökningar inom forskningsområdena "Wood production and properties" och "New wood-based products, efficient processes and sustainable forestry". Dessa "första-stegs" ansökningar blev evaluerade t.o.m. slutet av februari 2007, och 44 av dem kallades att sända in en ansökan till fas två med tidsfrist den 30 april Enligt SNS's representant i WW-Net's steering committee, Olav Gislerud, uppfyllde 15 av ansökningarna i fas två det formella kravet för att kunna söka projektmedel från SNS (minst 3 nordiska land). Med ytterligare hänsyn tagen till söknadsinnehåll vs SNS's prioriteringar och SNS's begränsade budget har OG rekommenderat 2 projekt att söka stöd från SNS under förutsättning att dessa två projekt först godkänns av WWNet's evalueringspanel som håller möte 7-8 juni Sak 04/2007 Programkontrakt och resultatavtal Man behandlade och gjorde några små preciseringar till det senaste utkastet (från ; förelåg som mötesbilaga) till resultatavtal mellan SNS och NMR för perioden Resultatavtalet skall också vara en bilaga till det egentliga programkontraktet mellan SNS's värdinstitution (Metla) och NMR. Programkontraktet föreligger dock ännu inte och SNS's ordförande Kari Mielikäinen vidareförmedlade begäran från Metlas ledning om att nämnda kontrakt bör vara snabbt på plats om Metla förutsätts fortsätta ta ansvar för skötseln av sekretariatsfunktionen. Avdelningschef Tryggvi Felixson (NMRS) beklagade att uppgörandet av resultatavtal tagit så lång tid i anspråk, vilket enligt honom berodde på att den första versionen färdigställd av SNS i december 2006 inte varit tillfredsställande. Tryggvi tyckte inte att det föreligger något akut problem med skötseln/finansieringen av sekretariatsfunktionen i Metla emedan man har ett kontrakt för 2006 och NMR redan betalat in största delen av årets beviljning till Metla. SNS's sekreterare informerade mötet om att något giltigt, av NMR och Metla underskrivet programkontrakt, de facto inte funnits för år 2006 heller. Liisa Saarenmaa noterade det i hennes mening olagliga i situationen att Metla fungerat som värdinstitution för

6 SNS sekretariatet i 1,5 års tid utan ett giltigt kontrakt. Vidare fäste Liisa S uppmärksamhet vid att det i det nya utkastet till resultatavtal står att "Bestyrelsen ansætter i henhold til sine nuværende vedtægter selv sin sekretær efter forslag fra formanden" medan motsvarande sats i det tidigare resultavtalet ( ) lyder "Værtsinstitusjonen har ansvar for at det stilles til rådighet en sekretær med riktig kompetanseprofil". Johs Kollveit konstaterade att SNS inte är en juridisk person som kan ansätta personal medan Lise Lykke Steffensen vidhöll den nya formuleringen med hänvisning till SNS's stadgar. Konstaterades att programkontraktet med bilagor i sin nuvarande form innehåller en del otydligheter och motstridigheter med SNS's stadgar, och att det finns behov för en precisering av SNS's uppgifter och ansvar jämte NMRS's förväntningar på SNS. Resultatavtalet godkändes. NMRS förband sig att skicka utkast till programkontrakt så snart dess ekonomiavdelning genomgått avtalet. NMR ämnar ta initiativ till en genomgång av SNS's stadgar som avspeglar nya förväntningar och ramförutsättningar efter att det har etablerats en egen ämbetsmannakommitté för skogssektorn. Saken förväntas kunna behandlas på höstmötet Sak 05/2007 SNS's arbetsform och resursanvändning Mötet diskuterade SNS sekretariatets och styrelsens arbetsform och resursanvändning som efterlysts vid SNS's kontaktpersonmöte (referat från kontaktpersonmötet förelåg som mötesbilaga). Bakgrunden till denna diskussion var att det från NMRS (rådgivare Steffensen) och även från vissa av SNS's styrelsemedlemmar riktats kritik mot skötseln av SNS (sekretariatet) under Finlands period. På förfrågan av Niels Elers Koch bekräftade SNS's sekreterare, Pauline Stenberg, sin på kontaktpersonmötet framlagda uppfattning att 50 % arbetstid inte räcker till att sköta allt som från olika håll förväntas av SNS men klargjorde samtidigt att problemet till mindre del gällt skötseln av SNS-sekretariatets stadgeenliga uppgifter utan mera det att arbetsbördan vuxit p.g.a. ökade krav från NMRS kombinerat med bristfällig kommunikation/information från densamma. Som exempel nämnde PS resultatavtalet som redan sysselsatt både SNS sekretariatet och styrelsen i mer än ett halvt år och tagit i anspråk mycket arbetsresurser. Lise Lykke Steffensen uttryckte sin åsikt om att den stipulerade halvtidsansättningen för sekreterare i NMRS's underorganisationer inte utgjort problem för andra och inte heller för SNS under de tidigare perioderna, i Sverige och Norge. Styrelseledamöterna Niels Elers Koch, Håkan Wirtén och Johs Kolltveit framlade att resursuppbackningen från Norges Forskningsråd och Formas i Sverige varit större, d.v.s. att dessa använt egna resurser för upprätthållandet av SNS sekretariatet, och NEK undrade om någon annan organisation än Metla kunde vara SNS mer behjälplig i detta avseende. Finlands styrelseledamöter, Kari Mielikäinen och Liisa Saarenmaa, konstaterade för sin del att Metla såsom alla andra tänkbara finska värdorganisationer har resultatansvar för sin egen verksamhet och att kraven på SNS måste balanseras mot dess egna resurser. Ordförande KM föreslog att man skulle diskutera och till nästa styrelsemöte förbereda till behandling hur SNS kunde utvecklas/ stärkas via 1. Arbetsfördelning i styrelsen 2. Proritering av uppgifter och 3. Förmiskning av administration genom samarbete. Angående den sistnämnda punkten hänvisas till mötet med NordForsk (Sak 06) där

7 man preliminärt diskuterat om och i vilken mån NordForsk eventuellt kunde bistå SNS (och NKJ) med skötseln av sekretariatsfunktionen. Tryggvi Felixson konstaterade att NMRS till nästa möte i SNS ämnar samla upp de kritiska punkter som blev framlagda på mötet av NMRS, Norge och Danmark, och som man önskar rätta till. Beslöts att vid nästa möte ta till behandling frågan kring SNS's arbetsform och resursanvändning enligt ovannämnda modell. SNS's ordförande och sekreterare ombads till detta möte komma med föreslag till proriteringar. Sak 06/2007 Samarbete med NordForsk och NICe Ordförande rapporterade från mötet mellan SNS, NKJ och NordForsk (Liisa Hakamies-Blomqvist) som hölls i Helsingfors. (Memorandum från detta möte delades ut vid styrelsemötet). Två konkreta förslag att presenteras för godkännande i SNS's (och NKJ's) styrelse var initiativen från NordForsk att organisera en workshop kring informationsförmedling om forskning och att ta ansvaret över att organisera en workshop om behov och möjligheter till ett samnordiskt Kulturlandskapforskningsprogram enligt förslag från NKJ och SNS. SNS's styrelse uttryckte sin tillfredsställelse över att samarbetet med NordForsk kört igång och välkomnade initiativen till gemensamma workshops. Etablering av motsvarande kontakt och närmare samarbete med NICe efterlyses. Sak 07/2007 Söknadsutlysning 2008 Sekreteraren informerade om att söknadsutlysningen för 2008 med svarsfrist blivit uppdaterad med SNS's nya prioriteringar i strategiplanen för och att tidsfristen för ansökningarna om stöd till förberedning av EU-ansökningar ändrats till 1.9. som för de övriga ansökningarna. Detta i enlighet med vad som överenskommits på kontaktpersonmötet där man även beslöt att söknadsutlysningen i fortsättningen skall tas till behandling vid föregående års höstmöte. Mötet godkände att sekreteraren lägger in söknadsutlysningen på SNS's hemsidor. (Detta verkställdes den 8 juni 2007). Sak 08/2007 Rapporteringar Nätverk Från SNS-stödda nätverksaktiviteter hade rapporter inkommit enligt följande:

8 N Forskarnätverk för skogsföryngringsfrågor (Taneli Kolström) Forskarnätverket för skogsföryngringsfrågor (www.joensuu.fi/mekri/sns) arrangerade en workshop den 8-10 juni 2005 i Ås, Norge. I workshopen deltog 29 personer från 9 olika länder (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Kina) och 12 muntliga föredrag hölls. Vid mötet planerades också 3 doktorandkurser kring skogsföryngringsfrågor, att förverkligas med stöd från NordForsk. Den första av dessa kurser organiserades av prof. Urban Nilsson i oktober SNS-beviljningen på NOK täckte omkring 80% av kostnaderna för nätverksaktiviteten. Rapport och ekonomisk rapport från nätverkets aktiviteter 2005 förelåg som mötesbilaga. N Nordisk forskerkurs i markzoologi (Sigmund Hågvar) Forskarseminariet och doktorandkursen "The 11th Nordic Soil Zoology and PhD course" hölls i Akureyri, Island, den juli 2006, och samlade 45 deltagare från de 5 nordiska länderna jämte Estland, Lettland och Ryssland samt en inbjuden forskare från England. Presentationerna publicerades i en specialrapport "Agricultural University of Island, AUI Publication 9 (2006), 100p.". SNS-beviljningen på NOK täckte i stort sett kostnaderna för nätverksaktiviteten. Rapport och ekonomisk rapport med två bilagor förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns. N Den tredje exkursionen av Fältgenetikernas nätverk (Marja-Leena Annala) Fältgenetikernas nätverk ordnade en exkursion i Finland den 5-9 september De inalles 20 deltagarna var från Finland (5 personer), Sverige (4), Danmark (2), Norge (2), Estland (2), Lettland (2), Litauen (2) and Polen (1). Målet med exkursionen var att utbyta information, praktisk 'know-how' och erfarenheter bland teknisk personal som arbetar med trädförädling och trädfröproduktion i de nordiska och baltiska länderna. SNS-beviljningen på på 3757 ( NOK) täckte ca 45 % av de totala kostnaderna för nätverksaktiviteten. Rapport och ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. N Skandinaviska skogsekonomernas seminarium 2006 (Lars Lönnstedt) Skandinaviska skogsekonomernas seminarium hölls i Uppsala den 8-11 maj Ca 70 forskare från de nordiska länderna deltog med presentationer som publicerats i

9 artikelform i rapporten "Scandinavian Forest Proceedings of the Biennial Meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics Uppsala, Sweden, 8-11 May, L. Lönnstedt and Björn Rosenquist (eds.) Report No. 41.". Publikationen är tillgänglig även på Skandinaviska skogsekonomernas hemsida (http://www.metla.fi/tapahtumat/2004/ssfe/index.htm). SNS-beviljningen på utgjorde ca 47 % av de totala kostnaderna för seminariet. Rapport och ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. N Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management (Kalev Jõgiste) SNS nätverkets fjärde internationella workshop "Disturbances at the landscape level: ecology and management" organiserades i Tromsö, Norge, den september I mötet deltog 25 personer från 9 olika länder - Estland, Finland, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Ryssland och Sverige. 14 muntliga föredrag hölls vid workshopen, från vilket ett specialnummer i Forest Ecology and Management kommer att utges på inbjudan av tidskriften. Gästredaktörerna slutförde sitt arbete i oktober 2006 då manuskripten levererades till förlaget Elsevier. Vid mötet i Tromsö påbörjades även planläggningen av följande workshop in Lettland (oktober 2007). SNS-beviljningen på jämte en överföring på 4378 från 2005 täckte 8 % av workshopens kostnader. Rapport och ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. N Nätverk för kommunikatörer på nordiska och baltiska skogsforskningsinstitutioner (Ari Turunen) Nätverket höll sin konferens "The 8th Nordic-Baltic Forum for communicators on forest research" den november i Skåne, Sverige. I konferensen deltog 24 personer från Finland (4), Sverige (4), Norge (3), Danmark (5), Lettland (1), Litauen (1) och Estland (4). I samband med konferensen hölls också en workshop där man diskuterade utvecklandet av en gemensam webplats för förmedling av nyheter och resultat från den boreala skogsforskningen. Styrgruppen höll under 2006 dessutom 4 interna möten i Riga, Köpenhamn, Umeå och Vilnius. SNS beviljningen för nätverksaktiviteten var euro som tillsammans med överföringen från 2005 (7652 euro) täckte de totala kostnaderna på euro och gav ett överskott på 4710 euro. Rapport och ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. (Rapporterna från N Konferens om skogsinventering, planläggning och

10 statistik - från datainsamling till politik (Vivian Kvist Johanssen) och N Nordisk- Baltisk Nettverk for treforskning og trekonstruksjon (Magnus Wålinder) har trots påminnelser ännu inte inkommit.) SNS-projekt Slutrapporter och statusrapporter hade inkommit enligt följande: SNS-86 Nordic IUFRO thinning experiments in Norway spruce ( ). (Jens Peter Skovsgaard) Beviljat NOK. I projektet som baserade sig på en serie beståndsglesningsexperiment på gran (Picea abies (L.) Karst.) i Sverige, Norge and Danmark var de viktigaste forskningstema och problemställningarna: 1. Quantification of site specific production potentials in relation to management practices. 2. Effects of thinning regime (thinning time and frequency, thinning type, and thinning grade) on volume growth and wood quality at individual tree and stand level. 3. Effects of extraction row width on volume growth and wood quality at individual tree and stand level. 4. The issue of early final crop tree selection. Resultaten av projektet är publicerade i flertal (vetenskapliga) facktidskrifter och har presenterats vid konferenser (se p. 10 i rapporten). En sammanställning av resultaten är ännu under arbete i form av en vetenskaplig artikel med titeln "Skovsgaard, J.P. & J.K. Vanclay 2006: Forest site productivity: Challenges in estimating and modelling site productivity for evenaged stands. Manuscript based on results from SNS-86." som Slutrapport inkl. ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. SNS-87 The potential of larch wood for exterior use ( ). (Andreas Bergstedt) Beviljat NOK. Målet med projektet var att utröna möjliga skillnader mellan tre allmänt odlade lärkträdsarter (sibirisk, europeisk, och europeisk/japansk hybrib) vad gäller träets egenskaper och inverkan av klimatiska faktorer. En tilläggshypotes som testates i projektet var om den naturliga hållbarheten of lärkens kärnträ kan ytterligare förbättras genom värmebehandling. Dessa frågor undersöktes både genom laboratorieanalyser och i fältförsök under naturliga förhållanden. Resultaten från projektet är sammanställda i rapporten: "Bergstedt, A. (editor) (2007) The potential of Larch wood for exterior use. Project report" som publiceras även på projektets hemsida Förutom denna har delresultat från projektet publicerats i 4 artiklar. Slutrapport inkl. ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. SNS-92 Identifisering av ektomykorrhizasopp i nordiske skoger ( ). (Trude Vrålstad) Beviljat NOK.

11 Projektet, som är integrerat i NordForsk's nätverk Identification and Ecology of Ectomycorrhizal fungi (http://www2.dpes.gu.se/project/unite/), hade som mål att bygga upp den molekylära databasen UNITE (User-friendly Nordic ITS Ectomycorrhiza Database; att tjäna som medel för identifiering och kartläggning av biodiversiteten och de genetiska resurserna hos ektomycorihasvamp I de nordiska skogarna. Resultaten från projektet (SNS-92 har publicerats i 11 vetenskapliga artiklar och presenterats vid 7 vetenskapliga kongresser. Slutrapport inkl. ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. SNS-95 NOLTFOX nordisk databas med skogliga långsiktiga fältförsök ( ). (Fredrika von Sydow, Kristian Karlsson) Slutrapport rapport förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns. Överskottet på 7215 skall returneras till SNS. SNS-96 Skörd av bioenergi i unga skogar ( ). (Tomas Nordfjell) Statusrapport förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns. SNS-97 Wood hemicelluloses for surface modification of fibrils, fibers and boards ( ). (Maija Tenkanen) Statusrapport förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns. SNS-99 A Permanent Mapping Population for genomics of Picea Abies ( ). (Martin Lascoux) Statusrapport förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns CAR Statusrapporterna från de 5 CARs förelåg som mötesbilagor. CAR CAR CAR Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry serving Urbanised Societies ( ) (Kjell Nilsson) Nordic Forestry Centre of Advanced Research on Environmental Services (Nordic Forestry CAR-ES) ( ) (Per Gundersen) Avansert nordisk forskernettverk for skogtrærnes genetikk og planteforedling GENECAR ( ) (Tore Skrøppa)

12 CAR OSCAR: Operations Systems ( ) (Magnus Thor) CAR Virtual Centre of Advanced Research in Forest Pathology ( ). (Jarkko Hantula) Ordförande Kari Mielikäinen noterade att statusrapporterna för 2006 inte ger en tillräckligt utförlig bild av nätverkens aktiviteter och användning av resurser. Samtliga CARs hade oförbrukade medel från 2006 (som överförts till 2007), vilket tyder på att aktiviteterna inte (tidsmässigt) kunnat genomföras som planerat. Befanns föreligga behov för tilläggsrapportering med bl.a. en utförligare redovisning för bakgrunden till och bruksplaneringen av de överförda medlen samt bättre ekonomiuppföljning. I det nya resultatavtalet mellan NMR och SNS stipuleras dessutom två nya krav på CARs som projektledarna bör uppmärksammas på. En evaluering av alla CARs skall göras under loppet av 2008 och på förslag av Liisa Saarenmaa beslöts att i samband med evalueringen även utvärderna hela konceptet med CARs och studera skillnaderna mellan de olika CARs. NMRS önskade få ett sammandrag av CAR's verksamheter och resultat till bruk för MR-FJLS med en veckas svarfrist. Olav Gislerud anmälde sig frivillig för uppdraget och befullmäktigades att göra sammandraget. Statusrapporterna godkändes men man beslöt kalla projektledarna för CARs till SNS's höstmöte 2007 för rapportering och i god tid innan höstmötet be dem om en utförligare ekonomisk rapport. Sak 09/2007 SNS evaluering Utkastet till enkät från TTS med några inkomna kommentarer från styrelsen förelades för godkännande. Sekreteraren uppmärksammade styrelseledamöterna från Island och Sverige på att de från dessa länder utlovade e-post adresserna till målgruppen för enkätet ännu inte inkommit. Enkätet godkändes. Island och Sverige lovade att omedelbart skicka sina adresser. Sak 10/2007 Projektet med SNS-Web Offerten från styrningsgruppen för projektet med en ny webplats för SNS som förutom SNS egna hemsidor skall innehålla en nyhetsweb med förmedling av forskningsresultat från de nordiska och baltiska länderna behandlades vid kontaktpersonernas möte där sekreteraren fick i uppdrag att vidarebefodra några frågor (referat från kontaktpersonmötet förelåg som mötesbilaga) till projektledaren Ivar Palo innan slutligt godkännande av projektet. Sekreteraren läste upp de av IP inkomna svaren som befanns vara väl begrundade.

13 SNS godkände projektet. Sak 11/2007 Uppföljningsärenden från skogsministerkonferensen 2005 Efter anmodan från ÄK-FJLS (skogsbruk) blev denna sak satt på dagsordningen. Lise Lykke Steffensen presenterade först generell information över uppföljningen av skogsministerkonferensen 2005 och SNS's indragelse i arbetet däri. LLS informerade om att ÄK-FJLS (skogsbruk) på sitt senaste möte den 30 maj 2007 dryftade det av SNS s CAR-nätverk OSCAR planerade seminariet "Profitable forestry: Increasing possibilities for profitable forestry and forest industry" som befanns vara dåligt fokuserat. Enligt uppgift från LLS önskade ÄK-FJLS att SNS på kort varsel dryftar och i samråd med OSCAR utarbetar ett reviderat förslag till seminarium. Liisa Saarenmaa konstaterade detta vara en sak mellan ministerrådet och OSCAR som av NMRS tilldelats detta uppdrag. Liisa uttryckte vidare sin åsikt att ÄK-FJLS arbetsformer är helt kaotiska och att det inte ankommer ÄK-FJLS att vid sina möten, och i frånvaro av SNS, tilldela nya uppgifter för SNS. På frågan till Lise Lykke Steffensen om varför SNS inte fått inbjudan till ÄK-FJLS mötet i Helsingfors trots att det i det nya resultatavtalet uttryckligen förutsätts (av NMRS) att SNS skall delta som observatör vid alla dessa möten svarade LLS att det berodde på misstag från NMRS's sida. Niels Elers Koch erbjöd sig och befullmäktigades av mötet att kontakta ledaren för OSCAR, Magnus Thor, och vidarebefodra de vid ÄK-FJLS mötet uttryckta synpunkterna och önskemålen visavi fokusering av seminariet. Sak 12/2007 Samarbete med EU Niels Elers Koch redogjorde bl.a. för aktuella tema inom FTP's strategic research agenda och mötet i Hannover och föreslog att SNS vid sitt höstmöte skulle diskutera inom vilka områden eller nischer man bäst kunde promovera samarbetet med EU. Sak 13/2007 Nytt från skogsbruket och skogsforskningen i de nordiska länderna Skogsnytt från Island, Danmark, Finland, Sverige och Norge presenterades av Jón Loftsson, Niels Elers Koch, Liisa Saarenmaa, Håkan Wirtén och Olav Gislerud. Sak 13/2007 Nästa möte Beslöts hålla nästa möte 8-9 november 2007 i Norge.

Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Datum: 8-9 november 2007 Plats: Norge, Ringnes gård Deltagare: SNS Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem, kontaktperson)

Läs mer

SamNordisk Skogsforskning (SNS) Strategiplan 2007-2009. 1. Inledning

SamNordisk Skogsforskning (SNS) Strategiplan 2007-2009. 1. Inledning SamNordisk Skogsforskning (SNS) Strategiplan 2007-2009 Nordiska Ministerrådet (NMR) bildades 1971 som ett samarbetsforum för de nordiska ländernas regeringar. NMR framlägger förslag till Nordiska Rådets

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Utfall från ansökningarna till nordplus 4e. Projektet Biosystems engineering Utvärderingen av Agroekologi Information från medlemmarna

Utfall från ansökningarna till nordplus 4e. Projektet Biosystems engineering Utvärderingen av Agroekologi Information från medlemmarna NOVA Universitetet KUF Möte nr. 6 2003-06-12 Nr 6 Möte på Kastrup Agenda Pkt Tid Innehåll 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av agenda 3 Föregående mötes protokoll 4 Orienteringspunkter 4a NMR ad-hocgruppens

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 4 Köpenhamn, 30 oktober 2011 Närvarande Annika Sillander, ordförande Claus Krogholm, styrelsemedlem Adam Netzén, styrelsemedlem Olivia Pontoppidan, styrelsemedlem Per Roar

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte nr 27 11 feb 2002

Kallelse till styrelsemöte nr 27 11 feb 2002 Kallelse till styrelsemöte nr 27 11 feb 2002 Plats: Arlande, Sky City, rum SAAB 2000 (13), plan 3. Tid: 10.00 15.15 (svensk tid) Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland CSN PROTOKOLL 1 Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland Deltagare: Georg Danvøgg Peter Nielsen Mia Wallin Stig Garsdal Ole Holm-Møller Danmark Tanja Blomqvist Anne Neimala Jukka Laukkanen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Brandbjerg, 24 juli 2008

Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Brandbjerg, 24 juli 2008 Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Brandbjerg, 24 juli 2008 Närvarande Asger Sørensen, ordförande Dag Petersson, styrelsemedlem Annika Sillander, styrelsemedlem Ingerid Straume, styrelsemedlem Gunnel Östlund,

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 1/5 Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 Närvarande: Stefan Holmlid, Datavetenskap Linköpings universitet ordförande (SHd) Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg Nilsson, Luleå Tekniska

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 26. marts 2012 Mødested Hilton Meetings - Terminal 3 Københavns Lufthavn, 4. etasje, møtelokale heter

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

Organisation, kontrakt och uppföljning

Organisation, kontrakt och uppföljning Projektdirektiv 1(6) Projektdirektiv for utskott Drift och Projekt 1 Bakgrund... 2 2 Effektmål... 2 3 Projektmål... 2 4 Projektets omfattning... 3 5 Kommunikationsplan... 5 6 Tidsram... 5 7 Kostnadsram/budget...

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Tid: 27 februari 2014 Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C Närvarande: Sven-Gunnar Samuelsson

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

Protokoll för NORNA möte nr 98 i Halmstad onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.30

Protokoll för NORNA möte nr 98 i Halmstad onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.30 Protokoll för NORNA möte nr 98 i Halmstad onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.30 på Halmstad högskola Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (Danmark), Terhi Ainiala och Pamela Gustavsson (Finland), Gudlaug

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp mot Människohandel

Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp mot Människohandel Arbejdsmarkedsudvalget, Retsudvalget, Socialudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 AMU alm. del Bilag 109, REU alm. del Bilag 251, SOU alm. del Bilag 178, UUI alm. del Bilag

Läs mer

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning Nordisk kommitté för bioetik Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2010 Sekreterare Lotta Knutsson Bråkenhielm Emblavägen 1 E 182 67 Djursholm, Sverige Tel: +46 (0)8 6510549 secretary@ncbio.org www.ncbio.org

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Nordvisionsfonden - den nordiska public service-samarbetsfonden

Nordvisionsfonden - den nordiska public service-samarbetsfonden 1 (7) Nordvisionsfonden - den nordiska public service-samarbetsfonden Uppdaterad 29.5.2015 KM Fondens styrelse har godkänt följande stadgar vid sitt möte i Stockholm den 9 juni 2011. De ersätter de tidigare

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Nordiskt samarbete inom LLL Policy NMR:s strategiplan (MR U 2011 13) Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Styrelsens ordförande, Henrik Hovmark, hälsade välkommen till generalförsamlingen.

Styrelsens ordförande, Henrik Hovmark, hälsade välkommen till generalförsamlingen. Generalförsamling, Nordiska Föreningen för Lexikografi Köpenhamn, fredag d. 22. maj 2015 Protokoll Dagordning: 1) Valg av ordstyrer 2) Beretning om virksomheten 3) Revidert regnskap 4) Fastsetting av kontingent

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Nordiska ministerrådet Presentation NVC Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Anniina Pirttimaa Rådgivare för hållbar utveckling Nordiska ministerrådets sekretariat State of the World 2013

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund LL01-2010 Protokoll Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010 Tid: 09.30-11.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Inger Blixt (tf. ordf.) Lars Strömberg Carina Dyås Tomas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll Datum: 2015 03 23 Möte nr 2/2015 Paragraf 14 36 Plats och tid: Telefonmöte, 19:00 Beslutande: Dan Wikström, Maria Pettersson, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson, Louise Larsson

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Styrelsemöten och konferenser 2003/början 2004. NOVAs manual Övriga meddelanden om NOVA ansökningar mm.

Styrelsemöten och konferenser 2003/början 2004. NOVAs manual Övriga meddelanden om NOVA ansökningar mm. Styrelsemöte nr 30 Den 20 januari hålls NOVAs styrelsemöte på KVL i möteslokalen H 139, som ligger i hovedbygningen Bülowsvej 17, 1. sal (dvs en trappe op), kl 10.00-16.30. Föredragningslista Pkt Tid Innehåll

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1

Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1 Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1 2014-01-31 kl 09:30-15.30, Sturup Namn Funktion Närv Ej närv Hans Rahme Ordförande, Armbåge X Björn Salomonsson Registerhållare, Axel X Henrik Ahlborg Instabilitet X Anders

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 1995-10-05 Kl 13.00-17.00 1-9. Fredensborgs Herrgård, Vimmerby.

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 1995-10-05 Kl 13.00-17.00 1-9. Fredensborgs Herrgård, Vimmerby. Sammanträdesplats Närvarande Fredensborgs Herrgård, Vimmerby. Ledamöter Sven- Olof Karlsson Ordförande, F län Per Bjurulf Tjg ersättare, HU, Pk 4 Stig Berg F län, PK 3 Lars Brattström H län Claes Hallert

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011

REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011 NORDISKT SOMMARUNIVERSITET REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011 Deltagare Danmark: Norge: Sverige: Finland: Krets 1:

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Plats: Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 Närvarande: Leif Josefson

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll 2015-08-27, videokonferens Kalmar.

SIR Styrelseprotokoll 2015-08-27, videokonferens Kalmar. SIR Styrelseprotokoll 2015-08-27, videokonferens Kalmar. Ärende Aktivitet / Diskussion / Beslut Ansvarig Närvarande Frånvarande Christina Agvald-Öhman, Susanne Wickberg, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter

Läs mer

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala 1 (6) Plats: Datum: Tid: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala 6-7 december 2014 9.45 15.45 6 december 2014. 9.50 11.52 7 december 2014. Närvarande:

Läs mer

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Lotta Ruderfors 1 (5) Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Plats: Radisson hotell, Göteborg Tid: 17.00 18.30 Deltagare: Lars Flintberg, Sandviken kommun Jan Kylhammar, Botkyrka kommun Siv

Läs mer