Protokoll. SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte 1/2007. Datum: 4-5 juni 2007 Leirubakki, Island. Deltagare: SNS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte 1/2007. Datum: 4-5 juni 2007 Leirubakki, Island. Deltagare: SNS"

Transkript

1 SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte 1/2007 Datum: 4-5 juni 2007 Plats: Leirubakki, Island Protokoll Deltagare: SNS Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem, kontaktperson) Pauline Stenberg (sekreterare) Danmark: Niels Elers Koch (styrelsemedlem, kontaktperson) Jens Kristian Poulsen (suppleant) Island: Jón Loftsson (styrelsemedlem) Adalsteinn Sigurgeirsson (suppleant, kontaktperson) Norge: Johannes Kolltveit (styrelsemedlem, kontaktperson) Olav Gislerud (ställföreträdande suppleant) Sverige: Håkan Wirtén (styrelsemedlem) Jan Svensson (ställföreträdande suppleant) Färöarna Tróndur Leivsson (observatör) NMRS Tryggvi Felixson (avdelningschef) Lise Lykke Steffensen (seniorrådgivare) Gäster Hreinn Óskarsson

2 Förslag till saklista Sak 01/2007 Sak 02/2007 Sak 03/2007 Mötets öppnande och godkännande av saklistan Protokoll från styrelsemötet den 24 november 2006 i Lahtis Anmälningsärenden och referat 03.1 Årsrapport SNS Ekonomisk översikt för Information från NMRS 03.4 Information från möte mellan SNS och NKJ Nytt om tidskrifterna SJFR och WMSE Lägesrapport kring WoodWisdom-Net Sak 04/2007 Programkontrakt och resultatavtal Sak 05/2007 SNS's arbetsform och resursanvändning Sak 06/2007 Söknadsutlysning för 2008 Sak 07/2007 Sak 08/2007 Sak 09/2007 Sak 10/2007 Sak 11/2007 Sak 12/2007 Sak 13/2007 Rapporteringar Nätverk SNS-projekt CAR Samarbete med NordForsk och NICe SNS evaluering Projektet med SNS-Web Övriga ärenden Nytt från skogsbruket och skogsforskningen i de nordiska länderna Nästa möte

3 Protokoll Sak 01/2007 Mötets öppnande och godkännande av saklistan SNS's ordförande Kari Mielikäinen öppnade mötet och önskade deltagarna välkomna. Saklistan godkändes med följande ändringar: Beslöts behandla Samarbete med NordForsk och NICe (punkt 08/2007 i förslag till saklista) som Sak 06 i omedelbar anknytning till Sak 05/2007: SNS's arbetsform och resursanvändning. Under Övriga ärenden tillkom uppdrag till SNS från ÄK-FJLS's möte i Helsingfors den 31 maj 2007 om uppföljning av skogsministerkonferensen 2005 (Sak 11) och Samarbete med EU (Sak 12). Sak 02/2007 Genomgång av protokollet från SNS's styrelsemöte den 24 november 2006 i Lahtis, Finland Protokollet godkändes utan ändringar. Sak 03/2007 Anmälningsärenden och referat 03.1 Årsrapport SNS 2006 SNS's årsrapport för 2006 presenterades för Nordiska Ministerrådet (NMR) vid ett möte den 17 april i NMR's sekretariat (NMRS). Från NMRS deltog Tryggvi Felixson, Lise Lykke Steffensen, Sören Juel Andersen och Merete Madslund. SNS var representerat av Kari Mielikäinen och Pauline Stenberg. Årsrapporten är godkänd av NMRS och ÄK-FJLS (Skogsbruk). Ur referatet från årsrapporteringsmötet (som förelåg som mötesbilaga) framgår bl.a. att NMRS varit nöjd med hur SNS uppfyllt sina resultatmål och skötseln av ekonomin, men att man tyckte att SNS kunde vara mer aktiv i sin kommunikation och resultatförmedling. Vidare ansåg NMRS att redogörelsen för CARs, nätverk och EU-aktiviteter varit väl knapp och önskade att SNS skulle utarbeta ett tillägg till årsrapporten angående status för dessa. NMRS betonade även vikten av handlingsplanen för likställdhet som används som styrningsdokument av alla samarbetsorgan under jord- och skogsbrukssektorn, och uppmanade SNS att på ett styrelsemöte dryfta likställdhetsproblematiken. Beslöts att likställdhetsproblematiken tas upp till diskussion vid nästa styrelsemöte hösten Ekonomisk översikt för 2007 Sekreteraren gav en översikt av budgeteringen av medel för år Bidraget till SNS från NMR uppgår till MDKK eller euro och betalas i två rater. Den första raten (85 %) utbetalades i mitten av febuari och resterande 15 % utbetalas i juli. SNS's beviljningar för 2007 till FoU projekt ( euro), nätverksaktiviteter ( euro) och CARs ( ) uppgår till sammanlagt euro. Bidrag till NOVA är budgeterat till (högst) euro, och stöd till tidskrifterna SJFR och WMSE till sammanlagt euro. Ytterligare har SNS reserverat euro för

4 förnyelse av sina web-sidor, ca euro för evaluering av SNS och 6000 euro för projektevaluering. Administrationskostnaderna är budgeterade till euro eller ca 12% av årets totala beviljning från NMR. Budgeten uppvisar ett överskott (per dags dato icke disponerade medel) på ca euro som kan disponeras till nya aktiviteter Information från NMRS Seniorrådgivare Lise Lykke Steffesen berättade om följande ämnen: aktuella personskiften på NMRS, var Nordiska Ministerrådet har fått en ny generalsekreterare, Halldór Asgrimsson, och ny rådgivare för livsmedel, Lene Breum Larsen. Vidare har Erling Fimland tillträtt som tillfällig direktör för Nordiska Genbanken efter Bent Skovmands tragiska död. Mötet i ÄK-FJLS (skogsbruk) den maj 2007 Ministermötet den juni 2007 i Björneborg, Finland Etablering av Nordiska Genresurs Centret, som också omfattar skogsgenetiska resurser och skogsbruksplantor Fokusering av arbetet i Nordiska Ministerrådet och globaliseringsarbetet som kan få inflytande på arbetet i SNS. Arbetet med FoU i MR-FJLS, där SNS har kommit med ett inspel. På andra sektorområden är man långt framme i samarbetet med NordForsk och Nice. NMRS efterlyser i mycket hög grad skriftligt material om SNS. Mötet konstaterade att SNS inte fått inbjudan till ministermötet och att det är oklart varifrån en dylik invitation borde ha kommit. Information från senaste ÄK-FJLS möte den maj 2007 i Helsingfors behandlas nämare under övriga ärenden (Sak 11) Information från möte mellan SNS och NKJ Ordföranden informerade om ett möte mellan SNS och NKJ i Helsingfors den 2 maj 2007 där man diskuterade möjliga tema och uppläggning av gemensamma projekt. Befanns att SNS's och NKJ's resurser ensamma är marginella för att skapa mervärde i den aktuella forskningen om bioenergi men framkastades att ett gemensamt forskningsprogram kunde vara inom området Kulturlandskap. Bägge organisationerna söker också närmare samarbete med NordForsk och man beslöt inbjuda direktören för NordForsk, Liisa Hakamies-Blomqvist, till ett möte för att sondera hur SNS och NKJ bäst kunde medverka i NordForsk's olika satsningar. Mötet, som hölls den 28 maj i Helsingfors, behandlas under Sak Nytt om tidskrifterna SJFR och WMSE Ett nytt avtal mellan SNS och förlaget Taylor & Francis om utgivningen av Scandinavian Journal of Forest Research (SJFR) ingicks senaste år för perioden I styrelsen för SJFR representeras SNS av Liisa Saarenmaa och Pauline Stenberg, som (i enlighet med beslut från SNS's vårmöte 2006) tillsammans med redaktör Mats Hannerz (SJFR) och Eeva Korpilahti (Silva Fennica) dryftat olika alternativ till den nuvarande modellen för skötseln och utgivningen av SJFR och eventuellt samarbete med Silva Fennica. Förlaget Taylor & Francis har vid flera tillfällen uttryckt sitt intresse av att köpa upp Silva Fennica för att sedan eventuellt sammanslå tidskrifterna (SJFR och SF). Denna modell är fortsättningsvis dock inte ett

5 alternativ eftersom utgivarna för Silva Fennica vill bibehålla tidskriften i sin ägo och driva den som en icke-kommersiell tidskrift med fri elektronisk distribution ("open access"). Vad gäller utvecklingen av SJFR konstateras att tidskriften håller hög vetenskaplig kvalitet och att dess impact factor (0,911) visar svagt en stigande trend men är inte på samma nivå som CJFR (1.531), vilket har satts som mål. Nyhetssektionen News&Views fungerar bra och förmedlar aktivt nyheter från SNS's forskningsprojekt och nätverksaktiviteter. Årsrapporten från Scandivian Journal of Forest Research förelåg som mötesbilaga. Tidskriften Wood Material Science Engineering som startade 2006 utkom som planerat med 4 nummer i Volym 1. Det sammanlagda antalet vetenskapliga artiklar i tidskriftens första volym var dock endast 16, men kan antas stiga i och med att utbudet av artiklar har ökat. En evaluering av tidskriftens vetenskapliga nivå torde inte vara aktuell innan den har fått en etablerad status och erhåller sina första indikatorer (bl.a. impact factor) Lägesrapport kring WoodWisdom-Net Den första utlysningen i WoodWisdom-Net programmet inbringade 70 ansökningar inom forskningsområdena "Wood production and properties" och "New wood-based products, efficient processes and sustainable forestry". Dessa "första-stegs" ansökningar blev evaluerade t.o.m. slutet av februari 2007, och 44 av dem kallades att sända in en ansökan till fas två med tidsfrist den 30 april Enligt SNS's representant i WW-Net's steering committee, Olav Gislerud, uppfyllde 15 av ansökningarna i fas två det formella kravet för att kunna söka projektmedel från SNS (minst 3 nordiska land). Med ytterligare hänsyn tagen till söknadsinnehåll vs SNS's prioriteringar och SNS's begränsade budget har OG rekommenderat 2 projekt att söka stöd från SNS under förutsättning att dessa två projekt först godkänns av WWNet's evalueringspanel som håller möte 7-8 juni Sak 04/2007 Programkontrakt och resultatavtal Man behandlade och gjorde några små preciseringar till det senaste utkastet (från ; förelåg som mötesbilaga) till resultatavtal mellan SNS och NMR för perioden Resultatavtalet skall också vara en bilaga till det egentliga programkontraktet mellan SNS's värdinstitution (Metla) och NMR. Programkontraktet föreligger dock ännu inte och SNS's ordförande Kari Mielikäinen vidareförmedlade begäran från Metlas ledning om att nämnda kontrakt bör vara snabbt på plats om Metla förutsätts fortsätta ta ansvar för skötseln av sekretariatsfunktionen. Avdelningschef Tryggvi Felixson (NMRS) beklagade att uppgörandet av resultatavtal tagit så lång tid i anspråk, vilket enligt honom berodde på att den första versionen färdigställd av SNS i december 2006 inte varit tillfredsställande. Tryggvi tyckte inte att det föreligger något akut problem med skötseln/finansieringen av sekretariatsfunktionen i Metla emedan man har ett kontrakt för 2006 och NMR redan betalat in största delen av årets beviljning till Metla. SNS's sekreterare informerade mötet om att något giltigt, av NMR och Metla underskrivet programkontrakt, de facto inte funnits för år 2006 heller. Liisa Saarenmaa noterade det i hennes mening olagliga i situationen att Metla fungerat som värdinstitution för

6 SNS sekretariatet i 1,5 års tid utan ett giltigt kontrakt. Vidare fäste Liisa S uppmärksamhet vid att det i det nya utkastet till resultatavtal står att "Bestyrelsen ansætter i henhold til sine nuværende vedtægter selv sin sekretær efter forslag fra formanden" medan motsvarande sats i det tidigare resultavtalet ( ) lyder "Værtsinstitusjonen har ansvar for at det stilles til rådighet en sekretær med riktig kompetanseprofil". Johs Kollveit konstaterade att SNS inte är en juridisk person som kan ansätta personal medan Lise Lykke Steffensen vidhöll den nya formuleringen med hänvisning till SNS's stadgar. Konstaterades att programkontraktet med bilagor i sin nuvarande form innehåller en del otydligheter och motstridigheter med SNS's stadgar, och att det finns behov för en precisering av SNS's uppgifter och ansvar jämte NMRS's förväntningar på SNS. Resultatavtalet godkändes. NMRS förband sig att skicka utkast till programkontrakt så snart dess ekonomiavdelning genomgått avtalet. NMR ämnar ta initiativ till en genomgång av SNS's stadgar som avspeglar nya förväntningar och ramförutsättningar efter att det har etablerats en egen ämbetsmannakommitté för skogssektorn. Saken förväntas kunna behandlas på höstmötet Sak 05/2007 SNS's arbetsform och resursanvändning Mötet diskuterade SNS sekretariatets och styrelsens arbetsform och resursanvändning som efterlysts vid SNS's kontaktpersonmöte (referat från kontaktpersonmötet förelåg som mötesbilaga). Bakgrunden till denna diskussion var att det från NMRS (rådgivare Steffensen) och även från vissa av SNS's styrelsemedlemmar riktats kritik mot skötseln av SNS (sekretariatet) under Finlands period. På förfrågan av Niels Elers Koch bekräftade SNS's sekreterare, Pauline Stenberg, sin på kontaktpersonmötet framlagda uppfattning att 50 % arbetstid inte räcker till att sköta allt som från olika håll förväntas av SNS men klargjorde samtidigt att problemet till mindre del gällt skötseln av SNS-sekretariatets stadgeenliga uppgifter utan mera det att arbetsbördan vuxit p.g.a. ökade krav från NMRS kombinerat med bristfällig kommunikation/information från densamma. Som exempel nämnde PS resultatavtalet som redan sysselsatt både SNS sekretariatet och styrelsen i mer än ett halvt år och tagit i anspråk mycket arbetsresurser. Lise Lykke Steffensen uttryckte sin åsikt om att den stipulerade halvtidsansättningen för sekreterare i NMRS's underorganisationer inte utgjort problem för andra och inte heller för SNS under de tidigare perioderna, i Sverige och Norge. Styrelseledamöterna Niels Elers Koch, Håkan Wirtén och Johs Kolltveit framlade att resursuppbackningen från Norges Forskningsråd och Formas i Sverige varit större, d.v.s. att dessa använt egna resurser för upprätthållandet av SNS sekretariatet, och NEK undrade om någon annan organisation än Metla kunde vara SNS mer behjälplig i detta avseende. Finlands styrelseledamöter, Kari Mielikäinen och Liisa Saarenmaa, konstaterade för sin del att Metla såsom alla andra tänkbara finska värdorganisationer har resultatansvar för sin egen verksamhet och att kraven på SNS måste balanseras mot dess egna resurser. Ordförande KM föreslog att man skulle diskutera och till nästa styrelsemöte förbereda till behandling hur SNS kunde utvecklas/ stärkas via 1. Arbetsfördelning i styrelsen 2. Proritering av uppgifter och 3. Förmiskning av administration genom samarbete. Angående den sistnämnda punkten hänvisas till mötet med NordForsk (Sak 06) där

7 man preliminärt diskuterat om och i vilken mån NordForsk eventuellt kunde bistå SNS (och NKJ) med skötseln av sekretariatsfunktionen. Tryggvi Felixson konstaterade att NMRS till nästa möte i SNS ämnar samla upp de kritiska punkter som blev framlagda på mötet av NMRS, Norge och Danmark, och som man önskar rätta till. Beslöts att vid nästa möte ta till behandling frågan kring SNS's arbetsform och resursanvändning enligt ovannämnda modell. SNS's ordförande och sekreterare ombads till detta möte komma med föreslag till proriteringar. Sak 06/2007 Samarbete med NordForsk och NICe Ordförande rapporterade från mötet mellan SNS, NKJ och NordForsk (Liisa Hakamies-Blomqvist) som hölls i Helsingfors. (Memorandum från detta möte delades ut vid styrelsemötet). Två konkreta förslag att presenteras för godkännande i SNS's (och NKJ's) styrelse var initiativen från NordForsk att organisera en workshop kring informationsförmedling om forskning och att ta ansvaret över att organisera en workshop om behov och möjligheter till ett samnordiskt Kulturlandskapforskningsprogram enligt förslag från NKJ och SNS. SNS's styrelse uttryckte sin tillfredsställelse över att samarbetet med NordForsk kört igång och välkomnade initiativen till gemensamma workshops. Etablering av motsvarande kontakt och närmare samarbete med NICe efterlyses. Sak 07/2007 Söknadsutlysning 2008 Sekreteraren informerade om att söknadsutlysningen för 2008 med svarsfrist blivit uppdaterad med SNS's nya prioriteringar i strategiplanen för och att tidsfristen för ansökningarna om stöd till förberedning av EU-ansökningar ändrats till 1.9. som för de övriga ansökningarna. Detta i enlighet med vad som överenskommits på kontaktpersonmötet där man även beslöt att söknadsutlysningen i fortsättningen skall tas till behandling vid föregående års höstmöte. Mötet godkände att sekreteraren lägger in söknadsutlysningen på SNS's hemsidor. (Detta verkställdes den 8 juni 2007). Sak 08/2007 Rapporteringar Nätverk Från SNS-stödda nätverksaktiviteter hade rapporter inkommit enligt följande:

8 N Forskarnätverk för skogsföryngringsfrågor (Taneli Kolström) Forskarnätverket för skogsföryngringsfrågor (www.joensuu.fi/mekri/sns) arrangerade en workshop den 8-10 juni 2005 i Ås, Norge. I workshopen deltog 29 personer från 9 olika länder (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Kina) och 12 muntliga föredrag hölls. Vid mötet planerades också 3 doktorandkurser kring skogsföryngringsfrågor, att förverkligas med stöd från NordForsk. Den första av dessa kurser organiserades av prof. Urban Nilsson i oktober SNS-beviljningen på NOK täckte omkring 80% av kostnaderna för nätverksaktiviteten. Rapport och ekonomisk rapport från nätverkets aktiviteter 2005 förelåg som mötesbilaga. N Nordisk forskerkurs i markzoologi (Sigmund Hågvar) Forskarseminariet och doktorandkursen "The 11th Nordic Soil Zoology and PhD course" hölls i Akureyri, Island, den juli 2006, och samlade 45 deltagare från de 5 nordiska länderna jämte Estland, Lettland och Ryssland samt en inbjuden forskare från England. Presentationerna publicerades i en specialrapport "Agricultural University of Island, AUI Publication 9 (2006), 100p.". SNS-beviljningen på NOK täckte i stort sett kostnaderna för nätverksaktiviteten. Rapport och ekonomisk rapport med två bilagor förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns. N Den tredje exkursionen av Fältgenetikernas nätverk (Marja-Leena Annala) Fältgenetikernas nätverk ordnade en exkursion i Finland den 5-9 september De inalles 20 deltagarna var från Finland (5 personer), Sverige (4), Danmark (2), Norge (2), Estland (2), Lettland (2), Litauen (2) and Polen (1). Målet med exkursionen var att utbyta information, praktisk 'know-how' och erfarenheter bland teknisk personal som arbetar med trädförädling och trädfröproduktion i de nordiska och baltiska länderna. SNS-beviljningen på på 3757 ( NOK) täckte ca 45 % av de totala kostnaderna för nätverksaktiviteten. Rapport och ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. N Skandinaviska skogsekonomernas seminarium 2006 (Lars Lönnstedt) Skandinaviska skogsekonomernas seminarium hölls i Uppsala den 8-11 maj Ca 70 forskare från de nordiska länderna deltog med presentationer som publicerats i

9 artikelform i rapporten "Scandinavian Forest Proceedings of the Biennial Meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics Uppsala, Sweden, 8-11 May, L. Lönnstedt and Björn Rosenquist (eds.) Report No. 41.". Publikationen är tillgänglig även på Skandinaviska skogsekonomernas hemsida (http://www.metla.fi/tapahtumat/2004/ssfe/index.htm). SNS-beviljningen på utgjorde ca 47 % av de totala kostnaderna för seminariet. Rapport och ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. N Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management (Kalev Jõgiste) SNS nätverkets fjärde internationella workshop "Disturbances at the landscape level: ecology and management" organiserades i Tromsö, Norge, den september I mötet deltog 25 personer från 9 olika länder - Estland, Finland, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Ryssland och Sverige. 14 muntliga föredrag hölls vid workshopen, från vilket ett specialnummer i Forest Ecology and Management kommer att utges på inbjudan av tidskriften. Gästredaktörerna slutförde sitt arbete i oktober 2006 då manuskripten levererades till förlaget Elsevier. Vid mötet i Tromsö påbörjades även planläggningen av följande workshop in Lettland (oktober 2007). SNS-beviljningen på jämte en överföring på 4378 från 2005 täckte 8 % av workshopens kostnader. Rapport och ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. N Nätverk för kommunikatörer på nordiska och baltiska skogsforskningsinstitutioner (Ari Turunen) Nätverket höll sin konferens "The 8th Nordic-Baltic Forum for communicators on forest research" den november i Skåne, Sverige. I konferensen deltog 24 personer från Finland (4), Sverige (4), Norge (3), Danmark (5), Lettland (1), Litauen (1) och Estland (4). I samband med konferensen hölls också en workshop där man diskuterade utvecklandet av en gemensam webplats för förmedling av nyheter och resultat från den boreala skogsforskningen. Styrgruppen höll under 2006 dessutom 4 interna möten i Riga, Köpenhamn, Umeå och Vilnius. SNS beviljningen för nätverksaktiviteten var euro som tillsammans med överföringen från 2005 (7652 euro) täckte de totala kostnaderna på euro och gav ett överskott på 4710 euro. Rapport och ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. (Rapporterna från N Konferens om skogsinventering, planläggning och

10 statistik - från datainsamling till politik (Vivian Kvist Johanssen) och N Nordisk- Baltisk Nettverk for treforskning og trekonstruksjon (Magnus Wålinder) har trots påminnelser ännu inte inkommit.) SNS-projekt Slutrapporter och statusrapporter hade inkommit enligt följande: SNS-86 Nordic IUFRO thinning experiments in Norway spruce ( ). (Jens Peter Skovsgaard) Beviljat NOK. I projektet som baserade sig på en serie beståndsglesningsexperiment på gran (Picea abies (L.) Karst.) i Sverige, Norge and Danmark var de viktigaste forskningstema och problemställningarna: 1. Quantification of site specific production potentials in relation to management practices. 2. Effects of thinning regime (thinning time and frequency, thinning type, and thinning grade) on volume growth and wood quality at individual tree and stand level. 3. Effects of extraction row width on volume growth and wood quality at individual tree and stand level. 4. The issue of early final crop tree selection. Resultaten av projektet är publicerade i flertal (vetenskapliga) facktidskrifter och har presenterats vid konferenser (se p. 10 i rapporten). En sammanställning av resultaten är ännu under arbete i form av en vetenskaplig artikel med titeln "Skovsgaard, J.P. & J.K. Vanclay 2006: Forest site productivity: Challenges in estimating and modelling site productivity for evenaged stands. Manuscript based on results from SNS-86." som Slutrapport inkl. ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. SNS-87 The potential of larch wood for exterior use ( ). (Andreas Bergstedt) Beviljat NOK. Målet med projektet var att utröna möjliga skillnader mellan tre allmänt odlade lärkträdsarter (sibirisk, europeisk, och europeisk/japansk hybrib) vad gäller träets egenskaper och inverkan av klimatiska faktorer. En tilläggshypotes som testates i projektet var om den naturliga hållbarheten of lärkens kärnträ kan ytterligare förbättras genom värmebehandling. Dessa frågor undersöktes både genom laboratorieanalyser och i fältförsök under naturliga förhållanden. Resultaten från projektet är sammanställda i rapporten: "Bergstedt, A. (editor) (2007) The potential of Larch wood for exterior use. Project report" som publiceras även på projektets hemsida Förutom denna har delresultat från projektet publicerats i 4 artiklar. Slutrapport inkl. ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. SNS-92 Identifisering av ektomykorrhizasopp i nordiske skoger ( ). (Trude Vrålstad) Beviljat NOK.

11 Projektet, som är integrerat i NordForsk's nätverk Identification and Ecology of Ectomycorrhizal fungi (http://www2.dpes.gu.se/project/unite/), hade som mål att bygga upp den molekylära databasen UNITE (User-friendly Nordic ITS Ectomycorrhiza Database; att tjäna som medel för identifiering och kartläggning av biodiversiteten och de genetiska resurserna hos ektomycorihasvamp I de nordiska skogarna. Resultaten från projektet (SNS-92 har publicerats i 11 vetenskapliga artiklar och presenterats vid 7 vetenskapliga kongresser. Slutrapport inkl. ekonomisk rapport förelåg som mötesbilaga. SNS-95 NOLTFOX nordisk databas med skogliga långsiktiga fältförsök ( ). (Fredrika von Sydow, Kristian Karlsson) Slutrapport rapport förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns. Överskottet på 7215 skall returneras till SNS. SNS-96 Skörd av bioenergi i unga skogar ( ). (Tomas Nordfjell) Statusrapport förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns. SNS-97 Wood hemicelluloses for surface modification of fibrils, fibers and boards ( ). (Maija Tenkanen) Statusrapport förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns. SNS-99 A Permanent Mapping Population for genomics of Picea Abies ( ). (Martin Lascoux) Statusrapport förelåg som mötesbilaga. Rapporten godkänns CAR Statusrapporterna från de 5 CARs förelåg som mötesbilagor. CAR CAR CAR Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry serving Urbanised Societies ( ) (Kjell Nilsson) Nordic Forestry Centre of Advanced Research on Environmental Services (Nordic Forestry CAR-ES) ( ) (Per Gundersen) Avansert nordisk forskernettverk for skogtrærnes genetikk og planteforedling GENECAR ( ) (Tore Skrøppa)

12 CAR OSCAR: Operations Systems ( ) (Magnus Thor) CAR Virtual Centre of Advanced Research in Forest Pathology ( ). (Jarkko Hantula) Ordförande Kari Mielikäinen noterade att statusrapporterna för 2006 inte ger en tillräckligt utförlig bild av nätverkens aktiviteter och användning av resurser. Samtliga CARs hade oförbrukade medel från 2006 (som överförts till 2007), vilket tyder på att aktiviteterna inte (tidsmässigt) kunnat genomföras som planerat. Befanns föreligga behov för tilläggsrapportering med bl.a. en utförligare redovisning för bakgrunden till och bruksplaneringen av de överförda medlen samt bättre ekonomiuppföljning. I det nya resultatavtalet mellan NMR och SNS stipuleras dessutom två nya krav på CARs som projektledarna bör uppmärksammas på. En evaluering av alla CARs skall göras under loppet av 2008 och på förslag av Liisa Saarenmaa beslöts att i samband med evalueringen även utvärderna hela konceptet med CARs och studera skillnaderna mellan de olika CARs. NMRS önskade få ett sammandrag av CAR's verksamheter och resultat till bruk för MR-FJLS med en veckas svarfrist. Olav Gislerud anmälde sig frivillig för uppdraget och befullmäktigades att göra sammandraget. Statusrapporterna godkändes men man beslöt kalla projektledarna för CARs till SNS's höstmöte 2007 för rapportering och i god tid innan höstmötet be dem om en utförligare ekonomisk rapport. Sak 09/2007 SNS evaluering Utkastet till enkät från TTS med några inkomna kommentarer från styrelsen förelades för godkännande. Sekreteraren uppmärksammade styrelseledamöterna från Island och Sverige på att de från dessa länder utlovade e-post adresserna till målgruppen för enkätet ännu inte inkommit. Enkätet godkändes. Island och Sverige lovade att omedelbart skicka sina adresser. Sak 10/2007 Projektet med SNS-Web Offerten från styrningsgruppen för projektet med en ny webplats för SNS som förutom SNS egna hemsidor skall innehålla en nyhetsweb med förmedling av forskningsresultat från de nordiska och baltiska länderna behandlades vid kontaktpersonernas möte där sekreteraren fick i uppdrag att vidarebefodra några frågor (referat från kontaktpersonmötet förelåg som mötesbilaga) till projektledaren Ivar Palo innan slutligt godkännande av projektet. Sekreteraren läste upp de av IP inkomna svaren som befanns vara väl begrundade.

13 SNS godkände projektet. Sak 11/2007 Uppföljningsärenden från skogsministerkonferensen 2005 Efter anmodan från ÄK-FJLS (skogsbruk) blev denna sak satt på dagsordningen. Lise Lykke Steffensen presenterade först generell information över uppföljningen av skogsministerkonferensen 2005 och SNS's indragelse i arbetet däri. LLS informerade om att ÄK-FJLS (skogsbruk) på sitt senaste möte den 30 maj 2007 dryftade det av SNS s CAR-nätverk OSCAR planerade seminariet "Profitable forestry: Increasing possibilities for profitable forestry and forest industry" som befanns vara dåligt fokuserat. Enligt uppgift från LLS önskade ÄK-FJLS att SNS på kort varsel dryftar och i samråd med OSCAR utarbetar ett reviderat förslag till seminarium. Liisa Saarenmaa konstaterade detta vara en sak mellan ministerrådet och OSCAR som av NMRS tilldelats detta uppdrag. Liisa uttryckte vidare sin åsikt att ÄK-FJLS arbetsformer är helt kaotiska och att det inte ankommer ÄK-FJLS att vid sina möten, och i frånvaro av SNS, tilldela nya uppgifter för SNS. På frågan till Lise Lykke Steffensen om varför SNS inte fått inbjudan till ÄK-FJLS mötet i Helsingfors trots att det i det nya resultatavtalet uttryckligen förutsätts (av NMRS) att SNS skall delta som observatör vid alla dessa möten svarade LLS att det berodde på misstag från NMRS's sida. Niels Elers Koch erbjöd sig och befullmäktigades av mötet att kontakta ledaren för OSCAR, Magnus Thor, och vidarebefodra de vid ÄK-FJLS mötet uttryckta synpunkterna och önskemålen visavi fokusering av seminariet. Sak 12/2007 Samarbete med EU Niels Elers Koch redogjorde bl.a. för aktuella tema inom FTP's strategic research agenda och mötet i Hannover och föreslog att SNS vid sitt höstmöte skulle diskutera inom vilka områden eller nischer man bäst kunde promovera samarbetet med EU. Sak 13/2007 Nytt från skogsbruket och skogsforskningen i de nordiska länderna Skogsnytt från Island, Danmark, Finland, Sverige och Norge presenterades av Jón Loftsson, Niels Elers Koch, Liisa Saarenmaa, Håkan Wirtén och Olav Gislerud. Sak 13/2007 Nästa möte Beslöts hålla nästa möte 8-9 november 2007 i Norge.

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Datum: 4-5 juni 2007 Plats: Island SNS styrelsemöte; 4-5 juni Sak 01/2007 Godkänning av saklistan Sak 02/2007 Protokoll från styrelsemötet den 24 november 2006

Läs mer

Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS)

Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS) Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS) Datum: 8 maj 2006 kl. 10.00-17.00 Plats: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, KVL. Konsistoriums mødesal, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C Danmark Deltagare:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Datum: 8-9 november 2007 Plats: Norge, Ringnes gård Deltagare: SNS Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem, kontaktperson)

Läs mer

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) PROTOKOLL

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) PROTOKOLL Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) PROTOKOLL Datum: 13-14 november 2008 Plats: v. 21.11 DELTAGARE: SNS Tartu, Estland, Dorpat Hotell och bussen Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa

Läs mer

Årsrapport för SamNordisk Skogsforskning (SNS) 2007

Årsrapport för SamNordisk Skogsforskning (SNS) 2007 Samnordisk Skogsforskning - SNS Årsrapport för SamNordisk Skogsforskning (SNS) 2007 Innehåll: 1. Resultatrapport 1.1. Verksamhetsområden... 1 Administration... 1 Forskningsprojekt... 2 Nätverksaktiviteter...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Protokoll Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Datum: 21-22 maj 2008 Plats: Sverige, Visby Deltagare: SNS Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem, kontaktperson)

Läs mer

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Datum: 13-14 november 2008 Plats: ver. 11.11 DELTAGARE: SNS Tartu, Estland, Dorpat Hotell och bussen Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa

Läs mer

SamNordisk Skogsforskning (SNS) Strategiplan 2007-2009. 1. Inledning

SamNordisk Skogsforskning (SNS) Strategiplan 2007-2009. 1. Inledning SamNordisk Skogsforskning (SNS) Strategiplan 2007-2009 Nordiska Ministerrådet (NMR) bildades 1971 som ett samarbetsforum för de nordiska ländernas regeringar. NMR framlägger förslag till Nordiska Rådets

Läs mer

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008 Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008 Torsdagen den 28.8. kl. 8.30-16.30 Möteslokal: 1. MÖTET ÖPPNAS 2. GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 3. REFERATET

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS)

Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS) Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS) Datum: 1-2 december 2009 Plats: ver 20.11. DELTAGARE: Finland: Vörå-Maxmo och Jakobstad Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem,

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 20. februar 2009 Mødested MR-salen, Nordiska ministerrådet, Store Strandstræde 18, 1255 København Store Strandstræde

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Protokoll styrgruppsmøte september 2011

Protokoll styrgruppsmøte september 2011 Protokoll styrgruppsmøte september 2011 Torgeir Selle 09.09.2011 10:09 Protokoll / referat fra styringsgruppemøtet i Norge 3 august til 2. september 2011 Datum 1-2 september 2011 Tid kl. 09.00-20.00 (1

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

NordGens Miljösamordningsgrupp Möte Nr.7. 22 November 2012 09.00-12.00 CET Kringler conference center, Norge

NordGens Miljösamordningsgrupp Möte Nr.7. 22 November 2012 09.00-12.00 CET Kringler conference center, Norge NordGens Miljösamordningsgrupp Möte Nr.7 22 November 2012 09.00-12.00 CET Kringler conference center, Norge Närvarande: Danmark Lars Landbo (LL) Jordbruk/skog Island Sigurdur A. Thrainsson (SAT) Miljö

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

UTKAST TILL REFERAT - NSK

UTKAST TILL REFERAT - NSK UTKAST TILL REFERAT - NSK Nordiska ministerrådet Till NSK Kopia Från Nordiska ministerrådets sekretariat Store Strandstræde 18 DK-1255 Köpenhamn K Tfn +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Ämne

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

NOVA. Styrelsemöte nr 35. Styrelsen. Preliminär föredragningslista. Den 4 juni 2004, kl (ändrades till ) Hvanneyri, Island

NOVA. Styrelsemöte nr 35. Styrelsen. Preliminär föredragningslista. Den 4 juni 2004, kl (ändrades till ) Hvanneyri, Island NOVA Styrelsen Styrelsemöte nr 35 Den 4 juni 2004, kl. 14.00-18.00 (ändrades till 18.15-20.00) Hvanneyri, Island Preliminär föredragningslista Pkt Innehåll 1 Mötets öppnande Lars Moe 2 Agenda 3 NOVAs strategi

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 16. september 2008 Mødested Grand Hotel - møderum Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45

Läs mer

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar.

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar. STADGAR Stadgar för NORDENS INSTITUT PÅ ÅLAND (NIPÅ), nedan kallad för institutionen. Stadgarna är fastställda av Nordiska ministerrådet (MR-K) den 23 oktober 2015, och gällande från den 1 januari 2016.

Läs mer

Nordiska Ministerrådets Miljö- och Ekonomigrupp Verksamhetsberättelse 1999

Nordiska Ministerrådets Miljö- och Ekonomigrupp Verksamhetsberättelse 1999 Nordiska Ministerrådets Miljö- och Ekonomigrupp Verksamhetsberättelse 1999 A) Inledning Det Nordiska Ministerrådets miljö- och ekonomigrupp har en tvärfacklig sammansättning med representanter från miljö-

Läs mer

Årsrapport för SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Årsrapport för SamNordisk Skogsforskning (SNS) Årsrapport för SamNordisk Skogsforskning (SNS) 2014 Styrelsemöte och besök på Processum i Örnsköldsvik (Sverige) på temat bioekonomi. Bilden är tagen från Varvsberget med utsikt över stad och fabriksområde.

Läs mer

NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE. Rundbrev 1/2016 med kallelse till årsmöte 2016

NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE. Rundbrev 1/2016 med kallelse till årsmöte 2016 NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE Rundbrev 1/2016 med kallelse till årsmöte 2016 Kära medlemmar Hoppas att det nya året har börjat bra för alla! Snart är det dags för NCCS årsmöte 2016. Tid: fredag 18 mars

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Den 7 oktober hålls NOVAs styrelsemöte på Arlanda i möteslokalen Lockheed, kl 10.00-15.00.

Den 7 oktober hålls NOVAs styrelsemöte på Arlanda i möteslokalen Lockheed, kl 10.00-15.00. Styrelsemöte nr 29 Den 7 oktober hålls NOVAs styrelsemöte på Arlanda i möteslokalen Lockheed, kl 10.00-15.00. Föredragningslista Pkt Tid Innehåll 1 10.00 Mötets öppnande 2 10.05 Föregående mötes protokoll

Läs mer

Terrestra ekosystemgruppens arbete med friluftsliv Nordiska ministerrådet Jannica Pitkänen Brunnsberg, Oslo 2.6.2010

Terrestra ekosystemgruppens arbete med friluftsliv Nordiska ministerrådet Jannica Pitkänen Brunnsberg, Oslo 2.6.2010 Terrestra ekosystemgruppens arbete med friluftsliv Nordiska ministerrådet Jannica Pitkänen Brunnsberg, Oslo 2.6.2010 Quisquid enim sunt 1 Nordiska ministerrådet (NMR) De nordiska regeringarnas officiella

Läs mer

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 13-14 MARS 2008 I STOCKHOLM

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 13-14 MARS 2008 I STOCKHOLM Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 13-14 MARS 2008 I STOCKHOLM Torsdagen den 13.3. kl. 12.00-18.00 Fredagen den 14.3. kl. 9.00-13.00 Möteslokal: Stockholm,

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma SPF, Svensk Pulverlackteknisk Förening

Ordinarie föreningsstämma SPF, Svensk Pulverlackteknisk Förening PROTOKOLL Sida 1 (5) Ordinarie föreningsstämma SPF, Svensk Pulverlackteknisk Förening Sammanträdesdatum 2014-10-02 1 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 2 Fastställande av dagordning Kallelse till

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ tisdagen den 8 juli 2014

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ tisdagen den 8 juli 2014 Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ tisdagen den 8 juli 2014 Tid: kl. 9:30 15:00 Plats: KV-företagen Årstaängsvägen 19C, Stockholm Närvarande: Martin Forsén (MF), NIBE, Ordförande Signhild Gehlin (SG),

Läs mer

från välfärdsutskottet möte den 2 februari 2004 i Reykjavik, Island

från välfärdsutskottet möte den 2 februari 2004 i Reykjavik, Island Referat Köpenhamn den 13 februari 2004 J.nr.: 04-942-01 från välfärdsutskottet möte den 2 februari 2004 i Reykjavik, Island Lokal: Hotel Nordica, Möteslokal F Tid: kl. 09.00-10.45 Bilaga 1: deltagarförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

Informationsutbyte mellan studiestödsmyndigheterna erfarenheter och utvecklingsbehov.

Informationsutbyte mellan studiestödsmyndigheterna erfarenheter och utvecklingsbehov. 1 2 Informationsutbyte mellan studiestödsmyndigheterna erfarenheter och utvecklingsbehov. Vid den samnordiska konferensen i Reykjavik 1977 beslutades att införa en rapporteringsrutin mellan de nordiska

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

KAUPUNKIEN LIIKENNE TRANSPORT I STÄDER

KAUPUNKIEN LIIKENNE TRANSPORT I STÄDER Referat 3/2015 MS/30.08.2015 Möte 3/2015 Torsdag 27.8.2015 klo 14.00 WSP, Helsingfors Deltagare Björn Silfverberg, ordf Marek Salermo, sekr Tapani Särkkä Pentti Murole Anna Pätynen Elina Rundell Ilona

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus 2012-2016 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Färöarna, Grönland

Läs mer

NOVA KUF möte Nr 14. Agenda. Pkt Innehåll 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av agenda 3 Föregående mötes protokoll Uppföljning av beslut (Paul Jensén)

NOVA KUF möte Nr 14. Agenda. Pkt Innehåll 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av agenda 3 Föregående mötes protokoll Uppföljning av beslut (Paul Jensén) NOVA KUF möte Nr 14 Den 19 april 2005 hålls KUF möte på KVL, kl. 10.00-16.00 (skandinavisk tid). Plats: Abiladgaardhuset, lokale 1, Bülowsvej 15 (det lille hus ved siden af Hovedbygningen). Agenda Pkt

Läs mer

Nya värdekedjor i skogen

Nya värdekedjor i skogen Nya värdekedjor i skogen Lisa Sennerby Forsse, Formas, Nordisk Skogskonferens, Danmark, Augusti 29-30 2005 Projekt Nya Värdekedjor i Skogen Uppdrag från Nordiska Ministerrådet Arbetet har letts av en referensgrupp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

MS0059/30302 Regressionsanal ys 7,5 hp G1F

MS0059/30302 Regressionsanal ys 7,5 hp G1F GRUNDKURSER JÄGMÄSTARPROGRAMMET År 2 jk 09/14 Hösttermin2010 termin 3 Vårtermin 2011 termin 4 vt år 2 slut 11/6 3 A 17/1-18/2 3 B 21/2-25/3 4 A 28/3-29/4 4 B 2/5-3/6+++ SG0027/50055 Ekologi och skogsskötsel

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Utfall från ansökningarna till nordplus 4e. Projektet Biosystems engineering Utvärderingen av Agroekologi Information från medlemmarna

Utfall från ansökningarna till nordplus 4e. Projektet Biosystems engineering Utvärderingen av Agroekologi Information från medlemmarna NOVA Universitetet KUF Möte nr. 6 2003-06-12 Nr 6 Möte på Kastrup Agenda Pkt Tid Innehåll 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av agenda 3 Föregående mötes protokoll 4 Orienteringspunkter 4a NMR ad-hocgruppens

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE DE NORDISKA LANTMÄTARFÖRENINGARNAS 1984-07-01 1(5) STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE AVD I INLEDNING 1 Lantmätarnas nordiska samarbete har till ändamål att ytterligare stärka samhörigheten

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

NORDISK FÖRENING FÖR FUNKTIONDHINDER OCH ORAL HÄLSA

NORDISK FÖRENING FÖR FUNKTIONDHINDER OCH ORAL HÄLSA NORDISK FÖRENING FÖR FUNKTIONDHINDER OCH ORAL HÄLSA Nordisk Forening for Funksjonshemming og Oral Helse Nordic Association for Disability and Oral Health LOVER STADGAR STATUTTER Vedtaget på Årsmøte, Norge,

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland CSN PROTOKOLL 1 Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland Deltagare: Georg Danvøgg Peter Nielsen Mia Wallin Stig Garsdal Ole Holm-Møller Danmark Tanja Blomqvist Anne Neimala Jukka Laukkanen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11 / 2010 160-178 Plats: Telefon Datum: 2010-06-28 Tid: 19.30-22.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Ann Stålhammar, Jonny Svensson, Lars

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Stadgar. för NORDREGIO

Stadgar. för NORDREGIO Nordiska ministerrådet Ved Stranden 18 DK-1061 Köpenhamn K Stadgar Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org för NORDREGIO nedan kallad för institutionen, fastställda av Nordiska ministerrådet

Läs mer

Från möte i Välfärdsutskottet den 23 september 2003 i Fredrikshavn, Danmark

Från möte i Välfärdsutskottet den 23 september 2003 i Fredrikshavn, Danmark Referat Köpenhamn den 15 oktober 2003 J.nr.:03-942-04 Från möte i Välfärdsutskottet den 23 september 2003 i Fredrikshavn, Danmark Lokal: Mötesrum 112 Tid: 09.00-12.00 Bilaga: Deltagarförteckning Ordföranden

Läs mer

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Förutsättningar för organisationer att delta

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s KONGRESS 2013 DEN 26 OKTOBER PÅ SCANDIC CROWN I GÖTEBORG.

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s KONGRESS 2013 DEN 26 OKTOBER PÅ SCANDIC CROWN I GÖTEBORG. -1- (6) PROTOKOLL FRÅN DNHL:s KONGRESS 2013 DEN 26 OKTOBER PÅ SCANDIC CROWN I GÖTEBORG. Samarbetsorganisationens president, Arild Johansen, hälsade deltagarna välkomna till DNHL:s Kongress 2013. Han vände

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Pär Weihed Professor in Ore Geology Director CAMM (Centre of advanced mining and metallurgy) par.weihed@ltu.se

Pär Weihed Professor in Ore Geology Director CAMM (Centre of advanced mining and metallurgy) par.weihed@ltu.se Pär Weihed Professor in Ore Geology Director CAMM (Centre of advanced mining and metallurgy) par.weihed@ltu.se Två satsningar från Nordiska Ministerrådet: NordMin Nordisk Mastersutbildning Bakgrund och

Läs mer

Organisation, kontrakt och uppföljning

Organisation, kontrakt och uppföljning Projektdirektiv 1(6) Projektdirektiv for utskott Drift och Projekt 1 Bakgrund... 2 2 Effektmål... 2 3 Projektmål... 2 4 Projektets omfattning... 3 5 Kommunikationsplan... 5 6 Tidsram... 5 7 Kostnadsram/budget...

Läs mer

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Tid: 27 februari 2014 Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C Närvarande: Sven-Gunnar Samuelsson

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 12 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 12 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 12 / 2010 179-197 Plats: Telefon Datum: 2010-08-17 Tid: 19.30-21.45 Närvarande: Lena Arvidsson, Jonny Svensson, Lars Granström, Ann Stålhammar, Jan Lund-Jensen,

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 26. marts 2012 Mødested Hilton Meetings - Terminal 3 Københavns Lufthavn, 4. etasje, møtelokale heter

Läs mer

SpecNord det nordiska specialpedagogiska FoU-nätverket (Nesna, Bodö, Vasa & Umeå) Minnesanteckningar möte 14-15/2 i Umeå

SpecNord det nordiska specialpedagogiska FoU-nätverket (Nesna, Bodö, Vasa & Umeå) Minnesanteckningar möte 14-15/2 i Umeå SpecNord det nordiska specialpedagogiska FoU-nätverket (Nesna, Bodö, Vasa & Umeå) Minnesanteckningar möte 14-15/2 i Umeå Närvarande Joakim Isaksson, Umeå (dag 2) Jan-Birger Johansen, Bodö Gisle Johnsen,

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

PROGRAMRAPPORT 2014 NORDBUK:s barn- och ungdomsprogram

PROGRAMRAPPORT 2014 NORDBUK:s barn- och ungdomsprogram PROGRAMRAPPORT 2014 NORDBUK:s barn- och ungdomsprogram Programrapport NORDBUK:s barn- och ungdomsprogram 2014 Nyckeltal: Antal ansökningar Antal beviljade Ansökt belopp Beviljat belopp Projektbidrag 101

Läs mer

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Strategi för 2014-2017 Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Innehåll Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder... 2 Vision... 3 Målgrupper...

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

Styrelsemöte nr 32 Den 15 oktober hålls NOVAs styrelsemöte i Vilnius, kl

Styrelsemöte nr 32 Den 15 oktober hålls NOVAs styrelsemöte i Vilnius, kl NOVA Universitetet Styrelsen Styrelsemöte nr 32 Den 15 oktober hålls NOVAs styrelsemöte i Vilnius, kl 8.15-16.00. Pkt Innehåll 1 Mötets öppnande 2 Agenda 3 Föregående mötes protokoll 4 Orienteringspunkter

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer

1. Vice ordföranden Sten Stabo öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1. Vice ordföranden Sten Stabo öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Beslutsprotokoll från styrelsemöte 2015-05-07 Sida 1 av 7 1. Vice ordföranden Sten Stabo öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Hans Selg, Jonas

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag och söndag 15-16/3 2014, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 26 mars 2010 kl 21.00 Plats: Quality Hotel Nacka Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren (TM) Kassör Börje Andersson (BA)

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

ANSÖKAN om anslag från Forskningstjugan

ANSÖKAN om anslag från Forskningstjugan Svenska Jägareförbundet Öster-Malma 611 91 Nyköping Tel 0155-246200 ANSÖKAN om anslag från Forskningstjugan Datum Avser budgetår Projekttitel (max 120 tecken) Huvudsökandens namn Sökandens tjänsteadress

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009

Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009 Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009 Tid: Kl. 19:00 Plats: Ingelstavägen 11 i Latorp (värd: Anders Holm, Lions) Närvarande: Anders Holm, ordförande

Läs mer