T Antal : d or l Anta l bilagor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T Antal : d or l Anta l bilagor"

Transkript

1

2 j;;okumenttyp l Rapport l Ordernummer Rapportdatum E datum T Antal : d or l Anta l bilagor Uppdragsnamn Upprättad av Skogsbyns förskol a, Förslöv Kjell Wader, Michael Nilsson Beställ are 1 Båstadhem AB FE STOCKHOLM Granskad av Mathias Lindskog - Referens Kent Zackrisson - Undersökningsperiod pågående Undersökningen utförd av Kjell Wader Michael Nilsson Sammanfattning Uppdraget består av att finna orsaken till den avvikande lukt man tidvis känner i förskolan. Tidigare läckage från tak har orsakat fuktskador, mikrobiell tillväxt samt luktproduktion på vindarna. Takbrädor i takkonstruktionen är fukt- och mikrobiellt skadade i samtliga slumpvis utvalda provpunkter. Vi gör bedömningen att detta är den största källan till den avvikande lukt som känns i lokalerna. Det förekommer sannolikt otätheter i plastfolien i vindsbjälklaget och luftläckage från tak. Detta innebär att föroreningar och partiklar har möjlighet att nå vistelsezonen, vilket bedöms kunna påverka innemiljön negativt. De ventilerade golven verkar fungera på avsett vis och vi bedömer att dessa inte utgör något problem avseende innemiljön. Betonggolven som inte är utförda med ventilerad golvkonstruktion är utförda med en underliggande värmeisolering av Leca. Vid en provpunkt i golvet där högst fuktnivå indikerats är Leeakuloma kraftigt uppblandade med cement, dock uppmäts normala fuktnivåer i uttagna betongprover där RF uppmätts på!ab. Kontroll avseende kemiska deponier i betongen i samma provpunkt påvisar att det skett en nedbrytning av mjukgörare från PVC-matta och lim. Golven är dock behandlade med någon typ av spärrskikt Spärrskiktets typ och funktion är inte känd. Vi anser att vindarna är huvudorsaken till de innemiljöproblem man upplever och att dessa bör åtgärdas först. Simlie man trots denna åtgärd uppleva problem får en fortsatt undersökning av de ej ventilerade golven utföras.

3 l nnehållsförteckning UPPDRAG... 5 BAKGRUND TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR METODER BEDÖMNINGSGRUNDER LUKTKARAKTÄRisERING FUKT l MATERIAL SP:s RAPPORT 2005: RöTANGREPP FUKTINDIKERING I<EMISK BETONGPROFIL OMFATINING BYGGNADSBESKRIVNING LUKTBEDÖMNING OKULÄRBESIKTNING UTVÄNDIGT YTTERTAK VIND INVÄNDIGT FUKTINDIKERING GOLV FUKTIILLSKOTI KONSTRUKTIONSINGREPP PROVPUNKT 1, VENTILERAT GOLV PROVPUNKT 2, YTIERVÄGG PROVPUNKT 3, INNERVÄGG PROVPUNKT 4, YTIERVÄGG PROVPUNKT 5, TAK PROVPUNKT 6 OCH 7 OCH 8, VIND NR PROVPUNKT 9, VIND PROVPUNKT 10, VIND

4 PROVPUN KT 11, GOLV PROVPUN KT 12 OCH 13, GOLV RESULTAT YTTERVÄGGAR GOLV VINDAR YnERTAK PRINCIPIELLT ÅTGÄRDSFÖRSLAG VINDAR ÖVRIGT UTVÄRDERING AV UTFÖRD ÅTGÄRD BILAGOR FUI<TIEORI FUKT l LUFT FU KT l MATERIAL BETONGPLATTA PÅ MARK ALKALISK FUKT

5 Uppdrag Uppdraget består av att finna orsaken till den avvikande lukt man tidvis känner i förskolan. Undersökningen utfårs genom stickprovsmässiga provtagningar, mätningar och analyser, varför en utökad undersökning kan leda till andra resultat, slutsatser och åtgärdsförslag. Bakgrund Personal har klagat på avvikande lukt under minst l O års tid. En större renovering utfördes 2008 avseende nederdel ytterväggar och golv. Det finns ej dokumenterat hur åtgärderna har utfåtts. Enligt muntliga uppgifter från personal fanns det tryckimpregnerat luktande virke som avlägsnades från nederdel ytterväggar och golv. Inläckage från tak har fårekommit under lång tid. Takpappen har "nyligen" delvis lagts om. I takfack 3 från norr har en del mineralull i vindsbjälklaget bytts ut. Det är oklmt om mikrobiellt skadat gipsinnertak har bytts ut. Då personal fotisatt klaga på avvikande lukt har Anticimex varit ute i lokalerna. Enligt uppgift misstänktes att avvikande lukt från vindarna påverkade inomhusmiljön varvid man har tätat med mjukfog vid takvinklar. Trots alla åtgärder känner man fattfarande avvikande lukt i lokalerna. Lukten varierar med väderleken och känns mest då det är hög fuktighet ute. Det finns en nyare tillbyggnad norr om undersökt byggnad. Den nyare byggnaden har ej undersökts i detta skede då man ej upplever avvikande lukter här. Tillgängliga handlingar Diverse planritningar. Metoder Fuktkvot i trä har bestämts med hjälp av resistiv fuktkvotsmätare av fabrikat Protimeter MMS och Bollman. Fuktindikering mot ytor har utfåtts med hjälp av fuktindikator GANN. Relativa fuktigheten (RF) i luft har bestämts via mätning med Vaisala. Relativa fuktigheten (RF) i betong har bestämts via mätning med Vaisala på uttagna prover på fuktlab. Metodens totala noggrannhet ligger inom± 2 %RF. Prover har tagits ut får luktbedömning och mikrobiella analyser. BotTmjöl har tagits ut får Pegasus lab's analys kallad Betongprojil. Denna mäter halterna av 2-etyl-1-hexanol och l-butanol. Om dessa är höga tyder detta på alkalisk nedbrytning av lim/matta. 5(34)

6 Bedömningsgrunder Luktkaraktärisering Luktkaraktärisering innebär en högst individuell bedömning av luktupplevelsen i skadade konstruktioner och inomhusmiljöer. Som utgångspunkt använder skadeutredaren i hög grad sina tidigare erfarenheter vid skadeutredning i fuktskadade konstruktioner. Olika individer karaktäriserar luktupplevelser olika, varfår dessa får tas får den subjektiva bedömning de är. Fukt i material Riskbedömningen avseende mikrobiell tillväxt sker enligt SP:s Rapport 2005: Il, se tabell l nedan. SP:s Rapport 2005:11 Tabell l. Kritisktfukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial - kunskapssammanfattning SP Energiteknik SP. rapport 2005: Il Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd [% RF] Smutsade material Trä och träbaserade material Gipsskivor med papp Mineralullsisolering Cellplastisolering Betong *Motsvarar ca 16-18% fuktkvot, (%FK) i furuvirke * Rötangrepp Fuktkrav: Fuktkvot > 25 %, Temperaturområde ±O- 35 oc Fuktindikering Vid fuktindikering med ytavkännande elektrostatisk mätutrustning, erhålls mätvärden som i fårsta hand används komparativt, dvs jämförs med motsvarande torra konstruktioner. Både fukthalt och densitet påverkar mätvärdet, varfår olika material har sin specifika skala. Exempelvis gäller följande värden såsom normala, dvs torra med Gann: Betong Puts Gips (34)

7 Mikrobiologiska analyser Materialprov har tagits ut och skickats till Pegasus lab för mikrobiologiska analyser. Man bedömer totalmängden av mögel och bakterier, både levande och döda. Följande intervall tillämpas: Normala värden Mängden mikroorganismer överrensstämmer med normalfallet får oskadade byggnader. Materialprov med denna nivå, bedöms _g vara skadat. Något förhöjda värden Mängden mikroorganismer överstiger normalfallet med faktor 1.1 till 9.9. Materialprov med denna nivå, bedöms normalt _g vara skadat. Förhöjda värden Mängden mikroorganismer överstiger normalfallet med faktor lo till l 00. Materialprov med denna nivå, bedöms vara skadat. Kraftigt förhöjda värden Provet innehåller mer än l 00 gånger fler mikroorganismer än normalt. Materialprov med denna nivå, bedöms vara skadat. Kemisk betongprofil Man kontrollerar uttagna provbitar från betongen med avseende på restprodukter från mjukgörare från plastmattor och lim. Man analyserar betongen med avseende på l-butanol och 2-etyl-1-hexanol. Laboratoriets referensmaterial från oskadade konstruktioner ligger till grund får bedömningen av uppmätta halter. Prover som bedöms vara avvikande riskerar kunna påverka innemiljön negativt. Gränsvärden muntligt från Pegasus Ett normalt värde får l-butanol är maximalt 3 Jlglg. l-butanol är ganska flyktigt och avges med tiden så att värden under l Jlg/g är ej ovanligt. Ett normalt värde för 2-etyl-1-hexanol är i ytskiktet under 20 Jlg/g och längre ner i betongen är värden mellan O och l 11g/g normala men strax under ytskiktet kan värden på upp mot l O Jlg/g vara normalt. 7(34)

8 Omfattning Undersökningen omfattar nedan markerad byggnad. --, l l L- J Undersökt område Figur 1, planskiss med markerat undersökt område Byggnadsbeskrivning l-plans byggnad som är uppförd kring Grundläggningen är utförd med betongplatta på mark. Ytterväggarna har en träregelstomme med fasadmaterial av liggande träpanel och plyfaskivor. Taket består av 7 sammansatta sadeltak med separata vindsutrymmen. Luftmässig kommunikation mellan vindsutrymmena förekommer dock. Uppvärmningen sker med direktverkande elradiatorer. Inomhusventilationen är mekanisk till- och frånluft samt enbart frånluft i vissa partier. Förslag på förbättringar av ventilationen håller på att utformas av ventilat i on sen trepre n ö r. 8(34)

9 Luktbedömning Likartad avvikande lukt känns på vindarna som i byggnaden. Lukten bedöms kunna påverka inomhusmiljön negativt. Okulärbesiktning Utvändigt Sockelhöjden är ca 5-12 cm och det finns asfalt och plattor invid huset. Invid vissa entreer är sockelhöjden obefintlig. Foto l, obefintlig sockelhöjd vid entreer Husets långsidor har en takfot på ca l m. På kortsidorna finns ett takutsprång på ca 0,5 m. Detta ger ett visst skydd för regnpåverkan. Vid nederdel panel finns en plåt som skyddar mot regnstänk underifrån. Det känns som att det finns en luftspalt innanför teglet. Vid vindsluckorna kan man se att konstruktionen utanför trästommen är nyare. Konstruktionen vid vindsluckan är enligt följande utifrån och in: Plyfaskivor 40 mm träläkt 30 mm mineralull Vindpapp Träregelstomme Utanpå panelbrädorna finns vid hörn och fönster plyfaskivor. Rötskador förekommer i nederdel plyfaskivor. Stora glipor finns vid plyfaskivor vid sydvästhörn. Äldre fönstervirke är sprucket och mjuka partier förekommer. Vid större fönster mot söder finns laaftiga rötskador vid nederdel fönster. Kontroll gjordes av virket och det verkar ej vara tryckimpregnerat. 9(34)

10 Hängrännorna är punktvis genomrostade och rännkrokar rostar. Fotplåtarna verkar nyare. Foto 2, genomrostad hängränna Foto 3, rostiga rännkrokar Yttertak Yttertaket kontrollerades översiktligt. Ytte1takets utformning är speciell då det utgörs av sju sammansatta sadeltak, se foto 4. Utförandet innebär att det uppstår sex ränndalar mellan de olika sadeltaken. Ränndalar är fuktutsatta punkter vilka ofta orsakar problem med inläckage. Foto 4, översiktsbild förskolan Foto 5, rönndal mellan två sadeltak Ytskikt på ytte1tak och i ränndalar är utfö1t med takpapp. Skicket på takpappen bedöms vara dugligt. Det syns färgskillnader på takpappen, vilket sannolikt innebär att man delvis lagt om vissa delar med ny takpapp. Ränndalarna är mycket låglutande och det bildas pölar med kvarstående vatten. Avvattning sker genom takbrunnar som ligger i takutsprånget på ena sidan och via hängrännor på den andra sidan. Enstaka takbrunnar var igensatta vilket även detta skapat större pölar med kvarstående vatten i ränndalen, se foto nedan. 10(34)

11 Foto 6, igensatt takbrunn och kvarstående vatten Foto 7, kvarstående vatten på takmitt K varstående vatten i ränndalarna utgör en stor risk för in läckage då det endast krävs mindre otätheter för att det skall läcka igenom. Vissa detaljer med tveksam täthet noteras vid takk:upor, genomföringar och avslut vid nock, se foto nedan. Foto 8, avslutning vid nock med tveksamt utförande Foto 9, detalj mellan takkupor Foto 10, avvattning mot hängränna Foto 11, otäthet vid krönplåt 11(34)

12 Vind Vindarna har numrerats från vänster sett från huvudentren, dvs. vind l är mot norr. Vind 2 Vid inträde på vinden känns en tydlig avvikande unken lukt. Lukten bedöms vara likm1ad som den lukt som känns i underliggande lokaler. Områden med mikrobiell påväxt syns på takbrädor och takstolar. Fuktkvoten i virke uppmäts till mellan 15-17%, där det högre värdet ligger på gränsen till kritisk nivå avseende mikrobiell tillväxt. Takstolarna är behandlade med något brunfårgat träskyddsmedel. Det noteras även ett flet1al ställen där det tidigare läckt in genom yttertaket. Mineralull med ett ovanliggande vindskydd av papp har i dessa områden omfattande mikrobiell påväxt, se foton nedan. Foto 12, översiktsbild vind nr 2 Foto 13, läckageställe och mikrobiell påväxt Foto 14, läckageställen och mikrobiell påväxt Foto 15, läckageställen och mikrobiell påväxt Inläckage har tillsynes skett både mitt i takytor och nere i ränndalar på båda sidor samt vid takkupor. 12(34)

13 Vind 1, 3, 4 och 6 Vind nr 7 var ej åtkomlig för kontroll och sadeltak nr 5 är utfört som ett parallelltak och har således inget inspekterbart vindsutrymme. Resterande vindar har liknande utseende och brister. Takstolarna är behandlade med något brunfärgat träskyddsmedel. Ingen avvikande lukt kan kännas från uttaget prov från vind 2. Det förekommer mikrobiell påväxt på takbrädor och takstolar, se foto nedan. Foto 16, mikrobiell påväxt på takbrädor på vind 4 Foto 17, mikrobiell påväxt på takbrädor på vind 4 Fuktkvoten i virke uppmäts till mellan %, där det högre värdet överskrider gränsen till kritisk nivå. Det syns enstaka ställen där det skett inläckage vid ränndalar och genomföringar i yttertaket, se foton nedan. Foto 18, tecken på inläckage vid genomföring Foto 19, tecken på inläckage vid ränndal 13(34)

14 Invändigt Invändigt bedöms lokalerna vara i relativt gott skick och det syns inga tecken på fuktpåverkan på ytskikt. Det finns dock en risk för att man målat om takytor där det tidigare läckt in. Således finn s det även en risk att det förekommer ej åtgärdade och fuktpåverkade tak av gipsskivor och träkonstruktioner. Golv Vissa golv ventileras mekaniskt och här har tidigare sannolikt funnits uppreglade golv. Se figur nedan. De tre utsugspunkterna är även markerade i figuren. Det finns dammfilter mellan golvspånskiva och vägg och ett luftintag med dammfilter i nordvästra delen. Kontroll gjordes med spårrök så långt bo1ia från utsugspunkterna som möjligt. Spårrök sugs ner i golvet och golvventilationen fungerar således på avsett vis. Figur 2, planritning med mekaniskt ventilerade golv markerade ~ Ventilerade golv Utsugspunkter Fuktindikering golv Ej ventilerade golv av betong fuktindikerades översiktligt. Mestadels indikeras normala fuktnivåer, Gann Punktvis förekommer det dock något fårhöjda nivåer, Gann En provpunkt är tagen i golv vid ett sådant fårhöjt område, se under rubrik konstruktionsingrepp. 14(34)

15 Fukttillskott Följande värden på RF, (relativ fuktighet) och temperatur uppmättes, varefter ånghalt och fuktti Il skott beräknades: Tabell 2, uppmätt RF och temperatur Mätpunkt Relativ fuktighet Temperatur Änghalt Fukttillskott Utomhus 73 %RF 2,3 ( 4,1 g/mj Vinden 26 %RF 20,6 ( 4,7 g/m" 0,6 g/m" Höga fukttillskott inomhus orsakas av fuktproduktionen inomhus i relation till ventilationens förmåga att undanfåra den fuktiga luften. Erhållet fukttillskott inomhus är dock att betrakta som lågt. 15(34)

16 Konstruktionsingrepp Placeringen av konstruktionsingrepp och fuktprofiler framgår av markering på ritning i figur nedan. Syftet var att kontrollera konstruktionen, fuktfårhållanden, förekomst av mikrobielllukt samt uttag av prover för mikrobiell analys. Figur 3, planskiss med markerade provpunkter Provpunkter i golv Provpunkt 1, ventilerat golv Provpunkter i vägg Provpunkter i tak Provpunkten är tagen i golv vid hörn mot rum utan ventilerad golvkonstruktion. Konstruktionen är utförd enligt följande, uppifrån och ner: 2 mm ej homogen PVC-matta 22 mm grönaktig spånskiva 20 mm cellplast fast monterad på spånskivans undersida 45 mm luftspalt Betong Spånskivegolvet är monterat på plastben som är infåsta i det underliggande betonggolvet. Det syns lite byggskräp på betongplattan som inte är helt rengjord, vilket kan utgöra en risk får mikrobiella skador i organiska material om betongplattan blir fuktig. Är golvventilationen igång, minskar dock denna risk. Mellanvägg mot rum med ventilerat golv står ovan spånskiva. 16(34)

17 Mellanvägg mot rum utan ventilerad golvkonstruktion går ner i den ventilerade golvkonstruktionen och står på konstruktionsbetongen. Utförandet ser bra ut och syllen är av obehandlat virke samt ligger på ett fuktskydd. Fuktkvoten i syllen uppmäts till 8-9 %, vilket är ett lågt värde. Man har även monterat ett butylband i golv/väggvinkel för lufttäthet, vilket är bra. Det sitter en skumgummitätning mellan spånskivegolv och gipsskiva på mellanvägg. Foto 20, provpunkt 4 ventilerad golvkonstruktion Foto 21, foto in i luftspalt mellan betong och spånskiva Foto 22, nedsänkt mellanvägg 17(34)

18 Provpunkt 2, yttervägg Provpunkten togs vid nederdel södervägg. Syllen är utbytt och det syns fuktskydd vid syllens insida. Cementbruk under syll är mjukt. Konstruktionen är utförd enligt följande inifrån och ut: 9 mm gipsskiva 4 mm Mas on i te Tjock plastfolie 16 mm råspant 120 mm träregelstomme +mineralull 30 mm styv mineralull Ingen vidare provtagning utfördes. Utanför mineralullen finns träläkt med mellanliggande luftspalt och utanförliggande horisontell träpanel. Det finns rester av vindpapp på insida styv mineralull. Foto 23, provpunkt 2 Foto 24, fuktskydd under syll Fuktkvoten vid utsida nederdel syllmitt uppmättes till 13 %, vilket är ett förväntat värde och under kritisk gräns för mikrobiell tillväxt. Inga avvikande lukter kändes från provhålet Gipsskiva och råspant är aningen nedsmutsat. Inga andra missfårgningar kan iakttas. Spårrök drar in från väggen och luftrörelserna är relativt kraftiga vilket tyder på att det ej är lufttätt vid utsida syll. Regeln saknar underliggande stöd vid provhålet och hänger därför fritt. 18(34)

19 Provpunkt 3, innervägg Provpunkten togs bakom golvlisten i anslutning till provpunkt 2. Syllen är ej tryckimpregnerad och står på betonggolvet. Syllens insida ser okulä1t OK ut. Fuktkvoten i syllen uppmättes till 9 %vilket är ett tont och fårväntat värde. Provpunkt 4, yttervägg Provpunkten är tagen i golvnivå. Konstruktionen är utfcird enligt följande: 6 mm gipsskiva 5 mm Masonite Plastfolie 16 mm råspont 120 mm träreglar och mineralull Svart vindpapp mm mineralull Fasadpanel Syll och väggregel är utfcird med obehandlat virke och virket ser ljust och oskadat ut. Fuktkvoten i syllens utsida/mitt uppmättes till 13 %, vilket är under kritisk nivå. I övrigt syns inget anmärkningsvärt som anses kunna påverka innemiljön negativt. I provpunkten noteras att det drar in luft i lokalen från väggen. Provpunkt 5, tak Provpunkten är tagen i taket i lekrum mot öster. Taket är uppbyggt som ett parallelltak ovanfår det nedpendlade akustiktaket Det finns äldre elvärmepaneler levar. Avvikande lukt som påminner om lukterna som finns på vinden känns ovan akustiktaket Spårrök dras in från takkonstruktionen. Svag avvikande mikrobielllukt känns från provhål et. Konstruktionen är enligt följande inifrån och ut ovan akustiktaket Plastfolie 30 mm mineralull Ca 150 mm mineralull Masonite, (fuktkvot %) Ca 20 mm luftspalt Takbrädor, (fuktkvot 14 %). Inga missfärgningar kan iakttas. 19(34)

20 Foto 25, provpunkt 11 Mikrobiell analys Uttaget prov på ovansida mineralull och Masonite skickades in till Pegasus lab i Uppsala får mikrobiologisk analys. Ingen avvikande lukt kan kännas från uttagna prover. Provsvaret av mineralull och Masonite visar på något fårhöjda värden av svampar, vilket innebär att inga mikrobiella skador påvisats. Provpunkt 6 och 7 och 8, vind nr 2 Provpunkterna omfattar endast uttag av materialprover får mikrobiologisk analys. Mikrobiell analys Uttaget prov på takbräda mot syd och norr skickades in till Pegasus lab i Uppsala får mikrobiologisk analys. Materialprov på papper på mineralull togs ut där inga missfärgningar eller läckagetecken syntes. Provsvaret avseende takbräda mot syd visar på normala till fårhöjda värden av bakterier och svampar, vilket innebär att mikrobiella skador påvisats. Provsvaret avseende takbräda mot norr visar på något till kraftigt fårhöjda värden av bakterier och svampar, vilket innebär att mikrobiella skador påvisats. Provsvaret avseende papper på mineralull visar på normala till något fårhöjda värden av bakterier och svampar, vilket innebär att det inte påvisats mikrobiella skador. Se även fullständigt bifogat analyssvar. 20(34)

21 Provpunkt 9, vind 3 Prov togs av missfärgade tak brädor. Fuktkvoten uppmättes till %. Foto 26, missfärgningar på takbrädor Mikrobiell analys Uttaget prov på insida takbräda skickades in till Pegasus!ab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret av takbräda visar på förhöjda värden av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador påvisats. 21(34)

22 Provpunkt 10, vind 6 Prov togs av papper på bjälklagsisolering. Foto 2 7, pappskikt på mineralull Mikrobiell analys Uttaget prov på papper skickades in till Pegasus lab i Uppsala får mikrobiologisk analys. Provsvaret av papper visar på förhöjda värden av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador indikerats. 22(34)

23 Provpunkt 11, golv Provpunkten togs i förråd vid entren där högst fuktnivå indikerats på PVC-matta. På PVC-mattan indikeras fuktnivån Gann 95 och under PVC-mattan Gann 125. Det finn s någon typ av spärrskikt på betongytan. Betongen är 17 cm tjock och under finns cementstabiliserade Lecakulor. Det verkar finnas relativt mycket cement. Prover togs ut av betong och RF uppmättes på!ab och redovisas i figur nedan. Fuktprofil i betong - Uppmätt fuktfördelning Relativ fuktigheten (%) E' o ~ c. 8 :J 10 ~ :; "' ~ ~ \ ~ ~ l ~ \ '\ Diagram J, uppmättfuktprofil provpunkt 11 Uppmätt fuktprofil är förväntad för en betongplatta på mark med underliggande isolering. Betongprofil Borrmjöl från 0-20 mm och mm togs ut för analys av J-butanol och 2-etyl-1-hexanol där höga värden visar på nedbrytning av lim och PVC-matta. I båda proverna finns det högre halt av 2-etyl-1-hexanol än förväntat. De uppmätta värden i respektive skikt är 11 O f.!g/g och 80 f.!g/g, vilket skall jämföras med normalvärden som är under 20 f..lg/g i ytan och ca l f.!g/g en bit ner i betongen. Värdena av l-butanol är normala. l-butanolen är flyktigare och avges snabbare viket tyder på att skadan är fi ån äldre golvbeläggningar. Detta indikerar att alkalisk fukt tidigare har orsakat kemisk nedbrytning av plastmatta och/eller limskikt En orsak till högre halter än förväntat djupare ner i en betongplatta kan vara att betongen exponerats för detta ämne under en längre tid och att det under den tiden kunnat diffundera längre ner i betongen. 23(34)

24 De uppmättarf-nivåerna förklarar ej de höga nivåerna av 2-etyl-1-hexanol. Kritiskt RF för matta och lim är 85 % RF och RF värdet l cm ner från ytan uppmättes till 80% RF. Således har betongplattan varit avsevärt fuktigare vilket kan bero på byggfukt eller läckagevatten. Gann fuktindikator indikerar på höga fuktnivåer men indikatorn kan även ge höga ni våer om det Lex. finns salter i betongen. Se analys i bifogad bilaga. Provpunkt 12 och 13, golv Provpunkterna togs för att kontrollera om det förekommer spärrskikt under PV C-mattor i ej ventilerade golvkonstruktioner. Mattan snittades upp och spärrskikt förekommer i båda provpunkterna. Det känns en viss materiallukt av PV C-matta och lim men ingen lukt som tyder på alkalisk nedbrytning av dessa material kunde kännas vid undersökningstillfållet. 24(34)

25 Resultat Ytterväggar Vad man kan se från ytterväggskonstruktionen, är utsida fasad sannolikt renoverad tidigare, gissningsvis under 1990-talet. På utsida träregelstomme finn s vindpapp, styv mineralull och träpanel/plyfaskivor. Rötskador förekommer i nederdel plyfaskivor. Fönsterpartier mot söder uppvisar kraftiga rötskador i karmbottenstycke och är i behov av renovenng. Syllbyte som utfördes 2008 verkar vara utfört korrekt. Vindskyddet på utsida vägg är dock sannolikt bristfållig då det drar in mycket uteluft vid provhålen. Golv De ventilerade golven verkar fungera på avsett vis, dock finns det kvar lite byggrester på betongplattan. Övriga golv är utförda med betongplatta med underliggande isolering av cementstabiliserad lättklinker. Punktvis indikeras förhöjda fuktnivåer på PVC-mattorna. Vid provpunkt 11 i golvet där högst fuktnivå indikerats är Leeakuloma kraftigt uppblandade med cement, dock uppmäts normala fuktnivåer i uttagna betongprover där RF uppmätts på lab. Uttagna prover på betongen påvisar att ämnen från alkaliskt nedbrutna mjukgörare från äldre PVC-matta och lim är deponerade djupt ner i betongen. Dessa kemskador beror på att betongen tidigare har varit uppfuktad, t.ex. av byggfukt eller läckagevatten. Betongytan är vid provpunkt 11 belagd med ett okänt spärrskikt, vilket tyder på att man tidigare haft kännedom av ovanstående och utfört spärrskiktsbehandlingen som åtgärd. Spärrskiktets typ och funktion är inte känt. Kontroll gjordes ytterligare i två punkter, provpunkt 12 och 13, även här är betongytan behandlad med ett spärrskikt Vindar På vindarna känns en avvikande mikrobielllukt som även kan kännas inomhus. Tre prover har tagits ut från in sida takbrädor och det påvisas mikrobiella skador i samtliga provpunkter. Ventilationssystemet verkar skapa ett undertryck i byggnaden och då sugs emissioner in i byggnaden från vinden trots att tätningar med mjukfog har utfötis vid takvinklar. Tecken på äldre inläckage finns på vindarna, speciellt på vind nr 2 från norr räknat. Ämnen från bakterier och svampar finns kvar i materialen även om det bli toni och dessa ämnen bedöms påverka inomhusmiljön under lång tid. Det är också under vind nr 2 som man upplever luktproblemen som värst. 25(34)

26 De uppmätta fuktnivåerna på vinden är förväntade då fuktnivån utomhus är hög vid undersökningstillfället Temperaturen utomhus är ca 6-7 oc och detta ger förutsättningar för mikrobiell tillväxt pga. uteluften höga RF. Mikrobiell tillväxt är temperatur-beroende och vid lägre temperaturer krävs en högre RF än den som vanligtvis anses som kritisk. Ä ven vid provhålet vid parallelltaket upplevs en a wikande lukt ovan ljudabsorbenterna och från provhålet Vid välisolerade uteluftsventilerade vindar blir RF tidvis hög pga. att det nästintill råder ett uteklimat på vinden. Att ventilera mer med uteluft är ingen lösning då man härigenom tidvis fuktar upp vinden. Följande skall eftersträvas vid vindar: Bjälklaget skall vara lufttätt. Tryckbilden över vindsbjälklaget skall vara sådant att man har ett visst undeliryck inne i förhållande till vinden. Ett utvändigt isolerat ytte1iak ger enligt Statens Provningsinstitut och Lunds Tekniska Högskola ett något varmare och torrare klimat på vinden. Enligt Chalmers Tekniska Högskola ger en fuktstyrd mekanisk ventilation den bästa fuktsäkerheten. Yttertak Utförandet med de många ränndalarna och märkliga avslut mellan olika takytor innebär en stor risk avseende inläckage. Takpappens skick bedöms vara dugligt men någon hel omläggning av takpappen har inte utförts. Man har lagt ny takpapp på vissa takytor. Inga direkta otätheter kunde ses vid undersökningen men man bör vara uppmärksam på takpappens skick och ha rutiner för att rensa bort skräp vid takbrunnar. Takkupor är en ständig orsak till inläckage och man bör överväga att ta bort dessa. Plåtarbeten är ställvis ej korrekt utformade och det förekommer otätheter som behöver åtgärdas. 26(34)

27 Principiellt åtgärdsförslag Vindar Då det står vatten i ränndalarna mellan sadeltaken och takpappen endast ställvis är Jagad föreligger stor risk för framtida inläckage. Det finns även risk att takbrädorna är Juktsmittade. Åtgärdsförslag 1, den säkraste åtgärden Takbrädor kasseras och ett nytt sadeltak som täcker hela byggnaden konstrueras. Det skall finnas en helt åtkomlig vind. Konstruktör anlitas för framtagande av ny bärande takkonstruktion. Takbrädorna isoleras utvändigt med minst 30 mm mineralull. Vinden ventileras mekaniskt med fuktstyrd ventilation som pumpar in Juft på vinden vid behov. Innertak och mineralull demonteras och kasseras. Mikrobiellt skadade bjälkar renslipas. Lufttät konstruktion anordnas mot inomhusklimatet och efter montering av plastfolie tryckprovas byggnaden för att upptäcka eventuella inläckage av luft. Ny bjälklagsisolering monteras. Åtgärdsförslag 2, osäkrare åtgärd Vid åtkomliga vindar kolsyreblästras takbrädorna. Mineralull demonteras och vindarna dammsugs noggrant med industridammsugare. Otätheter i plastfolien åtgärdas. Mikrobiellt skadat material ersätts med nya material. Ny mineralull monteras med vindskydd på ovansidan av en icke organisk vindduk. Vindduken skall anslutas så god täthet erhålls. Vid parallelltak demonteras inne1iaken upp mot vindarna och takbrädorna kolsyreblästras. Konstruktion utföres med åtkomlig vind och isoleras enligt ovan. Plastfolien monteras med stor noggrannhet avseende lufttäthet. Ljusinsläpp bör demonteras och ersättas med takbrädor och takpapp. I områden där inläckande vatten synts invändigt, demonteras innertak av gipsskivor och ovanliggande konstruktioner kontrolleras avseende fuktpåverkat material, mikrobiell påväxt eller missfärgningar. Fuktpåverkade material byts ut mot nytt. Tak återställs med ny helt tät plastfolie och nytt gipstak. Vatje vindsutrymme anordnas med mekanisk fuktstyrd ventilation. Vid förskjutningar i huskropparna finns underliga lösningar vid vindskivorna. Rötskadat virke byts ut och nya detaljlösningar utformas. Felaktiga detaljlösningar vid takpapp åtgärdas. Kommentar Risk finns att kvarvarade luktsmittad panel ger en luktpåverkan under viss tid som påverkar inomhusmiljön. Det kan vara svårt att få bjälklaget lufttätt. Kvarvarande 27(34)

Fuktskador på vindar - kondensskador

Fuktskador på vindar - kondensskador Sida 1(3) 2012-12-04 Fuktskador på vindar - kondensskador Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

Läs mer

Utom husklim at i Säve baserat på m ånadsm edelvärden. -5 j f m a m j j a s o n d. M ånad

Utom husklim at i Säve baserat på m ånadsm edelvärden. -5 j f m a m j j a s o n d. M ånad Sida 1 (5) 213-3-8 Fukt i krypgrunder Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla vid den aktuella temperaturen

Läs mer

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel 042-20 19

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO RAPPORT 2012-05-08 KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO 2(15) Innehållsförteckning UPPDRAGSINFORMATION... 3 BAKGRUND... 3 UTFÖRANDE... 4 OMFATTNING... 4 RESULTAT... 4 Generellt...

Läs mer

... ;?Z9:.. ~ 6 D o. Backaskolan, Grevie. Tillståndsbedömning. 2014-04- 11 onr. /s.~.s.:et,fo...,, BÅSTADS KOMMUN. Kommunstyrelsen.

... ;?Z9:.. ~ 6 D o. Backaskolan, Grevie. Tillståndsbedömning. 2014-04- 11 onr. /s.~.s.:et,fo...,, BÅSTADS KOMMUN. Kommunstyrelsen. BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 2014-04- 11 onr. /s.~.s.:et,fo...,,... ;?Z9:.. ~ 6 D o Tillståndsbedömning Backaskolan, Grevie Ordernr: 22986 AK-konsult lndoor Air AB V1 löser fukt - och mi ljöproblem 1

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan

Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan Grontmij Datum 2012-10-12 Ekerö Kommun Att. Martin Fröhagen Uppdrag 10006506 Utlåtande Objekt: Uppdrag: Gråsåkers förskola, Ekerö Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan Besiktningsmän:

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer

N EJLIKEGATAN 26 Mantorp

N EJLIKEGATAN 26 Mantorp N EJLIKEGATAN 26 Mantorp Överlåtelsebesiktning Februari 2015 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad).

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad). Betongplatta på mark Riskkonstruktion för fuktskador Att placera värmeisoleringen ovanpå en grundplatta är en riskkonstruktion som väldigt ofta drabbas av mögel- och bakterieskador. Enligt teorierna borde

Läs mer

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik och byggnadsteknik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt 29 ± 5 procent byggnader har mögel, mögellukt eller hög fuktnivå

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 23 Golv en återblick Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall Torpargrund Korkmattor och centralvärme Plastmattor (PVC) 5~6 Underliggande plastfolie Egenemissioner

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna 1 (36) Rapport från undersökningar av Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna Solna 2015-03-20 (justerad 2015-03-27) Lasse Iisakka/Sten Ros Utredningsingenjörer SBR ByggMiljöGruppen - BMG Lasse Iisakka

Läs mer

Torpargrund och krypgrund

Torpargrund och krypgrund Torpargrund och krypgrund GRUNDEN TÄTADES MED SNÖ PÅ VINTERN Gammal och ny torpargrund Torpargrund i nybyggda hus är inte detsamma som traditionell torpargrund. Det enda som ny torpargrund har gemensamt

Läs mer

Säby gård, Häststall 2015-04-28

Säby gård, Häststall 2015-04-28 Säby gård, Häststall 2015-04-28 Provtagningar gällande mögelpåväxt i stallbyggnad Relita Avfuktning AB Växel huvudkontor: 018-10 94 25 E:post: avfuktning@relita.se Libro Ringväg 18 www.relita.se 752 28

Läs mer

Fuktanalys av husgrund

Fuktanalys av husgrund Fuktanalys av husgrund Datum: 2011-07-01 Tid: 09.00 Besiktningsman: Thomas Lundin, Carl-Magnus Johansson Uppdragsgivare: Namn: Företag: Tel: Email: Person-/Org.nr: Fakturaadress (om annan): Problembeskrivning:

Läs mer

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 Mer än varannan villa med krypgrund fuktskadad I mer än vartannat

Läs mer

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2 2015-04-16 Utgåva 2 Plåt och kondens FUKT Den luft vi andas innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga. Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

Läs mer

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund.

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. Oktober 2014 Stockholmskontoret växer AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. aktuellt Henrik har läst Byggteknik och Design

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Lidingö Stad Fastighetskontoret Sven Riddarström 181 82 Lidingö PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Sammanfattning, utförda fuktriskinventeringar och fuktutredningar Fuktriskinventeringar L:\309x\2009\10121857

Läs mer

Resultat och slutsatser från mätningar i kalla vindsutrymmen

Resultat och slutsatser från mätningar i kalla vindsutrymmen Resultat och slutsatser från mätningar i kalla vindsutrymmen Antalet skador på kalla ventilerade vindar har ökat. Dessa orsakas i många fall av höga relativa fuktigheter eller kondens. En ökad isolering

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Januari 2015

Överlåtelsebesiktning Januari 2015 M E J R AM S G R Ä N D 2 Mantorp Överlåtelsebesiktning Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

UTREDNINGSPROTOKOLL Anticimex utredningsuppdrag

UTREDNINGSPROTOKOLL Anticimex utredningsuppdrag Vårgårda Kommun 447 80 Vårgårda Att: Datum 2015-06-03 Protokoll nr: UTR-2315-16805085 Utlåtande Uppdrag: Objekt: Innemiljöutredning i skolbyggnad. Objektsadress: Parkgatan 22, Vårgårda Besiktningsdatum:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 Pirvägen 28, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7852 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Kontroller inför och efter tilläggsisolering av vindsbjälklag

Kontroller inför och efter tilläggsisolering av vindsbjälklag 1 (7) Kontroller inför och efter tilläggsisolering av vindsbjälklag Genomför kontrollen helst under vinterhalvåret när brister lättare kan upptäckas. Genomförs kontrollen under sommaren kommer de flesta

Läs mer

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt För golvets mellanskikt Komplett golvskyddssystem Det som vi till vardags kallar golv består egentligen av flera lager. Ett underlag, olika mellanskikt med speciella

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. GRANAB Undergolvventilationssystem i kombination med

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Handledning. Mätning av fukt i putsade regelväggar. Anders Jansson Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Handledning. Mätning av fukt i putsade regelväggar. Anders Jansson Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Handledning Mätning av fukt i putsade regelväggar Anders Jansson Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås 2007-08-16 Rev 2009-11-16 1 2 Handledning för mätning av fukt

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Resultat från Framtidens trähus och WoodBuild Av Lars Olsson, SP Byggnadsfysik och innemiljö Resultaten har sammanställts i en licentiatuppsats

Läs mer

R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404

R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404 R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet AKtuellt dec 2010 I det här numret av AKtuellt, det sista för det här året, presenteras innehållet i vårt seminarium som arrangerades den 7 oktober. Du kan även läsa en artikel angående risker med, och

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Skogshuggaren 9, Jaktvägen 42, Skarpäng, Täby kommun. Per Lundman, del av tiden. Onsdag 2014-03-05 / 2014 0041

BESIKTNINGSOBJEKTET. Skogshuggaren 9, Jaktvägen 42, Skarpäng, Täby kommun. Per Lundman, del av tiden. Onsdag 2014-03-05 / 2014 0041 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Skogshuggaren 9, Jaktvägen 42, Skarpäng, Täby kommun Lagfaren ägare Bim Lindton Peter Lindton Uppdragsgivare Bim Lindton Närvarande vid besiktningen Bim Lindton Per Lundman,

Läs mer

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel:

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel: Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 2003 - Fuktproblem i byggbranschen som kan ge problem med inomhusmiljön Torbjörn Hall Dagens kunskapslägen jft med med för 3000 år sedan lagen om spetälska på hus Gamla testamentet

Läs mer

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Varifrån kommer fukten?

Varifrån kommer fukten? Fukt Fukt är det naturligaste vi har runt omkring oss och en grundförutsättning för vår existens och vårt välbefinnande. Fukt finns i luften, på marken, i material och ledningar. Fukt förekommer i 3 olika

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Sommarstuga med alla reglar

Sommarstuga med alla reglar Sommarstuga med alla reglar Planlösning och mått Golvreglar och plintar D=200 200x200 45x220 Golvreglarna har två funktioner. 1) att bära upp huset 2) att vara utrymme för golvisolering I vårt hus har

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Dags att dränera? ~ Vi i Villa

Dags att dränera? ~ Vi i Villa Page 1 of 6 Måndag 26 april 2010 Betyg:4,0 Dags att dränera? Flagnade färg och fuktfläckar på källarväggen - hur allvarligt är det? Hur vet jag att dräneringen fungerar? Och när är det läge att byta? Träsk

Läs mer

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-05-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

Skadeutredning Åtgärdsförslag Skyddsåtgärder. Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader

Skadeutredning Åtgärdsförslag Skyddsåtgärder. Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Skadeutredning Åtgärdsförslag Skyddsåtgärder Lämplig utredningsmodell vid fukt- och inomhusmiljöproblem 1, Definiera uppdraget 2, Inledande, översiktig genomgång Okulärbesiktning, ritningsgenomgång, genomgång

Läs mer

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Bakgrund och syfte Fuktmätning i betonggolv med RF-metoden före mattläggning av fuktkänsliga golvbeläggningar är idag väletablerad. Metodiken togs fram i början

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Fukt inomhusmiljö FTF 130211

Fukt inomhusmiljö FTF 130211 Fukt inomhusmiljö FTF 130211 PROGRAM: 09.00 09.30 Kaffe/Inledning 09.30 12.30 Fuktiga byggnader, AK-Konsult Fukt i luft Fukt i material Fukttransport Fuktskador 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Lennart Larsson:

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10)

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10) STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (10) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46

Läs mer

Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Lunds universitet

Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Lunds universitet Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav Lars-Olof Nilsson Lunds universitet Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav Fuktsäkerhetsprojektering, allmänt BBRs krav - bakgrund

Läs mer

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

DIREKTLIMMAT TRÄGOLV PÅ BETONGUNDERLAG

DIREKTLIMMAT TRÄGOLV PÅ BETONGUNDERLAG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial & FuktCentrum DIREKTLIMMAT TRÄGOLV PÅ BETONGUNDERLAG Teoretiska beräkningar av fuktbelastning från undergolvet Anders Sjöberg TVBM-3112 Lund

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

aktuellt AK-konsults Erfarenhetsmöte våren 2011 Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader juni 2011

aktuellt AK-konsults Erfarenhetsmöte våren 2011 Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader juni 2011 Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader juni 2011 aktuellt AK-konsults Erfarenhetsmöte våren 2011 Den 19-20 april hade AK-konsult erfarenhetsmöte. All personal samlades på Rånäs Slott utanför Rimbo

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby

G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2

Läs mer

Checklista för fuktsäkerhetsprojektering

Checklista för fuktsäkerhetsprojektering 1 Checklista för fuktsäkerhetsprojektering Tak, vind Nederbörd Regn, snö och slagregn Stående vatten Taklutning, takform Välj takmaterial som rek. för vald taklutning och underlag Tätskikt Hur skall genomföringar,

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

U PPSALA F ULLERÖ 44:19 Åskmolnsvägen 21

U PPSALA F ULLERÖ 44:19 Åskmolnsvägen 21 U PPSALA F ULLERÖ 44:19 Åskmolnsvägen 21 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s Karlstads universitet 1(7) Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Tentamen Delar, byggmaterial och byggfysik Tid Torsdag 13/1 2011 kl 8.15-13.15 Plats Karlstads universitet Ansvarig Carina Rehnström 070 37 39

Läs mer

Bergvretenskolan och Enöglaskolan

Bergvretenskolan och Enöglaskolan September 2014 Bergvretenskolan och Enöglaskolan Inomhusmiljöutredning Samhällsbyggnadsförvaltningen 24 september 2014 Inomhusmiljöutredning Kommunfullmäktige beslutade om ett styrdokument för lokalförsörjning

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Torrt träbyggande krävs

Torrt träbyggande krävs Torrt träbyggande krävs Det är vanligt att träkonstruktioner blir blöta under byggskedet i samband med regn och risken för mögelpåväxt är stor. Bättre konstruktionslösningar, regnsäkra montagemetoder eller

Läs mer

Vad har vi lärt av historien?

Vad har vi lärt av historien? De senaste decennierna har byggbranschen uppvisat en stor skara skadefall och problem i hus som på ett eller annat sätt är fuktrelaterade. Många skadeoch problemtyper har funnits under hela perioden och

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer