T Antal : d or l Anta l bilagor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T Antal : d or l Anta l bilagor"

Transkript

1

2 j;;okumenttyp l Rapport l Ordernummer Rapportdatum E datum T Antal : d or l Anta l bilagor Uppdragsnamn Upprättad av Skogsbyns förskol a, Förslöv Kjell Wader, Michael Nilsson Beställ are 1 Båstadhem AB FE STOCKHOLM Granskad av Mathias Lindskog - Referens Kent Zackrisson - Undersökningsperiod pågående Undersökningen utförd av Kjell Wader Michael Nilsson Sammanfattning Uppdraget består av att finna orsaken till den avvikande lukt man tidvis känner i förskolan. Tidigare läckage från tak har orsakat fuktskador, mikrobiell tillväxt samt luktproduktion på vindarna. Takbrädor i takkonstruktionen är fukt- och mikrobiellt skadade i samtliga slumpvis utvalda provpunkter. Vi gör bedömningen att detta är den största källan till den avvikande lukt som känns i lokalerna. Det förekommer sannolikt otätheter i plastfolien i vindsbjälklaget och luftläckage från tak. Detta innebär att föroreningar och partiklar har möjlighet att nå vistelsezonen, vilket bedöms kunna påverka innemiljön negativt. De ventilerade golven verkar fungera på avsett vis och vi bedömer att dessa inte utgör något problem avseende innemiljön. Betonggolven som inte är utförda med ventilerad golvkonstruktion är utförda med en underliggande värmeisolering av Leca. Vid en provpunkt i golvet där högst fuktnivå indikerats är Leeakuloma kraftigt uppblandade med cement, dock uppmäts normala fuktnivåer i uttagna betongprover där RF uppmätts på!ab. Kontroll avseende kemiska deponier i betongen i samma provpunkt påvisar att det skett en nedbrytning av mjukgörare från PVC-matta och lim. Golven är dock behandlade med någon typ av spärrskikt Spärrskiktets typ och funktion är inte känd. Vi anser att vindarna är huvudorsaken till de innemiljöproblem man upplever och att dessa bör åtgärdas först. Simlie man trots denna åtgärd uppleva problem får en fortsatt undersökning av de ej ventilerade golven utföras.

3 l nnehållsförteckning UPPDRAG... 5 BAKGRUND TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR METODER BEDÖMNINGSGRUNDER LUKTKARAKTÄRisERING FUKT l MATERIAL SP:s RAPPORT 2005: RöTANGREPP FUKTINDIKERING I<EMISK BETONGPROFIL OMFATINING BYGGNADSBESKRIVNING LUKTBEDÖMNING OKULÄRBESIKTNING UTVÄNDIGT YTTERTAK VIND INVÄNDIGT FUKTINDIKERING GOLV FUKTIILLSKOTI KONSTRUKTIONSINGREPP PROVPUNKT 1, VENTILERAT GOLV PROVPUNKT 2, YTIERVÄGG PROVPUNKT 3, INNERVÄGG PROVPUNKT 4, YTIERVÄGG PROVPUNKT 5, TAK PROVPUNKT 6 OCH 7 OCH 8, VIND NR PROVPUNKT 9, VIND PROVPUNKT 10, VIND

4 PROVPUN KT 11, GOLV PROVPUN KT 12 OCH 13, GOLV RESULTAT YTTERVÄGGAR GOLV VINDAR YnERTAK PRINCIPIELLT ÅTGÄRDSFÖRSLAG VINDAR ÖVRIGT UTVÄRDERING AV UTFÖRD ÅTGÄRD BILAGOR FUI<TIEORI FUKT l LUFT FU KT l MATERIAL BETONGPLATTA PÅ MARK ALKALISK FUKT

5 Uppdrag Uppdraget består av att finna orsaken till den avvikande lukt man tidvis känner i förskolan. Undersökningen utfårs genom stickprovsmässiga provtagningar, mätningar och analyser, varför en utökad undersökning kan leda till andra resultat, slutsatser och åtgärdsförslag. Bakgrund Personal har klagat på avvikande lukt under minst l O års tid. En större renovering utfördes 2008 avseende nederdel ytterväggar och golv. Det finns ej dokumenterat hur åtgärderna har utfåtts. Enligt muntliga uppgifter från personal fanns det tryckimpregnerat luktande virke som avlägsnades från nederdel ytterväggar och golv. Inläckage från tak har fårekommit under lång tid. Takpappen har "nyligen" delvis lagts om. I takfack 3 från norr har en del mineralull i vindsbjälklaget bytts ut. Det är oklmt om mikrobiellt skadat gipsinnertak har bytts ut. Då personal fotisatt klaga på avvikande lukt har Anticimex varit ute i lokalerna. Enligt uppgift misstänktes att avvikande lukt från vindarna påverkade inomhusmiljön varvid man har tätat med mjukfog vid takvinklar. Trots alla åtgärder känner man fattfarande avvikande lukt i lokalerna. Lukten varierar med väderleken och känns mest då det är hög fuktighet ute. Det finns en nyare tillbyggnad norr om undersökt byggnad. Den nyare byggnaden har ej undersökts i detta skede då man ej upplever avvikande lukter här. Tillgängliga handlingar Diverse planritningar. Metoder Fuktkvot i trä har bestämts med hjälp av resistiv fuktkvotsmätare av fabrikat Protimeter MMS och Bollman. Fuktindikering mot ytor har utfåtts med hjälp av fuktindikator GANN. Relativa fuktigheten (RF) i luft har bestämts via mätning med Vaisala. Relativa fuktigheten (RF) i betong har bestämts via mätning med Vaisala på uttagna prover på fuktlab. Metodens totala noggrannhet ligger inom± 2 %RF. Prover har tagits ut får luktbedömning och mikrobiella analyser. BotTmjöl har tagits ut får Pegasus lab's analys kallad Betongprojil. Denna mäter halterna av 2-etyl-1-hexanol och l-butanol. Om dessa är höga tyder detta på alkalisk nedbrytning av lim/matta. 5(34)

6 Bedömningsgrunder Luktkaraktärisering Luktkaraktärisering innebär en högst individuell bedömning av luktupplevelsen i skadade konstruktioner och inomhusmiljöer. Som utgångspunkt använder skadeutredaren i hög grad sina tidigare erfarenheter vid skadeutredning i fuktskadade konstruktioner. Olika individer karaktäriserar luktupplevelser olika, varfår dessa får tas får den subjektiva bedömning de är. Fukt i material Riskbedömningen avseende mikrobiell tillväxt sker enligt SP:s Rapport 2005: Il, se tabell l nedan. SP:s Rapport 2005:11 Tabell l. Kritisktfukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial - kunskapssammanfattning SP Energiteknik SP. rapport 2005: Il Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd [% RF] Smutsade material Trä och träbaserade material Gipsskivor med papp Mineralullsisolering Cellplastisolering Betong *Motsvarar ca 16-18% fuktkvot, (%FK) i furuvirke * Rötangrepp Fuktkrav: Fuktkvot > 25 %, Temperaturområde ±O- 35 oc Fuktindikering Vid fuktindikering med ytavkännande elektrostatisk mätutrustning, erhålls mätvärden som i fårsta hand används komparativt, dvs jämförs med motsvarande torra konstruktioner. Både fukthalt och densitet påverkar mätvärdet, varfår olika material har sin specifika skala. Exempelvis gäller följande värden såsom normala, dvs torra med Gann: Betong Puts Gips (34)

7 Mikrobiologiska analyser Materialprov har tagits ut och skickats till Pegasus lab för mikrobiologiska analyser. Man bedömer totalmängden av mögel och bakterier, både levande och döda. Följande intervall tillämpas: Normala värden Mängden mikroorganismer överrensstämmer med normalfallet får oskadade byggnader. Materialprov med denna nivå, bedöms _g vara skadat. Något förhöjda värden Mängden mikroorganismer överstiger normalfallet med faktor 1.1 till 9.9. Materialprov med denna nivå, bedöms normalt _g vara skadat. Förhöjda värden Mängden mikroorganismer överstiger normalfallet med faktor lo till l 00. Materialprov med denna nivå, bedöms vara skadat. Kraftigt förhöjda värden Provet innehåller mer än l 00 gånger fler mikroorganismer än normalt. Materialprov med denna nivå, bedöms vara skadat. Kemisk betongprofil Man kontrollerar uttagna provbitar från betongen med avseende på restprodukter från mjukgörare från plastmattor och lim. Man analyserar betongen med avseende på l-butanol och 2-etyl-1-hexanol. Laboratoriets referensmaterial från oskadade konstruktioner ligger till grund får bedömningen av uppmätta halter. Prover som bedöms vara avvikande riskerar kunna påverka innemiljön negativt. Gränsvärden muntligt från Pegasus Ett normalt värde får l-butanol är maximalt 3 Jlglg. l-butanol är ganska flyktigt och avges med tiden så att värden under l Jlg/g är ej ovanligt. Ett normalt värde för 2-etyl-1-hexanol är i ytskiktet under 20 Jlg/g och längre ner i betongen är värden mellan O och l 11g/g normala men strax under ytskiktet kan värden på upp mot l O Jlg/g vara normalt. 7(34)

8 Omfattning Undersökningen omfattar nedan markerad byggnad. --, l l L- J Undersökt område Figur 1, planskiss med markerat undersökt område Byggnadsbeskrivning l-plans byggnad som är uppförd kring Grundläggningen är utförd med betongplatta på mark. Ytterväggarna har en träregelstomme med fasadmaterial av liggande träpanel och plyfaskivor. Taket består av 7 sammansatta sadeltak med separata vindsutrymmen. Luftmässig kommunikation mellan vindsutrymmena förekommer dock. Uppvärmningen sker med direktverkande elradiatorer. Inomhusventilationen är mekanisk till- och frånluft samt enbart frånluft i vissa partier. Förslag på förbättringar av ventilationen håller på att utformas av ventilat i on sen trepre n ö r. 8(34)

9 Luktbedömning Likartad avvikande lukt känns på vindarna som i byggnaden. Lukten bedöms kunna påverka inomhusmiljön negativt. Okulärbesiktning Utvändigt Sockelhöjden är ca 5-12 cm och det finns asfalt och plattor invid huset. Invid vissa entreer är sockelhöjden obefintlig. Foto l, obefintlig sockelhöjd vid entreer Husets långsidor har en takfot på ca l m. På kortsidorna finns ett takutsprång på ca 0,5 m. Detta ger ett visst skydd för regnpåverkan. Vid nederdel panel finns en plåt som skyddar mot regnstänk underifrån. Det känns som att det finns en luftspalt innanför teglet. Vid vindsluckorna kan man se att konstruktionen utanför trästommen är nyare. Konstruktionen vid vindsluckan är enligt följande utifrån och in: Plyfaskivor 40 mm träläkt 30 mm mineralull Vindpapp Träregelstomme Utanpå panelbrädorna finns vid hörn och fönster plyfaskivor. Rötskador förekommer i nederdel plyfaskivor. Stora glipor finns vid plyfaskivor vid sydvästhörn. Äldre fönstervirke är sprucket och mjuka partier förekommer. Vid större fönster mot söder finns laaftiga rötskador vid nederdel fönster. Kontroll gjordes av virket och det verkar ej vara tryckimpregnerat. 9(34)

10 Hängrännorna är punktvis genomrostade och rännkrokar rostar. Fotplåtarna verkar nyare. Foto 2, genomrostad hängränna Foto 3, rostiga rännkrokar Yttertak Yttertaket kontrollerades översiktligt. Ytte1takets utformning är speciell då det utgörs av sju sammansatta sadeltak, se foto 4. Utförandet innebär att det uppstår sex ränndalar mellan de olika sadeltaken. Ränndalar är fuktutsatta punkter vilka ofta orsakar problem med inläckage. Foto 4, översiktsbild förskolan Foto 5, rönndal mellan två sadeltak Ytskikt på ytte1tak och i ränndalar är utfö1t med takpapp. Skicket på takpappen bedöms vara dugligt. Det syns färgskillnader på takpappen, vilket sannolikt innebär att man delvis lagt om vissa delar med ny takpapp. Ränndalarna är mycket låglutande och det bildas pölar med kvarstående vatten. Avvattning sker genom takbrunnar som ligger i takutsprånget på ena sidan och via hängrännor på den andra sidan. Enstaka takbrunnar var igensatta vilket även detta skapat större pölar med kvarstående vatten i ränndalen, se foto nedan. 10(34)

11 Foto 6, igensatt takbrunn och kvarstående vatten Foto 7, kvarstående vatten på takmitt K varstående vatten i ränndalarna utgör en stor risk för in läckage då det endast krävs mindre otätheter för att det skall läcka igenom. Vissa detaljer med tveksam täthet noteras vid takk:upor, genomföringar och avslut vid nock, se foto nedan. Foto 8, avslutning vid nock med tveksamt utförande Foto 9, detalj mellan takkupor Foto 10, avvattning mot hängränna Foto 11, otäthet vid krönplåt 11(34)

12 Vind Vindarna har numrerats från vänster sett från huvudentren, dvs. vind l är mot norr. Vind 2 Vid inträde på vinden känns en tydlig avvikande unken lukt. Lukten bedöms vara likm1ad som den lukt som känns i underliggande lokaler. Områden med mikrobiell påväxt syns på takbrädor och takstolar. Fuktkvoten i virke uppmäts till mellan 15-17%, där det högre värdet ligger på gränsen till kritisk nivå avseende mikrobiell tillväxt. Takstolarna är behandlade med något brunfårgat träskyddsmedel. Det noteras även ett flet1al ställen där det tidigare läckt in genom yttertaket. Mineralull med ett ovanliggande vindskydd av papp har i dessa områden omfattande mikrobiell påväxt, se foton nedan. Foto 12, översiktsbild vind nr 2 Foto 13, läckageställe och mikrobiell påväxt Foto 14, läckageställen och mikrobiell påväxt Foto 15, läckageställen och mikrobiell påväxt Inläckage har tillsynes skett både mitt i takytor och nere i ränndalar på båda sidor samt vid takkupor. 12(34)

13 Vind 1, 3, 4 och 6 Vind nr 7 var ej åtkomlig för kontroll och sadeltak nr 5 är utfört som ett parallelltak och har således inget inspekterbart vindsutrymme. Resterande vindar har liknande utseende och brister. Takstolarna är behandlade med något brunfärgat träskyddsmedel. Ingen avvikande lukt kan kännas från uttaget prov från vind 2. Det förekommer mikrobiell påväxt på takbrädor och takstolar, se foto nedan. Foto 16, mikrobiell påväxt på takbrädor på vind 4 Foto 17, mikrobiell påväxt på takbrädor på vind 4 Fuktkvoten i virke uppmäts till mellan %, där det högre värdet överskrider gränsen till kritisk nivå. Det syns enstaka ställen där det skett inläckage vid ränndalar och genomföringar i yttertaket, se foton nedan. Foto 18, tecken på inläckage vid genomföring Foto 19, tecken på inläckage vid ränndal 13(34)

14 Invändigt Invändigt bedöms lokalerna vara i relativt gott skick och det syns inga tecken på fuktpåverkan på ytskikt. Det finns dock en risk för att man målat om takytor där det tidigare läckt in. Således finn s det även en risk att det förekommer ej åtgärdade och fuktpåverkade tak av gipsskivor och träkonstruktioner. Golv Vissa golv ventileras mekaniskt och här har tidigare sannolikt funnits uppreglade golv. Se figur nedan. De tre utsugspunkterna är även markerade i figuren. Det finns dammfilter mellan golvspånskiva och vägg och ett luftintag med dammfilter i nordvästra delen. Kontroll gjordes med spårrök så långt bo1ia från utsugspunkterna som möjligt. Spårrök sugs ner i golvet och golvventilationen fungerar således på avsett vis. Figur 2, planritning med mekaniskt ventilerade golv markerade ~ Ventilerade golv Utsugspunkter Fuktindikering golv Ej ventilerade golv av betong fuktindikerades översiktligt. Mestadels indikeras normala fuktnivåer, Gann Punktvis förekommer det dock något fårhöjda nivåer, Gann En provpunkt är tagen i golv vid ett sådant fårhöjt område, se under rubrik konstruktionsingrepp. 14(34)

15 Fukttillskott Följande värden på RF, (relativ fuktighet) och temperatur uppmättes, varefter ånghalt och fuktti Il skott beräknades: Tabell 2, uppmätt RF och temperatur Mätpunkt Relativ fuktighet Temperatur Änghalt Fukttillskott Utomhus 73 %RF 2,3 ( 4,1 g/mj Vinden 26 %RF 20,6 ( 4,7 g/m" 0,6 g/m" Höga fukttillskott inomhus orsakas av fuktproduktionen inomhus i relation till ventilationens förmåga att undanfåra den fuktiga luften. Erhållet fukttillskott inomhus är dock att betrakta som lågt. 15(34)

16 Konstruktionsingrepp Placeringen av konstruktionsingrepp och fuktprofiler framgår av markering på ritning i figur nedan. Syftet var att kontrollera konstruktionen, fuktfårhållanden, förekomst av mikrobielllukt samt uttag av prover för mikrobiell analys. Figur 3, planskiss med markerade provpunkter Provpunkter i golv Provpunkt 1, ventilerat golv Provpunkter i vägg Provpunkter i tak Provpunkten är tagen i golv vid hörn mot rum utan ventilerad golvkonstruktion. Konstruktionen är utförd enligt följande, uppifrån och ner: 2 mm ej homogen PVC-matta 22 mm grönaktig spånskiva 20 mm cellplast fast monterad på spånskivans undersida 45 mm luftspalt Betong Spånskivegolvet är monterat på plastben som är infåsta i det underliggande betonggolvet. Det syns lite byggskräp på betongplattan som inte är helt rengjord, vilket kan utgöra en risk får mikrobiella skador i organiska material om betongplattan blir fuktig. Är golvventilationen igång, minskar dock denna risk. Mellanvägg mot rum med ventilerat golv står ovan spånskiva. 16(34)

17 Mellanvägg mot rum utan ventilerad golvkonstruktion går ner i den ventilerade golvkonstruktionen och står på konstruktionsbetongen. Utförandet ser bra ut och syllen är av obehandlat virke samt ligger på ett fuktskydd. Fuktkvoten i syllen uppmäts till 8-9 %, vilket är ett lågt värde. Man har även monterat ett butylband i golv/väggvinkel för lufttäthet, vilket är bra. Det sitter en skumgummitätning mellan spånskivegolv och gipsskiva på mellanvägg. Foto 20, provpunkt 4 ventilerad golvkonstruktion Foto 21, foto in i luftspalt mellan betong och spånskiva Foto 22, nedsänkt mellanvägg 17(34)

18 Provpunkt 2, yttervägg Provpunkten togs vid nederdel södervägg. Syllen är utbytt och det syns fuktskydd vid syllens insida. Cementbruk under syll är mjukt. Konstruktionen är utförd enligt följande inifrån och ut: 9 mm gipsskiva 4 mm Mas on i te Tjock plastfolie 16 mm råspant 120 mm träregelstomme +mineralull 30 mm styv mineralull Ingen vidare provtagning utfördes. Utanför mineralullen finns träläkt med mellanliggande luftspalt och utanförliggande horisontell träpanel. Det finns rester av vindpapp på insida styv mineralull. Foto 23, provpunkt 2 Foto 24, fuktskydd under syll Fuktkvoten vid utsida nederdel syllmitt uppmättes till 13 %, vilket är ett förväntat värde och under kritisk gräns för mikrobiell tillväxt. Inga avvikande lukter kändes från provhålet Gipsskiva och råspant är aningen nedsmutsat. Inga andra missfårgningar kan iakttas. Spårrök drar in från väggen och luftrörelserna är relativt kraftiga vilket tyder på att det ej är lufttätt vid utsida syll. Regeln saknar underliggande stöd vid provhålet och hänger därför fritt. 18(34)

19 Provpunkt 3, innervägg Provpunkten togs bakom golvlisten i anslutning till provpunkt 2. Syllen är ej tryckimpregnerad och står på betonggolvet. Syllens insida ser okulä1t OK ut. Fuktkvoten i syllen uppmättes till 9 %vilket är ett tont och fårväntat värde. Provpunkt 4, yttervägg Provpunkten är tagen i golvnivå. Konstruktionen är utfcird enligt följande: 6 mm gipsskiva 5 mm Masonite Plastfolie 16 mm råspont 120 mm träreglar och mineralull Svart vindpapp mm mineralull Fasadpanel Syll och väggregel är utfcird med obehandlat virke och virket ser ljust och oskadat ut. Fuktkvoten i syllens utsida/mitt uppmättes till 13 %, vilket är under kritisk nivå. I övrigt syns inget anmärkningsvärt som anses kunna påverka innemiljön negativt. I provpunkten noteras att det drar in luft i lokalen från väggen. Provpunkt 5, tak Provpunkten är tagen i taket i lekrum mot öster. Taket är uppbyggt som ett parallelltak ovanfår det nedpendlade akustiktaket Det finns äldre elvärmepaneler levar. Avvikande lukt som påminner om lukterna som finns på vinden känns ovan akustiktaket Spårrök dras in från takkonstruktionen. Svag avvikande mikrobielllukt känns från provhål et. Konstruktionen är enligt följande inifrån och ut ovan akustiktaket Plastfolie 30 mm mineralull Ca 150 mm mineralull Masonite, (fuktkvot %) Ca 20 mm luftspalt Takbrädor, (fuktkvot 14 %). Inga missfärgningar kan iakttas. 19(34)

20 Foto 25, provpunkt 11 Mikrobiell analys Uttaget prov på ovansida mineralull och Masonite skickades in till Pegasus lab i Uppsala får mikrobiologisk analys. Ingen avvikande lukt kan kännas från uttagna prover. Provsvaret av mineralull och Masonite visar på något fårhöjda värden av svampar, vilket innebär att inga mikrobiella skador påvisats. Provpunkt 6 och 7 och 8, vind nr 2 Provpunkterna omfattar endast uttag av materialprover får mikrobiologisk analys. Mikrobiell analys Uttaget prov på takbräda mot syd och norr skickades in till Pegasus lab i Uppsala får mikrobiologisk analys. Materialprov på papper på mineralull togs ut där inga missfärgningar eller läckagetecken syntes. Provsvaret avseende takbräda mot syd visar på normala till fårhöjda värden av bakterier och svampar, vilket innebär att mikrobiella skador påvisats. Provsvaret avseende takbräda mot norr visar på något till kraftigt fårhöjda värden av bakterier och svampar, vilket innebär att mikrobiella skador påvisats. Provsvaret avseende papper på mineralull visar på normala till något fårhöjda värden av bakterier och svampar, vilket innebär att det inte påvisats mikrobiella skador. Se även fullständigt bifogat analyssvar. 20(34)

21 Provpunkt 9, vind 3 Prov togs av missfärgade tak brädor. Fuktkvoten uppmättes till %. Foto 26, missfärgningar på takbrädor Mikrobiell analys Uttaget prov på insida takbräda skickades in till Pegasus!ab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret av takbräda visar på förhöjda värden av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador påvisats. 21(34)

22 Provpunkt 10, vind 6 Prov togs av papper på bjälklagsisolering. Foto 2 7, pappskikt på mineralull Mikrobiell analys Uttaget prov på papper skickades in till Pegasus lab i Uppsala får mikrobiologisk analys. Provsvaret av papper visar på förhöjda värden av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador indikerats. 22(34)

23 Provpunkt 11, golv Provpunkten togs i förråd vid entren där högst fuktnivå indikerats på PVC-matta. På PVC-mattan indikeras fuktnivån Gann 95 och under PVC-mattan Gann 125. Det finn s någon typ av spärrskikt på betongytan. Betongen är 17 cm tjock och under finns cementstabiliserade Lecakulor. Det verkar finnas relativt mycket cement. Prover togs ut av betong och RF uppmättes på!ab och redovisas i figur nedan. Fuktprofil i betong - Uppmätt fuktfördelning Relativ fuktigheten (%) E' o ~ c. 8 :J 10 ~ :; "' ~ ~ \ ~ ~ l ~ \ '\ Diagram J, uppmättfuktprofil provpunkt 11 Uppmätt fuktprofil är förväntad för en betongplatta på mark med underliggande isolering. Betongprofil Borrmjöl från 0-20 mm och mm togs ut för analys av J-butanol och 2-etyl-1-hexanol där höga värden visar på nedbrytning av lim och PVC-matta. I båda proverna finns det högre halt av 2-etyl-1-hexanol än förväntat. De uppmätta värden i respektive skikt är 11 O f.!g/g och 80 f.!g/g, vilket skall jämföras med normalvärden som är under 20 f..lg/g i ytan och ca l f.!g/g en bit ner i betongen. Värdena av l-butanol är normala. l-butanolen är flyktigare och avges snabbare viket tyder på att skadan är fi ån äldre golvbeläggningar. Detta indikerar att alkalisk fukt tidigare har orsakat kemisk nedbrytning av plastmatta och/eller limskikt En orsak till högre halter än förväntat djupare ner i en betongplatta kan vara att betongen exponerats för detta ämne under en längre tid och att det under den tiden kunnat diffundera längre ner i betongen. 23(34)

24 De uppmättarf-nivåerna förklarar ej de höga nivåerna av 2-etyl-1-hexanol. Kritiskt RF för matta och lim är 85 % RF och RF värdet l cm ner från ytan uppmättes till 80% RF. Således har betongplattan varit avsevärt fuktigare vilket kan bero på byggfukt eller läckagevatten. Gann fuktindikator indikerar på höga fuktnivåer men indikatorn kan även ge höga ni våer om det Lex. finns salter i betongen. Se analys i bifogad bilaga. Provpunkt 12 och 13, golv Provpunkterna togs för att kontrollera om det förekommer spärrskikt under PV C-mattor i ej ventilerade golvkonstruktioner. Mattan snittades upp och spärrskikt förekommer i båda provpunkterna. Det känns en viss materiallukt av PV C-matta och lim men ingen lukt som tyder på alkalisk nedbrytning av dessa material kunde kännas vid undersökningstillfållet. 24(34)

25 Resultat Ytterväggar Vad man kan se från ytterväggskonstruktionen, är utsida fasad sannolikt renoverad tidigare, gissningsvis under 1990-talet. På utsida träregelstomme finn s vindpapp, styv mineralull och träpanel/plyfaskivor. Rötskador förekommer i nederdel plyfaskivor. Fönsterpartier mot söder uppvisar kraftiga rötskador i karmbottenstycke och är i behov av renovenng. Syllbyte som utfördes 2008 verkar vara utfört korrekt. Vindskyddet på utsida vägg är dock sannolikt bristfållig då det drar in mycket uteluft vid provhålen. Golv De ventilerade golven verkar fungera på avsett vis, dock finns det kvar lite byggrester på betongplattan. Övriga golv är utförda med betongplatta med underliggande isolering av cementstabiliserad lättklinker. Punktvis indikeras förhöjda fuktnivåer på PVC-mattorna. Vid provpunkt 11 i golvet där högst fuktnivå indikerats är Leeakuloma kraftigt uppblandade med cement, dock uppmäts normala fuktnivåer i uttagna betongprover där RF uppmätts på lab. Uttagna prover på betongen påvisar att ämnen från alkaliskt nedbrutna mjukgörare från äldre PVC-matta och lim är deponerade djupt ner i betongen. Dessa kemskador beror på att betongen tidigare har varit uppfuktad, t.ex. av byggfukt eller läckagevatten. Betongytan är vid provpunkt 11 belagd med ett okänt spärrskikt, vilket tyder på att man tidigare haft kännedom av ovanstående och utfört spärrskiktsbehandlingen som åtgärd. Spärrskiktets typ och funktion är inte känt. Kontroll gjordes ytterligare i två punkter, provpunkt 12 och 13, även här är betongytan behandlad med ett spärrskikt Vindar På vindarna känns en avvikande mikrobielllukt som även kan kännas inomhus. Tre prover har tagits ut från in sida takbrädor och det påvisas mikrobiella skador i samtliga provpunkter. Ventilationssystemet verkar skapa ett undertryck i byggnaden och då sugs emissioner in i byggnaden från vinden trots att tätningar med mjukfog har utfötis vid takvinklar. Tecken på äldre inläckage finns på vindarna, speciellt på vind nr 2 från norr räknat. Ämnen från bakterier och svampar finns kvar i materialen även om det bli toni och dessa ämnen bedöms påverka inomhusmiljön under lång tid. Det är också under vind nr 2 som man upplever luktproblemen som värst. 25(34)

26 De uppmätta fuktnivåerna på vinden är förväntade då fuktnivån utomhus är hög vid undersökningstillfället Temperaturen utomhus är ca 6-7 oc och detta ger förutsättningar för mikrobiell tillväxt pga. uteluften höga RF. Mikrobiell tillväxt är temperatur-beroende och vid lägre temperaturer krävs en högre RF än den som vanligtvis anses som kritisk. Ä ven vid provhålet vid parallelltaket upplevs en a wikande lukt ovan ljudabsorbenterna och från provhålet Vid välisolerade uteluftsventilerade vindar blir RF tidvis hög pga. att det nästintill råder ett uteklimat på vinden. Att ventilera mer med uteluft är ingen lösning då man härigenom tidvis fuktar upp vinden. Följande skall eftersträvas vid vindar: Bjälklaget skall vara lufttätt. Tryckbilden över vindsbjälklaget skall vara sådant att man har ett visst undeliryck inne i förhållande till vinden. Ett utvändigt isolerat ytte1iak ger enligt Statens Provningsinstitut och Lunds Tekniska Högskola ett något varmare och torrare klimat på vinden. Enligt Chalmers Tekniska Högskola ger en fuktstyrd mekanisk ventilation den bästa fuktsäkerheten. Yttertak Utförandet med de många ränndalarna och märkliga avslut mellan olika takytor innebär en stor risk avseende inläckage. Takpappens skick bedöms vara dugligt men någon hel omläggning av takpappen har inte utförts. Man har lagt ny takpapp på vissa takytor. Inga direkta otätheter kunde ses vid undersökningen men man bör vara uppmärksam på takpappens skick och ha rutiner för att rensa bort skräp vid takbrunnar. Takkupor är en ständig orsak till inläckage och man bör överväga att ta bort dessa. Plåtarbeten är ställvis ej korrekt utformade och det förekommer otätheter som behöver åtgärdas. 26(34)

27 Principiellt åtgärdsförslag Vindar Då det står vatten i ränndalarna mellan sadeltaken och takpappen endast ställvis är Jagad föreligger stor risk för framtida inläckage. Det finns även risk att takbrädorna är Juktsmittade. Åtgärdsförslag 1, den säkraste åtgärden Takbrädor kasseras och ett nytt sadeltak som täcker hela byggnaden konstrueras. Det skall finnas en helt åtkomlig vind. Konstruktör anlitas för framtagande av ny bärande takkonstruktion. Takbrädorna isoleras utvändigt med minst 30 mm mineralull. Vinden ventileras mekaniskt med fuktstyrd ventilation som pumpar in Juft på vinden vid behov. Innertak och mineralull demonteras och kasseras. Mikrobiellt skadade bjälkar renslipas. Lufttät konstruktion anordnas mot inomhusklimatet och efter montering av plastfolie tryckprovas byggnaden för att upptäcka eventuella inläckage av luft. Ny bjälklagsisolering monteras. Åtgärdsförslag 2, osäkrare åtgärd Vid åtkomliga vindar kolsyreblästras takbrädorna. Mineralull demonteras och vindarna dammsugs noggrant med industridammsugare. Otätheter i plastfolien åtgärdas. Mikrobiellt skadat material ersätts med nya material. Ny mineralull monteras med vindskydd på ovansidan av en icke organisk vindduk. Vindduken skall anslutas så god täthet erhålls. Vid parallelltak demonteras inne1iaken upp mot vindarna och takbrädorna kolsyreblästras. Konstruktion utföres med åtkomlig vind och isoleras enligt ovan. Plastfolien monteras med stor noggrannhet avseende lufttäthet. Ljusinsläpp bör demonteras och ersättas med takbrädor och takpapp. I områden där inläckande vatten synts invändigt, demonteras innertak av gipsskivor och ovanliggande konstruktioner kontrolleras avseende fuktpåverkat material, mikrobiell påväxt eller missfärgningar. Fuktpåverkade material byts ut mot nytt. Tak återställs med ny helt tät plastfolie och nytt gipstak. Vatje vindsutrymme anordnas med mekanisk fuktstyrd ventilation. Vid förskjutningar i huskropparna finns underliga lösningar vid vindskivorna. Rötskadat virke byts ut och nya detaljlösningar utformas. Felaktiga detaljlösningar vid takpapp åtgärdas. Kommentar Risk finns att kvarvarade luktsmittad panel ger en luktpåverkan under viss tid som påverkar inomhusmiljön. Det kan vara svårt att få bjälklaget lufttätt. Kvarvarande 27(34)

Fuktskador på vindar - kondensskador

Fuktskador på vindar - kondensskador Sida 1(3) 2012-12-04 Fuktskador på vindar - kondensskador Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

Läs mer

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: -

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: - UTREDNING Ocabs arbetsordernummer: H7204381 Kund/beställares referensnummer: - Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm Objektets adress: Ljungvägen 16 Sorundan Besiktningsdag: 2016-04-01

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

Utom husklim at i Säve baserat på m ånadsm edelvärden. -5 j f m a m j j a s o n d. M ånad

Utom husklim at i Säve baserat på m ånadsm edelvärden. -5 j f m a m j j a s o n d. M ånad Sida 1 (5) 213-3-8 Fukt i krypgrunder Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla vid den aktuella temperaturen

Läs mer

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Eva Gustafsson Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Västervik 2015-11-12 Lite fuktteori Tilläggsisolering generellt Renovering och tilläggsisolering

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

... ;?Z9:.. ~ 6 D o. Backaskolan, Grevie. Tillståndsbedömning. 2014-04- 11 onr. /s.~.s.:et,fo...,, BÅSTADS KOMMUN. Kommunstyrelsen.

... ;?Z9:.. ~ 6 D o. Backaskolan, Grevie. Tillståndsbedömning. 2014-04- 11 onr. /s.~.s.:et,fo...,, BÅSTADS KOMMUN. Kommunstyrelsen. BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 2014-04- 11 onr. /s.~.s.:et,fo...,,... ;?Z9:.. ~ 6 D o Tillståndsbedömning Backaskolan, Grevie Ordernr: 22986 AK-konsult lndoor Air AB V1 löser fukt - och mi ljöproblem 1

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel 042-20 19

Läs mer

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO RAPPORT 2012-05-08 KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO 2(15) Innehållsförteckning UPPDRAGSINFORMATION... 3 BAKGRUND... 3 UTFÖRANDE... 4 OMFATTNING... 4 RESULTAT... 4 Generellt...

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen?

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Ventilation i simhallar 2012-11-15 AK-konsult Indoor Air AB Fukt i luft AK-konsult Indoor Air AB I vilka former finns fukt? Ånga Flytande Fruset

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan

Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan Grontmij Datum 2012-10-12 Ekerö Kommun Att. Martin Fröhagen Uppdrag 10006506 Utlåtande Objekt: Uppdrag: Gråsåkers förskola, Ekerö Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan Besiktningsmän:

Läs mer

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik och byggnadsteknik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt 29 ± 5 procent byggnader har mögel, mögellukt eller hög fuktnivå

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad).

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad). Betongplatta på mark Riskkonstruktion för fuktskador Att placera värmeisoleringen ovanpå en grundplatta är en riskkonstruktion som väldigt ofta drabbas av mögel- och bakterieskador. Enligt teorierna borde

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

N EJLIKEGATAN 26 Mantorp

N EJLIKEGATAN 26 Mantorp N EJLIKEGATAN 26 Mantorp Överlåtelsebesiktning Februari 2015 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 23 Golv en återblick Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall Torpargrund Korkmattor och centralvärme Plastmattor (PVC) 5~6 Underliggande plastfolie Egenemissioner

Läs mer

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012 oktober 2012 aktuellt Då var hösten här på allvar! Vi rivstartar hösten med fyra nyanställda: Martin, Göran, Olle och Josua. Martin Åkerlind har varit igång sedan i juni och är stationerad på vårt Stockholmskontor.

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ. UNDERSÖKNING AV IDROTTSHALL B OCH C

STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ. UNDERSÖKNING AV IDROTTSHALL B OCH C STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ. UNDERSÖKNING AV IDROTTSHALL B OCH C HIFAB AB Uppdragsnummer: Luleå 2009-11-18 Mikael Strandberg Kvalitetsgranskad av: Jan Nilsson Hifab AB Smedjegatan 1 972 33 Luleå www.hifab.se

Läs mer

Säby gård, Häststall 2015-04-28

Säby gård, Häststall 2015-04-28 Säby gård, Häststall 2015-04-28 Provtagningar gällande mögelpåväxt i stallbyggnad Relita Avfuktning AB Växel huvudkontor: 018-10 94 25 E:post: avfuktning@relita.se Libro Ringväg 18 www.relita.se 752 28

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Fuktanalys av husgrund

Fuktanalys av husgrund Fuktanalys av husgrund Datum: 2011-07-01 Tid: 09.00 Besiktningsman: Thomas Lundin, Carl-Magnus Johansson Uppdragsgivare: Namn: Företag: Tel: Email: Person-/Org.nr: Fakturaadress (om annan): Problembeskrivning:

Läs mer

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna 1 (36) Rapport från undersökningar av Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna Solna 2015-03-20 (justerad 2015-03-27) Lasse Iisakka/Sten Ros Utredningsingenjörer SBR ByggMiljöGruppen - BMG Lasse Iisakka

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel

Läs mer

KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK

KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK Oisolerad platta Du konstaterar genom att titta vid trösklar, diskbänkar eller andra genomföringar om Du har betong direkt under. Det luktar i huset. Organiskt

Läs mer

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö Auktoriserad

Läs mer

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2 2015-04-16 Utgåva 2 Plåt och kondens FUKT Den luft vi andas innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga. Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

N EJLIKEGATAN 23 Mantorp

N EJLIKEGATAN 23 Mantorp N EJLIKEGATAN 23 Mantorp Överlåtelsebesiktning Februari 2012 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Germania 15, Skandiavägen 4 D, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Richard och Catharina Jansson Uppdragsgivare Catharina Jansson Närvarande vid besiktningen Catharina

Läs mer

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i bygge Lite teori Var finns riskerna Kan man förebygga

Läs mer

3 oktober 2016 Riskkonstruktioner i byggnader. Lars Hammarborg CondoConsult AB

3 oktober 2016 Riskkonstruktioner i byggnader. Lars Hammarborg CondoConsult AB 3 oktober 2016 Riskkonstruktioner i byggnader Lars Hammarborg CondoConsult AB Riskkonstruktioner / Fukt i byggnader Grunder Fasader Fönster dörrar Tak & Vindar Byggfukt Mattlim som utsätts för höga fuktnivåer

Läs mer

LINKÖPING ISBERGET 17

LINKÖPING ISBERGET 17 PLÖJAREGATAN 46 LINKÖPING ISBERGET 17 Överlåtelsebesiktning för säljare September 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund.

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. Oktober 2014 Stockholmskontoret växer AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. aktuellt Henrik har läst Byggteknik och Design

Läs mer

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande FuktCentrum 7-11-8 Konsultens syn på BBR 6 En hjälp eller onödigt reglerande 1 -konsult Indoor Air AB Konsulter i fukt och inomhusmil j ö. Civ. ing. VD Stormbyvägen 2-4 Telefon 8-79542 163 29 Spånga Telefon

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Januari 2015

Överlåtelsebesiktning Januari 2015 M E J R AM S G R Ä N D 2 Mantorp Överlåtelsebesiktning Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

LINKÖPING BANKEBERG 4:19

LINKÖPING BANKEBERG 4:19 IDUNGATAN 4 B LINKÖPING BANKEBERG 4:19 Överlåtelsebesiktning för säljare April 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

Torpargrund och krypgrund

Torpargrund och krypgrund Torpargrund och krypgrund GRUNDEN TÄTADES MED SNÖ PÅ VINTERN Gammal och ny torpargrund Torpargrund i nybyggda hus är inte detsamma som traditionell torpargrund. Det enda som ny torpargrund har gemensamt

Läs mer

BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH. Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola

BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH. Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola BBRs fuktkrav Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH Kan vi bygga (trä)hus? Varför denna fråga? BBR2006, kap 6.5! Helt nya krav; läser man slarvigt, ser det omöjligt ut att bygga med

Läs mer

Skador i utsatta konstruktioner

Skador i utsatta konstruktioner Skador i utsatta konstruktioner Hade dessa skador undvikits med BBR 6? -uteluftventilerade grunder -uteluftventilerade vindar -väggar i våtrum -putsade, odränerade ytterväggar Ingemar Samuelson Fuktcentrum

Läs mer

Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn

Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn Författare: Lars Olsson SP Lagring och montage på fabriken Transport till byggarbetsplatsen Montering på byggarbetsplatsen Montering av fukt

Läs mer

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 Mer än varannan villa med krypgrund fuktskadad I mer än vartannat

Läs mer

STOR A KROKEK Ödeshög

STOR A KROKEK Ödeshög STOR A KROKEK Ödeshög Överlåtelsebesiktning Maj 2013 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Resultat och slutsatser från mätningar i kalla vindsutrymmen

Resultat och slutsatser från mätningar i kalla vindsutrymmen Resultat och slutsatser från mätningar i kalla vindsutrymmen Antalet skador på kalla ventilerade vindar har ökat. Dessa orsakas i många fall av höga relativa fuktigheter eller kondens. En ökad isolering

Läs mer

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation Byggnadsår: 1979 Hustyp: Tak: 1,5-planshus Sadeltak med takpannor Plåttak över entré Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund Stomme: Ventilation: Värmesystem: Trä Mekanisk frånluftsventilation Pelletspanna

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Byggnadsbeskrivning BESIKTNINGSPROTOKOLL. Varudeklarerat. Byggnadsår/ ombyggnadsår: Hustyp/antal våningar: Taktyp, takbeläggning: Grundkonstruktion:

Byggnadsbeskrivning BESIKTNINGSPROTOKOLL. Varudeklarerat. Byggnadsår/ ombyggnadsår: Hustyp/antal våningar: Taktyp, takbeläggning: Grundkonstruktion: Byggnadsbeskrivning Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1956 / Hustyp/antal våningar: 1 ½-plans hus Taktyp, takbeläggning: Sadeltak klätt med cement pannor Grundkonstruktion: Källare/Krypgrund Stomme, material:

Läs mer

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. GRANAB Undergolvventilationssystem i kombination med

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6

JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6 JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6 Överlåtelsebesiktning för säljare 2011-08-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

H OLKETORPSGATAN 6 Linköping

H OLKETORPSGATAN 6 Linköping H OLKETORPSGATAN 6 Linköping Överlåtelsebesiktning Februari 2013 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping

Läs mer

LINKÖPING GRÄVSTEN 5:9

LINKÖPING GRÄVSTEN 5:9 KARLEBO ROM 1 LINKÖPING GRÄVSTEN 5:9 Överlåtelsebesiktning för säljare December 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Lidingö Stad Fastighetskontoret Sven Riddarström 181 82 Lidingö PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Sammanfattning, utförda fuktriskinventeringar och fuktutredningar Fuktriskinventeringar L:\309x\2009\10121857

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

U PPSALA V ÄSTERÅKERS-BJÖRK 4:9 Västeråkers-Björk 88

U PPSALA V ÄSTERÅKERS-BJÖRK 4:9 Västeråkers-Björk 88 U PPSALA V ÄSTERÅKERS-BJÖRK 4:9 Västeråkers-Björk 88 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers Varför lufttäta hus? Varför är lufttätheten allt viktigare idag/framtiden? Varför ventilerade konstruktioner? Fuktcentrums

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Vad är fuktsäkerhetsprojektering? "Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte

Läs mer

VATVATTENSKADERAPPORT Sida 1 av 6

VATVATTENSKADERAPPORT Sida 1 av 6 VATVATTENSKADERAPPORT Sida 1 av 6 AO nr: F7114322 Beställare/Ombud : Sofie Tornhill Typ av besiktning: Fukt Objektsadress: Ålgrytevägen 196, 127 3 Skärholmen Fastighetsbeteckning: Fristående villa Ålgrytevägen

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 Pirvägen 28, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7852 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

Fukttillskott från uteluft. Entreprenörens egenkontroll.

Fukttillskott från uteluft. Entreprenörens egenkontroll. PRO 1(6) Tak, vind Nederbord, Regn, snö och slagregn Stående vatten A-40.0-201 Taktyp: Sågtak, taklutning 10 o respektive 20 o Takbeläggning: Plastbelagda överläggs-plattor av metalliserad stålplåt i hela

Läs mer

UTREDNINGSPROTOKOLL Anticimex utredningsuppdrag

UTREDNINGSPROTOKOLL Anticimex utredningsuppdrag Vårgårda Kommun 447 80 Vårgårda Att: Datum 2015-06-03 Protokoll nr: UTR-2315-16805085 Utlåtande Uppdrag: Objekt: Innemiljöutredning i skolbyggnad. Objektsadress: Parkgatan 22, Vårgårda Besiktningsdatum:

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Utlåtande. Objekt. Uppdragsgivare. Uppdrag. Undersökningen utförd. Metoder. Söderåkersvägen 10, Huddinge

Utlåtande. Objekt. Uppdragsgivare. Uppdrag. Undersökningen utförd. Metoder. Söderåkersvägen 10, Huddinge Utlåtande Objekt Söderåkersvägen 10, Huddinge Uppdragsgivare Tove Göthner Söderåkersvägen 10 141 38 Huddinge Uppdrag - Kontroll av fuktskada i garagevägg orsakad av snö, isbildning samt smältning på ovanliggande

Läs mer

LINKÖPING KNIVINGE 1:8

LINKÖPING KNIVINGE 1:8 KNIVINGE SOLGLÄNTAN LINKÖPING KNIVINGE 1:8 Överlåtelsebesiktning för säljare Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Finnögatan 5 C 58278 Linköping 0730-793686

Läs mer

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Resultat från Framtidens trähus och WoodBuild Av Lars Olsson, SP Byggnadsfysik och innemiljö Resultaten har sammanställts i en licentiatuppsats

Läs mer

B ORGHOLM NEDRA SAN D B Y 4:10 Bredsättra Hultgata 38, Köpingsvik

B ORGHOLM NEDRA SAN D B Y 4:10 Bredsättra Hultgata 38, Köpingsvik www.sandelinab.se B ORGHOLM NEDRA SAN D B Y 4:10 Bredsättra Hultgata 38, 387 95 Köpingsvik Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-22 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet

Läs mer