Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust"

Transkript

1 Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Ordernr: AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg Ramlösa Tel Fax E-post Webb Org nr

2 Dokumenttyp Ordernummer Rapportdatum Rev nr. Antal sidor Antal bilagor Rapport Uppdragsnamn Upprättad av Henånskolan Michael Nilsson och Kjell Wader Beställare Orust kommun Verksamheten för Samhällsutveckling Henån Granskad av Mathias Lindskog Referens Undersökningsperiod Undersökningen utförd av Perolof Melin Michael Nilsson och Kjell Wader Sammanfattning Utförd fortsatt undersökning har visat att det i Henåns nya skola förekommer följande brister: Golv med linoleummattor Mikrobiella skador i golv har tidigare ställvis konstaterats vid ytterväggar och pelare. De höga totala emissionsfaktorerna från lim och avjämning som uppmätts är avvikande höga och ligger i nivå med mätvärden som tidigare har uppmätts i byggnader med problem med kaseinhaltigt flytspackel. Det mest påtagliga från provtagningarna är den höga andelen 1-butanol. Det är sannolikt att det skett en kemisk reaktion i lim/spackel och att de bildade ämnena kunnat påverka rumsluften snabbt pga. den relativt genomsläppliga linoleummattan. Kemikalier har även vandrat ner i underliggande avjämning och betong, vilket riskerar att påverka inomhusmiljön under lång tid om detta inte beaktas vid val av åtgärd. Golv med PVC-fria mattor Då höga halter av 1-butanol uppmätts i materialprover av avjämning, under PVC-fria mattor, rekommenderas även att dessa golv åtgärdas. Klinkergolv vid stora entrén Stegljudsdämparen under klinkergolvet i entrén bedöms bestå av mögelkänslig cellulosa varför även detta golv bör åtgärdas. Övriga klinkergolv bedöms ej ha stegljudsdämpare och därför ej vara i behov av åtgärder. Flytande parkettgolv Dessa anses ej vara i behov av åtgärder. Limmade parkettgolv Tidigare har mikrobiella skador konstaterats i massiva trägolv vid ytterväggar i slöjdsalen som limmats direkt mot betongen. Dessa behöver åtgärdas. Gipsinnerväggar i bottenvåning Då det konstaterats ställvisa mikrobiella skador i nederdel motgjutna gipsskivor krävs åtgärder.

3 Innehållsförteckning UPPDRAG... 6 BAKGRUND... 6 TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR... 6 METODER... 6 BEDÖMNINGSGRUNDER... 6 LUKTKARAKTÄRISERING... 6 FUKT I MATERIAL... 7 SP:S RAPPORT 2005: RÖTANGREPP... 7 LINOLEUMMATTOR... 7 FUKTINDIKERING... 7 MIKROBIOLOGISKA ANALYSER... 8 Normala värden... 8 Något förhöjda värden... 8 Förhöjda värden... 8 Kraftigt förhöjda värden... 8 KEMISKA EMISSIONER I LUFT, RIKTADE MÄTNINGAR OCH EMISSIONER FRÅN MATERIALPROVER... 8 Följande bedömningar tillämpas... 8 OMFATTNING... 9 KORTFATTAD BYGGNADSBESKRIVNING BEGRÄNSNINGAR LUKTBEDÖMNING NYA KONSTRUKTIONSINGREPP PROVPUNKT 41, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 42, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 43, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 44, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 45, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 46, GOLV PLAN Mikrobiell analys... 16

4 Kemisk analys PROVPUNKT 47, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 48, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 49, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 50, GOLV PLAN Kemisk analys PROVPUNKT 51, MELLANVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 52, MELLANVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 53, MELLANVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 54, MELLANVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 55, TAK PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 56, INNERVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 57, INNERVÄGG PLAN PROVPUNKT 58, INNERVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 59, INNERVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 60, INNERVÄGG PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 61, TAK PLAN Mikrobiell analys PROVPUNKT 62, INNERVÄGG PLAN ÖVRIGT ÖVRIGA IAKTTAGELSER OCH NOTERINGAR FASTA MÄTPUNKTER MÄTPUNKTER Mätpunkt 1, plan Mätpunkt 2, plan Mätpunkt 3, plan Mätpunkt 4, plan Mätpunkt 5, plan

5 Mätpunkt 6, ute Mätpunkt 7, plan Mätpunkt 8, plan Mätpunkt 9, plan Mätpunkt 10, plan MÄTRESULTAT UNDER PERIODEN Kommentar RESULTAT GENERELLT GOLV Klinker med stegljudsdämpare Parkett PVC-fria mattor Provpunkter vid tidigare luftmätningar med exsickatorlock Övriga 4 prover under linoleummattor MOTGJUTNA GIPSINNERVÄGGAR PÅ PLAN GIPSINNERVÄGGAR PÅ PLAN MINERALULL VID INNERTAK TAKLÄCKAGE SLUTSATS GOLV MED LINOLEUMMATTOR GOLV MED PVC-FRIA MATTOR KLINKERGOLV VID STORA ENTRÉN FLYTANDE PARKETTGOLV LIMMADE PARKETTGOLV GIPSINNERVÄGGAR I BOTTENVÅNING ÅTGÄRDSPRINCIP GOLV Produkter med aluminiumfolie, typ Dry-Top Produkter som stryks på betongen, typ Florosil TS Epoxi Slutsats Övrigt INNERVÄGGAR TAK I KONFERENSRUM ÅTGÄRDSPROGRAM BILAGOR... 35

6 Uppdrag I uppdraget ingår att utreda innemiljöproblem i byggnad 1-2 samt att redovisa resultatet i en skriftlig rapport. Undersökningen utförs genom stickprovsmässiga provtagningar, mätningar och analyser, varför en utökad undersökning kan leda till andra resultat, slutsatser och åtgärdsförslag. Bakgrund AK-konsult har tidigare utfört en inledande utredning av rapporterade innemiljöproblem daterad samt en fortsatt undersökning daterad , se rapporter med uppdragsnummer för att erhålla en komplett bakgrund. Denna rapport omfattar utökade provtagningar i framförallt golvkonstruktion men även ett antal materialprovtagningar av gipsskiva och mineralull i nederdel vägg samt mineralull från takkonstruktioner avseende mikrobiologisk analys. Denna rapport får ses som ett komplement till den fortsatta undersökningen, daterad Det är även i denna rapport som ett slutgiltigt åtgärdsförslag tagits fram. Tillgängliga handlingar Diverse plan och sektionsritningar. Metoder Fuktkvot i trä har bestämts med hjälp av resistiv fuktkvotsmätare av fabrikat Protimeter och Bollman. Fuktindikering mot ytor har utförts med hjälp av fuktindikator GANN Hygromette Uni1 med tillhörande elektrostatisk givare B50 samt teleskopgivare LB70. Materialprover på avjämning och betong har analyserats på Pegasus lab där man med hjälp av kammaranalys kan konstatera vilka kemiska emissioner dessa material avger. Bedömningsgrunder Luktkaraktärisering Luktkaraktärisering innebär en högst individuell bedömning av luktupplevelsen i skadade konstruktioner och inomhusmiljöer. Som utgångspunkt använder skadeutredaren i hög grad sina tidigare erfarenheter vid skadeutredning i fuktskadade konstruktioner. Olika individer karaktäriserar luktupplevelser olika, varför dessa får tas för den subjektiva bedömning de är. 6(35)

7 Fukt i material Riskbedömningen avseende mikrobiell tillväxt sker enligt SP:s Rapport 2005:11, se tabell 1 nedan. SP:s Rapport 2005:11 Tabell 1. Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning SP Energiteknik SP. rapport 2005:11 Materialgrupp Smutsade material Trä och träbaserade material 75-80* Gipsskivor med papp Mineralullsisolering Cellplastisolering Betong *Motsvarar ca % fuktkvot, (%FK) i furuvirke. Rötangrepp Fuktkrav: FK > 25 %, Temperaturområde ±0 till ca 35 C Linoleummattor Kritiskt fukttillstånd [% RF] Kritiskt fukttillstånd för linoleummatta avseende risk för mikrobiell påväxt i juteväv är 75 % RF. I nyproduktion kan limning av linoleummatta på betong utföras vid max 90 % RF på ekvivalent mätdjup. Fuktindikering Vid fuktindikering med ytavkännande elektrostatisk mätutrustning, erhålls mätvärden som i första hand används komparativt, dvs jämförs med motsvarande torra konstruktioner. Både fukthalt och densitet påverkar mätvärdet, varför olika material har sin specifika skala. Exempelvis gäller följande värden såsom normala, dvs torra med Gann: Betong Puts Gips (35)

8 Mikrobiologiska analyser Materialprov har tagits och skickats till Pegasus Lab för mikrobiologiska analyser. Man bedömer totalmängden av mögel och bakterier, både levande och döda. Följande intervall tillämpas: Normala värden Mängden mikroorganismer överrensstämmer med normalfallet för oskadade byggnader. Materialprov med denna nivå, bedöms ej vara skadat. Något förhöjda värden Mängden mikroorganismer överstiger normalfallet med faktor 1.1 till 9.9. Materialprov med denna nivå, bedöms normalt ej vara skadat. Förhöjda värden Mängden mikroorganismer överstiger normalfallet med faktor 10 till 100. Materialprov med denna nivå, bedöms vara skadat. Kraftigt förhöjda värden Provet innehåller mer än 100 gånger fler mikroorganismer än normalt. Materialprov med denna nivå, bedöms vara skadat. Kemiska emissioner i luft, riktade mätningar och emissioner från materialprover Vid mätning av kemiska emissioner från uttagna materialprover, sker detta i en mätkammare där proverna får komma i jämvikt med omgivande luft. Därefter analyserar Pegasus lab ämnesprofilen i absorbentrör genom vilka luft pumpats. Metoden är den samma för rumsluft, luft som har passerat strax över golvytan under ett exsickatorlock samt för luft som passerat ett provrör med uttaget material från exempelvis golvspackel eller betong. Den sistnämnda mätningen utförs på laboratorium. Analysen detekterar bla restprodukter från alkalisk nedbrytning av mjukgörare i plastmattor och lim. Karakteristiska ämnen som bildas är framför allt 1-butanol och 2-etyl- 1-hexanol. Följande bedömningar tillämpas Normal Lätt avvikande Avvikande Laboratoriets referensmaterial från skadade och oskadade konstruktioner ligger till grund för bedömningen av uppmätta halter. Prover som bedöms vara avvikande riskerar kunna påverka inomhusmiljön negativt. 8(35)

9 Omfattning Undersökningen omfattar nedan markerad byggnad i två plan. Undersökt område Figur 1, planskiss plan 1 med markerat undersökt område Figur 2, planskiss plan 2 med markerat undersökt område 9(35)

10 Kortfattad byggnadsbeskrivning 2-plans skolbyggnad som är uppförd Grundläggningen är utförd med platta på mark med underliggande värmeisolering samt en mindre del med källare. Väggstommen är utförd med prefabricerade betongelement med mellanliggande cellplastisolering samt stålbalkar. Bjälklag till plan 2 och takbjälklag är utfört med HDF-betongbjälklag. Golvbeläggning består mestadels av linoleummattor av fabrikat Tarkett Veneto XF både med och utan stegljudsdämpare, limmade med Cascolin Solid. I våtutrymmen finns PVC-fria plastmattor limmade med CascoProff Solid. I vissa rum förekommer även parkettgolv. I entréer och vissa rum finns klinkerplattor. Alla golvytor är flytspacklade med avjämningsmassa av fabrikat Maxit. Ventilationen är utförd som s.k. naturlig ventilation (WindowMaster som bygger på självdragsprincip) via frånluftsschakt samt fönster som öppnas automatiskt och styrs av temperatur och koldioxidhalt i rum. Vissa rum som ej har kontakt med yttervägg har mekanisk tilluft. Denna tilluft tas in via en kulvert under mark. I andra rum som ej har kontakt med ytterväggar, trycks uteluft ned i schakt genom specialhuvar monterade på tak. Evakuering med hjälp av mekanisk frånluft sker på wc, förråd och liknande utrymmen. Uppvärmning sker via ett vattenburet värmesystem och vägghängda radiatorer. 10(35)

11 Begränsningar Någon kontroll av ventilationssystemets funktion och dess effektivitet har inte utförts. Luktbedömning Vid vårt platsbesök noterades inga skaderelaterade lukter i lokalerna. Nya konstruktionsingrepp Placeringen av konstruktionsingrepp framgår av markering på ritning i figur 4 och 5. Syftet var framförallt att kontrollera om det förekommer deponerade kemikalier i avjämning och betong samt i viss utsträckning även förekomst av mikrobiella skador i gipsskivor och mineralull. Nya provpunkter har numrerats med hänsyn till provpunktsnumreringen i de båda tidigare rapporterna, vilka omfattade totalt 40 provpunkter. Ny numrering börjar således med provpunkt 41 enligt nedan. Provpunkt 35 är dock från tidigare provtagning i betongyttervägg Provpunkter i vägg Provpunkter i golv Provpunkt i tak Figur 3, planskiss plan 1 med markerade provpunkter 11(35)

12 Provpunkter i vägg Provpunkter i golv Provpunkter i tak Figur 4, planskiss plan 2 med markerade provpunkter Provpunkt 41, golv plan 2 Provpunkten är tagen i golv i rum internationella gruppen. Mattan i provpunkten är av typen linoleummatta utan stegljudsdämpare. På linoleummattan fuktindikeras Gann 63. Mot avjämning fuktindikeras Gann 68. Provbit togs av linoleummattan. Från baksida matta känns viss kemisk lukt. Prover på avjämning och betong togs ut i skikten 0-20, och mm. Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning och betong i skikten 0-20, och mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning och betong bedöms vara avvikande i alla nivåer på grund av höga halter 1-butanol, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Det är dock anmärkningsvärt att halten 1-butanol ökar nedåt i uttagna materialprover. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. 12(35)

13 Provpunkt 42, golv plan 2 Provpunkten är tagen i golv i rum Mattan i provpunkten är av typen linoleummatta utan stegljudsdämpare. På linoleummattan fuktindikeras Gann 70. Mot avjämning fuktindikeras Gann 74. Provbit togs av linoleummattan. Från baksida matta känns ingen skaderelaterad lukt. Prover på avjämning togs ut i skikten 0-20 och mm. Kemisk analys Uttaget materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara avvikande på grund av höga halter 1-butanol och andra alkoholer, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: 1- butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. Provpunkt 43, golv plan 2 Provpunkten är tagen i golv i städrum Mattan i provpunkten är av typen PVC-fri plastmatta. På PVC-fri matta fuktindikeras Gann 60. Mot avjämning fuktindikeras Gann 72. Provbit togs av PVC- fri matta. Från baksida matta känns ingen skaderelaterad lukt. Prover på avjämning togs ut i skikten 0-20 och mm. Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara avvikande på grund av höga halter 1-butanol, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. 13(35)

14 Provpunkt 44, golv plan 2 Provpunkten är tagen i golv i korridor enligt planskiss ovan. Mattan i provpunkten är av typen linoleummatta med stegljudsdämpare. På linoleummattan fuktindikeras Gann 52. Mot avjämning fuktindikeras Gann 62. Provbit togs av linoleummattan. Från baksida matta känns viss kemisk lukt. Prover på avjämning togs ut i skikten 0-20 och mm. Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara lätt avvikande på grund av att provet avger bland annat 1-butanol, 2-heptanon och 1-penten-3-ol. Detta innebär att kemiska emissionsproblem inte påvisats. Kommentar: 2-heptanon och 1-butanol kan tillsammans indikera emissionsproblem från golvkonstruktionen och även härröra från fuktig mineralullsisolering. 1-penten-3-ol kan avges från träbaserade material och växtmaterial. 14(35)

15 Provpunkt 45, golv plan 2 Provpunkten är tagen i golv i konferensrum 2226 enligt planskiss ovan. Golvbeläggningen i provpunkten är av typen parkettgolv med underliggande stegljudsdämpare och plastfolie. I provpunkten är varken plastfolie eller stegljudsdämpare heltäckande och parketten ligger i kontakt med avjämningen vid ytterväggar, se foto nedan. Foto 1, ej heltäckande fuktskydd under parkett Foto 2, inga synliga missfärgningar på undersida parkett Fuktkvoten i undersida parkett uppmäts till mellan 7-9 %, vilket är under gränsvärdet avseende mikrobiell tillväxt. Vid fuktindikering mot avjämning indikeras Gann 62. Inga skaderelaterade lukter känns från undersida parkett eller avjämning. Prover på avjämning togs ut i skikten 0-20 och mm. Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara lätt avvikande på grund av att provet avger bland annat 1-butanol och alifatiska kolväten. Detta innebär att kemiska emissionsproblem inte påvisats. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. Alifatiska kolväten förekommer i petroleumprodukter såsom drivmedel, oljor och lacknaftor. 15(35)

16 Provpunkt 46, golv plan 1 Provpunkten är tagen i klinkergolv i entrédelen. Konstruktionen är uppifrån ned enligt följande: ca 9 mm klinker fix ca 10 mm stegljudsdämpare, bestående av en pappersprodukt med gummiskikt uppåt och väv nedåt 25 mm avjämning betong På klinkergolvet fuktindikeras Gann 70. Mot betongen fuktindikeras Gann 100. Fuktkvot i stegljudsdämparen uppmättes till 7 % vilket indikerar att det är torrt. Provbit togs av stegljudsdämparen. Från pappersprodukten känns viss unken lukt. Prover på fix och avjämning togs ut i skiktet 0-25 mm. Foto 3, provpunkt 46 Foto 4, stegljudsdämpare med papper Mikrobiell analys Uttaget materialprov av stegljudsdämparen skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Ovandelen av papper och väven analyserades var för sig. Provsvaret på papper visar på något förhöjda värden av bakterier, vilket innebär att inga mikrobiella skador påvisats. Provsvaret på väv visar på normala värden av bakterier och svampar, vilket innebär att inga mikrobiella skador påvisats. Kemisk analys Uttagna materialprov på fix och avjämning skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. 16(35)

17 Provsvaret bedöms vara avvikande på grund av att provet avger en hög andel alifatiska kolväten, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: Alifatiska kolväten förekommer i petroleumprodukter såsom drivmedel, oljor och lacknaftor. Provpunkt 47, golv plan 1 Provpunkten är tagen i golv i korridor invid pelare enligt planskiss ovan. Mattan i provpunkten är av typen linoleummatta med stegljudsdämpare och i tidigare närliggande prov av linoleummatta har mikrobiella skador påvisats. På linoleummattan fuktindikeras Gann 72. Mot avjämning fuktindikeras Gann 80. Provbit togs av linoleummattan. Från baksida matta känns en kemisk lukt. Prover på avjämning togs ut i skiktet 0-20 mm. Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara avvikande på grund av att provet bland annat avger alifatiska kolväten och 1-butanol. Detta innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. Alifatiska kolväten förekommer i petroleumprodukter såsom drivmedel, oljor och lacknaftor. Provpunkt 48, golv plan 1 Provpunkten är tagen i golv i städrum i norra delen ut mot korridor. Mattan i provpunkten är av typen PVC-fri plastmatta. På PVC-fri matta fuktindikeras Gann 75. Mot avjämning fuktindikeras Gann 95. Provbit togs av PVC- fri matta. Från baksida matta känns viss kemisk lukt. Prover på avjämning togs ut i skikten 0-15 mm. 17(35)

18 Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning i skiktet 0-15 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara avvikande på grund av höga halter 1-butanol och glykoletrar, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. Glykoletrar förekommer bla som lösningsmedel och filmbildare i vattenbaserad färg, lim, polish, rengöringsprodukter och liknande produkter. Provpunkt 49, golv plan 1 Provpunkten är tagen i golv i korridor mot norr enligt planskiss ovan. Mattan i provpunkten är av typen linoleummatta med stegljudsdämpare och i tidigare närliggande luftprov, provpunkt 23, med exsickatorlock har hög emissionsfaktor påvisats från lim och spackel. På linoleummattan fuktindikeras Gann 70. Mot avjämning fuktindikeras Gann 80. Provbit togs av linoleummattan. Från baksida matta känns endast materiallukt. Prover på avjämning togs ut i skiktet 0-20 mm och underliggande betongprov togs ut i skiktet mm. Kemisk analys Uttagna materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm och på betong i skiktet mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning i skiktet 0-20 mm bedöms vara lätt avvikande på grund av att provet avger bland annat avger 1-butanol, 1-penten-3-ol och alifatiska kolväten. Provsvaret betong i skiktet mm bedöms vara avvikande på grund av att provet avger bland annat avger 1-butanol och 1-penten-3-ol, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. 1-penten-3-ol kan avges från träbaserade material och växtmaterial. Alifatiska kolväten förekommer i petroleumprodukter såsom drivmedel, oljor och lacknaftor. 18(35)

19 Provpunkt 50, golv plan 1 Provpunkten är tagen i golv i rum mot nordöst vid spetsiga hörnet. Mattan i provpunkten är av typen linoleummatta utan stegljudsdämpare. På linoleummattan fuktindikeras Gann 80. Mot avjämning fuktindikeras Gann 80. Provbit togs av linoleummattan. Från baksida matta känns endast materiallukt. Prover på avjämning togs ut på 0-20 mm. Kemisk analys Uttaget materialprov på avjämning i skiktet 0-20 mm skickades in till Pegasus lab i Uppsala för kemisk analys. Provsvaret på avjämning bedöms vara avvikande på grund av att provet avger höga halter 1-butanol och 1-penten-3-ol, vilket innebär att kemiska emissionsproblem påvisats. Kommentar: 1-butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. 1-penten-3-ol kan avges från träbaserade material och växtmaterial. Provpunkt 51, mellanvägg plan 2 Provpunkten är tagen i mellanvägg i rum 1206 enligt planskiss ovan. Området där provpunkten är tagen har varit utsatt för läckage från nöddusch. Konstruktionen är utförd enligt nedan, inifrån och ut: 2 x 13 mm gipsskiva 70 mm stålregelstomme utan mineralull gipsskiva Baksida golvsockel i trä har mindre områden med misstänkta mikrobiella missfärgningar. Gipsskivor har mindre områden med tendens till missfärgning. Fuktkvoten i gipsskivor indikeras till mellan 7-8 %, vilket är torrt. Gipsskivor är monterade efter avjämning och är således inte motgjutna. 19(35)

20 Mikrobiell analys Uttaget materialprov på gipsskiva skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på gipsskiva visar på normala värden av bakterier och av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador inte påvisats. Provpunkt 52, mellanvägg plan 2 Provpunkten är tagen i mellanvägg i internationella gruppen enligt planskiss ovan. Konstruktionen är utförd enligt nedan, inifrån och ut: 2 x 13 mm gipsskiva 70 mm stålregelstomme med ca 30 mm mineralull gipsskiva Gipsskivor har inga missfärgningar. Fuktkvoten i gipsskivor indikeras till mellan 9-10 %, vilket är torrt. Gipsskivor är monterade efter avjämning och är således inte motgjutna. Mikrobiell analys Uttaget materialprov på mineralull skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på mineralull visar på normala värden av bakterier och av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador inte påvisats. Provpunkt 53, mellanvägg plan 2 Provpunkten är tagen i mellanvägg i rum 1275 enligt planskiss ovan. Konstruktionen är samma som i provpunkt 52 ovan. Gipsskivor har inga missfärgningar eller tecken på fuktpåverkan. Fuktkvoten i gipsskivor indikeras till mellan 8-9 %, vilket är torrt. Gipsskivor är monterade efter avjämning och är således inte motgjutna. Mikrobiell analys Uttaget materialprov på mineralull skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på mineralull visar på normala värden av bakterier och av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador inte påvisats. 20(35)

21 Provpunkt 54, mellanvägg plan 2 Provpunkten är tagen i mellanvägg i konferensrum 2235 enligt planskiss ovan. Konstruktionen är samma som i provpunkt 52. I provpunkten är det svårt att se om gipsskivorna är motgjutna eller ej pga. parkettgolvet men de tycks vara monterade efter avjämning. Gipsskivor ser ej ut att vara fuktpåverkade och har inga missfärgningar. Mikrobiell analys Uttaget materialprov på mineralull skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på mineralull visar på normala värden av bakterier och av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador inte påvisats. Provpunkt 55, tak plan 2 Provpunkten är tagen i takkonstruktion i rum 1289 enligt planskiss ovan. Provpunkten omfattar endast uttagning av materialprover på mineralull monterade i det utrymme luft från klassrum skall tas ut mot utanförliggande korridor, se foton nedan. Foto 5, utrymme för lufttransport ut mot korridor Foto 6, utrymme för lufttransport ut mot korridor I foto 6 ovan syns mineralull monterad både mot gipsundertak och mot ovanliggande betongbjälklag. Mineralull monterad mot betongbjälklag har ett ytskikt av fiberväv medan mineralull ovan gipsundertak är av normal typ, dvs utan skyddande ytskikt. Materialprover togs ut av båda typerna av mineralull. 21(35)

22 Mikrobiell analys Uttagna materialprover på mineralull skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på båda typerna mineralull visar på normala värden av bakterier och av svampar, vilket innebär att mikrobiella skador inte påvisats. Provpunkt 56, innervägg plan 1 Provpunkten är tagen i rum 2149, träningslägenhet, där tidigare ScreenAir mätning utförts. Provpunkten är tagen bakom golvlisten i nederdel innervägg mot entrékorridor. Fuktnivån på linoleummattan indikeras till Gann 78. Plåtsyllen står på betongen. Det finns dubbla gipsskivor som ligger nedsänkta i 20 mm avjämning. Fuktkvoten i nedsänkt gips indikerades till 11 %, vilket är ett lågt värde. Det finns rostfläckar på plåtsyllen, vilket tyder på att perioder med höga fuktnivåer har förekommit. Väggtjockleken är ca 50 mm och mot korridoren finns en hårdare träskiva. Prov togs ut av kartong på gipsskiva mot avjämning. Ingen avvikande lukt kan kännas från uttaget prov. Foto 7, nedsänkt gips och rostig plåtsyll Mikrobiell analys Uttaget materialprov på gipskartong skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på gipskartong visar på normala värden av bakterier och svampar, vilket innebär att inga mikrobiella skador påvisats. 22(35)

23 Provpunkt 57, innervägg plan 1 Provpunkten är tagen i rum 2149, träningslägenhet, där tidigare ScreenAir mätning utförts. Provpunkten är tagen i nederdel innervägg strax ovan golvlist mot stora korridoren mitt i huset. Provhålet gjordes för att kontrollera om det finns mineralull i väggen. Väggen är utförd med ca 65 mm plåtreglar och dubbel gips mot rummet. Det finns inte mineralull i väggen. Provpunkt 58, innervägg plan 1 Provpunkten är tagen i hemkunskap vid kylar och frysar. Det finns vattenskydd under kylar och frysar. Provpunkten är tagen i nederdel innervägg bakom golvlisten. Fuktnivån på linoleummattan indikeras till Gann ca 75. Plåtsyllen står på betongen. Det finns gipsskivor som ligger nedsänkta i 20 mm avjämning. Fuktkvoten i nedsänkt gips indikerades till 9 %, vilket är ett lågt värde. Prov togs ut av kartong på gipsskiva mot avjämning. Ingen avvikande lukt kan kännas från uttaget prov. Från korridoren borrades ett hål i väggen för kontroll av mineralullsisolering. Det finns inte isolering i väggen. Mikrobiell analys Uttaget materialprov på gipskartong skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på gipskartong visar på normala värden av bakterier och svampar, vilket innebär att inga mikrobiella skador påvisats. Provpunkt 59, innervägg plan 1 Provpunkten är tagen i kemisal mot väster. Här har tidigare läckt ut vatten som kunnat påverka nederdel väggar. Provpunkten är tagen i nederdel innervägg bakom golvlisten. Fuktnivån på linoleummattan indikeras till Gann 80. Mikrobiella skador finns på baksida golvlist. Fuktkvoten i golvlisten uppmättes till 10 %, vilket är ett normalt värde. Det finns små insekter bakom golvlisten, s.k. dammlöss som livnär sig på bl.a. mögel. Plåtsyllen står på betongen. Det finns dubbla gipsskivor som ligger nedsänkta i 23 mm avjämning. Fuktkvoten i nedsänkt gips indikerades till 9 %, vilket är ett lågt värde. Prov togs ut av kartong på gipsskiva mot avjämning. Ingen avvikande lukt kan kännas från uttaget prov. Det finns inte mineralull i väggen. Mot dörren finns en träregel som också är nedgjuten. Fuktkvot i träregeln uppmättes till 17 %, vilket tangerar kritisk gräns för mikrobiella skador. 23(35)

24 Foto 8, mikrobiellt skadad golvlist Foto 9, träregel mot dörr Mikrobiell analys Uttaget materialprov på gipskartong och träregel skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på gipskartong visar på förhöjda värden av bakterier och svampar, vilket innebär att i mikrobiella skador påvisats. Provsvaret på träregel visar på något förhöjda värden av svampar, vilket innebär att inga mikrobiella skador påvisats. Provpunkt 60, innervägg plan 1 Provpunkten är tagen i rum 1166, träningslägenhet, där tidigare ScreenAir mätning utförts. Provpunkten är tagen bakom golvlisten i nederdel innervägg mot toaletter. Fuktnivån på linoleummattan indikeras till Gann Plåtsyllen står på betongen. Det finns gipsskivor som ligger nedsänkta i ca 20 mm avjämning. Fuktkvoten i nedsänkt gips indikerades till 12 %, vilket är ett lågt värde. Prov togs ut av kartong på gipsskiva mot avjämning. Ingen avvikande lukt kan kännas från uttaget prov. Det finns inte mineralull i väggen. Mikrobiell analys Uttaget materialprov på gipskartong skickades in till Pegasus lab i Uppsala för mikrobiologisk analys. Provsvaret på gipskartong visar på förhöjda värden av bakterier, vilket innebär att i mikrobiella skador påvisats. 24(35)

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel

Läs mer

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel 042-20 19

Läs mer

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO RAPPORT 2012-05-08 KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO 2(15) Innehållsförteckning UPPDRAGSINFORMATION... 3 BAKGRUND... 3 UTFÖRANDE... 4 OMFATTNING... 4 RESULTAT... 4 Generellt...

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer

Rapport. från granskning. skadeutredning rörande Henåns skola på Orust. Solna 2013-04-29 Tom Follin Utredningsingenjör SBR

Rapport. från granskning. skadeutredning rörande Henåns skola på Orust. Solna 2013-04-29 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Uppdrag TF 1315 Rapport från granskning av skadeutredning rörande Henåns skola på Orust Solna 2013-04-29 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Byggmiljögruppen - BMG Tom Follin AB - Orgnr. 556707-1013 Råsundavägen

Läs mer

T Antal : d or l Anta l bilagor

T Antal : d or l Anta l bilagor j;;okumenttyp l Rapport l Ordernummer 22872 Rapportdatum E 2014-03-03 - datum 4-04-08 T Antal : d or l Anta l bilagor 1 34 3 Uppdragsnamn Upprättad av Skogsbyns förskol a, Förslöv Kjell Wader, Michael

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan

Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan Grontmij Datum 2012-10-12 Ekerö Kommun Att. Martin Fröhagen Uppdrag 10006506 Utlåtande Objekt: Uppdrag: Gråsåkers förskola, Ekerö Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan Besiktningsmän:

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

Läs mer

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna 1 (36) Rapport från undersökningar av Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna Solna 2015-03-20 (justerad 2015-03-27) Lasse Iisakka/Sten Ros Utredningsingenjörer SBR ByggMiljöGruppen - BMG Lasse Iisakka

Läs mer

Säby gård, Häststall 2015-04-28

Säby gård, Häststall 2015-04-28 Säby gård, Häststall 2015-04-28 Provtagningar gällande mögelpåväxt i stallbyggnad Relita Avfuktning AB Växel huvudkontor: 018-10 94 25 E:post: avfuktning@relita.se Libro Ringväg 18 www.relita.se 752 28

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

Rapport. från undersökning. Henåns skola, Orust samt. Förslag till åtgärder. Solna 2013-06-24 Tom Follin Utredningsingenjör SBR

Rapport. från undersökning. Henåns skola, Orust samt. Förslag till åtgärder. Solna 2013-06-24 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Uppdrag TF 1315 Rapport från undersökning av Henåns skola, Orust samt Förslag till åtgärder Solna 2013-06-24 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Byggmiljögruppen - BMG Tom Follin AB - Orgnr. 556707-1013

Läs mer

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Lidingö Stad Fastighetskontoret Sven Riddarström 181 82 Lidingö PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Sammanfattning, utförda fuktriskinventeringar och fuktutredningar Fuktriskinventeringar L:\309x\2009\10121857

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 23 Golv en återblick Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall Torpargrund Korkmattor och centralvärme Plastmattor (PVC) 5~6 Underliggande plastfolie Egenemissioner

Läs mer

Fuktanalys av husgrund

Fuktanalys av husgrund Fuktanalys av husgrund Datum: 2011-07-01 Tid: 09.00 Besiktningsman: Thomas Lundin, Carl-Magnus Johansson Uppdragsgivare: Namn: Företag: Tel: Email: Person-/Org.nr: Fakturaadress (om annan): Problembeskrivning:

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Bergvretenskolan och Enöglaskolan

Bergvretenskolan och Enöglaskolan September 2014 Bergvretenskolan och Enöglaskolan Inomhusmiljöutredning Samhällsbyggnadsförvaltningen 24 september 2014 Inomhusmiljöutredning Kommunfullmäktige beslutade om ett styrdokument för lokalförsörjning

Läs mer

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet AKtuellt dec 2010 I det här numret av AKtuellt, det sista för det här året, presenteras innehållet i vårt seminarium som arrangerades den 7 oktober. Du kan även läsa en artikel angående risker med, och

Läs mer

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel:

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel: Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 2003 - Fuktproblem i byggbranschen som kan ge problem med inomhusmiljön Torbjörn Hall Dagens kunskapslägen jft med med för 3000 år sedan lagen om spetälska på hus Gamla testamentet

Läs mer

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Resultat från Framtidens trähus och WoodBuild Av Lars Olsson, SP Byggnadsfysik och innemiljö Resultaten har sammanställts i en licentiatuppsats

Läs mer

Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm

Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm Teknisk utredning av fyra lägenheter i trapphus 33. Ulf Gunnarsson och Mikael Sandberg 2013-04-04 SKADETEKNIKGRUPPEN AK Konsult Indoor Air AB Karlsbodavägen 9-11

Läs mer

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt För golvets mellanskikt Komplett golvskyddssystem Det som vi till vardags kallar golv består egentligen av flera lager. Ett underlag, olika mellanskikt med speciella

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? alkalisk esterhydrolys

Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? alkalisk esterhydrolys Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? Inomhusklimat Örebro 2003, sid.102-108. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset,

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad).

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad). Betongplatta på mark Riskkonstruktion för fuktskador Att placera värmeisoleringen ovanpå en grundplatta är en riskkonstruktion som väldigt ofta drabbas av mögel- och bakterieskador. Enligt teorierna borde

Läs mer

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon BEHOV När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner? Är du orolig för radon?

Läs mer

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. GRANAB Undergolvventilationssystem i kombination med

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund.

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. Oktober 2014 Stockholmskontoret växer AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. aktuellt Henrik har läst Byggteknik och Design

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Torrt träbyggande krävs

Torrt träbyggande krävs Torrt träbyggande krävs Det är vanligt att träkonstruktioner blir blöta under byggskedet i samband med regn och risken för mögelpåväxt är stor. Bättre konstruktionslösningar, regnsäkra montagemetoder eller

Läs mer

UTREDNINGSPROTOKOLL Anticimex utredningsuppdrag

UTREDNINGSPROTOKOLL Anticimex utredningsuppdrag Vårgårda Kommun 447 80 Vårgårda Att: Datum 2015-06-03 Protokoll nr: UTR-2315-16805085 Utlåtande Uppdrag: Objekt: Innemiljöutredning i skolbyggnad. Objektsadress: Parkgatan 22, Vårgårda Besiktningsdatum:

Läs mer

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Prov från Ånässkolan uttaget av Olle Wedenmark Ergo-Tek Provplatsen var 401 och provet var märkt 401. Provnummer 08-260-016. Provet togs ut 2008-02-18

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Skadeutredning Åtgärdsförslag Skyddsåtgärder. Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader

Skadeutredning Åtgärdsförslag Skyddsåtgärder. Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Skadeutredning Åtgärdsförslag Skyddsåtgärder Lämplig utredningsmodell vid fukt- och inomhusmiljöproblem 1, Definiera uppdraget 2, Inledande, översiktig genomgång Okulärbesiktning, ritningsgenomgång, genomgång

Läs mer

FONDA Special. Komplett fuktskyddssystem för golv. HÅLLER GOLVET TORRT

FONDA Special. Komplett fuktskyddssystem för golv. HÅLLER GOLVET TORRT FONDA Special Komplett fuktskyddssystem för golv. HÅLLER GOLVET TORRT Problemen kommer underifrån Byggfukt Ett nygjutet betonggolv innehåller ett överskott av fukt som måste torka ut innan ett fuktkänsligt

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Fukt inomhusmiljö FTF 130211

Fukt inomhusmiljö FTF 130211 Fukt inomhusmiljö FTF 130211 PROGRAM: 09.00 09.30 Kaffe/Inledning 09.30 12.30 Fuktiga byggnader, AK-Konsult Fukt i luft Fukt i material Fukttransport Fuktskador 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Lennart Larsson:

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Monteringsanvisning P märkt system 1:3 2010-01-04 Ersätter Monteringsanvisning P märkt system 1:2 Öppnar dörren för En friskare miljö!

Monteringsanvisning P märkt system 1:3 2010-01-04 Ersätter Monteringsanvisning P märkt system 1:2 Öppnar dörren för En friskare miljö! Monteringsanvisning P märkt system 1:3 2010-01-04 Ersätter Monteringsanvisning P märkt system 1:2 Öppnar dörren för En friskare miljö! Monteringsanvisning P-märkt Optiventsystem Fuktskador kan bl.a. ge

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik och byggnadsteknik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt 29 ± 5 procent byggnader har mögel, mögellukt eller hög fuktnivå

Läs mer

Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem:

Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem: LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem: Dräneringsförmåga hos stenullskivor avsedda

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2

Läs mer

Rådhuskomplexet Inomhusmiljöutredning Sammanfattande huvudrapport för hus B, C och D

Rådhuskomplexet Inomhusmiljöutredning Sammanfattande huvudrapport för hus B, C och D Rådhuskomplexet Inomhusmiljöutredning Sammanfattande huvudrapport för hus B, C och D Vybild över hus C och D Ordernr: 23759 AK-konsult Indoor Air AB 752 28 Uppsala Besöksadress: Husbyborgsvägen 1 Växel:

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor (kondens, köldbryggor, låg ventilation och hög fuktbelastning)

Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor (kondens, köldbryggor, låg ventilation och hög fuktbelastning) Mätmetoder för fukt, mögel och mikrobiella komponenter i innemiljön Docent Dan Norbäck (dan.norback@medsci.uu.se) Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor

Läs mer

Utom husklim at i Säve baserat på m ånadsm edelvärden. -5 j f m a m j j a s o n d. M ånad

Utom husklim at i Säve baserat på m ånadsm edelvärden. -5 j f m a m j j a s o n d. M ånad Sida 1 (5) 213-3-8 Fukt i krypgrunder Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla vid den aktuella temperaturen

Läs mer

... ;?Z9:.. ~ 6 D o. Backaskolan, Grevie. Tillståndsbedömning. 2014-04- 11 onr. /s.~.s.:et,fo...,, BÅSTADS KOMMUN. Kommunstyrelsen.

... ;?Z9:.. ~ 6 D o. Backaskolan, Grevie. Tillståndsbedömning. 2014-04- 11 onr. /s.~.s.:et,fo...,, BÅSTADS KOMMUN. Kommunstyrelsen. BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 2014-04- 11 onr. /s.~.s.:et,fo...,,... ;?Z9:.. ~ 6 D o Tillståndsbedömning Backaskolan, Grevie Ordernr: 22986 AK-konsult lndoor Air AB V1 löser fukt - och mi ljöproblem 1

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Januari 2015

Överlåtelsebesiktning Januari 2015 M E J R AM S G R Ä N D 2 Mantorp Överlåtelsebesiktning Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong INNEHÅLL FLIK 4 Förberedelser, mätning, rapportering 4.1 Förberedelser sid 2 4.2 Mätprogram sid 3 4.3 Placering av mätpunkter sid 4 4.4 Avläsning sid 5 4.5 Mätrapport sid 5 5:1 2012-11-21 2013-01-01 Peter

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

Fuktövervakning med Probiks fuktindikatorer

Fuktövervakning med Probiks fuktindikatorer Fuktövervakning med Probiks fuktindikatorer Användarinstruktioner för byggprocessen Utgåva 2005-05-09 Alfasensor AB Fältspatsgatan 2, 421 30 Västra Frölunda 031-709 95 90, www.alfasensor.com Probiks produktbeskrivning

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Handledning. Mätning av fukt i putsade regelväggar. Anders Jansson Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Handledning. Mätning av fukt i putsade regelväggar. Anders Jansson Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Handledning Mätning av fukt i putsade regelväggar Anders Jansson Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås 2007-08-16 Rev 2009-11-16 1 2 Handledning för mätning av fukt

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 Mer än varannan villa med krypgrund fuktskadad I mer än vartannat

Läs mer

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12 VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

SKADERAPPORT SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR 2014-06-28. v4/2014-07-04. Datum. Version/Revdatum. Uppdragsnr

SKADERAPPORT SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR 2014-06-28. v4/2014-07-04. Datum. Version/Revdatum. Uppdragsnr Datum 2014-06-28 Version/Revdatum v4/2014-07-04 SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR SKADERAPPORT Rapport 2.odt 2 av 7 FÖRUTSÄTTNINGAR Att inventera invändiga och utvändiga skador med avseende

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Bakgrund och syfte Fuktmätning i betonggolv med RF-metoden före mattläggning av fuktkänsliga golvbeläggningar är idag väletablerad. Metodiken togs fram i början

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-09-21 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Brattland 1:45 Brattland 626, 830 10 Undersåker Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15)

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15) STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (15) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(6) Byggnad 20 Inventeringsdatum 2010-05-05, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404

R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404 R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fukt och mögel i bostaden

Fukt och mögel i bostaden Fukt och mögel i bostaden Bo Sahlberg Arbets- och miljömedicin Akademiska sjukhuset Uppsala, Uppsala Universitet Tre studier Frågeformulär (Sverige). Inflammationsmarkörer (Uppsala). Bakterier, mögel och

Läs mer

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

Rapport avseende: Skadenr/försnr: Ocab Arbetsorder: Utförd av: Björnstjernegatan 14 B, Ystad 50-247-15 TPE 20104375 Rickard Larsson.

Rapport avseende: Skadenr/försnr: Ocab Arbetsorder: Utförd av: Björnstjernegatan 14 B, Ystad 50-247-15 TPE 20104375 Rickard Larsson. Malmö 2015-01-08 Rapport avseende: Skadenr/försnr: Ocab : Utförd av: 50-247-15 TPE 2010475 Slits läcka Hustyp: Berörda vån/lgh: Uppvärmingssystem: Bostadsrätt /flerfamiljshus Objekts adress: Ocab : 2010475

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 Pirvägen 28, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7852 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme. Kvarteret Limnologen i Växjö

Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme. Kvarteret Limnologen i Växjö Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme Kvarteret Limnologen i Växjö Juni 2012 Erik Serrano och Bertil Enquist Byggteknik Linnéuniversitetet Förord Föreliggande rapport redovisar

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv UMEÅ UNIVERSITET PROJEKTRAPPORT 2010-05-10 Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv Av: Holmgren Per, Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, henper02@student.umu.se Burman Simon, Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem:

Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem: LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem: Uttorkning av blöt lättbetongvägg efter

Läs mer

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Working paper no. 6:17 Sammanfattning I den nu genomförda undersökningen

Läs mer