Klimatförändringars inverkan på hälsa fukt och mögel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatförändringars inverkan på hälsa fukt och mögel"

Transkript

1 Klimatpåverkan på kyrkor och inventarier Klimatförändringars inverkan på hälsa fukt och mögel Klimatförändringar & hälsa

2 Kort om IVL Forskning och konsultverksamhet - inom hela området hållbar utveckling och miljö Fristående forskningsinstitut - ägs av stiftelsen IVL (SIVL) i vars styrelse både stat och näringsliv är representerade Temaområden Hållbar produktion Hållbart samhällsbyggande Mer än 40 års erfarenhet inom miljöområdet - grundat 1966 Klimat och energi Luftföroreningar och transporter Vatten Resurseffektiva produkter avfall och återvinning Innemiljö: International Society of Indoor Air & Climate

3 Klimatpåverkan på byggnader som påverkar hälsan Varmare uteklimat ( övertemperaturer inne) Fuktigare klimat ( fuktigare konstruktioner) Fuktigare inne = gynnsamt för mögel & kvalster mer BRS) Mer översvämningar ( mer fuktskador ) Risker: Nya skadegörare ( Termiter i Skåne) Riskkonstruktioner ( Klimatskal, Fasader, Grunder)

4 Boverkets Byggregler BBR Kap 6. Hygien, hälsa och miljö "Material och byggprodukter som används i en byggnad skall inte i sig eller genom sin behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då funktionskraven i dessa regler uppfylls (BFS 2006:12) 6:24 Mikroorganismer Byggnader och deras installationer skall utformas så att mikroorganismer inte kan påverka inomhusluften i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa eller besvärande lukt uppstår.

5 FUKT, MÖGEL & HÄLSA Ett globalt problem Aktuellt WHO dokument (2009) Kunskapsläget - forskning Vägledning för brukare & verksamhetsutövare Inga gränsvärden för mikrober Tillräckliga epidemiologiska bevis att fuktiga och mögliga byggnader medför ökad risk för symptom i luftvägarna, infektioner i luftvägarna förvärrad astma.

6 Extremväder och skador på byggnader

7 FUKTBELASTNING PÅ BYGGNADER Snö Regn RF Vind Diffussion Fuktproduktion BYGGFUKT Skaderisker Fuktskador Röta Mögel Ökad snölast Blåst Översvämningar Va-ledningar RF RF Läckage Översvämningar Dagvatten Markfukt Dränering

8 Fukt på fel plats! Byggmaterial betong, trä & skivor Läckage installationer & klimatskal Brukarnas aktiviteter matlagning, tvätt & hygien Kemiska emissioner Mikrobiell påväxt Båda ovanstående

9 Fuktens påverkan på hälsa SBS - Sick-building syndrome - "Sjuka hus"-syndromet BRI Building Related Illness (Icke-specifika symptom, icke-specifik orsak) (Doktordiagnosticerad sjukdom, specifik orsak) BRS Building Related Symptoms (...korrekt term för SBS)

10 Allergi och annan överkänslighet C:a 30% av befolkningen har någon typ av allergisjukdom C:a 6% av befolkningen är doftöverkänsliga (sensorisk hyperreaktivitet, SHR) eller MCS (multipel chemical sensitivity) 1 av 6 skolbarn riskerar att få sin allergi eller astma försämrad av en allergenhaltig miljö (pälsdjur, pollen) Astma - ökad risk för barn Mögelallergi är ovanligt -Mögelallergi finns hos oftast hos multiallergiker (damm, pollen) Annan överkänslighet - Diffusa symptom, luftvägsbesvär (BRS)

11 Allergi & astma Arbete o Hälsa 2010; 44(8) Systematisk kunskapsöversikt (Göteborgs Universitet) Inget starkt samband för insjukning i astma i vuxen ålder pga av fukt och mögel i bostäder Symptomen ökar för astmatiker dvs. förvärrar astman i byggnader med fukt och mögel Ökad risk för insjukning i astma för barn pga fukt och mögel inomhus Okänt om vilka faktorer som ökar risken Fukt och mögelskador skall åtgärdas av medicinska skäl

12 Klimatförändringar & Allergi Nya allergener Insekts- eller kvalsterspridda sjukdomar Zoonoser (ornithos m fl) Parasiter Vattenburna mikrorganismer (legionella, cryptosporidum) Ökad risk med : Termotoleranta mikroorganismer Främmande organismer

13 Innemiljö & Hälsa Vi spenderar ca 90% av vår tid inomhus! ENERGIEFFEKTIVISERING - Nya material Nya konstruktioner Utmaningar för framtiden ZZzz

14 Gipsskivor i våtrum Skadekostnad 5 miljarder/ år Aime Must IVL Svenska Miljöinstitutet

15 Nya byggmetoder Putsade enstegstätatade träregelfasader Passivhus Nollenergihus Tänk fukt!

16 Hammarby Sjöstad 2000

17 Biologiska skador i fuktiga byggnader Bakterier (Aktinomyceter, intracellulära, humanflora) Mögelsvampar (Fungi imperfecti) Blånadssvampar (Dematiaceous fungi) Jästsvampar Alger (grön- brun- rödalg) Lavar = (svamp + alg) Rötsvampar (Serpula lacrymans m fl.) Insekter (Hästmyra, husbock, trägnagare, kackerlackor, kvalster) Protozoer (Amöbor - utgör "reservoarer" för intracellulära bakterier)

18 Svampar Eget rike Ca 1, 5 miljoner arter men bara ca beskrivna arter har funnits i ca 1 miljard år utgör ca 30 % av jordens biomassa nedbrytare av organiskt material (kretsloppsarbetare) Mikrosvamparna (mögel) växer som jästsvampar eller hyfbildare Jäst Hyfbildare

19 Metaboliter LUKT Mögel > olika arter (varav ca 100-tal i byggnader) Mykotoxiner Damm Sporer (cfu/m 3 ) >3-12µm Cellväggs komponenter (Ergosterol, glukaner, LPS) DNA MVOC Diasporer OTDS (Organic Toxic Dust Syndrom)

20 Mögel Mögelsporer finns överallt i luften Tusentals arter sorteras inte enligt färgschema! Kräver fukt för tillväxt! Kan växa på i stort sett alla material: trä, spånoch gipsskivor, linoleum,mineralull, betong, plast Växer oftast inne i konstruktionen Ger ibland "lukt av fukt / jord" Producerar mykotoxiner Klimatförändring inomhus förändring i mikroflora! 4_2005_stockton.html

21 Mögel i fuktskadad innemiljö Trichoderma spp. Aspergillus versicolor Penicillium spp. Alternaria alternata Chaetomium spp. Stachybotrys chartarum

22 Aspergillus spp ca 150 arter RH > 70% ( vissa >64%) Fk > % Temp > - 4 o C ca +40 o C (vissa upp till +55 o C) Toxiner Sterigmatocystin (cancerogen, cytotoxisk) Gliotoxin (immunsuppressiv) Aflatoxin (cancerogen) Ochratoxin (genotoxisk) Sjukdom : Allergisk alveolit OTDS

23 Mögelexponering Inandning Kontakt - Intag conidier, sporer, hyfer, cellväggskomponenter gasformiga ämnen Sporer metaboliter, t ex mykotoxiner, MVOC:er, proteiner, enzymer, β-1,3-d-glukaner Hyfer Mycel Riskgrupper Befintligt ohälsotillstånd i luftvägarna(allergiker, kemiskt överkänsliga, astmatiker) Spädbarn och små barn Äldre De med nedsatt immunförsvar (immunosupprimerade)

24 Mykotoxiner naturligt producerade ämnen från svamp som väcker toxiskt svar i låga koncentrationer hos högre ryggradsdjur Gipsskiva Mat, dryck Me H R O R H Aspergillosis R S S O R HO Me OH Me H R O R H R S S O R Me Me OAc

25 Mykotoxiners effekter Olika mykotoxiner har olika toxisk effekt! cytotoxiska neurotoxiska inflammationsinducerande cancerogena immunomodulerande /-toxiska etc... Primära målorgan: lever, lungor, njurar, samt nerv-, hormon- och immunsystemet

26 Mykotoxiner & Hälsa Mykotoxiner i mögelskadade innemiljöer Produceras generellt Finns i sporer och nanopartiklar Finns i byggmaterial, sedimenterat damm och i luft Giftigt för humana celler vid picogramnivå, ex immunomodulerande effekter Visar synnergieffekter med andra mykotoxiner, mögelsvampar och bakterier Högre toxisk effekt vid inandning än vid oralt upptag Påverkar det oss? Långtidsexponering? Individens känslighet Exponeringsväg? Human metabolism? Utgör kemiska markörer för andra komponenter! EN DOS-FRÅGA

27 Sammanfattning Innemiljö & hälsa är ett komplext och tvärvetenskapligt ämne Vissa hälsosymptom kan relateras till fuktiga byggnaden Vissa hälsopåverkande parametrar kan relateras till byggnaden Fuktskador är ofta problemet men inte alltid "Fuktiga byggnader" orsakar "olägenhet för människors hälsa" Begreppet "mögel" är komplext och hälsopåverkan??? Mögelgifters påverkan är en dosfråga

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

Kemiska ämnen i inomhusmiljön

Kemiska ämnen i inomhusmiljön Kemiska ämnen i inomhusmiljön Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning Pernilla Johansson, Ingemar Samuelson, Annika Ekstrand-Tobin, Kristina Mjörnell, Per Ingvar Sandberg, Eva Sikander Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Beslutad den 15 juni 1994 AFS 1994:11 2 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson, Bo Sahlberg, Gabriella Östlund, Ann-Beth Antonsson B 2166 Januari 2014 Rapporten godkänd:

Läs mer

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 Konferens i Örebro 14-15 mars 2006 1 Konferensen är den åttonde i en serie beträffande inomhusklimat. Den första hölls i september 1985 och har därefter återkommit vart tredje

Läs mer

Dammexponering vid hantering av spannmål på gården

Dammexponering vid hantering av spannmål på gården SLUTRAPPORT SLO-928 Dammexponering vid hantering av spannmål på gården en pilotstudie finansierad av SLO-fonden, KSLA Qiuqing Geng, Nils Jonsson och Claes Jonsson Box 7033, 750 07 Uppsala 2 Bakgrund Vid

Läs mer

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel Bassängbad Hälsorisker, regler och skötsel Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Kan energieffektivisering innebära problem?

Kan energieffektivisering innebära problem? Kan energieffektivisering innebära problem? Johan Mattsson, Teknisk chef Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. www.mycoteam.no Problem? För vem? För huset? För oss? Vilka

Läs mer

Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder

Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder Titel: Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan Utgiven av. Klimatsamverkan Skåne,

Läs mer

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998.

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. Av: Mia Edofsson Håkan Gillbro Sören Runsteen Dan Norbäck 2002-11-04 VERSION 2 UTARBETAD 1999-11-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

Häftet sammanställt av Sivert Mässing

Häftet sammanställt av Sivert Mässing 2011-01-29 Häftet sammanställt av Sivert Mässing Foto: Sivert Mässing 1 Inledning I det här häftet har jag inledningsvis gjort en beskrivning av vad allergier är och vilka sjukdomssymptom den medför. På

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15)

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12 BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) 1997:12 2 BIOLOGISKA ÄMNEN Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om biologiska ämnen samt allmänna

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

Arbetsmiljön vid central kompostering/rötning av hushållsavfall

Arbetsmiljön vid central kompostering/rötning av hushållsavfall Arbetsmiljön vid central kompostering/rötning av hushållsavfall Eliana Alvarez de Davila B 1312 Oktober 1998 IVL Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning Swedish Environmental Research Institute Organisation/Organization

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Skador i småhus - Gamla beprövade misstag?

Skador i småhus - Gamla beprövade misstag? Arbetsrapport 2001:6 STOCKHOLM 2001 ISSN 1404-9457 ISRN KTH BYT / AR - 01/6 - SE Skador i småhus - Gamla beprövade misstag? Erfarenheter från Småhusskadenämnden Folke Björk, Bertil Mattsson och Gudni Jóhannesson

Läs mer

Bakterier, virus, mögel och parasiter

Bakterier, virus, mögel och parasiter Bakterier, virus, mögel och parasiter Bacillus cereus I jord och jorddamm. Bakterien finns i form av s.k. sporer överallt i vår omgivning inklusive på de råvaror som vi använder vid matlagningen. Det gäller

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det

Läs mer

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen Slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2) Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitet och sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer