IDROTTENS STIPENDIEPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDROTTENS STIPENDIEPROGRAM"

Transkript

1 IDROTTENS STIPENDIEPROGRAM 2014 Version 2/

2 Allmän information Ålands Idrott kan bistå med finansiellt eller kompetensutvecklande stöd till enskilda idrottare och tränare/ledare genom tre olika stipendieprogram. Grundläggande förutsättning för att kunna erhålla stipendium är att den sökande gått ut grundskolan och att den sökande passar in enligt programbeskrivning. Nivå 1: Utmanarprogrammet För lovande idrottare på minst ungdomsnivå, som gör seriös satsning på sin idrott. Nivå 2: Utvecklingsprogrammet För idrottare och ledare/tränare på minst ungdomsnivå som redan är på hög nationell/internationell nivå och som gör en målmedveten satsning på sin idrott. Nivå 3: Elitprogrammet Nivå 4: Utbildningsinsatser För seniorer och tränare/ledare på hög nationell/internationell nivå med uttalad satsning och kapacitet att vinna medalj vid internationella mästerskap. För ledare/tränare på hög nationell/internationell nivå. Enligt minimikrav samt information på sidan 9. Minimikrav Förutsättning för att kunna tilldelas stipendium från Ålands Idrott är att man uppfyller de upprättade minimikraven samt att man är av åländsk härkomst, är fostrad i en åländsk förening och/eller har representerat en åländsk förening som är medlemsorganisation till Ålands Idrott, under minst det senaste året. Den sökande skall ha gått ut grundskolan för att kunna antas. Ansökan Ansökan är fritt formulerad och sker genom att den sökande lämnar uppgifter samt bilagor som beskrivs på de kommande sidorna. Ansökningar kan lämnas in till Ålands Idrott när som helst under året. Intervju Ålands Idrott kan om behov föreligger kalla en sökande som uppfyller kraven till en intervju där kompletterandeuppgifter erhålls genom en dialog. Besked om tilldelning av stipendium förmedlas snarast möjligt, efter att Ålands Idrott fattat beslut. Avtal För att erhålla ett eventuellt stipendium så tecknas ett avtal mellan den sökande och Ålands Idrott. Avtalet innebär bl.a. att en stipendiat är ansvarig för att lämna uppföljningsrapporter, följa WADA:s antidopingregler samt följa de riktlinjer som avtalet i övrigt stipulerar. Bilagor Observera att endast kompletta ansökningar kan tas upp till behandling. Läs därför igenom programmen väldigt noggrant. 2

3 Utmanarprogrammet Ålands Idrotts mål med utmanarprogrammet: 1. Att rekrytera lovande aktiva, ledare och tränare till utvecklings- och elitprogrammet. a. Med aktiva skall förstås, idrottare på minst ungdomsnivå. b. Undantag kan förekomma beroende på idrotters olika förutsättningar. 2. Att fokusera på kapacitetsutveckling med beaktande av arbets-/skolsituationen. c. Med kapacitetsutveckling avses ökad träningsmängd och/eller bättre träningskvalitet. 3. Att hjälpa aktiva och tränare/ledare genom ett skräddarsytt stöd (se supportbeskrivning). d. Med skräddasytt stöd avses olika specifika lösningar som upprättas mellan avtalsparterna. 4. Att stöda lovande aktiva, ledare/tränare över en begränsad period eller upp till en olympisk cykel. e. Med begränsad period avses 12 kalendermånader och med en olympisk cykel 4 år. f. I speciella fall kan en begränsad period vara kortare än 12 månader. Ålands Idrotts långsiktiga målsättningar: 1. Att hjälpa målmedvetna aktiva, tränare och ledare inför en kommande idrottslig satsning 2. Att utveckla ledare och tränare genom fort- och utbildning. Förutsättningar för antagning till utmanarprogrammet: 1. Sökande har uppvisat hög motivation till att genomföra en långsiktig satsning på sin idrott. a. Med idrottslig satsning skall förstås, en träningsvolym på minst 3 träningspass per vecka (150 träningspass per år) exklusive tävlingstillfällen. b. Med långsiktig satsning skall förstås, seriös målsättning för de kommande två åren. 2. Sökande har uppvisat tävlingsresultat i sin idrott. Stödformer i utmanarprogrammet: 1. Finansiellt stipendium enligt överenskommet avtal. a. Stipendium för enskilda aktiva kan maximalt uppgå till 3500 /år. 2. Stipendium i form av riktade insatser enligt överenskommelser i avtal. 3

4 Utvecklingsprogrammet Ålands Idrotts mål med utvecklingsprogrammet: 1. Att stöda riktade satsningar över 2 4 år för aktiva, tränare och ledare med mycket hög målmedvetenhet, där olympiska idrotter prioriteras, a. Med aktiva skall förstås, idrott på seniornivå eller framstående nationell ungdomsnivå. 2. Att möjliggöra/underlätta kombinationen utbildning/arbete idrottslig satsning över tid. 3. Att möjliggöra/underlätta en kvantitativt och kvalitativt bra träning i en positiv och stimulerande idrottsmiljö. 4. Att stöda aktiva, ledare och tränare med hög utvecklingspotential i deras satsning genom ett skräddarsytt stöd. Ålands Idrotts långsiktiga målsättningar: 1. Att förbereda aktiva, tränare och ledare på en kommande en idrottslig karriär. 2. Att utveckla ledare och tränare genom fort- och utbildning. Förutsättningar för antagning till utvecklingsprogrammet: 1. Sökande skall ha en uttalad idrottslig satsning på 2 4 år. 2. Sökande skall bedömas ha stor utvecklingspotential för att nå framskjutna placeringar i sin idrott på nationell eller internationell nivå såsom t.ex. landslagsnivå. Stödformer i programmet: 1. Finansiellt stipendium enligt överenskommet avtal. a. Stipendium för enskilda aktiva kan maximalt uppgå till /år. 2. Stipendium i form av riktade insatser enligt överenskommet avtal 4

5 Elitprogrammet Ålands Idrotts mål med elitprogrammet: 1. Att möjliggöra/underlätta kombinationen utbildning/arbete idrottssatsning över tid. 2. Att möjliggöra/underlätta en kvantitativt och kvalitativt bra träning i en positiv och stimulerande idrottsmiljö. 3. Att stöda aktiva, tränare och ledare på en kommande eller i en pågående elitkarriär. 4. Att stöda elitinriktade aktiva, tränare och ledare i deras satsning genom ett skräddarsytt stöd. Ålands Idrotts långsiktiga målsättningar: 1. Att alla satsningar genomförs som fleråriga projekt med stor målmedvetenhet under 3 4 år. 2. Att utveckla ledare och tränare kring elitaktiva genom fort- och utbildning på nationell och internationell nivå. Förutsättningar för antagning till utmanarprogrammet: 1. Sökande skall ha en uttalad idrottslig satsning på 3 4 år på seniornivå. 2. Sökande skall bedömas ha kapacitet att vinna medalj vid nationella mästerskap. Stödformer i programmet: 1. Finansiellt stipendium enligt överenskommet avtal. a. Stipendium för enskilda aktiva kan maximalt uppgå till /år. 2. Stipendium i form av riktade insatser enligt överenskommelser i avtal. 5

6 Supportbeskrivning Ålands Idrotts målsättningar med skräddarsydda stöd: Träning, både på hemmaplan och utomlands. Att möjliggöra deltagande i t.ex. internationella läger eller på annat sätt få konkurrenskraftigt motstånd. Tävling, i första hand för internationella tävlingar. Att möjliggöra deltagande i konkurrenskraftiga tävlingar genom att ge stöd för resor, boende och förberedelser. Tränare, för att tränare skall kunna vara mera delaktig i träning på hemmaplan, följa med på internationella tävlingar, för fortbildning och/eller erfarenhetsutbyte. Material, för träningsmaterial utöver det som den aktive normalt har tillgång till eller för utveckling av personligt material/ personlig utrustning. Resurspersoner, såsom rådgivning och kvalitetshöjning med t.ex. fystränare, kostrådgivare, fysioterapeuter, teknikspecialister, idrottspsykologer, mentorer eller liknande. Fystester, två till tre testtillfällen per år möjliggörs. För att följa upp utveckling och för att utvärdera träningen, inklusive feedback och för att få rådgivning i den fortsatta träningen. Även styrke- och rörlighetsuppföljning 1-2 ggr./år kan ingå. Medicinskt stöd, där en namngiven läkare, akutlina vid brådskande problem, årliga hälsokontroller m.m. utgör ett stöd för aktiva. Studievägledning och -planering, för utbildningar. 6

7 ANSÖKAN OM STIPENDIUM FRÅN ÅLANDS IDROTT GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER SOM ALLTID SKALL FINNAS MED: Person-, kontakt, adress- och andra grundläggande uppgifter om den sökande Förenings- laguppgifter om sökande är förening/lag. Är den sökande aktiv idrottare, ledare/tränare eller ett lag/en grupp så är följande bilagor obligatoriska: 1. Långsiktig plan Beskriver den sökandes långsiktiga strategier samt vilka huvudsakliga mål som satsningen riktas mot enligt: År 1: Huvudmål samt delmål. Gäller för alla sökande på nivå 1 3. År 2: Huvudmål samt delmål. Gäller för alla sökande på nivå 2 3. År 3: Huvudmål samt delmål. Gäller för alla sökande på nivå 2 3. År 4: Slutmål och delmål för olympisk cykel. Gäller för sökande på nivå Årsplanering Beskriver tränings- och tävlingsupplägg för vart och ett av kalenderåren som satsningen skall pågå. År 1: Tränings- och säsongsplanering med målsättningar och tävlingsbeskrivning. Gäller för alla sökande på nivå 1 3. År 2: Tränings- och säsongsplanering med målsättningar och tävlingsbeskrivning. Gäller för alla sökande på nivå 2 3. År 3: Planering inlämnas tillsammans med ansökan eller senast vid avtalat möte. Gäller för nivå 2 3. År 4: Planering inlämnas tillsammans med ansökan eller senast vid avtalat möte. Gäller för nivå Budget Beskriver finansieringen av den idrottsliga satsningen där kostnader samt de intäkter som förekommer redovisas. Årlig budget där kostnader intäkter och egna utgifter redovisas. 4. Andra stipendier/finansieringsformer Erhåller den sökande stipendier från annan organisation eller specialstöd som inte tilldelats av Ålands Idrott så skall dessa redovisas i ansökan. Ålands Idrott förbehåller sig rätten att avgöra huruvida andra stipendier eller stöd kan påverka den sökandes möjligheter att erhålla stipendier ur de program som beskriv i dessa underlag. 7

8 FÖR INDIVIDUELLA IDROTTARE Uppgifter om den sökande såsom studier och/eller arbete m.m. som lämnas på separat beskrivning enligt: 1. STUDIER (om du studerar) a) Beskriv studier, plats och ort. b) Beskriv program/kurs c) Mål med utbildningen/ examen d) Ange studiestart, utbildningens hela längd samt vilken termin som nu är aktuell. e) Ange studiefart (tempo) samt annan information gällande studierna. 2. ARBETE (om du arbetar) a) Ange arbetsplats och ort. b) Kontaktuppgifter till arbetsgivaren samt ditt yrke. c) Ange om du arbetar heltid/deltid eller annat. 3. ANDRA STIPENDIER a) Ange om du erhållit stipendium tidigare från Ålands Idrott, om ja, vilket år. b) Ange om du ingår i annan organisations stipendieprogram. c) Ange om du erhållit/erhåller finansiellt stipendium från annan organisation, om ja, vilket år. 4. IDROTTSLIG STATUS a) Beskriv vilken idrott du är aktiv inom. b) Ange de bästa idrottsliga resultaten som du uppnått. c) Ange om du har varit eller är aktuell för något landslagsuppdrag. d) Beskriv när du började idrotta och hur din träning stegrats under de tre senaste åren. e) Ange hur mycket av de kostnader som du upptagit i din budget, som du själv får betala. f) Beskriv vad ett stipendium skulle innebära för dig och din satsning. 8

9 FÖR TRÄNARE/ LEDARE Uppgifter om den sökande såsom arbete, idrottslig status m.m. som lämnas på separat beskrivning. 1. ARBETE (om du arbetar, se annars studier på sidan 4) a) Ange arbetsplats och ort. b) Kontaktuppgifter till arbetsgivaren samt ditt yrke. c) Ange om du arbetar heltid/deltid eller annat. 2. ANDRA STIPENDIER a) Ange om du erhållit stipendium tidigare från Ålands Idrott, om ja, vilket år. b) Ange om du ingår i annan organisations stipendieprogram. c) Ange om du erhållit/erhåller finansiellt stipendium från annan organisation, om ja, vilket år. 3. IDROTTSLIG STATUS a) Beskriv vilken idrott du är aktiv inom. b) Beskriv vem/vilka du är tränare för. c) Beskriv din karriär som ledare/tränare. d) Beskriv din utbildning inom idrott som ledare/tränare. e) Ange hur mycket av de kostnader som du upptagit i din budget, som du själv får betala. f) Beskriv vad ett stipendium skulle innebära för dig och din satsning. UTBILDNINGSINSATSER FÖR TRÄNARE/ LEDARE Stipendieprogrammet är avsett att vara ett komplement till idrottsorganisationers ordinarie utbildningsinsatser där utbildning på högre nivå kan stödas. Ansökan i enlighet med punkt 1-3. Stipendier för utbildning gäller tränare/ledare på minst ungdomsnivå. Alla specialidrotter ansvarar för grund- och basutbildning inom respektive idrott För att en tränare/ledare skall kunna erhålla ett stipendium skall föreningen eller där det finns förbund rekommendera ansökan samt uppge internt beslutad stödnivå för den sökande till Ålands Idrott. En förutsättning för att erhålla stipendium från Ålands Idrott är rekommendation samt verifikation av kursavgift. En tränare/ledare kan erhålla högst 50% av kursavgift i stipendium från Ålands Idrott, dock maximalt 2500 för en och samma utbildning. Detta gäller oavsett utbildningens längd. En stipendiat kan ingå endast ett avtalsförhållande med Ålands Idrott under fastställd period. Redovisningsskyldighet Efter avslutad kurs skall stipendiat uppvisa ett intyg över fullföljd kurs. Återbetalningsskyldighet Om stipendiat inte påbörjat eller fullföljt kurs beslutar Ålands Idrott om återbetalningsskyldighet av stipendium, helt eller delvis. 9

10 FÖR GRUPPER Uppgifter om den sökande såsom arbete, idrottslig status m.m. som lämnas på separat beskrivning. 1. UPPGIFTER OM GRUPPEN a) Ange föreningens och gruppens namn b) Ange föreningens registrerings nummer c) Ange föreningens hemkommun d) Ange namn på ledare och tränare för gruppen samt deras kontaktuppgifter 2. ANDRA STIPENDIER a) Ange om gruppen erhållit stipendium tidigare från Ålands Idrott, om ja, vilket år. b) Ange om gruppen ingår i annan organisations stipendieprogram. c) Ange om gruppen erhållit/erhåller finansiellt stipendium från annan organisation, om ja, vilket år. 3. IDROTTSLIG STATUS a) Beskriv vilken idrott som gruppen är aktiv inom. b) Beskriv på vilken nivå som gruppen tävlar. c) Beskriv uppnådda resultat/bästa prestation som gruppen uppnått. d) Ange hur mycket av de kostnader som upptagits i budget, samt andelen självfinansiering som deltagarna själva får betala. e) Beskriv vad ett stipendium skulle innebära för gruppens satsning. 4. GRUPPENS MÅL a. Beskriv gruppens kort- och långsiktiga målsättning/ar. 10

11 Standard för stipendieavtal Ålands Idrott tecknar avtal med alla aktiva som erhåller någon form av stipendium, där den sökande utöver vad som tidigare sagts, skall uppfylla följande villkor: Vara medlem i någon organisation/förening som i sin tur är medlem i Ålands Idrott samt att man är av åländsk härkomst, är fostrad i en åländsk förening och/eller har representerat en åländsk förening under minst det senaste året. Efterfölja WADA:s dopingregler Stipendiat får inte erhålla stipendier från andra organisationer så att det totala beloppet för ett kalenderår, inklusive stipendium från Ålands Idrott överstiger Ha en giltig försäkring för idrott som är anpassad till dagens krav för både offentlig och privat sjukvård. Uppträda sportsligt och fungera som en god förebild Ha beredskap att delta i 1 2 tillfällen som Ålands Idrott arrangerar i form av fort- och utbildnings eller liknande tillfällen, förutsatt att dessa inte krockar med träning eller tävling. Stipendiat är ansvarig för att boka in avstämnings- och uppföljningsmöten med Ålands Idrott minst två gånger per år. Särskilda överenskommelser kring detta fastställs i avtal. Ansvar /- återbetalning Om den sökande bryter mot avtalspunkt och/eller att förutsättningarna förändras kan Ålands Idrott besluta om att stipendiat kan bli återbetalningsskyldig helt eller delvis. Stipendiat som inte uppfyller de upprättade kriterierna under avtalets giltighetstid kan behandlas på särskilt sätt enligt:. Första förseelse: Efter utgången av avtalsperioden skall stipendiat lämna in en ny ansökan med konsekvensen att ett avdrag på eventuell ny stipendiesumma görs. Andra förseelse: För upprepad misskötsel innebär att tidigare stipendiat utesluts ur programmen och Ålands Idrott kan besluta om återbetalningsskyldighet. Dopningsbrott: Gör sig stipendiat skyldig till dopingbrott inträder återbetalningsskyldighet av hela stipendiet per automatik och stipendiat har därmed förverkat sina framtida möjligheter att erhålla stipendier från Ålands Idrott. 11

12 Redovisningsskyldighet av stipendium Stipendier upp till per år är skattefria enligt nuvarande lagstiftning i Finland, om de endast används för att täcka kostnader i samband med idrottslig träning. Mottagare av stipendium är skyldig att på skattemyndigheternas uppmaning kunna uppvisa hur stipendiet använts. Stipendiemottagaren behöver därför spara kvitton och andra verifikat, som styrker redovisningen. Utbetalning Stipendium utbetalas en gång per år, senast en vecka efter att överenskommet avtal undertecknats av parterna. Observera att stipendiet fortlöpande kan förändras genom tilläggsansökan. Information Vid frågor eller behov av ytterligare information ber vi er att kontakta Ålands Idrotts kansli på Östra Esplanadgatan 7, Mariehamn. 12

3. Villkor ANSÖKAN HUMSTIPENDIET. Stipendiets syfte. Behörighetskrav. Ansökningskrav

3. Villkor ANSÖKAN HUMSTIPENDIET. Stipendiets syfte. Behörighetskrav. Ansökningskrav 3. Villkor Stipendiets syfte Stipendiet är avsett för kostnader i samband med: Uppsatsskrivande Studiesociala arrangemang Praktik Projekt Vid bedömning av stipendiet tas särskilt hänsyn till: Studiens

Läs mer

De olika idrotternas kriterier för rekommendation av elev till specialidrott (Upprättade av idrotterna )

De olika idrotternas kriterier för rekommendation av elev till specialidrott (Upprättade av idrotterna ) De olika idrotternas kriterier för rekommendation av elev till specialidrott (Upprättade av idrotterna 2005-2017) De enskilda idrottsorganisationerna har upprättat specifika kriterier genom så kallade

Läs mer

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Gäller fr.o.m. 2016-05-18 1. Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2 Förutsättningar för lärosätet att delta i programmet... 3

Läs mer

Vägen till Landslaget

Vägen till Landslaget Svenska Judoförbundet Landslaget Vägen till Landslaget Uttagning riktlinjer för svenska Judoförbundets utvecklingstrupper Utvecklingstrupp Utvecklingstruppen är en del i Svenska judoförbundets landslagsprogram

Läs mer

Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013

Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013 Gymnastikförbundet Idrottens Hus, 11473 Stockholm : 08-699 60 00 e-post: info@gymnastik.se www.gymnastik.se Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013 Riksidrottsförbundet har tagit fram certifieringskrav

Läs mer

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2013/2014

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2013/2014 Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2013/2014 Syftet med våra stipendier är att möjliggöra och uppmuntra utbyte för studenter som är särskilt goda ambassadörer för

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201406/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Syftet med våra stipendier är att möjliggöra och uppmuntra utbyte för studenter som är särskilt goda ambassadörer för

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

SPELARKONTRAKT ( förslag)

SPELARKONTRAKT ( förslag) SPELARKONTRAKT ( förslag) Följande avtal har ingåtts mellan och (föreningen) (spelaren) Född: ort: land: för närvarande boende i land: Detta avtal / spelarkontrakt är skrivet utifrån de Övergångsbestämmelser

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Spelregler. för landslaget. en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott

Spelregler. för landslaget. en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott Spelregler för landslaget en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott Spelregler för landslag inom Svensk Simidrott Grattis till din uttagning i landslaget! Du har genom din prestation, som

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2012

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2012 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2012 FÖRORD 2012 är Ålands Idrotts sjuttonde verksamhetsår. Ålands Idrotts huvudsakliga uppgift är fortsatt att bevaka idrottens gemensamma intressen och att utveckla idrotten på alla

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser Kvalitetssäkring av Selectverksamhet Information från Svenska Ishockeyförbundet 1 Varför kvalitetssäkring? 2 Vad säger tävlingsbestämmelserna? 3 Auktorisationsbestämmelser 4 Ansökningsblankett för auktorisation

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner UPPSALA UNIVERSITET BESLUT 2015-04-2 1 UFV 2014/153 1 (1) Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress S:tOlofsg.1 OB Handläggare Eva Söderman Telefon: 018-4711880 Telefax: 018-4711640 www.uu.se Eva.Soderman@uadm.uu.se

Läs mer

ELITBIDRAG RUTINER I SAMBAND MED ELITBIDRAG

ELITBIDRAG RUTINER I SAMBAND MED ELITBIDRAG ELITBIDRAG RUTINER I SAMBAND MED ELITBIDRAG Detta häfte riktar sig till dig som är aktiv i KFUM Örebro Friidrott och erhåller elitbidrag. I häftet återfinns de regler, rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier Datum 30.9.2015 Enligt sändlista Dnr 370/625/2015 Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37 Ärende: Anvisningar för ansökan och beviljande av statens skattefria träningsstipendier för idrottare

Läs mer

FÖRBUNDETS VERKSAMHET

FÖRBUNDETS VERKSAMHET VERKSAMHETSPLAN för Ålands Idrott 2014 FÖRBUNDETS VERKSAMHET Förbundets namn är Ålands Idrottsförbund där det officiella marknadsföringsnamnet Ålands Idrott används. Ålands Idrott är den åländska idrotts-

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Stipendieansökan Saldeens resestipendium

Stipendieansökan Saldeens resestipendium Södermanlands-Nerikes nation Stipendieansökan Saldeens resestipendium Personuppgifter För- och efternamn Personnummer Adress Postnummer och ort E-postadress Telefonnummer Antal terminer som medlem av Södermanlands-Nerikes

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Antagen på föreningens årsmöte 2008-03-12 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Bålsta IKs ändamål och verksamhetsidé finns beskriven i våra stadgar. Stadgarna

Läs mer

Föreskrifter för beviljande av stipendier

Föreskrifter för beviljande av stipendier BESLUT Dnr 27-2011-419 2012-02-01 Föreskrifter för beviljande av stipendier HÖGSKOLAN I HALMSTAD Tel 035-16 71 00 Besöksadress Kristian IV:s väg 3 stig.perttu@hh.se BOX 823 Fax 035-18 61 92 registrator@hh.se

Läs mer

FÖRORD. Idrottsutveckling. Barn- och ungdomsidrott. Idrottens finansiering. Kommunikation är Ålands Idrottsförbund sextonde verksamhetsår.

FÖRORD. Idrottsutveckling. Barn- och ungdomsidrott. Idrottens finansiering. Kommunikation är Ålands Idrottsförbund sextonde verksamhetsår. FÖRORD 2011 är Ålands Idrottsförbund sextonde verksamhetsår. Idrottsförbundets huvudsakliga uppgift är fortsatt att bevaka idrottens gemensamma intressen och att utveckla idrotten på alla nivåer. Idrottsförbundet

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 2014-05 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att vara en

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben Föräldrabrottning en Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se en Se äldre/duktigare träna Regler samma oavsett ålder? Skicka fler tränare på utbildningar så att alla känner trygghet. Distriktsförbundet

Läs mer

l. Avsikten med systemet med träningsstipendier bevilja statsunderstöd för olika ändamäl som främjar elitidrotten.

l. Avsikten med systemet med träningsstipendier bevilja statsunderstöd för olika ändamäl som främjar elitidrotten. Datum 30.9.2015 Enligt sändlista Dnr 370/625/2015 Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37 Arende: Anvisningar för ansökan och beviljande av statens skattefria träningsstipendier för idrottare

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Spelregler. för landslaget. en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott

Spelregler. för landslaget. en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott Spelregler för landslaget en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott Spelregler för landslag inom Svensk Simidrott Grattis till din uttagning i landslaget! Du har genom din prestation, som

Läs mer

DSFs VO Elit är övergripande ansvarig för uttagning av representation vid internationella tävlingar och mästerskap.

DSFs VO Elit är övergripande ansvarig för uttagning av representation vid internationella tävlingar och mästerskap. ELITPROGRAM SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS Mål & visioner Svenska Danssportförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande nation inom respektive gren och målet är att ta internationella mästerskapsmedaljer.

Läs mer

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15 Ingvar Dahlbacka Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut grundades år 1972 tillkom för att möjliggöra en bred forskning också

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Specialidrottsförbundens (SF) gemensamma och reviderade certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) från och med hösten 2014.

Specialidrottsförbundens (SF) gemensamma och reviderade certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) från och med hösten 2014. Sida 1 / 5 Stockholm 2013-10-10 SBBF Specialidrottsförbundens (SF) gemensamma och reviderade certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) från och med hösten 2014. De reviderade certifieringskraven

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

INFORMATION FRIIDROTTSGYMNASIET VÄXJÖ

INFORMATION FRIIDROTTSGYMNASIET VÄXJÖ INFORMATION FRIIDROTTSGYMNASIET VÄXJÖ 161001 RF:s syfte med RIG Syftet med riksidrottsgymnasierna är att erbjuda stöd till talanger med bäst förutsättningar, att som seniorer nå nationell eller internationell

Läs mer

Spelregler. för landslaget. en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott

Spelregler. för landslaget. en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott Spelregler för landslaget en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott Spelregler för landslag inom Svensk Simidrott Grattis till din uttagning i landslaget! Du har genom din prestation, som

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Catrin Häggblom- ÅFF:s styrelse Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG VID FRITIDSSTUDIER OCH UTBILDNINGSKONTRAKT

RIKTLINJER FÖR BIDRAG VID FRITIDSSTUDIER OCH UTBILDNINGSKONTRAKT RIKTLINJER FÖR BIDRAG VID FRITIDSSTUDIER OCH UTBILDNINGSKONTRAKT FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLDA I KARLSHAMNS KOMMUN Karlshamns kommun har som mål att vara en arbetsplats där medarbetare vill stanna kvar och

Läs mer

Verksamhetsidé - VOIB

Verksamhetsidé - VOIB Verksamhetsidé - VOIB VOIB ansvarar för all landslagsverksamhet för svenska badmintonspelare. VOIB ska tillse bästa förutsättningar för landslagsspelare i kvalitetssäkrade miljöer och tillsammans med individen

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

Ramar och kriterier. Minor Field Studies

Ramar och kriterier. Minor Field Studies Ramar och kriterier Minor Field Studies Ramar och kriterier för Minor Field Studies Minor Field Studies Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som tar i beaktande både utvecklingen av den enskilda

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Förutsättningar för organisationer att delta

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19)

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) 2014 Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) Inledning Verksamhetsplanen tas fram av respektive chefstränare/samordnande tränare i samråd med lagens tränare, ledare och

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Sida 1 (9) NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planerinskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. Februari 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget.  Februari 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se Februari 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Allt Du behöver veta om RF:s anläggningsstöd 2015 - en del av Idrottslyftet

Allt Du behöver veta om RF:s anläggningsstöd 2015 - en del av Idrottslyftet Allt Du behöver veta om RF:s anläggningsstöd 2015 - en del av Idrottslyftet Vad kan beviljas anläggningsstöd Gäller från och med 2015-01-01! Huvudsyfte Huvudsyftet med stödet är att skapa nya aktivitetsytor

Läs mer

Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrotten. på Åland ÅLANDS IDROTT

Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrotten. på Åland ÅLANDS IDROTT Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrotten på Åland ÅLANDS IDROTT ÅLANDS IDROTT Riktlinjer och bestämmelser för barn och ungdomsidrotten på Åland Åländsk idrott för barn och ungdom skall

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Minor Field Studies Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitet

Minor Field Studies Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitet Handbok ansökan - 2016 Minor Field Studies Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitet Carina Boman MFS-handläggare Fakulteten för konst och humaniora Innehåll DEL A: Syfte och villkor för MFS

Läs mer

Läroplan för handbollslinjen vid Solvalla Idrottsinstitut

Läroplan för handbollslinjen vid Solvalla Idrottsinstitut Läroplan för handbollslinjen vid Solvalla Idrottsinstitut Handbollslinjen vid Folkhälsan utbildning Ab Solvalla idrottsinstitut är resultatet av ett samarbete mellan FHU, Finlands handbollsförbund och

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet Bakgrund Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse. Stiftare till denna är Studentkårerna vid Mittuniversitetet:

Läs mer

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser.

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser. Bidragsregler Kriterier för handläggning av ansökningar rörande bidrag till rekreationsvistelser, lägervistelser, föreningsarrangemang, korta kurser samt organisationsbidrag Allmänt Ansökan skall vara

Läs mer

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom Socialnämndens verksamhetsområde. Socialnämnden, Motala kommun

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom Socialnämndens verksamhetsområde. Socialnämnden, Motala kommun Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom Socialnämndens verksamhetsområde i Motala kommun Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 17/SN 0047 Datum: 2017-03-15

Läs mer

Protokollet skrivet av Mikael Larson Sida 1 av 3

Protokollet skrivet av Mikael Larson Sida 1 av 3 Närvarande: Anders Bjermo Mikael Larson Christopher Elg Martin Lindkvist Lars Nagy Frånvarande: Rasmus Persson Magnus Smith Johan Sandström Jakob Forsberg kårchef vice kårchef /kassör suppleant/sekreterare

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201409/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Friidrottsklubb. Regeldokument

Friidrottsklubb. Regeldokument Friidrottsklubb Regeldokument 2016 02 24 Grundregel Ianspråktagande av föreningens resurser för deltagande i tränings- och/eller tävlingsverksamhet, åtnjutande av ekonomiskt stöd/ersättning m.m. förutsätter

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Trångsvikens IF. Policy för aktiva i Trångsvikens IF

Trångsvikens IF. Policy för aktiva i Trångsvikens IF Trångsvikens IF Policy för aktiva i Trångsvikens IF Träna tillsammans med andra aktiva från TIF när TIF har sina träningar, så ofta som möjligt. Vara med på tävlingar som TIF arrangerar, Waplan spelen,

Läs mer

Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) De reviderade certifieringskraven är framtagna av referensgruppen för NIU som består av ett antal representanter

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter

Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter Rektor BESLUT 2014-06-17 Dnr HS 2014/433 Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter Härmed fastställs Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter. Riktlinjerna

Läs mer

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ingrid Holström Katarina Håkansson Datum 2016-06-07 Diarienummer UBN-2016-2494 Utbildningsnämnden Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan Förslag till

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehåll 1 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 3 1.1

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Dnr 85/2016 Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 49. Uppdateras före 2020-06-20. 1/7 Innehållsförteckning Allmänt om föreningsstöd... 3 Allmänt om ansökan... 3 Bidragsformer...

Läs mer

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL VAD VILL DU? Vill du gå en gymnasieutbildning och samtidigt göra en elitsatsning på handboll så är det dig vi vill satsa på. Du får personlig individuell utveckling

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer