IDROTTENS STIPENDIEPROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDROTTENS STIPENDIEPROGRAM"

Transkript

1 IDROTTENS STIPENDIEPROGRAM 2014 Version 2/

2 Allmän information Ålands Idrott kan bistå med finansiellt eller kompetensutvecklande stöd till enskilda idrottare och tränare/ledare genom tre olika stipendieprogram. Grundläggande förutsättning för att kunna erhålla stipendium är att den sökande gått ut grundskolan och att den sökande passar in enligt programbeskrivning. Nivå 1: Utmanarprogrammet För lovande idrottare på minst ungdomsnivå, som gör seriös satsning på sin idrott. Nivå 2: Utvecklingsprogrammet För idrottare och ledare/tränare på minst ungdomsnivå som redan är på hög nationell/internationell nivå och som gör en målmedveten satsning på sin idrott. Nivå 3: Elitprogrammet Nivå 4: Utbildningsinsatser För seniorer och tränare/ledare på hög nationell/internationell nivå med uttalad satsning och kapacitet att vinna medalj vid internationella mästerskap. För ledare/tränare på hög nationell/internationell nivå. Enligt minimikrav samt information på sidan 9. Minimikrav Förutsättning för att kunna tilldelas stipendium från Ålands Idrott är att man uppfyller de upprättade minimikraven samt att man är av åländsk härkomst, är fostrad i en åländsk förening och/eller har representerat en åländsk förening som är medlemsorganisation till Ålands Idrott, under minst det senaste året. Den sökande skall ha gått ut grundskolan för att kunna antas. Ansökan Ansökan är fritt formulerad och sker genom att den sökande lämnar uppgifter samt bilagor som beskrivs på de kommande sidorna. Ansökningar kan lämnas in till Ålands Idrott när som helst under året. Intervju Ålands Idrott kan om behov föreligger kalla en sökande som uppfyller kraven till en intervju där kompletterandeuppgifter erhålls genom en dialog. Besked om tilldelning av stipendium förmedlas snarast möjligt, efter att Ålands Idrott fattat beslut. Avtal För att erhålla ett eventuellt stipendium så tecknas ett avtal mellan den sökande och Ålands Idrott. Avtalet innebär bl.a. att en stipendiat är ansvarig för att lämna uppföljningsrapporter, följa WADA:s antidopingregler samt följa de riktlinjer som avtalet i övrigt stipulerar. Bilagor Observera att endast kompletta ansökningar kan tas upp till behandling. Läs därför igenom programmen väldigt noggrant. 2

3 Utmanarprogrammet Ålands Idrotts mål med utmanarprogrammet: 1. Att rekrytera lovande aktiva, ledare och tränare till utvecklings- och elitprogrammet. a. Med aktiva skall förstås, idrottare på minst ungdomsnivå. b. Undantag kan förekomma beroende på idrotters olika förutsättningar. 2. Att fokusera på kapacitetsutveckling med beaktande av arbets-/skolsituationen. c. Med kapacitetsutveckling avses ökad träningsmängd och/eller bättre träningskvalitet. 3. Att hjälpa aktiva och tränare/ledare genom ett skräddarsytt stöd (se supportbeskrivning). d. Med skräddasytt stöd avses olika specifika lösningar som upprättas mellan avtalsparterna. 4. Att stöda lovande aktiva, ledare/tränare över en begränsad period eller upp till en olympisk cykel. e. Med begränsad period avses 12 kalendermånader och med en olympisk cykel 4 år. f. I speciella fall kan en begränsad period vara kortare än 12 månader. Ålands Idrotts långsiktiga målsättningar: 1. Att hjälpa målmedvetna aktiva, tränare och ledare inför en kommande idrottslig satsning 2. Att utveckla ledare och tränare genom fort- och utbildning. Förutsättningar för antagning till utmanarprogrammet: 1. Sökande har uppvisat hög motivation till att genomföra en långsiktig satsning på sin idrott. a. Med idrottslig satsning skall förstås, en träningsvolym på minst 3 träningspass per vecka (150 träningspass per år) exklusive tävlingstillfällen. b. Med långsiktig satsning skall förstås, seriös målsättning för de kommande två åren. 2. Sökande har uppvisat tävlingsresultat i sin idrott. Stödformer i utmanarprogrammet: 1. Finansiellt stipendium enligt överenskommet avtal. a. Stipendium för enskilda aktiva kan maximalt uppgå till 3500 /år. 2. Stipendium i form av riktade insatser enligt överenskommelser i avtal. 3

4 Utvecklingsprogrammet Ålands Idrotts mål med utvecklingsprogrammet: 1. Att stöda riktade satsningar över 2 4 år för aktiva, tränare och ledare med mycket hög målmedvetenhet, där olympiska idrotter prioriteras, a. Med aktiva skall förstås, idrott på seniornivå eller framstående nationell ungdomsnivå. 2. Att möjliggöra/underlätta kombinationen utbildning/arbete idrottslig satsning över tid. 3. Att möjliggöra/underlätta en kvantitativt och kvalitativt bra träning i en positiv och stimulerande idrottsmiljö. 4. Att stöda aktiva, ledare och tränare med hög utvecklingspotential i deras satsning genom ett skräddarsytt stöd. Ålands Idrotts långsiktiga målsättningar: 1. Att förbereda aktiva, tränare och ledare på en kommande en idrottslig karriär. 2. Att utveckla ledare och tränare genom fort- och utbildning. Förutsättningar för antagning till utvecklingsprogrammet: 1. Sökande skall ha en uttalad idrottslig satsning på 2 4 år. 2. Sökande skall bedömas ha stor utvecklingspotential för att nå framskjutna placeringar i sin idrott på nationell eller internationell nivå såsom t.ex. landslagsnivå. Stödformer i programmet: 1. Finansiellt stipendium enligt överenskommet avtal. a. Stipendium för enskilda aktiva kan maximalt uppgå till /år. 2. Stipendium i form av riktade insatser enligt överenskommet avtal 4

5 Elitprogrammet Ålands Idrotts mål med elitprogrammet: 1. Att möjliggöra/underlätta kombinationen utbildning/arbete idrottssatsning över tid. 2. Att möjliggöra/underlätta en kvantitativt och kvalitativt bra träning i en positiv och stimulerande idrottsmiljö. 3. Att stöda aktiva, tränare och ledare på en kommande eller i en pågående elitkarriär. 4. Att stöda elitinriktade aktiva, tränare och ledare i deras satsning genom ett skräddarsytt stöd. Ålands Idrotts långsiktiga målsättningar: 1. Att alla satsningar genomförs som fleråriga projekt med stor målmedvetenhet under 3 4 år. 2. Att utveckla ledare och tränare kring elitaktiva genom fort- och utbildning på nationell och internationell nivå. Förutsättningar för antagning till utmanarprogrammet: 1. Sökande skall ha en uttalad idrottslig satsning på 3 4 år på seniornivå. 2. Sökande skall bedömas ha kapacitet att vinna medalj vid nationella mästerskap. Stödformer i programmet: 1. Finansiellt stipendium enligt överenskommet avtal. a. Stipendium för enskilda aktiva kan maximalt uppgå till /år. 2. Stipendium i form av riktade insatser enligt överenskommelser i avtal. 5

6 Supportbeskrivning Ålands Idrotts målsättningar med skräddarsydda stöd: Träning, både på hemmaplan och utomlands. Att möjliggöra deltagande i t.ex. internationella läger eller på annat sätt få konkurrenskraftigt motstånd. Tävling, i första hand för internationella tävlingar. Att möjliggöra deltagande i konkurrenskraftiga tävlingar genom att ge stöd för resor, boende och förberedelser. Tränare, för att tränare skall kunna vara mera delaktig i träning på hemmaplan, följa med på internationella tävlingar, för fortbildning och/eller erfarenhetsutbyte. Material, för träningsmaterial utöver det som den aktive normalt har tillgång till eller för utveckling av personligt material/ personlig utrustning. Resurspersoner, såsom rådgivning och kvalitetshöjning med t.ex. fystränare, kostrådgivare, fysioterapeuter, teknikspecialister, idrottspsykologer, mentorer eller liknande. Fystester, två till tre testtillfällen per år möjliggörs. För att följa upp utveckling och för att utvärdera träningen, inklusive feedback och för att få rådgivning i den fortsatta träningen. Även styrke- och rörlighetsuppföljning 1-2 ggr./år kan ingå. Medicinskt stöd, där en namngiven läkare, akutlina vid brådskande problem, årliga hälsokontroller m.m. utgör ett stöd för aktiva. Studievägledning och -planering, för utbildningar. 6

7 ANSÖKAN OM STIPENDIUM FRÅN ÅLANDS IDROTT GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER SOM ALLTID SKALL FINNAS MED: Person-, kontakt, adress- och andra grundläggande uppgifter om den sökande Förenings- laguppgifter om sökande är förening/lag. Är den sökande aktiv idrottare, ledare/tränare eller ett lag/en grupp så är följande bilagor obligatoriska: 1. Långsiktig plan Beskriver den sökandes långsiktiga strategier samt vilka huvudsakliga mål som satsningen riktas mot enligt: År 1: Huvudmål samt delmål. Gäller för alla sökande på nivå 1 3. År 2: Huvudmål samt delmål. Gäller för alla sökande på nivå 2 3. År 3: Huvudmål samt delmål. Gäller för alla sökande på nivå 2 3. År 4: Slutmål och delmål för olympisk cykel. Gäller för sökande på nivå Årsplanering Beskriver tränings- och tävlingsupplägg för vart och ett av kalenderåren som satsningen skall pågå. År 1: Tränings- och säsongsplanering med målsättningar och tävlingsbeskrivning. Gäller för alla sökande på nivå 1 3. År 2: Tränings- och säsongsplanering med målsättningar och tävlingsbeskrivning. Gäller för alla sökande på nivå 2 3. År 3: Planering inlämnas tillsammans med ansökan eller senast vid avtalat möte. Gäller för nivå 2 3. År 4: Planering inlämnas tillsammans med ansökan eller senast vid avtalat möte. Gäller för nivå Budget Beskriver finansieringen av den idrottsliga satsningen där kostnader samt de intäkter som förekommer redovisas. Årlig budget där kostnader intäkter och egna utgifter redovisas. 4. Andra stipendier/finansieringsformer Erhåller den sökande stipendier från annan organisation eller specialstöd som inte tilldelats av Ålands Idrott så skall dessa redovisas i ansökan. Ålands Idrott förbehåller sig rätten att avgöra huruvida andra stipendier eller stöd kan påverka den sökandes möjligheter att erhålla stipendier ur de program som beskriv i dessa underlag. 7

8 FÖR INDIVIDUELLA IDROTTARE Uppgifter om den sökande såsom studier och/eller arbete m.m. som lämnas på separat beskrivning enligt: 1. STUDIER (om du studerar) a) Beskriv studier, plats och ort. b) Beskriv program/kurs c) Mål med utbildningen/ examen d) Ange studiestart, utbildningens hela längd samt vilken termin som nu är aktuell. e) Ange studiefart (tempo) samt annan information gällande studierna. 2. ARBETE (om du arbetar) a) Ange arbetsplats och ort. b) Kontaktuppgifter till arbetsgivaren samt ditt yrke. c) Ange om du arbetar heltid/deltid eller annat. 3. ANDRA STIPENDIER a) Ange om du erhållit stipendium tidigare från Ålands Idrott, om ja, vilket år. b) Ange om du ingår i annan organisations stipendieprogram. c) Ange om du erhållit/erhåller finansiellt stipendium från annan organisation, om ja, vilket år. 4. IDROTTSLIG STATUS a) Beskriv vilken idrott du är aktiv inom. b) Ange de bästa idrottsliga resultaten som du uppnått. c) Ange om du har varit eller är aktuell för något landslagsuppdrag. d) Beskriv när du började idrotta och hur din träning stegrats under de tre senaste åren. e) Ange hur mycket av de kostnader som du upptagit i din budget, som du själv får betala. f) Beskriv vad ett stipendium skulle innebära för dig och din satsning. 8

9 FÖR TRÄNARE/ LEDARE Uppgifter om den sökande såsom arbete, idrottslig status m.m. som lämnas på separat beskrivning. 1. ARBETE (om du arbetar, se annars studier på sidan 4) a) Ange arbetsplats och ort. b) Kontaktuppgifter till arbetsgivaren samt ditt yrke. c) Ange om du arbetar heltid/deltid eller annat. 2. ANDRA STIPENDIER a) Ange om du erhållit stipendium tidigare från Ålands Idrott, om ja, vilket år. b) Ange om du ingår i annan organisations stipendieprogram. c) Ange om du erhållit/erhåller finansiellt stipendium från annan organisation, om ja, vilket år. 3. IDROTTSLIG STATUS a) Beskriv vilken idrott du är aktiv inom. b) Beskriv vem/vilka du är tränare för. c) Beskriv din karriär som ledare/tränare. d) Beskriv din utbildning inom idrott som ledare/tränare. e) Ange hur mycket av de kostnader som du upptagit i din budget, som du själv får betala. f) Beskriv vad ett stipendium skulle innebära för dig och din satsning. UTBILDNINGSINSATSER FÖR TRÄNARE/ LEDARE Stipendieprogrammet är avsett att vara ett komplement till idrottsorganisationers ordinarie utbildningsinsatser där utbildning på högre nivå kan stödas. Ansökan i enlighet med punkt 1-3. Stipendier för utbildning gäller tränare/ledare på minst ungdomsnivå. Alla specialidrotter ansvarar för grund- och basutbildning inom respektive idrott För att en tränare/ledare skall kunna erhålla ett stipendium skall föreningen eller där det finns förbund rekommendera ansökan samt uppge internt beslutad stödnivå för den sökande till Ålands Idrott. En förutsättning för att erhålla stipendium från Ålands Idrott är rekommendation samt verifikation av kursavgift. En tränare/ledare kan erhålla högst 50% av kursavgift i stipendium från Ålands Idrott, dock maximalt 2500 för en och samma utbildning. Detta gäller oavsett utbildningens längd. En stipendiat kan ingå endast ett avtalsförhållande med Ålands Idrott under fastställd period. Redovisningsskyldighet Efter avslutad kurs skall stipendiat uppvisa ett intyg över fullföljd kurs. Återbetalningsskyldighet Om stipendiat inte påbörjat eller fullföljt kurs beslutar Ålands Idrott om återbetalningsskyldighet av stipendium, helt eller delvis. 9

10 FÖR GRUPPER Uppgifter om den sökande såsom arbete, idrottslig status m.m. som lämnas på separat beskrivning. 1. UPPGIFTER OM GRUPPEN a) Ange föreningens och gruppens namn b) Ange föreningens registrerings nummer c) Ange föreningens hemkommun d) Ange namn på ledare och tränare för gruppen samt deras kontaktuppgifter 2. ANDRA STIPENDIER a) Ange om gruppen erhållit stipendium tidigare från Ålands Idrott, om ja, vilket år. b) Ange om gruppen ingår i annan organisations stipendieprogram. c) Ange om gruppen erhållit/erhåller finansiellt stipendium från annan organisation, om ja, vilket år. 3. IDROTTSLIG STATUS a) Beskriv vilken idrott som gruppen är aktiv inom. b) Beskriv på vilken nivå som gruppen tävlar. c) Beskriv uppnådda resultat/bästa prestation som gruppen uppnått. d) Ange hur mycket av de kostnader som upptagits i budget, samt andelen självfinansiering som deltagarna själva får betala. e) Beskriv vad ett stipendium skulle innebära för gruppens satsning. 4. GRUPPENS MÅL a. Beskriv gruppens kort- och långsiktiga målsättning/ar. 10

11 Standard för stipendieavtal Ålands Idrott tecknar avtal med alla aktiva som erhåller någon form av stipendium, där den sökande utöver vad som tidigare sagts, skall uppfylla följande villkor: Vara medlem i någon organisation/förening som i sin tur är medlem i Ålands Idrott samt att man är av åländsk härkomst, är fostrad i en åländsk förening och/eller har representerat en åländsk förening under minst det senaste året. Efterfölja WADA:s dopingregler Stipendiat får inte erhålla stipendier från andra organisationer så att det totala beloppet för ett kalenderår, inklusive stipendium från Ålands Idrott överstiger Ha en giltig försäkring för idrott som är anpassad till dagens krav för både offentlig och privat sjukvård. Uppträda sportsligt och fungera som en god förebild Ha beredskap att delta i 1 2 tillfällen som Ålands Idrott arrangerar i form av fort- och utbildnings eller liknande tillfällen, förutsatt att dessa inte krockar med träning eller tävling. Stipendiat är ansvarig för att boka in avstämnings- och uppföljningsmöten med Ålands Idrott minst två gånger per år. Särskilda överenskommelser kring detta fastställs i avtal. Ansvar /- återbetalning Om den sökande bryter mot avtalspunkt och/eller att förutsättningarna förändras kan Ålands Idrott besluta om att stipendiat kan bli återbetalningsskyldig helt eller delvis. Stipendiat som inte uppfyller de upprättade kriterierna under avtalets giltighetstid kan behandlas på särskilt sätt enligt:. Första förseelse: Efter utgången av avtalsperioden skall stipendiat lämna in en ny ansökan med konsekvensen att ett avdrag på eventuell ny stipendiesumma görs. Andra förseelse: För upprepad misskötsel innebär att tidigare stipendiat utesluts ur programmen och Ålands Idrott kan besluta om återbetalningsskyldighet. Dopningsbrott: Gör sig stipendiat skyldig till dopingbrott inträder återbetalningsskyldighet av hela stipendiet per automatik och stipendiat har därmed förverkat sina framtida möjligheter att erhålla stipendier från Ålands Idrott. 11

12 Redovisningsskyldighet av stipendium Stipendier upp till per år är skattefria enligt nuvarande lagstiftning i Finland, om de endast används för att täcka kostnader i samband med idrottslig träning. Mottagare av stipendium är skyldig att på skattemyndigheternas uppmaning kunna uppvisa hur stipendiet använts. Stipendiemottagaren behöver därför spara kvitton och andra verifikat, som styrker redovisningen. Utbetalning Stipendium utbetalas en gång per år, senast en vecka efter att överenskommet avtal undertecknats av parterna. Observera att stipendiet fortlöpande kan förändras genom tilläggsansökan. Information Vid frågor eller behov av ytterligare information ber vi er att kontakta Ålands Idrotts kansli på Östra Esplanadgatan 7, Mariehamn. 12

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Handbok för ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan HANDBOK. För dig som arbetar med ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan

Handbok för ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan HANDBOK. För dig som arbetar med ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan Handbok för ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan HANDBOK För dig som arbetar med ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan Innehåll 1. Inledning 3 Vad är Ungresurs.nu - Volontärår i Svenska kyrkan?

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 2015-03-03 Innehållsförteckning ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 TVÅ LAGAR STYR PLACERINGAR AV BARN... 4 Socialtjänstlagen SoL (frivilligt bistånd)...

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10 Regelverk 2015 IK Ymer Friidrott Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse Välkommen till IK Ymer Friidrott IK Ymer Friidrott är en av flera sektioner i huvudklubben IK Ymer som är en ideell förening. IK

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer