Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår."

Transkript

1 Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Villkor för service till kårföreningar... 3 Allmänna villkor... 3 Kårpartier... 3 Stöd och utbildning... 3 Stöd från samordnaren för... 3 SUS utbildningar... 3 Övrig service... 3 Ekonomiskt bidrag... 4 Verksamhetsbidrag... 4 Ansökan om verksamhetsbidrag... 4 Aktivitetsbidrag... 4 Ansökan om aktivitetsbidrag... 4 Beslut om aktivitetsbidrag... 5 Lokalbokning... 5 Lokaler i Studenthuset... 5 Bokning av lokaler... 5 Universitetets lokaler... 6 Lokalanvändning... 6 Bokning av lokaler... 6 Information och marknadsföring... 6 SUS webbplats... 6 Tidningen Gaudeamus... 6 Informationsbord/monter vid mässor... 7 Anslagstavlor... 7 Övrig gemensam marknadsföring... 7 Kopiering... 7 Bilaga: Översikt av service till kårföreningar (8)

3 Villkor för service till kårföreningar Allmänna villkor Vilken service en kårförening har tillgång till bestäms av antalet medlemmar i kårföreningen som är medlemmar i SUS. För registrering av kårförening krävs enligt Kårföreningsreglementet att förening har minst 5 medlemmar som är medlemmar i SUS. Efter registrering har kårförening rätt till: Stöd från samordnaren för och utbildningar i föreningsverksamhet Bokning av lokaler i Studenthuset och på Stockholms universitet Verksamhetsbidrag om 500 kronor per termin Marknadsföring genom studentkårens hemsida och på studentkårens Anslagstavlor Har kårförening minst 20 medlemmar som är medlemmar i SUS har den även rätt till: Aktivitetsbidrag på maximalt 2000 kronor per aktivitet Vid särskilda skäl kan aktivitetsbidrag på över 2000 kronor per aktivitet utbetalas Kårpartier Kårparti registrerat i enlighet med SUS valordning har rätt till samma service som kårförening gällande stöd, lokalbokning och marknadsföring men ej till verksamhetsbidrag eller aktivitetsbidrag. Stöd och utbildning Stöd från samordnaren för Samordnaren för är SUS kontaktperson för alla kårföreningar. Samordnaren för ger hjälp med till exempel registrering och ansökningar om aktivitetsbidrag. Samordnaren kan också ge tips och inspiration på verksamhet samt förmedla kontakter mellan olika kårföreningar. SUS utbildningar Studentkåren håller utbildningar för kårföreningsaktiva. Det kan handla om kassörsuppgifter, kommunikation, mötesteknik, ledarskap, jämlikhetsarbete eller något annat som ni som kårförening behöver. Utbildningarna är kostnadsfria och alla registrerade kårföreningar har möjlighet att delta. Kårföreningssekreteraren ansvarar för att tillhandahålla information om vilka utbildningar som ges och hur man kan anmäla sig till dem. Övrig service Kårföreningar kan vid behov få tillgång till ett postfack i Studenthuset. Ansökan om samt uppsägning av postfack görs via samordnaren för. 3 (8)

4 Ekonomiskt bidrag Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidragets syfte är att hjälpa kårföreningar att bedriva grundläggande demokratisk föreningsverksamhet. Bidraget är en fast summa om 500 kronor per termin, alla kårföreningar har rätt till detta bidrag. Ansökan om verksamhetsbidrag Ansökan om verksamhetsbidrag ska ske på av studentkåren tillhandahållen blankett och innehålla följande uppgifter: Sökande kårförening Ansvarig kontaktperson, med kontaktuppgifter, som är behörig att företräda kårföreningen Beskrivning av vad bidraget ska användas till Bifogat styrelseprotokoll med beslut om att föreningens kontaktperson ska söka verksamhetsbidrag Till ansökan ska kårförening bifoga en förteckning över 5 föreningsmedlemmar, med namn och personnummer, som är medlemmar i SUS. Har kårförening under den pågående terminen redan lämnat in en förteckning behöver en ny inte lämnas in. Verksamhetsbidrag kan enbart sökas för en termin i taget, bidraget kan ej sökas för redan passerad termin. Beslut om verksamhetsbidrag Beslut om att bevilja eller avslå ansökan om verksamhetsbidrag fattas av samordnaren för. Aktivitetsbidrag Aktivitetsbidragets syfte är att stödja kårföreningar att genomföra arrangemang. Dock skall bidrag inte utgå då arrangemanget är ekonomiskt självbärande. Aktiviteter genomförda med aktivitetsbidrag ska bidra till ett levande campus vid Stockholms universitet. Då studentkåren bidrar ekonomiskt ska marknadsföringen av aktiviteten ske i samråd med samordnaren för så att studentkåren har möjlighet att synas. Aktivitetsbidrag ges endast till evenemang som är öppna för samtliga studenter på Stockholms universitet och inte till föreningsinterna arrangemang. Aktivitetsbidraget får inte användas för att täcka upp utgifter hänförliga till alkoholförsäljning eller täcka upp svinn. Aktivitetsbidrag beviljas med maximalt kr per aktivitet. Dock kan större bidrag beviljas om det finns särskilda skäl. Ansökan om aktivitetsbidrag Ansökan om aktivitetsbidrag ska ske på av studentkåren tillhandahållen blankett och innehålla följande uppgifter: Sökande kårförening Ansvarig kontaktperson, med kontaktuppgifter, som är behörig att företräda kårföreningen Beskrivning av aktivitet, budgetförslag för aktivitet, och ansökt belopp Till ansökan ska kårförening bifoga en förteckning över 20 föreningsmedlemmar, med 4 (8)

5 namn och personnummer, som är medlemmar i SUS. Har kårförening under den pågående terminen redan lämnat in en förteckning behöver en ny inte lämnas in. För att kunna garanteras bidrag ska föreningen lämna in ansökan senast tre veckor i förskott. Utbetalning sker dock först när kostnaderna kan verifieras. Om en kårförening ansöker om aktivitetsbidrag som överstiger 4000 kr för ett större arrangemang kan kårstyrelsen ta beslut om att föreningen beviljas förskottsbetalning. Alla kostnader måste dock verifieras senast 4 veckor efter genomförd aktivitet. Kan detta inte ske blir föreningen återbetalningsskyldig. Beslut om aktivitetsbidrag Beslut om att bevilja eller avslå ansökan om aktivitetsbidrag fattas av samordnaren för om ansökan avser belopp upp till kr. Beslut om aktivitetsbidrag skall tas inom ramen för enhetens budget. Avslagsbeslut kan överklagas till kårstyrelsen. Beslut om att bevilja eller avslå ansökan om aktivitetsbidrag över 2000 kr fattas av samordnaren för i samråd med SUS presidium. Beslut om att bevilja eller avslå ansökan om aktivitetsbidrag över 4000 kr fattas av kårstyrelsen efter rekommendation från samordnaren för. Lokalbokning Studentkårens lokaler i Studenthuset, samt vissa av universitets lokaler, kan bokas kostnadsfritt av kårföreningar enligt nedanstående villkor. Lokaler i Studenthuset Lokalanvändning Kårsalen, Rosa rummet, Blå rummet och Lila rummet är i huvudsak till för möten och föredrag. Kårföreningar har tillgång till kaffe- och tekokare. Studenthusets kök är till för studentkårens personal och funktionärers luncher och inte för matlagning. Lokaler i Studenthuset kan bokas och användas på vardagar och helger. För administrativa eller övriga ärenden gäller studentkårens ordinarie öppettider. Rummen ska lämnas i städat skick. Kårföreningen ansvarar själva för kostnader som uppstår i och med användandet av lokalen, såsom kostnader för säkerhetsvakt. Missköter en kårförening sina åtaganden i samband med lokalbokning kan föreningen få en varning och föreningens rätt att boka lokaler och eventuell övrig service kan vid upprepade förseelser dras in. Bokning av lokaler Kårföreningar kan boka lokal för innevarande verksamhetsår obegränsat antal gånger i mån av plats. Alla bokningar görs av kårföreningens kontaktperson hos samordnaren för. Handläggningstiden för lokalbokningar är maximalt 7 arbetsdagar. 5 (8)

6 Universitetets lokaler Lokalanvändning Genom studentkårens överenskommelse med Stockholms universitet har kårföreningar tillgång till stora delar av universitets lokaler. Detta gäller bland annat hörsalar i Geovetenskapens hus, G-salen samt klassrum och hörsalar i Södra husen. Rummen ska lämnas i städat skick. Kårföreningen ansvarar själva för kostnader som uppstår i och med användandet av lokalen, såsom kostnader för säkerhetsvakt. Missköter en kårförening sina åtaganden i samband med lokalbokning kan föreningen få en varning och föreningens rätt att boka lokaler och eventuell övrig service kan vid upprepade förseelser dras in. Bokning av lokaler Kårföreningar kan boka lokal för innevarande verksamhetsår obegränsat antal gånger i mån av plats. Bokning av universitetets undervisningslokaler, allmänna ytor och gräsmattor görs via samordnaren för. Handläggningstiden för lokalbokningar är maximalt 7 arbetsdagar. Information och marknadsföring SUS erbjuder alla registrerade kårföreningar kostnadsfria informationstjänster. Följande informationskanaler står till förfogande för att sprida information till studenter på SU. SUS webbplats Alla kårföreningar presenteras på SUS webbplats Studentkåren erbjuder plats till alla aktiva kårföreningar som kan erbjuda någon typ av elektronisk information. Kårföreningen ansvarar för att informationen är uppdaterad. Studentkåren publicerar även en förteckning över alla aktiva kårföreningar och kort information om dessa, med förutsättning att sådan information lämnats av föreningen. Kårföreningen ansvarar för att tillhandahållen kontaktinformation är korrekt, samt att föreningen meddelar samordnaren för vid eventuella ändringar. Ansökan om att få en föreningssida på SUS webbplats görs till webbredaktören. Kårföreningar kan även erbjudas utrymme på andra elektroniska platser där SUS förekommer, exempelvis sociala forum, informationsplatser eller annan typ av webbaserad exponering. Tidningen Gaudeamus Alla kårföreningar är välkomna att i mån av plats bidra med material till studentkårens icke-redaktionella del av tidningen. Studentkårens kommunikationsenhet ska i god tid före varje nummer meddela kårföreningar om datum och deadline. Kårföreningar kan välja att annonsera på kårsidorna, eller endast lämna kort information om aktuell verksamhet till kalendariet. Annonser och uppgifter till kalendariet ska vara inlämnade till kommunikationsenheten senast vid angiven deadline. 6 (8)

7 Informationsbord/monter vid mässor SUS ska, när studentkåren deltar i eller arrangerar mässor och liknande, i möjligaste mån erbjuda kårföreningarna att delta och sprida information om sin verksamhet. Detta gäller särskilt vid terminsstart på Stockholms universitet. Kårföreningsenheten ansvarar för att kårföreningar får information om möjlighet att ställa ut på kommande mässor. Anslagstavlor Kårföreningar kan i mån av plats få en anslagstavla i Södra huset. Samordnaren för ansvarar för att anslagstavlorna fördelas på ett rättvist sätt till de föreningar som anmäler intresse. För att en god studiemiljö ska upprätthållas på universitetet måste anslagstavlorna underhållas regelbundet. Om en anslagstavla inte sköts ska kårföreningen få en varning med uppmaning att städa tavlan. Om ingen ändring sker, eller om föreningen fått varningar vid upprepade tillfällen, kan föreningen förlora anslagstavlan. Kårpartier har liksom kårföreningar rätt till en anslagstavla i mån av plats, samma regler gällande tavlans skötsel gäller partierna. Övrig gemensam marknadsföring Studentkåren producerar en mängd olika typer av informationsmaterial under ett verksamhetsår. I relevanta produktioner som rör SUS övergripande verksamhet ska kårföreningar i mån av plats beredas möjlighet att presentera sin verksamhet. SUS kan också välja att erbjuda föreningar andra externa exponeringsytor allteftersom studentkåren utvecklar sin kommunikation eller får nya kanaler till sitt förfogande. Kopiering Kopiatorn i Studenthuset får endast användas av kårföreningar om detta på förhand är godkänt av samordnaren för 7 (8)

8 Bilaga: Översikt av service till kårföreningar Service Förutsättningar Kontakt på SUS Stöd Registrerad kårförening Samordnaren för Utbildning Registrerad kårförening Samordnaren för Verksamhetsbidrag Registrerad kårförening Samordnaren för Aktivitetsbidrag 20 medlemmar i SUS Samordnaren för Boka lokal i Studenthuset Registrerad kårförening Samordnaren för Boka lokal på SU Registrerad kårförening Samordnaren för Webbplats Registrerad kårförening Webbredaktör Gaudeamus Registrerad kårförening Kommunikationsansvarig Informationsbord Registrerad kårförening Samordnaren för Anslagstavla Registrerad kårförening Samordnaren för Samtliga kontaktuppgifter finns på sus.su.se/kontakt. 8 (8)

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2012.41 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Policy och riktlinjer Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Läs mer

Regler för anslagstavlor, aktiviteter m.m. vid Umeå universitet

Regler för anslagstavlor, aktiviteter m.m. vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 102-1845-08 REGELVERK 2008-05-06 Regler för anslagstavlor, aktiviteter m.m. vid Umeå universitet Inledning I detta regelverk finns det bestämmelser om: Geografisk avgränsning Handläggare

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra.

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra. Ekonomisk policy 1. Inledning Denna policy är skapad för att användas som ett stöd i den dagliga verksamheten och hanteringen av Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (Samhällsvetarkåren) ekonomi.

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer