SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1"

Transkript

1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet av den 4 maj 2012, publicerade Tilläggsprospekt samt angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bankernas MTN-program återges i Grundprospektet. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor ska ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Skulle Allmänna Villkor stå i strid med Slutliga Villkor, tillämpas Slutliga Villkor. Fullständig information om Utgivande Bank och erbjudandet fås genom att läsa Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet fås på webbplatsen och kopior av prospektet och av Slutliga Villkor fås på adressen Nordea Bank Finland Abp, Treasury och Markets, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors samt på försäljningsställena. Placeraren ska observera att en del av de uppgifter som presenteras i dessa slutliga villkor är preliminära och att Utgivande Bank fastställer de slutliga uppgifterna då lånet emitteras. Utgivande Bank meddelar de slutliga uppgifterna på webbplatsen UPPGIFTER OM LÅNET Typ av lån 4802 Indexbevis Finland är ett masskuldebrevslån med en löptid på cirka fem år som säljs av Garantum Fondkommission AB. Den eventuella avkastningen på skuldebrevet fastställs utgående från utvecklingen av indexet OMX Helsinki 25 som är referenstillgång. Ytterligare information om indexet fås på webbplatsen Lånet är inte kapitalskyddat. Placeraren kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis. Säljaren använder marknadsföringsnamnet Indexbevis Finland nr 1480 för lånet. Lånets avkastning och belopp som återbetalas Om referenstillgångens slutkurs är högre än startkursen återbetalas till skuldebrevsinnehavaren på återbetalningsdagen skuldebrevets hela nominella värde och betalas avkastning som är referenstillgångens procentuella förändring multiplicerat med avkastningsfaktorn och det nominella värdet. Om referenstillgångens slutkurs är lika med startkursen eller lägre än startkursen men högre eller lika med gränsvärdet återbetalas skuldebrevets hela nominella värde till skuldebrevsinnehavaren på återbetalningsdagen. Om referenstillgångens slutkurs är lika med startkursen eller lägre än startkursen betalas ingen avkastning till skuldebrevsinnehavaren. Om referenstillgångens slutkurs är lägre än gränsvillkoret beräknas det belopp som betalas till skulde- 1 Masskuldebrevsprogram som i enlighet med prospektdirektivet notifierats från Sverige till Finansinspektionen i Finland och till motsvarande myndighet i Estland, Lettland och Litauen. 1

2 brevsinnehavaren på återbetalningsdagen enligt följande: skuldebrevets nominella värde x slutkurs/startkurs. Då betalas ingen avkastning till skuldebrevsinnehavaren. Allmänna risker En investering i Lånet är förknippad med vissa risker. Återbetalningsbeloppet för skuldebreven kan vara noll. Lånet är därtill behäftat med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. Risk avseende Utgivande Banks återbetalningsförmåga är risken för att Utgivande Bank blir insolvent och inte kan ansvara för sina förbindelser. Om Utgivande Bank blir insolvent kan placeraren således förlora det placerade kapitalet samt eventuell avkastning delvis eller helt. Potentiella placerare rekommenderas därför att ta del av punkten Riskfaktorer i Grundprospektet. Risker i anslutning till strukturerade skuldebrev Fordringsägarens rätt till avkastning beror på referenstillgångens värdeutveckling och värdeutvecklingsstrukturen. Utöver referenstillgångens kursvariationer kan värdet även påverkas av bland annat referenstillgångens volatilitet, marknadsräntan samt av förändringar i emittentens finansieringskostnader. Avkastningsstrukturen för strukturerade skuldebrev är ibland komplex, vilket kan göra det svårt att jämföra skuldebreven med andra placeringsalternativ. Avkastningsstrukturen kan ibland innefatta hävstångseffekter som betyder att till och med små förändringar i referenstillgångarnas utveckling kan ha stor effekt på skuldebrevets värde och avkastning. Den historiska utvecklingen för en motsvarande placering är ingen garanti för framtida avkastning. 2

3 SLUTLIGA VILLKOR FÖR LÅNET Utgivande Bank Lån Nordea Bank Finland Abp. Lånets nummer är Lånet består av en serie som heter Indexbevis Finland. ISIN-kod Indexbevis Finland 4802 FI Försäljningstid Teckningsdag Lånedatum Återbetalningsdag Lånet erbjuds till allmänheten Utgivande Bank har rätt att förkorta försäljningstiden. Värdeandelarna kan registreras i teckningssystemet från och med Lånedatum är Om det inte är en Bankdag fastställs Lånedatumet enligt angiven Bankdagskonvention. Återbetalningsdag är Om det inte är en Bankdag fastställs Återbetalningsdagen enligt angiven Bankdagskonvention. Lånekapital Lånets uppskattade totala nominella kapital är högst euro. 2 Återbetalningsbelopp Lånets nominella kapital är inte skyddat. Gränsvärde Startkurs x 0,7 Om Referenstillgångens Slutkurs är högre än Startkursen återbetalas skuldebrevets hela nominella värde och eventuell Avkastning till skuldebrevsinnehavaren på Återbetalningsdagen. Om Referenstillgångens Slutkurs är lika med eller lägre än Startkursen men högre eller lika med Gränsvärdet återbetalas skuldebrevets hela nominella värde till skuldebrevsinnehavaren på Återbetalningsdagen. Om Referenstillgångens Slutkurs är lägre än Gränsvärdet beräknas det belopp som betalas till skuldebrevsinnehavaren på Återbetalningsdagen enligt följande: Skuldebrevets nominella värde x Slutkurs/Startkurs. Skuldebrevets teckningspris Skuldebrevets valör Valuta Skuldebrevens ställning i förmånsrättshänseende Rörligt, cirka 100 % av skuldebrevets valör. Minimiteckning för Lånet är euro. Skuldebrevets nominella värde är euro. Euro ( EUR ). Skuldebreven har samma förmånsrätt som Utgivande Banks övriga förpliktelser utan säkerhet. 2 Det totala nominella kapitalet uppskattningsvis. Det emitterade totala nominella kapitalet fastställs den Bankdag som följer den sista teckningsdagen. 3

4 Typ av skuldebrev Avkastningsstruktur Referenstillgång Avkastning Lånet är inte kapitalskyddat. Det belopp som återbetalas till skuldebrevsinnehavaren beskrivs ovan i punkten Återbetalningsbelopp. Placeraren kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis. Strukturerat skuldebrev. Ingen ränta löper på skuldebrevens kapital, men på Återbetalningsdagen betalas eventuell Avkastning på det nominella kapitalet för varje Skuldebrev som ingår i Lånet. OMX Helsinki 25 Index (Bloomberg: HEX25). Avkastning betalas på Skuldebrevets nominella värde på Återbetalningsdagen om Slutkursen är högre än Startkursen enligt följande formel: Avkastningsfaktor x Värdeutveckling x Skuldebrevets nominella värde Om Slutkursen är lägre än eller lika med Startkursen betalas ingen Avkastning till skuldebrevsinnehavaren. Avkastningsfaktor Den preliminära Avkastningsfaktorn är 150 % 3 Värdeutveckling (Slutkurs Startkurs)/Startkurs Startkurs Startdag Stängningskurs Slutkurs Stängningskurs för Referenstillgång såsom den fastställs av Utgivande Bank på Startdagen. Startdag är Om dagen inte är en Börsdag, fastställs Startdagen enligt Börsdagskonventionen, dock med beaktande av eventuella avvikelser på grund av Marknadsavbrott. Värdet av Referenstillgången såsom det fastställs av Utgivande Bank på Start- och Stängningsdagarna vid den tidpunkt då Referenstillgångens officiella stängningskurs offentliggörs. Det aritmetiska genomsnittet av Referenstillgångens Stängningskurser på Stängningsdagarna, såsom det fastställs av Utgivande Bank på den sista Stängningsdagen. Stängningsdagar Stängningsdagarna är , , , , , , , , , , , och Om dagen inte är en Börsdag, fastställs Stängningsdagen enligt Börsdagskonventionen, dock med beaktande av eventuella avvikelser på grund av Marknadsavbrott. Börsdag Bankdag Bankdagskonvention Med Börsdag avses dag då värdet på Referenstillgången offentliggörs och då handel enligt Utgivande Banks bedömning kan bedrivas på relevant Börs. Med Bankdag avses dag då bankerna i Finland allmänt håller öppet och då Europeiska centralbankens TARGET-system är öppet. Modifierad Efterföljande Bankdag. 3 Preliminär Avkastningsfaktor. Den slutliga avkastningsfaktorn är minst 120 % och den fastställs

5 Börsdagskonvention Börs Options- eller terminsbörs Marknadsavbrott Efterföljande Börsdag. Om värdet på Referenstillgången på grund av Marknadsavbrott inte kan fastställas ska värdet på Referenstillgången fastställas följande dag då Referenstillgångens värde offentliggörs och då handel enligt Utgivande Banks bedömning kan bedrivas på relevant Börs och Options- eller terminsbörs. Med Börs avses för Referenstillgång den fondbörs där relevant aktie enligt Utgivande Banks bedömning vid var tid huvudsakligen handlas. Med Options- eller terminsbörs avses (i tillämpliga delar) den börs där handel med optioner och terminer avseende Referenstillgång enligt Utgivande Banks bedömning huvudsakligen bedrivs. Marknadsavbrott avseende Referenstillgång betyder att något av följande, enligt Utgivande Banks bedömning, inträffar: i. officiell stängningskurs för Referenstillgång eller för väsentlig del av den saknas, är otillgänglig eller noteringen av den upphör; ii. iii. iv. sammanställningen av Referenstillgången förändras eller värdet av Referenstillgången offentliggörs inte längre; relevant Börs eller Options- eller terminsbörs öppnar inte för handel under normal öppettid eller stänger före normal stängningstid; handeln med Referenstillgång eller en väsentlig del av den upphör, avbryts eller begränsas på ett väsentligt sätt; eller v. marknadsaktörernas möjlighet att handla med Referenstillgång eller med en väsentlig del av den eller med options- eller terminskontrakt relaterade till Referenstillgång, eller marknadsaktörernas möjlighet att erhålla marknadsvärde för Referenstillgång eller en väsentlig del av den vid Börs stoppas, avbryts eller försämras på ett väsentligt sätt på grund av någon annan händelse. I detta fall: a. anses Börsens eller Options- eller terminsbörsens begränsade öppettid inte utgöra ett Marknadsavbrott, om begränsningen följer av en offentliggjord förändring av den normala öppettiden för relevant börs. b. ska en begränsning av handeln som införs under loppet av en dag på grund av förändringar i priser som överstiger tillåtna nivåer enligt relevant Börs eller Options- eller terminsbörs anses utgöra Marknadsavbrott. Om Marknadsavbrott enligt Utgivande Banks bedömning föreligger på Stängningsdagen ska sådan Stängningsdag för fastställande av Slutoch/eller Stängningskurs vara nästföljande Börsdag då Marknadsavbrott inte föreligger. Om Marknadsavbrott dock föreligger på de åtta Börsdagar som följer omedelbart efter den ursprungliga Stängningsdagen ska sådan åttonde Börsdag anses vara Stängningsdag oberoende av att Marknadsavbrott föreligger. Utgivande Bank ska då fastställa den Slut- och/eller Stängningskurs som används vid beräkningen av Värdeutveckling. 5

6 Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar i Allmänna Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Marknadsavbrott. Ändrad beräkning Om sammansättningen, beräkningen eller offentliggörandet av Referenstillgången skulle upphöra, helt eller delvis, eller Referenstillgångens egenskaper skulle förändras på ett väsentligt sätt, enligt Utgivande Banks bedömning, har Utgivande Bank rätt att ändra beräkningssättet för värdeutveckling och/eller sammanställningen av Referenstillgången, eller ersätta relevant Referenstillgång med ett jämförbart alternativ. Skulle ett jämförbart alternativ till Referenstillgång, enligt Utgivande Banks bedömning, inte sammanställas, beräknas eller offentliggöras, eller om sättet att beräkna Referenstillgång eller värdet därav förändras på ett väsentligt sätt, enligt Utgivande Banks bedömning, har Utgivande Bank rätt att göra sådana justeringar i beräkningen såsom Utgivande Bank på goda grunder anser nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av värdet av Referenstillgång som avspeglar och är grundad på hur denna tidigare sammanställts, beräknats eller offentliggjorts. Det sålunda beräknade värdet ska då ersätta värdet av Referenstillgången vid beräkning av Värdeutveckling. Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Referenstillgången eller ändra beräkningen, kan Utgivande Bank göra en förtida beräkning av avkastningen och fastställa avkastningen. Då Utgivande Bank fastställt avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på kapitalet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar till Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Ändrad beräkning. Korrigering Särskilda händelser Utgivande Bank har rätt att justera Slut- och/eller Stängningskursen för Referenstillgång om den officiella Stängningskursen för Referenstillgången justeras inom det antal dagar (från det ursprungliga offentliggörandet) som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel med Referenstillgång, dock senast tre Börsdagar efter Stängningsdagen, om sådan kurs använts för att bestämma en Slut- eller Stängningskurs. Om avnotering, nationalisering, konkursförfarande, likvidation, företagsrekonstruktion, tvångsinlösen, fusion, delning, verksamhetsöverlåtelse, aktieutbyte, utbyteserbjudande, offentligt uppköpserbjudande eller annan liknande händelse enligt Utgivande Banks bedömning sker beträffande Referenstillgång eller ett företag som hänför sig till Referenstillgång, eller om split, nyemission, fondemission, utgivande av optioner eller konvertibler, sammanläggning eller återköp enligt Utgivande Banks bedömning sker beträffande Referenstillgång eller en aktie som ingår i den, eller om annan händelse som närmare anges i Slutliga Villkor sker, och som enligt praxis på marknaden för aktierelaterade derivatprodukter kan föranleda justering i beräkningar under utestående transaktioner, har Utgivande Bank rätt att justera beräkningen av värdeutveckling och/eller Referenstillgångarnas sammansättning eller ersätta Referenstillgången med en Ersättande Referenstillgång på det sätt som Utgivande Bank anser nödvändigt i syfte att uppnå en beräkning av värdeutveckling som avspeglar och är grundad på hur den tidigare beräknats. Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att 6

7 ersätta Referenstillgången eller ändra beräkningen eller sammansättningen av Referenstillgången, kan Utgivande Bank göra en förtida beräkning av avkastningen och fastställa avkastningen. Då Utgivande Bank fastställt avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Kapitalet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och ändringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Särskilda händelser. Ersättande Referenstillgång Ersättande Referenstillgång ersätter Referenstillgången enligt Utgivande Banks bedömning under de förutsättningar som nämns i dessa Slutliga Villkor från den tidpunkt som Utgivande Bank fastställer. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar till Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Ersättande Referenstillgång. Ändring i lag Skulle det på grund av ändring i lag, förordning, författning eller liknande eller på grund av ändring i myndighetsbeslut eller ändrad tillämpning av desamma eller på grund av moratorium, valutarestriktion, embargo, blockad eller bojkott av centralbank, svenska eller finska staten eller övernationell sammanslutning som Förenta Nationerna eller Europeiska unionen, enligt Utgivande Banks bedömning bli olagligt, väsentligt svårare än tidigare eller synnerligen skadligt för Utgivande Banks anseende att emittera eller inneha Strukturerade MTN-skuldebrev, eller om det för Utgivande Bank eller någon annan skulle bli olagligt eller väsentligt svårare eller för Utgivande Banks anseende synnerligen skadligt att inneha, förvärva eller avyttra Referenstillgången eller ett med Referenstillgången jämförbart derivatinstrument som kan användas vid hantering av Utgivande Banks risk avseende Lånet (exempelvis aktie som utgör en del av Referenstillgången), kan Utgivande Bank besluta att Referenstillgången ersätts med en Ersättande Referenstillgång, eller alternativt att Avkastningen justeras. riskhanteringskostna- Ökade der Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Referenstillgången eller ändra beräkningen, kan Utgivande Bank göra en beräkning av avkastningen och fastställa avkastningen i förtid. Sådan förtida beräkning ska basera sig på Referenstillgångens senast publicerade värde. Då Utgivande Bank fastställt Avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om Avkastningens storlek och med vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Återbetalningsbeloppet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla de tillägg och justeringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank bedömer vara nödvändiga i samband med Ändring i lag. Skulle Utgivande Banks kostnader eller riskhanteringskostnader för innehav, förvärvande eller försäljning av Referenstillgång på grund av ändring i lag, förordning, författning eller liknande eller på grund av ändring i myndighetsbeslut eller ändrad tillämpning av desamma, enligt Utgivande Banks bedömning öka väsentligt kan Utgivande Bank besluta att Referenstillgången ersätts med en Ersättande Referenstillgång. 7

8 Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Referenstillgången eller ändra beräkningen, får Utgivande Bank göra en förtida beräkning av Avkastningen och fastställa Avkastningen. Sådan förtida beräkning ska basera sig på Referenstillgångens senast publicerade värde. Då Utgivande Bank fastställt Avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om Avkastningens storlek och med vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Återbetalningsbeloppet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank ska göra samtliga tillägg och justeringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank bedömer vara nödvändiga i samband med Ökade riskhanteringskostnader. Riskhanteringsstörning Utgivande Bank måste i syfte att hantera risker ha möjlighet att inneha, besitta, förvärva, återetablera, ersätta, upplösa och sälja Referenstillgång eller en del av Referenstillgång, ingå avtal avseende Referenstillgång samt göra placeringar i anslutning till Referenstillgång. Om Utgivande Bank enligt egen bedömning inte har möjlighet att vidta ovan nämnda åtgärder eller om det blir väsentligt mycket svårare än tidigare att vidta dem, trots att handlingar som rimligen kan förutsättas har genomförts, får Utgivande Bank besluta att Referenstillgång ska ersättas med en Ersättande Referenstillgång. Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Referenstillgången eller ändra beräkningen, får Utgivande Bank göra en förtida beräkning av Avkastningen och fastställa Avkastningen. Sådan förtida beräkning ska basera sig på Referenstillgångens senast publicerade värde. Då Utgivande Bank fastställt Avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om Avkastningens storlek och med vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Återbetalningsbeloppet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Riskhanteringsstörning. Övriga Villkor Registrering av värdeandelar Fordringsägarens samtycke till att lämna uppgifter om sig själv På detta Lån tillämpas ändringarna i bilaga 1 till Allmänna Villkor till den del det är fråga om skuldebrev på vilka finsk lag tillämpas. Värdeandelarna registreras på det värdeandelskonto som tecknaren uppgett senast den tredje Bankdagen efter Teckningsdagen enligt lagen om värdeandelssystemet och värdeandelskonton samt Euroclear Finland Ab:s ( EFi ) regler och bestämmelser. Värdeandelarna kan fritt överlåtas först efter att de registrerats på värdeandelskontot. Uppgifterna om Fordringsägarna underlyder EFi:s sekretess och står således inte till Utgivande Banks förfogande utan Fordringsägarens samtycke. Fordringsägaren ger sitt samtycke till att Utgivande Bank har rätt att få och att EFi har rätt att på Utgivande Banks begäran och i syfte att ge meddelanden om Skuldebrevet lämna uppgifter om Fordringsägaren, inklusive Fordringsägarens namn, kontaktuppgifter och eventuellt företagsregistreringsnummer. Licens Bilaga A 8

9 Andrahandsmarknad Tillämplig lag Nordea Bank Finland Abp noterar ett återköpspris under normala marknadsförhållanden dagligen då bankerna i Finland har öppet. Återköpspriset kan överstiga eller understiga Lånets nominella värde. Finsk lag ANSVAR Utgivande Bank bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga betalningar. Helsingfors, NORDEA BANK FINLAND ABP 9

10 OPERATIONELL OCH ÖVRIG INFORMATION OM LÅNET Utgivande Bank Erbjudande Clearing Börsnotering PS-avtal Kostnader Kostnader för Lånet Inställd emission Nordea Bank Finland Abp. Offentligt erbjudande. Euroclear Finland Ab. Ansökan om notering av skuldebreven kommer att lämnas till Nasdaq OMX Helsinki Oy. Enligt lagen om långsiktigt bundet sparande kan Lånet användas som placeringsobjekt för sparmedel i PS-avtal. Uppskattade totalkostnader är: EFi euro samt ansökan till NASDAQ OMX Helsinki Oy euro. Lånets struktureringskostnad baserar sig på värdena av Lånets ränte- och derivatplaceringar på värderingsdagen Den årliga struktureringskostnaden är cirka 0,4 %, vilket betyder en totalkostnad på cirka 2,0 %. Struktureringskostnaden fastställs separat för varje lån. Kostnadens storlek beror på bl.a. marknadsläget, till exempel förändringar i räntenivån och marknadsvolatiliteten. I struktureringskostnaden ingår alla Utgivande Banks kostnader för Lånet, som till exempel emissionskostnader samt kostnader för licenser, material och marknadsföring. Utgivande Bank tar inte ut separata teckningsprovisioner eller förvaringsavgifter för Lånet. Vid jämförelse av olika emittenters kostnader bör placeraren beakta marknadsparternas varierande förmåga att genomföra de ränte- och derivatplaceringar som ingår i strukturerade produkter. Den årliga kostnad som Lånets säljare tar ut för Lånet är cirka 1,0 %, vilket innebär en totalkostnad på cirka 5,0 %. Utgivande Bank förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om 1) marknadsläget ändras, 2) teckningsaktiviteten är låg (under euro) eller 3) det sker någonting som enligt Utgivande Banks bedömning kan äventyra emissionen. Utgivande Bank ställer in emissionen om Lånets totala tecknade belopp är mindre än euro eller om Avkastningsfaktorn för Lånet inte kan fastställas till minst 120 %. Om emissionen ställs in återbetalas samtliga inbetalda belopp. Vid inställd emission betalas ingen ränta på det belopp som återbetalas. Beskattning Enligt gällande lag utgör den Avkastning som betalas på ett i Finland till allmänheten emitterat masskuldebrevslån inkomst enligt lagen om källskatt på ränteinkomst för en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person och för ett inhemskt dödsbo. Den Avkastning som erhålls genom handel på andrahandsmarknaden utgör kapitalinkomst enligt inkomstskattelagen. Avkastningen utgör normal skattepliktig inkomst för organisationer och koncerner med de undantag som gäller för allmännyttiga samfunds skattefrihet. Denna beskrivning innehåller inte skatterådgivning. Beskrivningen är inte uttömmande utan den är avsedd som allmän information om vissa gällande regler. Fordringsägare ska själv bedöma de eventuella skattekonsekvenserna och därvid rådfråga skatterådgivare. 10

11 BILAGA A LICENS Nordea Bank Finland Abp har enligt licensavtal rätt att använda nedan nämnda index i samband med emissionen av detta masskuldebrevslån. Enligt licensavtalet är Nordea Bank Finland Abp skyldigt att inkludera följande text i dessa lånevillkor: In any prospectus, offering memorandum, contract, or in some other conspicuous written manner, for each Derivative Product to each third party involved in such Issuance, Licensee shall insure that substantially the following language appears (in conspicuous type, such as at least eleven (11) point type and the second paragraph in bold) so as to be enforceable under applicable local law(s): The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the Corporations ). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the OMXH25 Index TM to track general stock market performance. The Corporations' only relationship to Nordea Bank Finland Plc ( Licensee ) is in the licensing of the NASDAQ, OMX, NASDAQ OMX, and OMXH25 Index TM registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXH25 Index which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s). NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXH25 Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE OMXH25 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT(S), OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE OMXH25 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE OMXH25 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 11

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet

Läs mer

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande:

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande: Indexcertifikat Avseende: OMXS30 TM Emissionsdag: 14 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för :s Masskuldebrevsprogram

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3340 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren.

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren. SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4453 A och B Indexlån Jordbruk emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt Private (ISIN-kod: FI4000018668)

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 250 kr 2 350 kr 4 085 kr 4,2 % 6,4 %

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 250 kr 2 350 kr 4 085 kr 4,2 % 6,4 % SPAX Norden En stor del av de nordiska bolagen gynnas av den höga tillväxten i tillväxtländerna. Fortsatt global återhämtning och en gradvis starkare hemmamarknad talar för SPAX Norden. SPAX Norden löper

Läs mer

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery )

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) Avseende: Råvaruindex Med likviddag: 12 januari 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Platåcertifikat. Värdepappersspecifika risker

Platåcertifikat. Värdepappersspecifika risker Platåcertifikat Avseende: OMXS30 TM Emissionsdag: 20 juni 2016 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 267

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 267 EMISSIONSBILAGA Lån 267, serie A, B och C FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 267 Europa Serie A - Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 104,5 procent Återbetalningsdag

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Indexobligation Miljö Private (ISIN-kod: FI4000019682) har den 15 december 2010 fastställts till följande:

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3754 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-Program av den 22 april 2003, jämte nedan

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5053

Slutliga Villkor avseende lån 5053 Slutliga Villkor avseende lån 5053 Lån 5053 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: AKTIA INDEXLÅN TILLVÄXT KINA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1106 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1106 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1106 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-Program av den 22 april 2003, jämte nedan

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Lån 951 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation Brasilien/Indien 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Certifikat LONG RETAIL H

Certifikat LONG RETAIL H Certifikat LONG RETAIL H Avseende: NASDAQ OMX Nordic Consumer SEK Net Index (NOMXNCOSEKNI) Noteringsdag: 25 november 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 6 Lån 949 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation USA aktier/dollar 7 Kompletterande

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1028 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av SEK 48 800 000 Råvaruindexobligation DDBO 143 C DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1043. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1043. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1043 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3578 Kupongobligation BRIC Autocall Plus/Minus 18. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3578 Kupongobligation BRIC Autocall Plus/Minus 18. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3578 Kupongobligation BRIC Autocall Plus/Minus 18 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3539 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus III

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3539 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus III SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3539 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus III under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3327 A och B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3327 A och B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3327 A och B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 679, serie A utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Sektorvinnare har den 12 april 2011 fastställts till följande: - Deltagandegraderna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro)

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro) AKTIA VALUTAOBLIGATION DOLLARVÄNDAREN - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia valutaobligation Dollarvändaren (Neutral FI4000006606 och Extra FI4000006614) har den 2 december 2009 fastställts

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 650, serie F och G utgivna av Swedbank AB

Läs mer

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Avseende: Brasilien, Kina, Ryssland och Sydkorea Med emissionsdag: 5 januari 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Elisabeth Hallman elha02@handelsbanken.se. Avanza Forum 19 mars 2013

Elisabeth Hallman elha02@handelsbanken.se. Avanza Forum 19 mars 2013 1 Elisabeth Hallman elha02@handelsbanken.se Avanza Forum 19 mars 2013 Helägt av Handelsbanken sedan 2004 Nordens ledande utgivare av börshandlade fonder Förvaltar ca 25 000 mkr fördelat på 23 fonder 85%

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Med framtiden i sikte! Teckningsperiod 25 mars 18 april 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Med framtiden i sikte! Teckningsperiod 25 mars 18 april 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Med framtiden i sikte! Teckningsperiod 25 mars 18 april 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fyra nya aktieindexobligationer som var

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1117 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 Ett säkert sätt att spara i aktier Ett säkert sätt att spara i aktier

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 950 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 7 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

Sverige Småbolag. 1324 Fondobligation. Sverige Småbolag. 1324 Fondobligation Sverige Småbolag FOND- OBLIGA- TION. 6 år UTBUD

Sverige Småbolag. 1324 Fondobligation. Sverige Småbolag. 1324 Fondobligation Sverige Småbolag FOND- OBLIGA- TION. 6 år UTBUD 1324 Fondobligation Sverige Småbolag FOND- OBLIGA- TION 6 år GRUND- UTBUD Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2 3

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS018 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS018 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS018 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag

Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag Avseende: Markit CDX North America High Yield Index S18 Emissionsdag: 7 juni 2012 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Kupongobligation Svenska Företag

Kupongobligation Svenska Företag Kupongobligation Svenska Företag En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 12 oktober 23 oktober, 2009 Likviddag 30 oktober, 2009 Marknadsföringsmaterial - oktober 2009 - Strukturerade produkter,

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångslag TREND TOTAL 2 TREND TOTAL TILLVÄXT 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångslag TREND TOTAL 2 TREND TOTAL TILLVÄXT 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER TREND TOTAL Fångar positiva trender i flera tillgångslag TREND TOTAL 2 TREND TOTAL TILLVÄXT 2 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Löptid: 5 år Emittent: Credit Suisse International

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3894. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3894. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3894 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Certifikat. Betalningsdag: 11 april 2013. Sid. l Kupongcertifikat Sverige. l Premiumcertifikat Kina. l Premiumcertifikat Sverige

Certifikat. Betalningsdag: 11 april 2013. Sid. l Kupongcertifikat Sverige. l Premiumcertifikat Kina. l Premiumcertifikat Sverige Certifikat l Kupongcertifikat Sverige l Premiumcertifikat Kina l Premiumcertifikat Sverige Avseende: Kupongcertifikat Sverige: OMXS30 TM index Premiumcertifikat Kina: Hang Seng China Enterprises index

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Lån 960. Sid. l Slutliga Villkor, generell information 2 6. l Kompletterande lånevillkor Portföljobligation Bas 6 7

Lån 960. Sid. l Slutliga Villkor, generell information 2 6. l Kompletterande lånevillkor Portföljobligation Bas 6 7 Lån 960 Sid l Slutliga Villkor, generell information 2 6 l Kompletterande lånevillkor Portföljobligation Bas 6 7 l Kompletterande lånevillkor Portföljobligation Extra 6 7 l Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 480. Slutliga Villkor Lån 480

Swedbank ABs. SPAX Lån 480. Slutliga Villkor Lån 480 Slutliga Villkor Lån 480 Swedbank ABs SPAX Lån 480 Aktiv Asien Pacific - Återbetalningsdag 2008-08-06 Serie A (SWEOASP6) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1112. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1112. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1112 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden www.handelsbanken.fi Kupongcertifikat ryssland Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden Hög avkastningspotential preliminärt en kupong på 40 % Löptid 5 år, men kan förfalla i förtid Placeringen

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1093 UNDER NORDEA BANK SVERIGES OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1093 UNDER NORDEA BANK SVERIGES OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1093 UNDER NORDEA BANK SVERIGES OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003,

Läs mer

Kreditcertifikat Europa

Kreditcertifikat Europa Kreditcertifikat Europa Avseende: itraxx Europe Series 19 Index Emissionsdag: 17 oktober 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Stratasys LTD (SSYS) 3D Systems Corp (DDD) Autodesk inc. (ADSK) Dassault Systemes SA (DSY)

Stratasys LTD (SSYS) 3D Systems Corp (DDD) Autodesk inc. (ADSK) Dassault Systemes SA (DSY) Kreditcertifikat Avseende: Aktiekorg samt Markit CDX North America High Yield Index serie 21 Emissionsdag: 19 december 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1019. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1019. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1019 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II

Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Lånets arrangör och emittentens ombud: Danske

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Norden DDBO 218 DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs

FöreningsSparbanken ABs Slutliga Villkor Lån 423 FöreningsSparbanken ABs SPAX Lån 423 Twostep - Återbetalningsdag 2007-02-07 Serie A (FSPOTS13) - SPAX (sidan 3) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3611 Kupongobligation Amerikanska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3611 Kupongobligation Amerikanska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3611 Kupongobligation Amerikanska Bolag under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

På Återbetalningsdagen utbetalas följande belopp: - Om Slutkurs är lika med eller överstiger Startkurs;

På Återbetalningsdagen utbetalas följande belopp: - Om Slutkurs är lika med eller överstiger Startkurs; Indexcertifikat Avseende: OMXS30 TM Emissionsdag: 25 mars 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med

Läs mer

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Lånespecifika villkor för Nordea Bank Finland Abp:s masskuldebrevsprogram Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

Aktieobligation Sverige Etik

Aktieobligation Sverige Etik Aktieobligation Sverige Etik - En treårig kapitalskyddad placering Marknadsföringsmaterial april 2009 - Strukturerade produkter, Sverige En etisk placering på den svenska aktiemarknaden Avkastningen styrs

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

RÅVARU- LÄNDER. Exponering mot fyra länder med hög råvaruproduktion. Råvaruländer 4. Råvaruländer Tillväxt 4. Strukturerade placeringsprodukter

RÅVARU- LÄNDER. Exponering mot fyra länder med hög råvaruproduktion. Råvaruländer 4. Råvaruländer Tillväxt 4. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter RÅVARU- LÄNDER Exponering mot fyra länder med hög råvaruproduktion Råvaruländer 4 Råvaruländer Tillväxt 4 Villkor Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Löptid:

Läs mer

Indexcertifikat Sverige 4

Indexcertifikat Sverige 4 structured financial products Indexcertifikat Sverige 4 Placering med hävstång i den svenska aktiemarknaden Mars 2010 Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

Läs mer

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9 Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9 Avseende: Brasilien, Kina, Ryssland och Östeuropa Med emissionsdag: 24 mars 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP Om Svensk Fondexpertindex (SFEI) Svenskt Fondexpertindex, SFEI, skapades av Laika Consulting hösten 2009 på uppdrag av Storebrand/SPP. Rapporten kom till för att lyfta fram de ofta dolda makthavare som

Läs mer

Slutliga Villkor: 2013-04-25. Swedbank ABs. Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18

Slutliga Villkor: 2013-04-25. Swedbank ABs. Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18 Slutliga Villkor: 2013-04-25 Swedbank ABs Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer