Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6"

Transkript

1 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 9 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation Dollar 10 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation Euro 11 Ansvarsbegränsningar 12

2 Slutliga Villkor avseende Lån 933 Lån 933 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Lånet består av sex olika avkastningsalternativ, vilka nedan benämns Alternativ. Alternativen är Aktieindexobligation Asien till 10 % överkurs (933AA), Aktieindexobligation Råvaruländer till 10 % överkurs (933AR), Aktieindexobligation Sverige (933AS), Aktieindexobligation Sverige till 10 % överkurs (933AX), Valutaobligation Dollar till 10 % överkurs (933VD) och Valutaobligation Euro (933VE). Lånets nominella belopp fastställs den 28 april Handelsbanken förbehåller sig rätten att höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospekt av den 23 mars 2011 för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns på Teckningstid/ Teckningsställe: Sista dag för anmälan är den 25 april 2011 via Handelsbankens kontor och internet. Minsta teckningspost: Pris: Courtage: Betalningsdag: Den 28 april Nominellt SEK för respektive Alternativ. 933AA, Aktieindexobligation Asien 933AR, Aktieindexobligation Råvaruländer 933AS, Aktieindexobligation Sverige 933AX, Aktieindexobligation Sverige 933VD, Valutaobligation Dollar 933VE, Valutaobligation Euro Vid teckning tillkommer ett courtage på 2 procent beräknat på priset. Återbetalningsdag: 933AA den 27 maj 2014, 933AR den 27 maj 2014, 933AS den 26 maj 2016, 933AX den 26 maj 2016, 933VD den 15 november 2013 och 933VE den 19 maj % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp, 100 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp, 100 % av nominellt belopp. Avkastning: För respektive Alternativ utbetalas ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen. Återbetalningsbeloppet består av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. AVKASTNING ALTERNATIV 933AA Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med (i) indexkorgens uppgång multiplicerat med (ii) Deltagandegraden. Indexkorgens uppgång är den genomsnittliga procentuella skillnaden mellan fastställda Slutkurser och Startkurser för respektive aktieindex. Deltagandegraden fastställs den 28 april Avgörande för vilken nivå denna fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på aktiemarknaderna förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutkurser fastställs som respektive aktieindex genomsnittliga värde från och med den 8 november 2013 till och med den 8 maj 2014 (månadsvisa avläsningar). Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Exempel på Återbetalningsbelopp för 933AA: Indexkorgens utveckling 1) Utveckling per år Asien 933AA 2) 80 % 21,4 % kr 60 % 16,8 % kr 40 % 11,8 % kr 20 % 6,2 % kr 0 % 0,0 % kr 20% 7,1 % kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning. 2) Baserat på en preliminär Deltagandegrad på 160 %

3 444 AVKASTNING ALTERNATIV 933AR Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med (i) indexkorgens uppgång multiplicerat med (ii) Deltagandegraden multiplicerat med (iii) växelkursförändringen (d v s den procentuella utvecklingen av Omräkningskurs för underliggande valutapar). Indexkorgens uppgång är den genomsnittliga procentuella skillnaden mellan fastställda Slutkurser och Startkurser för respektive aktieindex. Deltagandegraden fastställs den 28 april Avgörande för vilken nivå denna fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på aktiemarknaderna förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutkurser fastställs som respektive aktieindex genomsnittliga värde från och med den 8 november 2013 till och med den 8 maj 2014 (månadsvisa avläsningar). Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Slutvärdet för underliggande valutapars Omräkningskurs fastställs som dess värde första bankdagen efter Fastställelsedag för Slutkurs. Exempel på Återbetalningsbelopp för 933AR: Indexkorgens utveckling 1) AVKASTNING ALTERNATIV 933AS OCH 933AX Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med (i) Aktieindexets uppgång multiplicerat med (ii) Deltagandegraden. Indexets uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställd Slutkurs och Startkurs. Deltagandegraden för respektive Alternativ fastställs den 28 april Avgörande för vilka nivåer dessa fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på aktiemarknaden förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutkurs fastställs som Aktieindexets genomsnittliga värde från och med den 9 november 2015 till och med den 9 maj 2016 (månadsvisa avläsningar). Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Exempel på Återbetalningsbelopp för 933AS och 933AX: Indexets utveckling 1) Utveckling per år Utveckling per år Råvaruländer 933AR 2) 80 % 21,4 % kr 60 % 16,8 % kr 40 % 11,8 % kr 20 % 6,2 % kr 0 % 0,0 % kr 20% 7,1 % kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning. 2) Baserat på en preliminär Deltagandegrad på 130 % samt antagandet att förhållandet mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrad under löptiden. Sverige 933AS 2) Sverige 933AX 2) 80 % 12,4 % kr kr 60 % 9,8 % kr kr 40 % 6,9 % kr kr 20 % 3,7 % kr kr 0 % 0,0 % kr kr 20% 4,3 % kr kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning. 2) Baserat på en preliminär Deltagandegrad på 80 % för Alternativ 933AS respektive 125 % för Alternativ 933AX. AVKASTNING ALTERNATIV 933VD Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med den amerikanska dollarns kursförstärkning mot den svenska kronan multiplicerat med Deltagandegraden. Kursförstärkningen är den procentuella skillnaden mellan fastställd Slutkurs och Startkurs (beräknat som differensen mellan Slutkurs och Startkurs dividerat med Startkurs), dock begränsas Slutkursen till Startkurs multiplicerat med 1,2, det vill säga om Slutkursen skulle vara högre än Startkurs multiplicerat med 1,2 fastställs Slutkursen till Startkurs multiplicerat med 1,2. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Deltagandegraden fastställs den 28 april Avgörande för vilken nivå den fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor, kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna och den förväntade framtida volatiliteten på marknaderna förändras fram till denna dag. Slutkurs för Underliggande Valutapar fastställs (enligt den på Reuters sida ECB37 publicerade fixingen) den 29 oktober

4 444 Exempel på Återbetalningsbelopp för 933VD: Valutakurs USD/SEK Dollarns förstärkning 1) Utveckling per år Dollar 933VD 2) 8,13 kr 25 % 9,3 % kr 3) 7,80 kr 20 % 7,6 % kr 7,48 kr 15 % 5,7 % kr 7,15 kr 10 % 3,9 % kr 6,83 kr 5 % 2,0 % kr 6,50 kr 0 % 0,0 % kr 6,18 kr 5% 2,0 % kr 1) Med antagandet om en Startkurs på 6,50 kronor per dollar. 2) Baserat på en preliminär Deltagandegrad på 240 % för Alternativ 933VD. 3) Som följd av nivåbegränsning. 4 Börsinregistrering: AVKASTNING ALTERNATIV 933VE Tilläggsbelopp beräknas årligen som nominellt belopp multiplicerat med en Kupong multiplicerat med en Multiplikator. Kupongen fastställs den 28 april Multiplikatorn beräknas årsvis under löptiden som kvoten av (i) antal dagar under året då kursen för underliggande valutapar fastställs inom aktuellt intervall och (ii) totalt antal dagar under aktuell intervall. Respektive intervall bestäms utifrån kursen för underliggande valutapar per den 28 april Med underliggande valutapar avses EURSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per euro (EUR). Kursen som fastställs för underliggande valutapar sju bankdagar före den 28 april varje år under löptiden gäller för samtliga därpå följande dagar t o m den 28 april sådant år. Avgörande för vilken nivå Kupongen fastställs till är bland annat växelkursen mellan svenska kronor och euro samt hur svenska och internationella räntor och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på underliggande valutapar förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Exempel på Återbetalningsbelopp för 933VE: Andel dagar inom intervallet Årlig avkastning 1) 100 % 5,25 % 75 % 3,94 % 50 % 2,63 % 25 % 1,31 % 0 % 0,00 % 1) Baserat på en Kupong på 5,25 %. Avkastningen för respektive Alternativ utgörs av skillnaden mellan utbetalt Återbetalningsbelopp och erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Återbetalningsbelopp, återges formler för beräkning av Tilläggsbelopp. Den historiska utvecklingen för respektive underliggande de senaste 5 åren visas i graferna på sidorna 6, 8, 9, 10 och 11. Lånet avses att inregistreras på listan Strukturerade produkter vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta inregistrering till annan börs. Risker: KREDITRISK EMITTENTRISK Alla Alternativ i kapitalskyddade placeringar Lån 933 är emitterade av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P) och Aa2 från Moody s. Med Moody s rating Aa2 och S&P rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Ett innehav av kapitalskyddade placeringar Lån 933 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. 444

5 444 Lånebelopp: Tilldelning och villkor för emissionens genomförande: Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i en räntebärande placering. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska kronor kan kursförändringar påverka den kapitalskyddade placeringens värde. Detta är dock inte fallet med kapitalskyddade placeringar som enligt slutliga villkor är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Överkurs Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. SPECIFIKA RISKER AVSEENDE OLIKA KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av kapitalskyddade placeringar Lån 933 bör du läsa Grundprospektet av den 23 mars 2011 och dessa Slutliga Villkor. Lånets nominella belopp fastställs den 28 april 2011, baserat på det totala nominella belopp som tecknats. I Alternativ 933AA, 933AR, 933VD, 933VE respektive Alternativ 933AS och 933AX är volymen begränsad till totalt nominellt SEK Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar registrerats vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut den 26 april Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger nominellt SEK Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att ställa in Alternativ i vilket totalt tecknat belopp understiger nominellt SEK Handelsbanken kommer att ställa in Alternativ för vilket Deltagandegraden inte kan fastställas till minst en viss nivå. Dessa nivåer är: 145 % för 933AA 115 % för 933AR 65 % för 933AS 110 % för 933AX 200 % för 933VD Handelsbanken kommer att ställa in Alternativ 933VE om Kupongen inte kan fastställas till minst 4,75 %. Vid tilldelning kan placeraren därför komma att erhålla värdepapper från endast ett Alternativ även om teckning skett i flera Alternativ. Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter inställandet. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. Handelsbanken bekräftar härmed att Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 23 mars 2011 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningsbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 23 mars Stockholm den 24 mars 2011 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5

6 Kompletterande lånevillkor för Aktieindexobligation Asien 933AA Återbetalningsbelopp Med Återbetalningsbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Återbetalningsbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. ALTERNATIV 933AA Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 933AA utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 933AA [1/3 (SL KOSPI 200 ST KOSPI 200 )/ST KOSPI /3 (SL MSCI Singapore Free Index ST MSCI Singapore Free Index)/ST MSCI Singapore Free Index + 1/3 (SL MSCI Taiwan Index ST MSCI Taiwan Index )/ ST MSCI Taiwan Index ] och (ii) noll. Med DG 933AA avses Deltagandegraden vilken fastställs av Handelsbanken den 28 april Med ST [aktieindex] avses Startkurs för respektive Aktieindex. Med SL [aktieindex] avses Slutkurs för respektive Aktieindex. Beräkningen (SL [aktieindex] ST [aktieindex] )/ST [aktieindex] utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Aktieindex avses KOSPI 200, ett index med Bloombergkod KOSPI2 Index som beräknas och publiceras av Korea Exchange och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ett urval avseende 200 stora bolags aktier. För ytterligare information om detta index, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till MSCI Singapore Free Index, ett index med Bloombergkod SIMSCI Index som beräknas och publiceras av Morgan Stanley Capital International Inc. och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ett urval av aktier noterade på Singapore Stock Exchange. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående bolag och dessas vikter i indexet m m hänvisas till och MSCI Taiwan Index, ett index med Bloombergkod TAMSCI Index som beräknas och publiceras av Morgan Stanley Capital International Inc. och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ett urval av aktier noterade på Taiwan Stock Exchange. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående bolag och dessas vikter i indexet m m hänvisas till Fastställelsedag för Startkurs är den 29 april Startkurs är det värde respektive Aktieindex åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startkurs. Fastställelsedag för Slutkurs är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutkurs är det aritmetiska medelvärdet beräknat på respektive Aktieindex värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 8:e varje månad, första gången den 8 november 2013 och sista gången den 8 maj Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar ett Index fastställer stängningsindex. Räntekonstruktion Variabel avkastning. Återbetalningsdag 27 maj MTN Obligation. Multiplar/Valörer Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK , eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE (933AA). Information Fastställda Startkurser och fastställd Deltagandegrad publiceras på från och med den 2 maj Historisk utveckling för indexkorgen de fem senaste åren Mar-06 Mar-07 Mar-08 Korgen Källa: Bloomberg. Vid placering i 933AA kan överkurs gå förlorad. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Mar-09 Mar-10 Mar-11 6

7 Kompletterande lånevillkor för Aktieindexobligation Råvaruländer 933AR Återbetalningsbelopp Med Återbetalningsbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Återbetalningsbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. ALTERNATIV 933AR Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 933AR utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 933AR [1/3 (SL ishares MSCI Brazil Index Fund ST ishares MSCI Brazil Index Fund )/ST ishares MSCI Brazil Index Fund + 1/3 (SL S&P/ASX 200 ST S&P/ASX 200 )/ST S&P/ASX /3 (SL S&P/TSX 60 ST S&P/TSX 60 )/ST S&P/TSX 60 ] (FX SLUT /FX START ) och (ii) noll. Med DG 933AR avses Deltagandegraden vilken fastställs av Handelsbanken den 28 april Med ST [index/fond] avses Startkurs för Aktieindex respektive Börshandlad Fond. Med SL [index/fond] avses Slutkurs för Aktieindex respektive Börshandlad Fond. Med FX START avses Omräkningskurs den 28 april Med FX SLUT avses Omräkningskurs på första Bankdagen efter den sista Avstämningsbörsdagen. Beräkningen (SL [index/fond] ST [index/fond] )/ST [index/fond] utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Aktieindex avses S&P/ASX 200, ett index med Bloombergkod AS51 Index som beräknas och publiceras av Standard & Poor s och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ett urval av aktier avseende de 200 största bolagen på Australian Stock Exchange. För ytterligare information om detta index, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till och S&P/TSX 60, ett index med Bloombergkod SPTSX60 Index som beräknas och publiceras av Standard & Poor s och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ett urval av aktier avseende de 60 största bolagen på Toronto Stock Exchange. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående bolag och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www. standardandpoors.com. Med Börshandlad Fond avses ishares MSCI Brazil Index Fund, en börshandlad fond med Bloombergkod EWZ UP Equity noterad på NYSE Arca i USA som investerar i publikt handlade bolag på den brasilianska marknaden. Fonden är denominerad i amerikanska dollar. För ytterligare information om denna fond hänvisas till Med Omräkningskurs avses växelkursen för SEK mot USD (valutapar USDSEK) enligt Referenskälla för Växelkurs vid Utvärderingstidpunkten på respektive dag som anges ovan. Växelkursen för valutapar USDSEK, uttryckt som antal SEK per USD, erhålls genom att dividera fixingen för antal SEK per EUR med fixingen för antal USD per EUR. Med Valutor avses följande: EUR: Europeiska euro, valuta för de länder inom Europeiska Unionen som anslutit sig till gemensam valuta inom ramen för den monetära unionen. SEK: svenska kronor, eller den valuta som kan ha ersatt svenska kronor som betalningsmedel i Sverige. USD: amerikanska dollar, eller den valuta som kan ha ersatt amerikanska dollar som betalningsmedel i Amerikas förenta stater (USA). Fastställelsedag för Startkurs är den 28 april 2011 avseende ishares MSCI Brazil Index Fund och S&P/TSX 60 samt den 29 april 2011 avseende S&P/ASX 200. Startkurs är det värde respektive Aktieindex och Börshandlad Fond åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startkurs. Fastställelsedag för Slutkurs är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutkurs är det aritmetiska medelvärdet beräknat på respektive Aktieindex och Börshandlad Fonds värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 8:e varje månad, första gången den 8 november 2013 och sista gången den 8 maj Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar Aktieindex respektive Börshandlad Fond fastställer stängningsindex respektive stängningspris. Med Utvärderingstidpunkt avses den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på Referenskälla för Växelkurs har uppdaterats. Med Referenskälla för Växelkurs avses Reuters sida ECB37 eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat på en Bankdag Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt valutapar. Räntekonstruktion Variabel avkastning. Återbetalningsdag 27 maj MTN Obligation. 7

8 Multiplar/Valörer Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK , eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE (933AR). Information Fastställda Startkurser, fastställd Deltagandegrad och Omräkningskurs publiceras på från och med den 2 maj Historisk utveckling för indexkorgen de fem senaste åren Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 Mar-10 Mar-11 Korgen Källa: Bloomberg. Vid placering i 933AR kan överkurs gå förlorad. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 8

9 Kompletterande lånevillkor för Aktieindexobligation Sverige 933AS och Sverige 933AX Återbetalningsbelopp Med Återbetalningsbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Återbetalningsbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. ALTERNATIV 933AS Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 933AS utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 933AS (SL OMXS30 TM Index ST OMXS30 TM Index )/ST OMXS30 TM Index och (ii) noll. ALTERNATIV 933AX Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 933AX utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 933AX (SL OMXS30 TM Index ST OMXS30 TM Index )/ST OMXS30 TM Index och (ii) noll. Med DG [Alternativ] avses Deltagandegraden för respektive Alternativ, vilka fastställs av Handelsbanken den 28 april Med ST OMXS30 TM Index avses Startkurs för Aktieindex. Med SL OMXS30 TM Index avses Slutkurs för Aktieindex. Beräkningen (SL OMXS30 TM Index ST OMXS30 TM Index)/ ST OMXS30 TM Index utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Aktieindex avses OMXS30 Index, ett aktieindex som beräknas och publiceras av NASDAQ OMX Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på NASDAQ OMX Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till Fastställelsedag för Startkurs är den 28 april Startkurs är det värde Aktieindex åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startkurs. Fastställelsedag för Slutkurs är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutkurs är det aritmetiska medelvärdet beräknat på Aktieindexets värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 9:e varje månad, första gången den 9 november 2015 och sista gången den 9 maj Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar Aktieindex fastställer stängningsindex. Räntekonstruktion Variabel avkastning. Återbetalningsdag 26 maj MTN Obligation. Multiplar/Valörer Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK , eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE (933AS), SE (933AX). Information Fastställd Startkurs och fastställda Deltagandegrader publiceras på från och med den 2 maj Historisk utveckling för OMXS30 TM Index de fem senaste åren Mar-06 Mar-07 Mar-08 Källa: Bloomberg. Korgen Vid placering i 933AX kan överkurs gå förlorad. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Mar-09 Mar-10 Mar-11 9

10 Kompletterande lånevillkor för Valutaobligation Dollar 933VD Återbetalningsbelopp Med Återbetalningsbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Återbetalningsbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. ALTERNATIV 933VD Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 933VD utgörs av, med begränsning enligt nedan, det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 933VD (SL ST)/ST och (ii) noll. Begränsning: Om SL är högre än (ST 1,2) fastställs SL till (ST 1,2). Med DG 933VD avses Deltagandegraden för Alternativ 933VD, vilken fastställs av Handelsbanken den 28 april Med ST ( Startkurs ) avses växelkursen för SEK mot USD (valuta par USDSEK) enligt Referenskälla för Växelkurs vid Utvärderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startkurs. Växelkursen för valutapar USDSEK, uttryckt som antal SEK per USD erhålls genom att dividera fixingen för antal SEK per EUR med fixingen för antal USD per EUR. Med SL ( Slutkurs ) avses växelkursen för SEK mot USD (valutapar USDSEK) enligt Referenskälla för Växelkurs vid Utvärderingstidpunkten på Fastställelsedag för Slutkurs. Växelkursen för valuta par USDSEK, uttryckt som antal SEK per USD erhålls genom att dividera fixingen för antal SEK per EUR med fixingen för antal USD per EUR. Beräkningen (SL ST)/ST utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Valutor avses EUR: Europeiska euro, valuta för de länder inom Europeiska Unionen som anslutit sig till gemensam valuta inom ramen för den monetära unionen. SEK: svenska kronor, eller den valuta som kan ha ersatt svenska kronor som betalningsmedel i Sverige. USD: amerikanska dollar, eller den valuta som kan ha ersatt amerikanska dollar som betalningsmedel i Amerikas Förenta Stater (USA). Med Underliggande Valutapar avses USDSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per amerikansk dollar (USD). Fastställelsedag för Startkurs är den 28 april Fastställelsedag för Slutkurs är den 29 oktober Med Utvärderingstidpunkt avses den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på Referenskälla för Växelkurs har uppdaterats. Med Referenskälla för Växelkurs avses Reuters sida ECB37 eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat på en Bankdag Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt valutapar. Räntekonstruktion Variabel avkastning. Återbetalningsdag 15 november MTN Obligation. Multiplar/Valörer Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK , eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE (933VD). Information Fastställd Startkurs och Deltagandegrad publiceras på från och med den 2 maj Historisk utveckling för underliggande valutapar de fem senaste åren. 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 Mar-06 Mar-07 Mar-08 Källa: Bloomberg Korgen Vid placering i 933VD kan överkurs gå förlorad. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Mar-09 Mar-10 Mar-11 10

11 Kompletterande lånevillkor för Valutaobligation Euro 933VE Återbetalningsbelopp Med Återbetalningsbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på samtliga Återbetalningsdagar. Återbetalningsbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och Tilläggsbelopp. ALTERNATIV 933VE Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 933VE utgörs av summan av (i) MTNs nominella belopp Kupong Multiplikator 1 ( Tilläggsbelopp 1 ); (ii) MTNs nominella belopp Kupong Multiplikator 2 ( Tilläggsbelopp 2 ); och (iii) MTNs nominella belopp Kupong Multiplikator 3 ( Tilläggsbelopp 3 ). Kupong fastställs av Handelsbanken den 28 april Beräkningen MTNs nominella belopp Kupong Multiplikator [ ] utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Multiplikator 1 avses kvoten mellan antal dagar under perioden fr o m den 29 april 2011 t o m den 28 april 2012 då Slutkurs fastställs inom respektive Intervall för varje sådan dag och totalt antal dagar under perioden. Med Multiplikator 2 avses kvoten mellan antal dagar under perioden fr o m den 29 april 2012 t o m den 28 april 2013 då Slutkurs fastställs inom respektive Intervall för varje sådan dag och totalt antal dagar under perioden. Med Multiplikator 3 avses kvoten mellan antal dagar under perioden fr o m den 29 april 2013 t o m den 28 april 2014 då Slutkurs fastställs inom respektive Intervall för varje sådan dag och totalt antal dagar under perioden. Period Intervall fr o m Startkurs 0,50 t o m Startkurs +0, fr o m 8,20 t o m 9, fr o m 8,05 t o m 9,45 Fastställelsedag för Startkurs är den 28 april Startkurs beräknas som fixingen för Underliggande Valutapar på Referenskällan vid Utvärderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startkurs avrundat till två decimaler. Slutkurs beräknas som fixingen för Underliggande Valutapar på Referenskällan vid Utvärderingstidpunkten varje dag under löptiden. För icke Bankdag gäller senaste Bankdags fixing som Slutkurs. Vidare skall fixingen för dag som infaller sju Bankdagar före den 28 april varje år under löptiden gälla som Slutkurs för samtliga dagar fr o m sådan fixingdag t o m den 28 april respektive år. Med Utvärderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på Referenskälla för Växelkurs har uppdaterats. Med Underliggande Valutapar avses EURSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per euro (EUR). Med Valutor avses följande: EUR: Europeiska euro, valuta för de länder inom Europeiska Unionen som anslutit sig till gemensam valuta inom ramen för den monetära unionen. SEK: Svenska kronor, eller den valuta som kan ha ersatt svenska kronor som betalningsmedel i Sverige. Med Referenskälla för Växelkurs avses Reuters sida ECB37 eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat på en Bankdag Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt Underliggande Valutapar. Räntekonstruktion Variabel avkastning. Återbetalningsdag 30 april 2012 (avseende Tilläggsbelopp 1), 29 april 2013 (avseende Tilläggsbelopp 2) och 19 maj 2014 (avseende MTNs nominella belopp och Tilläggsbelopp 3). MTN Obligation. Multiplar/Valörer Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK , eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE (933VE). Information Fastställd Startkurs och fastställd Kupong publiceras på från och med den 2 maj Historisk utveckling för EURSEK de fem senaste åren. 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 Mar-06 Mar-07 Mar-08 Korgen Källa: Bloomberg. Observera att historisk utvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling. Mar-09 Mar-10 Mar-11 11

12 HANDELSBANKEN HAR RÄTT ATT ANVÄNDA NEDANSTÅENDE INDEX. FÖLJANDE TEXT ÄR HANDELSBANKEN FÖRPLIKTIGAD ATT INKLUDERA I DESSA SLUTLIGA VILLKOR. KOSPI 200 The Product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Korea Exchange ( KRX ), the successor of Korea Stock Exchange who calculated KOSPI 200 and owned the intellectual propertarial rights over it. KRX makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product particularly or the ability of the KOSPI Indexes to track general stock market performance. KRX s only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of KRX and of the KOSPI Indexes which is determined, composed and calculated by KRX without regard to the Licensee or the Product. KRX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product into consideration in determining, composing or calculating the KOSPI Indexes. KRX is not responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of the equation by which the Product is to be converted into cash. KRX has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product. KRX DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETE NESS OF THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND KRX SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. KRX MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT, OR ANY OTH ER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. KRX MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WAR RANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANT ABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL KRX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSE QUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. MSCI Singapore Free Index, MSCI Taiwan Index och ishares MSCI Brazil Index Fund THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. ( MSCI ), ANY AFFILIATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE MARK(S) OF MSCI OR ITS AFFILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY Svenska Handelsbanken AB (Publ). NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPIL ING ANY MSCI INDEX MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURITIES GENERALLY OR IN THIS FINANCIAL PRODUCT PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPIL ING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT INTO CONSIDERA TION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDEX ES. NEITHER MSCI, ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX IS RESPONSI BLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUA TION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILI ATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGI NALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILI ATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE S CUSTOMERS OR COUNTERPARTIES, ISSUERS OF THE FINANCIAL SECU RITIES, OWNERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OR ANY OTHER PER SON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAK ING OR COMPILING ANY MSCI INDEX SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES AND ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FIT NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPIL ING ANY MSCI INDEX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. No purchaser, seller or holder of this security, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this product without first contacting MSCI to determine whether MSCI s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI. ishares MSCI Brazil Index Fund ishares is a registered mark of BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ( BTC ). BTC has licensed certain trademarks and trade names of BlackRock to Svenska Handelsbanken AB (publ). Bond Loan SHBO 933AR is not sponsored, endorsed, sold, or promoted by BTC or any of its affiliates (collectively BlackRock ). BlackRock makes no representations or warranties to the owners of Bond Loan SHBO 933AR or any member of the public regarding the advisability of investing in Bond Loan SHBO 933AR. BlackRock has no obligation or liability in connection with the operation, marketing, trading or sale of Bond Loan SHBO 933AR. S&P/ASX 200 och S&P/TSX 60 Loan 933 (the Product ) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor s ( S&P ) or its third party licensors. Neither S&P nor its third party licensors makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product particularly or the ability of the S&P/ASX 200 index or the S&P/TSX 60 index (the Indexes ) to track general stock market performance. S&P s and its third party licensor s only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ) (the Licensee ) is the licensing of certain trademarks and trade names of S&P and the third party licensors and of the Index which is determined, composed and calculated by S&P or its third party licensors without regard to the Licensee or the Product. S&P and its third party licensors have no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product into consideration in determining, composing or calculating the Index. Neither S&P nor its third party licensors is responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of the equation by which the Product is to be converted into cash. S&P has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product. NEITHER S&P, ITS AFFILIATES NOR THEIR THIRD PARTY LICENSORS GUARANTEE THE ADE QUACY, ACCURACY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF ANY OF THE THE INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN OR ANY COMMUNICA TIONS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNI CATIONS (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P, ITS AFFILIATES AND THEIR THIRD PARTY LICENSORS SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR DELAYS THEREIN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRAN TIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE MARKS, THE INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P, ITS AFFILIATES OR THEIR THIRD PARTY LICENSORS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNI TIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE. The S&P/ASX 200 index and the S&P/TSX 60 index are trademarks of Standard & Poor s and have been licensed for use by the Licensee. 12

13 OMXS30 TM Index The OMXS30 Index is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the Corporations ). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the OMXS30 Index. The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the any product referencing the OMXS30 Index or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the OMXS30 Index particularly, or the ability of the OMXS30 Index to track general stock market performance. The Corporations only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Licensee ) is in the licensing of the NASDAQ, NASDAQ OMX, OMX, OMXS30 and OMXS30 Index registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXS30 Index which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s). NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXS30 Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of any product referencing the OMXS30 Index to be issued or in the determination or calculation of the equation by which any product referencing the OMXS30 Index is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of any product referencing the OMXS30 Index. THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE NASDAQ OMXS30 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO WAR RANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT(S), OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE OMXS30 INDEX OR ANY DATA INCLUD ED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MER CHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE OMXS30 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR SPE CIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Intellecta Finanstryck 2011/4721

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 948 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Råvaruobligation Index Balans 7 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation

Läs mer

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 Lån 920 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans

Läs mer

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 Lån 917 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Månadens placeringar januari 2015

Månadens placeringar januari 2015 Månadens placeringar januari 2015 Slutliga Villkor kapitalskyddade placeringar sid 2-9 Sammanfattning kapitalskyddade placeringar sid 9-14 Slutliga Villkor certifikat sid 15-25 Sammanfattning certifikat

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 1161

Slutliga Villkor avseende lån 1161 Slutliga Villkor avseende lån 1161 Lån 1161 (SHBO TXT22) emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 Lån 915 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3754 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 Ett säkert sätt att spara i aktier Ett säkert sätt att spara i aktier

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1117 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1028 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fem nya aktieindexobligationer

Läs mer

Swedbank ABs. Europa - Återbetalningsdag 2009-10-21 Serie C (SWEOEU74) - SPAX (sidan 6)

Swedbank ABs. Europa - Återbetalningsdag 2009-10-21 Serie C (SWEOEU74) - SPAX (sidan 6) Slutliga Villkor Lån 462 Swedbank ABs SPAX Lån 462 Win Win - Återbetalningsdag 2007-10-17 Serie A (SWEOWW02) - SPAX (sidan 3) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Japan -

Läs mer

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG.

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Lån 1383 Avseende: Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Emissionsdag: 10 juli 2015 Slutliga Villkor Lån

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL PLUS/MINUS 3 LÖPANDE KUPONGUT- BETALNING VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 %

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer