SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4692 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4692 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1"

Transkript

1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4692 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet av den 4 maj 2012, publicerade Tilläggsprospekt samt angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bankernas MTN-program återges i Grundprospektet. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor ska ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Skulle Allmänna villkor stå i strid med Slutliga Villkor, tillämpas Slutliga villkor. Fullständig information om Utgivande Bank och erbjudandet fås genom att läsa Slutliga Villkor och Grundprospektets Allmänna Villkor. Grundprospektet och Slutliga villkor finns på webbplatsen UPPGIFTER OM LÅNET Typ av lån Lån nr 4692 är ett masskuldebrevslån med en löptid på cirka fem år där skuldebrevets återbetalningsbelopp och -dag samt eventuella avkastning bestäms utgående från referenstillgångens utveckling. Lånet är inte kapitalskyddat. Placeraren kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis. Lånet är ett lämpligt placeringsobjekt för sparmedel enligt lagen om långsiktigt sparande. På lånet tillämpas ett villkor för förtida inlösen, enligt vilket Utgivande Bank återbetalar lånekapitalet och avkastningen i förtid, om kursen för referenstillgången på någon av värderingsdagarna uppnår en viss nivå som fastställs i lånevillkoren. Allmänna risker En investering i Lånet är förknippad med vissa risker. Lånet är bland annat behäftat med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. Risk avseende Utgivande Banks återbetalningsförmåga är risken för att Utgivande Bank blir insolvent och inte kan ansvara för sina förbindelser. Om Utgivande Bank blir insolvent kan placeraren således förlora det placerade kapitalet samt eventuell avkastning delvis eller helt. Investerare rekommenderas därför att ta del av den information om risker som lämnas i Grundprospektet under rubriken Riskfaktorer. 1 Masskuldebrevsprogram som i enlighet med prospektdirektivet notifierats från Sverige till Finansinspektionen i Finland och till motsvarande myndighet i Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Luxemburg. 1

2 Risker i anslutning till strukturerade skuldebrev Fordringsägarens rätt till avkastning beror på referenstillgångens värdeutveckling och värdeutvecklingsstrukturen. Utöver referenstillgångens kursvariationer kan värdet även påverkas av bland annat referenstillgångens volatilitet och marknadsräntan. Avkastningsstrukturen för strukturerade skuldebrev är ibland komplex, vilket kan göra det besvärligt att jämföra skuldebreven med andra placeringsalternativ. Avkastningsstrukturen kan ibland innefatta hävstångseffekter som betyder att till och med små förändringar i referenstillgångarnas utveckling kan ha stor effekt på skuldebrevets värde och avkastning. Den historiska utvecklingen för en motsvarande placering är ingen garanti för framtida avkastning. 2

3 SLUTLIGA VILLKOR FÖR LÅNET Utgivande Bank Lån ISIN-kod Nordea Bank Finland Abp. Lånets nummer är Lånet består av en serie. FI Försäljningstid Teckning Lånedatum Teckningarna ska betalas enligt de anvisningar Lånets säljare Evli Bank Abp lämnat. Teckningstiden är senast kl Teckningsställe är Nordea Markets, Structured Products. Lånedatum är Om dagen inte är en Bankdag fastställs Lånedatumet enligt angiven Bankdagskonvention. Lånekapital Lånets uppskattade totala nominella värde är högst euro. 2 Skuldebrevets pris Skuldebrevets valör Valuta Skuldebrevens ställning i förmånsrättshänseende Typ av skuldebrev 100 % av skuldebrevets valör. Minimiteckning för Lånet är euro. Skuldebrevets nominella kapital är euro. Euro ( EUR ). Skuldebreven har samma förmånsrätt som Utgivande Banks övriga förpliktelser utan säkerhet. Lånet är inte kapitalskyddat. Kapitalet i enlighet med skuldebrevets nominella värde återbetalas på Återbetalningsdagen beroende på Referenstillgångens utveckling, såvida Lånet inte har lösts in i förtid i enlighet med lånevillkoren. Det belopp som återbetalas till skuldebrevsinnehavaren beskrivs nedan i punkterna Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen och Återbetalningsbelopp vid Förtida inlösen. Placeraren kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis. Avkastningsstruktur Referenstillgång Återbetalningsdag Strukturerat skuldebrev. Ingen ränta löper på skuldebrevens kapital, men på Betalningsdagen för avkastning, Återbetalningsdagen eller på Förtida Förfallodag betalas eventuell avkastning på det nominella värdet för varje Skuldebrev som ingår i Lånet. Indexet OMX Helsinki 25 (BB: HEX25 Index) Återbetalningsdag är , om Lånet inte har lösts in i förtid i enlighet med lånevillkoren. Om Återbetalningsdagen inte är en Bankdag 2 Det totala nominella kapitalet uppskattningsvis. Det emitterade totala nominella kapitalet fastställs den Bankdag som följer på Teckningsperiodens sista dag. 3

4 fastställs Återbetalningsdagen enligt angiven Bankdagskonvention. Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen Om Referenstillgångens Slutkurs är samma som eller högre än Gränsvärdet återbetalas kapitalet i enlighet med det nominella värdet för varje skuldebrev till skuldebrevsinnehavaren på Återbetalningsdagen, och därtill betalas en Avkastning på det nominella kapitalet enligt underpunkt 2). Om Slutkursen för Referenstillgången är lägre än Gränsvärdet, beräknas det kapital som betalas till skuldebrevsinnehavaren på Återbetalningsdagen enligt följande formel: (Slutkurs/Startkurs) x Skuldebrevets nominella värde. Då är Återbetalningsbeloppet lägre än skuldebrevets nominella värde. Förtida inlösen Lånet löses in i förtid av skuldebrevsinnehavaren på Förtida Förfallodag om Stängningskursen för Referenstillgången är samma som eller högre än Startkursen för Referenstillgången på den årliga Värderingsdagen. Då återbetalas till skuldebrevsinnehavaren på den Förtida förfallodagen avkastning i enlighet med underpunkt 1) i punkt Avkastning. Gränsvärde Startkurs x 0,7 Utgivande Bank meddelar skuldebrevsinnehavaren om Förtida inlösen av Lånet minst 10 dagar innan Lånet återbetalas. Meddelande om förtida inlösen publiceras på Utgivande Banks webbsida vars adress för närvarande är eller sänds per post till skuldebrevsinnehavaren till den adress som Utgivande Bank har uppgift om. Avkastning 1) Om Referenstillgångens Stängningskurs på den årliga Värderingsdagen är samma som eller högre än Gränsvärdet, betalas till skuldebrevsinnehavaren avkastning enligt formeln Kupong x skuldebrevets nominella värde på den Betalningsdag för avkastning som följer efter ifrågavarande Värderingsdag. 2) Om Referenstillgångens Slutkurs är samma som eller högre än Gränsvärdet betalas till skuldebrevsinnehavaren en avkastning enligt formeln Kupong x skuldebrevets nominella värde på Återbetalningsdagen. 3) Om Referenstillgångens Stängningskurs på den årliga Värderingsdagen eller Referenstillgångens Slutkurs är lägre än Gränsvärdet, betalas ingen avkastning till skuldebrevsinnehavaren på Betalningsdagen för avkastning eller på Återbetalningsdagen. Kupong 8 % preliminär 3. Förtida Förfallodagar och De Förtida Förfallodagarna och Betalningsdagarna för avkastning är 3 Den slutliga Kupongen fastställs på Lånedatumet och är mellan 6,5 % och 9,5 %. Utgivande Bank ställer in emissionen av Lånet om Kupongen inte kan fastställas till minst 6,5 %. 4

5 Betalningsdagar för avkastning Startkurs Startdag Värderingsdagar Stängningskurs Slutkurs Stängningsdag Börsdag Börsdagskonvention Bankdag Bankdagskonvention Börs Options- eller terminsbörs Marknadsavbrott , , och Om ifrågavarande dag inte är en Bankdag fastställs den Förtida Förfallodagen och Betalningsdagen för avkastning enligt angiven Bankdagskonvention. Stängningskurs för Referenstillgång såsom den fastställs av Utgivande Bank på Startdagen. Startdag är Om dagen inte är en Börsdag, fastställs Startdagen enligt Börsdagskonventionen, dock med beaktande av eventuella avvikelser på grund av Marknadsavbrott. Värderingsdagarna är , , och Om dagen inte är en Börsdag, fastställs Värderingsdagen enligt Börsdagskonventionen, dock med beaktande av eventuella avvikelser på grund av Marknadsavbrott. Värdet av Referenstillgången såsom det fastställs av Utgivande Bank på Start-, Värderings- och Stängningsdagen vid den tidpunkt då Referenstillgångens stängningskurs offentliggörs. Stängningskurs för Referenstillgången såsom den fastställs av Utgivande Bank på Stängningsdagen. Stängningsdag är Om dagen inte är en Börsdag, fastställs Stängningsdagen enligt Börsdagskonventionen, dock med beaktande av eventuella avvikelser på grund av Marknadsavbrott. Med Börsdag avses dag då värdet på Referenstillgången offentliggörs och då handel med Referenstillgången enligt Utgivande Banks bedömning kan bedrivas på Options- eller Terminsbörs. Efterföljande Börsdag. Med Bankdag avses dag då bankerna i Finland allmänt håller öppet och då Europeiska centralbankens TARGET-system är öppet. Efterföljande Bankdag. Med Börs avses i fråga om Referenstillgång den fondbörs där man enligt Utgivande Banks bedömning huvudsakligen bedriver handel med Referenstillgång eller aktier som ingår i den. Med Options- eller terminsbörs avses (i tillämpliga delar) den börs där handel med optioner och terminer avseende Referenstillgång enligt Utgivande Banks bedömning huvudsakligen bedrivs. Marknadsavbrott avseende Referenstillgång föreligger om någon av följande händelser, enligt Utgivande Banks bedömning, inträffar: (i) notering av officiell slutkurs för Referenstillgång eller de underliggande tillgångar som ingår i Referenstillgång saknas, är otillgänglig eller upphör 5

6 (ii) i vissa fall, om sammanställningen av Referenstillgångs värde förändras och/eller Referenstillgångs värde inte längre offentliggörs (iii) relevant Börs och/eller Options- eller terminsbörs öppnar inte för handel under sin normala öppettid eller stänger före ordinarie stängningstid (iv) handel med Referenstillgång eller med en väsentlig del av de underliggande tillgångar som ingår i Referenstillgång eller options- eller terminskontrakt relaterade till Referenstillgång, vilken/vilka handlas på Börs eller Options- eller terminsbörs upphör, avbryts eller begränsas på ett väsentligt sätt (v) marknadsaktörernas möjligheter att göra avslut i eller erhålla marknadsvärden för Referenstillgång eller väsentlig del av de underliggande tillgångar som ingår i Referenstillgång eller options- eller terminskontrakt relaterade till Referenstillgång, vilken/vilka handlas på Börs eller Optionseller terminsbörs upphör, avbryts eller försämras på ett väsentligt sätt på grund av någon annan händelse I detta fall: (a) anses begränsad öppethållning på Börs och/eller Options- eller terminsbörs inte utgöra ett Marknadsavbrott om begränsningen följer av en offentliggjord förändring av den normala öppethållandetiden för aktuell Börs och/eller Options- eller terminsbörs. (b) utgör en begränsning av handeln, som införs under loppet av en dag på grund av förändringar i priser som överstiger tillåtna nivåer enligt aktuell Börs och/eller Options- eller terminsbörs ett Marknadsavbrott. Om Marknadsavbrott enligt Utgivande Banks bedömning föreligger på Start-, Stängnings- eller Värderingsdag ska sådan Start-, Stängnings- eller Värderingsdag för fastställande av Stängnings-, Start- eller Slutkurs vara nästföljande Börsdag då Marknadsavbrott inte föreligger. Om Marknadsavbrott föreligger på de åtta Börsdagar som följer omedelbart efter den ursprungliga Start-, Stängnings- eller Värderingsdagen eller annan relevant dag såsom anges i Slutliga Villkor är Start-, Stängnings- eller Värderingsdagen den åttonde Börsdagen oberoende av Marknadsavbrottet, och Utgivande Bank ska då fastställa den Stängnings-, Start- och/eller Slutkurs som ska tillämpas vid beräkningen av Värdeutvecklingen eller annan beräkning enligt Allmänna Villkor och Slutliga Villkor. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Marknadsavbrott. Ändrad beräkning Om sammansättningen, beräkningen eller offentliggörandet av Referenstillgången skulle upphöra, helt eller delvis, eller 6

7 Referenstillgångens egenskaper skulle förändras på ett väsentligt sätt, enligt Utgivande Banks bedömning, har Utgivande Bank rätt att ändra beräkningssättet för värdeutveckling och/eller sammanställningen av Referenstillgången, eller ersätta relevant Referenstillgång med ett jämförbart alternativ. Skulle ett jämförbart alternativ till Referenstillgång, enligt Utgivande Banks bedömning, inte sammanställas, beräknas eller offentliggöras, eller om sättet att beräkna Referenstillgång eller värdet därav förändras på ett väsentligt sätt, enligt Utgivande Banks bedömning, har Utgivande Bank rätt att göra sådana justeringar i beräkningen såsom Utgivande Bank på goda grunder anser nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av värdet av Referenstillgång som avspeglar och är grundad på hur denna tidigare sammanställts, beräknats eller offentliggjorts. Det sålunda beräknade värdet ska då ersätta värdet av Referenstillgången vid beräkning av värdeutvecklingen. Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Referenstillgången eller ändra beräkningen, kan Utgivande Bank göra en förtida beräkning av avkastningen och fastställa avkastningen. Då Utgivande Bank fastställt avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på kapitalet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar till Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Ändrad beräkning. Korrigering Om den officiella stängningskursen för referenstillgången korrigeras inom det antal dagar (från det ursprungliga offentliggörandet) som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel med Referenstillgången eller med de aktier som ingår i Referenstillgången, dock senast tre Börsdagar efter värderingsdagen, och sådan kurs använts för att bestämma Stängningskursen och/eller Start- och Slutkursen har Utgivande Bank rätt att göra en motsvarande korrigering. Särskilda händelser Om avnotering, nationalisering, konkursförfarande, likvidation, företagsrekonstruktion, tvångsinlösen, fusion, delning, verksamhetsöverlåtelse, aktieutbyte, utbyteserbjudande, offentligt uppköpserbjudande eller annan liknande händelse enligt Utgivande Banks bedömning sker beträffande Referenstillgång eller ett företag som hänför sig till Referenstillgång, eller om split, nyemission, fondemission, utgivande av optioner eller konvertibler, sammanläggning eller återköp enligt Utgivande Banks bedömning sker beträffande Referenstillgång, eller om annan händelse som närmare anges i Slutliga Villkor sker, och som enligt praxis på marknaden för aktierelaterade derivatprodukter kan föranleda justering i beräkningar under utestående transaktioner, har Utgivande Bank rätt att justera beräkningen av värdeutveckling och/eller Referenstillgångarnas sammansättning eller ersätta Referenstillgången med en Ersättande Referenstillgång på det sätt som Utgivande Bank anser nödvändigt i syfte att uppnå en beräkning av värdeutveckling som avspeglar och är grundad på hur den tidigare beräknats. 7

8 Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Referenstillgången eller ändra beräkningen eller sammansättningen av Referenstillgången, kan Utgivande Bank göra en förtida beräkning av avkastningen och fastställa avkastningen. Då Utgivande Bank fastställt avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på kapitalet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och ändringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Särskilda händelser. Ersättande Referenstillgång Ändring i lag Den Ersättande referenstillgången ersätter Referenstillgången enligt vissa förutsättningar som nämns i dessa villkor. Den Ersättande referenstillgången ersätter Referenstillgången från den tidpunkt som fastställs av Utgivande Bank. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar till Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Ersättande Referenstillgång. Skulle det på grund av ändring i lag, förordning, författning eller liknande eller på grund av ändring i myndighetsbeslut eller ändrad tillämpning av desamma eller på grund av moratorium, valutarestriktion, embargo, blockad eller bojkott av centralbank, svenska eller finska staten eller övernationell sammanslutning som Förenta Nationerna eller Europeiska unionen, enligt Utgivande Banks bedömning bli olagligt, väsentligt svårare än tidigare eller synnerligen skadligt för Utgivande Banks anseende att emittera eller inneha Strukturerade MTN-skuldebrev, eller om det för Utgivande Bank eller någon annan skulle bli olagligt eller väsentligt svårare eller för Utgivande Banks anseende synnerligen skadligt att inneha, förvärva eller avyttra Referenstillgången eller ett med Referenstillgången jämförbart derivatinstrument som kan användas vid hantering av Utgivande Banks risk avseende Lånet (exempelvis aktie som utgör en del av Referenstillgången), kan Utgivande Bank besluta att Referenstillgången ersätts med en Ersättande Referenstillgång, eller alternativt att avkastningen justeras. Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Referenstillgången eller ändra beräkningen, kan Utgivande Bank göra en förtida beräkning av avkastningen och fastställa avkastningen. Då Utgivande Bank fastställt avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på kapitalet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla de tillägg och justeringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank bedömer vara nödvändiga i samband med Ändring i lag. 8

9 Ökade riskhanteringskostnader För det fall en ändring i lag, förordning, författning eller liknande eller myndighetsbeslut, eller förändring i tillämpningen av desamma, eller någon annan händelse eller omständighet som inte är direkt hänförlig till Utgivande Banks försämrade kreditbetyg, enligt Utgivande Banks bedömning medför att kostnaderna för Utgivande Bank att inneha, förvärva eller avyttra Referenstillgång eller ingå, bibehålla eller avsluta derivatinstrument med avseende på Referenstillgång i syfte att säkra Utgivande Banks exponering under Lånet skulle öka på ett för Utgivande Bank väsentligt sätt eller för det fall kostnaderna, av annan orsak än som angivits ovan, för Utgivande Banks riskhantering enligt Utgivande Banks bedömning, skulle öka på ett väsentligt sätt, får Utgivande Bank bestämma att Referenstillgången ska ersättas med en Ersättande Referenstillgång eller alternativt att justera beräkningen av avkastningen. Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Referenstillgången eller ändra beräkningen, kan Utgivande Bank göra en förtida beräkning av avkastningen och fastställa avkastningen. Då Utgivande Bank fastställt avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på kapitalet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Ökade riskhanteringskostnader. Riskhanteringsstörning Utgivande Bank måste i syfte att hantera risker ha möjlighet att inneha, besitta, förvärva, återetablera, ersätta, upplösa och sälja Referenstillgång eller en del av Referenstillgång, ingå avtal avseende Referenstillgång samt göra placeringar i anslutning till Referenstillgång. Om Utgivande Bank enligt egen bedömning inte har möjlighet att vidta ovan nämnda åtgärder eller om det blir väsentligt mycket svårare än tidigare att vidta dem, trots att handlingar som rimligen kan förutsättas har genomförts, får Utgivande Bank besluta att Referenstillgång ska ersättas med en Ersättande Referenstillgång. Om Utgivande Bank inte kan finna en lämplig Ersättande Referenstillgång eller om detta inte skulle ge ett skäligt resultat, får Utgivande Bank göra en förtida beräkning av avkastningen och fastställa Återbetalningsbeloppet. Efter att Utgivande Bank fastställt Återbetalningsbeloppet ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om Återbetalningsbeloppet och till vilken räntesats Lånet fortsättningsvis löper. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Återbetalningsbeloppet. Lånet och räntan återbetalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Riskhanteringsstörning. Övriga Villkor På detta Lån tillämpas ändringarna i bilaga 1 till Allmänna Villkor till den 9

10 del det är fråga om skuldebrev på vilka finsk lag tillämpas. Registrering av värdeandelar Fordringsägarens samtycke till att lämna uppgifter om sig själv Andrahandsmarknad Licenser Tillämplig lag Värdeandelarna registreras på det värdeandelskonto som tecknaren uppgett senast den tredje Bankdagen efter teckningsperiodens utgång enligt lagen om värdeandelssystemet och värdeandelskonton samt Euroclear Finland Ab:s (EFi) regler och bestämmelser. Värdeandelarna kan fritt överlåtas först efter att de registrerats på värdeandelskontot. Uppgifterna om Fordringsägarna underlyder EFi:s sekretess och står således inte till Utgivande Banks förfogande utan Fordringsägarens samtycke. Fordringsägaren ger sitt samtycke till att Utgivande Bank har rätt att få och att EFi har rätt att på Utgivande Banks begäran och i syfte att ge meddelanden om Skuldebrevet lämna uppgifter om Fordringsägaren, inklusive Fordringsägarens namn, kontaktuppgifter och eventuellt företagsregistreringsnummer. Utgivande Bank noterar under normala marknadsförhållanden ett återköpspris för Lånet för nominella belopp på minst euro. Återköpspriset kan överstiga eller understiga det nominella värdet. Bilaga A Finsk lag ANSVAR Utgivande Bank bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga betalningar. Helsingfors, NORDEA BANK FINLAND ABP 10

11 OPERATIONELL OCH ÖVRIG INFORMATION OM LÅNET Utgivande Bank Erbjudande Clearing Börsnotering PS-avtal Kostnader Övriga kostnader Nordea Bank Finland Abp. Offentligt erbjudande. Euroclear Finland Ab ( EFi ). Ansökan om notering av skuldebreven kommer att lämnas till Nasdaq OMX Helsinki Oy. Enligt lagen om långsiktigt bundet sparande kan Lånet användas som placeringsobjekt för sparmedel i PS-avtal. Uppskattade totalkostnader är: EFi euro samt ansökan till Nasdaq OMX Helsinki Oy euro. Lånets struktureringskostnad baserar sig på värdena av Lånets ränte- och derivatplaceringar på värderingsdagen Den årliga struktureringskostnaden är 0,3 %, vilket betyder en totalkostnad på ca 1,5 %. Struktureringskostnaden fastställs separat för varje lån. Kostnadens storlek beror på bl.a. marknadsläget, till exempel förändringar i räntenivån och marknadsvolatiliteten. I struktureringskostnaden ingår alla Utgivande Banks kostnader för Lånet, som till exempel kostnaderna för emission, licenser, material och marknadsföring. Vid jämförelse av olika emittenters kostnader bör placeraren beakta marknadsparternas varierande förmåga att genomföra de ränte- och derivatplaceringar som ingår i strukturerade produkter. Den årliga kostnad som Lånets säljare tar ut för Lånet är cirka 0,9 %, vilket innebär en totalkostnad på cirka 4,5 %. Finansieringsnivå Inställd emission Vid beräkning av en nollkupongplacering används 3 månaders euribor med tillägg för 0,40 procentenheter som räntenivå. Utgivande Bank förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om 1) marknadsläget ändras, 2) teckningsaktiviteten är låg (under euro) eller 3) det sker någonting som enligt Utgivande Banks bedömning kan äventyra emissionen. Utgivande Bank ställer in emissionen av Lånet också om det totala tecknade beloppet är mindre än euro eller den slutliga Kupongen inte kan fastställas till minst 6,5 %. Vid inställd emission återbetalas samtliga inbetalda belopp. Vid inställd emission betalas ingen ränta på det belopp som återbetalas. Beskattning Enligt gällande lag utgör den Avkastning som betalas på ett i Finland till allmänheten emitterat masskuldebrevslån inkomst enligt lagen om källskatt på ränteinkomst för en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person och för ett inhemskt dödsbo. Den Avkastning som erhålls genom 11

12 handel på andrahandsmarknaden utgör kapitalinkomst enligt inkomstskattelagen. Avkastningen utgör normal skattepliktig inkomst för organisationer och koncerner med de undantag som gäller för allmännyttiga samfunds skattefrihet. Denna beskrivning innehåller inte skatterådgivning. Beskrivningen är inte uttömmande utan den är avsedd som allmän information om vissa gällande regler. Fordringsägare ska själv bedöma de eventuella skattekonsekvenserna och därvid rådfråga skatterådgivare. 12

13 BILAGA A LICENSER Nordea Bank Finland Abp har enligt licensavtal rätt att använda nedan nämnda index i samband med emissionen av detta masskuldebrevslån. Enligt licensavtalet är Nordea Bank Finland Abp skyldigt att inkludera följande text i dessa lånevillkor: In any prospectus, offering memorandum, contract, or in some other conspicuous written manner, for each Derivative Product to each third party involved in such Issuance, Licensee shall insure that substantially the following language appears (in conspicuous type, such as at least eleven (11) point type and the second paragraph in bold) so as to be enforceable under applicable local law(s): The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the Corporations ). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the OMXH25 Index TM to track general stock market performance. The Corporations' only relationship to Nordea Bank Finland Plc ( Licensee ) is in the licensing of the NASDAQ, OMX, NASDAQ OMX, and OMXH25 Index TM registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXH25 Index which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s). NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXH25 Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE OMXH25 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT(S), OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE OMXH25 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE OMXH25 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 13

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren.

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren. SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4453 A och B Indexlån Jordbruk emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3314 A och B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3314 A och B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3314 A och B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för :s Masskuldebrevsprogram

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3754 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande:

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande: Indexcertifikat Avseende: OMXS30 TM Emissionsdag: 14 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3652 Kupongobligation Svenska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3652 Kupongobligation Svenska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3652 Kupongobligation Svenska Bolag under Nordea Bank (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3611 Kupongobligation Amerikanska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3611 Kupongobligation Amerikanska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3611 Kupongobligation Amerikanska Bolag under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3642 Kupongobligation Svenska Bolag one touch. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3642 Kupongobligation Svenska Bolag one touch. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3642 Kupongobligation Svenska Bolag one touch under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3286 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3286 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3286 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3316 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29 maj 2009

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3353 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3353 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3353 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt Private (ISIN-kod: FI4000018668)

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1222 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTNprogram

Slutliga Villkor för Lån 1222 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTNprogram Slutliga Villkor för Lån 1222 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTNprogram För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3738. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3738. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3738 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3752 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3752 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3752 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj

Läs mer

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Indexobligation Miljö Private (ISIN-kod: FI4000019682) har den 15 december 2010 fastställts till följande:

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3894. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3894. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3894 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt har den 25 oktober 2010 fastställts

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3539 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus III

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3539 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus III SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3539 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus III under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Shipping Ränta (ISIN-kod: FI4000013586) har den 9 juni 2010 fastställts till

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3352 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3352 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3352 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3327 A och B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3327 A och B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3327 A och B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29

Läs mer

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som daterats och offentliggjorts

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3340 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3323. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3323. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3323 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29 maj 2009

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Sektorvinnare har den 12 april 2011 fastställts till följande: - Deltagandegraderna

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3317 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3317 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3317 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29

Läs mer

Danske Bank A/S SEK svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Sverige DDBO 514 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1028 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery )

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) Avseende: Råvaruindex Med likviddag: 12 januari 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta Private (ISIN-kod: FI4000018676) har

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta har den 25 oktober 2010 fastställts till

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1043. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1043. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1043 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3721. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3721. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3721 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3893. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3893. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3893 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Lån 951 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation Brasilien/Indien 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

Platåcertifikat. Värdepappersspecifika risker

Platåcertifikat. Värdepappersspecifika risker Platåcertifikat Avseende: OMXS30 TM Emissionsdag: 20 juni 2016 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 250 kr 2 350 kr 4 085 kr 4,2 % 6,4 %

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 250 kr 2 350 kr 4 085 kr 4,2 % 6,4 % SPAX Norden En stor del av de nordiska bolagen gynnas av den höga tillväxten i tillväxtländerna. Fortsatt global återhämtning och en gradvis starkare hemmamarknad talar för SPAX Norden. SPAX Norden löper

Läs mer

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3387 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3387 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3387 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 3 november

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Certifikat LONG RETAIL H

Certifikat LONG RETAIL H Certifikat LONG RETAIL H Avseende: NASDAQ OMX Nordic Consumer SEK Net Index (NOMXNCOSEKNI) Noteringsdag: 25 november 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel

Läs mer

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 Dessa lånevisa villkor och de allmänna villkoren i det 23.4.2002 daterade börsprospektet för Andelsbankernas masskuldebrevsprogram bildar tillsammans

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1117 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Valutaobligation Emerging Markets har den 25 oktober 2010 fastställts till följande: - Villkorliga

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS018 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS018 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS018 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 31.03.2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 6 Lån 949 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation USA aktier/dollar 7 Kompletterande

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1083 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3815 Kupongobligation BRIC. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3815 Kupongobligation BRIC. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3815 Kupongobligation BRIC under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Andelsbankernas Centralbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5053

Slutliga Villkor avseende lån 5053 Slutliga Villkor avseende lån 5053 Lån 5053 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-Program av den 22 april 2003, jämte nedan

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1112. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1112. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1112 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer