De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI och Extra FI ) har den 14 juni 2010 fastställts till följande:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande:"

Transkript

1 AKTIA INDEXLÅN TILLVÄXT KINA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI och Extra FI ) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten Alternativet Neutral 76 % Alternativet Extra 279 % Lånekapitalet euro (Neutral euro och Extra euro) Helsingfors den 14 juni 2010 Aktia Bank Abp Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 1(10)

2 Aktia Indexlån Tillväxt Kina Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren i grundprospektet för Aktia Bank Abp:s massskuldebrevsprogram av villkoren för detta lån. Prospektet finns att få på teckningsställena och Aktia Banks hemsida Vid komplettering av Prospektet kan de investerare som förbundit sig att teckna eller köpa värdepapper innan kompletteringen offentliggjorts återkalla sin teckning inom två bankdagar eller inom en av Finansinspektionen av särskilda skäl bestämd längre tid, dock högst fyra bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts. Det kompletterade Prospektet, alla till kompletteringen relevanta dokument och anvisningarna om eventuellt återkallande av teckning finns att få på teckningsställena och Aktia Banks hemsida De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Eventuella indikativa villkor är markerade med * ). Slutliga villkor för detta enskilda Lån publiceras på Internet senast två veckor efter teckningstidens slut på adressen under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". Uppgifter om Aktia Bank Abp och Lånet framgår av Prospektet (inkl. kompletteringar), de genom hänvisning införlivade dokument och dessa lånespecifika villkor. Emittent: Betalningsombud: Lånets namn: Underliggande tillgång: Aktia Bank Abp Aktia Bank Abp Aktia indexlån Tillväxt Kina, med två investeringsalternativ: Alternativ Neutral Alternativ Extra ishares FTSE/Xinhua A50 China Index ETF (Bloomberg-kod 2823.HK) (nedan även Referensvärdepapper) som beskrivs nedan. Lånekapital: Högst euro, minst euro.* ) Skuldebrevets nominella belopp: Antal skuldebrev: Lånets prioritetsställning: Emissionssätt: euro Högst * ) st Emissionsdag: Samma som för Emittentens övriga förbindelser utan säkerhet. I form av värdeandelar Teckningskurs: Alternativet Neutral: 100 % Alternativet Extra: 110 % Minimiteckning: Teckningsavgift: euro Vid teckning uppbärs en teckningsavgift (även kallad teckningsprovision) på 1,0 % av det nominella beloppet. Lånetid: Cirka 3,5 år, Återbetalningsdag: Belopp som återbetalas: Teckningstid: Teckningsställe: På Återbetalningsdagen betalas i alternativen Neutral och Extra Lånets nominella belopp till kursen 100 % och en eventuell gottgörelse såsom nedan beskrivs. Gottgörelsen kan vara 0 %. Teckningsavgiften 1,0 % samt överkursen 10 % i alternativet Extra återbetalas inte. Aktia Bank Abp:s samt följande bankers kontor: Alahärmän Osuuspankki, Hannulan Osuuspankki, Hellanmaan Osuuspankki, Joroisten Osuuspankki, Jämijärven Osuuspankki, Kauhavan Osuuspankki, Kiuruveden Osuuspankki, Kortesjärven Osuuspankki, Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 2(10)

3 Betalning av teckning: Ränta eller annan gottgörelse: Kurikan Osuuspankki, Kyrön Seudun Osuuspankki, Kyrönmaan Osuuspankki, Laihian Osuuspankki, Lammin Osuuspankki, Lanneveden Osuuspankki, Lapinlahden Osuuspankki, Lappajärven Osuuspankki, Liedon Osuuspankki, Multian Osuuspankki, Nivalan Järvikylän Osuuspankki, Petäjäveden Osuuspankki, Piikkiön Osuuspankki, Reisjärven Osuuspankki, Sievin Osuuspankki, Siilinjärven Osuuspankki, Sydbottens Andelsbank, Tuusniemen Osuuspankki, Vaskion Osuuspankki och Ylihärmän Osuuspankki. Betalas vid teckning. Villkor 10.4 (Ränta eller gottgörelse på annan grund) i de allmänna villkoren i Prospektet för Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av tillämpas. På Lånet betalas ingen årlig ränta. På Lånets nominella belopp betalas avkastning i form av en gottgörelse (nedan Indexgottgörelse). Indexgottgörelsen är inte en årlig ränta. Betalningsdag för Indexgottgörelsen: Återbetalningdagen Indexgottgörelsens storlek: Indexgottgörelsens storlek är lika med en Justerad värdeutveckling för Referensvärdepappret multiplicerad med en Avkastningskoefficient (även allmänt benämnd deltagandegrad). Den Justerade värdeutvecklingen beräknas som det aritmetiska medeltalet av de 42 månatliga värdeutvecklingarna för Referensvärdepappret dock så, att de åtta (8) bästa månatliga värdeutvecklingarna under lånetiden ersättes med 24 % oberoende av den verkliga värdeutvecklingen. Värdeutvecklingarna för de trettiofyra (34) övriga månadernas värdeutveckling medräknas som sådana. Den månatliga värdeutvecklingen är lika med den procentuella skillnaden mellan det officiella Stängningsvärdet på en Värderingsdag och det officiella Stängningsvärdet på den närmast föregående Värderingsdagen (eller, ifråga om första Värderingsdagen, Startdagen). Indexgottgörelsen är dock minst 0 %. Indexgottgörelsen beräknas enligt följande formel: Indexgottgörelsen = Lånets nominella belopp * Avkastningskoefficienten * Max (Justerad värdeutveckling ; 0 %) Justerad värdeutveckling = 24% 34 P j = 1 Med: Referensvä rdepapper = P i Referensvä rdepapper i i-1 1 * + j ), i = 1,..,42 och därp j * är de 34 sämsta månadernas värdeutveckling taget ifrån Pi, j = 1,...,34 Där Referensvärdepapper i = Referensvärdepapper i-1 = Det officiella Stängningsvärdet för Referensvärdepappret på Värderingsdag i Det officiella Stängningsvärdet för Referensvärdepappret på den närmast föregående Värderingsdagen före Värderingsdag i (eller, ifråga om första Värderingsdagen, Startdagen) och de månatliga värdeutvecklingarna är sorterade efter värdeutveckling i uppåtstigande ordning så, att Referensvärdepapper 1 är värdeutvecklingen för den månad vars värdeutveckling är sämst och Referensvärdepapper 42 är värdeutvecklingen för den månad vars Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 3(10)

4 Avkastningskoefficienten: Startdag: värdeutveckling är bäst. Ifall det finns motstridigheter mellan den verbala beskrivningen och den matematiska formeln, tillämpas den matematiska formeln. I alternativet Neutral indikativt 70 %*) minst 50 % I alternativet Extra indikativt 240 %*), minst 200 % De slutliga Avkastningskoefficienterna fastställs senast på Emissionsdagen och är senast två veckor efter teckningstidens slut tillgängliga på teckningsställena och Om Startdagen för Referensvärdepappret inte är en Planerad Börsdag, används Stängningsvärdet för den närmast följande Börsdagen. Värderingsdag: Med Värderingsdag avses följande 42 värderingsdagar (den tredje onsdagen i var månad): Stängningsvärde: Planerad Börsdag: Börsdag: Planerad Stängningstid: Börs: Ifall en Värderingsdag inte är en Planerad Börsdag, används Stängningsvärdet för den närmast följande Börsdagen. Med Stängningsvärde avses den av Börsen noterade och publicerade officiella slutkursen för Referensvärdepappret. Ifall en dag inte är en Börsdag, skall som slutkurs användas den närmast följande börsdagens officiella Stängningsvärde med beaktande av punkterna Störd Börsdag och Följderna av Störd Börsdag. Stängningsvärdena för Referensvärdepappret publiceras bland annat på Börsens sidor och på Bloombergs informationsförmedlingssidor, av vilka de sistnämnda är avgiftsbelagda och förutsätter avtal om användningsrätt. Uppgifter om beräkningsgrunderna för värdeutveckling och volatilitet fås på begäran hos Aktia Bank Abp, enhet Koncernfinans. Uppgift om Referensvärdepapprets volatilitet hittas under punkt Information om Referensvärdepappret. Med Planerad Börsdag avses varje sådan dag, då ett Stängningsvärde för Referensvärdepappret avses noteras och publiceras och då varje i dessa lånevillkor avsedd Börs avser att hålla öppet för handel i normal omfattning. Varje Planerad Börsdag då ett Stängningsvärde för Referensvärdepappret noteras och publiceras och då varje i dessa lånevillkor avsedd Börs håller öppet för handel i normal omfattning, fastän en sådan Börs skulle stänga före sin Planerade Stängningstid. En Börs ordinarie stängningstid på vardagar, oberoende av eventuell efterbörshandel eller annan handel utanför tiden för den ordinarie handeln. Den börs eller annan marknadsplats där handeln med Referensvärdepappret enligt Kalkyleringsombudets bedömning huvudsakligen idkas och den börs eller annan marknadsplats där handeln i options- och futurkontrakt relaterade till Referensvärdepappret Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 4(10)

5 enligt Kalkyleringsombudets bedömning huvudsakligen idkas, samt varje sådan börs eller annan marknadsplats där handeln har en enligt Kalkyleringsombudets bedömning betydande inverkan på den totala handeln med Referensvärdepappret eller i optionsoch futurkontrakt relaterade till Referensvärdepappret. Vid tidpunkten för emissionen av Lånet avses med Börs för Referensvärdepappret den börs som nämns under punkt Information om Referensvärdepappret. Om handel med Referensvärdepappret upphör på nämnda Börs, kan den ersättas av annan börs som fastställs av Kalkyleringsombudet. Störd Börsdag: Marknadsavbrott: Följderna av Störd Börsdag: Med Störd Börsdag avses en Planerad Börsdag, då en i dessa lånevillkor avsedd Börs inte håller öppet för handel under sin ordinarie öppethållningstid eller då ett Marknadsavbrott inträffar. Med Marknadsavbrott avses, att det under den sista timmen innan tidpunkten då Stängningsvärdet för Referensvärdepappret avses noteras och publiceras på en Börs inträffar eller det råder ett Handelsavbrott eller ett Börsavbrott avseende Referensvärdepappret, vilket enligt Kalkyleringsombudets bedömning är väsentligt, eller en Stängning i förtid. Med Handelsavbrott avses ett inställande av eller en inskränkning i handeln på en Börs som en följd av kursrörelser som överskrider de rörelseintervall eller -gränser Börsen tilllåter eller av annan orsak och som berör Referensvärdepappret eller options- och futurkontrakt relaterade till Referensvärdepappret. Med Börsavbrott avses en sådan händelse, frånsett Stängning i förtid, som enligt Kalkyleringsombudets bedömning förhindrar eller begränsar möjligheterna för aktörer på marknaderna i allmänhet att göra affärer i eller erhålla marknadspriser för Referensvärdepappret eller options- och futurkontrakt relaterade till Referensvärdepappret. Med Stängning i förtid avses att en Börs stänger före sin Planerade Stängningstid och inte har meddelat om denna stängning minst en timme före den faktiska avslutningstiden för den ordinarie handeln på ifrågavarande Börsdag och före den sista tidpunkten då uppdrag som skall verkställas vid tidpunkten då Stängningsvärdet för Referensvärdepappret avses noteras och publiceras kan inmatas i Börsens system. Ifall Startdagen eller en Värderingsdag för Referensvärdepappret är en Störd Börsdag, skall följande Planerade Börsdag som inte är en Störd Börsdag vara motsvarande Startdag eller Värderingsdag, såvida inte de åtta omedelbart följande Planerade Börsdagarna efter den ursprungliga Börsdagen är Störda Börsdagar, varvid denna åttonde Planerade Börsdag skall vara motsvarande Startdag eller Värderingsdag oberoende av att den är en Störd Börsdag, och Kalkyleringsombudet skall enligt sin egen prövning fastställa värdet för Referensvärdepappret, som skall tillämpas. Härvid skall Kalkyleringsombudet beakta senast offentliggjorda kurs och de kutymer som råder på marknaden. Justering av lånevillkoren vid ändring som berör Referensvärdepappret: Kalkyleringsombudet kan justera lånevillkoren om (a) Referensvärdepappret upplöses, eller är föremål för likvidation eller motsvarande process, (b) Referensvärdepapprets stadgar eller övriga på Referensvärdepappret tillämpliga villkor eller dess placeringspolitik enligt Kalkyleringsombudets uppfattning väsentligen ändras, (c) Referensvärdepappret eller det fondbolag som förvaltar Referensvärdepappret fusioneras, delas eller försätts i konkurs, (d) handeln i Referensvärdepappret enligt Kalkyleringsombudets uppfattning väsentligen har minskat eller Referensvärdepappret inte längre är föremål för handel på Börsen, Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 5(10)

6 (e) det förekommer brott mot lagstiftningen, myndighetsbestämmelser eller tillämpliga villkor gällande Referensvärdepappret eller det fondbolag som förvaltar Referensvärdepappret, eller (f) annan händelse med motsvarande inverkan inträffar, och händelsen enligt Kalkyleringsombudets uppfattning har en väsentlig inverkan på Referensvärdepapprets börskurs på en Startdag eller Värderingsdag. Kalkyleringsombudet har rätt att korrigera kursen för Referensvärdepappret, ersätta Referensvärdepappret med ett annat motsvarande värdepapper, ändra lånevillkoren eller återbetala Lånet i förtid. Även om Kalkyleringsombudet skulle misslyckas i att informera Lånets innehavare om ett ersättande värdepapper, är ersättningen giltig. Kalkyleringsombudet kan vara tvunget att vid ändring av lånevillkoren beakta de kostnader Emittenten har som följd av ändringar i skyddspositioner, vilka föranleds av att Referensvärdepappret ersätts. Ändringarna kan bl.a. innebära en förändring i formeln för Indexgottgörelsen. Vid återbetalning av Lånet skall Kalkyleringsombudet beräkna avkastningen så, att obligationsinnehavarnas och Emittentens rättigheter och skyldigheter förblir i möjligaste mån oförändrade. Då lånevillkoren ändras strävas det efter att tillämpa de principer som iakttas då villkor för icke-standardiserade derivatkontrakt ändras. Justering av lånevillkoren vid ändring som berör en underliggande aktie i Referensvärdepappret: Kalkyleringsombudet kan justera lånevillkoren om (a) börshandeln i en underliggande aktie i Referensvärdepappret enligt Kalkyleringsombudets uppfattning väsentligen har minskat eller den inte längre är föremål för börshandel, eller (b) ett företagsarrangemang (såsom till exempel en fusion, offentligt köpeanbud, företagsköp, aktieemission, aktiesplit, tvångsinlösning, delning, nationalisering, obestånd eller dividendbetalning) har genomförts i ett bolag som emitterat en underliggande aktie i Referensvärdepappret och företagsarrangemanget eller någon annan händelse med motsvarande inverkan inträffar, och händelsen enligt Kalkyleringsombudets uppfattning har en väsentlig inverkan på Referensvärdepapprets börskurs på en Startdag eller Värderingsdag. Kalkyleringsombudet har rätt att korrigera kursen för ifrågavarande aktie, ersätta ifrågavarande aktie med en annan aktie, ändra lånevillkoren eller återbetala Lånet i förtid. Även om Kalkyleringsombudet skulle misslyckas i att informera Lånets innehavare om en ersättande aktie, är ersättningen giltig. Vid återbetalning av Lånet skall Kalkyleringsombudet beräkna avkastningen så, att obligationsinnehavarnas och Emittentens rättigheter och skyldigheter förblir i möjligaste mån oförändrade. Då lånevillkoren ändras strävas det efter att tilllämpa de principer som iakttas då villkor för icke-standardiserade derivatkontrakt ändras. Med underliggande aktie avses Referensvärdepapprets direkt underliggande tillgång CAAP och indirekt underliggande tillgång, dvs. de aktier som CAAP är anknuten till. Information om CAAP hittas i punkt Information om Referensvärdepappret. Inverkan av ändring som berör Referensvärdepappret eller en underliggande aktie i Referensvärdepappret: Ifall Kalkyleringsombudet anser att åtgärderna beskrivna under punkterna Justering av lånevillkoren vid ändring som berör Referensindexet och Justering av lånevillkoren vid ändring som berör en underliggande aktie i Referensvärdepappret inte skulle ge ett skäligt resultat, har Kalkyleringsombudet rätt att i förtid beräkna Indexgottgörelsen och fastställa beloppet som ska återbetalas. Vid beräkningen strävas det efter att tillämpa de principer som iakttas för motsvarande icke-standardiserade derivatkontrakt. När Kalkyleringsombudet fastställt beloppet, skall Lånets innehavare informeras om beloppets storlek och till vilken räntesats Lånet i fortsättningen löper. Emittenten skall betala marknadsmässig ränta på beloppet. Lånet och räntan återbetalas på Återbetalningsdagen. Emittenten informerar om en justering av lånevillkoren på under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 6(10)

7 Ränteberäkningsgrund: Bankdagsantagande: Emittentens rätt till förtida återbetalning: Korrigering av Referensvärdepappret: Kalkyleringsombud: Fordringsägares rätt att kräva förtida återbetalning: Övriga villkor: Om Referensvärdepapprets slutvärde för Startdagen eller en Värderingsdag korrigeras efter att det har offentliggjorts och korrigeringen publiceras räknat från den ursprungliga publiceringsdagen senast inom den sedvanliga clearing- och avvecklingsperioden för handeln på Börsen, dock för den sista Värderingsdagen senast på den ifrågavarande Värderingsdagen, skall detta korrigerade värde användas då avkastningen på Lånet beräknas. Aktia Bank Abp. Alla i lånevillkoren beskrivna avgöranden och beräkningar utförs av Kalkyleringsombudet. Avgöranden och beräkningar gjorda av Kalkyleringsombudet är bindande utom i fall av ett uppenbart fel. Kalkyleringsombudet ansvarar inte för fel eller försummelse vid beräkningen eller spridningen av sådana uppgifter som hämtats från officiella källor och som används vid beräkningen av Belopp som återbetalas. Tillämpas inte. Följande. Nej (utom i sådana fall som avses i punkterna Justering av lånevillkoren vid ändring som berör Referensvärdepappret, Justering av lånevillkoren vid ändring som berör en underliggande aktie i Referensvärdepappret eller Förbehåll för myndighetsbestämmelse mm. Beloppet kan då över- eller understiga det nominella beloppet). Nej Förbehåll för emissionens genomförande: Emittenten har rätt att låta emissionen förfalla om det tecknade beloppet för Lånet inte uppgår till minst euro. Emittenten har även rätt att låta emissionen eller något av dess alternativ förfalla, ifall en sådan förändring har skett i de ekonomiska eller politiska omständigheterna, räntenivån, valutakurserna eller aktiekurserna eller andra omständigheter som inverkar på emissionen, som enligt Emittentens uppfattning väsentligen kunde störa eller försvåra förverkligandet av emissionen eller dess lönsamhet ur Emittentens synvinkel. Ifall Avkastningskoefficienten i alternativet Neutral skulle understiga 50 % och/eller i alternativet Extra skulle understiga 200 %, har Emittenten rätt att låta emissionen förfalla för ifrågavarande alternativs del. Information om att emissionen har förfallit finns tillgänglig på Emittentens huvudkontor senast två veckor efter teckningstidens slut. Ifall emissionen har förfallit sker återbetalning av teckningsbeloppet senast två veckor efter teckningstidens slut till det konto tecknaren angivit vid teckningen. På beloppet som tecknaren betalat erlägger Emittenten ingen ränta för tiden mellan teckningsdagen och återbetalningsdagen. Förbehåll för myndighetsbestämmelse mm: Ifall lagstiftning, myndighetsbeslut, domstolsavgörande eller motsvarande medför, att Indexgottgörelsen inte kan fullgöras eller att förutsättningarna för fullgörelse av den väsentligt förändras, eller förhindrar innehav av och/eller handel i derivatkontrakt som Emittenten använder för att skydda/finansiera uppfyllandet av sin skyldighet att erlägga Indexgottgörelsen, eller annan väsentlig förändring ur Emittentens synvinkel för fortsatt innehav av nämnda derivatkontrakt inträffar, har Kalkyleringsombudet rätt att avgöra hur lånevillkoren angående Indexgottgörelsen skall uppfyllas. Då lånevillkoren ändras strävas det efter att tillämpa de principer som iakttas då villkor för icke-standardiserade derivatkontrakt ändras. Ifall Lånet återbetalas i förtid, fastställer Emittenten beloppet som återbetalas i enlighet med god marknadssed. Beloppet kan över- eller understiga Lånets nominella belopp. Kalkyleringsagenten fastställer den eventuella Indexgottgörelsens storlek. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 7(10)

8 Emittenten har därtill rätt att återköpa skuldebrev på andrahandsmarknaden eller på annat sätt till ett pris som överenskommes separat mellan Emittenten och säljaren. De på detta sätt återköpta skuldebreven kan säljas vidare till marknaden eller makuleras. Börsnotering: Övrigt: Låneavkastning och lånets duration På det tecknade lånebeloppet betalas ingen ränta mellan teckningsdagen och emissionsdagen. Nej Emedan Lånets slutliga avkastning och duration är beroende av Referensvärdepapprets värdeutveckling kan de inte beräknas på förhand. Ifall ingen Indexgottgörelse utfaller och innehavaren har behållit obligationen till förfallodagen, är Lånets effektiva årliga avkastning cirka -0,28 % (Neutral) och cirka -2,94 % (Extra) på emissionsdagen, då teckningskursen är 100 % (Neutral) respektive 110 % (Extra) och med en teckningsavgift på 1 %. Lånets duration är härvid cirka 3,6 år. Den effektiva avkastningen och durationen har beräknats enligt nuvärdesprincipen som används allmänt på värdepappersmarknaden. Beräkningsformeln för durationen (Macauley duration) är följande: D A ( = T t= 1 NV ( kf t NV ( A) ) * t) Lånets ISIN-kod: Källskatt: 28 % där D A = Duration för tillgång A NV = Nuvärde kf t = Kassaflöde vid tidpunkt t t = Tid NV(A) = Nuvärde av tillgång A Neutral: FI Extra: FI Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 8(10)

9 Information om Referensvärdepappret ishares FTSE/Xinhua A50 China Index ETF är en fond som sedan är föremål för offentlig handel på Hongkongbörsen. Referensvärdepapprets mål är att placera sina medel i enlighet med FTSE/Xinhua A50 China Index (Indexet) och den strävar efter att dess resultat, efter avgifter och kostnader, möjligast mycket sammanfaller med utvecklingen på de offentligt noterade så kallade A-aktierna på den kinesiska marknaden som ingår i Indexet. Indexet är sammansatt av de 50 största företagen i Folkrepubliken Kina. Referensvärdepappret placerar inte direkt i nämnda A-aktier utan har innehav i sk. Chinese A-shares Access Products (CAAP). Med A-aktier kan lokala investerare och kvalificerade utländska institutionella investerare (QFII) idka handel. CAAP är ett värdepapper, som är anknuten till en A-aktie och är emitterade av en QFII. Risker förknippade med CAAP är bl.a. en emittentrisk och en risk att den kinesiska lagstiftningen om QFII ändras. Referensvärdepappret är noterat i Hongkongdollar (HKD) och förvaltas av BlackRock Asset Management North Asia Limited. ISIN-kod HK Referensvärdepapprets fondprospekt och ytterligare information: Referensvärdepapprets volatilitet är 28,98 %. Volatiliteten är ett medeltal på 20 dagars volatilitet uträknad på dagsavkastningarna under perioden Grafen visar simulerade investeringar i såväl Lånet som Indexet. Investeringarna har förfallit till återbetalning under perioden De simulerade dagliga investeringarna har gjorts tre och ett halvt år tidigare. Den genomsnittliga avkastningen i Indexet har varit 165,5 procent. För alternativ Neutral har den genomsnittliga avkastningen varit 17,2 procent och för alternativ Extra har den genomsnittliga avkastningen varit 47,0 procent. Överkurs för alternativ Extra och teckningsavgift är beaktade. Detta är en simulering av investeringens historiska värdeutveckling, den historiska värdeutvecklingen utgör ingen garanti för framtida utveckling. Indexets värdeutveckling är angiven med blått i grafen (enligt tillgänglig information fr.o.m ). Uppgifterna baserar sig på information från offentliga källor. Emittenten ansvarar inte för att de angivna uppgifterna om Indexet är fullständiga eller korrekta. Investeraren bör själv bekanta sig med uppgifterna om Indexet och Referensvärdepappret innan investeraren fattar sitt investeringsbeslut angående Lånet. Referensvärdepapprets och Indexets historiska utveckling är inte helt sammanfallande. Graf 1. Investeringens historiska utveckling 475 % Neutral Extra 425 % Avkastning: FTSE Xinhua A50 China Index FTSE Xinhua A50 China Index (Högra skalan) 375 % 325 % 275 % 225 % 175 % 125 % 75 % 25 % -25 % Uppgifter om emission av masskuldebrevslån Dessa uppgifter om emission av masskuldebrevslån presenteras vid emissionen av varje Lån. Beslut och befogenheter som emissionen av Lånet grundar sig på: Emissionens karaktär: Teckningsrätten: Emittentens ledningsgrupps utskott för risk- och kapitalhantering ALIC- COs beslut i enlighet med fullmakt utfärdad av styrelsen S.k. enskilt lån. Lånet erbjuds till allmänheten. Teckningsrätten har inte begränsats. Teckningstid: Lånetid: Överlåtelse av skuldebrev: Cirka 3,5 år, , förutsatt att Lånet inte återbetalas i förtid. Masskuldebreven noteras på tecknarnas värdeandelskonton efter teckningstidens utgång. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 9(10)

10 Teckningskurs: Alternativet Neutral: 100 % Alternativet Extra: 110 % Låneavkastning: Minimiteckning: Teckningsavgift: Teckningsförbindelser: Säkerhet: Uppskattning av kapital som inflyter till Emittenten och planerat användningsändamål: Struktureringskostnad: Lånespecifika risker: På Lånet betalas ingen årlig ränta. På Lånets nominella kapital betalas en eventuell avkastning i form av Indexgottgörelse euro 1,0 %, uppbärs vid teckningen. Nej Nej Högst euro. Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning. Till Lånet hänför sig en struktureringskostnad utöver marknadsräntenivån för en period motsvarande lånetiden och de kostnader Emittenten har för att säkra utbetalningen av Indexgottgörelsen. Struktureringskostnaden för Lånet baserar sig på ränte- och derivatprisnoteringarna på emissionsdagen. På avstämningsdagen var struktureringskostnaden cirka 0,9 % p.a., vilket motsvarar en totalkostnad på cirka 3,15 %. Struktureringskostnaden definieras separat för varje lån. Kostnadens storlek beror på bl.a. marknadsläget, till exempel förändringar i räntenivån och marknadsvolatiliteten. I struktureringskostnaden ingår alla Emittentens kostnader för Lånet, som till exempel kostnaderna för emission, licenser, material, marknadsföring, clearing och förvaring. Vid jämförelse av olika emittenters kostnader ska investeraren beakta marknadsparternas varierande förmåga att genomföra de ränte- och derivatplaceringar som ingår i strukturerade lån. Riskerna för detta värdepapper framgår ur riskfaktorbeskrivningen i Prospektet s.9-10, punkt 3. Till Lånet hänför sig bl.a. en emittentrisk (kreditrisk), dvs. risken för att Emittenten inte kan uppfylla sina åtaganden på Återbetalningsdagen, en avkastningsrisk i.o.m. att avkastningen är beroende av Referensvärdepapprets värdeutveckling och en likviditetsrisk, dvs. en risk för att Lånet inte kan säljas eller köpas vid en given tidpunkt, om det inte finns tillräckligt efterfrågan eller utbud på marknaden. Om Indexgottgörelsen t.ex. är noll (0), ger teckningsavgiften upphov till en negativ effektiv årlig avkastning. Kalkyleringsombudet kan även ändra lånevillkoren inom de ramar som fastställts i dem. Investeraren bör observera att de slutliga Avkastningskoefficienterna fastställs senare och att eventuella ränteförändringar samt andra förändringar på finansmarknaden kan påverka dem. Med anledning av att teckningskursen för alternativet Extra är 110 %, bör investeraren observera att återbetalningen inte är garanterad till den betalda överkursen. Investeraren bör observera att en överlåtelseförlust kan uppstå ifall Lånet säljs före Återbetalningsdagen. Helsingfors den AKTIA BANK ABP Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 10(10)

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro)

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro) AKTIA VALUTAOBLIGATION DOLLARVÄNDAREN - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia valutaobligation Dollarvändaren (Neutral FI4000006606 och Extra FI4000006614) har den 2 december 2009 fastställts

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Shipping Ränta (ISIN-kod: FI4000013586) har den 9 juni 2010 fastställts till

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta Private (ISIN-kod: FI4000018676) har

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 26.4.2005 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3340 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Lånespecifika villkor för Nordea Bank Finland Abp:s masskuldebrevsprogram Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Kina 1200 1000 800 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av ABN AMRO Bank N.V. Indikativt 125 procent deltagandegrad mot den kinesiska aktiemarknaden samt kursfallsskydd ned till minus 40 procent

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 31.03.2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1019. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1019. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1019 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-Program av den 22 april 2003, jämte nedan

Läs mer

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Express Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Snabbt bygge för snabba tåg Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Credit

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus

www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus 2 DANSKE BANK Intressant placering till begränsad risk Observera att en investering i Ränteobligation

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST MIST Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen 200 HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR* 160 120 80 Källa: Bloomberg. Period: 30 maj

Läs mer

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Berliner Dom, Berlin BRIC & Tyskland Placeringen ger exponering mot BRIC-länderna samt Tyskland och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

Aktieobligation Sverige Etik

Aktieobligation Sverige Etik Aktieobligation Sverige Etik - En treårig kapitalskyddad placering Marknadsföringsmaterial april 2009 - Strukturerade produkter, Sverige En etisk placering på den svenska aktiemarknaden Avkastningen styrs

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Sverige 140 120 100 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* 80 60 Indikativt 160 procent deltagandegrad 40 mot den svenska aktiemarknaden 20 med riskreducering på slutdagen 0 Källa: Bloomberg. Period:

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt Private (ISIN-kod: FI4000018668)

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Indexobligation Miljö Private (ISIN-kod: FI4000019682) har den 15 december 2010 fastställts till följande:

Läs mer

Kupongobligation Svenska Företag

Kupongobligation Svenska Företag Kupongobligation Svenska Företag En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 12 oktober 23 oktober, 2009 Likviddag 30 oktober, 2009 Marknadsföringsmaterial - oktober 2009 - Strukturerade produkter,

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048 låg risk Autocall 1-8 år Grundutbud Stockholms Stadshus, Stockholm. Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Danske Bank DDBO 2020 : GLOBALA AKTIER

Danske Bank DDBO 2020 : GLOBALA AKTIER Danske Bank DDBO 2020 : GLOBALA AKTIER Information om lånet: Lånets emittent : Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000064266 Globala Aktier Den globala ekonomiska tillväxten

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

HISTORISK UTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK UTVECKLING 10 ÅR* Brasilien 1600 1200 HISTORISK UTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av B.V. Exponering mot aktiemarknaden i Brasilien med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen 800 400 Källa: Bloomberg.

Läs mer

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Grundutbud Feskekôrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt

Läs mer

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV. 1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Månadsvisa observationer Grundutbud Commerzbank Tower, Frankfurt Europeiska Banker Placeringen ger exponering mot fyra europeiska

Läs mer

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Sektorvinnare har den 12 april 2011 fastställts till följande: - Deltagandegraderna

Läs mer

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2015-06-05 3,0 upp till

Läs mer

dec s i s ta t e c k n i n g s d a g

dec s i s ta t e c k n i n g s d a g Valuta 1 trygghet & tillväxt s i s ta t e c k n 17 dec i n g s d a g Löptid 3 år TRYGGHET (SHBO1165A) Teckningskurs 100% Indikativ uppräkningsfaktor 1,1 TILLVÄXT (SHBO1165B) Teckningskurs 105% Indikativ

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

HISTORISK KORGUTVECKLING*

HISTORISK KORGUTVECKLING* Sverige 250 200 HISTORISK KORGUTVECKLING* Emitteras av Goldman Sachs International, London, UK 150 Placering mot korg av 8 svenska storbolag med skydd av investerat belopp vid positiv korgutveckling 100

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABTOMX6F SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska om annat inte särskilt anges ha

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Eriksbergskranen, Göteborg Svensk Industri Placeringen ger exponering mot fyra svenska industribolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A.

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A. BILAGA 1 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ), org nr 556654-5835, ( Bolaget ). Det föreslås att årsstämman beslutar att Bolaget

Läs mer

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska bolag och ger möjlighet

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" dag som

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 år GRUND- UTBUD Genomsnitts beräkning vid observationer Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris 1204 Autocall Europa Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa Triumfbågen, Paris Europa Placeringen ger exponering mot fyra europeiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009 Medel risk Autocall 1-5 år Infrastruktur Capitolium, Washington DC Amerikansk Infrastruktur Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska infrastrukturbolag

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer