INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN"

Transkript

1 INGÅ KOMMUN INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN uppdaterad Granskning av Ingå inre skärgårds generalplan

2 1 (62) 1 INDETIFIKATIONSUPPGIFTER Kommun: Planens namn: Planläggare: Ingå kommun Inre skärgårdens generalplan Ingå kommun Planläggningschef Sten Öhman p Planen utarbetas av: Arkitekturum Ab Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA tel Anhängiggörande: PDB:n till påseende Behandling: Kommunstyrelsen (beslut om planläggningen) Tekniska nämnden (beslut om PDB:ns upphovsman) Tekniska nämnden (PDB:n till påseende) Tekniska nämnden (beslut om planens upphovsman) Kommunstyrelsen (dimensioneringsgrunder, strategiska planen) Fullmäktige (dimensioneringsgrunder, strategiska planen) Tekniska nämnden (generalplansutkastet till påseende)

3 2 (62) 2 SAMMANDRAG 2.1 Planeringsområde Planeringsområdet omfattar planområdet för den nuvarande generalplanen för inre skärgården i ingå kommun. Till området har även införlivats Vormö, som tidigare har hört till den sydöstra delgeneralplanen i Sjundeå. Inre skärgårdens generalplan överspänner området mellan fastlandet och yttre skärgården längs med hela kommunens bredd, omfattandes både fastland och skärgård. Kopparnäs område, som har en ny fastställd generalplan, har lämnats utanför planeringsområdet. Planområdets angränsning och placering. Grundkarta: Logica, Lantmätericentralen 2012.

4 3 (62) 2.2 Centrala mål för planeringen och planläggningens bakgrund Den ikraft varande generalplanen för inre skärgården, fastställd , har föråldrats och på vissa områden motsvarar den förverkligade markanvändingen inte längre planens innehåll. Samtidigt råder på planeringsområdet, som exempelvis i Barösund, vissa markanvändningsmässiga utvecklingsbehov. Därmed är planens uppdateringsbehov aktuellt. Ingå kommunstyrelse har beslutit påbörja uppdateringsarbetet av inre skärgårdens generalplan i enlighet med verksamhets- och ekonomiplanen för 2008 och gett till uppgift att sammanställa ett arbetsprogram över planeringsarbetet. Tekniska nämnden har beslutit att i första skedet låta uppgöra ett program för deltagande och bedömning och att man påbörjar inventerings- och informationsinsamlingsarbetet som är för planen behövligt. Programmet för deltagande och bedömning färdigställdes under hösten 2010 och i början av 2011 uppgjordes en s.k. 0-plan över området på vilken den gamla planens markanvändning sattes uppdaterad information om naturvärden och kulturlandskapet. Den egentliga utkastsfasen påbörjades i december 2011 och diskussioner med områdets markägare påbörjades under våren Planläggarens mottagning har för detta ändamål hållits i kommunens utrymmen i kommunhuset. Under våren och sommaren 2012 påbörjades även de behövliga inventeringarna av naturförhållandena, fornminnena och kulturlandskapet. De centrala målen för granskningen inre skärgårdens generalplan är: Uppdatera och förtydliga den nuvarande generalplanen för inre skärgården så att den enhetligt fungerar tillsammans med generalplanerna för fastlandet och yttre skärgården. Kartlägga eventuella markägarvisa ändringsbehov och utföra dem genom att följa likvärdighetsprincip. Följa den nuvarande planens dimensionering för strandzonerna. Uppgöra en plan som kan fungera som grund för beviljande av byggnadslov. Uppdatera föråldrad och bristfällig information angående områdets natur- och landskapsförhållanden och beakta detta i planläggningen. Utgångläget är även att den nuvarande markanvändningen i stora drag bevaras och att områdets markägare behandlas jämlikt. 2.3 Generalplanens innehåll I generalplaneutkastet visas den nuvarande markanvändingens utbredning och omfång, gjorda ändringar jämfört med nuläget och den gamla planen samt de områden, som är tilltänkta att delgeneral- eller detaljplaneras. Exempelvis

5 4 (62) områdets viktigaste och enda knutpunkt för service, Barösunds byområde, är avsett att utvecklas genom noggrannare planering. Den fasta bosättningen är betecknad enligt sin placering med A-beteckningar. Fritidsbosättningen är betecknad med olika RA-beteckningar och skogs- och jordbruksområdena med M-beteckningar. De med undantagslov till åretrunboende ändrade fritidsbosättningar och noggrannare stranddetaljplaner som finns på området har beaktats. I samband med eventuellt öppnande av planområdets dimensionering utfördes i början av planeringsarbetet provmätningar av strandzonerna på Själö och Skämmö (FCG Group) och på basen av dessa visade det sig att öppnandet av inre skärgårdens dimensionering verkade medföra en betydligt minskad byggnadsrätt jämfört med nuläget. På grund av detta beslöt kommunstyrelsen att inre skärgårdsområdet dimensionering inte öppnas i sin helhet. Beslutet var att strandzonernas dimensionering kopplas även i fortsättningen till den nuvarande planens dimensioneringsnormer och att byggnadsrätterna för fastmarksområde utanför strandområdena dimensioneras på samma sätt som för fastlandsområdena. Nya byggnadsplatser utöver den gamla planens dimensionering har därför inte bildats. Dimensioneringen av torrmarken berör på planområdet förekommande torrlandsmarkens M-områden som är belägna utanför fastlandets strandområde och på stora öar som har vägförbindelse. Den ursprungliga principen är att alla de på M-områdena i den nuvarande planen varande befintliga, redan bildade byggnadsplatser, samt de tilläggsplatser som dimensioneringen medför, skall märkas ut i plankartan. Denna princip uppdateras i samband med att den strategiska planen process fortskrider. I enskilda fall har dimensionering inom strandområde granskats och möjliga fel i förhållande till gamla planens dimensionering rättats till. Granskningarna utförs som enskilda kontroller i enlighet med markägarnas behov. Alla, enligt den gamla planens dimensionering förekommande, byggnadsplatser på strandområde har markerats ut i plankartan som antingen utnyttjade eller outnyttjade. I samband med granskningen av inre skärgården generalplan har det genomförts en del omplaceringar av nuvarande byggnadsplatser, lokala justeringar av områdesgränser och ändringar av användningsändamål så som ändrandet av en byggnadsplats från fritidsbosättning (RA) till fast boende (A) eller från A till AM (område för lantbruks- och fiskelägenheters driftcentra), det senare för att befrämja förutsättningar för näringsidkande och fast boende på öar, utan vägförbindelse. Ändringarna bottnar i markägarbehov och de ändringsbehov inventeringarna (närmast natur) har fört fram. Ändringarnas helhetsantal på planområdet är i planutkastet 45st och hur de är placerade framkommer ur bilaga 3 (karta 11 och förteckning 11.1). De lokala ändringarnas slutliga antal specificeras under planförslagsfasen. Områdena utanför strandzonerna på öar utan vägförbindelse har i den gamla planen inte innehållit byggandsplatser. Dessa områden har anvistas med egen beteckning, M-1, och innehåller inte glesbyggnadsrätt.

6 5 (62) Naturobjekten har anvisats enligt riksomfattande och regionala databaser samt enligt den i samband med planeringen uppgjorda naturinveteringen (Keiron Ab). Även den gamla planens naturobjekt och skyddsområden som bildats efter planen uppgjorts har beaktats. Planområdets rekreationsområden har i stort sett bevarats. Fornlämningar och skyddade landskaps- och byggnadsobjekt har anvisats enligt fornminnesregistret och de inventeringar som gjorts för utarbetandet av generalplanen (Mikroliitti Oy, ARK-sukellus, Stadion ARK). Utöver detta har i plankartan gjorts otaliga små uppdateringar av områdesavgränsningar och användningsändamål som baserar sig på den nuvarande genomförda markanvändningen. Uppgifterna om plankartans ändringar i förhållande till den tidigare planen specificeras under generalplanens förslagsfas. 2.4 Planeringens olika faser beslöt kommunstyrelsen om påbörjandet av granskningen av inre skärgårdens generalplan valde tekniska nämnden Arkitekturum Ab för utarbetandet av PDB:n hölls begynnelsefasens myndighetsöverläggning där myndigheterna gav sina kommentarer för planeringsarbetets fortsättning beslöt tekniska nämnden att lägga PDB:n till offentligt påseende. PDB:ns påseendetid valde tekniska nämnden Arkitekturum Ab för utarbetandet av generalplanen. Under vårvintern 2012 har diskussioner med markägare och fastighetsvisa granskningar inletts. Under våren 2012 behandlade och beslöt kommunen om generalplanens dimensioneringsprinciper i samband med den pågående strategiska generalplanen. Under våren och sommaren 2012 har områdets inventeringar påbörjats. I maj 2013 torde tekniska nämnden besluta om att lägga fram generalplaneutkastet till offentligt påseende

7 6 (62) 2.5 Generalplaneutkastets centrala konsekvenser En av planens centrala konsekvenser är dess rättsverkan. Generalplanen för Ingå inre skärgård är ämnad att ha rättsverkningar på hela planområdet. I planbestämmelserna omnämns att generalplanen kan användas för beviljande av byggandslov med stöd av MBL Markanvändningen inom inreskärgårdens generalplaneområde är redan förhållandevis långt förverkligad enligt den nuvarande planen och till exempel inom strandzonerna ryms just inte mera nya byggplatser. Detta visar också provdimensioneringarna uppgjorda av FCG (Finnish Consulting Group), öppnandet av inre skärgårdens dimensionering skulle snarare leda till en betydande minskning av byggrätterna jämfört med den nuvarande situationen. Generalplaneutkastet grundar sig därmed rätt långt på den nuvarande markanvändningens strukturer och dimensionering och konsekvenserna på miljön och landskapet jämfört med den nuvarande situationen är därmed tämligen små. I och med granskningen av planen upprätthålls områdets levnadsförhållanden, servicestruktur och förhållandena till serviceknutpunkterna utanför området och den fasta bosättningens förhållande till fritidsbosättningen förändras inte märkbart. Byggnadsplatsernas antal förändras heller inte i någon större grad. Utgångsläget har varit att de outnyttjade byggnadsplatsernas antal och placering i huvudsak följer den gamla planen. Vid värdefulla natur- och landskapsobjekt har outnyttjade byggnadsplatser flyttats i mån av möjlighet till andra lägen. Outnyttjade byggnadsplatser har dock inte borttagits helt och hållet. På markägares begäran har outnyttjade byggnadsplatser kunnat flyttas till andra lägen ifall förutsättningar funnits. Flyttningarna är dock lokala och genomförda inom samma markägoförhållande. I viss mån har nuvarande fritidsbosättningar ändrats på markägarnas begäran till åretruntboende ifall förutsättningar funnits. Områdets invånarantal stiger dock inte i betydande grad. Inom Barösunds byområde och i dess närområde skapas förutsättningar till ett effektiverande av den nuvarande markanvändningen så att de nuvarande serviceformerna kunde kvarstå förutsättningar för nya möjligtvis kunde bildas. Barösunds byområde anvisas i generalplanen som ett område på vilket det bör uppgöras en noggrannare delgeneralplan eller detaljplan. Utvecklandet av Barösunds område och dess servicenivå skulle påverka positivt på möjligheterna till näringsidkande och den fasta bosättningens förhållanden i den västra skärgården. Nuvarande trafik- och kommunaltekniska nätverk bibehålls som sådana. Inom området rör man sig i huvudsak med bil eller båt. De nuvarande kollektivtrafikförbindelserna bibehålls.

8 7 (62) Innehållsförteckning 1 Indetifikationsuppgifter Sammandrag Planeringsområde Centrala mål för planeringen och planläggningens bakgrund Generalplanens innehåll Planeringens olika faser Generalplaneutkastets centrala konsekvenser Planens syfte och mål Planeringsområde Allmänna målsättningar och principer för planeringen Planläggningssituationen och härledda mål ur denna Riksomfattande mål för områdesanvändning Landskapsplan Generalplaner Stranddetaljplaner Byggnadsordningen Bygginskränkningar och åtgärdsbegränsningar Övriga projekt Mål härledda ur främjandet av skärgårdens utveckling Dimensioneringens allmänna mål och principer Dimensionering gjord i samband med granskningen av planen Målsättningar verksamhetsvis Fast boende Fritidsboende Naturmiljö, landskap och skyddsobjekt Näringsidkande Rekreation Trafik, hamnar och tekniskt underhåll Vindkraft Utgångsanalys av förhållandena inom planområdet Allmän beskrivning av området Markägoförhållande Befolkning och arbetsplatser Samhällsstruktur och bosättning Näringsidkande och företagsverksamhet Naturmiljön Natura 2000 områden Naturskyddsområden PATRIK... 29

9 8 (62) Specialobjekt på basen av jordmån eller berggrund Grundvattenområde Störande faktorer i miljön Landskap Kulturlandskapet och värdefulla landskapsområden Den byggda miljön, byggandskultur och fornlämningar Service Samhällsteknik Vattenförsörjning och avloppsvattenhantering Avfallshantering Elförsörjning Områden med risk för havsöversvämning Trafik Vägnätverket Kollektivtrafik Farleder och båthamnar Beskrivning av generalplaneutkastet Fast bosättning Fritidsboende Naturmiljö och skyddsobjekt Fornminneslämningar och kulturlandskap Näringsidkande Rekreation Trafik, hamnar och tekniskt underhåll Dimensionering Generalplanens helhetsdimensionering Ändringar i plankartan i förhållande till tidigare planen Planbestämmelser, områdesreserveringar Planens konsekvenser De mest betydande förändringarna jämfört med den nuvarande planen Konsekvensbedömningen och dess relation till planläggningsarbetet målsättningar Förhållandet som uppställts i markanvändningsstrategin Förverkligandet av generalplanen Generalplanens rättsverkningar Förverkligande... 61

10 9 (62) Bilagor 1. Program för deltagande och bedömning 2. Kommunens byggnadsordning 3. Kartbilagor och tabeller 4. Generalplanekartan i A3-format. Övriga dokument, bakgrundsutredningar och källmaterial som berör planen Naturen och landskapet: Generalplanen för Ingå Inre Skärgård Naturinventering Luontotieto Keiron Oy Skyddsprogram på riksnivå Databasen OIVA för miljö- och geodata (www.ymparisto.fi/oiva) Nätverket Natura 2000 i Finland och skyddsbestämmelserna för naturtyperna som omfattas av nätverket. Historiska geografiska uppgifter från Nyland Maisemahistoriallinen selvitys, Anna Riionheimo 2009 Naturskyddsområden, Nylands Regionplaneförbunds publikation 31; Uudenmaan rannikon suojelualueet Naturinventering och fågelinventering (Naturinventering i Ingå, Kristoffer Bondestam&Thomas Bonn, Västra Nylands regionplansförbund 1993 och Inkoon linnustoselvitys 1993, Juha Laaksonen & Pekka Rusanen). Smultronställen för boende i Nyland och Östra Nyland. Förhandsutredning (Nylands förbund). Trafik och jordmån: Trafiksäkerhetsplan för Ingå och Sjundeå, Vägförvaltningen, Nylands distrikt, Trafiksäkerhetsutredning för skolorna i Nylands vägdistrikt, Vägförvaltningen 2004 Länsi-Uudenmaan tieliikenteen meluselvitys (utredning av bullernivån från trafiken i Västra Nyland) Vägverket, Nylands vägdistrikt Kulturmiljön, fornlämningar:

11 10 (62) Ingå kommun, utredning över den bebyggda kulturmiljön (Stadionark 2012) Fornlämningsinventering i Ingå inre skärgård (Mikroliitti Ab 2012) Inkoon sisäsaariston arkeologinen vedenalaisinventointi (ARK-sukellus 2012) Barösundin alueen merenpohjan kartoitus (ARK-sukellus 2012) Inkoon kulttuurimaisemaselvitys (Anniina Sarlos 2012) Perinteisten saaristokylien elementit Inkoon saaristossa. Aalto-universitetet, Landskapsarkitektur. ( Anni-Maija Fincke, 2011) Inkoon sisäsaariston kulttuurimaiseman ominaispiirteet, uhat ja mahdollisuudet Aalto-universitetet, Landskapsarkitektur. Kaisa Laine, Landskapshistorisk inventering i form av geodata. Inventeringen omfattar byarna från 1590-talet, byarna från 1780-talet, åkrar och ängar. Värdefulla kulturmiljöer på landskaps- och regionnivå. Museiverkets inventeringsblanketter över gamla byggnader. Klippområden av betydande natur- och landskapsvärde i Nyland, Jukka Husa och Jari Teeriaho 2004 (AY 350). Uudenmaan perinnemaisemat - Ängar hagmarker och skogsbeten i Nyland. Juha Pykälä och Thomas Bonn 2000 (AY178). De ryska befästningsverken I, Ingå , Hilding Haglund, Ingå 1999 Suomen merimuseon hylkyarkisto 1997, Museiverket. Fasta fornlämningar, inventering av planläggningsområdet, J. Laurén Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi, Härö Den bebyggda kulturmiljön. Byggda kulturhistoriska miljöer av riksintresse. Museiverket/miljöministeriet Naturinventering i Ingå, Kristoffer Bondestam & Thomas Bonn, Luonnon- ja maisemasuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudenmaanläänissä, Punkari, Raunio, Arvokkaat maisema-alueet, rapport av arbetsgruppet för landskapsområderna Skärgårdsbotanisk inventering i Ekenäs och Ingå. Thomas Bonn, 1992.

12 11 (62) Bjursin luonnon perusselvitys, Marja Koistinen, Risto Murto Inkoon rannikon ja saaristoalueen esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi 1984, Helena Edgren. Kulturlandskap i Barösund , Ympäristötoimisto Oy. Tutkimuksia Uudenmaan läänin uhanalaisista kasveista 1, Tammisaaren ja Inkoon saaristo, Murto Övriga utredningar: Ingå kommuns Utvecklingsplan för vattentjänsterna (Ramboll 2012) Selvitys mannermaa ja sisäsaariston alueiden mahdollisista suunnittelutarverajauksista, Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab 2011 Uudenmaan liiton teettämä tuulivoiman tuotantoon soveltuvien alueiden kartoitus: vaikutusten arviointi maakuntakaavoitusta varten (Uudenmaan Liitto 2003). Valtakunnallinen saaristopoliittinen toimenpideohjelma (Työ- ja Elinkeinoministeriö 2012).

13 12 (62) Granskning av Ingå inre skärgårds generalplan 3 PLANENS SYFTE OCH MÅL 3.1 Planeringsområde Planeringsområdet omfattar planområdet för den nuvarande generalplanen för inre skärgården i Ingå kommun och till vilken även Vormö har införlivats. Inre skärgårdens generalplan överspänner området mellan fastlandet och yttre skärgården längs med hela kommunens bredd, omfattandes både fastland och skärgård. Kopparnäs område, som har en ny fastställd generalplan, har lämnats utanför planeringsområdet. Grannkommunerna är Raseborg i väst och Sjundeå i öst. I norr angränsar området till Ingå kommuns fastlandsgeneralplan och i söder till yttreskärgårdens generalplaneområde. De viktigaste knutpunkterna för service, som påverkar området, ligger utanför själva planområdet. Dessa är Kyrkobyns kommunscenter och Degerby. De närmaste städerna är Karis och Lojo. Den viktigaste och enda knutpunkten för service inom planområdet är Barösunds byområde. Planeringsområdets storlek är ca 190 km². Av detta är markområde ca 76 km² (fastland ca 30 km² och öar ca 46 km²). Öarnas och kobbarnas antal är totalt ca 250 st (över 0,2 ha). 3.2 Allmänna målsättningar och principer för planeringen Syftet med inre skärgårdens generalplan är att i stora drag styra samhällsstrukturen och markanvändningen. Generalplanen fungerar som grund vid uppgörandet och ändring av stranddetaljplaner(mbl 35 och 42 ), Målsättningen är att uppgöra en rättskraftig generalplan som enligt MBL 72 kan användas som grund för beviljandet av bygglov på strandområdena. Arbetets primära mål är att uppdatera och granska den nuvarande planen så att den enhetligt fungerar med yttre skärgårdens och fastandets generalplaner. Som grund står den gamla planens olika markanvändningar med sina principer och dimensioneringar. Målsättningen är därtill att kartlägga möjliga utvecklingsbehov och avgöra deras konskevenser samt uppdatera tidigare uppgjorda inventeringar som gjorts på området och vid behov uppgöra nya. Planeringens allmänna målsättningar: Vid upprättande av generalplan skall följas vad som finns stadgat i markanvändnings- och bygglagen, naturvårdslagen samt övriga lagar som styr planeringen. Bestämmelserna i den fastställda landskapsplanen skall beaktas.

14 13 (62) Principen om hållbart utnyttjande av naturresurserna skall ligga som grund för planeringen. De i vatten- och skogslagstiftningen skyddade naturtyperna skall beaktas. De olika inventeringar, bl.a. natur- och kulturlandskapsinventeringar, arkeologisk inventering, inventeringar angående byggnadsbeståndet samt de statliga skyddsprogrammen skall utgöra grund för planeringen. Markägarnas önskemål och behov bör beaktas. Generalplanens rättsverkningar skall vara sådana att den enligt MBL 72 kan användas som grund för beviljande av byggnadslov. I planeringsarbetet följs även målsättningarna som är uppställda i fullmäktiges markanvändningsstrategi från De väsentliga med tanke på inre skärgårdens generalplaneområde är: Det betonas att nya invånare och arbetsplatser ska placeras inom eller i anslutning till nuvarande samhällsstruktur (centrum och byarna). Detta tryggar vitaliteten i de nuvarande samhällena och skapar förutsättningar för en behärskad utveckling av dem. På detta sätt förstärkta samhällen erbjuder ramar för val av varierande livsstilar och för olika åldersgrupper. Beredskap skapas för framtida detaljplanering i tillväxtriktningarna och bl.a. för eventuella reserveringar för nya stationer i näromgivningen. Obyggda områden struktureras enligt sin betydelse å ena sidan med tanke på jord- och skogsbruk och å andra sidan med tanke på natur- och landskapsvärden och detta beaktas vid planläggningen och tillståndsprövningen. Den befintliga kommunaltekniska infrastrukturen utnyttjas så långt som möjligt med beaktande av dess kapacitet. Siktet är inställt på att minska servicetransporterna antingen genom att utveckla den lokala servicen i byarna eller genom att koncentrera nybyggnationen i närheten av den service som bevaras enligt principen till fots till skolan. Glesbyggandets omfattning och placering hålls behärskad. Det dyraste är att låta glesbyggnationen oplanerat växa ut till bosättningsområden som kommer att förutsätta kommunalteknik och kommunal service. När invånarantalet ökar ger det upphov till i förväg oplanerade behov av investeringar och tjänster utanför de detaljplanerade områdena. Nybyggnationen placeras i tillräckligt täta och stora tätorter eller detaljplanerade områden för att en koncentrerad värmeproduktion med förnybara energikällor (t.ex. flis) ska vara lönsam. Energieffektivitet och lokal energiproduktion främjas vid nybyggnation samt renovering och ombyggnad i tätorterna och glesbygden.

15 14 (62) Processer inom jordbruket tas tillvara i den lokala energiproduktionen (t.ex. biogas, flis, värmepumpar, små vindkraftverk). Verksamhetsförutsättningarna för lätt- och kollektivtrafik främjas. Förutsatt att samhällsstrukturen tillåter undviks placering av byggnation i skogsområden, då dessa fungerar som kolsvalg. Huvudsakliga målsättningar för inre skärgårdens planläggning är: Stöda och utveckla skärgårdens traditionella näringar (fiske, jord- och skogsbruk, gårdsturism m.m.) samt skapa förutsättningar för nya näringsformer som inte är skadliga för miljön. Förbättra den fasta bosättningens förhållanden och definiera dess byggnadsplatsvisa dimensionering så att den är enhetlig med fastlandets och yttreskärgårdens generalplaner. Definiera den nuvarande glesbyggnadsrätten inom jord- och skogbruksområdena (M) i den nuvarande planen så att den är enhetlig med fastlandets och yttreskärgårdens generalplaner. Definiera fritidsbosättningens (RA) byggnadsplatsvisa dimensionering så att den är enhetlig med fastlandets och yttreskärgårdens generalplaner. Stöda skärgårdens särprägel och traditioner, trygga tillgången till service och arbetsplatser samt beakta turismens behov i skärgården. Befrämja utvecklingen av Barösunds byområde vad gäller servicen, möjligheterna till näringsidkande och den fasta bosättningen. Befrämja förverkligandet av olika skyddsprogram och skyddande av natur- och kulturområden. Beakta skärgårdens biologiska särprägel och bevara den biologiska mångfalden. Bemöta markägare likvärdigt samt beakta deras behov i mån av möjlighet och enligt jämbördesprincip. Förenkla handläggningen av byggnadslov och byggnadsprojekt genom att definiera dimensioneringen så att byggande kan i huvudsak skötas enligt generalplanen utan stranddetaljplanering. Stöda och utveckla fritidsbosättningen beaktande de övriga målsättningarna.

16 15 (62) 3.3 Planläggningssituationen och härledda mål ur denna Riksomfattande mål för områdesanvändning Som utgångspunkter fungerar de riksomfattande mål för områdesanvändning (VAT) som avses i 24 MBL av vilka i synnerhet följande punkter styr denna generalplan: En fungerande områdesstruktur: Utvecklingen av områdesstrukturen och områdesanvändningen baserar sig främst på faktorer som gäller områdenas egna styrkor och läge. Genom områdesanvändningen främjas samspelet mellan stad och landsbygd samt utvecklingen av bynätet. En sammanhållen samhällsstruktur och kvalitet i livsmiljön: Genom områdesanvändningen främjas den ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella hållbarheten i samhällena och livsmiljöerna. I planering på landskapsnivå och i generalplanering ska en sammanhållnare (tätare) samhällsstruktur främjas och åtgärder som leder till en tätare samhällsstruktur framföras. Kultur- och naturarv, rekreationsbruk och naturvärden: Bevarandet av det nationella kultur- och byggnadsarvet samt variationerna i dessas lokala särprägel främjas genom områdesanvändningen. Fungerande kontaktnät och energiförsörjning: Trafiksystemen planeras och utvecklas som helheter som omfattar olika trafikformer och betjänar både befolkningen och verksamhetsförutsättningarna för näringslivet. I områdesanvändningen tryggas behoven av energiförsörjning på riksnivå och främjas möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor. Specialfrågor i Helsingforsregionen: I Helsingforsregionen främjas kollektivtrafiken, i synnerhet den spårbundna trafiken och en sammanhållen samhällsstruktur. Ett tillräckligt utbud på tomtmark bör tryggas i områdesanvändningen för att säkerställa en tillräckligt stor bostadsproduktion. Områdeshelheter som bildar särskilda natur- och kulturmiljöer: Med områdesanvändningen främjas bevarandet av områdeshelheter i kustområdet vilka är särskilt betydelsefulla med tanke på natur- och kulturvärden.

17 16 (62) Bevarandet av särpräglade by- och kulturmiljöer som anpassats till naturförhållandena stöds. Landskapsplan Landskapsplanen för Nyland är i kraft på planläggningsområdet. Planen fastställdes av miljöministeriet Landskapsfullmäktige godkände 20 mars 2013 etapplandskapsplanen 2 för Nyland. I beskrivningens kartbilagor 1 och 2 syns ändringarna jämfört med den ikraft varande landskapsplanen. Centrala beteckningar för ändringar är: områden för centrumfunktioner (brunt) och områden som ska förtätas (rutraster) uppdatering av kulturlandskapsområden av riksintresse (RKY 2009) (grönt). behov av havskabelanslutning och försvarsmaktens bullerområde på havsområdet kring Mäkiluoto. Generalplaner Generalplaner med rättsverkningar gäller för Ingå kommun i sin helhet. Kommunernas område är indelat i fyra generalplaner: generalplan för fastlandet (Sten Öhman 2000), delgeneralplan för inre skärgården (Suunnittelukeskus 1987), Delgeneralplan för yttre skärgården (Pöyry 2000) och delgeneralplan för Kopparnäs campingområde (Suunnittelukeskus 2004). Ytterligare har en generalplaneändring gjorts för Ingarskilaområdet för byggande av en golfplan (Sten Öhman 2008). Samtidigt med granskningen av inre skärgårdens generalplan är under arbete en strategisk generalplan för hela kommunen (Finnish Consulting Group). Denna har som planutkast varit offentligt till påseende Meningen är att skärgårdens generalplaner som sådana införlivas i den strategiska planen när den fastställs. Stranddetaljplaner De stranddetaljplaner på som finns på planeringsområdet beaktas vid uppgörandet av generalplanen. Stranddetaljplanerna är beskrivna i bilaga 3 (karta 3 och förteckning 3.1). Byggnadsordningen Kommunens byggnadsordning är godkänd i kommunen Utanför detaljplanerade områden följs generalplanens planbestämmelser och kommunens byggnadsordning (byggplatsernas storlek och dimensionering m.m.).

18 17 (62) Byggförbud och åtgärdsbegränsningar Övriga projekt Inga områden har belagts med bygginskränkningar inför utarbetandet av den inre skärgårdens generalplan. Övriga projekt som påverkar inre skärgårdens planläggning är följande strategier i Ingå: Energi- och klimatprogrammet Näringslivpolitiska programmet Markpolitiska programmet Mål härledda ur främjandet av skärgårdens utveckling I enlighet med skärgårdslagens 2 bör man med åtgärder av stat och kommun sträva efter att bevara den fasta bosättningen i skärgården genom att för befolkningen skapa tillräckliga möjligheter till utkomst, samfärdsel och basservice samt efter att skydda skärgårdens landskapsbild och natur för miljöskador. I planer som avses i markanvändnings- och bygglagen samt i motsvarande planer som rör skärgården och till denna hörande vattenområden bör särskilt beaktas de mål som anges i 2. Målsättningen för granskningen av inre skärgårdens generalplan är att trygga den fasta bosättningen samt skapa möjligeter så områdets näringar kan utvecklas och att nya kan bildas. I planeringsområdets östra del är skärgårdszonen förhållandevis smal och den fasta bosättningen som där finns är närmast belägen inom fastlandets strandområde eller bakom den, anknuten till befintliga vägar. Den östra delens bosättning grundar sig inte i stor utsträckning på skärgårdsmässigt lokalt näringsidkande. De nämnvärda knutpunkterna för service är Kyrkobyn och Degerby, som ligger utanför planområdet. I generalplaneområdets västra del är den egentliga skärgårdens zon betydligt större och djupare jämfört med den östra. Där är även den gamla bosättningens andel på öar större. Vägförbindelsen till Barölandet och via färja över till Orslandet möjliggör fastboende och upprätthållandet av service rätt långt ut i skärgårdszonen. Barösund är det västra områdets knutpunkt för lokal och kommunal service, vars utbud under senare år tyvärr har minskat. Utvecklandet av Barösunds byområde skulle på ett positivt sätt påverka den västra delen av inre skärgården och även förhållandena i den yttre. Samtidigt skulle det vara i enlighet med kommunens markanvändningsstrategi. På Bergvallas område äger kommunen mark, omkring finns befintlig fast bosättning och på byns centrum en del service. Boendet kunde ökas samtidigt som Barösunds privata andelslag kunde utvidgas. Detta skulle föra med sig förutsättningar för nya serviceformer. Utvecklandet av Barösunds byområde kräver dock en noggrannare planering på delgeneral- eller detaljplanenivå. Utökandet av den fasta bosättningen på andra håll i inre skärgården och till exempel på öar utan vägförbindelse är i sin tur inte ekonomiskt hållbart ur kommunens synvinkel. Organiserandet av förbindelser och vattenhushållningen

19 18 (62) skulle bli dyr och konsekvenserna för miljön och landskapet skulle vara större än den nuvarande semesterbosättningen p.g.a. större byggnadsrätt per varje byggnadsplats. I samband med granskningen av inre skärgårdens generalplan ändras eller borttas dock inte på öar utan vägförbindelser nuvarande eller i den gamla planen betecknade byggplatserna för fast bosättning. Förutsättningarna för idkandet av näringar undersöks i samband med granskningen av planen och förutsättningarna för att stärka de nuvarande, näringarna, skapa möjligheter för nya och i mån av möjlighet bilda nya driftcentra för jord- och fiskelägenheter med binäringar och fast bosättning är en av planarbetets målsättningar. Dessa kan vara belägna på öar utan vägförbindelse. 3.5 Dimensioneringens allmänna mål och principer I den gällande generalplanen för inre skärgården från år 1989 har strandområdena dimensionerats men holmarnas inre delar eller de områden på fastlandet som blir utanför strandområdet har inte dimensionerats alls. Detta har gett upphov till oklarheter vid behandlingen av ansökningar om bygglov utanför strandområde. Vid uppgörandet av planen från år 1989 har lämpliga dimensioneringsnormer för Ingås skärgård ansetts vara fritidbosättningarnas antal per strandkilometer, markyta hektarsvis per fritidsbostad och den obyggda andelen av den totala strandlinjen angiven i procent. Byggrätten har uträknats och tolkats lägenhetsvis så, att grannlägenhetens byggrätt inte har inverkat minskande av byggrätten på ifråga varande lägenhet. I dimensioneringen har sålunda inte tillämpats stomlägenhetsgranskning. Bygglov som beviljats för icke utbrutna fritidsbostadstomter, lägenhet eller icke utbruten byggplats samt undantagslov för fritidsbostäder har betraktats som använd byggrätt för lägenheten. Enligt dimensioneringsgrunderna har i regel minst % av strandlinjen lämnats obebyggd. Till obyggd strandlinje har räknats över 250 meter långa strandområden som inte hör till byggplatserna. För naturskyddsområden och fredade områden har en teoretisk byggrätt uträknats och adderats till lägenhetens byggrätt. Byggplatser har inte anvisats på de ovan nämnda områdena utan eventuella byggplatser har anvisats på andra strandområden som hör till lägenheten. De begränsningar som ingår i den ikraft varande regionplanen har beaktats vid dimensioneringen och placeringen av fritidsbostäderna. Vid dimensioneringsgranskningen för planen från år 1989 har strandzonens bredd varit 300 m på fastlandsområdet. Någon modifiering av strandlinje har inte gjorts, utan strandlinjen har räknats ut som s.k. kartstrandlinje. Vid dimensioneringsgranskningen har byggrätten för 1-3 ha stora holmar anvisats utgående från arealen, för ha stora holmar utgående från strandlinjen och arealen samt för holmar över 100 ha antingen utgående från strandlinjen eller arealen, beroende på vilket sätt som ger större byggrätt. Fastigheter på fastlandet som gränsar till stranden har dimensionerats utgående från strandlinjen men utgående från fastighetens areal om den inte den inte har

20 19 (62) någon strandlinje. Byggrätt som dimensionerats utgående från strandlinjen har kunnat anvisas i inlandsområde multiplicerad med 1,5 om byggplatsernas avstånd från stranden har varit minst 100 m. Dimensionering gjord i samband med granskningen av planen Dimensioneringen i generalplanen för inre skärgården undersöktes med hjälp av två försöksdimensioneringar (FCG-Group), som del av dimensioneringsarbetet som gjordes för strategiska generalplanen. Den ena gjordes för Själö- och den andra för Skämmö. Som tvärsnittstidpunkter för dimensioneringsgranskningen användes mars Den tidigare tvärsnittstidpunkten är det datum då byggnadslagen trädde i kraft. En fastighet som har registrerats före tolkas vara en s.k. stomlägenhet. De fastigheter som har utbrutits före den senare tidpunkten betraktas i dimensioneringen som använda byggrätter på stomlägenheten. I försöksdimensioneringen användes sex byggplatser per kilometer modifierad strandlinje som norm. I själva verket vore talet sannolikt stramare på en del av de granskade strandområdena. Strandlinjen modifierades enligt Södra Savolaxmodellen som används allmänt vid strandgeneralplanering. Modifieringen påverkar den verkliga strandlinjens längd så som bilden visar. Modifieringskoefficienterna är beroende av strandlinjens form, stranden mittemot och t.ex. närheten till en holme samt storleken på uddar och vikar. Utgående från försöksdimensioneringen såg det ut som om en dimensionering av inre skärgården skulle medföra en betydligt minskad byggnadsrätt jämfört med nuläget. Rekommendationen var därför att dimensionering av skärgårdsområdet som helhet inte skulle tillämpas, utan eventuella justeringar görs efter behov med hjälp av separata granskningar. Därmed beslöt kommunstyrelsen att skärgårdsområdets dimensionering inte öppnas i sin helhet. På generalplaneområdet för inre skärgården utförs eventuella granskningar av dimensioneringen inom strandområdena enligt markägarnas behov och byggrätterna för torrmarksområde utanför strandområdena dimensioneras på samma sätt som för fastlandsområdena. Sammanfattningsvis är dimensioneringens allmänna utgångspunkter följande: På fastlandets strandzoner och på öar följs dimensioneringsprinciperna från planen 1989 och på fastlandets torrmarksområde, och på stora öar med vägförbindelse, följs utanför strandzonen dimensioneringen som uppgörs för fastlandet i samband med den strategiska generalplanen. Markera byggnadsplatserna på plankartan. Som använd byggnadsplats räknas uppförda fritidsbostäder och bostäder samt gällande byggnadslov och undantagslov. Byggnadsrätten räknas enligt rådande situation och givna dimensioneringsprinciper och anges i form av antal byggnadsplatser.

Program för deltagande och bedömning 149-P19411

Program för deltagande och bedömning 149-P19411 FCG Finnish Consulting Group Oy Ingå kommun I detta program för deltagande och bedömning (MBL 63 ) presenteras bl.a. planläggningsprojektets läge och syften samt på vilket sätt områdets intressenter kan

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH INGÅ KOMMUN Solvik, Kälkö Ändring av yttreskärgårdens generalplan PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING I detta program för deltagande och bedömning (MBL 63 ja 64 ) presenteras bl.a. planläggningsprojektets

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde Pöyry Finland Oy Väinönkatu 1 B FI-40100 Jyväskylä Finland Hemort Vanda, Finland FO-nummer 0625905-6 DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV Planförslag 15.2.2013 Sida 1 (7) Sammandrag av planbeskrivningen

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR

MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Kemiö/Kimito, 5.8.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LÄGE

Läs mer

BORGÅ STAD 1 (6) Stadsplaneringen Delgeneralplanen för Onas skärgård. Mål 28.2.2008

BORGÅ STAD 1 (6) Stadsplaneringen Delgeneralplanen för Onas skärgård. Mål 28.2.2008 BORGÅ STAD 1 (6) 1 MÅL 1.1 Definition av planeringsuppdraget och syftet med delgeneralplanen Enligt markanvändnings- och bygglagen skall kommunen se till att en generalplan utarbetas och hålls aktuell

Läs mer

Den nyttjade byggrätten minskas från stamfastighetens byggrätt.

Den nyttjade byggrätten minskas från stamfastighetens byggrätt. BORGÅ STAD 1 (9) 1 DIMENSIONERINGSGRUNDER 28.2.2008 1.1 Allmänt I samband med strandplanering avses med dimensionering definition av strandbyggandets omfattning och placering. Syftet med dimensioneringsgrunderna

Läs mer

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4 Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans 599-417-4-10) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994172016Y4 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2015 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

STRATEGISK GENERALPLAN FÖR INGÅ KOMMUN. Program för deltagande och bedömning

STRATEGISK GENERALPLAN FÖR INGÅ KOMMUN. Program för deltagande och bedömning FCG Finnish Consulting Group Oy Ingå kommun STRATEGISK GENERALPLAN FÖR INGÅ KOMMUN Program för deltagande och bedömning 149-P16317 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Närpes stad

NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Närpes stad Mottagare Närpes stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 16.9.2016 NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Frågor och svar om Svinö holme

Frågor och svar om Svinö holme Stadsarkitektkansliet 1/5 23.06.2015 Frågor och svar om Svinö holme På stadsfullmäktiges uppdrag har stadsarkitektkansliet tagit fram tre alternativa skisser gällande markanvändning för Svinö holme. En

Läs mer

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER Byområde I området får uppföras byggnader för fast bosättning, lantbruks- och fiskefastigheters

Läs mer

Kommunaltekniken Har man i planebestämmelserna tagit ställning till huruvidatomtägaren får bygga egen brygga och hurudan brygga.

Kommunaltekniken Har man i planebestämmelserna tagit ställning till huruvidatomtägaren får bygga egen brygga och hurudan brygga. 1 (6) TRÄNUHOLMEN STRANDDETALJPLAN Genmäle till utlåtanden och anmärkningar 24.04.2016 Henrik Wickström, Oy Wixplan Ab, planförfattare UTLÅTANDEN 1 Hangö stad, tekniska nämnden Vatten- och avloppsverket

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

PARGAS STAD, UTÖ DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (Markanvändnings- och bygglag 63 )

PARGAS STAD, UTÖ DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (Markanvändnings- och bygglag 63 ) PARGAS STAD, UTÖ DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (Markanvändnings- och bygglag 63 ) 18.6.2007, 18.2.2008, 19.4.2008, 22.10.2008, 6.4.2011, 17.6.2015 1. INLEDNING Programmet för deltagande

Läs mer

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare

Läs mer

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2014 HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde och -situation

Läs mer

Varför förtäta byarna? Varför inte? Byutveckling i Sibbo Seminariet den

Varför förtäta byarna? Varför inte? Byutveckling i Sibbo Seminariet den Varför förtäta byarna? Varför inte? Byutveckling i Sibbo Seminariet den 16.12.13 Sibbos byar och storskiftet Före storskiftet Efter storksiftet = idag I byarna finns sammanhållning Väglag sköter vägarna

Läs mer

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING NÄRPES STAD PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING AV FRITIDSBOENDE TILL FAST BOENDE INLEDNING Via en motion i stadsfullmäktige om havsnära boende har det aktualiserats att fastställa principer för förändring av fritidsboende

Läs mer

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING 24.1.2011 Pertti Hartikainen Packmästargatan 3, 00520 HELSINGFORS tel. (09) 148 1943, 0400 425 390 e-post: phartikainen@kolumbus.fi Tekniska

Läs mer

Delgeneralplaneändring för Kalax vindkraftpark

Delgeneralplaneändring för Kalax vindkraftpark FORTUM Delgeneralplaneändring för Kalax vindkraftpark Stadsstyrelsen 7.11.2017 Rev. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Program för deltagande och bedömning I (I) Salomaa Kristina Innehållsförteckning 1 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING

OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING ANVISNING Den här anvisningen gäller ansökan om bygglov på områden i behov av planering. OMRÅDEN BEHOV AV PLANERING Med ett område i behov av planering avses ett område där

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? HANGÖ STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE Vad är ett program för deltagande och bedömning? I början av projektet upprättas en plan över hur projektet framskrider; planen kallas program för

Läs mer

Delgeneralplaneändring för Pjelax-Böle vindkraftpark

Delgeneralplaneändring för Pjelax-Böle vindkraftpark FORTUM Delgeneralplaneändring för Pjelax-Böle vindkraftpark Stadsstyrelsen 7.11.2017 rev. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Program för deltagande och bedömning I (I) Salomaa Kristina Innehållsförteckning

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN 1-2 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Läs mer

HELSINGFORS- REGIONEN 2050

HELSINGFORS- REGIONEN 2050 HELSINGFORS- REGIONEN 2050 Strategiska riktlinjer för markanvändning, boende och trafik Helsingforsregionens VISION Helsingforsregionen är ett centrum i världsklass för affärsrörelse och innovationer.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi Miljönämnden 330 12.12.2012 Miljönämnden 73 19.03.2013 Miljönämnden 155 15.10.2014 Stadsstyrelsen 250 24.11.2014 Stadsfullmäktige 105 09.12.2014 105 till delgeneralplan för Ålön Miljönämnden 12.12.2012

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 30, DELAR AV KVARTEREN 4, 19 OCH 20, TORSBY, PERNÅ

ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 30, DELAR AV KVARTEREN 4, 19 OCH 20, TORSBY, PERNÅ L O V I S A 24.9.2013 ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 30, DELAR AV KVARTEREN 4, 19 OCH 20, TORSBY, PERNÅ PLANBESKRIVNING 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Område: TORSBY,

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

GRANSKNING AV INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN

GRANSKNING AV INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN INGÅ KOMMUN GRANSKNING AV INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN 12.12.2016 Granskning av Ingå inre skärgårds generalplan Planförslagets beskrivning 1 (99) 1 INDETIFIKATIONSUPPGIFTER Kommun: Planens namn: Planläggare:

Läs mer

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden 1 Detaljplan 429 BESKRIVNING AV DETALJPLAN 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter HAIKO, LASARETTET Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

Hemhamnen kvalitativt boende i skärgården

Hemhamnen kvalitativt boende i skärgården Hemhamnen kvalitativt boende i skärgården Yrjö Sahlstedt arkitekt SAFA Ordf. Miljönämnden, Hangö 2009 - Stadsarkitekt, planläggare, Ekenäs 2000 2008 Biträdande stadsarkitekt, Åbo 1996-2000 Stadsarkitekt,

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

Delgeneralplan för Molpe by

Delgeneralplan för Molpe by SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KORSNÄS KOMMUN Delgeneralplan för Molpe by FCG DESIGN OCH PLANERING AB P5309-P13705 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KONTAKTUPPGIFTER... 1 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 2 1.1 Identifikationsuppgifter...

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Nabbskata detaljplan Utkast till påseende 9.6. 10.7.2016 KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Följande åsikter och utlåtanden framfördes under tiden för påseende till detaljplaneutkastet:

Läs mer

23.3.2010. Hangö stad. Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB)

23.3.2010. Hangö stad. Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB) 23.3.2010 Hangö stad Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB) Innehåll 1 UTGÅNGSPUNKTER SOM MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN STÄLLER FÖR DETALJPLANLÄGGNINGEN

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING 2 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Detaljplan och detaljplaneändring av stadsdel

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA-CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA

ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA-CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings och arkitektbyrån ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA-CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA ÄNDRINGEN AV DETALJPLANEN BERÖR FASTIGHETEN 434-444-1-325 PÅ LV- OMRÅDET

Läs mer

180 Smedsby, Råst Del av kvarter 721

180 Smedsby, Råst Del av kvarter 721 180 Smedsby, Råst Del av kvarter 721 Ändring av detaljplan i del av kvarter 721 på Råst-området. Planläggningsavdelningen utkast 17.8.2015 förslag 16.10.2015 Detaljplanen godkänd av kommunfullmäktige xx.xx.xxxx

Läs mer

BESKRIVNING AV GENERALPANEÄNDRINGEN

BESKRIVNING AV GENERALPANEÄNDRINGEN INGÅ KOMMUN SOLVIK, Kälkö Ändring av yttre skärgårdens generalplan PLANUTKAST BESKRIVNING AV GENERALPANEÄNDRINGEN 1/15 1 Bas och identifikationsuppgifter Kommun: Planläggare: Ingå kommun Arkitekt SAFA

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 12.9.2016 TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013 Mål för delgeneralplanearbetet Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka utarbetas i huvudsak

Läs mer

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011 Godkänt av kommunfullmäktige 31.1.2011 5 Dnr: 99/10.00.00/2011 Markpolitiskt program - Kommunfullmäktige 31.1.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. JOHDANTO 3-2. MARKANSKAFFNING 4 Kommunens markinnehav 4 Principer

Läs mer

Kyrkslätts kommun KYRKOGÅRDSÖN, ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN Plan för deltagande och bedömning

Kyrkslätts kommun KYRKOGÅRDSÖN, ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN Plan för deltagande och bedömning Kyrkslätts kommun KYRKOGÅRDSÖN, ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN Plan för deltagande och bedömning 1. PLANENS NAMN OCH PLANERINGSOMRÅDET Planen heter Kyrkogårdsön, ändring av stranddetaljplan. Planeringsområdet

Läs mer

ALLMÄNT OM PLANERINGEN AV SKÄRGÅRDSOMRÅDET

ALLMÄNT OM PLANERINGEN AV SKÄRGÅRDSOMRÅDET Sibbo kommun Avdelning för teknik och miljö/ markanvändningsenheten PB 7 04131 SIBBO Ärende: Utlåtande gällande utkastet till delgeneralplanen för skärgården och kusten i Sibbo kommun. Hänvisning: Begäran

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

INGÅ TORP 3 OCH TORP DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING

INGÅ TORP 3 OCH TORP DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING INGÅ TORP 3 OCH TORP 4 29.3.2016 DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområdet Utdrag ur guidekarta, ej i skala Detta program för deltagande och bedömning

Läs mer

DALSBRUKS DELGENERALPLAN

DALSBRUKS DELGENERALPLAN 1 KIMITOÖNS KOMMUN DALSBRUKS DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Syftet med programmet för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs i markanvändnings och bygglagen 63 bl.a. som följande:

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

x)0 /0/0 /od/0ii VASA FÖRVALT NINGSDOMST OL BESLUT Nr 13/0083/2 Korsholmsesplanaden 43

x)0 /0/0 /od/0ii VASA FÖRVALT NINGSDOMST OL BESLUT Nr 13/0083/2 Korsholmsesplanaden 43 VASA FÖRVALT NINGSDOMST OL BESLUT Nr 13/0083/2 Korsholmsesplanaden 43 Givet PB 204, 65101 VASA Telefon 029 56 4261 1 Fax 029 56 42760 Email vaasa.hao@oikeus.fi 8.2.2013 00150112/4111 ÄRENDE Besvär angående

Läs mer

Strategiska linjer i Östra Nylands landskapsplan 2040 Östra Nyland utvecklas till en ekoregion, lågkolintensivare trafik och boende samt miljöskydd

Strategiska linjer i Östra Nylands landskapsplan 2040 Östra Nyland utvecklas till en ekoregion, lågkolintensivare trafik och boende samt miljöskydd Utgångspunkter Beaktandet av kommunens tillväxtmål (35 000 nya invånare fram till år 2025) ställer planeringen av grön- och rekreationsområdena inför stora utmaningar: Viktiga grönförbindelser bevaras

Läs mer

2 BORGBY DELGENERALPLAN Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning kan vid behov preciseras och komplette

2 BORGBY DELGENERALPLAN Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning kan vid behov preciseras och komplette SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN Borgby delgeneralplan Program för deltagande och bedömning 22.12.2009, granskad 9.3.2010, 6.4.2011, 29.2.2012 och 21.5.2012 2 BORGBY DELGENERALPLAN Program för deltagande och

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Yttermalax, revidering samt utvidgning av detaljplan på Brinkens industriområde i Yttermalax. 1 MALAX KOMMUN Revidering samt utvidgning av detaljplan på Brinkens industriområde

Läs mer

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Bilaga 6 Utvidgning av Vikarholmen detaljplan Utkast till påseende 19.5. 18.6.2017 KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Följande åsikter och utlåtanden framfördes under tiden

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KYLMÄLÄ

DELGENERALPLAN FÖR KYLMÄLÄ 22.5.2008 1 Kyrkslätts kommun DELGENERALPLAN FÖR KYLMÄLÄ Program för deltagande och bedömning (MBL 62 och 63 ) 1. Allmänt Programmet för deltagande och bedömning (PDB) omfattar i huvuddrag en beskrivning

Läs mer

Brevik 1:99 Inom Tyresö kommun, Stockholms län

Brevik 1:99 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Stadsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planarkitekt Samrådshandling Januari, 2017 Dnr 2016 KSM 1731 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE ÄNDRING AV DETALJPLAN 348, Östra Tyresö Brevik 1:99 Inom Tyresö kommun,

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

STATSRÅDETS BESLUT OM REVIDERING AV DE RIKSOMFATTANDE MÅLEN FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN. Utfärdat efter anslag i Helsingfors den 13 november 2008

STATSRÅDETS BESLUT OM REVIDERING AV DE RIKSOMFATTANDE MÅLEN FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN. Utfärdat efter anslag i Helsingfors den 13 november 2008 STATSRÅDETS BESLUT OM REVIDERING AV DE RIKSOMFATTANDE MÅLEN FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN Utfärdat efter anslag i Helsingfors den 13 november 2008 Genom detta beslut reviderar statsrådet sitt beslut av den 30

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Bilaga 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 2.9.2013 Uppdaterat 16.11.2015 BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Avsikten med ett program

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTA- GANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR EN DEL AV KVARTER 109 LOVISA STAD ARBETE NR

PROGRAM FÖR DELTA- GANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR EN DEL AV KVARTER 109 LOVISA STAD ARBETE NR PROGRAM FÖR DELTA- GANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR EN DEL AV KVARTER 109 LOVISA STAD ARBETE NR 1510029561 14.10.2016 WWW.RAMBOLL.FI 1 Referens: 1510029561 LOVISA STAD Detaljplaneändring för

Läs mer

Europarlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för havsplanering

Europarlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för havsplanering Europarlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för havsplanering Tiina Tihlman, Miljöministeriet FINLAND SeaGIS slutkonferens 25-26.8.2014 VASA Europarlamentets och rådets direktiv om uprättandet

Läs mer

STRATEGISK GENERALPLAN FÖR NÄRPES STAD

STRATEGISK GENERALPLAN FÖR NÄRPES STAD NÄRPES STAD STRATEGISK GENERALPLAN FÖR NÄRPES STAD FCG DESIGN OCH PLANERING AB Program för deltagande och bedömning Innehållsförteckning 1 KONTAKTUPPGIFTER... 1 2 AVSIKTEN MED ETT PROGRAM FÖR DELTAGANDE

Läs mer

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 3.2.2015

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 3.2.2015 1 (10) Utlåtanden Sammandraget innehåller före den 5.12.2014 inlämnade åsikterna och utlåtandena. Markanvändningsavdelningen utarbetat svaromål på de givna utlåtandena och åsikter som har framförts. Givare

Läs mer

Planläggningsöversikt 2016

Planläggningsöversikt 2016 Planläggningsöversikt 2016 Kimitoöns kommun I planläggningsöversiktenhittar du bland annat: sid Vad är planläggning 2 Aktuellt inom planläggningen År 2016 kommer vi inom planläggningen att jobba med flera

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2016-12- 08 PBN 2015 001672 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kåbo 49:1 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Ändring av stranddelgeneralplan för Dragsfjärds östra skärgård, Örö

Ändring av stranddelgeneralplan för Dragsfjärds östra skärgård, Örö KIMITOÖNS KOMMUN Ändring av stranddelgeneralplan för Dragsfjärds östra skärgård, Örö Program för deltagande och bedömning FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P24691-P001 Program för deltagande och

Läs mer

Stadsstyrelsen 97 30.03.2015

Stadsstyrelsen 97 30.03.2015 Stadsstyrelsen 97 30.03.2015 Utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol med anledning av besvär över Pargas stadsfullmäktiges beslut 9.12.2014 105 att godkänna delgeneralplanen för Ålön 110/10.02.02/2009 Stadsstyrelsen

Läs mer

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 9.4.2015

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 9.4.2015 1 (10) Utlåtanden Sammandraget innehåller före den 5.12.2014 inlämnade åsikterna och utlåtandena. Markanvändningsavdelningen har utarbetat bemötanden, som har omarbetas efter miljönämndens beslut den 11.2.2015

Läs mer