INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA"

Transkript

1 INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTERNATIONELLT SAMARBETE GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET BÄSTA LÄRANDET 28 NOVEMBER 2012, STOCKHOLM

2 09:30 Kaffe 10:00 Internationella Programkontorets roll som myndighet 10:15 Möjligheter för lärare och annan personal 11:05 Projektsamarbeten 11:45 Lunch 13:00 Möjligheter för utresande studenter 13:45 Möjligheter för inresande studenter 13:55 Tips från coachen 14:10 Frågestund 14:30 Kaffe med fortsatt frågestund 15:00 Avslut

3 1 januari ny myndighet Vad innebär det?

4 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt utbyte och samarbete.

5 Handlägger ett 60-tal program

6 och har fyra finansiärer.

7 MÖJLIGHET FÖR LÄRARE OCH ANNAN PERSONAL

8 EU:s Program för livslångt lärande (LLP) Integrerat program Comenius Skola Erasmus Högre utbildning o påbyggnadsutbildning Leonardo da Vinci Grundläggande och fortsatt yrkesutbildning Grundtvig Vuxenutbildning Övergripande programmet (Transversal Programme) 4 nyckelaktiviteter Policyutveckling; Språkinlärning; IT; Spridning Jean Monnet 2 huvudaktiviteter Forsknings- och undervisningsaktiviteter

9 Kort om Erasmus Budget på ca 10,7 miljoner euro för lå 2012/2013 Flera delprogram: Erasmus mobilitet (studenter, lärare och personal) Erasmus intensivprogram Eramus intensive language course (EILC) Erasmus centraliserade programdelar Erasmus förberedande besök Vilka länder kan delta i Erasmus: EU:s 27 medlemsländer EFTA-länderna: Island, Liechtenstein, Norge samt Schweiz Kandidatländerna: Turkiet och Kroatien Områden som tillhör eller har koppling till EU-länder (t.ex. Martinique, Azorerna, Grönland, Franska Polynesien)

10 Erasmus mobilitet - Villkor för deltagande Lärosäte Erasmus University Charter (EUC) OBS! Extended EUC nödvändigt för praktik Bilateralt avtal (mellan lärosäten) Avtal praktik (med företag) Konsortium Placement Certificate (gäller enbart studentpraktik) Praktikavtal (med företag) Ansökan 8 mars 2013 (läsåret 2013/2014)

11 Erasmus Lärarmobilitet & Personalfortbildning Lärarmobilitet (undervisningsuppdrag): Anställd av lärosätet (partnerföretag/-organisation om inkommande) Skriftlig överenskommelse om planerad undervisning Minst 5 timmar undervisning Max 6 veckor Personalfortbildning: Anställd av lärosätet (lärare eller annan) Jobbskuggning eller kurser, konferenser, seminarier och workshops på lärosäten eller företag/organisationer, varav minst 50% jobbskuggning Skriftlig överenskommelse om planerat program Minst 5 arbetsdagar (en något kortare tid tillåten för kurser, konferenser och workshops) Max 6 veckor

12 Erasmus Lärarmobilitet & Personalfortbildning Maximibelopp (euro) 2012/2013 Maximibelopp i euro Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien Reskostnader, inkl. inrikes Faktiska kostnader dock högst (Schablonersättning exklusive resekostnader) Dagsbelopp 1:a veckan Veckobelopp 2:a veckan 3:e, 4:e, 5:e, 6:e veckan Alla övriga länder

13 MFS En möjlighet för framtiden Sida finansierat stipendieprogram på kronor ( kr) Stärka den svenska resursbasen (Sida) oöka nivån på, och sprida, global kunskap oförmåga att verka i globala sammanhang INFOGA NAMN I INFOGA SIDFOT

14 MFS åtagandet Centralt eller institutionellt Max 2 MFS handläggare per beviljad enhet Utforma nödvändiga dokument Bedömningsgrupp - genomförbarhet JACOB DYGÉUS

15 Möjligheter inom MFS programmet (1)» Kontaktresor Av vikt för MFS programmet» Informationsarrangemang Marknadsföra MFS programmet hemma» 4 ansökningsomgångar per år JACOB DYGÉUS

16 Möjligheter inom MFS programmet (2)» 2012 max kr» 2013 ändras till schabloner ; Kontaktresor Informationsarrangemang JACOB DYGÉUS

17 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Programmet ger stöd till student- och lärarmobilitet samt projekt- och nätverkssamarbete på högskoleområdet i de nordiska länderna och Baltikum. Lärosäten inom högre utbildning fungerar som ansökare tillsammans med andra organisationer verksamma inom högre utbildning OBS: Forskare och forskarstudenter är inte stödberättigade i programmet Nordplus Högre utbildning Samarbetet kan organiseras på två sätt: Som ett nätverk. Vanligtvis tematisk eller ämnesspecifikt och syftar till ett långvarigt samarbete kring olika aktiviteter. Dessa nätverk kan ansöka om mobiltitet, projekt och nätverksaktiviteter Som ett projektpartnerskap. Denna samarbetsform är tidsbunden och tillsatt för ett särskilt projekt med definierat resultat Roswitha Melzer

18 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Lärare som arbetar vid en högskola i ett nordiskt eller baltiskt land kan få bidrag till boende och uppehälle samt resebidrag Omfattar: Undervisning, handledning, utveckling av undervisningsmaterial etc., aktiviteter i anslutning till praktik och samarbete med arbetsliv Vistelsen ska innefatta minst åtta undervisnings- /arbetstimmar. Bidraget för uppehälle kan högst uppgå till 355 euro per vecka. Ansökan Sista ansökningsdag är 1 mars 2013 Det är nätverken som ansöker om medel från Nordplus och utser enskilda individer för bidrag från Nordplus Roswitha Melzer

19 PROJEKTSAMARBETEN

20 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Programmet ger bidrag till intensivkurser som varar mellan en vecka och en månad och i vilka studerande och lärare från minst tre olika länder deltar. Kurserna kan även anordnas utanför terminerna, exempelvis som sommarkurs. Programmet ger bidrag för att utveckla och starta gemensamma studieprogram. Studieprogrammen ska leda till en examen enligt nationell lagstiftning och programmet ska innefatta mobilitet. Programmet ger bidrag till olika utvecklingsprojekt som: samarbete med arbetslivet kvalitetssäkring spridning och utnyttjande av resultat utveckling av samarbete med andra offentliga och privata organisationer (samt NGOs) inom högre utbildning utveckling av nya undervisningsformer Roswitha Melzer

21 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Stöd till nätverk kan beviljas för etablering och utveckling av nätverk. Nätverksstödet kan omfatta följande aktiviteter: administrativa möten för etablering och utveckling av nätverket, korta möten för planering av mobilitet, kurser eller intagning av nya partners språkkurser för inkommande studenter informationsaktiviteter samt spridning av resultat. Nätverkskoordinatorn ansvarar för ansökan för hela nätverket. Ansökningstiden går ut 1 mars 2013 och ansökan lämnas in online via ett elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem. Roswitha Melzer

22 NORDPLUS - Horisontal Program för: Universitet och högskolor, Organisationer / nätverk / den så kallade tredje sektorn NGOs / föreningar, Privata företag, Skolor Ger stöd till: Workshops, Seminarier för erfarenhetsutbyten, Konferenser Studier och analyser, Statistikprojekt Projekt med mål att använda resultat av forskning på utbildningsområdet Produktion av material för innovativ språkinlärning, undervisning och översättning eller tillvaratagande av material från andra fackområden Etablering av nya kursmoduler som använder inlärnings- och undervisningsplattformar Publicering, distribuering och utbyte av resultat och erfarenheter från utbildningsområdet Roswitha Melzer

23 NORDPLUS - Nordiska språk Program för: Institutioner, organisationer och organ inom utbildningsområdet och livslångt lärande / skola högskola, organisationer, företag och institutioner /privata, och/eller offentliga frivilligsektorn Ger stöd till följande: Forskning Konferenser Ordboks- och terminologiarbete Publikationer Språkteknologiska projekt Läromaterial Roswitha Melzer

24 Linnaeus-Palme Långsiktiga samarbeten mellan lärosäten i Sverige och i utvecklingsländer (upp till 8 år) Linnaeus = utresande, Palme = hitresande Omfattar lärare och studenter på grund- och avancerad nivå (vid planeringsresa även administrativ personal) Öppet för alla ämnesområden Projektansökan görs på institutionsnivå, alla lärosätets projektansökningar ingår i en samlad ramansökan Datum för ansökan och rapportering: 15 november 2013

25 PLANERINGSRESA LÄRARUTBYTEN STUDENTUTBYTEN UTVÄRDERINGSRESA

26 Linnaeus-Palme Bidrag till lärare och personal Planeringsresa: schablon kr per lärare/ studievägledare Språkresa: kursavgift för 2 veckor, resa och traktamente Lärarutbyte Linnaeus: flygbiljett och traktamente Lärarutbyte Palme: flygbiljett och 800 kr/dag Utvärderingsresa: schablon kr per lärare/studievägledare Administration: 1000 kr per deltagande lärare Obs! Linnaeus-Palme erbjuder inte en heltäckande finansiering utan en viss egenfinansiering krävs

27 Linnaeus-Palme Studentutbyte Heltidsstudier på grund och avancerad nivå 1-2 terminer (minst 12 veckor) Studenten skall ha studerat minst ett år innan utresa Studierna skall tillgodoräknas efter hemkomst (gäller både Palme och Linnaeus!) Stipendiebelopp Linnaeus (utresande): Palme (inresande): SEK för 20 veckor SEK för 40 veckor SEK för 20 veckor SEK för 40 veckor

28 Linnaeus-Palme Europe 9 Armenia 1 Azerbajdzjan 1 Georgia 1 Cosovo 1 Croatia 3 Macedonia 1 Ukraine 1 Asia 124 India 20 Latin America/Caribbean 43 Brazil 19 Cuba 6 Peru 5 Africa 85 South Africa 18 Tanzania 15 Uganda 10 China 35 Vietnam 14 Oceania 1 Samoa 1

29 Erasmus Intensivprogram (IP) Ett kort studieprogram (minst 10 dagar) för studenter och lärare från minst tre deltagarländer för att: uppmuntra till effektiv och multinationell undervisning i specialämnen arbeta tillsammans i multinationella grupper lärare kan diskutera innehållet i undervisningen och kring nya strategier för kursplaner, samt testa undervisningsmetoder i en internationell miljö Korttidsmobilitet när längre mobilitet är svårt Som kursutvecklingsprojekt light Bidrag till resor (75% av verkliga kostnaden), uppehälle (schablonbelopp) och organisation (2012/ euro) Sista ansökningsdag 8 mars 2013

30 Erasmus centraliserade programdelar Sista ansökningsdag 31 januari 2013, söks till EACEA Multilaterala projekt Lärosäten från minst tre länder (även företag och föreningar). Varje ansökan måste bidra till en av dessa fem prioriteringar: 1. Samarbete mellan lärosäten och företag 2. Inkludering av underrepresenterade sociala grupper i högre utbildning 3. Mobilitetsstrategier för att bli av med hindren för mobilitet inom högre utbildning 4. Stöd till modernisering av högre utbildning (kursutveckling, administrativ utveckling, finansieringsutveckling) 5. Kvalitetsförbättring och innovation inom högre utbildning Projektets längd: 2-3 år Bidrag: maximalt euro/år

31 Erasmus Centraliserade programdelar Akademiska nätverk Stora nätverk inom ett ämnesområde med lärosäten från minst 25 länder med möjlighet till tvärvetenskapliga nätverk Projektets längd: 3 år Bidrag: maximalt euro för hela projektperioden Centraliserade projekt Andra initiativ som syftar till att bidra till Erasmus-programmets mål men som inte passar in i de befintliga aktiviteterna Exempelvis kommunikationsaktiviteter samt evenemang för utnyttjande av resultat från Erasmusprojekt, genomförande av studier och analyser eller promotions- och informationskampanjer. Dessa åtgärder förväntas skapa större påverkan av projektresultaten inom högre utbildning och även i samhället i stort. Projektets längd: 1 år Bidrag: maximalt euro

32 Erasmus Förberedande besök För att förbereda en eventuell ansökan till projektsamarbeten inom ramen för LLP Schablonbelopp för 1-5 dagar Eventuell möjlighet att använda för samarbeten inom det nya programmet när beslut om programmet fattats

33 Övriga program m projektsamarbeten Tempus Tempus information day 12 december Erasmus mundus information feb-13 EU-tredje land ingen ansökan via IPK Research Training Partnership Program (nya forskningsprogrammet) ingen ansökningsperiod 2013

34 MÖJLIGHETER FÖR STUDENTER

35 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat nordiskt eller baltiskt land. Bidraget för boende och uppehälle uppgår till högst 200 euro per månad. Dessutom kan man få ett resebidrag. Studenter kan även få ett så kallat expressmobilitetsbidrag för kortare utbyten, på minst en vecka. Studierna utomlands ska ingå som en del av den studerandes examen. Ansökan Sista ansökningsdag är 1 mars 2013 Det är nätverken som ansöker om medel från Nordplus och utser enskilda individer för bidrag från Nordplus Roswitha Melzer

36 Erasmus - Villkor för deltagande studenter Alla högskolestudenter i Sverige kan delta Studier och/eller praktik Minst ett års högskolestudier innan avresa (ej nödvändigt för praktik) Utbytets längd 3-12 månader (minst 2 månader för KY-praktik) Fullt tillgodoräknande (studier) / erkännande (praktik) (Learning Agreement / studentpraktikavtal) Inga terminsavgifter/inga praktikavgifter Max en gång per Erasmusaktivitet

37 Erasmus - Stipendium för studier och praktik Belopp per månad (euro) 2012/2013 Schablonersättning inklusive resa Månatligt belopp 3-12 månader (för praktik inom KY-utbildningar 2-12 mån) Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien Alla övriga länder Minimum Maximum

38 EILC Erasmus Intensive Language Course Korta kurser i mindre utbredda europeiska språk För Erasmusstudenter och Comenius assistenter Extra Erasmusstipendium (150 euro/vecka) Endast vid början av terminen Prioritet för de studenter som deltar i EILC i direkt anslutning till Erasmus-/Comeniusperioden

39 Comenius Assistent Att vara assistent på en skola Blivande och nyutexaminerade lärare inom alla ämnen Praktik vid en skola, utbildningsanordnare i ett annat europeiskt land Syfte: stärka den europeiska dimensionen i skolan, erbjuda en extra resurs och ge den blivande läraren praktik 3 10 månader Bidrag varierar beroende på land Assistenten söker själv till IPK

40 MFS En möjlighet för framtiden Sida finansierat stipendieprogram på kronor ( kr) Stärka den svenska resursbasen (Sida) oöka nivån på, och sprida, global kunskap oförmåga att verka i globala sammanhang INFOGA NAMN I INFOGA SIDFOT

41 MFS - Akademiska krav Grund och avancerad nivå Akademisk handledare Akademiska meriter enligt regelverket Ansöker via sin egen eller andra beviljade enheter JACOB DYGÉUS

42 MFS - Praktiska krav Minst 8 veckor, på plats i ett land Medborgarskap eller PUT Ett utvecklingsland (OECD DAC listan) Kontaktperson i fält Obligatorisk förberedelsekurs JACOB DYGÉUS

43 Vilka är vi inom MFS? Jacob Dygéus Programhandläggare Minor Field Study hemsida - kursanmälningssystem JACOB DYGÉUS

44 SIDAS RESESTIPENDIUM Ett stipendium för studenter och nyexaminerade som antagits till en obetald praktikplats inom internationella organisationer utanför Sverige Organisationerna ska företräda internationella intressen och är i första hand institutioner inom FN-systemets stipendieprogram, EU:s olika organ, Utvecklingsbankerna och ett fåtal godkända NGO:s Stipendiaterna får: kronor för praktik utanför Europa kronor för praktik inom Europa kronor för praktik inom Norden

45 SIDAS RESESTIPENDIUM Studenten ordnar praktikplats själv eller genom lärosätet Studenten söker stipendiet direkt hos IPK Inga sista ansökningsdatum, löpande antagning under året Ansökan skickas till IPK innan praktiken börjar, tidigast tre månader i förväg Krav på student/praktikplats: -Inskriven på lärosäte/nyutexaminerad (2 år) -Svenskt medborgarskap, permanent uppehållstillstånd (PUT), eller nordisk medborgare varaktigt boende i Sverige sedan minst ett år -Praktiken ska vara obetald och omfatta minst 8 veckor Alla studenter som uppfyller kraven tilldelas stipendium så länge medlen räcker!

46 Vad är ASEM DUO och för vem? Vad kan man göra? Studenter gäller studier under 4-6 månader Lärare utlandsvistelse 1 månad Vilka länder ingår? Nya länder from 2013: Ryssland, Australien och Nya Zeeland Fem olika delprogram DUO-Sverige, DUO-Korea, DUO-Singapore, DUO- Thailand och DUO-Belgien

47 Studies 2009 MÖJLIGHETER FÖR INRESANDE STUDENTER

48 STIPENDIER FÖR AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER HÖGSKOLA Universitet- och högskolerådet fördelar 30 mkr/termin Lärosäten med statlig huvudman + Chalmers och Högskolan i Jönköping Lärosätet beslutar om stipendiet Skriftlig ansökan Stipendium för flera år OK Inte stipendium för levnadskostnader

49 Ansökan och rapportering juni Ansökan för läsår 14/15 Slutrapportering läsår 12/13 1 december Interimsrapport av beviljade stipendier ht jan 1 feb 1 maj 1 juni 1 juli 1 dec 31 dec 1 sep 1 februari UHR betalar ut medel för vt13 1 maj Öppnar period för Ansökan för läsår 14/15 och Slutrapport läsår 12/13 1 juli UHR betalar ut medel för ht 13 1 september UHR meddelar beslut om fördelning för läsår 14/15 UHR avslutar kontraktsperiod läsår 12/13

50 EILC Erasmus Intensive Language Course Svenska lärosäten anordnar kurser för inresande Erasmusstudenter och Comeniusassistenter Minst 60 undervisningstimmar och 15 timmar per vecka Mellan 2 och 6 veckor Ca. 15 studenter i varje kurs, minst 10 krävs för finansiering från kommissionen Schablonsumma per kurs (7 310 euro lå 2012/2013)

51 EILC Erasmus Intensive Language Course Kurserna hålls innan terminsstart EILC är ett sätt att locka Erasmusstudenter till lärosätet Sista ansökningsdag för lå 2013/2014 är 1 februari 2013 Ett obligatoriskt clearingmöte hålls i juni varje år

52 Lite smått och gott att tänka på särskilda behov

53 SÄRSKILDA BEHOV Lärare, personal och studenter på lärosäten Inresande och utresande Möjlighet att söka extramedel inom Nordplus, Erasmus och Linnaeus- Palme Samarbete med handikappsamordnaren på lärosätet

54 ATT TÄNKA PÅ INFÖR ANSÖKNINGAR Anmäl alltid förändrad kontaktperson till UHR så att info kommer till rätt person hos er Ansökningar inkomna till UHR efter slutdatum ÄR ogiltiga om inte datumstämpel är tydlig Läs instruktionerna noga så att alla handlingar som krävs finns med i ansökan. Två original är två original Var noga med att de som undertecknar är behöriga Var noga med att följa riktlinjerna när det gäller er interna urvalsprocess

55 KONTAKTER Tom 31 dec From 1 jan Erasmus Jari Rusanen, Anna Angermann, Carola Barhammar, Linnaeus-Palme Anna Lindeberg Hanna Johansson Therese Lindström

56 KONTAKTER Minor Field Studies (MFS), Avgiftsstipendiet, Jacob Dygeus Sidas resestipendium Hanna Johansson Erasmus Mundus/Tempus Rebecka Herdevall, Nordplus högre utbildning Roswitha Melzer, ASEM-DUO, EU-tredjeland Therese Lindström

57 LÄNKAR Internationella programkontoret Universitets- och högskolerådet ALFA ASEM DUO Fellowship EDULINK Europeiska Kommissionen Executive Agency (EACEA) Nordplus

58

59 Tack för idag!

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Introduktion för nya handläggare

Introduktion för nya handläggare 2013-05-07 Jacob Dygeus Anna Angermann Introduktion för nya handläggare Presentation av UHRs program Upplägg på workshopen Information om UHR och våra program Frågor och svar Vilka är UHR? Ny myndighet

Läs mer

Introduktionsdag Program för internationellt samarbete inom högskola 2013-11-27

Introduktionsdag Program för internationellt samarbete inom högskola 2013-11-27 Introduktionsdag Program för internationellt samarbete inom högskola 2013-11-27 09:30 Kaffe 10:00 Välkommen/dagens upplägg/uhrs roll som myndighet 10:15 Möjligheter för inresande studenter Möjligheter

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1

Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1 Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Programmet Linnaeus-Palme... 3 1.2 Generella principer... 3 1.3 Ett program som utvecklas... 5 1.4 Stödformer

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM 150213 Maria English, Internationella sekretariatet 1. Programmet för livslångt lärande (LLP) v. Erasmus+ 2. Erasmus+ terminologi 3. Vilka utom-europeiska länder

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

LINNAEUS-PALME RIKTLINJER FÖR LÄSÅREN 2013-2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME RIKTLINJER FÖR LÄSÅREN 2013-2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME RIKTLINJER FÖR LÄSÅREN 2013-2014 OCH 2013-2015 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Programmet Linnaeus-Palme...3 1.2 Generella principer...4 1.3 Ett program som utvecklas...5 1.4 Stödformer inom

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Riktlinjer för 2015-2016 och 2015-2017. Linnaeus-Palme

Riktlinjer för 2015-2016 och 2015-2017. Linnaeus-Palme Riktlinjer för 2015-2016 och 2015-2017 Linnaeus-Palme Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1 Programmet Linnaeus-Palme... 2 1.2 Generella principer... 3 1.3 Ett program som utvecklas... 4 1.4 Stödformer inom Linnaeus-Palme...

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 8 juli 2013 Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter 1 om antalet studenter, lärare

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

H-ÅR 2007. Internationella samarbeten och utbyten inom högskolan. Internationella programkontorets rapportserie

H-ÅR 2007. Internationella samarbeten och utbyten inom högskolan. Internationella programkontorets rapportserie Internationella programkontoret för utbildningsområdet Kungsbroplan 3a, 2 tr. Box 22007 104 22 Stockholm Tel: 08-453 72 00 Fax: 08-453 72 01 www.programkontoret.se registrator@programkontoret.se Internationella

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

Nulägesbeskrivning. En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI

Nulägesbeskrivning. En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI Nulägesbeskrivning En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning.... Internationella

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP)

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Sida 1 (57) Sida 2 (57) Innehåll 1. Sammanfattning... 5 2. Bakgrund... 7 3. Utgångspunkter för uppföljningen... 8 4. Övergripande om LLP-programmet

Läs mer

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2016 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt)

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2016 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2016 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsdatum HT2015 för VT2016 Linnaeus Palme (LP), VT 2016 1 oktober 2015 MFS, VT 2016

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2015-09-25 Rebecka Herdevall Regelverk och information Grundläggande information Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) Erasmus+ för högre utbildning Key Action 1 Learning

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt)

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsdatum 2015 Linnaeus Palme (LP), HT 2015 MFS, magister/master-uppsats, HT2015 MFS,

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Rapport - EU-program

Rapport - EU-program Dnr Kun 2011/213 Rapport - EU-program EU-medel som kan sökas av kultur- och fritidsnämndens verksamheter Ulla Eriksson 2011-11-14 2011-11-14 Dnr Kun 2011/213 Rapport EU-program Uppdraget Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK Annex VI 2011-05-19 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2011/2012 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER...

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Högre utbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Högre utbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Högre utbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Syftet med Grundtvigprogrammet är att bemöta den utbildningsutmaning som den åldrande befolkningen i Europa ställer och att

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

UPPTAKTSSEMINARIUM 13 SEPTEMBER

UPPTAKTSSEMINARIUM 13 SEPTEMBER ATLAS PRAKTIK 2012 UPPTAKTSSEMINARIUM 13 SEPTEMBER PROGRAM 13 SEPTEMBER 10.00 11.30 Programinformation 11.40-12.45 Skolan möter världen (Hörsalen) 12.45 13.45 Lunch 13.45 15.00 Internationalisera för en

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK Annex VI version 2013-05-23 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2013/2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER...

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Årsredovisning 2003. internationella programkontoret för utbildningsområdet

Årsredovisning 2003. internationella programkontoret för utbildningsområdet Årsredovisning 2003 internationella programkontoret för utbildningsområdet kort om programkontoret Programkontoret > ska underlätta för dem som arbetar med utbildning att delta i internationellt samarbete

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Uppdaterad 2012-03-09 Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012 Utlandsstudier och tillgodoräknande Informationsträff 18 oktober 2012 Hela processen - från ansökan till examen Hela processen måste fungera Konsekvenser kan komma långt efter: För studenten (CSN/TG/Examen)

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Tisdagen den 13 maj 2014 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Elin Wiljergård Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Dnr: 02580/2008 Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-06-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Studentkategorier utlandsstudier...

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

2013-09-26. Erasmusansvarigmötet. Information. Erasmusansvarigmötet

2013-09-26. Erasmusansvarigmötet. Information. Erasmusansvarigmötet 2013-09-26 Erasmusansvarigmötet Information Erasmusansvarigmötet Slutrapportering Läsår 2012/2013 2 Slutrapportering 2012/2013 Senast 15 oktober Poststämpel gäller. 3 Ekonomisk redovisning Signatur av

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Minor Field Study. MFS ansökan 2013

Minor Field Study. MFS ansökan 2013 Minor Field Study MFS ansökan 2013 MFS 2013 - UPPLÄGG Vad är MFS? Vem kan söka? Val av land & ämne Ansökningsförfarandet & kalendarium Att tänka på inför ansökan & fältstudien & varför söka MFS Universitets-

Läs mer

Program för högre utbildning 2009 Internationella programkontoret (IPK)

Program för högre utbildning 2009 Internationella programkontoret (IPK) Internationella programkontorets rapportserie 26 Program för högre utbildning 2009 Internationella programkontoret (IPK) Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007 104 22 Stockholm

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Nytt på Comenius-fronten - och lite till..

Nytt på Comenius-fronten - och lite till.. Nytt på Comenius-fronten - och lite till.. Nya program Comenius Regio Partnerships Comenius Individual Pupil Mobility Etwinning Comenius Regio Partnerships Övergripande syfte: Stödja regioner i sitt förbättringsarbete

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV ERASMUS+ UNG OCH AKTIV Vendela Engblom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Andreea Maris KEKS 2007-2013 LLP Erasmus Grundtvig Leonardo etc. Int. Högre utbildning Erasmus Mundus Tempus Alfa

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Erasmus Mundus LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand

Erasmus Mundus LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand EU-finansierat program Programmet inrättades 2004 Europeiska kommissionen sköter genom sin utförarorganisation, EACEA (Executive Agency) urval,

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Uppföljning av Erasmus Mundus 2009 2013

Uppföljning av Erasmus Mundus 2009 2013 Uppföljning av Erasmus Mundus 2009 2013 Sida 1 (14) Sida 2 (14) Innehåll SAMMANFATTNING...4 INLEDNING...5 BAKGRUND...5 IPK/UHR VAR NATIONELL STRUKTUR...6 NATIONELLA MEDEL FÖR ERASMUS MUNDUS...7 NATIONELLA

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2008-09 Uppdaterad den 14.8.2008 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008 Utlandsstudier Informationsmöte 24 september 2008 International Office LTH Per Warfvinge Vice-rektor för Internationella frågor Christina Grossmann Verksamhetsansvarig Sophia Nilsson Koordinator in- och

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility SIRU KORKALA Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS.

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. 030101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION OCH HANTERING... 3 3 MÅL OCH FÖRVÄNTAT RESULTAT...

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS

Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS Vid fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet Vårterminen 2014 Del A: Sidas riktlinjer Del B: Ansökningskrav och urvalsprocedur Del C:

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2)

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) 10 och 14 februari 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de

Läs mer