INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA"

Transkript

1 INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTERNATIONELLT SAMARBETE GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET BÄSTA LÄRANDET 28 NOVEMBER 2012, STOCKHOLM

2 09:30 Kaffe 10:00 Internationella Programkontorets roll som myndighet 10:15 Möjligheter för lärare och annan personal 11:05 Projektsamarbeten 11:45 Lunch 13:00 Möjligheter för utresande studenter 13:45 Möjligheter för inresande studenter 13:55 Tips från coachen 14:10 Frågestund 14:30 Kaffe med fortsatt frågestund 15:00 Avslut

3 1 januari ny myndighet Vad innebär det?

4 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt utbyte och samarbete.

5 Handlägger ett 60-tal program

6 och har fyra finansiärer.

7 MÖJLIGHET FÖR LÄRARE OCH ANNAN PERSONAL

8 EU:s Program för livslångt lärande (LLP) Integrerat program Comenius Skola Erasmus Högre utbildning o påbyggnadsutbildning Leonardo da Vinci Grundläggande och fortsatt yrkesutbildning Grundtvig Vuxenutbildning Övergripande programmet (Transversal Programme) 4 nyckelaktiviteter Policyutveckling; Språkinlärning; IT; Spridning Jean Monnet 2 huvudaktiviteter Forsknings- och undervisningsaktiviteter

9 Kort om Erasmus Budget på ca 10,7 miljoner euro för lå 2012/2013 Flera delprogram: Erasmus mobilitet (studenter, lärare och personal) Erasmus intensivprogram Eramus intensive language course (EILC) Erasmus centraliserade programdelar Erasmus förberedande besök Vilka länder kan delta i Erasmus: EU:s 27 medlemsländer EFTA-länderna: Island, Liechtenstein, Norge samt Schweiz Kandidatländerna: Turkiet och Kroatien Områden som tillhör eller har koppling till EU-länder (t.ex. Martinique, Azorerna, Grönland, Franska Polynesien)

10 Erasmus mobilitet - Villkor för deltagande Lärosäte Erasmus University Charter (EUC) OBS! Extended EUC nödvändigt för praktik Bilateralt avtal (mellan lärosäten) Avtal praktik (med företag) Konsortium Placement Certificate (gäller enbart studentpraktik) Praktikavtal (med företag) Ansökan 8 mars 2013 (läsåret 2013/2014)

11 Erasmus Lärarmobilitet & Personalfortbildning Lärarmobilitet (undervisningsuppdrag): Anställd av lärosätet (partnerföretag/-organisation om inkommande) Skriftlig överenskommelse om planerad undervisning Minst 5 timmar undervisning Max 6 veckor Personalfortbildning: Anställd av lärosätet (lärare eller annan) Jobbskuggning eller kurser, konferenser, seminarier och workshops på lärosäten eller företag/organisationer, varav minst 50% jobbskuggning Skriftlig överenskommelse om planerat program Minst 5 arbetsdagar (en något kortare tid tillåten för kurser, konferenser och workshops) Max 6 veckor

12 Erasmus Lärarmobilitet & Personalfortbildning Maximibelopp (euro) 2012/2013 Maximibelopp i euro Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien Reskostnader, inkl. inrikes Faktiska kostnader dock högst (Schablonersättning exklusive resekostnader) Dagsbelopp 1:a veckan Veckobelopp 2:a veckan 3:e, 4:e, 5:e, 6:e veckan Alla övriga länder

13 MFS En möjlighet för framtiden Sida finansierat stipendieprogram på kronor ( kr) Stärka den svenska resursbasen (Sida) oöka nivån på, och sprida, global kunskap oförmåga att verka i globala sammanhang INFOGA NAMN I INFOGA SIDFOT

14 MFS åtagandet Centralt eller institutionellt Max 2 MFS handläggare per beviljad enhet Utforma nödvändiga dokument Bedömningsgrupp - genomförbarhet JACOB DYGÉUS

15 Möjligheter inom MFS programmet (1)» Kontaktresor Av vikt för MFS programmet» Informationsarrangemang Marknadsföra MFS programmet hemma» 4 ansökningsomgångar per år JACOB DYGÉUS

16 Möjligheter inom MFS programmet (2)» 2012 max kr» 2013 ändras till schabloner ; Kontaktresor Informationsarrangemang JACOB DYGÉUS

17 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Programmet ger stöd till student- och lärarmobilitet samt projekt- och nätverkssamarbete på högskoleområdet i de nordiska länderna och Baltikum. Lärosäten inom högre utbildning fungerar som ansökare tillsammans med andra organisationer verksamma inom högre utbildning OBS: Forskare och forskarstudenter är inte stödberättigade i programmet Nordplus Högre utbildning Samarbetet kan organiseras på två sätt: Som ett nätverk. Vanligtvis tematisk eller ämnesspecifikt och syftar till ett långvarigt samarbete kring olika aktiviteter. Dessa nätverk kan ansöka om mobiltitet, projekt och nätverksaktiviteter Som ett projektpartnerskap. Denna samarbetsform är tidsbunden och tillsatt för ett särskilt projekt med definierat resultat Roswitha Melzer

18 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Lärare som arbetar vid en högskola i ett nordiskt eller baltiskt land kan få bidrag till boende och uppehälle samt resebidrag Omfattar: Undervisning, handledning, utveckling av undervisningsmaterial etc., aktiviteter i anslutning till praktik och samarbete med arbetsliv Vistelsen ska innefatta minst åtta undervisnings- /arbetstimmar. Bidraget för uppehälle kan högst uppgå till 355 euro per vecka. Ansökan Sista ansökningsdag är 1 mars 2013 Det är nätverken som ansöker om medel från Nordplus och utser enskilda individer för bidrag från Nordplus Roswitha Melzer

19 PROJEKTSAMARBETEN

20 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Programmet ger bidrag till intensivkurser som varar mellan en vecka och en månad och i vilka studerande och lärare från minst tre olika länder deltar. Kurserna kan även anordnas utanför terminerna, exempelvis som sommarkurs. Programmet ger bidrag för att utveckla och starta gemensamma studieprogram. Studieprogrammen ska leda till en examen enligt nationell lagstiftning och programmet ska innefatta mobilitet. Programmet ger bidrag till olika utvecklingsprojekt som: samarbete med arbetslivet kvalitetssäkring spridning och utnyttjande av resultat utveckling av samarbete med andra offentliga och privata organisationer (samt NGOs) inom högre utbildning utveckling av nya undervisningsformer Roswitha Melzer

21 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Stöd till nätverk kan beviljas för etablering och utveckling av nätverk. Nätverksstödet kan omfatta följande aktiviteter: administrativa möten för etablering och utveckling av nätverket, korta möten för planering av mobilitet, kurser eller intagning av nya partners språkkurser för inkommande studenter informationsaktiviteter samt spridning av resultat. Nätverkskoordinatorn ansvarar för ansökan för hela nätverket. Ansökningstiden går ut 1 mars 2013 och ansökan lämnas in online via ett elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem. Roswitha Melzer

22 NORDPLUS - Horisontal Program för: Universitet och högskolor, Organisationer / nätverk / den så kallade tredje sektorn NGOs / föreningar, Privata företag, Skolor Ger stöd till: Workshops, Seminarier för erfarenhetsutbyten, Konferenser Studier och analyser, Statistikprojekt Projekt med mål att använda resultat av forskning på utbildningsområdet Produktion av material för innovativ språkinlärning, undervisning och översättning eller tillvaratagande av material från andra fackområden Etablering av nya kursmoduler som använder inlärnings- och undervisningsplattformar Publicering, distribuering och utbyte av resultat och erfarenheter från utbildningsområdet Roswitha Melzer

23 NORDPLUS - Nordiska språk Program för: Institutioner, organisationer och organ inom utbildningsområdet och livslångt lärande / skola högskola, organisationer, företag och institutioner /privata, och/eller offentliga frivilligsektorn Ger stöd till följande: Forskning Konferenser Ordboks- och terminologiarbete Publikationer Språkteknologiska projekt Läromaterial Roswitha Melzer

24 Linnaeus-Palme Långsiktiga samarbeten mellan lärosäten i Sverige och i utvecklingsländer (upp till 8 år) Linnaeus = utresande, Palme = hitresande Omfattar lärare och studenter på grund- och avancerad nivå (vid planeringsresa även administrativ personal) Öppet för alla ämnesområden Projektansökan görs på institutionsnivå, alla lärosätets projektansökningar ingår i en samlad ramansökan Datum för ansökan och rapportering: 15 november 2013

25 PLANERINGSRESA LÄRARUTBYTEN STUDENTUTBYTEN UTVÄRDERINGSRESA

26 Linnaeus-Palme Bidrag till lärare och personal Planeringsresa: schablon kr per lärare/ studievägledare Språkresa: kursavgift för 2 veckor, resa och traktamente Lärarutbyte Linnaeus: flygbiljett och traktamente Lärarutbyte Palme: flygbiljett och 800 kr/dag Utvärderingsresa: schablon kr per lärare/studievägledare Administration: 1000 kr per deltagande lärare Obs! Linnaeus-Palme erbjuder inte en heltäckande finansiering utan en viss egenfinansiering krävs

27 Linnaeus-Palme Studentutbyte Heltidsstudier på grund och avancerad nivå 1-2 terminer (minst 12 veckor) Studenten skall ha studerat minst ett år innan utresa Studierna skall tillgodoräknas efter hemkomst (gäller både Palme och Linnaeus!) Stipendiebelopp Linnaeus (utresande): Palme (inresande): SEK för 20 veckor SEK för 40 veckor SEK för 20 veckor SEK för 40 veckor

28 Linnaeus-Palme Europe 9 Armenia 1 Azerbajdzjan 1 Georgia 1 Cosovo 1 Croatia 3 Macedonia 1 Ukraine 1 Asia 124 India 20 Latin America/Caribbean 43 Brazil 19 Cuba 6 Peru 5 Africa 85 South Africa 18 Tanzania 15 Uganda 10 China 35 Vietnam 14 Oceania 1 Samoa 1

29 Erasmus Intensivprogram (IP) Ett kort studieprogram (minst 10 dagar) för studenter och lärare från minst tre deltagarländer för att: uppmuntra till effektiv och multinationell undervisning i specialämnen arbeta tillsammans i multinationella grupper lärare kan diskutera innehållet i undervisningen och kring nya strategier för kursplaner, samt testa undervisningsmetoder i en internationell miljö Korttidsmobilitet när längre mobilitet är svårt Som kursutvecklingsprojekt light Bidrag till resor (75% av verkliga kostnaden), uppehälle (schablonbelopp) och organisation (2012/ euro) Sista ansökningsdag 8 mars 2013

30 Erasmus centraliserade programdelar Sista ansökningsdag 31 januari 2013, söks till EACEA Multilaterala projekt Lärosäten från minst tre länder (även företag och föreningar). Varje ansökan måste bidra till en av dessa fem prioriteringar: 1. Samarbete mellan lärosäten och företag 2. Inkludering av underrepresenterade sociala grupper i högre utbildning 3. Mobilitetsstrategier för att bli av med hindren för mobilitet inom högre utbildning 4. Stöd till modernisering av högre utbildning (kursutveckling, administrativ utveckling, finansieringsutveckling) 5. Kvalitetsförbättring och innovation inom högre utbildning Projektets längd: 2-3 år Bidrag: maximalt euro/år

31 Erasmus Centraliserade programdelar Akademiska nätverk Stora nätverk inom ett ämnesområde med lärosäten från minst 25 länder med möjlighet till tvärvetenskapliga nätverk Projektets längd: 3 år Bidrag: maximalt euro för hela projektperioden Centraliserade projekt Andra initiativ som syftar till att bidra till Erasmus-programmets mål men som inte passar in i de befintliga aktiviteterna Exempelvis kommunikationsaktiviteter samt evenemang för utnyttjande av resultat från Erasmusprojekt, genomförande av studier och analyser eller promotions- och informationskampanjer. Dessa åtgärder förväntas skapa större påverkan av projektresultaten inom högre utbildning och även i samhället i stort. Projektets längd: 1 år Bidrag: maximalt euro

32 Erasmus Förberedande besök För att förbereda en eventuell ansökan till projektsamarbeten inom ramen för LLP Schablonbelopp för 1-5 dagar Eventuell möjlighet att använda för samarbeten inom det nya programmet när beslut om programmet fattats

33 Övriga program m projektsamarbeten Tempus Tempus information day 12 december Erasmus mundus information feb-13 EU-tredje land ingen ansökan via IPK Research Training Partnership Program (nya forskningsprogrammet) ingen ansökningsperiod 2013

34 MÖJLIGHETER FÖR STUDENTER

35 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat nordiskt eller baltiskt land. Bidraget för boende och uppehälle uppgår till högst 200 euro per månad. Dessutom kan man få ett resebidrag. Studenter kan även få ett så kallat expressmobilitetsbidrag för kortare utbyten, på minst en vecka. Studierna utomlands ska ingå som en del av den studerandes examen. Ansökan Sista ansökningsdag är 1 mars 2013 Det är nätverken som ansöker om medel från Nordplus och utser enskilda individer för bidrag från Nordplus Roswitha Melzer

36 Erasmus - Villkor för deltagande studenter Alla högskolestudenter i Sverige kan delta Studier och/eller praktik Minst ett års högskolestudier innan avresa (ej nödvändigt för praktik) Utbytets längd 3-12 månader (minst 2 månader för KY-praktik) Fullt tillgodoräknande (studier) / erkännande (praktik) (Learning Agreement / studentpraktikavtal) Inga terminsavgifter/inga praktikavgifter Max en gång per Erasmusaktivitet

37 Erasmus - Stipendium för studier och praktik Belopp per månad (euro) 2012/2013 Schablonersättning inklusive resa Månatligt belopp 3-12 månader (för praktik inom KY-utbildningar 2-12 mån) Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien Alla övriga länder Minimum Maximum

38 EILC Erasmus Intensive Language Course Korta kurser i mindre utbredda europeiska språk För Erasmusstudenter och Comenius assistenter Extra Erasmusstipendium (150 euro/vecka) Endast vid början av terminen Prioritet för de studenter som deltar i EILC i direkt anslutning till Erasmus-/Comeniusperioden

39 Comenius Assistent Att vara assistent på en skola Blivande och nyutexaminerade lärare inom alla ämnen Praktik vid en skola, utbildningsanordnare i ett annat europeiskt land Syfte: stärka den europeiska dimensionen i skolan, erbjuda en extra resurs och ge den blivande läraren praktik 3 10 månader Bidrag varierar beroende på land Assistenten söker själv till IPK

40 MFS En möjlighet för framtiden Sida finansierat stipendieprogram på kronor ( kr) Stärka den svenska resursbasen (Sida) oöka nivån på, och sprida, global kunskap oförmåga att verka i globala sammanhang INFOGA NAMN I INFOGA SIDFOT

41 MFS - Akademiska krav Grund och avancerad nivå Akademisk handledare Akademiska meriter enligt regelverket Ansöker via sin egen eller andra beviljade enheter JACOB DYGÉUS

42 MFS - Praktiska krav Minst 8 veckor, på plats i ett land Medborgarskap eller PUT Ett utvecklingsland (OECD DAC listan) Kontaktperson i fält Obligatorisk förberedelsekurs JACOB DYGÉUS

43 Vilka är vi inom MFS? Jacob Dygéus Programhandläggare Minor Field Study hemsida - kursanmälningssystem JACOB DYGÉUS

44 SIDAS RESESTIPENDIUM Ett stipendium för studenter och nyexaminerade som antagits till en obetald praktikplats inom internationella organisationer utanför Sverige Organisationerna ska företräda internationella intressen och är i första hand institutioner inom FN-systemets stipendieprogram, EU:s olika organ, Utvecklingsbankerna och ett fåtal godkända NGO:s Stipendiaterna får: kronor för praktik utanför Europa kronor för praktik inom Europa kronor för praktik inom Norden

45 SIDAS RESESTIPENDIUM Studenten ordnar praktikplats själv eller genom lärosätet Studenten söker stipendiet direkt hos IPK Inga sista ansökningsdatum, löpande antagning under året Ansökan skickas till IPK innan praktiken börjar, tidigast tre månader i förväg Krav på student/praktikplats: -Inskriven på lärosäte/nyutexaminerad (2 år) -Svenskt medborgarskap, permanent uppehållstillstånd (PUT), eller nordisk medborgare varaktigt boende i Sverige sedan minst ett år -Praktiken ska vara obetald och omfatta minst 8 veckor Alla studenter som uppfyller kraven tilldelas stipendium så länge medlen räcker!

46 Vad är ASEM DUO och för vem? Vad kan man göra? Studenter gäller studier under 4-6 månader Lärare utlandsvistelse 1 månad Vilka länder ingår? Nya länder from 2013: Ryssland, Australien och Nya Zeeland Fem olika delprogram DUO-Sverige, DUO-Korea, DUO-Singapore, DUO- Thailand och DUO-Belgien

47 Studies 2009 MÖJLIGHETER FÖR INRESANDE STUDENTER

48 STIPENDIER FÖR AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER HÖGSKOLA Universitet- och högskolerådet fördelar 30 mkr/termin Lärosäten med statlig huvudman + Chalmers och Högskolan i Jönköping Lärosätet beslutar om stipendiet Skriftlig ansökan Stipendium för flera år OK Inte stipendium för levnadskostnader

49 Ansökan och rapportering juni Ansökan för läsår 14/15 Slutrapportering läsår 12/13 1 december Interimsrapport av beviljade stipendier ht jan 1 feb 1 maj 1 juni 1 juli 1 dec 31 dec 1 sep 1 februari UHR betalar ut medel för vt13 1 maj Öppnar period för Ansökan för läsår 14/15 och Slutrapport läsår 12/13 1 juli UHR betalar ut medel för ht 13 1 september UHR meddelar beslut om fördelning för läsår 14/15 UHR avslutar kontraktsperiod läsår 12/13

50 EILC Erasmus Intensive Language Course Svenska lärosäten anordnar kurser för inresande Erasmusstudenter och Comeniusassistenter Minst 60 undervisningstimmar och 15 timmar per vecka Mellan 2 och 6 veckor Ca. 15 studenter i varje kurs, minst 10 krävs för finansiering från kommissionen Schablonsumma per kurs (7 310 euro lå 2012/2013)

51 EILC Erasmus Intensive Language Course Kurserna hålls innan terminsstart EILC är ett sätt att locka Erasmusstudenter till lärosätet Sista ansökningsdag för lå 2013/2014 är 1 februari 2013 Ett obligatoriskt clearingmöte hålls i juni varje år

52 Lite smått och gott att tänka på särskilda behov

53 SÄRSKILDA BEHOV Lärare, personal och studenter på lärosäten Inresande och utresande Möjlighet att söka extramedel inom Nordplus, Erasmus och Linnaeus- Palme Samarbete med handikappsamordnaren på lärosätet

54 ATT TÄNKA PÅ INFÖR ANSÖKNINGAR Anmäl alltid förändrad kontaktperson till UHR så att info kommer till rätt person hos er Ansökningar inkomna till UHR efter slutdatum ÄR ogiltiga om inte datumstämpel är tydlig Läs instruktionerna noga så att alla handlingar som krävs finns med i ansökan. Två original är två original Var noga med att de som undertecknar är behöriga Var noga med att följa riktlinjerna när det gäller er interna urvalsprocess

55 KONTAKTER Tom 31 dec From 1 jan Erasmus Jari Rusanen, Anna Angermann, Carola Barhammar, Linnaeus-Palme Anna Lindeberg Hanna Johansson Therese Lindström

56 KONTAKTER Minor Field Studies (MFS), Avgiftsstipendiet, Jacob Dygeus Sidas resestipendium Hanna Johansson Erasmus Mundus/Tempus Rebecka Herdevall, Nordplus högre utbildning Roswitha Melzer, ASEM-DUO, EU-tredjeland Therese Lindström

57 LÄNKAR Internationella programkontoret Universitets- och högskolerådet ALFA ASEM DUO Fellowship EDULINK Europeiska Kommissionen Executive Agency (EACEA) Nordplus

58

59 Tack för idag!

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Uppdaterad 2012-03-09 Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet ÅRSREDOVISNING Diarienummer 1.2.1-04495-2013 Datum 2014-02-18 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Årsredovisning

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Innehåll Ta chansen att studera utomlands 2 Flera sätt att studera utomlands 3 Låt planeringsarbetet ta tid 6 Var vill du studera? 8 Så bekostar

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Årsredovisning 2000 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Innehållsförteckning Inledande kommentarer 3 Verksamhetsmål 1 5 Verksamhetsmål 2 11 Verksamhetsmål 3 19 Resultaträkning 17 Balansräkning

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete Författare Handledare Simon Tibell Nelson Eufémia Epost: sim_on511@hotmail.com nelson.eufemia@norrkoping.se Tel: 0733689611 Tel: 011-152479 073 0202734 Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering

Läs mer