Granskning av införandet av Frisktandvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av införandet av Frisktandvård"

Transkript

1 Granskning av införandet av Frisktandvård Oktober 2004 Eva Molin Verksamhetskultur Y AB 1

2 Innehållsförteckning: 1. Inledning 1.1. Bakgrund 1.2. Granskningsuppdrag 1.3. Uppdragets genomförande 2. Analys 2.1. Införande av Frisktandvård 2.2. Kostnader för införandet 2.3. Administrativa rutiner 2.4. Uppföljning och utvärdering 2.5. Riskanalys med förslag till åtgärder Bilaga 1 Behandlingar som ingår i Frisktandvård respektive inte ingår 2

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Sedan mitten av januari 2004 erbjuder Folktandvården Skåne abonnemangstandvård för yngre vuxna efter ett tidigare beslut i regionfullmäktige. Den lanserade modellen för abonnemangstandvård har i Skåne fått namnet Frisktandvård och omfattar vuxna födda 1963 och senare. Det betonas att Frisktandvård är en betalningsmodell, som syftar till att bevara tandhälsa. Det sker genom att motivera de yngre vuxna att fortsätta sina kontinuerliga besök i folktandvården. Man kan se modellen som en förlängning på barn- och ungdomstandvården dock inte längre avgiftsfri. Betalningsmodellen innebär i korthet att bastandvård hos tandläkare och tandhygienist ingår i abonnemanget. Därtill ingår akuttandvård i hela landet. (Utförligare beskrivning i bilaga 1) Patientavgiften, som betalas per månad eller år, baseras på en riskgruppsindelning enligt Folktandvården Skånes Riktlinjer för unga vuxentandvården - Riskvärdering, Riksgruppering, Revisionsintervall. Denna riskgruppering har resulterat i fyra premiegrupper enligt följande: Premiegrupp Månadskostnad Årskostnad 1 35 kronor 420 kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Folktandvården Skåne har satt upp målet att unga vuxna skall välja Frisktandvård under år Granskningsuppdrag Eva Molin, Verksamhetskultur Y AB, har fått i uppdrag att genomföra en granskning av införandet av Frisktandvård i Folktandvården Skåne. Granskningens syfte är att översiktligt belysa hur införandet har fungerat. I granskningen skall ingå en enkel riskanalys, som pekar på om det finns eventuella risker och hur de i så fall kan minskas. Granskningen skall ske skyndsamt för att kunna utgöra underlag för revisionsplanen för 2005 i Region Skåne. I uppdraget ingår en översiktligt belysning av Folktandvården Skånes systematik och kontroll avseende: - kostnader för införandet - administrativa rutiner - uppföljning och utvärdering Granskningen skall resultera i en skriftlig rapport, som är revisorerna tillhanda senast den 15 oktober Rapporten skall därefter slutligen fastställas och överlämnas till revisorerna. 3

4 1.3. Uppdragets genomförande Uppdraget påbörjades under början av oktober och har genomförts genom att granskaren deltagit (första dagen) vid en konferens om abonnemangstandvård, som Folktandvården Skåne arrangerade den 5-6 oktober 2004 i Malmö. Vid konferensen presenterades Skånes Frisktandvård och några andra förekommande modeller för abonnemangstandvård för vuxna. I samband med konferensen gavs också möjligheter att ställa frågor och samtala med representanter för Folktandvården Skånes ledning och kansli. Uppföljande telefonintervjuer har därefter genomförts med den t.f. tandvårdschefen och ett par medarbetare vid kansliet, som arbetar med ekonomi respektive information och marknadsföring. Med anledning av uppdraget har klinikbesök genomförts vid fyra kliniker, som valts ut av granskaren i syfte att vara ett mindre urval av kliniker med skiftande förutsättningar. De besökta klinikerna är belägna i Rosengård i Malmö, Linero i Lundområdet och centralt i Lund (Tandvårdscentralen) samt i Osby. Vid klinikbesöken har personalen visat de administrativa rutinerna i form av avtalsskrivning, betalning via autogiro m.m. Information har givits om hur man arbetar med införande, uppföljning m.m. Man har talat om roll- och arbetsfördelning mellan central nivå och kliniknivå. I den mån det har funnits problem i samband med införandet eller befarats - har dessa lyfts fram. Klinikbesöken har kompletterats med ett par telefonintervjuer med företrädare för ledningen för de kliniker, som tecknat flest avtal om Frisktandvård (relaterat till tandläkarresurserna) enligt folktandvårdens uppföljning. Syftet med intervjuerna har varit att undersöka om det finns generella arbets- och planeringssätt, som leder till att abonnemangsmodellen föredras av patienter jämfört med betalning enligt tandvårdstaxan. Eftersom kliniken i Rosengård har det lägsta antalet abonnemang i folktandvårdens resursrelaterade uppföljning har frågor kring detta ställts dels vid besöket dels vid uppföljande telefonsamtal. Folktandvårdens kansli har ställt skriftligt material till förfogande, som även ligger till grund för granskningsarbetet. Exempel är Användarhandledning Frisktandvård (manual för administrativa rutiner), Frisktandvård i Folktandvården Skåne, projektrapport , Projekt Uppföljning utvärdering av Frisktandvården (arbetsmaterial ) och tidigare nämnda Riktlinjer för unga vuxentandvården - Riskvärdering, Riksgruppering, Revisionsintervall. Därtill kommer broschyrer och affischer som tagits fram för att informera yngre vuxna om Frisktandvård bl.a. Hål i huvet. Folktandvården hemsida har studerats avseende de delar som rör Frisktandvård och även hemsidan som avser Frisktandvård i Folktandvården Skåne och vänder sig till en yngre vuxna. Annat underlag är skriftligt material om abonnemangstandvård i Skåne och från andra delar av landet, som delades ut vid den nämnda konferensen. Granskaren har även fått ta del av underlaget (en PowerPoint-presentation) för Folktandvården Skånes presentation vid konferensen. Aktuella artiklar från Tandläkartidningen nr. 11/2004 om abonnemangstandvård har varit referensmaterial för granskningen bl.a. artikeln Patienter konsumerar mer tandvård när priset är fast. Artikeln baseras på en aktuell doktorsavhandling av Erik Grönqvist vid Handelshögskolan i Stockholm. Grönqvist deltog dessutom som föreläsare vid den aktuella konferensen och redogjorde för sina studier av abonnemangstandvård i Värmland. Grönqvist har följt alla 4

5 som skrev kontrakt 1999 och jämfört dem med andra som inte gjorde det. I studien ingår sammanlagt personer varav närmare med kontrakt. Resultatet av studien är att tandvårdskonsumtionen ökar med % för patienter som tecknat kontrakt. En anledning är att man genom förebyggande insatser från folktandvårdens sida vill undvika kostsamma behandlingar i framtiden. Men även om undersökningar och förebyggande vård undantas ser man enligt Grönqvist en tydlig ökning av protetisk vård, främst bland patienter i högriskklasserna. (I Värmland förekommer 16 riskklasser.) I en annan artikel i det refererade numret av Tandläkartidningen uttalar Lennart Nordgren, VD i organisationen Privattandläkarna, att abonnemangstandvården omfördelar resurser från äldre och sjuka till unga och friska. Nordgren anser att det står i kontrast till ett högkostnadsskydd för alla, vilket Privattandläkarna förordar. 2. Analys 2.1. Införande av Frisktandvård Införandet baseras på ett politiskt beslut att införa abonnemangstandvård för yngre vuxna. Från Folktandvården Skånes ledning sägs att man från politiskt håll har varit angelägen om, att varje riskgrupp skall bära sina kostnader. Det innebär att patienter i lägre riskgrupper inte bidrar till att finansiera högre riskgruppers kostnader. Detta faktum har utgjort en av förutsättningarna för genomförandet och priserna har beräknats av ekonomer vid kansliet genom analyser av kostnaderna för aktuella riskgrupper och åldersgrupper. En annan förutsättning har varit att få chefer och medarbetare i organisationen delaktiga. Från ledningens sida har man i minnet ett försök för ett par år sedan att införa abonnemangstandvård för vuxna. Detta försök betecknas som misslyckat. Skälen uppges vara flera och ett avgörande var att ledningen inte lyckades få personalen delaktig i tillräcklig utsträckning. Den tidigare erfarenheten har medfört att ledningen denna gång på ett tidigt stadium engagerat chefer och medarbetare på klinikerna och kansliet. Många har ingått i arbetsgrupper för regelverk, ekonomi, information, utbildning m.m. Särskilt utbildade coacher/inspiratörer (utvalda bland klinikchefer, allmäntandläkare och tandhygienister) har på ett engagerande och säljande sätt framhållit fördelarna med modellen och givit stöd och uppmuntran vid införandet. Man har också sett Frisktandvård, som namnet kom att bli under arbetets gång, som en fortsättning på barn- och ungdomstandvården. Det talas gärna om den röda tråden och riktlinjerna med bl.a. riskgruppering av unga vuxna är uppbyggda på motsvarande sätt som för yngre åldersgrupper. I folktandvårdens projektrapport skrivs att Frisktandvård kan ses som ett paradigmskifte inom vuxentandvården. Det går även att läsa om vikten av att hålla de friska patienterna fortsatt friska, ett vinna-vinna koncept för oss och patienterna. Regelbundenheten, som kännetecknar barn- och ungdomstandvården lyfts fram som en framgångsfaktor, även för Frisktandvård. (Frisktandvård i Skåne, projektrapport, ) Ledningen, kanslirepresentanter och coacher/inspiratörer framhåller fördelarna med Frisktandvård och utstrålar vid den refererade konferensen engagemang och entusiasm. Stolt- 5

6 heten är stor över att redan ha passerat det uppställda målet avtal under I början av oktober var det aktuella antalet närmare Förutom hälsoaspekterna uppges att det även handlar om att behålla patienterna. Folktandvården Skåne har 77 % av regionens 19-åringar, som kunder/patienter och 44 % av regionens åringarna. Det innebär att vi förlorar drygt en tredjedel av kunderna. Vi tappar patienter i Folktandvården Skåne varje år, när de lämnar barn- och ungdomstandvården. En del talar om marknadsandelar och använder affärsmässiga utryck medan andra enbart framhåller hälsoaspekterna. Framförallt är man bekymrad över erfarenheterna av att patienter, som lämnar folktandvården i 19-årsåldern, tror att tandhälsan är bestående utan ansträngningar. Många återkommer inte förrän efter flera år och då med behov av lagningar och eventuellt även rotbehandlingar. Det framhålls också att det är värdefullt ur kund-/patientperspektivet att i förväg känna till tandvårdskostnaderna. En annan fördel är att förhindra framtida kostnader genom att patienterna fortsätter med sina regelbunda besök i folktandvården. Flera brukar också göra jämförelser med hem- respektive bilförsäkringar, när de informerar om abonnemangstandvård. Att det är en försäkringslösning framhålls gärna. Samtliga intervjuade är överens om att den högsta premiegruppen (för riskgrupp 4) är för dyr för patientgruppen. De har inte dom pengarna, De hoppas att dom inte ska behöva betala så mycket utan slippa lagningar och Många har socialbidrag och socialen betalar inte sånt är exempel på uttalande från klinikbesöken. Uppfattningarna bekräftas av att det i hela Skåne saknas avtal inom grupp 4. Även premiegrupp 3 är svagt representerad med 85 avtal av totalt Premiegrupperna 1 och 2 omfattar däremot sammanlagt drygt 99 % av de tecknade avtalen. (Enligt uppgifter från kontraktssystemet) Vid kliniken i Rosengård i Malmö har 40 yngre vuxna tecknat avtal ( ) medan folktandvårdens mål är att 219 skulle ha gjort det vid samma tidpunkt. Det visar att Frisktandvård hittills endast nått målgruppen i stadsdelen i 20 %. Skälet är enligt intervjuerna att många inte har råd, att sociala myndigheter inte betalar, att flera flyttar från området i denna ålder m.m. Slutsatsen är att Frisktandvård hittills blivit ett alternativ för yngre vuxna i de lägsta premiegrupperna, d.v.s. patienter med god tandhälsa. Syftet är också enligt folktandvårdens refererade rapport (projektrapport ) att hålla de friska patienterna fortsatt friska, vilket framhållits tidigare. Frågorna kring patienter med högre risk för hälsoproblem och med ekonomiska problem har skjutits på framtiden eller inte prioriterats Kostnader för införandet Folktandvården Skåne har enligt uppgift inte i förväg gjort en beräkning av vad det skulle kosta att införa Frisktandvårdsmodellen. En investeringskalkyl saknas därmed som beslutsunderlag. Kostnadsuppföljningen omfattar framförallt externa kostnader bl.a. för information och marknadsföring samt för det IT-baserade kontraktssystemet. Den interna kostnadsuppföljningen 6

7 saknar avsatt tid på klinikerna för informationsmöten, utbildning m.m. Intäktsbortfallet vid sådana insatser är enligt uppgift inte heller beräknade. Slutsatsen är att Folktandvården Skåne kan förbättra kostnadsuppföljningen för införande av Frisktandvård och redovisa uppgifterna Administrativa rutiner Uppfattningen vid de besökta klinikerna är att de administrativa rutinerna fungerar efter vissa initiala problem och ökade arbetsinsatser. De har dock inte varit mer omfattande än vad man förväntat sig vid införandet av en ny modell för betalning. Patienter som önskar betalning via autogiro, men inte kan uppge korrekt nummer för bankkontot förekommer t.ex. ibland. Problemen tycks dock inte alarmerande vid en översiktlig granskning, utan de administrativa rutinerna verkar fungera och förbättras vid behov i takt med införandet. Ingen av de intervjuade uppger att de administrativa rutinerna skulle vara särskilt krångliga, vilket man i vissa fall kan få höra från andra delar av landet som infört abonnemangstandvård Uppföljning och utvärdering Folktandvården Skåne har utarbetat en plan för uppföljning och utvärdering, som granskaren tagit del av i arbetsmaterial ( ). I detta framgår att uppföljningen skall ske utifrån fem perspektiv: - kunder - medarbetare - odontologi och internt arbete, processer - förnyelse - ekonomi Ett av syftena är att rätta till eventuella problem direkt i inledningsfasen. Andra syften är att ta fram fakta inför eventuella beslut om förändring och utveckling av projektet och för jämförelser både på kort och på lång sikt. Datainsamling kommer att ske på flera sätt bl.a. med hjälp av de förekommande IT-baserade systemen som t.ex. kontraktssystemet. Även patientenkäter och intervjuer kommer att bli aktuella. En första utvärderingsrapport skall vara färdigställd under våren Folktandvården Skåne har också tillsammans med Tandvårdshögskolan i Malmö ansökt om FoU-medel för att finansiera ett samverkansprojekt för att analysera och utvärdera Frisktandvård. Syftet med projektet är kortfattat att det handlar om riskbedömning och tillförlitligheten i denna samt riskmodellsystemet. Efter genomläsning av arbetsmaterialet för uppföljning och utvärdering samt frågor i samband med intervjuer och samtal anser granskaren, att det skulle vara värdefullt att komplettera uppföljningen och utvärderingen med fler aktiviteter, som fokuserar på premiegrupperna (riskgrupperna) 3 och 4. Ytterligare ett förslag är att analysera det refererade påståendet från Privattandläkarnas VD om att abonnemangstandvård omfördelar resurser från äldre och sjuka till unga och friska. Visserligen är syftet med Frisktandvård att tandvårdsbehovet skall minska genom att hålla de 7

8 yngre vuxna friska, men under många år kommer det finnas personer i livet som inte har fått möjlighet att i unga år grundlägga en god tandhälsa. Resursfördelningen mellan äldre och sjuka och unga och friska är därmed en betydelsefull fråga. Resursfördelningen föreslås därför bli uppföljd och analyserad Riskanalys med förslag till åtgärder Ett grundläggande risk eller brist är, att det saknas som tidigare beskrivits investeringskalkyl och fullständig kostnadsuppföljning. Det föreslås att Folktandvården Skåne redovisar dessa uppgifter och ser till att kostnadsuppföljningen av samtliga kostnader för införandet av Frisktandvård blir en del av den kontinuerliga redovisningen av folktandvårdens verksamhet. Riskanalysen visar även att det vid införandet saknas tillräckliga åtgärder för att engagera yngre vuxna i premiegrupperna (riskgrupperna) 3 och 4. Hittills tecknade avtal består till drygt 99 % av patienter i premiegrupperna 1 och 2. Till premiegrupp 4 hör bl.a. patienter med aktuella hälsoproblem som blödande tandköttsfickor, tandvårdsrädsla eller medicinering som inverkar negativt på tandhälsan (enligt refererade riktlinjer). På hemsidan som är regionens hemsida för Frisktandvård kan man läsa nedanstående under flik Stor i käften / Snyggare smajl åt alla. Regeringen har tydligt signalerat att tändernas tillstånd inte får bli en klassfråga som det var förr i tiden. Folktandvården Skånes modell med Frisktandvård är alltså en satsning för att förbättra folkhälsan. Om tänderna inte ska bli en klassfråga krävs en dialog med sociala myndigheter inom kommunerna för att diskutera frågorna om tandhälsa och ekonomi. I dagsläget har folktandvårdens ledning börjat med att skicka brev till samtliga skånska kommuner för att informera om Frisktandvård. Breven föreslås bli följda av dialog och mer aktiva åtgärder. Det kan också vara värdefullt om Tandvårdsnämndens politiker engageras för dialog med sina politiska kollegor i kommunerna med tanke på det refererade uttalandet från politiskt håll. Samverkan föreslås också ske i ökad grad med hälso- och sjukvårdens företrädare, patientföreningar inom vårdsektorn, invandrarföreningar m.fl. Syftet är att föra en dialog om hur yngre vuxna i riskgrupperna 3 och 4 kan engageras för att inte försämra sin tandhälsa ytterligare utan helst förbättra den. Den omtalade regelbundenheten som anges som framgångsfaktor, är ju av stor betydelse framförallt för personer med hälsoproblem. Kring detta komplicerade område krävs i första hand fördjupad samverkan med andra aktörer för att tillsammans utarbeta åtgärdsplaner. Problematiken kan inte hanteras enskilt av Folktandvården Skåne, eftersom den berör både ekonomi och hälsa i ett vidare perspektiv. Arbetet föreslås ske på både övergripande och lokal nivå. Den lokala nivån är särskilt viktig med tanke på att folktandvårdsklinikernas närområden har skiftande befolkningsstruktur och sociala och ekonomiska förhållanden hos befolkningen. Om problematiken däremot inte hanteras mer aktivt kan man fundera över, om det är relevant med skrivningen på hemsidan om Frisktandvårdens roll i att förhindra att tandvård åter blir en klassfråga. 8

9 Behovet av lokala åtgärder skiftar också mellan klinikerna beroende på de sociala och ekonomiska förhållandena hos befolkningen i närområdet. En relevant fråga är om Folktandvården Skåne kan avsätta medel för att stimulera ansträngningar att nå riskgrupperna 3 och 4. En analys av tandvårdstaxan i Folktandvården Skåne kan möjligen visa, att det finns ekonomiskt utrymme för det. Under oktober 2004 har ju tandvårdstaxans dramatiska ökningar under senare år påtalats i media och politiska åtgärder på nationellt nivå har aviserats. Från Folktandvården Skånes ledning har också aviserats en förnyad analys av om prisnivån är korrekt i de högsta premiegrupperna. En allmän uppfattning tycks vara att den är avskräckande hög. Om den är befogat hög eller inte skall kontrolleras. Om den kan sänkas genom effektiviseringar i folktandvården föreslås bli analyserat i det sammanhanget. (Är den bristande kostnadskontrollen för införandet av Frisktandvård en indikation på ett generellt problem eller endast ett undantag?) Den politiska utgångspunkten är dock, som tidigare beskrivits, att varje premiegrupp (riskgrupp) skall bära sina kostnader. Under avsnittet om uppföljning och utvärdering har redan framförts förslag om att analyser görs av resursfördelningen mellan yngre vuxna med god tandhälsa och äldre som inte fått möjlighet att i unga år grundlägga en god tandhälsa. Det är en prioriteringsfråga hur stor del av resurserna som kan ges förebyggande, d.v.s. att se till att yngre vuxnas tandhälsa behålls jämfört med hur mycket resurser, som kan erbjudas äldre personer, som inte fått motsvarande möjligheter i unga år. Beskedet till klinikernas personal är att Frisktandvård är prioriterat före andra vuxna patienter. Det innebär att detta är ett område, som föreslås följas upp och analyseras. Vilka blir konsekvenserna för andra grupper? Analysen föreslås ske på kliniknivå, eftersom förutsättningarna och konsekvenserna kan komma att variera både mellan olika delar av Skåne och mellan olika kliniker. Ytterligare ett område som avspeglas i riskanalysen är hur klinikerna i framtiden skall kunna ta hand om de växande grupperna av patienter, när Frisktandvård successivt byggs ut. Vid intervjuerna undrar några hur det ska gå, eftersom de redan idag inte hinner med klinikens revisionspatienter enligt de tidsintervall, som utlovats patienterna. I takt med att Frisktandvård kommer att omfatta alltfler yngre vuxna kommer också denna fråga att bli aktuell på alltfler kliniker. Samtidigt ökar pensionsavgångarna i tandläkarkåren medan allt färre nya kommer ut på arbetsmarknaden. Resultatet blir att antalet patienter på klinikerna ökar, medan antalet tandläkare minskar. Visserligen är patienterna huvudsakligen friska (premiegrupp 1 och 2), men den regelbundna tandvården är ju ett kännetecken för Frisktandvård, vilket innebär att patienterna skall undersökas, få förebyggande vård m.m. inom givna tidsintervaller. Det innebär att om Frisktandvård skall fungera på sikt krävs att chefer och medarbetare ser över klinikernas arbetsorganisation, så att alla yrkesgrupper och kompetenser engageras i vårdarbetet. Om arbetssätten och planeringen enbart eller huvudsakligen baseras på tandläkarnas insatser kommer det bli svårt att få verksamheten att fungera. Folktandvårdens ledning ser detta som en process, i vilken man försöker inspirera och stimulera sina chefer och medarbetare att utveckla och förnya arbetsorganisationen. Sammanfattning av förslag till åtgärder: Förbättrad kostnadsuppföljning av införandet av Frisktandvård. 9

10 Analys av prisnivån för premiegrupperna 3 och 4. Är den för hög? Aktivare åtgärder tillsammans med andra aktörer för att få yngre vuxna med problem både med tandhälsan och ekonomin engagerade i Frisktandvård. Uppföljning och analyser av resursfördelningen mellan unga och friska och äldre och sjuka. Fortsatt aktivt arbete att engagera alla yrkesgrupper och kompetenser i patientarbetet samt utveckla och förnya arbetsorganisationen för att klara en växande Frisktandvård. 10

11 Bilaga 1 Behandlingar som ingår i Frisktandvård Bastandvård, d.v.s. Undersökning, diagnostik och rådgivning Förebyggande åtgärder Oralkirurgisk behandling (tanduttagning etc.) Pulpakirurgisk behandling (rotfyllning etc.) Konserverande behandling (fyllningar etc.) Övrig behandling (t.ex. mjukplastskena) Akutbehandling Tandläkaråtgärder inom protetik Behandling på specialistklinik efter remiss Behandlingar som inte ingår i Frisktandvård Tandreglering Kosmetisk tandvård Olycksfall Tandteknisk kostnad och material vid protetik Akuttandvård hos vårdgivare som inte har överenskommelse med folktandvården/landstinget Arbetsskador Vård enligt merkostnadsprincipen (t.ex. inlägg där fyllning är acceptabel standard) Intyg om munförhållanden Utbyte av felfri fyllning mot fyllning i annat material (Enligt PowerPoint-presentation från Folktandvården Skåne) 11

FOLKTANDVÅRDEN. Med Frisktandvård betalar du lite per månad.

FOLKTANDVÅRDEN. Med Frisktandvård betalar du lite per månad. FOLKTANDVÅRDEN Med Frisktandvård betalar du lite per månad. JAG BETALAR 196 BETALA LITE PER MÅNAD FÖR FRISKA TÄNDER. Låt oss hjälpa dig att hålla dina tänder friska hela livet. Vi ger dig regelbundna tandvårdskontroller,

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring s kansli Tandvårdschef Helena Ozolins helena.ozolins@skane.se Datum 2011-08-15 1 (6) Förändrad ledning och styrning av - avsiktsförklaring Bakgrund I Tandvårdslagen SFS 1985:125 framgår att det ska finnas

Läs mer

Valet av rubrik känns lite väl massmedial, och det är vår uppfattning att de fakta som redovisas i rapporten inte ger stöd för en sådan rubrik.

Valet av rubrik känns lite väl massmedial, och det är vår uppfattning att de fakta som redovisas i rapporten inte ger stöd för en sådan rubrik. Riksrevisionen 2012-03-28 Synpunkter på Riksrevisionens utkast till rapport En tandlös reform? Privattandläkarna tackar för visat förtroende och lämnar följande synpunkter på utkastet till rapporten En

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter BESLUTSUNDERLAG 1/1 Regionstyrelsen Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla

Läs mer

En helt annan känsla

En helt annan känsla En helt annan känsla känsla En helt annan Stol: Barcelona av Ludwig Mies van der Rohe Slappna av Stol: Chaise lounge av Le Corbusier, pseudonym för Charles-Édouard Jeanneret trendig Känn Stol: Skalstol

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Välkommen till Folktandvården!

Välkommen till Folktandvården! En helt annan känsla känsla En helt annan Det finns stolar som är stoppade och sittvänliga men ändå inte riktigt bekväma, bara för att känslan är fel. Tänk om jag har fått hål! Undrar vad det kommer att

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa Jenny Carlsson 2016-09-28 Befolkningens tandhälsa Barn och unga Positiv utveckling över tid där många barn och unga i dag är kariesfria

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Prislista Landskronatandläkarna

Prislista Landskronatandläkarna Prislista Landskronatandläkarna Gäller från och med 2007-07-01 På begäran lämnas skriftligt intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och tandfyllningar Landskronatandläkarna

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Det statliga tandvårdsstödet Tandvårdsstödet omfattar alla som bor i Sverige från och med den 1 juli det år hon eller han den fyller 20 år. Det innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:6 1 (13) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:3 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om abonnemangstandvård och mer förebyggande tandvård Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan.

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan. RAMAVTAL Mellan Landstinget Dalarna, representerat av Tandvårdsnämnden, nedan kallad landstinget och privattandläkarna i Dalarna, företrädda av privattandläkarföreningen i Dalarna, nedan kallad föreningen.

Läs mer

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland 1(9) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2014-11-05 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2014 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till Tandvårdsstyrelsen Resultatdelning

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26 Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin GRUPP 10 INTEGRERA PSYKOSOMATIK I FOLKHÄLSOARBETET - pressrelease

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Ledningsstaben Klas Lindström 2007-05-03 LiÖ 2007-299 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Regeringen tillsatte under 2005 en utredning

Läs mer

Det här stödet utgår till din tandvård

Det här stödet utgår till din tandvård Din trygghet Din trygghet Som patient ska du känna dig trygg och välinformerad när du besöker din privattandläkare. Privattandläkarens ledstjärna är att erbjuda patienterna den bästa vården. Medlemmar

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Prislista. Stina Hellman

Prislista. Stina Hellman Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för tandvård

Sammanträde i programberedningen för tandvård Programberedning 5 - tandvård 3/2016 20-28 Sammanträde i programberedningen för tandvård Datum Onsdagen den 18 maj Tid 15.00 16.30 Plats Södertörnssalen, Landstingshuset Ledamöter (C) (L) (KD) (MP) (C)

Läs mer

Folktandvården. Hälsoprojekt Gottsunda

Folktandvården. Hälsoprojekt Gottsunda Folktandvården Hälsoprojekt Gottsunda Gottsunda Området Kliniken Utgångsläge Aktiviteter 2 projekt Resultat Området och kliniken: Upptagningsområde Gottsunda, Valsätra, Sunnersta, Ulleråker, drygt 20000

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Folktandvårdens intäkter -uppföljning

Folktandvårdens intäkter -uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16014 Folktandvårdens intäkter -uppföljning Rapport 9-16 Folktandvårdens intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av

Läs mer

Tandvårdsfond. En stor hjälp när dyra tandläkarkostnaderna ska betalas. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet.

Tandvårdsfond. En stor hjälp när dyra tandläkarkostnaderna ska betalas. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet. Tandvårdsfond En stor hjälp när dyra tandläkarkostnaderna ska betalas. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet. Låg månadsavgift mot en hög ersättning tillbaka. Gäller fr.o.m. 1 maj 2015

Läs mer

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne Enheten för tandvård Tilläggsavtal, till Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om Barn- och ungdomstandvård för 3-19-åringar i Region Skåne 2012. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Barnens tandhälsa under 30 år Jönköpingsundersökningen 1973 2003

Barnens tandhälsa under 30 år Jönköpingsundersökningen 1973 2003 Barntandvårdsdagarna 26 i Jönköping Barnens tandhälsa under 3 år Jönköpingsundersökningen 23 Övertandläkare Anna Nydell Helkimo Presentationens uppläggning Beskriva förändringar i kariesförekomst bland

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

Tandläkare Jonas Ström. Prislista

Tandläkare Jonas Ström. Prislista Prislista 2016-11-05 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 890 810 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Tandläkare Jonas Ström. Prislista

Tandläkare Jonas Ström. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

Tandvårdsstödens utveckling sedan 1974

Tandvårdsstödens utveckling sedan 1974 Tandvårdsstödens utveckling sedan 1974 15 oktober 2014 Bertil Koch Tommy Johansson Före 1974? Privattandvården Fri prissättning, oftast åtgärdstaxa(styckepriser) men även viss tidsdebitering Folktandvården

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa.

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun och landstinget. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun. Ett Uppsala

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Tandvårdsnämnden. Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet.

Tandvårdsnämnden. Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet. Tandvårdsnämnden Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet. Avtal Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård Aktiebolag,

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista på Näsets Tandläkargrupp er 1 maj 2015 lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista Friska tänder för livet! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. Tandläkare Ström

Prislista. Tandläkare Ström Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

City Tandvård. Prislista

City Tandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista. Farsta Tandvårds Team

Prislista. Farsta Tandvårds Team Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Sundbyberg 2007-06-25 Vår referens: Karin Sandström Diarienummer 07-153 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Läs mer

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista Prislista 2017-01-16 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Så klarar dina tänder julens goda Julklappstips Öppet hus hos Folktandvården

Så klarar dina tänder julens goda Julklappstips Öppet hus hos Folktandvården t e d a l b Frisk Så klarar dina tänder julens goda Julklappstips Öppet hus hos Folktandvården Gott nytt Frisktandvårdsår! Ett nytt år är snart här. För många är det dags att teckna ett nytt Frisktandvårdsavtal.

Läs mer

Folktandvården söker: Övertandläkare

Folktandvården söker: Övertandläkare Folktandvården söker: Övertandläkare Vi söker nu övertandläkare till Folktandvården Skåne i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Vi söker specialister till följande orter: Oral protetik, Helsingborg,

Läs mer

Tandvårdsfond. En stor hjälp när dyra tandläkarkostnader. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet.

Tandvårdsfond. En stor hjälp när dyra tandläkarkostnader. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet. IF Metall Norvästra Skånes Tandvårdsfond En stor hjälp när dyra tandläkarkostnader ska betalas. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet. Låg månadsavgift mot en hög ersättning tillbaka.

Läs mer

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Tandvård för papperslösa Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Regler för papperslösa inom folktandvården Fri och regelbunden tandvård för patienter under 18 års ålder på samma sätt som det gäller för

Läs mer

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2 2010-09-06 Resultat av enkät till 20 29-åringar våren 2010 Unga vuxna om sin munhälsa Sammanfattning Resultatet av enkäten indikerar att det finns unga vuxna som inte har tillräcklig kunskap om hur de

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

1. Anta föreslagen internkontrollplan för 2015 gällande Folktandvårdens verksamhet.

1. Anta föreslagen internkontrollplan för 2015 gällande Folktandvårdens verksamhet. .C Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum 2015-03-04 Sida 1 (2) Dnr LD15/00497 Uppdnr 1010 Internkontroll 2015 Ordförandens förslag 1. Anta föreslagen internkontrollplan

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista 2017-02-07 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

TANDVÅRDEN IN I SJUKVÅRDSSYSTEMET,

TANDVÅRDEN IN I SJUKVÅRDSSYSTEMET, TANDVÅRDEN IN I SJUKVÅRDSSYSTEMET, VAD KOSTAR DET? AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Föreliggande studie syftar till att studera konsekvenserna av att föra

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning

Personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning Personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning Olivia Wigzell Infuturum, Umeå 161117 2016-11-21 Personer med sjukvårdsutbildning utanför Sverige Socialstyrelsens behörighetsarbete för att pröva legitimation

Läs mer

Beställarenheten för tandvård

Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Landstingets organisation Beställartand vården Ltkalmar.se 2015-04-01 2 Planeringsenheten Christina Edward enhetschef Beställarenheten för tandvård: Camilla Ohlsson handläggare

Läs mer

Prislista. Per-Olof Jansson

Prislista. Per-Olof Jansson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

Tandläkare Pär Fugelstad. Prislista

Tandläkare Pär Fugelstad. Prislista Prislista 2016-05-23 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 810 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Familjetandläkarna Konsberg. Prislista

Familjetandläkarna Konsberg. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 760 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne Populärversion Årsredovisning 2012 Folktandvården Skåne 2012 präglades av en omfattande förändring av Folktandvården Skånes klinikstruktur. Förändringarna grundades på omvärldens krav på moderna kliniker

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

prislista Allmäntandvård

prislista Allmäntandvård lista Allmäntandvård Välkommen till Folktandvården! Här följer en beskrivning av vad det kostar att göra olika slags behandlingar på alla Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland. Prislistan är förändrad

Läs mer

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Katarina Lundell Folktandvården Stockholms län AB 1 Folktandvården Stockholms län AB Allmäntandvård, 55 kliniker Akutmottagning St Eriks

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

Citytandläkarna Staffan Hernqvist och Maria Paldanius. Engagerad personal och medvetna patienter. Prislista

Citytandläkarna Staffan Hernqvist och Maria Paldanius. Engagerad personal och medvetna patienter. Prislista Engagerad personal och medvetna patienter. Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 730 102 Fullständig

Läs mer