Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag"

Transkript

1 Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

2 God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer av tand- och munsjukdomar, så att våra patienter och kunder ska få och behålla god munhälsa genom hela livet. Vi finns till för alla från den yngste till den äldste, från den som är frisk till den som är sjuk. I denna publikation får du en kortfattad beskrivning av Folktandvården Västra Götalands verksamhet. Syftet är att ge dig en helhetsbild av våra strategier, ambitioner och prioriteringar under Innehållet är baserat på vår verksamhetsplan och budget 2014 som beslutades av tandvårdsstyrelsen i oktober

3 Frisk i munnen hela livet Vår vision speglar Folktandvårdens vilja att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och tar sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionens vision Det goda livet. Frisk i munnen hela livet vilar på tre kärnvärden som ska känneteckna vår verksamhet: Hälsa Vi motiverar våra patienter till egenvård så att de kan bevara det friska friskt genom hela livet. För de som har komplicerade problem med munhälsa erbjuder vi individuellt anpassad rehabilitering. Folktandvården ansvarar även för hälsofrämjande verksamhet på skolor och bedriver förebyggande arbete kring exempelvis tobak, droger och viktproblematik för att bidra till bättre folkhälsa. Kompetens Vi erbjuder tandvård av god kvalitet som utförs av kompetenta medarbetare. Genom samarbete och kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård sker ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte som driver utvecklingen framåt. Vår nära koppling till Göteborgs universitet och institutionen för odontologi bidrar till ytterligare kompetensutveckling. Service Vi lägger stor vikt vid service i form av omtanke, gott bemötande och tillgänglighet. Våra öppettider baseras på kundernas behov. Vi vill att våra kunder och patienter upplever och känner vår omsorg och att de därmed rekommenderar Folktandvården till andra

4 Vårt uppdrag Folktandvården Västra Götalands uppdrag är att bidra till god folkhälsa genom att: erbjuda Västra Götalands samtliga invånare i livets alla skeden komplett allmän- och specialisttandvård - på lika villkor. svara för den kliniska delen i grundutbildningen av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. samverka med institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet inom forskning och utveckling av tandvård. Vänersborg I siffror: Skövde Omsättning 2 miljarder kronor Cirka medarbetare Verksamhet i regionens samtliga 49 kommuner 110 allmäntandvårdskliniker 52 specialisttandvårdskliniker Göteborg 2 utbildningskliniker Allmäntandvård Specialisttandvård Administrativa kontor Huvudkontor - 4 -

5 Att leda och följa upp Inom Folktandvården Västra Götaland har vi en lång och framgångsrik tradition av att leda och följa upp vår verksamhet med hjälp av en styrmodell. Den hjälper oss att hålla rätt kurs i en verklighet med både nationella och regionala intressen att ta hänsyn till. Tandvårdsstyrelsen fattar årligen beslut om verksamhetsplan och budget. Därtill fattar tandvårdsstyrelsen även beslut om långsiktiga strategiska inriktningar. Utifrån verksamhetsplan och budget utformas därefter årets styr- och måltal. Med varje klinik tecknas ett klinikkontrakt med tydliga mål. Detta är konkreta åtgärder som tar oss närmare visionen fokuserar vi på att Upplevas som en attraktiv vårdgivare. Verka för ett lågt vårdbehov och välplanerade vårdinsatser. Arbeta effektivt med rätt kompetens och bemanning. Fortsätta generera ett positivt resultat

6 Vår strategiska inriktning Utifrån vision, regionfullmäktiges uppdrag och överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna har vi valt att definiera fyra perspektiv för vår verksamhet. Inom varje perspektiv har en strategisk inriktning formulerats. I praktiken utgör dessa inriktningar underlaget för årets mål på såväl förvaltningsnivå som i klinikkontrakten. Kund-/patientperspektivet: MARKNADSLEDANDE Folktandvården jobbar för att tillgodose patienternas behov och efterfrågan. Vi ska vara en attraktiv vårdgivare som har nöjda kunder och patienter, korta köer och god tillgänglighet. Vi ska även ha nöjda remittenter och nöjda studenter inom tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskeutbildningarna. Medarbetarperspektivet: Utvecklingsinriktad Vi ska ha rätt bemanning och rätt kompetens på klinik och inom administration och ledning. Vi jobbar med utvecklingsinriktat medarbetarskap och strävar efter att alla ska vara ambassadörer för Folktandvården och rekommendera oss som arbetsgivare. Verksamhetsperspektivet: HÄLSOINRIKTAD Vi ska bedriva hälsorelaterad vårdplanering och behandling för att nå ett lågt vårdbehov hos våra kunder och patienter. Vården ska vara anpassad till aktuell riskprofil, anpassade revisionsintervall och individens hälsosituation. Antalet Frisktandvårdsavtal ska öka. För att uppnå en effektiv vård styr vi även mot ökad kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård. Ekonomiperspektivet: Utvecklingsutrymme Vi ska leverera ett positivt ekonomiskt resultat inom verksamhetens alla delar. Ett positivt resultat över tid skapar ekonomisk stabilitet som gör att vi klarar förändringar i ett kort perspektiv och möjliggör satsningar av engångskaraktär utan betydande inverkan på ordinarie verksamhet

7 MARKNADSLEDANDE MÅL Attraktiv vårdgivare Att vara marknadsledande är Folktandvårdens strategiska inriktning inom kund-/patientperspektivet. Vårt prioriterade mål är att upplevas som en attraktiv vårdgivare i den hårdnande konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Nöjda kunder Detta mäts i den kontinuerliga kundenkäten som genomförs vartannat år på samtliga klinker. I enkäten får kunderna bland annat gradera hur starkt de samtycker till påståendet Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar dem gärna till mina bekanta. Resultatet av denna fråga mäts per klinik. För att vara en attraktiv vårdgivare och fortsätta vår väg mot visionen, Frisk i munnen hela livet, gör vi insatser för att stärka varumärket. Detta sker såväl internt bland våra medarbetare som externt bland våra kunder och andra intressenter som allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare. Tillgänglighet Att vara en attraktiv vårdgivare handlar mycket om tillgänglighet. Målet är att alla allmäntandvårdskliniker ska kunna ta emot nya patienter inom tre månader. För specialisttandvården mäter vi hur stor andel kliniker som uppfyller målet för väntetid för patienter med prioriterade remisser. Nöjda studenter Tandvårdspersonal under utbildning är ytterligare en viktig intressegrupp. Årligen genomförs en undersökning där studenterna får svara på hur de upplever den kliniska delen av undervisningen. Resultatet mäts i ett Nöjd student-index som målsätts i klinikkontrakten och avspeglas även i förvaltningens styrkort. Marknadsandelar För att behålla vår position på tandvårdsmarknaden ska vi 2014 mäta och följa våra marknadsandelar både lokalt och regionalt. Som underlag används bland annat befolkningsstatistik och vår kunddatabas

8 HÄLSOINRIKTAD MÅL Lågt vårdbehov samt hälsorelaterad vårdplanering och behandling Att vara hälsoinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom verksamhetsperspektivet. Hälsoinriktad innebär att bedriva hälsorelaterad vårdplanering och behandling samt att arbeta medvetet för att nå ett lågt vårdbehov hos våra kunder och patienter. Munhälsan hos barn och ungdomar ska fortsätta att förbättras under Andelen barn som inte kommer till tandvården ska vara så låg som möjligt och fortsätta minska under Att vården är hälsorelaterad innebär att den är anpassad till aktuell riskprofil och patientens upplevelse och hälsosituation. Det innebär också ett kontinuerligt omhändertagande med rätt kompetensnivå, för att säkerställa en effektiv vård där tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt. Barn och ungdomar med låg risk att utveckla sjukdom, framförallt karies, ska kallas med längre intervall än barn och ungdomar som har hög risk att utveckla sjukdom. Målet är att minst 75 procent av barn med låg risk ska kallas var 18:e månad för undersökning. Vi ska arbeta med att förbättra tandhälsan i socioekonomiskt svaga områden. Folktandvården ska teckna nya frisktandvårsavtal och arbeta för att göra konceptet mer attraktivt även för äldre patienter. Vi ska fortsätta med en aktiv kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård i form av patientrelaterade konsultationer och analys av inkommande remisser. Av de FoU-projekt som genomförs ska minst 65 procent stödja Folktandvårdens forskningsstrategier

9 UTVECKLINGSINRIKTAD MÅL Rätt kompetens och rätt bemanning Att vara utvecklingsinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medarbetarperspektivet. Utvecklingsinriktad innebär en kultur som präglas av viljan att ligga steget före, uppmuntran till nytänkande och kreativitet samt ett ständigt utvecklingsarbete där ny kunskap används och utvecklas. Vi arbetar utvecklingsinriktat både inom medarbetar- och ledarskapet, i detta arbete är alla inom Folktandvården delaktiga. Ambassadörer som rekommenderar Folktandvården som arbetsgivare Medarbetare som bidrar med en engagerad och positiv attityd vårdar och utvecklar Folktandvårdens varumärke som arbetsgivare. Våra medarbetares vilja att vara ambassadörer för verksamheten mäts i kontinuerliga undersökningar som genomförs på samtliga klinker. Undersökningen genomförs vartannat år och innehåller ett brett spektra av frågor. Effektiv arbetsorganisation Med rätt kompetens avses medarbetare med rätt kunskaper, färdigheter, attityd och engagemang. Med rätt bemanning avses att ha rätt volym medarbetare av rätt yrkeskategorier. Det är en förutsättning för god tillgänglighet och service samt möjlighet att ge regioninvånarna hälsorelaterad vård. Rätt kompetens och bemanning ger också ekonomiskt utvecklingsutrymme till konkurrenskraftiga löner, anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Klinikernas mål är att skapa en optimal sammansättning av kompetenser för att möta efterfrågan på våra tjänster på effektivast möjliga sätt

10 UTVECKLINGSUTRYMME Att skapa och ha möjlighet att disponera ett ekonomiskt utvecklingsutrymme är Folktandvårdens strategiska inriktning inom ekonomiperspektivet. Detta är nödvändigt i en konkurrensutsatt verksamhet med behov av att både göra långsiktigt nödvändiga insatser och att kunna överbrygga perioder av tillfällig ekonomisk belastning med genomtänkta och planerade åtgärder. Intäkter Externa kunder Västra Götalandsregionen Statsbidrag Övriga intäkter 65 mnkr 83 mnkr mnkr MÅL Positivt resultat inom verksamhetens alla delar Positivt resultat per klinik Grunden i Folktandvårdens goda ekonomi är klinikernas medvetna och ansvarsfyllda arbete med att nå positiva resultat. Målet för 2014 är att 90 procent av klinikerna visar ett positivt resultat, vilket är högre än tidigare år. Effektivt utnyttjande av resurserna Varje klinik ska vara väl anpassad i storlek, både avseende lokaler och personal, eftersom det påverkar det ekonomiska resultatet avsevärt. Därför målsätts klinikens förmåga att både utnyttja sina lokaler optimalt, och anpassa sina personalkostnader till klinikens intäkter. 64 msek 79 msek Ca 55% av Folktandvårdens intäkter kommer från våra kunder som betalar för den vård vi utför. 25% av våra intäkter avser den konkurrensutsatta barnoch ungdomstandvården. Det innebär att ca 80% av vår verksamhet är konkurrensutsatt. 842 mnkr Kostnader Personal Lokaler Övriga kostnader mnkr 526 mnkr 130 mnkr Knappt 70% av Folktandvårdens kostnader är personalkostnader. Det understryker vikten av ett av våra prioriterade mål. Vår verksamhet ska ha rätt kompetens och rätt bemanning

11 Aktiviteter ett urval Vi fortsätter att satsa på att stärka varumärket både internt och externt. Det görs genom marknadsföringsstöd till kliniker, ökad dialog mellan tandvårdsledning och medarbetare samt en stor övergripande marknadsföringskampanj av Frisktandvård våren Vi tar fram en ny modell för verksamhetsförlagd utbildning för tandläkare från tredje land. Vi öppnar en första utvecklingsklinik i Kvillebäcken, Göteborg. Kliniken kommer att ha ytor för undersökning och behandling, och test av nya metoder och arbetssätt, material, medicinsk teknik och IT-stöd. Specialisttandvården utvecklar en beslutsprocess för produktionsoch kapacitetsplanering i syfte att tydliggöra de olika specialiteternas behov av bemanning. Vi fortsätter vår satsning på utvecklingsinriktat ledar- och medarbetarskap för att öka handlingskraften i kontinuerligt förbättringsarbete i hela organisationen. Genom omvärlds- och framtidsanalys ska vi förbättra den långsiktiga verksamhetsplaneringen. Syftet är att fånga väsentliga trender i omvärlden, några av de som vi fördjupar oss i är: teknik som möjliggörare, den kravställande konsumenten och talangjakt på medarbetare.

12 Läs mer! Folktandvården Västra Götalands kompletta verksamhetsplan och budget för 2014 finns på vår webbplats: På samma webbadress hittar du även den här förkortade versionen. Du kan också beställa den i tryckt form via e-post på:

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland 1(9) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2014-11-05 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2014 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till Tandvårdsstyrelsen Resultatdelning

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland

Folktandvården Västra Götaland Sida 1(33) FTV 30-2013 Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 Sida 2(33) 1. Vision och sammanfattning 1.1 Frisk i munnen hela livet Folktandvården Västra Götalands vision speglar

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland

Folktandvården Västra Götaland Dnr FTV 30-2014 Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2015 1 Vision och Sammanfattning Mot Visionen Arbetet mot visionen Frisk i munnen hela livet är långsiktigt. Vision, mål och strategier hanteras

Läs mer

Detaljbudget 2015 Folktandvården Västra Götaland

Detaljbudget 2015 Folktandvården Västra Götaland Sida 1(27) Detaljbudget 2015 Folktandvården Västra Götaland 1. Sammanfattning Samråd och förslag till beslut Samverkan om Affärsplan 2015 har skett i Folktandvårdens samverkansgrupp 2014-11-17. Tandvårdsstyrelsen

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

1. Folktandvården Västra Götaland Presentation av organisationen

1. Folktandvården Västra Götaland Presentation av organisationen Upplägg 1. Folktandvården Västra Götaland Presentation av organisationen 2. Folktandvården i Krokslätt Teamarbete och kommunikation Arbetsområden Förbättringsarbeten Sveriges största tandvårdsorganisation

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

med passion för tandvård

med passion för tandvård med passion för tandvård Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Det är så vi ska möta framtiden. Kunskap, idéer och handlingskraft är våra viktigaste verktyg för att ge våra kunder det

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 FOLKTANDVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND

ÅRSREDOVISNING 2014 FOLKTANDVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND ÅRSREDOVISNING 2014 FOLKTANDVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND Sida 2 (41) Innehåll 1. Vision och sammanfattning... 3 2. Kund... 5 3. Verksamhet... 9 4. Medarbetare... 19 5. Ekonomi... 25 6. Bokslutsdokument och noter...

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2012 Folktandvården Västra Götaland

Årsredovisning 2012 Folktandvården Västra Götaland Sida 1(41) Årsredovisning 2012 Folktandvården Västra Götaland 1. Sammanfattning och slutsats 1. Sammanfattning och slutsats Folktandvården Västra Götaland omsätter 2,0 Mdr och har cirka 2 900 anställda.

Läs mer

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne Populärversion Årsredovisning 2012 Folktandvården Skåne 2012 präglades av en omfattande förändring av Folktandvården Skånes klinikstruktur. Förändringarna grundades på omvärldens krav på moderna kliniker

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folktandvården Västra Götaland

Årsredovisning 2013 Folktandvården Västra Götaland Årsredovisning 2013 Folktandvården Västra Götaland Sida 2(45) 1. Sammanfattning och slutsats Folktandvården Västra Götaland omsätter 2,1 Mdr och har cirka 2 900 anställda. Allmäntandvård bedrivs i Västra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Friskbladet. Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel

Friskbladet. Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel Friskbladet Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel Ett nyårslöfte! Du är klok, du tänker på din munhälsa och du har valt att teckna ett Frisktandvårdsavtal. Tillsammans är vi över

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården Balanserat styrkort Vår verksamhetsidé ska stärka samverkan mellan primärvård, privat vård, kommunal vård och sjukhusvård för att försäkra vårdtagaren till en god och säker vård. Syftet med ett balanserat

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Folktandvården Västra Götaland

Delårsrapport augusti 2013 Folktandvården Västra Götaland Sida 1(26) Delårsrapport augusti 2013 Folktandvården Västra Götaland 1. Sammanfattning och slutsats 1. 1. Sammanfattning Folktandvården Västra Götaland omsätter 2,0 Mdr och har cirka 2 900 anställda. Allmäntandvård

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Delårsrapport mars 2013 Folktandvården Västra Götaland

Delårsrapport mars 2013 Folktandvården Västra Götaland Sida 1(28) Delårsrapport mars 2013 Folktandvården Västra Götaland 1. Sammanfattning och slutsats Folktandvården Västra Götaland omsätter 2,0 Mdr och har cirka 2 900 anställda. Allmäntandvård bedrivs i

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande. Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014

USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande. Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014 USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014 USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

FOLKTANDVÅRDEN. Med Frisktandvård betalar du lite per månad.

FOLKTANDVÅRDEN. Med Frisktandvård betalar du lite per månad. FOLKTANDVÅRDEN Med Frisktandvård betalar du lite per månad. JAG BETALAR 196 BETALA LITE PER MÅNAD FÖR FRISKA TÄNDER. Låt oss hjälpa dig att hålla dina tänder friska hela livet. Vi ger dig regelbundna tandvårdskontroller,

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Folktandvårdens vision Frisk i munnen hela livet vilar på tre kärnvärden som ska känneteckna vår verksamhet:

Folktandvårdens vision Frisk i munnen hela livet vilar på tre kärnvärden som ska känneteckna vår verksamhet: Sida 1(29) Delårsrapport mars 2012 Folktandvården Västra Götaland 1. Sammanfattning och slutsats Folktandvårdens vision Visionen för Folktandvården Västra Götaland är Frisk i munnen hela livet. Visionen

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring s kansli Tandvårdschef Helena Ozolins helena.ozolins@skane.se Datum 2011-08-15 1 (6) Förändrad ledning och styrning av - avsiktsförklaring Bakgrund I Tandvårdslagen SFS 1985:125 framgår att det ska finnas

Läs mer

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Agenda Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer