Tenerife - Noticias. Club Escandinavo Sur. Kallelse till stämma i svenska kyrkan i Los Cristianos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tenerife - Noticias. Club Escandinavo Sur. Kallelse till stämma i svenska kyrkan i Los Cristianos"

Transkript

1 Tenerife - Noticias Årg 15 nr 1 Dec Asociación Club Escandinavo Sur POSTADRESS: Club Escandinavo Sur, APDO 178, ES Los Cristianos, Tenerife, Vår ordförande har ordet Det första korta et efter stadgeändringen är över. Tyvärr blev det arbetsmässigt väldigt kort för nya styrelsen knappt två månader. Det betyder att inte alltför mycket har kunnat genomföras. Några saker har dock genomförts och uppskattats med positiva kommentarer. Det är t ex att hemsidan är mer aktuell nu än den varit, att klubbtidningen innehåller det man önskar och att föreningspärmen i kyrkan visar vad som löpande sker i föreningen. Styrelsen har på stämmans uppdrag tagit fram en budget för det gångna et och under sommaren har vi också kommit fram till den medlemsavgift som bör gälla under 2007/2008. Den är 16 euro för nya medlemmar och 13 euro för sådana medlemmar, som ej finns betalningsregistrerade för Se separat kommentar. De nya stadgarna för föreningen som togs i våras kom att innehålla ett par ofullständigheter som måste lösas upp. En projektgrupp under Bengt Berglund fick i uppdrag att ta fram ett förslag, som skall justera dessa och andra mindre bra delar. Det har kommit med ett förslag som styrelsen tagit och kommer att läggas fram för stämman den 8 december. Ändringarna i förhållande till gällande stadgar framgår av särskilt avsnitt i denna tidning. Styrelsen var ej enig beträffande 4 stycke tre. En ledamot ville behålla den strängare policyn enligt gamla stadgarna. Spanska staten har antagit en ny lag om utlänningslagstiftning. Den berör alla EU-medborgare inkl norrmän som stannar på Teneriffa längre än tre månader. Alla som stannar längre tid än så måste registrera sig hos polisen (Comisaria de Policia i Las Americas). Se separat kommentar. Club Escandinavo Sur Kallelse till stämma i svenska kyrkan i Los Cristianos Lördagen den 8 december 2007 kl Utöver de vanliga stadgeenliga frågorna kommer också ett förslag till ändringar av klubbens stadgar att presenteras. Stämman är öppen för alla som betalt medlemsavgift för et 2007 och 2007/2008 En nedgång av antalet medlemmar har skett under senare år. Det är inte bra. Styrelsen försöker på olika sätt finna nya möjligheter att locka till sig nya medlemmar, t ex genom mer och bättre information. Under et 2007/08 börjar en del gamla medlemmar återkomma som medlemmar. Detta är positivt. En sak som är mycket positiv är att de allra flesta aktiviteterna fungerar bra. Föreningen har en hel serie mycket duktiga aktivitetsledare som lägger ner mycket tid och arbete på sina aktiviteter. Styrelsen har tagit fram en ny policy för aktiviteterna, som jag hoppas ska stärka deras arbete och ge bättre underlag för revisorernas granskning av föreningen. En kommenter av det ekonomiska resultatet framgår av kassörens ekonomiska redovisning samt förvaltningsberättelsen. Bengt Sjöberg Styrelsemedlemmar: Ordförande: Bengt Sjöberg Mob V ordf: Kurt Laenkholm Sekreterare: Tel Mob Kassör: Per-Erik Sandlin Tel Mob Ledamot: Eva Bruce Tel Mob Ledamot: Björg Strömsborg Tel Ledamot: Christer Lundqvist Tel Ledamot: Anne-Charlotte Catrana-Olivecrona Mob Suppleant: Asta Polsäter Mob Suppleant: Urpo Flander Mob

2 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst 4. Val av mötets ordförande och sekreterare 5. Fastställande av dagordning 6. Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordföranden skall justera mötesprotokollet, tillika rösträknare. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående. 8. Resultat- och balansräkningar för föregående 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och räkenskaper under föregående 10. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år som av stämman delegerats styrtelsen 11. Budget för innevarande år som av stämman delegerats styrelsen 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen omfattar 13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande 14. Framläggande och fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande 15. Behandling av styrelsens förslag förslag till revidering av stadgarna 16. Val till styrelsen av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter 17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år 18. Val av valberedning och suppleanter 19. Behandling av förslag från medlemmar 20. Övriga frågor 21. Mötets avslutande Ekonomiskt resultat för år 2007 Resultaträkning Budget Utfall Budget Utfall Budget Inkomst/Intäkt : /08 Medlemsavgifter Räntor x x x Diverse inkomster Donation från Ingrid Berlin 150 Fester 105 Fsg kompendium Valutavinst 33 Summa Utgifter/Kostnader: Omläggningskostnader stadgar Porto 100 Kontorskost Medlemsblad tryck Hyror Telefonkost Tidn.annonser Hemsida Internet Övriga utg Bil/resekostnad Stödmedlemsskap i sv kyrk 200 Bankkostnad Oförutsätt Summa Årets överskott Ingående behållning 07/01/ Årets vinst 508 Utgående behållning 05/12/ Banco Santander Kassa 25 Svensk bank 5 Fond Plus Ultra 4% ränta/år x Golfbongar Los Palos SUMMA x Ränta från Fond plus Ultra utbetalas den 25/ vid inlösen med euro. Per-Eric Sandlin Kommentarer till det ekonomiska resultatet 1/1-07 till 30/9-07. Det första korta et säger inget om hur kommande brutna blir ur budgetsynpunkt. Vi kan notera att klubben fortsätter att tappa medlemmar. Under perioden 1/1 till den 30/9 har endast 101 personer betalt medlemsavgiften. Till detta antal skall läggas 45 personer som betalade medlemsavgiften för samma period redan under år 2006 och intäkten finns redovisad under detta år. Golfsektionen gör allt för att det skall vara lönsamt att bli medlem i klubben. Styrelsen tog beslut att köpa in Spelbongar på Los Palos till sommarpriser för 2342 euro för att motverka att privata intressenter skor sig på klubbens medlemmar. Försäljningen av dessa sker under det nya budgetåret och påverkar inte resultatet eftersom klubbens kassa använts i stället för att beloppet införts på bank. Risken att förlora pengarna är noll men hur lång tid försäljningen tar vet vi ej just nu. 2

3 En ny medlem tjänar igen medlemskapet på två rundor på Los Palos. Golfsektionen är representerad i Fritidsresors vinterkatalog på sidan 27 och i tidningen Teneriffa Guiden helt utan kostnad för klubben. Verksamhetens intäkter för det korta et stämmer mycket väl med utfallet. Verksamhetens kostnader skiljer sig från budgeten på följande punkter: Den budgeterade förlusten på 300 euro blev något mer i vinst beroende på att omläggningskostnaden för stadgarna inte blev av under perioden men dessa kommer när desamma skall tryckas och översättas till spanska. Medlemsbladets tryckning belastade ej till fullo det korta budgetåret, tidningsannonser på Teneriffa Guiden sänktes genom sommarbeslut av styrelsen och inga oförutsedda utgifter kom under den korta perioden. Verksamhetsåret gav således ett överskott på 508 euro som föreslås i ny räkning. Budgeten för 2007/08 med olika och sänkt medlemsavgift är inte baserad på ett verklighetsunderlag utan en ett försiktigt antagande att trenden med minskande medlemsintäkter skall fortsätta. Förhoppningsvis kan klubben hitta nya aktiviteter typ kryssningar/billiga flygresor som kan locka nya medlemmar. Föreningens olika aktiviteter som ekonomiskt ibland kan vara mycket omfattande ligger helt utanför den centrala redovisningen. Varje aktivitet sköter sin egen ekonomi och den skall vara självbärande d v s aktivitetens intäkter/kostnader skall balansera. Aktiviteterna tillför inte den centrala klubbverksamheten varken intäkter eller kostnader men väl medlemsavgifter. För att se de olika aktiviteternas verksamhet/ekonomi se verksamhetsberättelsen. Per-Erik Sandlin Medlemsavgift för 2008/09 Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för et skall vara 15 euro. Styrelsen var enigt. Virksomhedsberättelse för 2007 indtil 30/9 I 2007 har klubbens aktivitet på styrelsesniveau været præget af den omlægning til nye vedtægter (stadgar), som blev behandlet 2. gang på stämman d. 24. februar og kun delvis godkendt. Som resultat blev efterfølgende nedsat en projektgruppe, der skal arbejde videre med et forslag, som må forventes at kunne samle flertal. En ændring, som er blevet gennemført, er omlægning af regnskabsåret fra at følge kalenderåret til at følge medlemssæsonen, fastlagt som 1. oktober september. Dette er årsagen til, at perioden for virksomhedsberättelsen denne gang er 9 måneder og i praksis overvejende gælder vårmånederne. Derefter bliver den de sædvanlige 12 måneder. Klubbens virksomhed har i perioden været genemført efter samme retningslinier som tidligere og omfattet de samme aktiviteter og været udført med de samme relationer til udenforstående organisationer. På et enkelt område, forholdet til den svenske kirke, er der overvejelser hos samarbejdpartneren, kirken, vedrørende formen for det fremtidige samarbejde, hvor der hidtil har været ydet et antal frie medlemskaber af klubben til gengæld for husly til opslagstavle, kaelderlokaler og arrangementer. Af større mødearrangementer kan nævnes mødet om stadgarne d. 13. januar med deltagelse af 43 og årsmødet d. 24. februar med deltagelse af 59. Der har været velbesøgte udflugter som mandelblomstrejsen og en kanarisk landfest, for 2. gang i sæsonen, en rejse til La Palma samt 3 selskabelige sammenkomster i restauranten Tarajales. Også aktiviteter som bridge og golf skal fremhæves for tilslutningen. Antal protokolførte styrelsessammenträden har været 7, hvoraf 4 af den nye styrelse, der blev valgt på årsmøtet. I sommerens løb har styrelsen i år haft en omfattende kontakt over internettet, foranlediget af den ekstraordinære situation med de nye vedtægter med nye terminer. Om vi ser til foreningens alle 15 aktiviteter, som har været i 3 gang i 2007, kan nævnes, at bridge-, golf- og boulespillerne træffes 2 gange om ugen, sproggrupperne og tennis en gang om ugen, de øvrige som ekonomigruppen, kulturgruppen, femina og vandringer mest hver 14. dag i månederne januar-marts. Ny aktivitet 2007 var trivselgruppen for ensomme. De fleste aktiviteter har udviklet sig godt med mange gamle og nye medlemmer. Alle aktiviteter skal være selvbærende, det vil sige, at deltagerafgifterne skal dække omkostningerne for aktiviteten, og man samler ikke større overskud fra sæson til sæson. Ny policy for aktiviteterne er fastlagt under våren med bl.a. retningslinier for økonomisk redovisning. To aktiviteter udskiller sig i økonomisk henseeende fra de øvrige, nemlig bridge og golf. I bridge kræves stor udrustning med brikker, kort o.s.v., og ved virksomhedsårets slut havde bridgen en kapital på 852 euros. Golfaktiviteten har gennem kontakter kunnet skaffe spillerne billigere spilmuligheder. Aktiviteten köbte for klubbens regning golfboner for euros til vidaresalg til klubbens golfspillere. Disse to aktiviteter samt øvrige med større økonomisk omfang som fester og rejser skal revideres af fore-

4 ningens revisorer. De senere havde ved budgetårets slut en kapital på 231 euro. Aktivitetslederne får til småudgifter som telefon, papir o.s.v. 10 euros fra foreningen. Antal medlemmer d. 30. september var 171. Heraf har 24 ifølge praksis ikke behøvet at betale medlemsafgift, det er styrelselsens medlemmer, kyrkans medlemmar og alle hedersmedlemmar. Dette "friantal" bliver reduceret mærkbart i det kommende virksomhedsår, hvor styrelsesmedlemmar og kyrkans folk skal betale medlemsafgift. De sidste dog som en hyresomkostning, hvilket det er. Antal medlemmer, som har betalt afgift i 2007, er kun 102. Forskellen over for det samlede medlemstal skyldes forudbetalinger fra 2006 af 45 medlemmer. Det samlede antal på 171 er klart lavere end ved årets begyndelse, men det beror overvejende på, at det forgangne virksomhedsår er 3 måneder kortere end det foregående. I den periode tilkommer sædvanligvis mange nye medlemmer. Vi har udgivet 3 numre af Tenerife-Noticias. Desuden er informeret om løbende arrangementer, før og efter disse, i de spalter, vi har fået adgang til i ugebladet Sveriges Nyheter. Vi har desuden i perioden saneret og fornyet klubbens hjemmeside på internettet, så den nu fremstår lettere tilgængelig og mere relevant og aktuel. Nyoprettet er også klubbens foreningspärm, som findes i kirken. Foreningen har sin ekspedition i den svenske kirke åben for indbetaling af medlemsafgifter og køb af rejse- og middagsbilletter. Klubbens opslagstavle finnes i kirken. Foreningen er repræsenteret i netværksgruppen Kris- og katastrofberedskab Styrelsen bestod ved årets begyndelse af Arne Thelander (ordförande), Anne Ragnhild Wright, Per-Eric Sandlin, Gun Martinius, Eva Bruce, Kurt Lænkholm og Arne Bakkeløkken samt suppleanterne Asta Polsäter og Bjørg Strømsborg. På årsmødet i februar valgtes Bengt Sjöberg (ordförande), Eva Bruce, Kurt Lænkholm, Per-Eric Sandlin, Bjørg Strømsborg, Christer Lundquist og Anne-Charlotte Catrana- Olivecrona samt som suppleanter Asta Polsäter og Urpo Flander. Revisorerne var ved årets begyndelse Sigurd Wiig og Christer Lundquist, efter årsmødet Kerttu Renko og Bengt Berglund. I valgberedningen har siddet Lennart Fröberg (sammenkaldende), Knut Schultz og Anne Ragnhild Wrigt med Kerttu Renko og Gun Martinius som suppleanter. Med den bedre ajourførte hjemmeside skønnes behovet at være faldet hos medlemmerne for de detaljerede oplysninger, som tidligere har været givet i årsberättelsen. Styrelsen fremfører en varm tak til alle aktivitetsledere og andre, som under året har forgyldt vor tilværelse her på Tenerife. Revisorernas berättelse för et 2007 Till föreningsstämman i Asociación Club Escandinavo Sur Organisationsnummer G Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Asociación Club Escandinavo Sur för et 1 januari september Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen skall enligt stadgarna bestå av resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse samt medlemsförteckning, I resultaträkningen och balansräkningen redovisas emellertid endast en del av klubbens verksamhet, nämligen den centrala administrativa 4

5 verksamheten. Klubbens verkliga aktiviteter, som har en ekonomisk verksamhet som sammantaget överstiger den centrala verksamheten, redovisas således inte här. I förvaltningsberättelsen omtalas endast på visst sätt kapitalbehållningarna avseende några av de ekonomiskt väsentligare aktiviteterna. Klubben är såväl dess olika aktiviteter som dess centrala administration. I enlighet med god redovisningssed och god föreningssed skall hela verksamheten bruttoredovisas i årsredovisningen med dess intäkter, kostnader och kapitalbehållning för att föreningsstämman rätt skall kunna utläsa och bedöma hela klubbens resultat och ställning. Årsredovisningen har således inte upprättats i enlighet med god redovisningssed och god föreningssed och ger inte en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för et. Los Cristianos den 20 november 2007 Bengt Berglund Trudi Lange Valberedningens förslag Styrelse: Ordförande: Bengt Sjöberg omval 1år Ordinarie: Monika Berling nyval 2 år Ann-Charlott Catrana- Olivecrona omval 2 år Ulf Flander omval 2 år Bengt Berglund nyval 1 år Ulf Lundqvist nyval 1 år Per-Eric Sandlin omval 1 år Suppleanter: Inga-Greta Löfvander-Olárs nyval 1 år Inger Johanne Olsen nyval 1 år Avgår: Kurt Laenkholm, Eva Bruce, Björg Strömsborg, Christer Lundqvist och Asta Polsäter Revisorer: Ordinarie: Gösta Lundmark nyval 1 år Sigurd Wiig omval 1 år Suppleanter: Trudi Lange Kertu Renko Avgår: Bengt Berglund Valberedning: omval 1 år omval 1 år Ordinarie: Knut Schultz sammankallande, Gun Martinius Anne Ragnhild Wrigt Suppleanter: Kerttu Renko, Lennart Modén. Hur har medlemsavgiften räknats fram Många har haft synpunkter på hur medlemsavgiften räknats fram. Här kommer vårt räknesätt. Trudi Lange Vi utgick från att en viss förväntad kostnad måste balanseras av intäkter från medlemsavgifter ca 2600 euros. Eftersom det är den stora massan som ger resultat måste beräkningen utgå från de medlemmar som betalt medlemsavgift De skall endast betala för betalningsperioden januari - september. Vi gick in med olika belopp för att se vad detta kunde ge och fann att 13 euro var ett bra belopp. Beroende på hur många medlemmar som betalar kunde detta ge ett underskott på några hundra euro. Vi har ju möjlighet att ta en del av befintligt kapital. Vad skulle då nya medlemmar betala som skall betala för en period som är tre månader längre. Det sätt vi kalkylerat med har gett ett resultat på drygt 16 euro. Vi stannade vi 16 euro. Om man rent matematiskt räknar fram detta borde nya medlemmar betala 17 euro. Andra kalkyler kan ge andra medlemsavgifter för nya. Antalet nya medlemmar är mycket få. All kalkyl bygger på vad den stora gruppen medlemmar skall betala, d v s medlemmar som redan betalt för De skall betala 13 euro. Om vi ser på tidsperioden 1 oktober 30 september minskar avgiften från 20 till 18 euro. Vi har ej räknat med utgångspunkt från vad de få skall ge för medlemsavgift för de många. Några i styrelsen har förordat att medlemsavgiften borde ha slutat på 5 eller 0 för att underlätta det för expeditionens personal. Vi har kallat 16 euro för medlemsavgift för nya för et 2007/08 och att gamla medlemmar får betala 13 euro för den kortare betalningsperioden. Förslag till Stadgar för Asociación Club Escandinavo Sur (Med markeringar och kommentarer av ändringar jämfört med nu gällande stadgar.) Organisationsnummer: G Föreningens namn och säte 5

6 Föreningens namn är Asociación Club Escandinavo Sur (Parentes med texten Skandinaviska klubben borttagen.) med säte i Arona kommun och med adress Club Escandinavo Sur, APDO 178, ES Los Cristianos, Tenerife. 2. Föreningens ändamål Föreningen skall verka för sammanhållning och kulturell verksamhet bland sina medlemmar t ex genom anordnande av aktiviteter som efterfrågas av medlemmarna. Den skall löpande ge information av betydelse för det dagliga livet på Teneriffa. Någon verksamhet med politisk eller religiös inriktning får ej bedrivas. 3. Medlemskap och rösträtt Som medlemmar upptas nordiska medborgare eller personer med anknytning till nordiska medborgare eller Norden och med intresse att verka för Föreningens ändamål. Varje medlem äger en röst. Röstning kan ske genom ombud. För att få delta på föreningsstämma skall medlemsavgift ha betalats senast en vecka innan stämman. Omyndiga kan upptas som medlemmar, dock utan rösträtt och valbarhet. Juridiska personer kan upptas som medlemmar efter styrelsens beslut i varje enskilt fall, dock utan rösträtt eller valbarhet för sina representanter. Medlemskap upphör om medlemmen begär utträde ur Föreningen eller om medlemmen ej betalar förfallen medlemsavgift. Styrelsen kan även utesluta medlem som allvarligt skadat eller motverkat Föreningens anseende eller ändamål. Medlemmen har rätt att överklaga uteslutningen till ordinarie föreningsstämma. 4. Medlemsavgift Medlemsavgiften fastställs årligen på ordinarie föreningsstämma. Medlemmar erlägger medlemsavgift per. Fastställd medlemsavgift skall betalas för deltagande i de aktiviteter Föreningen bedriver. Medlemmar som befriats från medlemsavgift är fullvärdiga medlemmar. Icke föreningsmedlem kan delta i Föreningens aktiviteter om berörd aktivitetsledare så tillåter, eventuellt mot förhöjd deltagaravgift. 5. Verksamhetsår Föreningens skall vara 1 oktober - 30 september. 6. Ordinarie föreningsstämma Föreningsstämman är Föreningens högsta instans. Den skall hållas lämpligen under november eller december månad i Los Cristianos. Föreningsstämman skall aviseras med minst en månads varsel på för medlemmarna lämpligt sätt och med formell kallelse minst 14 dagar före stämman. Den formella kallelsen skall innehålla alla dokument som skall behandlas på stämman. Dagordning: 1 Mötets öppnande 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Fråga om mötet är behörigt utlyst 4 Val av mötets ordförande och sekreterare 5 Fastställande av dagordning 6 Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordföranden skall justera mötesprotokollet, tillika rösträknare. 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående. 8 Resultat- och balansräkningar för föregående 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och räkenskaper under föregående 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen omfattar 11 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande 12 Framläggande och fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande 13 Val till styrelsen av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år 15 Val av valberedning och suppleanter 16 Behandling av styrelsens förslag 17 Behandling av förslag från medlemmar 18 Övriga frågor 19 Mötets avslutande Föreningsstämman fattar beslut med enkel majoritet, se dock paragraf 14. För beslutsmässighet krävs minst att 51 % av medlemmarna är närvarande på ett första möte, på ett andra möte de som har infunnit sig. Förslag från medlemmar skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast en månad före föreningsstämman. Förslag från styrelsen och medlemmarna 6

7 skall finnas med i den formella kallelsen. Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor och skall finnas tillgängligt för medlemmarna i föreningspärmen så snart det justerats. 7. Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma kan inkallas av styrelsen med minst 14 dagars varsel till dag mellan 1 november - 31 mars och skall följa samma procedur som gäller vid ordinarie föreningsstämma. Extra föreningsstämma kan också inkallas av revisorerna eller på skriftlig begäran av minst 25 medlemmar. Begäran skall innehålla orsak och underskrift av samtliga som kräver extra föreningsstämma. Andra än i kallelsen angivna frågor får ej behandlas på extra föreningsstämma. 8. Styrelsen Styrelsen skall bestå av sju ledamöter samt två suppleanter. 1. Ordförande, som väljs för en tid av ett år 2. Vice ordförande 3. Sekreterare 4. Kassör 5. Övrig ledamot 6. Övrig ledamot 7. Övrig ledamot 8. Suppleant 9. Suppleant Ledamöterna 2 7 väljs för två år, dock så att år ett väljs tre ledamöter på ett år. Därefter väljs för varje år tre ledamöter på två år. Omval kan ske. Suppleanter väljs för ett år. Snarast efter föreningsstämman skall styrelsen hålla ett konstituerande sammanträde där beslut fattas om arbetsfördelningen. Styrelsen sammanträder vid behov och dessa sammanträden skall protokollföras. Protokollen skall finnas tillgängliga för medlemmarna i föreningspärmen så snart de justerats. Styrelsen kan fatta beslut när minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner det förslag som ordföranden företräder. 9. Styrelsens ansvar och uppgifter Styrelsen är Föreningens verkställande ledning och har ansvaret för medlemsförteckningen, räkenskapshandlingarna samt förvaltningen av Föreningens angelägenheter. Styrelsen skall se till att Föreningens organisation och verksamhet fungerar på ett riktigt och ändamålsenligt sätt. I organisationen skall ingå att det finns fungerande kontrolloch attestrutiner för hanteringen och redovisningen av Föreningens medel. Det skall också finnas rutiner för uppföljning av styrelsens beslut. Styrelsen kan skapa olika aktiviteter/grupper för medlemmarna med en aktivitetsledare som inrättar aktiviteten i enlighet med Föreningens riktlinjer. Styrelsen kan utse särskilda arbetsgrupper för genomförande av speciella projekt. 10. Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden, eller vid dennes bortavaro av vice ordföranden, i förening med annan ordinarie ledamot. Styrelsen kan utse ordinarie ledamot att i löpande ärenden ensam teckna Föreningen. 11. Räkenskaper och årsredovisning Föreningens räkenskaper avslutas den 30 september genom upprättande av årsredovisning för det gångna et. Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse samt medlemsförteckning. Årsredovisningshandlingarna skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisionsberättelsen skall lämnas till Föreningens styrelse senast en vecka före ordinarie föreningsstämma. 12. Budget En detaljerad budget med förväntade intäkter och kostnader för innevarande skall framläggas för ordinarie föreningsstämmas godkännande och vara ett rättesnöre för styrelsen. 13. Valberedning Valberedning utses av ordinarie föreningsstämma för ett år. Den utgörs av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter, varav en ledamot är sammankallande. Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisorer. 14. Ändring av stadgar och upplösning av Föreningen Ändring av stadgar eller upplösning av Föreningen kräver 2/3-dels majoritet vid två på varandra hållna stämmor med minst en månads mellanrum. Den ena skall vara en ordinarie föreningsstämma. Vid upplösning skall Föreningens egendom och kapital doneras till en välgörenhetsorganisation och/eller till kulturell verksamhet på Teneriffa. Beslut härom fattas av föreningsstämman med 2/3-dels majoritet. 7

8 Dessa stadgar har antagits på ordinarie föreningsstämma den?? månad 2007 och på extra föreningsstämma den?? månad Är man i Spanien mer än 3 månader skall man registrera sig Enligt spansk lag skall alla EUmedborgare och norrmän som stannar mer än tre månader i Spanien registrera sig i utlänningsregistret. Vid registreringen får man ett N.I.E.-nummer som kan behövas vid bankoch administrativa ärenden o dyl. Registreringsproceduren är följande: Man ställer sig i kö utanför polishuset i Las Americas helst redan klockan på morgonen. Vid 9-tiden delas kön upp i två köer, varav en är för EX- TRANJEROS. I den får man sedan en kölapp med löpnummer som också anger på ett ungefär när man blir mottagen av en registrerare inne i polishuset (till höger). När man får sin tur går man till en registrerare, där får man ett formulär EXTRANJEROS - som skall fyllas i. Formuläret är på spanska och skall fyllas i med passnummer, namn, adress, födelseplats och föräldrars namn. Vidare skall man fylla i födelsedatum, kön, civilstånd och nationalitet samt var man bor, t ex i Los Angeles med lägenhetsnummer och telefonnummer. Dessutom skall anges var N.I.E.-numret skall gälla (Spanien) och varför man vill ha numret; bor i Spanien mer än 3 månader. Man går tillbaka till registreraren med ifyllt formulär. Man kan låta kopiera det i en lämplig affär innan man går fram. Registreraren vill ha följande dokument: pass plus en kopia av passuppgifterna samt det formulär man fyllt i. Registreraren databehandlar de uppgifter du har med dig och lämnar tillbaka passet samt ett likadant dokument med stämpel som senare skall fyllas i / alternativt kopian av formuläret. Registreraren pratar engelska. Det stämplade formuläret plus pass skall man ha med sig när man återkommer till polishuset två till tre dagar senare för att hämta N.I.E.-dokumentet. Den gången skall man gå till mottagningsdisken för information och dit kan komma mellan 9 14 utan längre köande. Det tog 45 minuter när N.I.E.- dokumentet hämtades. Att vi enligt ambassaden skulle fylla i formulär EX16 var okänt för registreraren. Dessutom kostade det ej något att få N.I.E.-dokumentet. Bengt Sjöberg Lite föreningshistoria om Skandinaviska klubben Föreningen Club Escandinavo bildas den 6 mars Den hade sin hemvist i Puerto de la Cruz. Den 1 juli 1983 skedde en justering av stadgarna. Man hade medlemmar främst från Puerto de la Cruz men även en del medlemmar från Los Cristianos. Los Cristianos-borna ville ha en egen förening eller en sektion av Puerto-klubben. Den 1 januari 1990 bildades formellt en sektion i Los Cristianos av Club Escandinavo i Puerto de la Cruz. Större delen av medlemsavgifterna i Los Cristianos-sektionen gick till moderföreningen. Man började planera för en egen fristående förening. Den 9 september 1996 registrerades Asociación Club Escandinavo Sur med säte i Los Cristianos. Namnet på svenska är föreningen skandinaviska klubben eller föreningen Club Escandinavo Sur. Nu fanns alltså två Skandinaviska klubbar på Teneriffa. Som resultat av stark medlemstillströmning i Club Escandinavo Sur och fler aktiviteter i slutet på 1990-talet behövde bl a antalet styrelsemedlemmar utökas. Den 16 mars 2001 reviderades stadgarna. Många ansåg att stadgarna ej svarade mot vår verksamhet och var gammalmodiga. Det ansågs att vissa saker borde justeras. Föreningen borde t ex ej ha egen föreningslokal, borde ej utse hedersledamöter, borde hade brutet och namnet Club missförstods av spanjorerna. En arbetsgrupp tog fram ett förslag till reviderade stadgar som i huvudsak vann stämmans gillande den 24 februari Nu är de uppe på nytt för att få ett slutgiltigt innehåll. Bengt Sjöberg Ansvarig utgivare: Bengt Sjöberg Redaktör: Arne Thelander E-postadress: Hemsida: 8

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Landsnora Villaägareförening

Landsnora Villaägareförening Landsnora Villaägareförening STADGAR Föreningens namn 1 Föreningens firma är Landsnora villaägareförening. Föreningens verksamhetsområde 2 Föreningens verksamhetsområde är Landsnora och Falkberget inom

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Närvarande: 91 fysiska personer, 52 via fullmakter, totalt 143 medlemmar var representerade på mötet.

Närvarande: 91 fysiska personer, 52 via fullmakter, totalt 143 medlemmar var representerade på mötet. Club Escandinavo Sur Ordinarie föreningsstämma Tid: 5 december 2015 kl. 11.00-13.33 Plats: Centro Cultural, Los Cristianos Närvarande: 91 fysiska personer, 52 via fullmakter, totalt 143 medlemmar var representerade

Läs mer

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser I stadgeförslaget är de delar som föreslås utgå understrukna och de delar som föreslås komma till inskrivna med fet stil. Vid varje anges om det föreslås

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 29 november 2008, kl

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 29 november 2008, kl Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 29 november 2008, kl. 11.00-14.00 1 Plats: Kulturhuset i Los Cristianos. Närvarande: 42 medlemmar. 1 Mötets öppnande. Ordförande Bengt Sjöberg

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand

STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand 1 Organisationen Föreningen Gnisvärd och Tofta strand bildades den 29 juli 2014. Föreningen är bildad under svensk rätt och tillämpningen och tolkningen

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Byordning för Laknäs Östanhols byalag

Byordning för Laknäs Östanhols byalag 1 Föreningens namn Laknäs och Östanhols byar utgör en ideell förening med namnet Laknäs Östanhols byalag. 2 Föreningens säte Den ideella föreningen, Laknäs Östanhols byalag, har sitt säte i Leksands Kommun.

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Bergshamra koloniförening

Stadgar för Bergshamra koloniförening 1(5) Stadgar för Bergshamra koloniförening Följande stadgar har antagits vid föreningens årsmöten den 25 mars 1993, den 20 mars 1994, den 17 mars 2002, den 20 mars 2011 och den 24 mars 2013. Text i kursiv

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017 2014-08-26 Stadgar för Studentbostadsmässan 2017 1 Föreningens namn Föreningens namn är Studentbostadsmässan 2017. 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Till alla antroposofiskt orienterade verksamheter och intresserade personer i Sverige

Till alla antroposofiskt orienterade verksamheter och intresserade personer i Sverige TillallaantroposofisktorienteradeverksamheterochintresseradepersoneriSverige AntroposofiskaSällskapetiSverige Inbjudertillbildandetavdenideellaföreningen TrialogTankesmedja enfristående,antroposofisktorienterad,tankesmedja

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer