Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter?"

Transkript

1 Johannes Karlsson Linköpings Universitet Uppsats, 7.5 HP Statsvetenskap 2, HT 2013 Handledare: Ester Andreasson Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter? En kvalitativ beskrivande studie. The political rhetoric between Swedens biggest two political parties and their main issue. Differentes? Similarites? A qualitative descriptive study. Av: Johannes Karlsson. Ord: 7995.

2 Sammanfattning Syftet med den här uppsatsen är att granska den politiska retoriken och hur den skiljer sig mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i två val, 2006 respektive Men även vilken huvudfråga partierna hade. Jag tänker utgå ifrån en kvalitativ metod med fokus på en beskrivande studie. För att kunna svara på mina frågeställningar kommer jag framför allt utgå ifrån debatter mellan partiledarna från de båda partierna. Till min hjälp kommer jag använda tre från de olika valen. Det blir alltså sammanlagt sex debatter som kommer utgöra grunden för min uppsats och för att kunna svara på frågeställningarna. Om mer tid hade funnits skulle jag kunnat gå mer på djupet, använt flera debatter och kanske använt mig av flera val för att på ett tydligt sätt kunna svara på skillnaderna och vad som förändrats i den politiska retoriken under en längre tidsaxel. Istället föll valet på att fokusera på två partier i två olika val och sammanlagt sex debatter. Resultatet i min uppsats pekar på att retoriken mellan de två valen i mångt och mycket går igen. Till exempel 2006 använde Fredrik Reinfeldt ord som utanförskap och arbetslinje, båda dessa ord återkommer han till Göran Persson 2006 använde ord som hålla ihop Sverige och att Reinfeldts politik kommer öka klyftor. Det återkom Mona Sahlin mycket till i valdebatterna Den stora skillnaden det går att se, är hur Reinfeldt i egenskap av sin roll som statsminister påtalar ansvaret, vad hans regering åstadkommit. Det vill säga, rollerna förändras precis som retoriken. Förord Jag vill egentligen bara med det här korta förordet tacka min suveräna handledare, Ester Andreasson, för fantastisk handledning. Hon var ett ständigt bollplank och kom alltid med välbehövlig och konkret feedback. Min uppsats skulle varit en betydligt sämre sådan utan hennes stöd och hjälp. Tack! 2

3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING & PROBLEM SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR VAL AV STRATEGI OCH DESIGN VAL AV METOD KÄLLKRITISK DISKUSSION VALIDITET OCH RELIABILITET KRITISK DISKUSSION OM ANNAN LÄMPLIG METOD GÖRAN HÄGG RETORIK IDAG 9 2. SOCIALDEMOKRATERNA & MODERATERNAS RETORIK DELSLUTSATS SOCIALDEMOKRATERNA OCH MODERATERNAS RETORIK DELSLUTSATS SLUTSATS (RESULTAT) AVSLUTANDE DISKUSSION (ANALYS) FORSKNINGSPROBLEM OCH VIDARE FORSKNING REFERENSER 28 3

4 1. Inledning & problem Vid valet 2006 vann den borgerliga alliansen valet över den sittande socialdemokratiska minoritetsregeringen (http://www.val.se/val/val2006/ information hämtad 9/ ). Det här var första gången en samlad borgerlig koalitionsregering dels gick till val som ett samlat alternativ, men också vann valet och första gången de fick makten sedan 1991 (http://www.scb.se, - valstatistik 2006 och scb.se - historisk statistisk 1991information hämtad 9/ ). Det var en valrörelse där alliansen valde att prata om utanförskap och Moderaterna försökte ta över Socialdemokraternas slogan som det nya arbetarpartiet. Men även ett val där den sittande regeringen fick stå till svars för den då påstådda massarbetslösheten. I valet 2010 blev alliansen omvald med större marginal, samtidigt som Socialdemokraterna backade ännu en gång (http://www.val.se/val/val2010/ information hämtad 9/ ). I det valet försökte alliansen ställa sin arbetslinje, ett begrepp de gjort till sitt mot de rödgrönas, som gick fram som ett samlat alternativ, bidragslinje (enligt alliansen). Det har därför varit både lämpligt och intressant att verkligen gå på djupet i hur retoriken såg ut mellan de två partierna i de två valen, hur den skiljer sig åt respektive likheter. 1.1 Syfte Mitt syfte har varit att undersöka hur den politiska retoriken skiljer sig från båda sidor i valet 2006, respektive valet 2010 hos Socialdemokraterna och Moderaterna. 1.2 Frågeställningar Hur såg den politiska retoriken ut i valet 2006 respektive 2010 från Socialdemokraternas respektive Moderaternas sida? Vilken var partiernas huvudfråga? Vilka likheter och olikheter mellan 2006 och 2010 går att uttyda kring partiernas huvudfråga och retoriken rent allmänt? 4

5 1.3 Val av strategi och design Jag har studerat framför allt debatter inför valet 2006 och 2010 för att svara på mina frågeställningar. Då har jag också kunnat få en bra bild om hur de två partierna beskriver sina motståndare, sig själva och likheter respektive olikheter. Jag har även använt mig av en beskrivande studie (Esaiasson mfl. 2012/4: 36-37) och empiriskt material, det vill säga faktabaserat (Esaiasson mfl. 2012/4: 61-62). Det innebär att jag fokuserat på att beskriva skillnader och likheter genom att fråga mig hur och vilka. Samtidigt insåg jag tidigt det problematiska med att jämföra valet 2006 och 2010 på det sättet. Framför allt för att de rödgröna inte var ett samlat alternativ 2006, det var tre partier för sig till skillnad från alliansen som var ett samlat alternativ både 2006 och Därför har det varit extra knivigt att tydliggöra vad de två partierna i egenskap av sig själva fokuserade på. Jag har därför lagt extra fokus på partiledardebatterna bara mellan de två partiledarna. Det vill säga, de olika debatterna mellan bara Socialdemokraternas och Moderaternas respektive partiledare. Det som framför allt fått illustrera de två partiernas retorik har alltså varit partiledarna för Moderaterna och Socialdemokraterna. 5

6 1.4 Val av metod Jag har utgått ifrån en kvalitativ metod, då jag tycker den passat mitt forskningsproblem allra bäst. Framför allt för att det är en B-uppsats och därför måste jag således begränsa och avgränsa mig rätt bra. Men också för att jag kommer göra en textanalys, det vill säga granska materialet i det jag ska undersöka och då jag inte kommer använda alltför mycket material passar sig den valda analysen bäst. I mitt fall har det inneburit att studera den politiska retoriken hos de två partierna (Beckman 2005/1: 42-43). En kvalitativ metod har också också bättre för att jag har skrivit ett relativt litet arbete och fokuserat på två saker. Däremot skulle en kvantitativ metod möjligen lämpa sig bättre vid ett större arbete som inkluderade mer statistik (siffor) och kanske även intervjuer (Beckman 2005/1: 44-45). Ju bredare arbete, desto bättre kan en kvantitativ metod lämpa sig. Jag har även använt mig av operationalisering (Esaiasson mfl: 2012/4:-54-55). Det är en bra hjälp för att göra uppsatsen mer tydlig, då det innebär att teoretiskt definiera de begrepp jag ska använda. För mig har det inneburit att till exempel definiera vad jag menar med alliansen. För de allra flesta är det nog klart, men ändå viktigt att vara tydlig. Med det begreppet menar jag de fyra borgerliga partierna, det vill säga Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Med de rödgröna menar jag Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det kan även vara viktigt att definiera vad jag menar med arbetslinje. Det är den linje som alliansen drivit sedan valsegern 2006 och gjort till sin. Den går ut på att sänka skatten för de som arbetar, och sänka ersättningen för de som inte arbetar. Bidragslinjen är då, enligt alliansen, det motsatta och det som regerade innan de tog makten. Jag kommer även använda olika begrepp som partiledarna använder. Det känns därför viktigt för tydlighetens skull att jag definierar några av dem. Ett återkommande begrepp i uppsatsen har alltså varit utanförskap. Med det menas de människor som står utanför arbetsmarknaden. Det innebär i korthet de människor som kan och vill arbeta, men inte har ett jobb. De bidragssystem som framför allt Fredrik Reinfeldt återkommer till är trygghetssystemen i vårt samhälle. Det handlar om arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. 6

7 Mina källor har i första hand varit TV debatter mellan Socialdemokraternas och Moderaternas partiledare. Detta för att på ett enklare sätt kunnat se skillnaderna mellan partierna. Jag har även använt mig av Göran Häggs bok Retorik idag för att knyta den politiska retoriken jag får fram i min studie till boken. Boken har passat bra, då den tar upp allmänpolitisk retorik med ett antal svenska såväl som utländska exempel Källkritisk diskussion Jag har valt att undersöka ett område som berör partipolitik och har på grund av det utgått ifrån debatter mellan två politiker. För mig som uppsatsskrivare har det då varit extra viktigt att vara medveten om det. Med tanke på det ämne jag skrivit om, den politiska retoriken, har det därför varit svårt att hitta eller ens önskvärt att hitta helt oberoende källor (Esaiasson mfl 2012/4: ). Då skulle jag med största sannolikhet inte svarat på mina frågeställningar. Jag har alltså inte ge mig på att granska det de olika alternativen säger i sak utan istället fokuserat på det retoriska i debatter mellan de två politikerna Validitet och reliabilitet Validitet är bland det viktigaste i en uppsats. Den fungerar som en röd tråd. I korta drag innebär det att det du tar upp i teoridelen måste ha koppling med det du sedan undersöker och svarar på. Det ska helst inte vara något glapp däremellan och framgå väldigt tydligt. Det är därför också viktigt att undersöka det som kommit fram en extra gång för att därför minska risken för eventuella fel i form av slarv eller feltolkande information. I det kommer reliabiliteten också in. Det innebär att, som jag skrev, den information och material som samlats in misstolkas eller liknande. Det har därför varit viktigt för mig att dubbelkolla det material som samlats in och göra min bedömning om reliabiliteten är hög eller inte (Esaiasson mf1 2012/4: 58-61). För mig och min uppsats har det handlat det om att granska materialet i debatter, vilket jag främst använt mig av. I det läget har det varit angeläget för mig att återge debatterna så bra som möjligt, inte försöka ta saker ur sitt sammanhang, vilket är lätt ifall en 7

8 snabb poäng ska göras. Det gjorde min uppgift som uppsatsskrivare än viktigare att vara medveten om det jag återger och hur korrekt det verkligen är. 1.7 Kritisk diskussion om annan lämplig metod Jag skulle i den här uppsatsen även kunnat använda mig av en kvantitativ metod och då valt att istället göra intervjuer med ansvariga för hur retoriken (presstalespersoner till exempel). Det skulle å ena sidan gett en bättre bild, och de skulle kunnat berätta mer med egna ord. I så fall skulle jag också kunnat göra en argumentationsanalys och även gått djupare när det gäller politisk strategi bakom retoriken och så vidare. Men eftersom tiden varit knapp och en B-uppsats gärna inte ska vara alltför omfattande valde jag att göra så här istället. Dessutom är det också oklart om det går att få tag på rätt personer att intervjua och då är det också viktigt att vara ute i god tid. Dessutom skulle jag i så fall behövt intervjua ganska många för att få hög reliabilitet. Därför valde jag det här sättet med en kvalitativ metod och med fokus på vad de två partierna skrivit och debatterat i TV och så vidare. Min förhoppning har varit att det ändå ska ge en översiktlig bild över hur deras politiska retorik ser ut, hur den förändrats och likheter/olikheter. Det skulle dessutom varit svårare att intervjua till exempel presstalespersoner, då de är knutna till politikiska partier och risken vore då att de dels kanske inte minns valrörelsen speciellt bra, men också att de försöker vinkla sin berättelse och tacksamt välja bort relevanta delar som i sin tur skulle bildat en helhet. 8

9 1.8. Göran Hägg retorik idag Jag har valt att utgå en del ifrån Göran Häggs retorik idag. Den har gett en bra utgångspunkt och teorianknytning när det kommer till hur politiker förhåller sig till politiska retoriken och strategier kring den. Framför allt när det har handlat om att knyta an till sin publik och inkluderandet i sin retorik, vi-känslan. Boken tar upp saker som är viktiga som till exempel TV-framträdanden, som varit relevant i min uppsats och hur politiker förhåller sig till det i debatter och olika typer av framträdanden. Men även hur politiker för att vinna, så väl debatter som val, anpassar sin politik och retorik efter sin motståndare. I boken tas Bill Clinton och Tony Blair upp som exempel, men det är relevant även för min uppsats, med tanke på Moderaternas förändring. Göran Häggs bok har också varit viktig då den sätter fingret på det jag ville göra med min uppsats, nämligen att fokusera på vad politikerna säger. Retoriken, med andra ord och analysera den. Dessvärre kommer jag inte kunna gå så djupt som Hägg gör och även ta upp vilken betydelse retoriken har. Men kanske just därför har boken varit ett bra komplement och en bra grund att ha med. Boken går även in mycket på hur övertag ska förvaltas och hur den som pratar ska kunna övertyga en publik och så vidare. 9

10 2. Socialdemokraterna & Moderaternas retorik 2006 Debatt ett 24/ I valet 2006 gick alliansen fram som ett gemensamt alternativ med samtliga borgerliga partier (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna). En allians som bildades 2004 i syfte att på allvar utmana Socialdemokraterna om regeringsmakten (http://www.alliansen.se/om-alliansen/ information hämtad 5/3 2013). Medan Socialdemokraterna sökte stöd för en fortsatt minoritetsregering med stöd från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Moderaterna förnyade även sig i samband eller med anknytning till valet 2006 och blev nya Moderaterna samtidigt som partiet valde att börja kalla sig det nya arbetarpartiet i syfte att utmana Socialdemokraterna i jobbfrågan (http://www.dn.se/nyheter/politik/moderaternahistoria-och-ideologi/ information hämtad 3/ ). Valet kretsade kring jobben och utanförskapet. Arbetslösheten i Sverige låg en månad innan valet på 5.7 % (http://www.scb.se/sv arbetsmarknad 2006 information hämtad 22/ ). Jag har gått igenom tre debatter, tidigast den debatt i radio som ägde rum den 24 maj 2005 mellan dåvarande partiledaren för Socialdemokraterna, Göran Persson och Moderaternas Fredrik Reinfeldt. Den debatten fokuserade framför allt på hela valrörelsens huvudfråga, jobben. Debatten började med att Göran Persson fick frågan om den stora skiljelinjen mellan de två partierna. Han påtalade vilket Sverige vi ska ha och vilka värderingar som ska styra. Han fortsatte med att ta upp hur de inte tror på ökad konkurrens och tävlan (syftandes på privatiseringar), inte att barn ska stressas tidigt med tidigare betyg, tidigare sociala insatser för att förebygga brott och att sjukvården kan bli bättre men inte ska utsättas för marknadslösningar. Sedan poängterade han att den största skillnaden är nog synen på hur arbetslösheten botas. Persson beskrev hur de satsar på arbetsförmedlingen, forskning, utbildning, infrastruktur och förändring av skattessystem. Han beskrev Reinfeldts alternativ som att de vill ge sig på de arbetslösa och sjuka för att få bukt på arbetslösheten. Reinfeldt fick frågan om han förespråkar samma systemskifte som sina företrädare. Svaret blev nej. Han påtalade hur han tror på förändringar förankrade i människors vardag och hur han tror på idéer. 10

11 Det var därför han blev engagerad för han tror på människan, medan motståndarna tror på stora bidragssystem. Han fortsatte med att säga att han ville diskutera de människor som står utanför arbetsmarknaden (över en och en halv miljon, påtalade han). Där tyckte Reinfeldt att största skiljelinjen låg och beskrev hur Persson är nöjd med utvecklingen, medan hans alternativ ställer frågan i hur vägar ska hittas för att få ut människor på arbetsmarknaden. I det är det viktigt att det ska löna sig att arbeta, menade han. Persson replikerade med att det visst är ett systemskifte och beskrev hur det drabbar de arbetslösa som får sänkt ersättning och fortsatte med att trygghet är viktigt. Och beskrev Reinfeldts politik som en attack mot sjuka och arbetslösa. Samtidigt påpekade Persson att han inte trodde att jobben blir fler av att ge sig på de arbetslösa och sjuka. Och att han tror på ett solidariskt samhälle, att det går att kombierna god välfärd med god sysselsättning. Fredrik Reinfeldt kontrade med att påpeka hur Persson borde soppa rent framför egen dörr först och sa att de hade granskat hans politik och kommit fram till att hans politik ökat utanförskapet. En mänsklig återvändsgränd, beskrev Reinfeldt det som och sa att han tycker det är märkligt med alla dessa angrepp när han (Persson, alltså) drivit samma politik han anklagat motståndaren för. Han fortsatte sedan att anklaga Persson för att inte se de människor som gått ner i 64 % i ersättningsnivåer. För Persson, menade Reinfeldt är de människor, som inte ingår i statistiken längre. Det är ohållbart för Reinfeldt att se människor på det sättet, fortsatte han med, och i hans Sverige ska alla människor komma till sin rätt. Göran Persson kontrade med att dem Reinfeldt pratade om vill han själv ge sig på (oftast förtidspensionärer) genom sänkta pensioner för att få råd med skattesänkningar. Det, menar Persson, skapar utanförskap och det blir inte lättare att komma tillbaka på arbetsmarknaden, genom sämre ekonomi fortsatte Persson. Ett nytt Sverige, ett systemskifte, avslutade Persson. Han återkom sedan till hur det kan ge fler jobb genom att ge sig på de som står utanför. Fredrik Reinfeldt svarade sedan med att det enda systemskifte som skett är att Socialdemokraterna övergett arbetslinjen. Det leder till en mänsklig förlust så väl ekonomisk börda, menade han. Göran Persson är så nöjd, påtalade Reinfeldt och hur han tappat bort i värdet av arbete. Det ska alliansen åstadkomma genom att sänka skatten på arbete och strama åt bidragsnivåerna och komma åt fusk och överutnyttjande i systemen. Fredrik 11

12 Reinfeldt avslutade sitt inlägg med att anklaga Persson för att ha kommit dit idag för att prata om Moderaternas politik och frågade varför han är nöjd med utvecklingen. Göran Persson kontrade med att det där har han hört förut med sänkta ersättningar, att det är religion med skattesänkningar som ska betala genom attacker på sjuka och arbetslösa. Han gick tillbaka till 90-talskrisen och hur högern då förstörde Sverige med sina skattesänkningar och han sa att han är ganska säker på att det kommer sluta på samma sätt igen. Han gick även tillbaka till hur han då var vara med och redde upp finanserna. Han återkom till frågan i hur sänkt ersättning ledde till fler jobb och svarade själv på frågan genom att säga att det ska leda till ökad konkurrens och på så vis lägre löner. Anklagelserna haglade, som brukligt i debatter, om att till exempel Reinfeldt vill ge sig på de mest utsatta (genom sänkta ersättningsnivåer i trygghetssystemen till exempel) och då ställde statsminister Persson den retoriska frågan i hur det ger fler jobb och hur jobben blir fler när förmögenhetsskatten sänks. Reinfeldt svarade då genom att säga att det inte går att peka på enskilda faktorer, utan är sammankopplade med flera åtgärder som han lade fram. Reinfeldt, å sin sida, anklagade Persson för att sakna jobbpolitik och vara ganska nöjd hur läget är i Sverige för tillfället. Fredrik Reinfeldt påtalade hur hans motståndare tror på system (syftar på trygghetssystemen) som lägger livet till rätta, medan han och Moderaterna tror på människor och deras ambition att skapa sina egna liv (http://www.youtube.com/watch?v=o41moxtnle8 information hämtad 29/ ). Debatt två 8/ Den andra debatten, också i radio, gick av stapeln den 8 september En dryg vecka innan valet. Temat var detsamma, jobben och utanförskapet i fokus. Göran Persson började med att förklara hur den nordiska välfärdsmodellen med sociala insatser står sig väl med förebyggande insatser för att förhindra brott och så vidare. Han fortsatte med att säga att det finns fel och brister, men att den fungerar bra. Fredrik Reinfeldt kontrade då med det omfattande utanförskapet som han inte riktigt ser (eller har en annan bild) och tycker det är konstigt om nu saker är så bra, att det är massa brottslighet och oroligheter. Persson svarade med att han inte alls säger 12

13 att allt är bra, men att vårt samhälle ändå är solidariskt. Lösningarna är inte, menade Persson, att rikta udden mot de som redan har det dåligt och att de säkert har barn, som i så fall också drabbas. Han fortsatte att anklaga dem för att hela deras politik går ut på att öka klyftorna. Fredrik Reinfeldt svarade med att det är konstigt med sådana anklagelser när människor redan står utanför arbetsmarknaden genom att de redan fastnat i diverse ersättningssystem och på så sätt inte kan stå på egna ben. Göran Perssons regering har, enligt Reinfeldt, gjort så att 140 människor per dag gått från arbete till utanförskap. Reinfeldts politik, menade han själv, syftar till inkluderande och fler jobb. Göran Persson fortsatte sedan med att poängtera att hur Reinfeldt och hans allians vill sänka skatten för de rika på bekostnad av resten. Som svar på det kontrade Reinfeldt med att anklaga Persson för att föra en skattepolitik som gynnar fåtalet miljonärer. Det går redan att se tendenser på argument som går igen. Till exempel Perssons angrepp på Reinfeldt om att sänka ersättningsnivåerna och Reinfeldts kontring om att Persson är rätt nöjd, och inte bryr sig om utanförskapet eller den höga arbetslösheten, kallad massarbetslöshet av Reinfeldt (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2492&artikel= information hämtad 30/ ). 13

14 Debatt tre 10/ Den tredje debatten, den så kallade slutdebatten några dagar innan valet (10 september 2006). Göran Persson började med att prata om ett systemskifte som den svenska högern genom Fredrik Reinfeldt står för. Fredrik Reinfeldt började med att tala om hur den nordiska välfärdsmodellen inte i nuläget inte klarar sin uppgift och tog upp exempel om att det lönar sig för lite att arbeta, barn lär sig för lite i skolan och småföretag har dåliga villkor. I det menade Reinfeldt att han och sin allians har en politik för det, medan Socialdemokraterna är trötta och utan regeringspartners. Fredrik Reinfeldt fortsatte sedan att prata om utanförskap, ett utanförskap som han menar alliansen ser. De båda partiledarna fick sedan i uppgift att skriva hur mycket arbetslösheten låg på i antal människor. Reinfeldt skrev som är inne i olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 1.5 miljoner människor som är i öppet utanförskap och som kan jobba mer än de nu gör. Persson skrev i öppen arbetslöshet. Sedan anklagade Reinfeldt regeringen för att dölja arbetslöshet i olika åtgärder för att tala om hur låg den är. Men på riktigt är den, enligt honom, på 8 %. Persson svarade med att mätningar görs på ett visst sätt, och de som studerar är inte arbetslösa och anklagade Reinfeldt för att rikta udden mot de arbetslösa och inte arbetslösheten. Fredrik Reinfeldt gjorde, precis som han påtalat i flera andra, hur alliansen är eniga medan Socialdemokraterna inte har några partner alls och är inte eniga med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det här gäller i princip i vilken fråga som helst. Ett återkommande är att alliansen är det enda regeringsalternativet. Fredrik Reinfeldt återkom sen till att tala om hur Persson är nöjd återigen, att Socialdemokraterna misslyckats med utanförskapet under den tid de styrt Sverige. Persson i sin tur påtalade hur jämlikheten minskat, radade upp förslag som Moderaterna motsatt sig. Fredrik Reinfeldt fortsatte att tala om ett hårt och kallt samhälle, att Persson glömmer de människor i trygghetssystemen i avsaknad av en jobbpolitik. Persson anklagar sedan Reinfeldt för att vilja ge sig på de arbetslösa och 14

15 öka klyftorna och spänningarna i samhället (http://www.youtube.com/watch?v=80g3zze8dl8 information hämtad 6/ ). 2.1 Delslutsats 1 Om det var något som präglade valrörelsen 2006 var det jobben och utanförskapet. Det är också logiskt att debatterna statsministerkandidaterna emellan framför allt fokuserade på det. Fredrik Reinfeldt försökte i debatterna rent retoriskt framställa han och sitt regeringsalternativ som ett enat alternativ, som såg de människor som nu saknade arbete och anklaga motståndarna (i synnerhet Socialdemokratin) för att gömma människor i trygghetssystemen och sakna en politik för jobb. Det återkom Reinfeldt till, vilket jag tagit upp ovan, genom att hänvisa till ersättningssystem medan hans allians tror på något annat som arbetslinjen. Men även att Socialdemokraterna inte hade några partners som de var eniga med och hänvisade till hur Vänsterpartiet och Miljöpartiet delvis vill andra saker än Socialdemokraterna. Fredrik Reinfeldt talade också om en gammal socialdemokrati mot nya moderater. Göran Persson och Socialdemokraterna försökte däremot påvisa hur Sverige har lägre arbetslöshet än de flesta andra länder och att jobben faktiskt blir fler. Sedan försökte han ställa Reinfeldt till svars i hur jobben blir fler om ersättningen sänks för sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer. Han påtalade istället att satsningar var nyckeln, inte att öka klyftorna och ge sig på de som har det allra sämst. Göran Persson återkom också mycket till det hur det ger fler jobb att ge sig på de som redan står utanför arbetsmarknaden. Medan Reinfeldt i sin tur påtalade hur Persson redan fört en exkluderande politik som ställer människor i ett permanent utanförskap och också att hans regering minsann sänkt skatten för de rika, men gör det aldrig för vanligt folk. 15

16 2.2. Socialdemokraterna och Moderaternas retorik 2010 I valet 2010 var Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin. Hon hade bildat en rödgrön allians, likt den borgerliga som gick till val med ett gemensamt alternativ. Valet präglades återigen av frågor som jobben och där den sittande borgerliga regeringen varit ansvarig under en internationell ekonomisk kris. Arbetslösheten låg i augusti, en månad innan valet, på cirka 7.4 % (http://www.scb.se/sv arbetsmarknad 2010 information hämtad 3/ ). Jag har även här utgått ifrån tre debatter mellan de två statsministerkandidaterna, Fredrik Reinfeldt, den sittande statsministern och utmanaren Mona Sahlin. En debatt, vilken jag började med, var en radiodebatt den 27 augusti Debatt ett 27/ Debatten fokuserade på jobben i synnerhet och där Mona Sahlin anklagade Fredrik Reinfeldt för att ha en enda politik som svar på arbetslösheten, nämligen skattesänkningar. Hon fortsatte också att anklaga Reinfeldt för att inte ha använt överskottet för att bygga Sverige starkt. Själv påtalade hon hur hennes rödgröna allians istället för att sänka skatter, vill satsa på utbildning, forskning och så vidare. Hon sa sedan, i ett replikskifte efter att Reinfeldt med sin politik stämplar ut människor (syftade på sänkta ersättningar i trygghetssystemen) och pratade om solidaritet. Fredrik Reinfeldt kallade Sverige för föregångslandet Sverige och hur ett nytt Sverige växer fram. Han fortsatte att prata om en stor efterfrågan på arbetsmarknad och hjälpa de människor som står allra längst från arbetsmarknaden. Misstaget, menade han, Sverige inte ska göra är att bryta ner arbetslinjen och höja skatter för folk som arbetar. Han fortsatte sedan att påtala om hur överens de var om att sänka skatter, men hon (Sahlin, alltså) vill bara göra det på moms och riktat till ålderspensionärer. Om det är något ni aldrig gör, fortsatte Reinfeldt, är det att sänka skatten för vanligt arbetande folk och anklagade hennes alternativ för att höja skatten för vanligt folk. Mona Sahlin svarade med att påtala hur Reinfeldt blandar in skattesänkningar fast ämnet var jobben, och påtalade hur jobben inte blivit fler, att politiken misslyckats och bara lett till att klyftorna mellan människor har ökat. 16

17 Fredrik Reinfeldt fortsatte sedan med att påtala skolpolitiska reformer som ska hjälpa unga klara skolan och få plats ute i arbetslivet. Mona Sahlin fortsatte att tala om satsningar och investeringar, där skattehöjningar behövs för att klara välfärden. Fredrik Reinfeldt anklagade sedan henne för att bygga ut bidragssystemen. Reinfeldt fortsatte med att anklaga Sahlin för att inte ha koll på sina egna förslag som visst också innehåller skattesänkningar. Fredrik Reinfeldt påpekade att han också prioriterat och säkra välfärden, samtidigt som han sa sig vara glad för att ha sagt nej till Sahlins allt till alla -politik. Mona Sahlin, slutligen, anklagade Reinfeldt för att försämra sjukförsäkringen för att ha råd med skattesänkningar (http://www.youtube.com/watch?v=cc-tyrjgfwa information hämtad 5/ ). Debatt två 1/ En annan debatt, visserligen kort sådan mellan de två kandidaterna ägde rum i Aktuellt den 1 september Det var en ideologisk debatt som mer än något annat fokuserade på skillnader. Fredrik Reinfeldt började prata om vikten av arbete och arbetslinje, medan han beskrev Mona Sahlins alternativ som en återgång till passivitet och vill utmana hans arbetslinje. Mona Sahlin kontrade med att prata om vikten av jämlikhet, och därför nej till fortsatta skattesänkningar. Därför pekade hon på den stora skillnaden mellan dem, det vill säga satsningar och skattesänkningar för de rika. Reinfeldt kontrade och anklagade henne för att höja skatten för vanliga människor och återgång till, enligt honom, misslyckad politik. Sahlin avslutade med att säga att hon satsar på jobben, Reinfeldt på sänkt skatt. Reinfeldt kontrade med att Sahlin vill sänka skatten för pensionärerna, även de rika sådana, medan han vill sänka skatten för vanligt folk (http://www.youtube.com/watch?v=n55kuutpj3u information hämtad 5/ ). 17

18 Debatt tre 27/ Den tredje debatten var en radiodebatt och ägde rum den 27 januari Mona Sahlin började med att svara på frågan hur hon trodde det skulle se ut om alliansen vann valet. Hon pratade om skattesänkningar, en urholkad progressivitet i skattesystemet, privatiseringar och ökade orättvisor. Fredrik Reinfeldt fick samma fråga fast när det gäller de rödgröna, och svarade att jobben kommer bli färre, en bidragslinje kommer råda men anklagade samtidigt Sahlins alternativ för fusköverenskommelser. Det vill säga, menade han, överenskommelser som bygger på skisser och måste utredas. Sahlin kontrade med att säga hur det minsann är riktiga överenskommelser och det är upp till väljarna att bestämma. Reinfeldt fortsatte sedan med att påtala hur den regering Sahlin stödjer gjort fattiga fattigare och rika rikare. Sedan har hans regering kommit och fört en politik för jobb, men som fick sig en törn när finanskrisen kom. En kris Sahlin, poängterade Reinfeldt, hon hela tiden bortser ifrån. Fredrik Reinfeldt fortsatte sedan med hur de klarat finanskrisen bra, stoppat flykten av jobb, att sysselsättningen ligger i linje med hur det var 2006 (trots kris) och har ordning på statens finanser. Nu handlar det om, enligt Reinfeldt om anställningsbarhet, lägre trösklar och att det ska löna sig att arbeta. Mona Sahlin kontrade med att ifrågasätta användandet av politiken i en ekonomisk kris. Hon fortsatte sedan med, på tal om anställningsbarhet, att fråga Reinfeldt om varför hans regering, enligt Sahlin, drar ner på Komvux-platserna. Hon fortsatte med att påtala hur de rödgröna har en plan för att få människor och i synnerhet de unga i jobb, utan att sänka A-kassan. Reinfeldt fortsatte sedan med att säga hur hans allians visst har satsat på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och frågat återigen hur Sahlins jobbpolitik ser ut. Sahlin kontrade med hur hon inte förstår hur sänkta skatter ger jobb och ifrågasatte en av Reinfeldts reformer, nämligen ungdomsgarantin. Hon fortsatte prata om satsningar. Fredrik Reinfeldt påtalade sedan hur svaret uteblev om de rödgrönas arbetsmarknadspolitik och poängterade hur skattesänkningarna till största del gått till de med lägst inkomst. Och poängterade också hur arbetslösa numera måste söka mer aktivt för att få jobb. Mona Sahlin förklarade återigen de rödgrönas jobbpolitik med att de inte vill ha alliansens skattesänkningar och istället satsning på utbildning och så 18

19 vidare (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel= information hämtad 2/1 2014) 2.3. Delslutsats 2 Valet 2010 präglades såklart återigen av jobben med en arbetslöshet på 8 % men också en ansvarsfull ekonomisk politik, då landet varit igenom en omfattande finanskris. Fredrik Reinfeldt kunde därför påpeka, som han gjorde i flera debatter, om att driva en ansvarsfull ekonomisk politik och anklagade Mona Sahlin för att driva en allt åt alla - ekonomisk politik. Han fokuserade också på att framställa de rödgröna som oeniga och med fusköverenskommelser och en återgång till en, enligt honom, misslyckad politik med höjda ersättningsnivåer och höjd skatt på arbete. Han anklagade även Sahlin för att ständigt bortse ifrån den finansiella krisen, men också att aldrig sänka skatten för vanligt arbetande människor utan fokusera på pensionärer och andra. Fredrik Reinfeldt var också noga med att ofta att hans regering minsann fokuserat på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, trots Sahlins kritik om motsatsen, och att de i själva verket satsat mer än föregående regering. Mona Sahlin angrep Reinfeldt för att öka klyftorna, tro att allt löser sig bara skatten sänks och påtalade istället att hennes alternativ vill satsa på saker som utbildning, forskning, välfärden och ta bort många av Reinfeldts skattesänkningar. Hon gav ett exempel på en satsning när det gäller långtidsarbetslösa som skulle ge nya jobb. Hon återkom ofta till hur solidaritet och jämlikhet är viktigt, hur viktigt det är att inte dra undan chanserna för de som hamnat utanför samhället. I det pekade hon på och frågade sig varför Reinfeldt dragit ner på utbildningsplatser på till exempel Komvux. 19

20 3. Slutsats (resultat) Valets huvudfråga både 2006 och 2010 var jobben och utanförskapet. Med andra ord vilken politik som på bästa sätt har lösningen på hur fler kommer i arbete och går från utanförskap in i arbete. I sig är det logiskt, då arbetslösheten 2006 låg på dryga 6 % medan den i valet 2010 låg på 8 %. Samtidigt finns det givetvis både saker som skiljer retoriken åt 2006 och Men till att börja med tänkte jag att den politiska retoriken mellan de två sidorna (Socialdemokraterna och Moderaterna) ska redas ut. Hur såg den egentligen ut? Till att börja med, Alliansen hade bildats och skulle på allvar utmana Socialdemokraterna. De hade bestämt sig för att regera tillsammans. Fredrik Reinfeldt, vilket jag försökt visa i de olika debatterna, pratade mycket och återkom ofta till hur Socialdemokraterna glömt bort de som står utan arbete och numera inte driver en arbetslinje. Han försökte gång efter annan påvisa hur Göran Persson med sin politik gjort människor passiva (mitt ord) och i en debatt nämnde han dessutom att 140 personer per dag gått från arbete till utanförskap under hans regering. Reinfeldt försökte ofta göra sig själv till en slags kämpe för de som stod utanför arbetsmarknaden, i det så kallade utanförskapet, och försökte i ord ofta illustrera hur dessa människor känner sig. Han använde till exempel ofta ord som hopplöshet och återvändsgränd. Med det syftades på hur människor fastnat i ersättningssystemen och sedan glömts bort i Göran Perssons Sverige. För Reinfeldt var det viktigt att kontrastera hur hans politik ser människor och ger fler jobb. Samtidigt som han försökte visa hur nöjd Persson var med utvecklingen och att Socialdemokratin gett upp arbetslinjen. Fredrik Reinfeldt återkom ofta till hur det måste löna sig att arbeta genom sänkt skatt på arbete för, enligt honom, framför allt låg och medelinkomsttagare och sänkta ersättningsnivåer i trygghetssystemen och hur trösklarna in till arbetsmarknaden måste sänkas. Han försökte, om än inte lika mycket, också ta upp hur Socialdemokraterna som gick till val som ett ensamt alternativ med stöd från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, var oense i många viktiga frågor. 20

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Det politiska läget inför valet 2014

Det politiska läget inför valet 2014 Det politiska läget inför valet 14 Markus Uvell 28 november Väljarnas agenda: skola och invandring Vad pratade du om när du pratade med någon om samhällsfrågor eller politik senast? Källa: Demoskop Jobben

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet Metod PM Turordningsregler moment 22 Charbel Malki 811112-1599 Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet 2014 09-29 Inledning LAS lagen är den mest debatterade reformen i modern tid

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder Problem Centerpartiet säger sig vara det ledande partiet inom miljöfrågor en ledande kraft till att skapa möjligheter för hållbar utveckling. 1 Dock har de konkurrens

Läs mer

Perspektiv på jobbskatteavdraget

Perspektiv på jobbskatteavdraget 2008-09-19 Harald Niklasson Perspektiv på jobbskatteavdraget I Sverige råder numera ett betydande samförstånd mellan de politiska partierna om huvuddragen i den rådande roll- och ansvarsfördelningen mellan

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Statsvetenskaplig Metod Metod-PM Adam Linder, Pol. Kand. Metod-PM

Statsvetenskaplig Metod Metod-PM Adam Linder, Pol. Kand. Metod-PM Bakgrund Under flera decennier har Sveriges försvar successivt minskat i storlek. Detta har framförallt under de senaste åren återigen börjat få stort utrymme i debatten. Rapporterna kring behovet och

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Tack så mycket för den här inbjudan!

Tack så mycket för den här inbjudan! FINANSROTELN SID 1 (17) 2011-02-08 pm DET TALADE ORDET GÄLLER 110219 ANFÖRANDE MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET STORSTOCKHOLM Tack så mycket för den här inbjudan! Det är fantastiskt att se så många mufare här.

Läs mer

Wermeeffekten. Se filmen, läs mer och lägg upp egna filmer och synpunkter på bokslutwerme.wordpress.com. Socialdemokraterna i Örebro

Wermeeffekten. Se filmen, läs mer och lägg upp egna filmer och synpunkter på bokslutwerme.wordpress.com. Socialdemokraterna i Örebro Socialdemokraterna i Örebro Wermeeffekten En rapport om fyra år av högerstyre i Örebro Se filmen, läs mer och lägg upp egna filmer och synpunkter på bokslutwerme.wordpress.com Socialdemokraterna i Örebro

Läs mer

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting har under våren genomlyst frågan om resurser till vård, skola och omsorg. Det ligger

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren Val 2014 Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren För dig som valarbetare 2 (5) Valstrategin Vår berättelse kan vara bra att använda som en plattform till de samtal som genomförs vid dörren. Väck intresse:

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR.

Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR. ATLAS Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR. Ofärdsland Kent Werne och Bokförlaget Atlas, 2014 Omslag och grafisk form: Conny Lindström Författarporträtt: Jessica Segerberg Tryck: Nørhaven,

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

POLITIK och DEBATT svenska + SO

POLITIK och DEBATT svenska + SO POLITIK och DEBATT svenska + SO Vad ska vi göra? Vi ska ihop med SO:n lära oss om allianser och olika politiska partier. Vi ska även lära oss att argumentera muntligt och skriftligt. Hur? Jo, genom att

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM 2014-09-28 880614-1902 METODUPPGIFT 3 Metod-PM Problem År 2012 presenterade EU-kommissionen statistik som visade att antalet kvinnor i de största publika företagens styrelser var 25.2 % i Sverige år 2012

Läs mer

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer?

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? Novus Opinion Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? 1 Undersökningen Målgrupp Väljare, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre Metod Telefonintervjuer inom ramen för Novus telefonomnibus 4.000 intervjuer

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Utvärdering av alliansregeringens två första år

Utvärdering av alliansregeringens två första år FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Utvärdering av alliansregeringens två första år 08-09-16 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes panelundersökningen?

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

JOBBAR DU HELTID ÄR DU RIK. - Så blev (nästan) alla Sveriges heltidsjobbare till de nya rika i den politiska debatten

JOBBAR DU HELTID ÄR DU RIK. - Så blev (nästan) alla Sveriges heltidsjobbare till de nya rika i den politiska debatten JOBBAR DU HELTID ÄR DU RIK - Så blev (nästan) alla Sveriges heltidsjobbare till de nya rika i den politiska debatten SAMMANFATTNING De Rödgröna har sedan hösten 29 drivit kampanj mot de skattesänkningar

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna?

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM VT-13 Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? av Problem, syfte och frågeställningar Utilitarismen är en etisk teori som säger

Läs mer

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september RIKSDAGSVALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september Sid 2 (4) MANUS FÖR BLOCKBYTARE Hej! Jag heter X och kommer från Socialdemokraterna. Vi går

Läs mer

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar Svar till frågor angående vård och omsorg 1. I Hallstahammar ska ålder inte spela någon roll för hur man trivs eller blir bemött. Alla invånare i hela kommunen

Läs mer

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs Människovärde Inte marknadsvärde Välj Göteborgs rödaste röst Vi är det antikapital INGET AV DE PARTIER som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism. De tror att samhällelig

Läs mer

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG IGEN! 3 Innehåll. 1. Förord...4 2. Inledning...5 3. Äldrefrågorna i partierna...6

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer