Strategi för kompetens och titulatur inom verksamhetsområdet LSS Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för kompetens och titulatur inom verksamhetsområdet LSS Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet"

Transkript

1 FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri FoU-Socialtjänst Strategi för kompetens och titulatur inom verksamhetsområdet LSS Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet Fyrbodals kommunalförbund Antagen Reviderad FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri FoU-Socialtjänst Fyrbodals kommunalförbund

2

3 Strategi för kompetens och titulatur inom verksamhetsområdet funktionshinder LSS, Fyrbodals kommunalförbund Bakgrund till uppdraget Uppdraget initierades via representanter i FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri. En arbetsgrupp 1. tillsattes för att skapa ett underlag/strategi vad gäller kompetens och titulatur inom verksamhetsområdet funktionshinder LSS 2. I framställningen av detta dokument har arbetsgruppen utgått från Socialstyrelsens vägledning för arbetsgivare vad gäller rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2012) samt det material som GR (Göteborgs Regionen) har arbetat fram kring kompetens och titulatur ( ). Arbetsgruppen återkopplade med regelbundenhet till socialchefsnätverket och FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri. Syftet med uppdraget var att arbeta fram en strategi för hur Fyrbodals fjorton kommuner kan arbeta kring kompetens och titulatur för baspersonal som arbetar med att ge stöd inom kommunens LSS-verksamhet. Avsikten var att bättre kunna möta framtida behov av arbetskraft, höja kvaliteten i verksamheten, erhålla statistik på nationell och lokal nivå samt höja yrkesstatus inom verksamhetsområdet. Beslut, revidering och hänt sen första upplagan presenterades och antogs strategin av socialchefsnätverket. Strategin revideras I den reviderade upplagan förtydligas vilka kurser som gäller för stödassistent, dessa kopplas till de yrkesutgångar inom verksamhetsområdet som skolverket rekommenderar. Tillvägagångssätt för genomförandeprocessen skrivs fram på ett tydligare sätt tack vare de erfarenheter vi fått via genomförandegruppen Under har frågan kring AID-KL-koder drivits via kommunalförbunden för att få upp frågan på nationell nivå. Diskussioner har förts med såväl det nationella socialchefsnätverket, SKL och nationella kompetensrådet. En enkät genomfördes av utvecklingsledare funktionshinder via SKL 2014 som sammanställdes 2015 för att få en bild av hur arbetet med kompetens och titulatur LSS ser ut på nationell nivå. I oktober 2015 berättar SKL att det finns en grupp tillsatt som ska arbeta med nya AID-KL-koder för stödassistent och stödpedagog LSS. De beräknas vara klara Stödassistent och stödpedagog Stödassistent och stödpedagog är de två nya titlar som tillsammans med föreliggande kompetenskrav ska användas för baspersonal som arbetar med att ge stöd och service inom LSS förutom personlig assistans 3 upp till högskoleexamen. Dessa titlar belyser bättre 1 Arbetsgruppen bestod av Maria Klamas Fyrbodals kommunalförbund, Mathilda Isaksson Uddevalla kommun, Aina Larsson Lysekils kommun, Lena Sjöström Vänersborgs kommun samt Ann-Katrin Höglind, Munkedals kommun. 2 Förutom personliga assistenter 3 Arbetet gäller således inte befintlig personal med högskoleexamen, såsom socialpedagoger, sjukgymnaster, arbetsterapeuter mfl. 1

4 arbetsuppgiften, anpassat till nutida ideologi, synsätt, policy, lagstiftning etc. vilket innebär krav på viss kompetens/utbildningsnivå. Outbildad Benämningen/titel på den personal som bedöms som outbildad, dvs inte uppnår kompetenskraven är upp till varje enskild kommun att sätta. Fram till dags dato har de kommuner i Fyrbodal som genomfört kompetens och titulaturarbetet valt att använda sig av titeln stödassistent outbildad. Argumentet för detta har varit att inte tillskapa en tredje titel utan att bara åskådliggöra att kompetenskraven inte är uppnådda. När det gäller befintlig personal som inte uppfyller de nya kompetenskraven för stödassistent kan varje enskild kommun avgöra om dessa ändå ska få titeln stödassistent eller inte. De kommuner som hittills genomfört arbetet har valt att ge befintlig personal titeln stödassistent även om de inte har den inriktning inom vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritid, som krävs. Det förs diskussioner om en eventuellt Fyrbodals-gemensam utbildningssatsning för att dessa personer ska få den utbildning som krävs i de nya kompetenskraven. Kompetens/utbildningskrav Ett argument för kompetens och titulaturarbetet är att det ska finnas en karriärväg, vilket innebär två led utifrån kompetens/utbildningskrav. Den första nivån är baserad på gymnasieutbildning med inriktning mot verksamhetsområdet funktionshinder/funktionsnedsättning 4. Den andra nivån kräver en eftergymnasial utbildning i form av minst 200 yrkeshögskolepoäng eller minst 60 högskolepoäng med inriktning mot verksamhetsområdet. Utbildningsmässigt ställs nedanstående krav på respektive titel. Detta ska ses som en basnivå vilken kompletteras med specifik kravnivå relaterad till aktuell verksamhet. Andra utbildningar med fokus på området funktionsnedsättning som av arbetsgivaren bedöms som relevant kan inkluderas inom respektive titel-område. Stödassistent För titeln stödassistent krävs ett avslutat gymnasieprogram med yrkesexamen inom: - Vård- och omsorgsprogrammet med yrkesutgång funktionshinderområdet vilket innebär programfördjupning med kurserna; socialpedagogik samt specialpedagogik Vi har valt att utgå från vad skolverket anger för yrkesutgång funktionshinder, se vidare Givetvis kan detta ändras över tid, varför det är viktigt att med jämna mellanrum kontrollera hur vård och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammets kursupplägg ser ut. 5 Argument för dessa kurser se fotnot 4. 2

5 - Barn- och fritidsprogrammet med yrkesutgång stöd och service inom funktionshinderområdet vilket innebär programfördjupning med kurserna; grundläggande vård och omsorg, specialpedagogik 1 samt specialpedagogik 2 6 För specifika tjänster inom t.ex. daglig verksamhet kan en annan gymnasiekompetens utgöra grunden för anställning som stödassistent, t.ex. inom kök Restaurang och livsmedelsprogrammet eller inom hantverk Hantverksprogrammet. Det är naturligt att dessa tjänster också får titeln stödassistent. Arbetsgivaren ansvarar för att personalen får erforderlig fortbildning inom funktionshinderområdet. Stödpedagog För titeln stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet: - Minst 200 yrkeshögskole-poäng ELLER - Minst 60 högskolepoäng - Alternativt en kombination mellan båda ovanstående som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen skall ha tydligt inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning; exempelvis 7 : Aktiveringspedagog inom LSS - grav kognitiv funktionsnedsättning Aktiveringspedagog med inriktning rehabilitering Behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kvalificerad habiliteringspersonal LSS-handledare med spetskompetens i pedagogiskt förhållningssätt Pedagogisk vägledare vid funktionshinder 6 Argument för dessa kurser se fotnot 4. 7 Detta är exempel på utbildningar som vid den tidpunkt då strategin formulerades fanns att söka. 3

6 Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss Högskolestudier motsvarande 60 högskolepoäng kan vara delar av en yrkesutbildning (t.ex. socionomprogrammet) eller enstaka kurser, men alla 60 poängen måste ha en direkt koppling till verksamhetsområdet. Som exempel på kurser kan nämnas: Handikappvetenskap (30 p) Handikappvetenskap med inriktning mot autismspektrum I och II ( p) Barn- och ungdomspsykologi, 30 hp Det sociala arbetets juridik med inriktning mot personer med psykisk ohälsa, 7.5 hp Kommunikation och samtalsmetodik II, 15 hp Kommunikation och samtalsmetodik, nivå 1-30 hp, 15 hp Kvalitet och verksamhetsutveckling, 7.5 hp Pedagogik 1-30, 30 hp Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi, 15 hp Psykologi, 1-30 hp, 30 hp Samtalsmetodik, krisförståelse och integrationsarbete, 15 hp Socialpedagogiskt arbete med människor med intellektuella funktionshinder, 7.5 hp Socialt Socialt arbete, metoder och förhållningssätt, 7.5 hp Arbete med personer med psykisk ohälsa, 15 hp Socialt arbete, organisationsteori och samverkan, 7.5 hp Syfte och målsättning Syftet/målsättningen med detta arbete har givetvis med kvalitet att göra. Genom att tydliggöra den kompetens som krävs för ett visst arbete ges möjlighet att rekrytera rätt personal som kan utföra sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att kvaliteten säkras för individen. Detta kan som vi ser det bidra till högre, men också till annan kompetens, vilket är av stor vikt i takt med att våra verksamheter förändras och blir mer och mer komplexa. Denna indelning i två nivåer med olika kompetenskrav möjliggör också, i ökad utsträckning av vi kan inkludera personer som läst YH-utbildningar, en utbildning vars poäng inte faller inom ramen för de titlar som finns idag i våra verksamheter. Outbildade är i sig inte okej utan något som föranleder ett ansvar för utbildning och validering av kunskaper. Titulatur och kompetens ska också säga någonting om det synsätt, den ideologi som ligger till grund för verksamhetsområdet. Detta arbete med kompetens och titulatur kan också medföra att AID-KL-koder kan skapas vad gäller den yrkesgrupp som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Det i sin tur kan bidra till att funktionshinderområdet synliggörs på ett nytt sätt där relevant och mer rättvisande statistik kan tas fram både lokalt och nationellt. Förhoppningen är också att detta arbete ska underlätta rekrytering samt höja statusen för dessa yrkespositioner inom detta verksamhetsområde. Att verksamheter bedrivs med god kvalitet av personal med god kompetens har även en ekonomisk aspekt då det kan innebära ökade förutsättningar att göra det vi ska, att rätt stöd ges till rätt person på rätt sätt. Att personal med rätt kompetens anställs från början innebär en besparing i form av att validering inte behövs i ett senare skede. 4

7 Till grund för detta arbete finns lagmässiga krav (SoL och LSS) men även socialpolitiska riktlinjer och ambitioner så som exempelvis det arbete som pågår vid Socialstyrelsen med att utveckla den vägledning för arbetsgivare som finns vad gäller rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Men givetvis även det arbete som bedrivs vad gäller evidensbaserad praktik/socialtjänst. I den kompetensinventering som sker (och i vissa kommuner redan skett) i samband med förändring av titel och kompetenskrav ges en bild av kompetensnivån hos befintlig personal. Detta kan givetvis medföra behov av fortbildning och/eller validering av kunskaper. Att ha en hög andel outbildade i den befintliga arbetsgruppen är givetvis inte önskvärt. Ansvaret är dock inte enbart kommunens/arbetsgivarens utan även den enskilde anställdes. Vad gäller sommarvikarier och andra tillfälliga anställningar kan givetvis outbildade vara en strategi för att få in personal som är under utbildning. I viss mån kan det också vara av nöden tvunget då det i vissa kommuner kan vara svårt att rekrytera personal med den kompetens som krävs. Detta visar på ett ökat krav på samarbete med utbildningsanordnare för att säkerställa att de utbildningar som ges kan ge verksamheterna den kompetens som krävs. Det visar också på behovet av att mer aktivt verka för att personer söker sig till utbildningar inom vårt verksamhetsområde, d.v.s. att göra området mer tydligt och attraktivt. Kompetens och titulatur-arbetet bidrar också till ökade utvecklings- och karriärmöjligheter för personalen vilket i sin tur bidrar till ökad status för yrkesgruppen. Detta är något som blivit än mer tydligt i de kommuner inom Fyrbodal som genomfört titulaturbytet inom verksamhetsområdet LSS. Där vittnar flera chefer om hur medarbetarna i ökad utsträckning börjat prata om att vidareutbilda sig. Arbetet med kompetens och titulatur syftar också till ett tydligare ledarskap och organisation det vill säga, vart vi vill och hur vi ska nå dit. Bakgrund Utgångspunkten i föreliggande text är det arbete som GR, Skaraborg och Carpe arbetat med de senaste åren vad gäller kompetens och titulatur. Utöver de aspekter som diskuteras ovan grundas arbetet med titulatur och kompetens på den utveckling av LSS-verksamheter som åskådliggörs i nedanstående tabell (hämtad från GR). Denna resa inkluderar lagstiftningar, policys och förändrat huvudmannaskap d.v.s. en organisatorisk utveckling, men även i det direkta arbetet där vi gått från vård till stöd och från patient till medborgare. Huvudfokus idag är att stödja och ge förutsättningar för delaktighet för den enskilde så att denne kan leva mer självständigt. Trots lagstiftningar och policys har man inte i tillräcklig omfattning satsat nationella resurser på kompetenshöjande åtgärder i relation till de krav som ställs på var och en som arbetar inom dessa verksamheter. Därför är det oerhört angeläget att arbeta med ett förtydligande av den kompetens som krävs för att arbeta inom LSS-verksamheterna idag, något som arbetet med titulatur och kompetens är ett led i. 5

8 FASER Institutionella Avvecklings- Medborgarskaps- Vem är personen? Patient Klient Medborgare Var bor personen? Institution Gruppbostad Bostad Vad består servicen av? Vård Omsorg Stöd Vilken är modellen? Förmynderi, medicinskt fokus Utveckling - beteende Individuellt stöd Vad är viktigast? Basbehov, skydd Förmåga, normalisering Självbestämmande relationer och Titel på Vårdare Habiliterings- Stödassistent servicepersonal? personal Stödpedagog Förankringsprocess Förankringsprocessen sker i två led. Dels handlar det om att utveckla och förankra själva idén med en gemensam strategi för kompetens och titulatur inom det socialpsykiatriska verksamhetsområdet hos socialcheferna, dels handlar det om förankring i form av genomförande/implementering av den gemensamma strategin hos varje enskild kommun. 1. Som tidigare presenterades strategin och antogs vid socialchefsnätverket Nästa steg i processen handlar om att lokalt i varje kommun fatta beslut om i vilken mån titulaturbytet ska genomföras. Arbetsgruppen förordar givetvis att så många kommuner som möjligt genomför bytet då det blir en större genomslagskraft ju fler vi är. Det lokala förankringsarbetet sker mellan social/förvaltningschefer, personalchefer, politiker, 6

9 fackliga representanter, brukarrepresentanter samt personalgrupper. Vid datum för revidering av denna strategi ( ) är det tio av Fyrbodals fjorton kommuner som har genomfört eller håller på att genomföra kompetens- och titulaturarbetet 8. Genomförande Efter att strategin presenterades för socialchefsnätverket i april 2014 önskade arbetsgruppen att återkoppling skulle ske under hösten 2014 för att få veta vilka kommuner i Fyrbodal som tänkte genomföra arbetet. Under hösten 2014 skapades en genomförandegrupp med de fem kommuner som i första läget valt att genomföra kompetens och titulaturarbetet. Under hösten 2015 startades nästa genomförandegrupp upp med fem andra kommuner som ska genomföra kompetens och titulaturarbetet. Syftet med dessa genomförandegrupper är att stödja varandra i processen och delge varandra de dokument som tillskapas i anslutning till arbetet, såsom information, kompetensinventering, arbetsbeskrivningar mm. Hur arbetet genomförs och implementeras är upp till varje kommun, lathundar från andra kommuner som genomfört arbetet med kompetens och titulatur bifogas som förslag (både från GR och Fyrbodal). Utifrån dessa är varje kommun fria att formulera sina egna lathundar och mallar för genomförande och implementering. Ett förslag från arbetsgruppen är att varje kommun formulerar ett underlag för genomförande och implementering för just den specifika kommunen och hur man kommer att arbeta och där även har bilagor kring genomförandeprocessen. I detta kan man med fördel hänvisa till det Fyrbodal-gemensamma materialet, vilket i sin tur bygger på material från GR, Skaraborg, Carpe m.fl. Processen i korthet handlar om: Informations- och samverkans- och implementeringsmöten med fackliga representanter, brukarorganisationer, personalchefer och medarbetare. Kompetensinventering av befintlig personal för att se vilken kategori/titel de kommer att ha utifrån den utbildningsnivå/kravnivå som finns. Fatta beslut om vilken titel de som inte når upp till titeln stödassistent ska ha. Arbetsgruppen förordar tillordet outbildad efter den titeln stödassistent för att inte tillskapa en tredje titel. Fundera över och fatta beslut om valideringsutbildning av den personal som idag inte når upp till kompetenskraven. Fatta beslut om i vilken mån den befintliga personalen som inte har den inriktning på gymnasieutbildning som efterfrågas i de nya kompetenskraven ändå ska erhålla titeln stödassistent eller inte. De kommuner som till dagens datum genomfört titulaturbytet inom LSS 8 Mellerud, Vänersborg, Orust, Åmål, Uddevalla, Färgelanda, Trollhättan, Dals Ed, Munkedal och Lysekil. 7

10 i Fyrbodal har valt att ge befintligt anställd personal titeln stödassistent även om inriktningen på deras gymnasieutbildning inte är den som krävs enligt de nya kompetenskraven 9. När det gäller nyrekrytering är däremot kompetenskraven gällande, bortsett från sommarvikarier etc. där det exempelvis handlar om att få in personer under utbildning. Formulera arbetsbeskrivningar för de två titlarna där det framgår vilka skillnader det är på respektive titel/arbetsposition, men också hur de länkas samman i arbetet med att stödja personer med psykiska svårigheter/funktionsnedsättningar. Referenslitteratur Kompetensrådet inom CARPE som arbetar med frågan Socialstyrelsen Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare. Socialstyrelsen Kunskap hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning, SOSFS 2014:2. Titulatur och utbildningskrav inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionen kommuner k b9e59b html 9 Även de gamla utbildningarna GPU och PPU har räknats som godkända utbildningar för befintlig personal. 8

11 Arbetstagarens CV Namn: P-Nummer: Adress: Anställd i kommunen: Telefon: Befattning: Anställd i befattning: Utbildning År Genomförd vidareutbildning Poäng eller Veckor Utbildningsår Erfarenhet inom yrket Antal År Annan arbetserfarenhet inom / utom kommunen. Befattning: Antal År

12 Övrigt. Exempelvis Språkkunskaper Handledare Ombud m.m. Kortare Kurser/Utbildningar upp till en vecka Utbildning Antal dagar/timmar År Sekretess Lex Sarah Brottsregistret Utifrån inlämnade betyg och intyg är du utbildad/outbildad inom funktionshinderområdet. Godkänner ovanstående Ort Datum Namn.

13 Information om kompetensinventering och titelbyte. Som tidigare informerats om är Stöd och service på väg att byta titel för personal inom boende och daglig verksamhet, från habiliteringassisten till stödassistent. För vissa kan också titeln stödpedagog bli aktuell. Bakgrunden är kraven på personal inom funktionshinderområdet ökar och behoven pekar på både bred och djup kompetens. Utbildningsanordnare har svårt att uppfatta behoven av utbildning inom funktionshinderområdet bland annat som en följd av den mångfald av titlar som finns, inte bara inom Uddevalla och Fyrbodal utan i hela landet. Marknadsföringen av funktionshinderområdet försvåras avsevärt av att gemensamma kompetenskrav och titlar saknas och följden blir en otydlig yrkesidentitet. Ett steg på vägen att också synliggöra verksamhetsområdet är att nationellt använda gemensam titulatur och kompetenskrav. Det är också ett sätt att säkerställa kvaliteten för dem som tar emot våra insatser. Det är också ett sätt att kunna rekrytera kompetent personal i framtiden och därmed säkerställa kvalitén för dem som tar emot våra insatser. För den enskilde anställde betyder det ett tydligare fokus på yrkesrollen: Att det är ett krävande och mångfacetterat arbete som dels kräver en bred grundkompetens och dels fördjupad och specialiserad kunskap. Att det för den som vill vidareutveckla sig inom yrket finns en karriärväg, möjligheter till personlig utveckling och individuell löneutveckling. Att tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed ökad attraktion för yrket. Hur kommer titelbytet gå till. Utifrån framarbetat underlag i kommunalförbundet Fyrbodal Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet kommer titlarna inom sektor Stöd och service att förändras från habiliteringsassistent till stödassistent och i vissa fall till stödpedagog. För personal som inte har rätt kompetens kommer titeln att bli stödassistent outbildad. Samverkan sker med Kommunal. - All tillsvidareanställd personal inom sektor Stöd och service, boende och daglig verksamhet, har lämnat in en skriftlig redogörelse för vilka utbildningar som åberopas. - Avstämning har gjorts med mot de i personalakten befintliga betyg och intyg. Alla anställda har getts möjlighet att komplera saknade handlingar. - Respektive enhetschef sammanställer befintliga och nyinkomna betyg i ett CV som ligger tillgrund för ny titel. - Sammanställning, med besked om ny titel, lämnas ut till respektive anställd för underskrift. Sammanställningen skall sedan lämnas åter till enhetschef. Socialtjänsten Postadress: MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: Fax: E-post: Hemsida: Bankgiro: Plusgiro: Orgnr:

14 De nya kompetenskraven för stödassistent är, omvårdnadsprogrammet med inriktning funktionshinder samt barn och fritid med social eller pedagogisk inriktning. För redan anställd personal med gamla utbilningar som får titeln stödassistent gäller att man har en utbildning inom vård och omsorg/lss som tidigare bedömts motsvara dåtidens krav på rätt utbildning. I de fall titeln stödpedagog kan bli aktuell är kompetenskravet 200 yh-poäng eller 60 hp med tydlig inriktning mot funktionshinderområdet. I tveksamma fall kommer en särskild arbetsgrupp att bedöma utbildningens lämplighet. Validering/kompetenshöjning kan bli aktuell i framtiden. Målsättningen är att titelbytet skall vara genomfört till den 1 maj Nytt anställningsbesked kommer att skrivas och titeln läggs in i det personaladministrativa systemet. Har du frågor vänder du dig till din enhetschef Jan Olsson Sektorchef Stöd och service

15 Mall CV 1 (3) Dnr: nr ARBETSTAGARENS CV Namn: Adress: Personnummer: Anställd i kommunen: Telefon: Befattning: Anställd i nuvarande befattning: Utbildning År:.... Genomförd vidareutbildning: Poäng Utbildningsår: eller veckor: Erfarenhet inom yrket Befattning: Antal år: Annan arbetslivserfarenhet inom och utom kommunen Befattning: Antal år:.... Socialtjänsten Ledning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

16 2 (3) Övrigt exempelvis: Språkkunskaper Är handledare Ombud... KORTARE KURSER/UTBILDNINGAR UPP TILL EN VECKA: Utbildning: Antal dagar: År:

17 (3)

18 Information 1 (2) Dnr: Handläggare Avdelningschef Mathilda Isaksson Telefon Information om kompetensinventering och titelbyte Varför byta titel? Kraven på personal inom funktionshinderområdet ökar och behoven pekar på både bred och djup kompetens. Under 2000-talet har möjligheterna att ställa diagnos ökat och många av de personer som söker stöd enligt LSS har komplexa och sammansatta behov. Utbildningsanordnare har svårt att uppfatta behoven av utbildning inom funktionshinderområdet bl.a. som en följd av den mångfald av titlar som finns, inte bara inom Uddevalla och Fyrbodal utan i hela landet. Marknadsföringen av funktionshinderområdet försvåras avsevärt av att gemensamma kompetenskrav och titlar saknas och följden blir en otydlig yrkesidentitet. Ett steg på vägen att synliggöra verksamhetsområdet är att använda gemensam titulatur. Det är också ett sätt att säkerställa kvaliteten för dem som tar emot våra insatser. För att kunna rekrytera kompetent personal i framtiden är detta strategiskt viktigt. För den enskilde anställde betyder det fokus på yrkesrollen: att det är ett krävande och mångfacetterat arbete som dels kräver en bred grundkompetens och dels fördjupad och specialiserad kunskap att det för den som vill vidareutveckla sig inom yrket finns en karriärväg, möjligheter till personlig utveckling och individuell löneutveckling inom funktionshinderområdet att tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed ökad attraktion för yrket Hur kommer titelbytet gå till? Utifrån framarbetat underlag i kommunalförbundet Fyrbodal Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet kommer titlarna inom avdelningen Stöd och service till personer med funktionsnedsättning att förändras från habiliteringspersonal och habiliteringsassistenter till stödassistent och stödpedagog. All anställd personal inom avdelningen Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska före lämna in ifylld Arbetstagarens CV och styrka det med bevittnade betygskopior. Därefter kommer enhetschef att bedöma om utbildningsnivån är på gymnasienivå och då ändra titel till stödassistent och om utbildningsnivån är 200 YH-poäng eller 60 Socialtjänsten Ledning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

19 Beskrivning 2 (2) Dnr: Högskolepoäng inom verksamhetsområdet funktionshinder ändras titeln till stödpedagog. Så här kommer det gå till: Personal lämnar ifylld Arbetstagarens CV och bevittnad kopior till sin enhetschef senast Enhetschefen gör en lista över personal som byter titel. Examensbevis skall kontrolleras för alla anställda. Vid oklarhet eller annan utbildningsbakgrund hänskjuter enhetschefen bedömningen till arbetsgruppen för titelbyte. Den enskilde anställda kan även på eget initiativ begära att en prövning av titel skall göras av arbetsgruppen för titelbyte. Arbetsgruppen för titelbyte kommer bestå av: Karolina Alehall-kommunal, Helén Engelbrektsson-HR-partner, Margareta Olsson- enhetschef, Mathilda Isaksson- avdelningschef. Vid behov kallas Katharina Frisk, yrkeslärare in. Beslut fattas av avdelningschef Resultat av titelbyte presenteras på SSG (Socialtjänstens Samverkansgrupp). Med vänlig hälsning Socialtjänsten Mathilda Isaksson Avdelningschef

20 1 (4) Dnr: Handläggare Avdelningschef Mathilda Isaksson Telefon Yrkesbeskrivning Stödassistent Stödassistenten ska ha ett förhållningssätt och bemötande som ger individuellt anpassat stöd i den dagliga livsföringen vilket innebär att insatser ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov, på så sätt minska individens funktionsnedsättning i förhållande till miljö/hinder/bemötande Mathilda IsakssonMathilda IsakssonSocialtjänstenSocialtjänstenLedningAvdelningschefAvdelningschef UDDEVALLAStadshuset Varvsvägen 1töd assistenten ansvarar för att: ge stöd och omsorg i nära arbete med brukaren tydliggöra vardagen för brukaren vara förtrogen med riktlinjer och verksamhetsmål och kunna tydliggöra dem för brukare, närstående och samverkanspartner. utveckla och reflektera över det dagliga arbetet. inneha kontaktmannaskap enligt gällande rutiner söka ny kunskap delta i uppförande av genomförandeplan föra social och HSL-dokumentation i Procapita Kompetens för Stödassistent Formell kompetens Gymnasieutbildning. Vård och omsorgsprogrammet specialisering funktionsnedsättning eller Barn och fritid med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete. Alternativt att man läst om funktionshinder i det programgemensamma kursutbudet på Vård- och omsorgsprogrammet. Personliga förmågor Positiv och lösningsfokuserad Reflekterande och empatiskt förhållningssätt Socialtjänsten Ledning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen ddevalla.se E-post

21 Minnesanteckningar 2 (4) Dnr: Öppen för nya idéer God självkännedom Sociala färdigheter Har förmåga att ge brukare och andra ett respektfullt och professionellt bemötande Ansvarar för ett gott medarbetarskap och delar gärna med sig av kunskap, erfarenhet och information Respektera varandras olikheter Yrkesbeskrivning Stödpedagog Stödpedagog ska ha ett förhållningssätt och bemötande som ger individuellt anpassat stöd i den dagliga livsföringen vilket innebär att insatser ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov, på så sätt minska individens funktionsnedsättning i förhållande till miljö/hinder/bemötande. Ha förmågan att kunna ta olika perspektiv både individuellt och i grupp Stödpedagog följer samma yrkesbeskrivning som stödassistent utöver det ansvarar stödpedagogen även för att: ansvara för att genomförande plan upprättas, kalla till och hålla i möte ansvara för kontakten med arbetsterapeut och fysioterapeut ansvara för att metoder prövas i verksamheten på uppdrag från verksamhetspedagog. Söka ny kunskap vara förebild och vägleda stödassistenter kunna inta en reflekterande roll och ta olika perspektiv Kompetens för Stödpedagog Formell kompetens: Eftergymnasial utbildning inom området funktionsnedsättning. Minst 200 yrkeshögskolepoäng eller 60 högskolepoäng. Personliga förmågor Positiv och lösningsfokuserad Reflekterande och empatiskt förhållningssätt Öppen för nya idéer

22 Minnesanteckningar 3 (4) Dnr: God självkännedom Sociala färdigheter Har förmåga att ge brukare och andra ett respektfullt och professionellt bemötande Ansvarar för ett gott medarbetarskap och delar gärna med sig av kunskap, erfarenhet och information Respektera varandras olikheter Yrkesbeskrivning Verksamhetspedagog Verksamhetspedagogen ska ha ett brukarperspektiv och stå för att den pedagogiska verksamheten följs och utvecklas. Hjälpa den enskilde att hitta strategier och metoder att hantera sin vardag och utvecklas. Verksamhetspedagogen ska: ansvara för verksamhetsmöten ansvara för att söka ny kunskap för att utveckla verksamheten ansvara för metodutveckling vägleda och handleda stödassistenter och stödpedagog i det vardagliga arbetet samarbeta med övriga verksamhetspedagoger i socialtjänsten vid behov delta i team LSS/psykiatri ansvara för reflekterande samtal arbeta med metodutveckling och handleda i andra verksamheter kunna hålla i basutbildning Formell kompetens: 3-årig Högskoleutbildning till socialpedagog, socionom eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Personliga förmågor Humanistisk människosyn

23 Minnesanteckningar 4 (4) Dnr: Positiv och lösningsfokuserad Reflekterande och empatiskt förhållningssätt Förmåga att entusiasmera personal i frågor kring utvecklandet av den pedagogiska verksamheten. Förmåga att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken och få personal att sätta ord på sina praktiska kunskaper. Öppen för nya idéer Förmåga att ta till sig och implementera ny kunskap och forskning. God självkännedom Sociala färdigheter Utåtriktad och öppen Förmåga att se olikheterna i personalgruppen och kunna tillvarata det som en resurs. Förmåga att föra ut ett budskap till en arbetsgrupp

24 Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent Ansvarsområde för stödassistent Arbeta som stödperson: - Utifrån beslut om insats och genomförandeplan planera, reflektera, genomföra, dokumentera och följa upp brukarnas stöd - Samverka med kollegor och med den enskildes företrädare, handläggare samt övriga stödfunktioner/verksamheter - Upprätta en genomförandeplan i dialog med den enskilde och eventuell företrädare. Informera om syftet med planen samt om sekretess och säker förvaring - Ansvara för att individuell information i pärmen är aktuell och tillgänglig för berörd personal - Ansvara för att inaktuella dokument i pärmen skickas vidare enligt gällande riktlinjer för gallring och arkivering - Dokumentera händelser av vikt - Bidra till en flexibel och jämn arbetsfördelning inom arbetsgruppen - Inneha ansvarsområden och uppdrag både inom och utanför den ordinarie arbetsplatsen samt delta aktivt på möten, mål och planeringsdagar etc. - Utveckla och reflektera över det dagliga arbetet - Ansvara för handledning av nyanställda och elever utifrån enhetens rutiner - Övriga arbetsuppgifter utifrån ansvarsområdet Formellt kompetenskrav: Avslutat gymnasieprogram med yrkesexamen inom Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete Vård- och omsorgsprogrammet med specialisering inom programförsörjning funktionsnedsättning Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb Box Åmål Åmål

25 ÅMÅLS KOMMUN Sida 2 Jag har tagit del av uppdragets innebörd. Ort och datum.. Enhetschef Stödassistent

26 Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagog Ansvarsområde för stödpedagog Arbeta som stödperson: - Utifrån beslut om insats och genomförandeplan planera, reflektera, genomföra, dokumentera och följa upp brukarnas stöd - Samverka med kollegor och med den enskildes företrädare, handläggare samt övriga stödfunktioner/verksamheter - Upprätta en genomförandeplan i dialog med den enskilde och eventuell företrädare. Informera om syftet med planen samt om sekretess och säker förvaring - Ansvara för att individuell information i pärmen är aktuell och tillgänglig för berörd personal - Ansvara för att inaktuella dokument i pärmen skickas vidare enligt gällande riktlinjer för gallring och arkivering - Dokumentera händelser av vikt - Bidra till en flexibel och jämn arbetsfördelning inom arbetsgruppen - Inneha ansvarsområden och uppdra både inom och utanför den ordinarie arbetsplatsen samt delta aktivt på möten, mål- och planeringsdagar etc - Utveckla och reflektera över det dagliga arbetet - Ansvara för handledning av nyanställda och elever utifrån enhetens rutiner - Ansvara för att söka och delge fördjupad kunskap om specifika funktionsnedsättningar - Ansvara för att söka och delge fördjupad kunskap om hur man skapar meningsfullhet och tydlighet i vardag och fritid för den enskilde metodutveckling - Ansvara för kollegial metodhandledning i arbetet med att ge stöd till enskild/a på din arbetsplats - Övriga arbetsuppgifter utifrån ansvarsområdet Formellt kompetenskrav: En eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng eller en kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning. Exempelvis: Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb Box Åmål Åmål

27 ÅMÅLS KOMMUN Sida 2 - Pedagogisk vägledare vid funktionshinder (YH Göteborg 300yh-poäng) - Omsorgsassistent, specialkompetens inom funktionsnedsättning (YH Växjö, 200 yh-poäng) - Aktiveringspedagog inom LSS grav kognitiv funktionsnedsättning (YH Mölndal 400 yh-poäng) - LSS-handledare med spetskompetens i pedagogiskt förhållningssätt (YH Lund, 200 yh-poäng) - Boendepedagog (YH Göteborg, Bräcke 200 yh-poäng) Högskolepoäng motsvarande 60 högskolepoäng kan vara delar av en yrkesutbildning eller enstaka kurser, men alla 60 poäng måste ha en direkt koppling till verksamhetsområdet. Jag har tagit del av uppdragets innebörd. Ort och datum.. Enhetschef Stödpedagog

28 Fyrbodals kommunalförbund 14 kommuner samarbetar för tillväxt Museigatan 2 Box Uddevalla Vxl Fax

FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri FoU-Socialtjänst Fyrbodal. Strategi för kompetens och titulatur inom verksamhetsområdet funktionshinder LSS

FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri FoU-Socialtjänst Fyrbodal. Strategi för kompetens och titulatur inom verksamhetsområdet funktionshinder LSS FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri FoU-Socialtjänst Fyrbodal Strategi för kompetens och titulatur inom verksamhetsområdet funktionshinder LSS Socialchefsnätverket Fyrbodals kommunalförbund 2014-04-25

Läs mer

Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet

Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet FouRum funktionshinder Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet Fyrbodals kommunalförbund 2014-04-09 FouRum funktionshinder Fyrbodals kommunalförbund 2014-04-09 Kompetens och titulatur inom

Läs mer

Kompetens och titulatur inom. funktionshinderområdet. Strategi för kompetens. och titulatur inom. verksamhetsområdet socialpsykiatri

Kompetens och titulatur inom. funktionshinderområdet. Strategi för kompetens. och titulatur inom. verksamhetsområdet socialpsykiatri FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri FoU-Socialtjänst Strategi för kompetens Kompetens och titulatur inom och titulatur inom funktionshinderområdet verksamhetsområdet socialpsykiatri Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Liten lathund för titelbyte och validering

Liten lathund för titelbyte och validering 2012-04-05 Liten lathund för titelbyte och validering Titelbyte för baspersonal: 1. Se till att all personal lämnat in underlag för sina utbildningar. 2. Gör en lista där Du numrerat alla Dina anställda

Läs mer

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Presentation 140328 Marie Tibell, Göteborgs stad Göteborgsregionens kommuner 13 kommuner 950 000

Läs mer

Höjd kompetens yrkeskrav och titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner

Höjd kompetens yrkeskrav och titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Höjd kompetens yrkeskrav och titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Presentation av Sirpa Niemi, Ale kommun och Camilla Blomqvist, Stenungsunds kommun Göteborgsregionens kommuner

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Strategi för kompetens och titulatur verksamhetsområdet socialpsykiatri

Strategi för kompetens och titulatur verksamhetsområdet socialpsykiatri FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri FoU-Socialtjänst Fyrbodal Strategi för kompetens och titulatur verksamhetsområdet socialpsykiatri Socialchefsnätverket Fyrbodals kommunalförbund 2015-09-25 Innehåll

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Frågor och svar kring - förändringar i titlar inom Stöd och omsorg

Frågor och svar kring - förändringar i titlar inom Stöd och omsorg LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) 2015-02-20 Frågor och svar kring - förändringar i titlar inom Stöd och omsorg Varför gör vi ett titelbyte? De senaste åren har arbetsgivare runt om i landet skapat en nationell samsyn

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Dokumentation av arbetet med enhetliga titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens medlemskommuner.

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till arbete och studier Innehåll 1. Om kompetensinventeringen... 4 2. Vilket kompetensbehov ingår inte i delprojektet?... 4 3. Redovisning

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Dokumentation av arbetet med enhetliga titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens medlemskommuner.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg

Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg 2014-03-24 Handläggare Maria Olsborn pro Varmdo 14VOS/0042 Vård- och omsorgsstyrelsen Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg Förslag till beslut Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av redovisningen

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer

Chefer till nationella avdelningar

Chefer till nationella avdelningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till nationella avdelningar till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Uppdragshandling för boendestödjare

Uppdragshandling för boendestödjare 2013-02-21 Nf 506/2011 Uppdragshandling för boendestödjare Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Antagen av förvaltningschef och samverkad med fackliga representanter, Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson 2015-02-03 OSN-2015-0103 Omsorgsnämnden Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS Förslag till

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för förflyttningsinstruktörer

Verksamhetsuppdrag för förflyttningsinstruktörer VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Hälso och sjukvårdesnheten rehab 2014-01-20, 2015-12-07 Samordnare för förflyttningsinstruktörer Verksamhetsuppdrag för förflyttningsinstruktörer på Resurscentrum I vår verksamhet

Läs mer

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga sida 1 2014-09-19 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga På uppdrag av det Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal har Mathias Lind

Läs mer

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Beslutade av Förbundsstyrelsen i november 013 Inledning De flesta psykologer genomgår sin PTP-tjänstgöring utan större problem och är väl förberedda

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

STÖDPEDAGOGENS ROLL. Var befinner vi oss i Luleå?

STÖDPEDAGOGENS ROLL. Var befinner vi oss i Luleå? STÖDPEDAGOGENS ROLL Var befinner vi oss i Luleå? Identifierade frågeställningar 1/ Överenskommelse grund för stödpedagog SOSF2014:2 2/ Vilka eftergymnasiala kurser, program, YH, FHSK kan ingå, motsvarande

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) REMISSYTTRANDE Nämnd, förvaltning Dnr Socialförvaltningen 2008-12-18 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Ollonborren 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

Tjänsteutlåtande inför bedömning av nya titlar inom stöd och omsorg

Tjänsteutlåtande inför bedömning av nya titlar inom stöd och omsorg Namn: Pnr: Nuvarande benämning: Arbetsställe: Chef: Anställningsinformation: Handledare gruppbostad Gruppbostad Datum för anställning och anställningsform. Vissa handlingar i personakt. - Kompletterande

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Minnes anteckningar från BPSD resan.

Minnes anteckningar från BPSD resan. 2015-12-07 Minnes anteckningar från BPSD resan. Mellerud 2015-10-07 Kl. 8.30-11.30 Till mötet hade 30 deltagare kommit och av dessa fanns följande professioner representerade: Vård- och omsorgschef, MAS

Läs mer

Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg.

Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg. Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg. Personalens kompetens är vår livskvalitet Sagt av Christina Amundberg, representant från (H)järnkoll

Läs mer

Bakgrund - Nuläge Framtid. Verksamhetsområdet Medarbetarna Brukarna

Bakgrund - Nuläge Framtid. Verksamhetsområdet Medarbetarna Brukarna TITLAR OCH KOMPETENSNIVÅER I PRAKTIKEN HUR FUNGERAR DET? Bakgrund - Nuläge Framtid tre perspektiv Verksamhetsområdet Medarbetarna Brukarna AID-KODER 207021 vårdare gruppboende = utför vård/omsorgsarbete

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27)

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Stockholm 28 augusti 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Riksföreningen

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro N/F Niclas Andrén (M) N Tobias Svensson (S) N Monia Persson (M) ej 2 N Kent Hansson (M) N Eva Tengeland (M)

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun

Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun 2013-03-04 Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun Arbetsplan upprättas för att skapa likvärdig kvalitet för de kunder som väljer Personlig Assistans Värmdö Kommun. Samtliga enheter åtar sig att

Läs mer

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten.

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten. POLISASPIRANTPOLICY DATUM: 2005-09-11 DIARIENR: A-761-4849/05 PERSONALENHETEN Policy beträffande polisaspiranter (Syfte, mål och innehåll enligt nationell plan samt lokala tillägg med inspiration från

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 52 Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7. Psykiatri 2, 200 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen:

APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7. Psykiatri 2, 200 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7 Kurs: Psykiatri 2, 200 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: PSYKIATRI 2 1. Kunskaper om olika

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Protokoll för socialnämnden

Protokoll för socialnämnden 1(16) Socialnämnden Plats och tid Billingshäll, Kävlinge,, kl 17.30-18.55 Ajournering - ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Anne-Lis Paulsson Justeringens

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Riktlinjer inför löneöversyn. Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009.

Riktlinjer inför löneöversyn. Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009. Riktlinjer inför löneöversyn Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009. 1(4) Grundläggande principer för lönesättning Enligt gällande centralt löneavtal

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9 Delegering - medicinskrättslig. 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 9 Delegering - medicinskrättslig 3 9.1 Allmänt 3 9.2 Ansvar 3 9.2.1 Formell/reell

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 285 1(18) Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 2(18) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med kartläggningen...

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

Minnesanteckningar från den Palliativa resan.

Minnesanteckningar från den Palliativa resan. 2015-04-01 Minnesanteckningar från den Palliativa resan. PP- bilder som använts på resan bifogas anteckningarna. Mellerud 2015-04-01 Kl. 8.30-11.30 Till mötet hade 27 deltagare kommit och av dessa fanns

Läs mer

Uppföljning. Enheten för personligt stöd

Uppföljning. Enheten för personligt stöd Uppföljning Enheten för personligt stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 4 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 20:9...

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

1. Socialförvaltningens förslag till projektet bifalls. 2. Socialförvaltningen begär tilläggsanslag med 480 tkr till projektet.

1. Socialförvaltningens förslag till projektet bifalls. 2. Socialförvaltningen begär tilläggsanslag med 480 tkr till projektet. 1 (5) Socialkontoret Helena Paulsson Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Ansökan om medel till utbildningssatsning inom Samtalsmetodik Motiverande Intervjuer (MI), riktad till

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2013-12-19 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Föreningen Lugnet Adress: Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö Utförare: Föreningen Lugnet Verksamhetschef (namn och

Läs mer

Titelarbetet i GR erfarenheter fem år senare. Nationella kompetensrådet 29 november 2016

Titelarbetet i GR erfarenheter fem år senare. Nationella kompetensrådet 29 november 2016 Titelarbetet i GR erfarenheter fem år senare Nationella kompetensrådet 29 november 2016 Göteborgsregionens kommunalförbund = GR 13 kommuner 982 000 invånare (151231) drygt 4000 stödass/stödped (2011) Nätverk

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Tillägg till dagordning för socialnämndens sammanträde 22 januari 2015

Tillägg till dagordning för socialnämndens sammanträde 22 januari 2015 Socialnämnden 5 (5) Tillägg till dagordning för socialnämndens sammanträde 22 januari 2015 11. Åtgärder för att få kvittera ut medel till budget för 2015 Bilaga delas ut på sammanträdet Förslag till beslut

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

ehälsa i praktiken . vad är gjort hittills inom insatsområdet för Gemensam informationsstruktur? Leif Wikman, Piteå kommun

ehälsa i praktiken . vad är gjort hittills inom insatsområdet för Gemensam informationsstruktur? Leif Wikman, Piteå kommun ehälsa i praktiken. vad är gjort hittills inom insatsområdet för Gemensam informationsstruktur? Stödja, engagera och motivera INVÅNARE INFRASTRUKTUR Lagstiftning Gemensam informationsstruktur Teknisk Infrastruktur

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sofiedalsgården och Markhedens förskolor 2010-09-01 t.o.m. 2011-09-01 SOFIEDALSGÅRDENS OCH MARKHEDENS FÖRSKOLOR BARN & UNGDOM, Besöksadress; Barnstugevägen

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: 2015-02-17 kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson,

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projektet vill skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av kunskaper och kompetenshöjande

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Reviderad av LGS 2015-10-15 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning från 18 år har behov

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2014

Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-21 DNR SN 2014.160 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2016 Göteborg/Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2016 Göteborg/Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2016 Göteborg/Stockholm Inledning Sedan

Läs mer

Titulatur och utbildningskrav

Titulatur och utbildningskrav Titulatur och utbildningskrav Förberedelse steg 1 Genomförande steg 2 Resultat Stödpedagogen Nationella kompetensrådet, Stockholm 2016-04-05 Förberedelser uppdrag 1 Juni november 2013 Projektorganisation

Läs mer