Utvandrarna av Vilhelm Moberg SKL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvandrarna av Vilhelm Moberg SKL"

Transkript

1 / Det kom även äldre personer vandrande på vägarna, stora, vuxna karlar, som på ryggen bar kvistar, korgar eller träkärl som de bjöd ut. De idkade ärlig handel, ingen kunde beskylla dem för att gå och tigga. Men när de i ett hus fick det beskedet, att det inte skulle bli någon handel av, så satt de ändock kvar. De dolde sitt ärende under bördan på ryggen, och när de hade suttit länge så måste de uträtta det: Räck mig en beta bröd! Så jag tyar gå härifrån Utvandrarna av Vilhelm Moberg SKL

2 Läns och regionsförbundsnätverket Åsa Furen-Thulin SKL Mars 2014

3

4 Vad får man för medlemsavgiften?

5 SKL - stadgar Bedriver intressebevakning för medlemmarnas räkning Är arbetsgivarorganisation Erbjuder service, rådgivning och stöd för verksamhetsutveckling Är en mötesplats för medlemmarna

6 I förbundsavgiften ingår Intressebevakning och förhandlingsverksamhet insatser som utförs till samtliga medlemmar finansieras av förbundsavgiften Avtalskonferenser Mötesplatser Besök hos medlem Information på skl.se Skrifter på skl.se Service och rådgivning till enskilda medlemmar som inte tar mer än en timme i anspråk

7 I förbundsavgiften ingår inte Kurser och konferenser som inte är avtalskonferens eller utgör del av intressebevakning SKL:s medverkan vid andra kurser o konferenser Tryckta skrifter Service och rådgivning till enskild medlem som överstiger en timme Juridisk rådgivning

8 SKL Budget tkr medlemsfinansierad Avdelning tkr VD-staben Avd. administration Avd. Vård och omsorg Avd. Lärande och arbetsmarknad Avd. Tillväxt och samhällsbyggnad Avd. Ekonomi och styrning Avd. Arbetsgivarpolitik Avd. Kommunikation Avd. Juridik Avd. Digitalisering 9 772

9 Avdelningen för vård och omsorg tkr Sektion tkr Hälso- och sjukvård Vård och socialtjänst Hälsa och jämställdhet Staben 6 349

10 Sektionen för vård och socialtjänst (mkr) Område Medlemsavg Statliga medel Social barn- o ungdomsvård 2 25,75 Psykisk hälsa 1,6 62,5 Missbruks- o beroendevård 0,8 14,5 Äldreomsorg 1,5 161 Funktionsnedsättning 1,5 24 Evidensbaserad praktik, kunskapsstyrning, brukarmedverkan 2,5 17,9 ÖJ (äldre, BoU, missbruk, hemlöshet) 0,5 5 Tandvård 1,1 Övergripande socialtjänst 4,3 Summa 15,8 310,65

11 Samverkan mellan huvudmännen och andra aktörer De regionala stödstrukturerna har lämnat in sina planer för en långsiktighet. SKL ska utarbeta en plan för det långsiktiga nationella stödet för de regionala stödstrukturerna inklusive de utvecklingsarbeten som utförs inom ramen för dessa.

12 Öppna jämförelser en fördelning mellan medlemsavgifter och staten SKL 1,6 mkr ( Detta är 1.6 tjänst fördelat på 6 personer) Staten 4,3 mkr (Inom dessa kostnader finns 1,6 tjänst fördelat på fyra personer).övriga kostnader är ersättningar till alla län för stöd i analys- arbetet, konferenskostnader, resor, OH-kostnader mm.

13 Idag springer vi efter Socialstyrelsen men vad vill Sveriges 290 kommuner? Idag används öppna jämförelser i stort sett i alla Sveriges kommuner som en stor del av kommunernas styrmodell! Axla upp ta bort socialstyrelsens kontrollmått, vi vill ha resultatmått och hjälp med brukarundersökningar!

14 Ett mellanalternativ med 50% tjänstgöringsgrad öka ambitionsnivån och ge utrymme för ett utökat stöd till medlemmarnas förbättrings- och utvecklingsarbete egna aktiviteter i form av fördjupningsrapporter, utvecklingsstöd, konferenser, nätverk vilket innebär en förstärkning med ca 2,3 tjänster till en kostnad på drygt 2,3 mkr samt OH kostnad och drift på 1mkr, 3,3 mkr

15 Mest sjuka äldre Kvalitetsportalen 1 mkr/ år i drift webbkollen licenser och drift för hela landet tkr. Quick search har förberett för att medlemmarna ska kunna ta kostnaden Kvalitetsregistren; Statlig angelägenhet

16 Evidensbaserad praktik Nationellt stöd för fortsatt utveckling av regionala stödstrukturerna Kommunerna finansierar de regionala stödstrukturerna WORST CASE PLANNING: Samordning regionala stödstrukturerna; 1 tjänst 1mkr Samordning utvecklingsområden : Exempelvis BOU, funktionshinder: 1 tjänst En kommunikatör 1 tjänst Drift+OH; 750 tkr Sammanlagt ; tkr 1mkr 750 tkr

17 Missbruk/ Kunskap till praktik En folksjukdom I linjen 50% Behöver 1.0 tjänst 800 tkr

18 Psykiatri 2015 ny överenskommelse vilket betyder cirka miljoner i utvecklingspengar. (som i år) Barn och unga och tvångsvård och som handlar om att Barnkonventionen ska beaktas bättre, Genombrottsprojekt i form av Bättre Vård Mindre tvång. Kunskapsstyrning och programråd. Ing-Marie Wieselgren kan stanna ett år till! Om styrelsen, medlemmar eller departementet säger nej till detta så står SKL med Metis, oändligt mycket kunskapsunderlag som är svårt att veta vad vi ska göra av! 2014 års arbete avslutas vilket består av psymken!

19 Om allt ska avslutas! Paketera så gott det går! Vissa delar till SKL Vissa delar socialstyrelsen! Utöka med 1 tjänst inom psykiatriområdet (1 mkr) Behov av utökad budgetram för vård och socialtjänst om alla satsningar avslutas med 8.6 mkr+1 mkr

20 Glöm inte att utvecklingsarbetet har flyttat fram positionerna för socialtjänsten i Sverige! Går mot en evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning! Kommunerna och landsting satsar både tid och resurser på de regionala stödstrukturerna! Medlemmarna vill att SKL håller i det nationella stödet! Öppna jämförelser måste fortsätta och SKL behöver ta en tydligare roll gentemot socialstyrelsen! Ska SKL ta emot nya utvecklingsprojekt framåt måste även ett avslut och fortsatt förvaltning noggrant tänkas igenom!

21 Hemlöshet en viktig fråga 2014 Öka den interna samsynen och samverkan kring frågan om den ökade utestängningen från bostadsmarknaden samt förbereda för att ta fram ett positionspapper.

22 EU migranter kartläggning över hur situationen ser ut i kommunerna gällande migranter från EU Vad andra myndigheter gör i frågan. Handlingsplan/rekommendationer till kommunerna som utgår från gällande lagstiftning och goda erfarenheter kring arbetet med migranter från EU.

23 Aktuella statliga utredningar och föreskrifter (urval) Effektivare resursutnyttjande i hälso- och sjukvården Utredningen om tvångsvård för barn och unga Assistansersättningsutredningen Socialförsäkrings -kommittén Åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, socialtjänst och forskning Utredningen om rätt information i vård och omsorg Föreskriften för bemanning inom SÄBO

24 Historik och agerande rörande Äldre/föreskriften Mars 2012: Riksdagen beslutade att ge regeringen i uppdrag att utvidga uppdraget till SoS att föreskriften ska gälla för ALLA personer i ALLA särskilda boenden, inte bara personer med en demenssjukdom Föreskrift II. Juni 2012: Socialstyrelsen/Lars-Erik Holm beslutade om föreskriften enligt det ursprungliga uppdraget med ikraftträdande den 1 januari Januari 2013: SKLs Cirkulär skickas ut. Lars-Erik Holm svarar samma dag på DN-Debatt: SKL undergräver rättsordningen, oacceptabelt. Staffan Werme replikerar den 18 januari: Socialstyrelsen sätter sig över lagen. L-E Holm skickar eget brev till kommunerna den 22 januari för att skapa tydlighet kring vad som gäller: Socialstyrelsen har bemyndigande och författningen kommer att träda ikraft den 1 januari 2014.

25 Mars 2013: L E Holm och två medarbetare deltar på AU ingen öppning i frågan. Maj 2013: Tidpunkt då förslag på Föreskrift II (gällande ALLA boende) skulle ha skickats ut på remiss med plan att båda föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari September 2013: Kontakter på hög nivå under Almedalsveckan ger förhoppningar att föreskriften ska dras tillbaka. Visar sig att föreskriften bara skjuts upp till lämplig tidpunkt 2015.

26 November 2013: SKL inbjudna till dialogmöte på SoS. - SoS konstaterar omedelbart att parterna står långt från varandra i synen på föreskriftens laglighet/lämplighet m.m. samt meddelar att den inte kommer att omarbetas utan avses träda i kraft som redan beslutat. -SoS föreslår ett gemensamt arbete för att förbereda implementering av föreskriften bl.a. en gemensam utbildning. SKL avvisar tanken på inblandning i förberedelser/implementering av en reglering som förbundet anser sakna lagstöd

27 -SoS informerar att den kompletterande föreskriften som ska gälla ALLA personer i särskilt boende samt på hälso- och sjukvårdsområdet (Ska träda i kraft samtidigt som den redan beslutade föreskriften). -Den kommande föreskriften ska enbart tillämpas för personer med omfattande behov av stöd- och hjälpinsatser. December 2013: SoS beslutar att föreskriften om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2013:27) träder i kraft den 31 mars 2015.

28 Nu och framåt Myndigheten aviserar remiss på förslag till föreskrift som avser alla särskilda boenden inkl. hälso- och sjukvårdsinsatser till slutet på maj SKL kommer att delta i arbetsgrupp med SoS med uppgift att ta fram indikatorer för att följa upp kvaliteten i äldreomsorgen. Enligt förbundets uppfattning handlar det om indikatorer som rör kvaliteten i det särskilda boendet, inte på vilket sätt och i vilken omfattning de boende får sina behov tillgodosedda eller indikatorer för att mäta/följa upp personalbemanning. SKL har avböjt medverkan i utbildningar eller liknande insatser i samband med förberedelse och implementering av föreskriften. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått regeringens uppdrag att under 2014 genomföra tillsyn av socialnämndernas ansvar för särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen. Inspektionen ska granska att socialnämnderna säkerställer att den enskildes bedömda behov av hjälp och stöd tillgodoses. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2014.

29 Varför SKL anser att SoS överträder sina befogenheter! För att en myndighet ska få besluta om föreskrifter krävs det alltid att regeringen har gett myndigheten ett särskilt bemyndigande att göra det. Ett bemyndigande ger aldrig en myndighet en generell rätt att besluta förskrifter, utan det avser alltid behörighet att meddela föreskrifter på ett visst begränsat område. Socialstyrelsen får meddela föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser äldre personer eller som avser brottsoffer m.fl. Socialstyrelsen får även meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av socialtjänstlagen samt socialtjänstförordningen (s.k. verkställighetsföreskrifter). Verkställighetsföreskrifter har bara till uppgift att utveckla innebörden av existerande lagstiftning. De får inte tillföra något materiellt nytt. Vad som avses med föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa är oklart men innebär inte att myndigheten har rätt att genom mer långtgående reglering gå utöver de ekonomiska ramar och ambitionsnivåer som har ställts upp.

30 Lagrådet har framfört att föreskrifter till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa bara kan ha begränsad räckvidd och föreskriftsrätten inte kan användas till allehanda föreskrifter inom socialtjänsten. Lagrådet har vidare konstaterat att socialtjänsten är ett kommunalt åliggande med den följd att lagformen i princip är obligatorisk. (8 kap. 2 RF) SKL har bedömt att Socialstyrelsen i de grundläggande bestämmelserna i sin föreskrift om demensboenden har överskridit sitt föreskriftsbemyndigande. De aktuella föreskrifterna rör hemtjänstbeslut i samband med beslut om särskilt boende och att genomförandeplaner ska upprättas. Vi bedömer att Socialstyrelsen även i ett förslag till föreskrifter om våld i nära relationer har överskridit sitt föreskriftsbemyndigande. Bland annat genom att föreskriva om en ny boendeform.

31 Ny budgetlag förslag att träda i kraft 1/7 2014! Oktober 2013: Förslag i Budgetprocesskommitténs slutbetänkande: För att möjliggöra att sådana myndighetsföreskrifter som medför inte oväsentligt ökade kostnader för staten, kommuner eller landsting kan inordnas i en samlad budgetbehandling, bedömer kommittén att en skyldighet bör införas om att en myndighet innan den beslutar sådana föreskrifter ska inhämta regeringens medgivande. En sådan skyldighet regleras enligt kommittén lämpligen i en förordning. Kommittén föreslår att de föreslagna ändringarna i riksdagsordningen och budgetlagen ska träda i kraft den 1 juli 2014 och således tillämpas i samband med behandlingen av budgeten för 2015.

32 Äldres behov i centrum Socialstyrelsen delar i år ut 70 miljoner kronor till kommuner och stadsdelar som har utbildat processledare och beslutat att införa modellen Äldres behov i centrum. De som kan söka är kommuner och stadsdelar som har utbildat processledare och före den 1 oktober 2014 beslutat att införa modellen. Kraven är att processledaren har påbörjat och slutfört utbildningen under 2013 eller 2014 dock senast den 21 november 2014 Senast den 24 oktober ska ansökan ha kommit in till Socialstyrelsen.

33 Socialstyrelsens uppdrag att erbjuda utbildning till lokala processledare ta fram stödmaterial och vägledning. I samverkan med SKL, Famna och Vårdföretagarna göra en plan för förvaltning, fortsatt utveckling och genomförandestöd, inklusive regionalt stöd till lokala processledare att gälla för ÄBIC från 2015 och framåt.

34 Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa(icf) Finns förslag på föreskrift som beräknas beslutas 2015 Förslag på första insamling 2016

35 Översyn av ersättningen för personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken Särskild utredare: Agneta Rönn Direktiv Bättre anpassning mellan ersättning och kostnader (hänsyn till funktionsnedsättningens art, omfattning en på assistans och tidpunkt när assistansen ges) Möjligheter till överutnyttjande ska minska Hänsyn till att likvärdiga förutsättningar för offentliga och privata aktörer ska gälla Konsekvenser av att låta kostnader för sjuklön ingå i assistansersättningen (idag kommunalt ansvar) Enkel administration för både försäkringskassan och utförare

36 Förslag Kartläggning av kostnader för assistansen: Kommunerna dyrast, företag klarar sig på schablonen Förklaring till kostnadsskillnader: Avtal ex arbetstider, politiska ambitioner t.ex. rätt till heltid, utföraransvar. Den nuvarande timschablonen 280 kr/tim görs om till en grundschablon med i huvudsak samma innehåll som i dag. Schablonen har därför blivit omkring 20 kronor för hög per timme. Grundschablonen ska också täcka kostnader vid ordinarie assistents sjukdom; en kostnad som i dag till stor del bärs av kommunerna. En ny tilläggsschablon införs för brukare med särskilt stora behov av assistans på nätter och helger. Tilläggsschablonen kompenserar dem som har höga kostnader på obekväm arbetstid och bidrar därmed till att assistansersättningens träffsäkerhet förbättras.

37 Utredning för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande (15 december 2015) Särskild utredare Ellen Hausel Heldahl Utveckla förutsättningarna för kommunernas och landstingens förebyggande arbete så att detta kan bli en mer integrerad uppgift i all vård och omsorg om äldre. De förebyggande insatserna bör vara inriktade mot att främja hälsa, trygghet och säkerhet. Säkerställa att dagens regelverk för biståndsprövning är så ändamålsenligt som möjligt, för den äldres bästa och för att ge kommunerna större frihet att utveckla sina arbetssätt.

38 Utredning för att främja Säkerställa att insatser genomförs mer kostnadseffektivt än i dag, i första hand genom ökat användande av teknologi inom omsorgen. kunna mäta och följa upp kvaliteten i insatserna i förhållande till de äldres behov, samt också relatera den till kostnaderna

39 Vårdanalys utvärdering av prestationsersättningar Första gången i sjukskrivningsmiljarden År 2013 finns det sex utpekade överenskommelser mellan staten och SKL med prestationsbaserad ersättning som totalt omfattar ca 5,3 miljarder kronor. Prestationsbaserad ersättning är som en kraftfull medicin, den ger stark effekt, men medför också risker för många biverkningar Risker: att satsningarnas mål inte nås, att oönskade sidoeffekter uppstår och att vårdens lokal anpassningsförmåga minskar

40 Nationell nivå måste kommunicera bättre! 1. En generell förbättring av nationellt prioriterade områden 2. En mer jämlik vård och omsorg över landet 3. Ökad innovation och spjutspetsverksamhet Mjuk statlig styrform Den innehåller krav på vården och omsorgens strukturer, processer och resultat för att huvudmännen ska få ta del av satsningarnas resurser Hur tänker ni?

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Ds 2014:17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer