Service Level Agreement (SLA) - Ladokdrift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service Level Agreement (SLA) - Ladokdrift"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Dnr ITS UU Service Level Agreement (SLA) - Ladokdrift Överenskommelse mellan Sveriges lantbru ksu n iversitet och vid Uppsala universitet Avtalsperiod : SLA Ladokdrift - SLU

2 UPPSAI-A UNIVERSITET SLA Ladokdrifi - Sveriges lantbruksuniversitet L Avtalsobjekt och parter i denna SLA 2. Omfattning av SLA 3. System och program 4. Arbetsplanering 5. Kontaktpersoner 6. Prissättning 7. Säkerhet och sekretess 8. Ansvar 9. Registeransvar 10. Rättsintrång Atgärd vid fel, brist eller tvist 12. Speciella villkor 13. Giltighet och uppsägning Bilageförteckning Bilaga 1: Uppdragsspecifikation gällande drift av Ladok 1. Omfattning 2. Hantering av leveranser 2.1 Mottagning av leverans 2.2Tesl av mottagen leverans 2.3 Normalschema för test av leverans 2.4 Godkännande av leverans 3 Löpande drift och underhåll 3. 1 Personaldimensionering/frånvaroplanering 3.2Hàrdvara 3.3 Programvara 3.4 Driftuppdragets omfattning 3.5 Arbetsuppgifter som ingår i uppdraget 3.6 Arbetsuppg ifter som utförs på löpande räkning 3.7 Planerade driftstopp 3.8 Servicefónster 3.9 Övervakning av systemfunktioner I I I I 8 ö 8 o I o '10 10 Sl-A Ladokdrift - SLU 2 (14)

3 UPPSALA UNIVERSITET Sl-A Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet Klientprogramvara Serviceavtal - underleverantörer 3.12 Systemets öppettider och servicenivåer 3.13 Katastroftest Rutiner för felrapportering/felsökning Terminal server/citrix 3.16 Redovisning av förändring av interna processer Tekniska standarder Rutiner för säkerhets- och arkivkopierin g 12 Ã o Omfattning 4.2. Ansvar Katastrofplan Utbildning Fakturering mm 7.1 Fakturering 7.2 lndexuppräkning Bilaga 2: Kontaktpersonlista Kontaktpersoner hos Högskolan är: Kontaktpersoner hos är: B ilaga 3 : Certif ierin gsvil I kor för Ladokd rift SLA Ladokdrift - SLU 3 (14)

4 UPPSAI-A UNIVERSITET Sl-A Ladokdrifi - Sverioes lantbruksuniversitel 1. Avtalsobjekt och parter i denna SLA Denna SLA, Service Level Agreement, avser drift av Ladok. Denna SLA består av detta dokument samt bilagor enligt särskild förteckning. Ändringar i bilagoma görs skriftligen och överenskommes mellan partema. Parterna i denna SLA är: Sveriges lantbruksuniversitet, nedan kallad Högskolan, och Enheten för informationstekniskt stöd vid Uppsala universitet, nedan kallad. Högskolan och IT-stöd benämns nedan Parterna. Med systemcigare avses den person vid Högskolan som ansvarar för den lokala forvaltningsorganisationen och äger informationssystemet Ladok, d v s informationen i den egna ladokdatabasen. Systemägaren har det övergripande strategiska, ekonomiska och funktionella ansvaret för systemets användning i den egna organisationen samt ftir kvalitén på informationen i databasen. Systemägaren ansvarar därmed ftir att:. det finns en budget for drift och administration av systemet och att denna loljs. det finns erforderliga driftavtal med driftstället. det finns en utsedd Ladokansvarig. lagar och forordningar ftiljs. nyttj anderättsavtal et med Ladokkons ortiet foli s l u4ed driftstrillet menas den enhevmotsvarande som sköter drift av Ladok åt Högskolan, dvs. IT-stöd. 2. Omfattning av SLA Denna SLA avser drift av programsystemet Ladok samt underhåll och drift av teknisk utrustning för att understödja detta enligt Uppdragsspecifikation, se bilaga System och program Partema ska enas om en Uppdragsspecifikation som möjliggör ftjr IT-stöd att utföra uppdraget och för Systemägaren att nyttja/förvalta applikationen på önskvärt sätt. Förändras kraven ska en ny Uppdragsspecifikation biläggas denna SLA. Vardera parten äger fordra att system och program, innan de tas i drift, kontrolleras i systemtest enligt vid varje tillfìille upprättad specifikation. 4. Arbetsplanering Partema ska regelbundet ha gemensamma planerings- och uppfloljningsmöten, minst vid ett tillfülle per termin. IT-stöd ansvarar fijr dessa möten med avseende på kallelse, dagordning och minnesanteckningar. 5. Kontaktpersoner Parterna ska utse kontaktpersoner, se bilaga 2. Byte av kontaktperson ska skriftligen meddelas den andra parten. Endast kontaktperson kan agera i frågor rörande föreliggande uppdrag. 6. Prissättning Priser för uppdragets genomforande regleras i Prisbilagan, se bilaga 4. SLA Ladokdrift - SLU 4 (14)

5 UPPSAI-A UNIVERSITET SLA Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet 7. Säkerhet och sekretess Högskolan ska vid behov informera IT-stöd om aktuella lagar och forordningar och dess tillämpning. IT-stöd har sekretessavtal med sina anställda ftir att skydda Högskolans information enligt Certifieringsvillkoren, se bilaga 3. Gällande kravprofil i enlighet med certiheringen av IT-stöd ska tillämpas. Därutöver ska Parlema tillämpa de eventuella specifika krav på säkerhet som gäller for Högskolan. Svensk och internationell lagstiftning ska tillämpas. 8. Ansvar Systemägaren är ansvarig fiir utformning av och innehåll i den Uppdragsspecif,rkation som ligger till grund flor uppdraget. Systemägaren är ansvarig for att program, dokumentation, indata samt underlag eller material, som systemägaren tillhandahåller for uppdragets fullgörande, är riktigt och fullständigt och överensstämmer med den Uppdragsspecifikation som överenskommits med IT-stöd. Systemägaren ska tillhandahålla erforderlig information enligt vad som angivits i uppgjord tidplan eller i övrigt bort ske. IT-stöd är sþldigt att skriftligt underrätta Systemägaren om upptäckta felaktigheter. Ladokansvarig ska godkänna att ny version/motsvarande kan tas i drift. Vid fel eller ofullständighet i program som systemägaren gjort tillgängligt ñr IT-stöd ska snarast möjligt skriftligen påkalla rättelse. Om parterna kommer överens om detta ñr använda egna program. IT-stöd svarar ej for fel eller brist som uppkommer vid genomforandet och som beror på omständigheter som IT-stöd ej råder över. I detta fall ska Högskolan och IT-stöd tillsammans agera för att åtgärda de fel eller brister som uppstått. IT-stöd ansvarar för att utföra drift i enlighet med Uppdragsspecifikationen bilaga 1. IT-stöd ansvarar lor att uppfylla certifieringskrav enligt bi\aga3. 9. Registeransvar Systemägaren ansvarar for att gällande lagstiftning beträffande personregister floljs. Systemägarens material samt information om program, som överlämnats till IT-stöd, ska av förvaras i enlighet med certifieringsvillkoren för IT-stöd. 10. Rättsintrång IT-stöd svarar lor att de tjänster man tillhandahåller ej kränker annans rätt till exempelvis upphovsrätt eller patent. 11. Atgärd vid fel, brist eller tvist Atgärder föranledda av skriftligt anmälda fel som ej åtgärdats inom överenskommen tid enligt bilaga I, övriga brister vad avser åtagande enligt denna SLA samt oenighet (tvist) rörande tolkning och tillämpning av denna SLA ska i Ítirsta hand avgöras genom florhandling mellan Partema. I de fall Parterna efter lorhandling ej är överens fattas slutgiltigt beslut av en av Partema gemensamt utsedd person. Sl-A Ladokdrift - SLU 5 (14)

6 UPPSAI.A UNIVERSITET Sl-A Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet 12. Speciella villkor Speciella villkor enligt denna SLA anges i Uppdragsspecifikationen, se bilaga l. 13. G ltighet och uppsägning Denna SLA äger giltighet från till och ftirlängs med ett âr ilaget såvida inte uppsägning skett senast 6 månader fore avtalets utgång. För Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala För Uppsala universitet Uppsala Den Den 2b/ t\ -?r6th' Roger Pettersson Avdelningschef Mats Ola Ottosson Universitetsdirektör Enhetschef SLA Ladokdrift - SLU 6 (14)

7 UPPSAI.A UNIVERSITET S LA Ladqkdrift - Sveriges lantbruks universitet Bilageförteckning Uppdragsspecifikation gällande drift av Ladok Kontaþersonlista Certifieringsvillkor ftir ladokdrift Prisbilaga 7 (14)

8 UPPSAI-A UNIVERSITET Sl-A Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet Bilaga 1: Uppdragsspec f kation gällande drift av Ladok 1. Omfattning BILAGA 1 Denna Uppdragsspecifikation ingår som en del i SLA avseende drift av Ladok mellan Högskolan och IT-stöd. Omfattningen av denna Uppdragsspecifikation innebär att Högskolan ska ha tillgång till tjänster från IT-stöd enligt nedanstående. 2. Hantering av leveranser I överenskommelsen ingår samordnad installation av upp till sex ladokdistributioner per år. 2.1 Mottagning av leverans Ny version levereras från ladokkonsortiet. 2.2 Test av mottagen leverans IT-stöd ska installera den levererade programvaran pä det härfor avsedda testsystemet, göra basala tekniska tester och göra den tillgänglig for Högskolans funktionstester. IT-stöd ska verka för att testning samordnas mellan de högskolor som IT-stöd betjänar och att formella testprotokoll ska utarbetas. Högskolan ansvarar för att funktionstestning utflors. 2.3 Normalschema för test av leverans För enklare leveranser utan ändring i databasstrukturen tillämpas ftiljande testschema. Torsdag Torsdag - måndag Måndag Tisdag - måndag Måndag leverans till IT-stöd grundläggande teknisk test utftirs av. IT-stöd lägger upp versionen på testsystemet. IT-stöd meddelar att ny version finns klar för test. Tester utfors av Högskolan. Ladokansvarig ger besked om utfallet av testerna och om man vill att ny version ska tas i produktion eller inte. Onsdag Ladokansvarigs besked ska ges skriftligt. Ny version tas i drift Vid mer komplicerade och stöne ändringar i systemet, eller vid upptäckta problem, kan längre testtider och anpassningar behöva göras. Vid sådana tillfüllen överenskommes i varje enskilt tillfìille om särskilt schema. 2.4 Godkännande av leverans När Högskolan genomlort sina tester och Ladokansvarig beslutat om att drifttagande kan ske, ska detta meddelas IT-stöd. Om Ladokansvarig fìnner att en version inte kan godkännas for drift ska detta skyndsamt meddelas, med uppgift om orsak till varfor versionen inte kan godkännas. SLA Ladokdrift - SLU I (14)

9 UPPSALA UNIVERSITET SLA Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet Dnr tts UU 2007t37 BILAGA I 3 Löpande drift och underhåll 3. 1 Personald imens ionerin g/frå nvaroplanerin g Arbetsuppgifterna lordelas på flera anställda personer på så att vikariefunktionen tillfredställande tillgodoses, 3.2 Hårdvara Drift utflors på av IT-stöd tillhandahållen utrustning. 3.3 Programvara IT-stöd ska installera Ladoksystemet och de härtill nödvändiga underliggande programmodulerna (t ex databashanterare). I Ladoksystemet ingår vid avtals tecknande följande moduler: o LadokNouveau. Ladok Ping o Stam. Trafla o LPW Operativs) stem: Red Hat Linux av Ladokkonsortiet supportad version. Databashanterare : Mimer av Ladokkonsortiet supportad version Uniface: av Ladokkonsortiet supportad version 3.4 Driftuppdragets omfattning IT-stöd sköter drift av Ladok åt Högskolan. Inom basuppdraget ingår foljande moduler: o Ladok Nouveau o Ladok Ping o Stam. Trafla LPW Som tillägsstjänst sköter IT-stöd drift av foljande moduler:. Ladok Open o Terminalserver, eventuellt i kombination med Citrix eller annan motsvarande produkt (efter avrop) Sl-A Ladokdrifi - SLU e (14)

10 UPPSALA UNIVERSITET SLA Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet BILAGA Arbetsuppg fter som ngår i uppdraget Följande arbetsuppgifter ingår i driftuppdraget: o Installera nya versioner av sedan tidigare installerad programvara.. Felsöka i driftmiljön.. Mellan högskolorna samordnad versionshantering av Ladok.. Genomföra uppdatering av testsystem enligt överenskommelse. 3.6 Arbetsuppg fter som utförs på löpande räkning Följande arbetsuppgifter utfors på löpande räkning: o Initialtinstallationsarbete o Felsökning i Ladoks källkod o Versionsuppdatering som inte samordnas med övriga högskolor. Registervård o Kontoadministration o Installationavklientprogramvara o Initiering av batchar. Filöverforing till studentkår eller annan extern organisation. Systemutveckling/systemunderhåll/systemintegration och testning av detta, 3.7 Planerade driftstopp Driftstopp flor installation av ny version eller andra planerade driftstopp ska ske i överenskommelse med Ladokansvarig. IT-stöd ska ha en löpande planering över forutsedda driftstopp. Denna planering ska tillställas Ladokansvarig. Vid akuta säkerhetsinitierade driftåtgärder ska Högskolan underrättas i forväg. 3.8 Servicefönster Service av system förläggs i möjligaste mån till tredje onsdagen i månaden kl övervakning av systemfunktioner IT-stöd kommer att ha automatisk övervakning av de ingående komponentema Klientprogramvara IT-stöd bistår Systemägaren med råd och anvisningar över installation av klientprogramvara. SI.A Ladokdrift - SLU 10 (14)

11 UPPSALA UNIVERSITET lï-stöd SLA Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet BILAGA I 3.1 I Serviceavtal - underleverantörer IT-stöd ska ha serviceavtal med leverantörer av utrustning och programvaror. Inriktningen av serviceavtalet ska vara minst av omfattning 8-17 måndag-fredag, med en inställelsetid om högst 8 h för hårdvaruservice på plats. Vid serviceavtal med längre inställelsetid ska IT-stöd ha intema rutiner flor att kompensera detta. Vid avtals tecknande har IT-stöd serviceavtal med antingen 4 timmars inställelsetid dygnet runt eller inställelsetid samma dag 6-24 måndag till lördeag eller inställelsetid följande arbetsdag (ordinarie garanti). Olika servicenivå beroende på hur vital utrustning bedöms vara Systemets öppettider och serv cen våer Systemet ska om möjligt vara tillgängligt dygnet runt. Bemannad övervakning sker under kontorstid. I den mån beredskap behövs utanför kontorstid ska detta särskilt överenskommas. Felavhjälpning for akuta incidenter ska påbörjas inom 30 min från det att felrapport inkommit. Tiden räknas inom tidsintervallet måndag - fredag Katastroftest Systemet ska regelbundet testas så att backuper återläses och testas. Ladokansvarig ska godkänna genomförd återläsning och installation. Samordnad schemaläggning av fullständig årlig återläsning av ladoksystemet ska göras mellan de högskolor som har ladokdrift hos IT-stöd Rutiner för felrapportering/felsökning Felrapportering görs till telefonnummer eller e-postadress ladok-ap its.uu.se måndag - fredag 8 - I Högskolan deltar i felsökningsarbetet. Ett ärende prioriteras med hjälp av följande gradering. I : Mycket viktig tjänst med en störning som drabbar alla. 2 : Mycke viktig tjänst med en störning som drabbar en grupp av användare. 3 : Mycket viktig tjänst med en störning som drabbar en individ eller en medelviktig tjänst med en störning som drabbar en grupp eller en mindre viktig tjänst med en störning som drabbar alla. 4 : Mindre viktig tjänst med en stöming som drabbar en grupp eller en medelviktig tjänst som drabbar enstaka individer 5 : Mindre viktig tjänst med en stöming som drabbar enstaka individer 3. I 5 Terminal server/citrix Om Högskolan så begär ska särskild terminalserver eller motsvarande användas, 3.16 Redovisning av förändr ng av interna processer IT-stöd ska årligen redovisa sitt kvalitetsarbete kring ITIL och ISO främst med avseende rutiner kring ladokdrift. Sl-A Ladokdrift - SLU 11 (14)

12 UPPSAI-A UNIVERSITET Sl-A Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet Tekniska standarder BILAGA 1 IT-stöd ska på Högskolans uppdrag bevaka tekniska standarder ftir miljön for ladokdrift. 4. Rutiner för säkerhets- och arkivkopiering 4.1. Omfattning Säkerhetskopieringen omfattar dels driftskopior som görs fiir att hålla hög driftsäkerhet och möjliggöra återläsning, och dels arkivkopior som görs for att kunna återskapa databasens innehåll till det aktuella vid en viss tidigare tidpunkt. Driftkopior tas varje natt. Arkivkopior tas när Systemägaren så begär Ansvar IT-stöd ansvarar ej for den informationsförlust och därtill hörande merarbete som kan drabba Högskolan i samband med att säkerhetskopia utnyttjas lor att återskapa information. 5. Katastrofplan IT-stöd ska ha en katastrofplan. På begäran ska Högskolan ñ tillgång till aktuell katastroþlan. 6. Utb ldning IT-stöds personal ska beredas tillfìille att delta i utbildning i den omfattning som krävs ftir uppdragets genomflorande. IT-stöd ansvarar for erforderlig kompetensplanering. 7. Fakturering mm Se separat bilaga ftir priser gällande basdrift, tilläggstjänster ftjr ladokdrift samt övriga tjänster. 7.1 Fakturer ng Fakturering sker månadsvis i forskott med 30 dagars betalningstid. 7.2 lndexuppräkn ng Priser justeras högst en gång per år enligt SCB:s arbetskostnadsindex Basmånad januari Sl-A Ladokdrift - SLU 12 (14)

13 UPPSAI-A UNIVERSITET SLA Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet Dnr ITS UU 2007t37 BILAGA 2 Bilaga 2. Kontaktperson I lsta Denna Kontakþersonlista ingår som en del i SLA avseende drift av Ladok mellan Högskolan och IT-stöd. Kontaktpersoner hos Högskolan är: Systemägare: Namn Telefonnummer Mobiltelefon E-postadress Roger Pettersson Ladokansvarig: Annica Kaljevic annica.kalj slu. se Ovriga kontaktpersoner: Inger Knutell l0 48 slu. se Funktionsadress ftir e-post: Kontaktpersoner hos är: Kontraktsfrågor: Per Wallentinson Driftfrågor: Telefonnummer: e-post: SLA Ladokdrift - SLU 13 (14)

14 UPPSALA UNIVERSITET SLA Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet Bilaga 3: Certifieringsv llkor för Ladokdrift BILAGA 3 Nedanstående säkerhetsvillkor har fastställts av Ladokkonsortiet som miniminivå ftir drift av Ladokprodukter. Ladokprodukter ñr endast driftas vid driftställen som efter godkänd certifiering fastställts av Ladokkonsortiet. Godkänd certifiering innebär att samtliga nedanstående certifieringsvillkor har uppfullts. Gertifieringskrav 1. Organisation gällande lt-säkerhet 2. Bemanningsplan 3. Jourbemanning 4, lncidenthantering 5. lnstallation och konfiguration 6. Tillgång till säkerhetsresurser 7. Rapportering till SUNET-CERT 8. Regler för tredjepartsåtkomst 9. Sekretessavtal 10. Tidsredovisning 11. lntrångsklassning av hall SSF 200:3 12. ln- och utpassering ur hall 13. Brandlarm / brandsläckning i hall 14. Klimatanläggning i hall 15. Reservkraft till hall 16. Avveckling av utrustning 17. Miljövänlig utrangering av utrustning 18. Redovisning av tillgänglighet 19. Särskillnad av utvecklings- och driftspersonal 20. Säkerhetskopiering 21. Tider för säkerhetskopiering 22. Serviceavtal på bup-utrustning 23. Fullständig systemåterläsning 24. Föwaring av säkerhetskopior 25. Klocksynkronisering 26. Säker informationsöverföring till användare 27. SWUPKI 28. Drift i alternativ lokal 29. Rutiner för nedtagning och återstart 30. Atgardsplan vid akut personalbortfall 31. Test av katastrofrutiner 32. SLA med systemägare SLA Ladokdrift - SLU 14 (14)

15 Dnr ITS/UU Prisbilaga Ladokdr ft - Sveriges lantbruksuniversitet ') Pr sbilaga - SLU sept 2007

16 UPPSALA UNIVERSITET lt+töd lnnehållsförteckning Pris basdrift - Ladok Pris tilläggstjänster Pris övriga tjänster

17 UPPSAIá UNIVERSITET Prisbilaga - Drift Ladok, SLU 2Q Dnr ITS/UU Pris basdrift - Ladok Basdriften innehåller sådana driftdelar av Ladok som inte kan välias bort. Tiänst - basdrift Pris Kommentar Licenskostnad Mimer kdåLr 4 kr/student och år. Faktisk kostnad mot leverantör vidarefaktureras. Observera aft denna avgifl täcker Högskolans totala användning av Mimer på ITstöd. Ladok basdrift krlär Innefattar Ladok Nouveau, Stam, Ladok Ping, LPW Trafla kr/år Prisbilaga - SLU sept (4)

18 UPPSALA UNIVERSITET Prisbilaga - Drift Ladok, SLU Dnr ITS/UU Pris tilläggstjänster Ladok Tiänst - tilläee Pris Kommentar Ladok Open Egna script mm Terminal server Citrix kr/år 750 kr/timme I 200 kr per år och samtidig användare 700 kr per år och samtidig användare Förutsätter terminal server Pris övriga tjänster Tiänst - övrist Pris Kommentar Extra ladokarbete såsom: Registervård Kontoadministration Filöverföring till studentkår eller annan extern organisation Manuellt initierade batchkörningar Initialt installationsarbete Systemutvecklings arbete, systemintegration, testning 650 krltimme Sådant drift stödsarbete till Ladok som utförs på högskolans initiativ och som inte ingår i avtalad basdrift kr/timme Beroende på omfattning och krav på kompetens Prisbilaga - SLU sept (4)

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

SAMARBETSAVTAL avseende produktdatabasen Kemia

SAMARBETSAVTAL avseende produktdatabasen Kemia Sida 1 (6) Dnr CK2010-0480, UFV 2010/1745 SAMARBETSAVTAL avseende produktdatabasen Kemia mellan Folktandvården Västmanland AB Högskolan i Dalarna Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Statens

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support Om Förnyad förvaltning Effektmål Beskriva en förvaltning som:

Läs mer

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se Ingemar Larsson tel 031 368 46 17 2007-10-22 1(6) Avtal mellan Göteborgs Gatu AB, Affärsområde Teknisk Service, nedan kallat Gatubolaget (beställare) och XXXXX (leverantör) Bilpoolssystem Allmän beskrivning

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Agenda Drift / Mobilt bredband Inledning Bakgrund Syfte Innehåll Säkerhet och SUA Svar Inledning Rakels vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Incident SIL 2013-05-06

Incident SIL 2013-05-06 Incident SIL 2013-05-06 Incident Manager/Ansvarig Incident ledare Summering av incident/problem Datumhantering vid import och export av källdata till och från SIL utlöste problem kring utbytbarhet Referensnummer

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Process IT-utveckling, översikt

Process IT-utveckling, översikt Process IT-utveckling, översikt Producent Externt Producent SLU Beslutsfattare Kund Användare Ide-utveckling Kravspec Resursanalys Offert Offert Upphandling Beslut kravspeccifikation uppdragsspecifikat

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

SLA (Service Level Agreement)

SLA (Service Level Agreement) Sida 1 av 5 SLA (Service Level Agreement) Gäller från och med 2014-10-14. Allmänt SLA:t (Service Level Agreement) beskriver reglering av ersättning vid störningar och fel för Stay Secures tjänster. Störningar

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Swedish Radio Supply SDP-avtal

Swedish Radio Supply SDP-avtal Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell 2010-05-03 Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05

BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05 Sida 1 (5) BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05 1. DEFINITIONER Definierade termer ska ha den betydelse som anges nedan eller i Vitecs Programprodukter; Allmänna Villkor. 1.1 Med Användarlicens menas

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre 1 (9) TJÄNSTEBESKRIVNING INTRODUKTION & BAKGRUND Post & Telestyrelsen (PTS) har utsett SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre AB (SNPAC) till den organisation som skall tillhandahålla referensdata

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMART

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMART ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMART Läs igenom nedanstående allmänna villkor före Ni registrerar er för Hogia Smart. (Rev.2015-08-10) Dessa villkor gäller mellan Er (nedan även kallad Kunden ) och Hogia Small

Läs mer

SLA-användning i kommunerna

SLA-användning i kommunerna SLA-användning i kommunerna Claes Ekman Nils Knutsson 2007-05-09 Innehåll Vad är SLA, OLA och UC? Innehåll i ett SLA-avtal Områden där SLA kan tillämpas Några exempel på SLA Viten, bonus, incitament Hur

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Ramavtal avseende referenshanteringsprogramvara till universitet och högskolor

Ramavtal avseende referenshanteringsprogramvara till universitet och högskolor FC RAMAVTAL Dnr: UH 2012/15 Alfasoft AB Ramavtal avseende referenshanteringsprogramvara till universitet och högskolor 1. Parter Mellan Avdelningen för IT och inköp vid Uppsala universitet, Enheten för

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning Riktlinjer Informationssäkerhet och systemförvaltning LULEÅ KOMMUN RIKTLINJER Dnr 1 (5) 2012-11-29 Riktlinjer för roller och ansvar inom informationssäkerhet och systemförvaltning En god systemförvaltning

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Tjänstebeskrivning SSG Entre

Tjänstebeskrivning SSG Entre 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning (bilaga 1 till licensavtal SSG Entre) Beteckning 2015-06-01 Datum 3.0 Utgåva/Version Tjänstebeskrivning SSG Entre Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 SSG Entre...2 2.1

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk.

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk. Avtal för anslutning till Brf Bränneriets datornätverk 2014-06-18 rev.c ALLMÄNT Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling?

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling? LDC Programförmedling Alonso Acosta Innehåll ALLMÄNT... 1 HUR FUNGERAR LDC:S PROGRAMFÖRMEDLING?... 1 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER... 2 VEM FÅR KÖPA LICENSER VIA UNIVERSITETETS CENTRALA AVTAL?... 2 VAR OCH HUR

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer