Service Level Agreement (SLA) - Ladokdrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service Level Agreement (SLA) - Ladokdrift"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Dnr ITS UU Service Level Agreement (SLA) - Ladokdrift Överenskommelse mellan Sveriges lantbru ksu n iversitet och vid Uppsala universitet Avtalsperiod : SLA Ladokdrift - SLU

2 UPPSAI-A UNIVERSITET SLA Ladokdrifi - Sveriges lantbruksuniversitet L Avtalsobjekt och parter i denna SLA 2. Omfattning av SLA 3. System och program 4. Arbetsplanering 5. Kontaktpersoner 6. Prissättning 7. Säkerhet och sekretess 8. Ansvar 9. Registeransvar 10. Rättsintrång Atgärd vid fel, brist eller tvist 12. Speciella villkor 13. Giltighet och uppsägning Bilageförteckning Bilaga 1: Uppdragsspecifikation gällande drift av Ladok 1. Omfattning 2. Hantering av leveranser 2.1 Mottagning av leverans 2.2Tesl av mottagen leverans 2.3 Normalschema för test av leverans 2.4 Godkännande av leverans 3 Löpande drift och underhåll 3. 1 Personaldimensionering/frånvaroplanering 3.2Hàrdvara 3.3 Programvara 3.4 Driftuppdragets omfattning 3.5 Arbetsuppgifter som ingår i uppdraget 3.6 Arbetsuppg ifter som utförs på löpande räkning 3.7 Planerade driftstopp 3.8 Servicefónster 3.9 Övervakning av systemfunktioner I I I I 8 ö 8 o I o '10 10 Sl-A Ladokdrift - SLU 2 (14)

3 UPPSALA UNIVERSITET Sl-A Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet Klientprogramvara Serviceavtal - underleverantörer 3.12 Systemets öppettider och servicenivåer 3.13 Katastroftest Rutiner för felrapportering/felsökning Terminal server/citrix 3.16 Redovisning av förändring av interna processer Tekniska standarder Rutiner för säkerhets- och arkivkopierin g 12 Ã o Omfattning 4.2. Ansvar Katastrofplan Utbildning Fakturering mm 7.1 Fakturering 7.2 lndexuppräkning Bilaga 2: Kontaktpersonlista Kontaktpersoner hos Högskolan är: Kontaktpersoner hos är: B ilaga 3 : Certif ierin gsvil I kor för Ladokd rift SLA Ladokdrift - SLU 3 (14)

4 UPPSAI-A UNIVERSITET Sl-A Ladokdrifi - Sverioes lantbruksuniversitel 1. Avtalsobjekt och parter i denna SLA Denna SLA, Service Level Agreement, avser drift av Ladok. Denna SLA består av detta dokument samt bilagor enligt särskild förteckning. Ändringar i bilagoma görs skriftligen och överenskommes mellan partema. Parterna i denna SLA är: Sveriges lantbruksuniversitet, nedan kallad Högskolan, och Enheten för informationstekniskt stöd vid Uppsala universitet, nedan kallad. Högskolan och IT-stöd benämns nedan Parterna. Med systemcigare avses den person vid Högskolan som ansvarar för den lokala forvaltningsorganisationen och äger informationssystemet Ladok, d v s informationen i den egna ladokdatabasen. Systemägaren har det övergripande strategiska, ekonomiska och funktionella ansvaret för systemets användning i den egna organisationen samt ftir kvalitén på informationen i databasen. Systemägaren ansvarar därmed ftir att:. det finns en budget for drift och administration av systemet och att denna loljs. det finns erforderliga driftavtal med driftstället. det finns en utsedd Ladokansvarig. lagar och forordningar ftiljs. nyttj anderättsavtal et med Ladokkons ortiet foli s l u4ed driftstrillet menas den enhevmotsvarande som sköter drift av Ladok åt Högskolan, dvs. IT-stöd. 2. Omfattning av SLA Denna SLA avser drift av programsystemet Ladok samt underhåll och drift av teknisk utrustning för att understödja detta enligt Uppdragsspecifikation, se bilaga System och program Partema ska enas om en Uppdragsspecifikation som möjliggör ftjr IT-stöd att utföra uppdraget och för Systemägaren att nyttja/förvalta applikationen på önskvärt sätt. Förändras kraven ska en ny Uppdragsspecifikation biläggas denna SLA. Vardera parten äger fordra att system och program, innan de tas i drift, kontrolleras i systemtest enligt vid varje tillfìille upprättad specifikation. 4. Arbetsplanering Partema ska regelbundet ha gemensamma planerings- och uppfloljningsmöten, minst vid ett tillfülle per termin. IT-stöd ansvarar fijr dessa möten med avseende på kallelse, dagordning och minnesanteckningar. 5. Kontaktpersoner Parterna ska utse kontaktpersoner, se bilaga 2. Byte av kontaktperson ska skriftligen meddelas den andra parten. Endast kontaktperson kan agera i frågor rörande föreliggande uppdrag. 6. Prissättning Priser för uppdragets genomforande regleras i Prisbilagan, se bilaga 4. SLA Ladokdrift - SLU 4 (14)

5 UPPSAI-A UNIVERSITET SLA Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet 7. Säkerhet och sekretess Högskolan ska vid behov informera IT-stöd om aktuella lagar och forordningar och dess tillämpning. IT-stöd har sekretessavtal med sina anställda ftir att skydda Högskolans information enligt Certifieringsvillkoren, se bilaga 3. Gällande kravprofil i enlighet med certiheringen av IT-stöd ska tillämpas. Därutöver ska Parlema tillämpa de eventuella specifika krav på säkerhet som gäller for Högskolan. Svensk och internationell lagstiftning ska tillämpas. 8. Ansvar Systemägaren är ansvarig fiir utformning av och innehåll i den Uppdragsspecif,rkation som ligger till grund flor uppdraget. Systemägaren är ansvarig for att program, dokumentation, indata samt underlag eller material, som systemägaren tillhandahåller for uppdragets fullgörande, är riktigt och fullständigt och överensstämmer med den Uppdragsspecifikation som överenskommits med IT-stöd. Systemägaren ska tillhandahålla erforderlig information enligt vad som angivits i uppgjord tidplan eller i övrigt bort ske. IT-stöd är sþldigt att skriftligt underrätta Systemägaren om upptäckta felaktigheter. Ladokansvarig ska godkänna att ny version/motsvarande kan tas i drift. Vid fel eller ofullständighet i program som systemägaren gjort tillgängligt ñr IT-stöd ska snarast möjligt skriftligen påkalla rättelse. Om parterna kommer överens om detta ñr använda egna program. IT-stöd svarar ej for fel eller brist som uppkommer vid genomforandet och som beror på omständigheter som IT-stöd ej råder över. I detta fall ska Högskolan och IT-stöd tillsammans agera för att åtgärda de fel eller brister som uppstått. IT-stöd ansvarar för att utföra drift i enlighet med Uppdragsspecifikationen bilaga 1. IT-stöd ansvarar lor att uppfylla certifieringskrav enligt bi\aga3. 9. Registeransvar Systemägaren ansvarar for att gällande lagstiftning beträffande personregister floljs. Systemägarens material samt information om program, som överlämnats till IT-stöd, ska av förvaras i enlighet med certifieringsvillkoren för IT-stöd. 10. Rättsintrång IT-stöd svarar lor att de tjänster man tillhandahåller ej kränker annans rätt till exempelvis upphovsrätt eller patent. 11. Atgärd vid fel, brist eller tvist Atgärder föranledda av skriftligt anmälda fel som ej åtgärdats inom överenskommen tid enligt bilaga I, övriga brister vad avser åtagande enligt denna SLA samt oenighet (tvist) rörande tolkning och tillämpning av denna SLA ska i Ítirsta hand avgöras genom florhandling mellan Partema. I de fall Parterna efter lorhandling ej är överens fattas slutgiltigt beslut av en av Partema gemensamt utsedd person. Sl-A Ladokdrift - SLU 5 (14)

6 UPPSAI.A UNIVERSITET Sl-A Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet 12. Speciella villkor Speciella villkor enligt denna SLA anges i Uppdragsspecifikationen, se bilaga l. 13. G ltighet och uppsägning Denna SLA äger giltighet från till och ftirlängs med ett âr ilaget såvida inte uppsägning skett senast 6 månader fore avtalets utgång. För Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala För Uppsala universitet Uppsala Den Den 2b/ t\ -?r6th' Roger Pettersson Avdelningschef Mats Ola Ottosson Universitetsdirektör Enhetschef SLA Ladokdrift - SLU 6 (14)

7 UPPSAI.A UNIVERSITET S LA Ladqkdrift - Sveriges lantbruks universitet Bilageförteckning Uppdragsspecifikation gällande drift av Ladok Kontaþersonlista Certifieringsvillkor ftir ladokdrift Prisbilaga 7 (14)

8 UPPSAI-A UNIVERSITET Sl-A Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet Bilaga 1: Uppdragsspec f kation gällande drift av Ladok 1. Omfattning BILAGA 1 Denna Uppdragsspecifikation ingår som en del i SLA avseende drift av Ladok mellan Högskolan och IT-stöd. Omfattningen av denna Uppdragsspecifikation innebär att Högskolan ska ha tillgång till tjänster från IT-stöd enligt nedanstående. 2. Hantering av leveranser I överenskommelsen ingår samordnad installation av upp till sex ladokdistributioner per år. 2.1 Mottagning av leverans Ny version levereras från ladokkonsortiet. 2.2 Test av mottagen leverans IT-stöd ska installera den levererade programvaran pä det härfor avsedda testsystemet, göra basala tekniska tester och göra den tillgänglig for Högskolans funktionstester. IT-stöd ska verka för att testning samordnas mellan de högskolor som IT-stöd betjänar och att formella testprotokoll ska utarbetas. Högskolan ansvarar för att funktionstestning utflors. 2.3 Normalschema för test av leverans För enklare leveranser utan ändring i databasstrukturen tillämpas ftiljande testschema. Torsdag Torsdag - måndag Måndag Tisdag - måndag Måndag leverans till IT-stöd grundläggande teknisk test utftirs av. IT-stöd lägger upp versionen på testsystemet. IT-stöd meddelar att ny version finns klar för test. Tester utfors av Högskolan. Ladokansvarig ger besked om utfallet av testerna och om man vill att ny version ska tas i produktion eller inte. Onsdag Ladokansvarigs besked ska ges skriftligt. Ny version tas i drift Vid mer komplicerade och stöne ändringar i systemet, eller vid upptäckta problem, kan längre testtider och anpassningar behöva göras. Vid sådana tillfüllen överenskommes i varje enskilt tillfìille om särskilt schema. 2.4 Godkännande av leverans När Högskolan genomlort sina tester och Ladokansvarig beslutat om att drifttagande kan ske, ska detta meddelas IT-stöd. Om Ladokansvarig fìnner att en version inte kan godkännas for drift ska detta skyndsamt meddelas, med uppgift om orsak till varfor versionen inte kan godkännas. SLA Ladokdrift - SLU I (14)

9 UPPSALA UNIVERSITET SLA Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet Dnr tts UU 2007t37 BILAGA I 3 Löpande drift och underhåll 3. 1 Personald imens ionerin g/frå nvaroplanerin g Arbetsuppgifterna lordelas på flera anställda personer på så att vikariefunktionen tillfredställande tillgodoses, 3.2 Hårdvara Drift utflors på av IT-stöd tillhandahållen utrustning. 3.3 Programvara IT-stöd ska installera Ladoksystemet och de härtill nödvändiga underliggande programmodulerna (t ex databashanterare). I Ladoksystemet ingår vid avtals tecknande följande moduler: o LadokNouveau. Ladok Ping o Stam. Trafla o LPW Operativs) stem: Red Hat Linux av Ladokkonsortiet supportad version. Databashanterare : Mimer av Ladokkonsortiet supportad version Uniface: av Ladokkonsortiet supportad version 3.4 Driftuppdragets omfattning IT-stöd sköter drift av Ladok åt Högskolan. Inom basuppdraget ingår foljande moduler: o Ladok Nouveau o Ladok Ping o Stam. Trafla LPW Som tillägsstjänst sköter IT-stöd drift av foljande moduler:. Ladok Open o Terminalserver, eventuellt i kombination med Citrix eller annan motsvarande produkt (efter avrop) Sl-A Ladokdrifi - SLU e (14)

10 UPPSALA UNIVERSITET SLA Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet BILAGA Arbetsuppg fter som ngår i uppdraget Följande arbetsuppgifter ingår i driftuppdraget: o Installera nya versioner av sedan tidigare installerad programvara.. Felsöka i driftmiljön.. Mellan högskolorna samordnad versionshantering av Ladok.. Genomföra uppdatering av testsystem enligt överenskommelse. 3.6 Arbetsuppg fter som utförs på löpande räkning Följande arbetsuppgifter utfors på löpande räkning: o Initialtinstallationsarbete o Felsökning i Ladoks källkod o Versionsuppdatering som inte samordnas med övriga högskolor. Registervård o Kontoadministration o Installationavklientprogramvara o Initiering av batchar. Filöverforing till studentkår eller annan extern organisation. Systemutveckling/systemunderhåll/systemintegration och testning av detta, 3.7 Planerade driftstopp Driftstopp flor installation av ny version eller andra planerade driftstopp ska ske i överenskommelse med Ladokansvarig. IT-stöd ska ha en löpande planering över forutsedda driftstopp. Denna planering ska tillställas Ladokansvarig. Vid akuta säkerhetsinitierade driftåtgärder ska Högskolan underrättas i forväg. 3.8 Servicefönster Service av system förläggs i möjligaste mån till tredje onsdagen i månaden kl övervakning av systemfunktioner IT-stöd kommer att ha automatisk övervakning av de ingående komponentema Klientprogramvara IT-stöd bistår Systemägaren med råd och anvisningar över installation av klientprogramvara. SI.A Ladokdrift - SLU 10 (14)

11 UPPSALA UNIVERSITET lï-stöd SLA Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet BILAGA I 3.1 I Serviceavtal - underleverantörer IT-stöd ska ha serviceavtal med leverantörer av utrustning och programvaror. Inriktningen av serviceavtalet ska vara minst av omfattning 8-17 måndag-fredag, med en inställelsetid om högst 8 h för hårdvaruservice på plats. Vid serviceavtal med längre inställelsetid ska IT-stöd ha intema rutiner flor att kompensera detta. Vid avtals tecknande har IT-stöd serviceavtal med antingen 4 timmars inställelsetid dygnet runt eller inställelsetid samma dag 6-24 måndag till lördeag eller inställelsetid följande arbetsdag (ordinarie garanti). Olika servicenivå beroende på hur vital utrustning bedöms vara Systemets öppettider och serv cen våer Systemet ska om möjligt vara tillgängligt dygnet runt. Bemannad övervakning sker under kontorstid. I den mån beredskap behövs utanför kontorstid ska detta särskilt överenskommas. Felavhjälpning for akuta incidenter ska påbörjas inom 30 min från det att felrapport inkommit. Tiden räknas inom tidsintervallet måndag - fredag Katastroftest Systemet ska regelbundet testas så att backuper återläses och testas. Ladokansvarig ska godkänna genomförd återläsning och installation. Samordnad schemaläggning av fullständig årlig återläsning av ladoksystemet ska göras mellan de högskolor som har ladokdrift hos IT-stöd Rutiner för felrapportering/felsökning Felrapportering görs till telefonnummer eller e-postadress ladok-ap its.uu.se måndag - fredag 8 - I Högskolan deltar i felsökningsarbetet. Ett ärende prioriteras med hjälp av följande gradering. I : Mycket viktig tjänst med en störning som drabbar alla. 2 : Mycke viktig tjänst med en störning som drabbar en grupp av användare. 3 : Mycket viktig tjänst med en störning som drabbar en individ eller en medelviktig tjänst med en störning som drabbar en grupp eller en mindre viktig tjänst med en störning som drabbar alla. 4 : Mindre viktig tjänst med en stöming som drabbar en grupp eller en medelviktig tjänst som drabbar enstaka individer 5 : Mindre viktig tjänst med en stöming som drabbar enstaka individer 3. I 5 Terminal server/citrix Om Högskolan så begär ska särskild terminalserver eller motsvarande användas, 3.16 Redovisning av förändr ng av interna processer IT-stöd ska årligen redovisa sitt kvalitetsarbete kring ITIL och ISO främst med avseende rutiner kring ladokdrift. Sl-A Ladokdrift - SLU 11 (14)

12 UPPSAI-A UNIVERSITET Sl-A Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet Tekniska standarder BILAGA 1 IT-stöd ska på Högskolans uppdrag bevaka tekniska standarder ftir miljön for ladokdrift. 4. Rutiner för säkerhets- och arkivkopiering 4.1. Omfattning Säkerhetskopieringen omfattar dels driftskopior som görs fiir att hålla hög driftsäkerhet och möjliggöra återläsning, och dels arkivkopior som görs for att kunna återskapa databasens innehåll till det aktuella vid en viss tidigare tidpunkt. Driftkopior tas varje natt. Arkivkopior tas när Systemägaren så begär Ansvar IT-stöd ansvarar ej for den informationsförlust och därtill hörande merarbete som kan drabba Högskolan i samband med att säkerhetskopia utnyttjas lor att återskapa information. 5. Katastrofplan IT-stöd ska ha en katastrofplan. På begäran ska Högskolan ñ tillgång till aktuell katastroþlan. 6. Utb ldning IT-stöds personal ska beredas tillfìille att delta i utbildning i den omfattning som krävs ftir uppdragets genomflorande. IT-stöd ansvarar for erforderlig kompetensplanering. 7. Fakturering mm Se separat bilaga ftir priser gällande basdrift, tilläggstjänster ftjr ladokdrift samt övriga tjänster. 7.1 Fakturer ng Fakturering sker månadsvis i forskott med 30 dagars betalningstid. 7.2 lndexuppräkn ng Priser justeras högst en gång per år enligt SCB:s arbetskostnadsindex Basmånad januari Sl-A Ladokdrift - SLU 12 (14)

13 UPPSAI-A UNIVERSITET SLA Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet Dnr ITS UU 2007t37 BILAGA 2 Bilaga 2. Kontaktperson I lsta Denna Kontakþersonlista ingår som en del i SLA avseende drift av Ladok mellan Högskolan och IT-stöd. Kontaktpersoner hos Högskolan är: Systemägare: Namn Telefonnummer Mobiltelefon E-postadress Roger Pettersson Ladokansvarig: Annica Kaljevic annica.kalj slu. se Ovriga kontaktpersoner: Inger Knutell l0 48 slu. se Funktionsadress ftir e-post: Kontaktpersoner hos är: Kontraktsfrågor: Per Wallentinson Driftfrågor: Telefonnummer: e-post: SLA Ladokdrift - SLU 13 (14)

14 UPPSALA UNIVERSITET SLA Ladokdrift - Sveriges lantbruksuniversitet Bilaga 3: Certifieringsv llkor för Ladokdrift BILAGA 3 Nedanstående säkerhetsvillkor har fastställts av Ladokkonsortiet som miniminivå ftir drift av Ladokprodukter. Ladokprodukter ñr endast driftas vid driftställen som efter godkänd certifiering fastställts av Ladokkonsortiet. Godkänd certifiering innebär att samtliga nedanstående certifieringsvillkor har uppfullts. Gertifieringskrav 1. Organisation gällande lt-säkerhet 2. Bemanningsplan 3. Jourbemanning 4, lncidenthantering 5. lnstallation och konfiguration 6. Tillgång till säkerhetsresurser 7. Rapportering till SUNET-CERT 8. Regler för tredjepartsåtkomst 9. Sekretessavtal 10. Tidsredovisning 11. lntrångsklassning av hall SSF 200:3 12. ln- och utpassering ur hall 13. Brandlarm / brandsläckning i hall 14. Klimatanläggning i hall 15. Reservkraft till hall 16. Avveckling av utrustning 17. Miljövänlig utrangering av utrustning 18. Redovisning av tillgänglighet 19. Särskillnad av utvecklings- och driftspersonal 20. Säkerhetskopiering 21. Tider för säkerhetskopiering 22. Serviceavtal på bup-utrustning 23. Fullständig systemåterläsning 24. Föwaring av säkerhetskopior 25. Klocksynkronisering 26. Säker informationsöverföring till användare 27. SWUPKI 28. Drift i alternativ lokal 29. Rutiner för nedtagning och återstart 30. Atgardsplan vid akut personalbortfall 31. Test av katastrofrutiner 32. SLA med systemägare SLA Ladokdrift - SLU 14 (14)

15 Dnr ITS/UU Prisbilaga Ladokdr ft - Sveriges lantbruksuniversitet ') Pr sbilaga - SLU sept 2007

16 UPPSALA UNIVERSITET lt+töd lnnehållsförteckning Pris basdrift - Ladok Pris tilläggstjänster Pris övriga tjänster

17 UPPSAIá UNIVERSITET Prisbilaga - Drift Ladok, SLU 2Q Dnr ITS/UU Pris basdrift - Ladok Basdriften innehåller sådana driftdelar av Ladok som inte kan välias bort. Tiänst - basdrift Pris Kommentar Licenskostnad Mimer kdåLr 4 kr/student och år. Faktisk kostnad mot leverantör vidarefaktureras. Observera aft denna avgifl täcker Högskolans totala användning av Mimer på ITstöd. Ladok basdrift krlär Innefattar Ladok Nouveau, Stam, Ladok Ping, LPW Trafla kr/år Prisbilaga - SLU sept (4)

18 UPPSALA UNIVERSITET Prisbilaga - Drift Ladok, SLU Dnr ITS/UU Pris tilläggstjänster Ladok Tiänst - tilläee Pris Kommentar Ladok Open Egna script mm Terminal server Citrix kr/år 750 kr/timme I 200 kr per år och samtidig användare 700 kr per år och samtidig användare Förutsätter terminal server Pris övriga tjänster Tiänst - övrist Pris Kommentar Extra ladokarbete såsom: Registervård Kontoadministration Filöverföring till studentkår eller annan extern organisation Manuellt initierade batchkörningar Initialt installationsarbete Systemutvecklings arbete, systemintegration, testning 650 krltimme Sådant drift stödsarbete till Ladok som utförs på högskolans initiativ och som inte ingår i avtalad basdrift kr/timme Beroende på omfattning och krav på kompetens Prisbilaga - SLU sept (4)

Förslag till SLA (Service Level Agreement) avseende datordrift av Ladok

Förslag till SLA (Service Level Agreement) avseende datordrift av Ladok Förslag till SLA (Service Level Agreement) avseende datordrift av Ladok 201x-xx-xx Avser år: 201x Version 1.0 Diarienummer: X Innehållsförteckning 1. Parter i denna SLA... 3 2. Omfattning av SLA... 3 3.

Läs mer

Förnyad certifiering av driftleverantörerna av Ladok

Förnyad certifiering av driftleverantörerna av Ladok Dnr UmU 190-4909-05 Sida 1 av 1 Ulrika Ringeborn/IT-strateg Lunds universitet Umeå universitet Uppsala universitet Förnyad certifiering av driftleverantörerna av Ladok Enligt beslut av Ladokkonsortiets

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014) Dokument: Tjänstekatalog för Ladok Version 1.1 Författare Sida 1 av 5 Malin Zingmark/Anders Sandström Förvaltningsstyrgruppen Datum 2014-10-13 INFORMATION Bil p 589: 4 Tjänstekatalog (Aktuell version,

Läs mer

Serviceavtal för Radioterminaler

Serviceavtal för Radioterminaler Sid. 1 (6) Serviceavtal för Radioterminaler BILAGA 4 - Avtalsförslag DNR: Sid. 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Dokument i avtalet, tolkningsordning... 3 2 Parter... 3 3 Leveransens innehåll och omfattning...

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00 Samverkansmodellen Version: 03.00 Innehållsförteckning 1 Grunden till samverkan... 3 1.1 Forum för samverkan... 3 1.2 Mötesrutiner och dagordning... 4 1.3 Kontaktytor för samverkan... 4 1.4 Kundmyndighetens

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

SAMARBETSAVTAL avseende produktdatabasen Kemia

SAMARBETSAVTAL avseende produktdatabasen Kemia Sida 1 (6) Dnr CK2010-0480, UFV 2010/1745 SAMARBETSAVTAL avseende produktdatabasen Kemia mellan Folktandvården Västmanland AB Högskolan i Dalarna Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Statens

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Slutrapport. Certifiering LADOK Pontus Abrahamsson Lösningsarkitekt Säkerhet

Slutrapport. Certifiering LADOK Pontus Abrahamsson Lösningsarkitekt Säkerhet Slutrapport 2015-11-11 Certifiering LADOK Pontus Abrahamsson Lösningsarkitekt Säkerhet 046-16 34 02 Pontus.Abrahamsson@atea.se Atea Sverige AB Roskildevägen 1B, vån 5 211 47 Malmö Org. Nr: 556448-0282

Läs mer

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT GRUND - SLA Publicerad / version Beslutsfattare Handläggare 2016-04-20 / version B Magnus Nordell Magnus Nordell Beslutsdatum 2016-04-20 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Detta dokument

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel:

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel: 1 Definitioner Benämning Avtalad drifttid Tillgänglighet Definition Den tid under vilken de avtalade servicenivåerna mäts. Den avtalade drifttiden för systemet är 24/7/365 (dygnet runt, 7 dagar i veckan,

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Dnr UFV 2014/1308 Riktlinjer för informationssäkerhet Säkerhetskopiering och loggning Fastställda av Säkerhetschef 2014-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen

Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen 1/8 Datum Handläggare 2012-09-25 Sören Pedersen ESV-dnr 45-43/2011 Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen Med anledning av att avtalen är relativt omfattande och att det uppstått en

Läs mer

Bilaga 2 Drift och Underhåll

Bilaga 2 Drift och Underhåll Bilaga 2 Drift och Underhåll 1. Servicenivå... 2 1.1 KLASSIFICERING AV FEL...2 1.2 SERVICETID...2 1.3 ÅTGÄRDSTID...2 1.3.1 ALLMÄNT...2 1.3.2 ERSÄTTNING VID BRISTANDE FELAVHJÄLPNING KLASS A...2 1.4 TILLGÄNGLIGHET...3

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för proprietär programvara. Programvaror och tjänster Kontorsstöd

Bilaga. Särskilda villkor för proprietär programvara. Programvaror och tjänster Kontorsstöd Sid 1 (6) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Särskilda villkor för proprietär programvara Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (6) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst)

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Dnr UFV 2014/1308 Riktlinjer för informationssäkerhet Säkerhetskopiering och loggning Fastställda av Säkerhetschefen 2014-11-25 Rev. 2015-03-16 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A127.527/2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med 170810. Fråga 1 Prismodellen i Bilaga 2 prisbilaga Med hänvisning till punkt 33.1.2 i avtalet, Bilaga

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Process IT-utveckling, översikt

Process IT-utveckling, översikt Process IT-utveckling, översikt Producent Externt Producent SLU Beslutsfattare Kund Användare Ide-utveckling Kravspec Resursanalys Offert Offert Upphandling Beslut kravspeccifikation uppdragsspecifikat

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen

Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen 1/7 Datum Handläggare 2016-12-07 Åsa Fröding ESV-dnr 1434/2013 Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen Med anledning av att ramavtalet för Personalsystem (ESV DNR 7.1-1031/2013)

Läs mer

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag SID 1 (15) Bilaga 4g Servicenivåer Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support Om Förnyad förvaltning Effektmål Beskriva en förvaltning som:

Läs mer

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Stiftet: Strängnäs stift, organisationsnr 252010-0047 Enheten:... Allmänt Detta avtal reglerar rätten att nyttja den gemensamma IT-plattformen,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Agenda Drift / Mobilt bredband Inledning Bakgrund Syfte Innehåll Säkerhet och SUA Svar Inledning Rakels vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Gunnar Backelin SUNET Malmö 2012-10-24

Gunnar Backelin SUNET Malmö 2012-10-24 Ladok 25 år! Gunnar Backelin SUNET Malmö 2012-10-24 25 år? 25 år igår! Linköping 87-10-23 Men det fanns föregångare: Studok 1977 1987 Faros 1969 1977 m fl Obs: Nya SO Tidigare system - Studok Studok: UHÄ-drivet,

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn 1(5) BILAGA 2 UTKAST AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ

BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Tillämpning...3 1.2 Anvarsfrihet...3 1.3 Ändring av tjänstenivå...3 1.4 Rapportering...3 2 Servicenivå...4 2.1 Drifttid

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Om utfärdandet av Förordningen om samverkansordningen mellan telekomoperatörer och utredningsorgan inom brottsbekämpande myndigheter

Om utfärdandet av Förordningen om samverkansordningen mellan telekomoperatörer och utredningsorgan inom brottsbekämpande myndigheter Presidentdekret i Republiken Vitryssland 3 mars 2010, förordning nr 129 Om utfärdandet av Förordningen om samverkansordningen mellan telekomoperatörer och utredningsorgan inom brottsbekämpande myndigheter

Läs mer

Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende socialjour,

Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende socialjour, SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2017-11-02 Diarienummer SCN-2017-0512 Socialnämnden Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende socialjour, 2018-01-01-2019-12-31

Läs mer

Bilaga 2 Drift och Underhåll

Bilaga 2 Drift och Underhåll Bilaga 2 Drift och Underhåll 1. Servicenivå... 2 1.1 KLASSIFICERING AV FEL... 2 1.2 SERVICETID... 2 1.3 ÅTGÄRDSTID / HINDERTID... 2 1.3.1 ALLMÄNT... 2 1.3.2 ERSÄTTNING VID BRISTANDE FELAVHJÄLPNING KLASS

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon BILAGA 3. Förslag till komponenter för avtal och ersättningsmodell Nationell samverkan Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon Bilaga X Funktionen nationell samverkan Mellan Inera och

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd

Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd v1.0-2010-11-02 Kim Weyns & Martin Höst Institutionen för Datavetenskap, Lunds Universitet Box 118, S-221 00 Lund kim.weyns@cs.lth.se Inledning Ett Service

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

SLA (Service Level Agreement)

SLA (Service Level Agreement) Sida 1 av 5 SLA (Service Level Agreement) Gäller från och med 2014-10-14. Allmänt SLA:t (Service Level Agreement) beskriver reglering av ersättning vid störningar och fel för Stay Secures tjänster. Störningar

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 1 av 9 Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 2 av 9 Innehåll

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Sedan 2008 har arbetet med gemensamma, såväl regionala som nationella, ehälsotjänster pågått. Kommunförbundet Skåne i

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm SID 1 (17) Bilaga 4g Servicenivåer Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer