Teknik för att bedöma belastning på ekonomi och miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknik för att bedöma belastning på ekonomi och miljö"

Transkript

1 Teknik för att bedöma belastning på ekonomi och miljö Anna Hedlund-Åström Kungliga Tekniska Högskolan Department of Aeronautics Royal Institute of Technology (KTH) SE Stockholm Sweden Skrift

2 Teknik för att bedöma belastning på ekonomi och miljö Anna Hedlund-Åström Skrift

3 1. Innehållsförteckning sid 1. Innehållsförteckning 3 2. Inledning 4 3. Befintliga verktyg och modeller för avfallshantering 4 4. Livscykelanalys, LCA Exempel på genomförda LCA LCA och återvinning 7 5. Riktlinjer för vägledning vid återvinning Målsättning och omfattning av LCA-studierna enligt ISO Bedömning av arbetsmiljö Utformning av riktlinjer Referenser 12 3

4 2. Inledning I dagens samhälle ställs allt högre krav angående information om påverkan på miljön från produkter, varvid hela dess livscykel bör beaktas. För att öka effektiviteten hos transporterande konstruktioner kan vikten på strukturen minskas med bibehållen styrka, genom att konstruera med kompositer och sandwichkonstruktioner. Detta leder till minskade utsläpp av miljöpåverkande ämnen och förbättrad ekonomi per transporterad enhet. Andra så kallade sekundära effekter som erhållas vid konstruktion med kompositer och sandwich är tex. förbättrad isolering, minskat antal konstruktionsdetaljer och enklare underhåll som även har en positiv inverkan på ekonomi och miljöpåverkan. För kompositer och sandwichmaterial finns inga framtagna metoder för hantering av avfall. Med tanke på förändringar i miljölagstiftning och ett eventuellt kommande generellt producentansvar och den inverkan det kan ha på hanteringen av avfall är det viktigt att utarbeta riktlinjer för omhändertagande. I denna första rapport redogörs för bakgrunden vid framtagande av riktlinjer. Rapporten börjar med en kort genomgång av befintliga verktyg för avfallshantering. En kort genomgång av livscykelanalys, LCA, ges eftersom den kommer att användas för miljöpåverkansbedömning. Projektet behandlar endast återvinningsdelen av en livscykel. För att ge en fullständig bild av miljöpåverkan över en hel livscykel redovisas därför några genomförda LCAstudier för hela livscykeln, där komposit och sandwichmaterial ingår. Dessutom kommer några studier att redovisas, där olika återvinningsalternativ för förpackningsmaterial har jämförts med hjälp av LCA. Resultat från dessa studier kan ge vägledning för utvecklandet av riktlinjer i VAMP Befintliga modeller och verktyg Ett flertal verktyg har tagits fram i olika delar av världen för att modellera avfallshantering med avseende på kostnader och/eller miljöpåverkan. Vid en workshop i Göteborg 1998 presenterades ett flertal av dessa och erfarenheter vid användning av dessa, [1]. Syftet med verktygen är att kommuner och avfallshanterare ska kunna planera avfallshanteringen inom en region så att den blir både ekonomisk och miljömässigt hållbar. I Sverige har ett verktyg utvecklats, MIMES/Waste, som förutom för regional planering även har använts för att ge information om hur skatter inverkar på avfallshanteringen. En förfrågan huruvida MIMES/Waste skulle kunna användas inom projektet gav svaret att det skulle vara möjligt om det inom någon region produceras mycket kompositavfall. Verktyket måste då kompleteras och byggas om med information om komposit. I samtliga verktyg analyseras miljöpåverkan med LCA. Genomförda fallstudier visar att transporter och logistik är mycket viktiga delar i systemet både vad gäller kostnader och miljöbelastning. 4

5 4. Livscykelanalys, LCA Livscykelanalys är en metod som används för att beräkna miljöpåverkan från de aktiviteter en produkt eller tjänst ger upphov till under sin livscykel, från vaggan till graven. Det finns mycket litteratur att studera om miljöanpassad produktutveckling och LCA, [2], [3] - [5]. Av de angivna referenserna är standarden ISO 14040, bra att ha tillgänglig, den beskriver principer och struktur för uppbyggnad av en LCA. En relativt nyutkommen bok, [3] är Produktekologi, som är lättläst och berättar om LCA på ett handgripligt sätt med författarens personliga kommentarer. En mer ofattande beskrivning av miljöanpassad produktutveckling och LCA erhålls i [4], utgiven med anledning av de erfarenheter som erhållits inom Produktekologiprojektet. Här ges en genomgång av EPS-metoden i ett kapitel med därpå följande exempel vid användning av metoden. Sist i boken följer en förteckning över miljöbelastningsindex för olika material och processer. Viktigt att känna till angående dessa data är att de ändras i och med att nya analyser och förändringar av miljöindex genomförs och ska användas med försiktighet. Detta gäller samtliga tillgängliga databaser för LCA-data. En fullständigt genomförd livscykelanalys ska vara uppbyggd enligt en speciell struktur, med fyra steg, enligt ISO Det första steget består av att klargöra målsättning och omfattning av studien. Innebörden av detta är att ett antal punkter ska beskrivas. Dessa finns genomgågna i avsnitt 5-1 för yttre miljöbelastningsbedömningen för utformning av riktlinjer, VAMP 18. Nästa steg är inventeringen där data samlas in. Vanligtvis illustreras livscykeln grafiskt i form av ett scenario, eller flödesschema för det system som studeras. Inventerinsdata omfattar alla inflöden och utflöden till systemet, i form av användning av resurser som råvaror och energi, samt utsläpp till luft, vatten och land. Allteftersom inventeringen fortgår, vilket kan vara tidskrävande, kan förändringar i det första steget, målsättning och omfattning, vara nödvändiga för uppfyllande av målet. Det kan tex. vara förändringar av datakrav, beroende på svårigheter att erhålla data från ursprungskällan för systemet. Inventeringsresultatet brukar även kallas för miljöprofil och ger en överskådlig information om belastningen på miljön. Analysen kan i vissa fall vara tillräcklig i och med inventeringen och vissa tolkningar kan göras. Dock fås ingen information om de miljöeffekter som erhålls från belastningen. Därför är det viktigt med fortsatt behandling av inventeringsdata för att erhålla en beskrivning av den miljöpåverkan som det studerade systemet ger upphov till, enligt nästa steg. Det tredje steget består av miljöpåverkansbedömningen som i sin tur kan delas in i tre steg, klassificering, karakterisering och värdering. - Klassificeringen innebär att inventeringsresultaten sorteras upp i miljöeffektkategorier. Exempel på några av dessa kategorier är förnybara resp.icke förnybara resurser, toxiska effekter, växthuseffekt, ozonuttunning, försurning, övergödning och biologisk mångfald. 5

6 - I karakteriseringen beräknas hur mycket varje utsläppsparameter från inventeringen bidrar till de olika miljöeffektkategorierna. Ett och samma utsläpp kan ge effekter i flera kategorier parallellt. Resultatet från detta steg kan presenteras i form av en miljöeffektprofil. - Det avslutande steget i miljöpåverkansbedömningen är värderingen som väger ihop inventeringsresultatet så att ett värde erhålls för hela systemet. Den här komprimeringen av de mycket komplexa miljöfrågorna har lett till mycket kritik och diskussion av LCA. Olika resultat erhålls beroende på vilken värderingsmetod som används. Därför rekommenderas att flera värderingsmetoder används parallellt. Flera olika värderingsmetoder finns, däribland den i Sverige utvecklade metoden EPS(Environmental Priority Strategy). Miljöpåverkan uttrycks i ett miljöbelastningsindex, ELU(Environmental Load Unit) som baseras på betalningsviljan för att undvika miljöeffekter. En annan metod är ekoknapphetsmetoden även kallad BUWAL, utvecklad i Schweiz. Den värderar utifrån ekologisk knapphet vilken definieras som förhållandet mellan befintlig miljöbelastning och kritisk miljöbelastning inom ett specifikt område. Ytterligare en metod är effektkategorimetoden utvecklad i Nederländerna. Det fjärde och avslutande steget är tolkning av resultaten. Vid tolkningen utnyttjas hela informationsmängden som erhållits under LCA-processen, vilket kan leda till slutsatser i enlighet med de uppsatta målen. Men tolkningen kan även leda till att man måste gå bakåt i analysen beroende på dålig datakvalitet eller avsaknad av data för måluppfyllelse. Då flera värderingsmetoder används ska tolkningen naturligtvis ske med tanke på skillnaderna i värderingsmetoderna. För att undersöka hur förändringar och förenklingar i data påverkar slutresultetet bör osäkerhets och känslighetsanalys utföras. Arbete pågår inom standardiseringskommisionerna med ytterligare fastställanden av standards för LCA. Det gäller underdokument till ISO 14040, ISO inventeringsanalys, ISO miljöpåverkansbedömning och ISO14043-tolkning av resultat Exempel på genomförda livscykelanalyser Det är viktigt att ha en uppfattning om hur miljöpåverkan fördelar sig över livscykeln för olika typer av produkter för att undvika suboptimeringar. För transporterande strukturer dominerar miljöbelastningen från användningsfasen medan tillverknings och återvinningsfasen har betydligt mindre påverkan. Det är viktigt att tänka på vid införandet av ett nytt material i en farkoststruktur så att suboptimeringar undviks. Med det menas att vid alltför effektiv återvinning kanske utveckling av optimerade tillverkningsmetoder för att minimera spill och kassation åsidosätts, vilket i slutänden kanske är mer lönsamt både ekonomiskt och miljömässigt. Naturligtvis innebär det inte att en optimering av återvinningsproceduren inte ska göras. Men det är viktigt att ha en helhetsbild av systemet. 6

7 Statiska strukturer som inte alls eller endast i liten omfattning kräver energitillförsel vid användning, har en helt annan miljöbelastningsprofil under sin livscykel. Ett exempel på livscykelanalys för transporterande struktur är jömförelse av två kompositmaterial, SMC och GMT för framstycket till Volvo 850, [6]. För hela livscykeln dominerar användningsfasen, men i olika grad beroende värderingsmodell. Resultaten visar att GMT-framstycket belastar miljön mindre beroende på 25 % lägre vikt. Volvo har i en annan studie jämfört framstycken i GMT och zinkbelagd plåt, [4]. Resultatet blev en viktminskning på ca. 40% för GMT alternativet och en total miljöbelastning hälften så stor som för plåtframstycket. Ytterligare ett exempel på jämförande LCA-studie är för en båtkonstruktion, [7], där en struktur i svetsad aluminium har jämförts med en struktur i GRP-sandwich. Inventeringsdata erhölls från befintliga LCA-databaser för samtliga material utom för kärnmaterialet, Divinycell. Resultatet domineras helt av användningsfasen, där konstruktionen i sandwich som följd av lägre vikt med bibehållen prestanda kan utrustas med en mindre motor. En besparing på ca l dieselolja under båtens användningstid erhålls LCA och återvinning För ett flertal produkter har LCA utnyttjats för att jämföra olika återvinningsalternativ ur miljösynpunkt. Dessa studier har gjorts framförallt för att analysera producentansvaret för förpackningar. En studie har utförts på uppdrag av Plastkretsen AB, med syfte att undersöka resthanteringsalternativ ur miljösynpunkt för plastförpackningar, [8]. De alternativ som undersöktes var materialåtervinning, förbränning med energiutvinning och deponi. Resultatet från studien visar att de extra transporter som uppkommer till följd av sortering och de olika återvinningsprocesserna, inte ger något stort bidrag till den totala miljöpåverkan. Vid jämförelser mellan alternativen är materialåtervinning att föredra, förutsatt att det ersätter jungfrulig råvara. En annan studie för förpackningsmaterial, [9], med avsikt att studera skillnader i miljöpåverkan vid återvinning/återanvändning och förbränning/deponi visar att resultatet är beroende av vilket energisystem som studeras och hur de sparade råvarorna används. De material som undersöktes var tidningspapper, wellpapp, stål, glas, HDPE, trä och mjölkförpackningar av olika material. I en studie har olika återvinningsalternativ för mobiltelefoner undersökts, [10]. Man jämförde två olika materialåtervinningsscenarios både miljömässigt och ekonomiskt. Miljömässigt visar sig vinsten för materialåtervinning ligga i att man elimimerar miljöskador som erhållits i tidigare processer i livscykeln, vid tillverkning av material från jungfrulig råvara. Kostnaderna för återvinning visar sig bli höga oavsett effektiv insamling. Detta kan dock till viss del avhjälpas med beskattning. Avslutningsvis konstateras att tillverkningen av jungfruligt material är undervärderad i förhållande till den miljöpåverkan som erhålls och förklarar varför materialåteråtervinningen är oekonomisk. 7

8 5. Riktlinjer för vägledning vid återvinning Riktlinjerna ska ge information, vägledning och jämföra olika möjligheter för återvinning av avfall från de kompositmaterial och sandwichkonstruktioner som ingår i projektet. Med avfall menas spill, kasserade produkter, bearbetningsspill från tillverkning och uttjänta produkter. De återvinningsmetoder som ska studeras är materialåtervinning, energiutvinning och deponi. Informationen och vägledningen kommer att bestå av följande: - Ekonomi i form av kostnader för produkttillverkaren(avfallsproducenten) avseende de olika återvinningsalternativen för de olika avfallsformerna. Dessa kostnader kan även differentieras med tanke på behov från entrepenörer och materialhanterare. Även samhällskostnader kan innefattas om uttalat intresse finns. - Yttre miljö, behandlas med LCA. En definition av studiens omfattning och mål har gjorts enligt ISO 14040,[1], se nästa avsnitt. Förenklade LCA-studier med tillgängliga data från databas visar att energiutvinning av kompositmaterial mycket väl kan jämföras med materialåtervinning om komposit ersätter icke förnyelsebara resurser som kol och olja. Vid energiutvinning tillgodoräknas den miljöbelastning som undviks genom att slippa utvinna kol och olja. För materialåtervinning tillgodoräknas den miljöbelastning som undviks då återvunnet material ersätter jungfruligt material. Miljöpåverkan för materialåtervinning kommer att beräknas fram till den färdiga råvaran innan en ny produkt tillverkas. För ett kompositavfall, tex SMC-spill, kan flera typer av materialkvaliteer från materialåtervinning erhållas, beroende på i vilken ny produkt det återvunna materialet ska ingå. Detta medför att en koppling till lämplig produkt görs från början. För energiutvinning kommer deponi av restprodukter från förbränning att ingå i den totala miljöbelastningen. - Inre miljö är en mycket viktig del vid hantering av avfall. Inom projektet har begränsningar gjorts till inverkan av damm och buller. - Avfallsströmmar(materialströmmar), för tex. materialåtervinning är det viktigt med information om materialströmmar då en viss materialvolym är nödvändig för försvarbar ekonomi. - Icke önskvärda material,(miljöfarliga, förbjudna ämnen), kan finnas i äldre strukturer och bör identifieras så att de omhändertas utanför kretsloppet. - Lagstiftning avseende både svensk och EU, nuvarande och framtida. 8

9 5-1. Målsättning och omfattning av LCA-studierna enligt ISO Enligt ISO ska ska målsättning och omfattningen av studien definieras enligt ett antal punkter. Eftersom LCA är en iterativ metod kan ändringar genomföras under pågående studie. Följande punkter ingår: - Målformulering Att till låg kostnad och miljöbelastning omhänderta spill och kasserade produkter från tillverkning samt förbrukade produkter för produktsystemet. Dessutom ska riktlinjer utarbetas för den återtagningsskyldiges teknikval, för Sverige. - Omfattning Att för produktsystemet studera och jämföra olika resthanteringssystem som materialåtervinning, energiutvinning och deponi. - Funktionell enhet Mängd producerat avfall i kg. - Studerat produktsystem SMC, GMT/naturfiber, kolfiberkomposit, fenolhartsbaserade kompositer, FRPsandwich. - Systemgränser Arbetsmiljö med fokus på exponering från damm och buller. Energisystem - kommunala. Anläggningar Transporter Kärnprocesser som krossning, malning. Utrustning för kärnprocesser. - Inventeringsparametrar CO 2, SO x, NO x och partiklar för yttre miljö. - Effekttyper och metodik för miljöpåverkansbedömning Samtliga effekttyper, ingen anledning till begränsning. Miljöpåverkansbedömning görs med de metoder som finns i LCA-verktyget, EPS-, effektkategori- och ekoknapphetsmetoden. - Datakrav Försöka erhålla kunskap om precisionen i data genom osäkerhets och känslighetsanalys. - Begränsningar Sverige nu. - Kritisk granskning 9

10 Bengt Steen. - Rapportering Delrapporter, slutrapport, samt riktlinjer på CD-rom Bedömning av arbetsmiljö av Bengt Christensson Inledningsvis övervägdes möjligheterna att sammanföra den inre och den yttre miljön. Det har föreslagits metoder där inre miljöfaktorer översätts till värden som direkt går att ta in i en livscykelanalys (LCA). Både IVF och IVL har föreslagit metoder för översättning av inre miljöbelastningar till ELU. Inom den inre miljön är kunskapsuppbyggnaden inriktad på olika kemiska, fysiska och psykologiska faktorers direkta hälsopåverkan. De försök till att få med de inre miljöfaktorer i ett ekologiskt synsätt har ännu inte slagit igenom. Ofta beror det på att tveksamhet råder till de miljövärden som sätts för de olika hälsopåverkande faktorerna. Ett problem vid sammanvägningen av inre miljön med den yttre miljön är den arbetsmetodik som används för den inre miljön. Lagstiftning och forskning bygger på att finna/definiera tröskelvärden d v s värden för den maximalt tillåtna belastningen eller risken. Den praktiska effekten är den att arbetsmiljön anses godtagbar upp till ett viss halt/ljud-tryck/etc. Miljöer med högre värden är i princip olagliga. Samtidigt vet vi att besvär och hälsopåverkan föreligger vid värden betydligt under de lagstadgade gränserna. För vissa miljöfaktorer kan hälsopåverkan avspeglas i kostnader för frånvaro, personalomsättning och maskinslitage. Hälsoeffekter vid låga exponeringar/belastningar/risker är dock mycket ofullständigt dokumenterade. Skall den inre miljön vägas in i en total miljövärdering krävs ett bättre värderingsunderlag. Vid bedömning av inre miljöns påverkan på den totala miljöbelastningen finns förslag där man i väntan på säkrare bedömningsunderlag eller bättre metoder rekommenderar att de inre miljöfaktorerna kvalitativt vägs in vid utvärderingen den totala miljöbelastningen. Metoder för att systematiskt minska den inre miljöbelastningen finns i bl a i England och Finland. Där tar man fram goda exempel för olika bearbetningar och kostnaden för dessa. Sedan försöker man sprida tillämpningen. I det finska exemplet delas milön upp i tre steg där värden nära gränsvärdet är godkänt men inte anses vara en bra arbetsmiljö och företag med låga halter anses ha en bra inre miljöprofil. I diskussionerna inom projektet har tre arbetsmiljöområden framkommit som mer angelägna än andra. De mer angelägna områdena är damm, buller och hudirritation (av glasfiber- och kolfiberdamm). Utvärderingen av arbetsmiljön kommer att huvudsakligen inriktas mot damm och buller. Hudirritation kan inte tas med eftersom det saknas enkla utvärderingsmetoder. Om dammhalterna kan hållas låga minskar andelen anställda med hudbesvär. Visar det sig i det fortsatta utvecklingsarbetet att behov föreligger att ta med andra inre miljöfaktorer kommer dessa att tas med i mån av tillgängliga resurser. Målsättningen för den inre miljön är inriktad på att dels ge goda exempel på hur en bra inre miljö vid återvinning uppnås och 10

11 -dels på den inre miljöns bidrag (med avseende på damm, buller och eventuellt tillkommande faktorer) till den totala miljöbelastningen Utformning av riktlinjer För samtliga material ingående i projektet kommer kostnadsanalyser, livscykelanalyser och bedömningar utifrån mätningar av damm och buller i arbetsmiljö att genomföras för olika energiutvinnings- och materialåtervinningsscenarios. Kostnadanalys och LCA för dessa scenarios kommer att var för sig resultera i en slutlig siffra. För att avgöra hur relevant varje siffra är måste den relateras till något. För materialåtervinning kommer kostnader och miljöpåverkan att relateras till kostnader och miljöpåverkan som skulle erhållits om jungfruligt material använts. För energiutvinning, kommer en återkoppling till det bränsle som ersätts, att göras. 11

12 6. Referenser [1]. Sundberg, J., mfl., Systems Engineering Models for Waste Management, Proceedings from the international workshop, 1998, AFR- report 229. [2]. ISO 14040, Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur. [3]. Brohammar, G., Produktekologi, Handbok om LCA i produktutveckling, Industrilitteratur, [4]. Ryding, S.O., mfl., Miljöanpassad produktutveckling, Industriförbundet, [5]. Vägledning för livscykelanalyser, sammanfattning av LCA-Norden, Rapport 4537, Naturvårdsverket. [6]. Berglund, R., IVF, Lundström, H., CIT, Livscykelanalys med arbetsmiljö, En allstudie av framstycken till Volvobilar, Delrapport I: Resultat, IVF-skrift [7]. Hedlund-Åström, A., Olsson, K.A., A Comparative LCA Study on a Boat Structure, Report 98-27, Department of Aeronautics, KTH. [8]. Öhlund, G., Eriksson E., Återvinna, förbränna eller deponera? Miljöanalys av producentansvaret för plastförpackningar CIT Ekologik, Chalmers Industriteknik. [9]. Baumann, H., mfl., Miljömässiga skillnader mellan återvinning/återanvändning och förbränning/deponering, FoU nr 79, Stiftelsen Reforsk. [10]. Clift, R., Relationship Between Environmental Impacts and Added Value Along the Supply Chain, Second International Conference on Technology, Policy and Innovation, Lisboa,

MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA

MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA Producerad hösten 2002 för Återvinningsindustrierna av Håkan Nordin Miljökompassen AB 1 FÖRORD Återvinningsbranschen är en viktig och växande råvaruindustri.

Läs mer

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket L U F T VATTEN STANDARDER M A R K OCH MILJÖ ENERGI HÖR DET IHOP? PRODUKT SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket Visste du att standarder kan ge stora miljövinster? Har standardisering med

Läs mer

Gården i ett. Maria Berglund. maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22. Maria Berglund, HS Halland

Gården i ett. Maria Berglund. maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22. Maria Berglund, HS Halland Gården i ett livscykelperspektiv Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykel-tänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

Naturvårdsverkets rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar MILJÖFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-09-05 Handläggare: Susanna Karlsson Telefon: 08-508 288 55 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-09-27 p. 13 Naturvårdsverkets rapport

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Vi ska i vår verksamhet eftersträva att i minsta möjliga grad belasta den yttre miljön. Detta ska vi åstadkomma genom att: - så långt det är möjligt

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara Avfallsplanen En avfallsplanen kan i korthet beskrivas som ett dokument med mål och visioner med avfall samt för hanteringen

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning Bilaga 17:6 till kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2005, 10 PM 2005 RVIII (Dnr 303-1967/2005) Formaterat: Centrerad Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman, Fet Naturvårdsverkets rapport Kvalitet

Läs mer

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Värdering av fjärrvärmens resurseffektivitet och miljöpåverkan

Värdering av fjärrvärmens resurseffektivitet och miljöpåverkan Värdering av fjärrvärmens resurseffektivitet och miljöpåverkan Fjärrvärmedagarna 2013-04-18 Johanna Fredén IVL Svenska Miljöinstitutet Vi som jobbat med detta: Tomas Ekvall, Jenny Gode, Ida Adolfsson och

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology. Simone Ambruschi, Renato Dosmo

Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology. Simone Ambruschi, Renato Dosmo Generation Review Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology Simone Ambruschi, Renato Dosmo Hård konkurrens och behovet att behålla eller öka marknadsandelen tvingar tillverkare av

Läs mer

Översiktlig revision och miljöbedömning av Shark Solutions återvinningsprocess av laminat i Svinninge, Danmark

Översiktlig revision och miljöbedömning av Shark Solutions återvinningsprocess av laminat i Svinninge, Danmark Översiktlig revision och miljöbedömning av Shark Solutions återvinningsprocess av laminat i Svinninge, Danmark Kristianstad 2010-11-22 Upprättad av: Åsa Lindskog Granskad av: Ulf Wiklund 2 (13) Innehållsförteckning

Läs mer

NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING

NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING Insulation Technology TM Made in Sweden Grymt bra isolering, finns inget bättre. Matte Karlsson, snickare NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING - för varma, tysta och sunda hus med miljövänlig cellulosaisolering

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan FAKTABLAD Kemikalieförteckning Checklista och exempel 2013-04-11 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar för att förbättra

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Rücker Nord AB - Miljöhandbok

Rücker Nord AB - Miljöhandbok Rücker Nord AB - Miljöhandbok BL-305 page 1 of 12 Inledning Syftet med denna handbok är att underlätta och ge tips och idéer om vad man kan göra för att förbättra miljöegenskaper när man arbetar med produktutveckling.

Läs mer

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Källa: Sveriges Verkstadsindustrier, Teckning: Ulf Östlund HB Livscykeln för en produkt Metoder - LCA LCA resultat Miljöpåverkansbedömning Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Användning

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Integrering av miljöaspekter i produktutveckling ISO/TR 14062. Gunnel Wisén Persson ABB. ABB Corporate Research - 1 2002-10-23

Integrering av miljöaspekter i produktutveckling ISO/TR 14062. Gunnel Wisén Persson ABB. ABB Corporate Research - 1 2002-10-23 Gunnel Wisén Persson ABB Integrering av miljöaspekter i produktutveckling ISO/TR 14062 ABB Corporate Research - 1 2002-10-23 ISO/TR 14062 Environmental Management - Integrating Environmental Aspects into

Läs mer

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Driften av ett sjukhus påverkar den yttre miljön på många sätt. Det innebär att resurser förbrukas, den förorsakar utsläpp av

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Illustration gjord av Eva Jonsson Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling Innehåll Inledning... 3 Framtidsscenario... 4 Ulricehamn 2019...

Läs mer

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Ekonomisk analys motsvarande sidorna 114-119 Ekonomisk analys Ekonomisk analys inom vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Från avfallshantering till resurshållning. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2012-11-20

Från avfallshantering till resurshållning. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2012-11-20 Från avfallshantering till resurshållning 1 Från avfallshantering till resurshushållning Nationella avfallsplanen och programmet för avfallsförebyggande Bygg- och rivningsavfall Workshop alla bidrar med

Läs mer

Tillsyn av återvinningsstationer i Eslövs kommun 2006

Tillsyn av återvinningsstationer i Eslövs kommun 2006 Tillsyn av återvinningsstationer i Eslövs kommun 2006 MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Enheten för miljö- och hälsoskydd Anna Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Augusti 2006 MH 2006:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening Återvinningsindustrierna Svenska åkeriförbundet Svenska Järn & Metall- SRF Svensk skrothandlareföreningen Returpappersförening Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M 2001/4953/Kn Remissvar på Resurs

Läs mer

RFID. 100% återvinningsbar. anpassning till redan idag licensierade ställningstillverkare.

RFID. 100% återvinningsbar. anpassning till redan idag licensierade ställningstillverkare. LASTKLASS 6 Standardiserad enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för anpassning till redan idag licensierade ställningstillverkare. Svensktillverkad. 100% återvinningsbar. Typkontrollerade av SP (Sveriges

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet.

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet. GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV ASBESTAVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Tetra Pak söker nya metoder för att hitta läckor.

Tetra Pak söker nya metoder för att hitta läckor. Tetra Pak söker nya metoder för att hitta läckor. Färska livsmedel, exempelvis mjölk, som vi i Sverige är vana vid att hitta i kyldisken, distribueras i många andra länder utanför kylkedjan. Tetra Pak

Läs mer

Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson

Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson Remissvar Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok 2010:01 återvinning av avfall i anläggningsarbeten Från Till Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson Svenska EnergiAskor AB är

Läs mer

IKOT Steg 2. Grupp F5

IKOT Steg 2. Grupp F5 IKOT Steg 2 Grupp F5 Innehållsförteckning Förord... 2 2.1 Samverkan mellan kund och produkt... 2 2.2 Livscykelanalys... 4 Material... 4 Produktion... 4 Transport... 5 Användning... 5 Återvinning... 5 2.3

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Torsten Sjögren 2015-09-25 3P05868 1 (8) SP Bygg & Mekanik 010-516 52 49 Torsten.Sjogren@sp.se

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Torsten Sjögren 2015-09-25 3P05868 1 (8) SP Bygg & Mekanik 010-516 52 49 Torsten.Sjogren@sp.se Kontaktperson Torsten Sjögren 2015-09-25 3P05868 1 (8) SP Bygg & Mekanik 010-516 52 49 Torsten.Sjogren@sp.se Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse Frösundaleden 2 169 99 STOCKHOLM SLUTRAPPORT (Ref. nr.

Läs mer

Gården i ett livscykelperspektiv

Gården i ett livscykelperspektiv Gården i ett livscykelperspektiv Birgit Landquist SIK Institutet för livsmedel och bioteknik birgit.landquist@sik.se Tel 072 720 75 82 www.sik.se Unik kompetens om livsmedelskedjans miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Data om svenska fiskodlingar

Data om svenska fiskodlingar SMED Rapport Nr 110 2012 Data om svenska fiskodlingar Utveckling av metodik inför rapportering till HELCOM Johanna Mietala, SCB Publicering: www.smed.se Utgivare: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska

Läs mer

Den linjära ekonomins utveckling

Den linjära ekonomins utveckling Cirkulär ekonomi Maria Långberg Hållbarhetsdirektör SSAB 12 november, 2015 Den linjära ekonomins utveckling Industriella revolutionen möjliggjorde utvinning av råvaror och produktion till låg kostnad I

Läs mer

Konsekvenser för industrin av miljökvalitetsnormer för luft. GAME möte 30 november 2006 Erik Fridell

Konsekvenser för industrin av miljökvalitetsnormer för luft. GAME möte 30 november 2006 Erik Fridell Konsekvenser för industrin av miljökvalitetsnormer för luft GAME möte 30 november 2006 Erik Fridell Efter 40 års verksamhet är IVL Ett forskningsinstitut för Hållbar Utveckling Stiftelseägt och därmed

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

Remissyttrande angående vägledningsmaterial om förorenade områden (åtgärdsmål, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering m.m.

Remissyttrande angående vägledningsmaterial om förorenade områden (åtgärdsmål, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering m.m. 1(9) Remissyttrande angående vägledningsmaterial om förorenade områden (åtgärdsmål, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering m.m.) Dokument: Att välja efterbehandlingsåtgärd. En vägledning från övergripande

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77)

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Område: Ekologi Innehåll: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling:

Läs mer

1 januari 2002 Brännbart avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall (1998:902).

1 januari 2002 Brännbart avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall (1998:902). Hur ser framtiden ut? Det finns en klar samsyn kring miljöfrågor i västvärlden. Enskilda medborgare, politiker och näringsliv inser att det krävs lagar och förordningar för att gå från ord till handling.

Läs mer

Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning

Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning Sammanfattande rapport Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning En kol-14-analys av avfallet vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk Lia Detterfelt,

Läs mer

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening Återvinningsindustrierna Svenska åkeriförbundet Svenska Järn & Metall- SRF Svensk skrothandlareföreningen Returpappersförening Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2001/5278/Kn Remissvar Naturvårdsverkets

Läs mer

Kartläggning av miljö- och kostnadsfördelar som ett Integrerat Produkt- och TjänsteErbjudande av en hylsplugg ger jämfört med traditionell försäljning

Kartläggning av miljö- och kostnadsfördelar som ett Integrerat Produkt- och TjänsteErbjudande av en hylsplugg ger jämfört med traditionell försäljning Kartläggning av miljö- och kostnadsfördelar som ett Integrerat Produkt- och TjänsteErbjudande av en hylsplugg ger jämfört med traditionell försäljning Henrik Larsson, KIPTES Institutionen för Ekonomisk

Läs mer

Produktöversikt om miljöpåverkan

Produktöversikt om miljöpåverkan Sid 1(9) Produktnummer Produkttyp Flexslang Benämning Nordic Flow Sprinklerslang Daejin korrugerad Tillverkare land Sydkorea Leverantör Tillverkare/Importör Namn Sprinkler Nordic AB Namn Sprinkler Nordic

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 2014 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

SANERING AV BLY OCH PCB. - Ny Sponge-Jet anläggning för miljövänlig sanering

SANERING AV BLY OCH PCB. - Ny Sponge-Jet anläggning för miljövänlig sanering SANERING AV BLY OCH PCB - Ny Sponge-Jet anläggning för miljövänlig sanering Sponge-Jet anläggningen har utvecklats för miljövänlig sane- ring av BLY och PCB. Traditionell miljösanering utgör en miljörisk

Läs mer

Att återvinna metaller är TUFFT!

Att återvinna metaller är TUFFT! Att återvinna metaller är TUFFT! Metall kan återvinnas hur många gånger som helst METALLe r n a s l i v s c y k e l Tillverkning av metallprodukter Användning av metallprodukter När vi utnyttjar råmaterial

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

Hur står sig Sverige i jämförelse med Danmark, Holland Schweiz och Österrike?

Hur står sig Sverige i jämförelse med Danmark, Holland Schweiz och Österrike? Hur står sig Sverige i jämförelse med Danmark, Holland Schweiz och Österrike? En jämförande studie av avfallshanteringen i några europeiska länder Jörgen Leander, Miljö- och projekteringsbyrån AB 1 Miljö-

Läs mer

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Minskad klimatpåverkan från förbrukningsmaterial

Minskad klimatpåverkan från förbrukningsmaterial Minskad klimatpåverkan från förbrukningsmaterial Presentation av arbetet inom Örebro läns landsting Sara Richert, miljöcontroller Så här började det 2010 tog landstinget fram en energi- och klimatstrategi,

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Fläkt Woods AB 614 81 Söderköping Besöksadress: Industrigatan 2, Söderköping t 0121 191 00 f 0121 101 01 (adm, prod) 0121 148 50 (försäljn) w www.flaktwoods.com för ventilationsbatterier Inom Fläkt Woods

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Bilaga 6 Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 Omfattning av samrådet Denna samrådsredogörelse omfattar hela Renhållningsordningen, dvs

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling FINNES: SÖKES: En hållbar utveckling Material om Stockholms miljöprogram kan beställas på www. eller från Miljöförvaltningen i Stockholm, Box 380 24, 100 64 Stockholm Tel 08-508 28 800, Fax 08-508 28 808

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

norclean 118 www.norclean.nu Vakuumåtervinningssystem www.norclean.nu

norclean 118 www.norclean.nu Vakuumåtervinningssystem www.norclean.nu Vakuumåtervinningssystem Denna anläggning är den enda i marknaden, som är helt komplett för blästring och rening av lättblästermedel som PMB, glaskulor och nötskal. Anläggningen består av en blästerapparat

Läs mer

Produktval inom VVS i Praktiken. Miljösamordnarens perspektiv VVS Forum 2014-08-27 Jon Mellqvist

Produktval inom VVS i Praktiken. Miljösamordnarens perspektiv VVS Forum 2014-08-27 Jon Mellqvist Produktval inom VVS i Praktiken Miljösamordnarens perspektiv VVS Forum 2014-08-27 Jon Mellqvist Krav Certifieringssystemen ännu ej krav på innehåll i fasta VVS-produkter Många fastighetsägare går längre

Läs mer

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2014-06-25 1 (9) Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun 1(10) TJÄNSTEMANNAUTLÅTANDE 2016-04-15 Handläggare: Mattias Andersson Telefon: 0176-713 55 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott Insamlingssystem

Läs mer

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin Mejeriproduktionens miljöpåverkan Johanna Berlin Ett industriforskningsinstitut med uppgift att stärka företagens konkurrenskraft Så här arbetar SIK Strategisk forskning Industrigemensamma projekt, nätverk,

Läs mer

Process Guide Rensmuddring

Process Guide Rensmuddring COPENHAGEN MALMÖ PORT AB Process Guide Rensmuddring Myndighetsgodkännande i Sveriges Hamnar 2013-07-04 Innehåll 1. Generellt om beslutsordning... 1 2. Rensmuddring... 1 3. Utfyllnad av muddermassor på

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet. Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.se 2015-04-27 Ert dnr: N2015/2191/J Vårt dnr: 2015/0011/1 Naturskyddsföreningens

Läs mer

Produktöversikt om miljöpåverkan

Produktöversikt om miljöpåverkan Sid 1(8) Produktnummer EPS-10, EPS-40, EPS-120 Produkttyp Pressostat Leverantör Namn Sprinkler Nordic AB Adress Östra Bangatan 8 Postadress 195 60 Arlandastad Telefon/ e-post +46(0)8-59090560 / info@nordicsprinkler.se

Läs mer

RVF Utveckling 2004:12

RVF Utveckling 2004:12 Analys av värdet av hushållens materialåtervinning RVF Utveckling 24:12 ISSN 113-492 RVF Utveckling 24:12 ISSN 113-492 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 24 Upplaga: 1 ex FÖRORD RVF:s arbetsgrupp för

Läs mer

Energieffektiv belysning stora mervärden för användare och miljö. Gunnar Eliasson Henrik Clausen Thomas Hermansson

Energieffektiv belysning stora mervärden för användare och miljö. Gunnar Eliasson Henrik Clausen Thomas Hermansson Energieffektiv belysning stora mervärden för användare och miljö Gunnar Eliasson Henrik Clausen Thomas Hermansson Fagerhult Hållbarhetsarbete ur Fagerhults perspektiv Belysning gör skillnad. Vi är specialiserade

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SAMMANFATTNING Avfallsplan för Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner 2012-2017. TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE AVFALLSHANTERING Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner har en gemensam

Läs mer

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram AVTALSPROCESSEN Beslutad av branschorganisationerna Juni 010 Innehåll 1 Inledning... 4 Struktur... 5 Kollektivtrafikens miljöpåverkan... 6 4 Miljöpolicy... 8 5

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

Utvärdering med fokusgrupper

Utvärdering med fokusgrupper Hämtat från www.kunskapsabonnemanget.se Utvärdering med fokusgrupper Monica Hane Med metod menar vi hur det empiriska materialet insamlas och bearbetas för att på bästa sätt belysa det som studien skall

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com Vårt engagemang för miljön www.formica.com Inledning Innehåll 1. Inledning och översikt 3. Carbon Reduction Label 4. GGREENGUARD och inomhusluftkvalitet Certifierat trä och FSC COC 5. REACH Green Building

Läs mer

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0 Sidan: 1 (13) Införandeplan & Handlingsplan KA-system Version 1.0 Sidan: 2 (13) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION... 3 2 OM DETTA DOKUMENT... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Effektmål... 4 2.3 Omfattning... 4 3 CHECKLISTA

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 RUTINBESKRIVNING 1 (11) Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2014-01-30 3.0 Dokumenttitel Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga

Läs mer

Synergonomisk expertis blir nödvändigt

Synergonomisk expertis blir nödvändigt Kapitel 3 Synergonomisk expertis blir nödvändigt Roger Wibom arbetade i början av sin yrkeskarriär inom belysningsindustrin. Han var produkt- och ljusteknisk chef på Lumalampan AB. Han höll också föreläsningar

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338 Miljöinspektör: Therese Andersson Tfn: 0481-453 82 E-post: therese.andersson@nybro.se 2015-02-16 MY2014.2338 Sluttäckning deponi Beslut Myndighetsnämnden i Nybro kommun (nedan förkortad MYN) har inga invändningar

Läs mer