Process Guide Rensmuddring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Process Guide Rensmuddring"

Transkript

1 COPENHAGEN MALMÖ PORT AB Process Guide Rensmuddring Myndighetsgodkännande i Sveriges Hamnar Innehåll 1. Generellt om beslutsordning Rensmuddring Utfyllnad av muddermassor på land Dumpning till havs Sammanfattning... 9 Referenser - LAGRUM Detta dokument sammanfattar processer för tillståndsärenden, bedömningar och praxis för hantering av rensmudder massor i svenska hamnar

2 1. Generellt om beslutsordning Den svenska miljölagstiftningen utgår i stort från Miljöbalken (SFS 1998:808). Det 9:e kapitlet i denna balk berör s k miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig verksamhet av större dignitet kräver prövning av en miljömyndighet. Det finns tre nivåer som prövning kan ske på: 1. A-anläggning. Verksamheten tillståndsprövas av Miljödomstolen. 2. B-anläggning. Verksamheten tillståndsprövas av Länsstyrelsen i det län verksamheten bedrivs. 3. C-anläggning. Verksamheten kräver inget tillstånd. Däremot måste en s k anmälan göras till den kommunala nämnden (Miljönämnden). Anmälan kan i sak resultera i förelägganden om försiktighetsåtgärder. Utöver detta finns s k U-verksamheter som betraktas som miljöfarlig verksamhet, men som inte kräver att verksamheten prövas innan den påbörjas. Däremot kan den kommunala nämnden bedriva tillsyn (kontroll) av verksamheten om denna anses behöva myndighetskontroll. 2. Rensmuddring 1)- se ref. till lagrum sist Rensmuddring (även kallat underhållsmuddring) tolkas inte som vattenverksamhet 7) då definitionen i 11 kap 2 om vattenverksamhet är att åtgärden syftar till att förändra vattnets djup och läge. Vid en rensmuddring ändras ju inte vattnets djup då syftet med en rensmuddring är att vattnets djup skall bibehållas. Allmänna hänsynsreglerna skall alltid följas så att man skaffar sig nödvändig kunskap och iakttar de försiktighetsmått som krävs för att förebygga/hindra att skada uppkommer. (Observera att muddring för att förändra vattnets djup och läge permanent t. ex att göra djupet i en farled större normalt kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.) Åtgärd: Muddringen kan utföras utan prövning enligt miljöbalken. Särskild uppmärksamhet skall dock ägnas åt de ärenden som har gamla tillstånd där muddring inte skett på länge. Det kan då ha inträffat ett s k nytt naturtillstånd och då kan rensningen betraktas som en ny muddring som kan kräva tillstånd. Problemställning i Malmö hamn: För att upprätthålla en god relation och utifrån Länsstyrelsens önskemål har rensmuddringsuppdragen i hamnen anmälts innan utförande. Sedan 2011 har Länsstyrelsen skickat anmälan vidare till Miljöförvaltningen (MF) i den delen som avser massorna på land och då har problem uppstått när det gäller att ta hand om muddermassor. Miljöförvaltningen i Malmö hänvisar till att muddermassor är att betrakta som avfall och därför inte får placeras inom utfyllnadsområden i hamnen. 1

3 Detta trots att massorna uppfyller Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). MKM är ett s k generellt riktvärde som anger den högsta halt av en kemisk parameter som kan accepteras på plats med hänsyn taget till hälso- och miljörisker. Just MKM brukar användas när det rör sig om industrimark, se värderingar avseende gränsvärden nedan under avsnitt II Utfyllnad med muddermassor på land. Detta ska då ses i perspektivet att det genom åren inte varit några problem att lägga muddermassor på land i Norra hamnen där Miljödomstolen tagit beslutet i vattendom att utfylla med MKM - massor. Vid senaste rensmuddringsuppdraget ställdes inte frågan till MF om möjligheten att lägga massorna direkt i Norra hamnen då det inte var tillgängligt för transport dit med blöta massor utan frågeställningen mellanlagring av avfall kom upp. MF är i princip emot att lägga upp muddermassor av MKM - kvalitet på land även om omgivande utfyllnader består av MKM - massor. Vad gäller beslutsordningen kan dock nämnas att ett beslut från Miljödomstolen är överordnat ett beslut från den kommunala nämnden vilket innebär att kommunen inte kan förbjuda uppläggning av MKM-massor om det finns ett Miljödomstolsbeslut som tillåter detta. Det skall också observeras att det i 11kap. Vattenverksamhet 15 (Miljöbalken) står att om fisket kan skadas, skall anmälan om de planerade arbetena göras till Länsstyrelsen innan arbetena påbörjas. 3. Utfyllnad av muddermassor på land Muddermassor är en resurs som kan användas för anläggningsändamål då deras geotekniska kvalitet efter avvattning ibland kan vara god. Exempel på anläggningsändamål för avfall 8) : anläggningsarbete inom vägar och järnvägar bullervallar ytor såsom parkeringsytor eller ytor för annan verksamhet deponitäckning ovan tätskikt I vissa fall kan stabilisering och solidifiering dock vara nödvändig för att förbättra massorna geotekniska kvalitet. Stabilisering och solidifiering kan också vara nödvändig av miljömässiga skäl för att minska risken för att föroreningar i muddermassorna sprids. Problemställning i Malmö Hamn: CMP kommer i nuläget att prioritera en Miljödomsansökan för utfyllnad av c:a kbm i småbåtshamnen i Norra Hamnen. Här kan man förvänta sig en 10- årig utfyllnadstakt. 2

4 3.1 Mellanlagring av muddermassor 2) Mellanlagring kan bli aktuellt om det inte är möjligt att transportera muddermassorna direkt från muddringsområdet till utfyllnadsområdet. Då läggs massorna på en temporär plats, exempelvis för avvattning. Adekvata skyddsåtgärder för att förhindra spridning av förorening via lakning måste då vidtas (ex. invallning, hantering av lakvatten o s v). Mellanlagring får ske maximalt i tre år om massorna återanvänds efter mellanlagringen eller i ett år om dessa bortskaffas (exempelvis deponeras) efter mellanlagringen. Olika regler tillämpas beroende av volym och avfallsklassificering. 2) Den första frågeställningen som uppkommer är om avfallet är att betrakta som farligt eller icke-farligt. Gränsdragningen mellan avfallsklasserna kan ses i Avfall Sveriges uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor (Avfall Sverige 2007:1). Ett antal kemiska ämnen finns listade i denna rapport, dock inte alla ämnen som kan vara viktiga när det gäller förorenade muddermassor, exempelvis saknas tennorganiska föreningar*. Om det rör sig om farligt avfall skall en tillståndsansökan till Länsstyrelsen alltid göras. Om avfallet är icke-farligt gäller volymen ton per tillfälle som gräns för om en tillståndsansökan skall göras till Länsstyrelsen eller om det räcker med en anmälan till Miljönämnden. Åtgärd: Tillståndsansökan till Länsstyrelsen (90.30 B om mellanlagring av mer än ton avfall som är lämpligt för anläggningsändamål eller ton avfall som inte är lämpligt för anläggningsändamål, B om mellanlagring av mer än 1 ton farligt avfall). Anmälan till kommunens miljökontor (90.40 C om mellanlagring av mer än 10 ton avfall som inte är farligt avfall upp till de volymer som gäller för kod B se ovan). Problemställning i Malmö Hamn: Som situationen ser ut idag och förutsättningarna för annan hantering av muddermassor är god i Malmö hamn, så kommer mellanlagringsalternativet sannolikt inte att behöva användas. *Det kan dock nämnas i sammanhanget att CMP i ett tidigare muddringsärende har fått Malmö Miljöförvaltnings godkännande att använda finska riktvärden för tennorganiska föreningar (egentligen specifikt för TBT+TFT). De halter av TBT+TFT som accepterats ligger på 2 mg/kg TS vilket gäller för industrimarksändamål, d v s motsvarande MKM. 3

5 3.2 Användning av muddermassor för anläggningsändamål på land 3) Skillnaden mellan 2.2 och 2.3 är om man kan motivera att muddermassorna används för anläggningsändamål så blir prövningen (d v s hanteringen gentemot miljömyndigheten) något enklare. Vid denna prövning saknas de mängdgränser som gäller för uppläggning (jmfr. 2.3) vilket i praktiken innebär att en verksamhet inte kan bli tillståndspliktig enbart på grund av att det rör sig om utfyllnad med stora mängder muddermassor. Frågeställningen gäller hur massorna bedöms kunna påverka underliggande jordlager 3). I Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten (NVV Handbok 2010:1) finns det omnämnt tre gränser, mindre än ringa risk, ringa risk samt ej ringa risk. Om risken är mindre än ringa kan i praktiken verksamheten utföras utan kontakt med miljömyndigheten. Nivåer för gräns mot ringa risk finns omnämnda i kapitel 9.3 i denna handbok. Nivåerna är både baserade på totalhalt samt på urlakad mängd i samband med laktester. Om nivån betraktas som ringa anmäls ärendet till Miljönämnden i kommunen ( C). Om nivån istället bedöms vara ej ringa görs en tillståndsansökan till Länsstyrelsen ( B). Gränsen ringa risk/ej ringa risk är inte tydligt angiven i handboken. Det står istället att allmänna hänsynsreglerna bör vara styrande i detta fall. Om man bedömer att naturmiljön väsentligt kan ändras skall dessutom ett samråd hållas med Länsstyrelsen kring detta. Åtgärd: Tillståndsansökan till Länsstyrelsen ( B om föroreningsrisken bedöms som ej ringa). Anmälan till kommunens miljökontor ( C om föroreningsrisken bedöms som ringa). Om massorna är så rena att föroreningsgraden betraktas som mindre än ringa behöver någon prövning av verksamheten dock inte göras d v s hamnen genomför åtgärden enligt bästa praxis.? 4

6 3.3 Övrig utfyllnad 4) Frågeställningen gäller även här hur massorna bedöms kunna påverka underliggande jordlager 4), men här inverkar även mängden massor hur ärendet skall prövas. Om nivån är mindre än ringa krävs ingen prövning. Om nivån är ringa krävs en anmälan till Miljönämnden förutsatt att mängden är mindre än 1000 ton. Om mängden är större än 1000 ton eller det rör sig om ej ringa risk krävs tillståndsansökan till Länsstyrelsen. Om man bedömer att naturmiljön väsentligt kan ändras skall dessutom ett samråd hållas med Länsstyrelsen kring detta. Åtgärd: Tillståndsansökan till Länsstyrelsen (om B uppläggning av muddermassor där föroreningsrisken inte endast är ringa alternativt att det rör sig om mer än 1000 ton massor). Anmälan till kommunens miljökontor (om C se B, men där föroreningsrisken är ringa). Om massorna är så rena att föroreningsgraden betraktas som mindre än ringa behöver någon prövning av verksamheten dock inte göras 9). Detta under förutsättning att mängden massor underskrider 1000 ton.? 5

7 3.4 Deponering 5) Ärendet prövas som deponering om det inte finns något annat syfte än kvittblivning av massor. Vid all form av deponering krävs tillståndsansökan antingen till Miljödomstolen eller till Länsstyrelsen. Vilken prövningsnivå som gäller beror på avfallsklassificeringen och på mottagna mängder. Avfallsklassificering sker i enlighet med Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor (se skrivning under B1). Om det rör sig om farligt avfall görs tillståndsansökan till Miljödomstolen om mängden är över ton per år. Om mängden underskrider ton görs ansökan till Länsstyrelsen. Om avfallet är ickefarligt är motsvarande gräns mellan prövningsnivåerna istället ton. Allt avfall som skall deponeras måste genomgå en grundläggande karakterisering. Detta innebär i praktiken att avfallet skall provtas med avseende på totalhalter av olika ämnen samt lakegenskaper. Om det rör sig om inert avfall görs alltid tillståndsansökan till Länsstyrelsen. Inert avfall är definierat som avfall som inte "genomgår några förändringar" och som lakar endast i obetydlig utsträckning. I Naturvårdsverkets föreskrift 2004:10 definieras när avfall kan betraktas som inert. Enligt 24 i denna föreskrift listas ett antal avfallslag som inte behöver genomgå grundläggande karakterisering. Muddermassor finns inte med i denna lista, därför måste dessa genomgå ovanstående tester. I 22 till denna föreskrift finns en tabell över vilka totalhalter samt lakbara halter som utgör gräns för när avfallet inte längre kan betraktas som inert utan "icke-farligt" istället. Dessutom får avfallet inte överskrida vissa total halter vad gäller organiskt material vilket finns listat i 23 till samma föreskrift. För tennorganiska föreningar finns inga gränsvärden angivna i föreskriften. Förslag till handlingsplan: Hela processen när det gäller berörda myndigheters syn på begreppen, rensmuddring, dumpning, mellanlagring, föroreningsgrad m.m. är komplex. Hur hamnarna ska agera på ett gemensamt sätt måste ske dels sett ur massornas föroreningsgrad MKM eller bättre, samt sämre massor än MKM vilka om inte nyttograden kan påvisas blir betraktade som deponimassor eller inneslutna i någon form av masstabilisering. När det gäller MKM - massor och bättre skulle möjligheten att träffa en överenskommelse med Länsstyrelsen att ex. över en 5 årsperiod få utföra rensmuddringar utan anmälningsplikt i de fall att geoteknisk undersökning påvisar att massorna ryms inom MKM begreppet. I ett sådant sammanhang ska också överenskommelse med Länsstyrelsen ske vad gäller berörda vattens innehåll av betydande fiskbestånd eller ej. Även MF bör kontaktas för överenskommelse om tippområden som kan godtas för rensmuddermassor. Även mellanlagringsbegreppet bör överenskommas med MF. 6

8 Man kan konstatera att olika berörda Länsstyrelser och Miljöförvaltningar agerar på olika sätt. Därför bör en överenskommelse göras mellan ex. Sveriges Hamnar och de olika Svenska Länsstyrelserna, så att en enhetlig samsyn kan skapas för problematiken. Detta kan sannolikt bli svårare vad gäller berörda Miljöförvaltningar då detta berör många. Men kanske får man ta steg för steg. 7

9 4. Dumpning till havs 6) All form av dumpning till havs kräver dispens från Havs- och vattenmyndigheten eller Länsstyrelsen enligt 15 kap 33 miljöbalken. Vilken myndighet som är dispensgivande beror på hur långt ut från kustlinjen som dumpningen skall ske. I det beslut om dumpning som prövningsmyndigheten fattar regleras vilken mängd massor som får dumpas och vilken tidsperiod som dumpningen får ske. Det går inte att få ett fast dumpningstillstånd, inte ens för dumpning på endast en specifik plats. Istället måste dispenser sökas från fall till fall. Ansökan om dispens görs i varje enskilt fall från dumpningsförbudet. Dispens erhålles, som ovan nämnts, av Havs- och Vattenmyndigheten eller Länsstyrelsen. Åtgärd: Ansökan om dispens i varje enskilt fall från dumpningsförbudet. Dispens erhålles som ovan nämnts av Havs- och Vattenmyndigheten. Problemställning i Malmö Hamn: CMP har haft ett dumpningsärende hos Naturvårdsverket för erhållande av dispens från dumpningsförbud av avfall (Muddermassor ). Processen startade upp i maj 2006 för att vara avslutad med erhållen dispens från Naturvårdsverket i september Det bör finnas möjlighet för CMP att erhålla ytterligare dispenser för dumpning av muddermassor beroende på att bl. a gamla outnyttjade hamndelar och ackumulationsbottnar finns i hamnens närhet. Dispenser för dumpning till havs erhålls endast över en begränsad tidsperiod där också olika krav på när dumpning får ske, fiskproblematik regleras och inte minst kravet på renhet i muddermassorna 8

10 5. Sammanfattning I tabell nedan sammanfattas ovan beskrivna processer avseende tillstånds prövning hos Länsstyrelse eller anmälan till Miljönämnd beroende på massornas klassificering, användning och volym av muddermassor. I kommentarfältet ges hänvisning till standard för klassificering och lagrum. 9

11 Referenser - LAGRUM 1) 2 kap miljöbalken Allmänna hänsynsreglerna 2) 15 kap miljöbalken: Avfall och producentansvar (övergripande), 9 kap miljöbalken: Miljöfarlig verksamhet samt Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899), SNI-kod B (om mer än ton muddermassor), SNI-kod C (om mindre än ton), SNI-kod B (om muddermassorna är så förorenade att de kan betraktas som farligt avfall). 3) 15 kap miljöbalken: Avfall och producentansvar (övergripande), 9 kap miljöbalken: Miljöfarlig verksamhet samt Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899), SNI-kod B (om muddermassorna har en föroreningsgrad som inte är endast ringa), SNI-kod C (om muddermassorna har en föroreningsgrad som endast är ringa. 4) 15 kap miljöbalken: Avfall och producentansvar (övergripande), 9 kap miljöbalken: Miljöfarlig verksamhet samt Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899), SNI-kod B (om muddermassorna har en föroreningsgrad som inte är endast ringa eller om mängden massor är mer än 1000 ton), C (om föroreningsgraden är ringa och om mängden är mindre än 1000 ton). Om naturmiljön ändras väsentligt skall dessutom samråd ske enligt 12 kap 6 miljöbalken. 5) 15 kap miljöbalken: Avfall och producentansvar (övergripande), 9 kap miljöbalken: Miljöfarlig verksamhet samt Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899), SNI-kod A (om deponering av icke-farligt avfall om den totala mängden överskrider ton, SNI-kod B (om deponering av icke-farligt avfall med mängder överskridande 2500 ton, men underskridande ton, SNI-kod B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt eller , SNI-kod A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än ton per kalenderår, B Anläggning för deponering av farligt avfall om mängden är större än 2500 ton per kalenderår, B Anläggning för deponering av farligt avfall om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt och ) 15 kap miljöbalken: Avfall och producentansvar (övergripande). Dumpningsförbud gäller enligt 15 kap 31 miljöbalken. All form av dumpning kräver dispens från Havs- och vattenmyndigheten eller Länsstyrelsen enligt 15 kap 33 miljöbalken. I det beslut om dumpning som Havs- och vattenmyndigheten eller Länsstyrelsen fattar regleras vilken mängd massor som får dumpas och vilken tidsperiod som dumpningen får ske. Det går inte att få ett fast dumpningstillstånd, inte ens för dumpning på endast en specifik plats. Istället måste dispenser sökas från fall till fall. 7) 11 kap miljöbalken: Vattenverksamhet 10

12 8) Naturvårdsverkets handbok om användning av avfall för anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. 9) Naturvårdsverkets vägledning om muddring och hantering av muddermassor. Miljörättsavdelningen

Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment?

Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment? Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment? Nätverket Renare Marks vårmöte Malmö den 19-21 mars 2013 Advokat Maria Paijkull Klassificering av muddermassor Muddermassor är avfall Finns inga kriterier

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar

Läs mer

Avfallsfrågor. -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004

Avfallsfrågor. -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004 Avfallsfrågor -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004 Deponering av organiskt material förbjudet (DF) Avfallsproducenten skall klassificera

Läs mer

Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson

Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson Remissvar Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok 2010:01 återvinning av avfall i anläggningsarbeten Från Till Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson Svenska EnergiAskor AB är

Läs mer

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet.

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet. GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV ASBESTAVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid

Läs mer

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT Avfallsbegreppet Miljöbalken 15 kapitlet 1 Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara

Läs mer

Miljö & Stadsbyggnad informerar

Miljö & Stadsbyggnad informerar Slutligt omhändertagande av eget avfall med anmälan enligt 38 avfallsförordningen. Upplägg av avfall för anläggningsändamål enligt 21 förordnignen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. ANMÄLNINGSPLIKT

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

14 kap 6 : ordet endast i ändringsförslaget bör skrivas kursivt.

14 kap 6 : ordet endast i ändringsförslaget bör skrivas kursivt. Bilaga 2 14 kap 6 : ordet endast i ändringsförslaget bör skrivas kursivt. 4 3 Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel får inte föras in till Sverige från ett land utanför Europeiska unionen eller

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Utvinningsavfallsförordningen (SFS 2008:722)

Utvinningsavfallsförordningen (SFS 2008:722) Utvinningsavfallsförordningen (SFS 2008:722) En orientering om förordningen och besluten från EU-kommmissionen Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen Oskarshamn 7 maj 2009 2009-05-07 Naturvårdsverket

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Minnesanteckningar 1(5) Datum 2014-10-16. Naturmiljöenheten Karin Wiklund 010-22 33 373

Minnesanteckningar 1(5) Datum 2014-10-16. Naturmiljöenheten Karin Wiklund 010-22 33 373 Minnesanteckningar 1(5) Naturmiljöenheten Karin Wiklund 010-22 33 373 Möte med Samrådsgruppen för naturvård den 16 oktober 2014 Länsstyrelsen, lokal Nyfiket, kl. 15.00 18,00 Tema: Juridiska frågor i samband

Läs mer

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Att kunna återanvända och återvinna avfall som anläggningsmaterial är positivt ur miljösynpunkt. Det kan röra sig om schaktmassor, en

Läs mer

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338 Miljöinspektör: Therese Andersson Tfn: 0481-453 82 E-post: therese.andersson@nybro.se 2015-02-16 MY2014.2338 Sluttäckning deponi Beslut Myndighetsnämnden i Nybro kommun (nedan förkortad MYN) har inga invändningar

Läs mer

Farligt avfall - vad gäller?

Farligt avfall - vad gäller? Farligt avfall - vad gäller? Olika avfallsslag inte ska blandas? Du är skyldig att föra anteckningar över mängden avfall som uppkommer i din verksamhet? Tonerkasetter och lysrör räknas som farligt avfall?

Läs mer

Massor för anläggningsändamål

Massor för anläggningsändamål Massor för anläggningsändamål Vilka alternativa användnings- områden träffar vi på? Vad menas med rena/inerta massor? Gudrun Magnusson 2012-10-18 Massor vägbyggen, tomter mm Sluttäckning av deponi Efterbehandling

Läs mer

Farligt, farligare, farligast? Kriterier för sediment med rester av båtbottenfärger

Farligt, farligare, farligast? Kriterier för sediment med rester av båtbottenfärger Farligt, farligare, farligast? Kriterier för sediment med rester av båtbottenfärger Nätverket Renare Mark 2013-03-20 Mark Elert och Celia Jones Kemakta Konsult AB Innehåll Att ta fram kriterier för nya

Läs mer

Checklista bygg- och rivningsavfall

Checklista bygg- och rivningsavfall BILAGA 4 Checklista vid inspektion av bygg- och rivningsavfall Checklista bygg- och rivningsavfall A. Allmänna uppgifter Kommun Datum 1. Ärendet avser: Rivning Ombyggnation 2. Fastighetsbeteckning 3. BN:s

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

DOM 2008-09-10 meddelad i Nacka Strand

DOM 2008-09-10 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen, Enhet 4 DOM 2008-09-10 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (24) Mål nr M 2968-07 SÖKANDE Gotlands kommun, 621 81 Visby Ombud: Bertil Klintbom, c/o Gotlands kommun, Tekniska Förvaltningen

Läs mer

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Arkivbeteckning 1(5) Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över remitterat författningsförslag som syftar

Läs mer

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Dagens hantering av förorenade jord- och muddermassor Peter Flyhammar, SGI Finansiärer: SGI och Avfall Sverige På säker grund för

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför tillståndsprövningen av den planerade utbyggnaden av Klintehamns hamn

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför tillståndsprövningen av den planerade utbyggnaden av Klintehamns hamn 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2011-05-10 Dnr NV-04703-11 Region Gotland Hamnavdelningen 621 81 VISBY Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför tillståndsprövningen av den planerade

Läs mer

Mark Elert och Celia Jones

Mark Elert och Celia Jones Hantering av förorenade muddermassor på land - Kriterier för TBT, Irgarol o Diuron Nytänkande i hanteringen av förorenade sediment och förorenad mark i hamnar och småbåtshamnar Mark Elert och Celia Jones

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall. BESLUT 1 (6) Datum 2016-01-22 Beteckning 5622-1101-2016 Enheten för miljöskydd Linn Knutmejer 010-223 14 12 Securitas Sverige AB Lindhagensplan 70 10229 Stockholm Tillstånd till transport av farligt avfall

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Bakgrund. Utvecklingsprojekt Metodik för provtagning och analys av förorenad betong föddes

Bakgrund. Utvecklingsprojekt Metodik för provtagning och analys av förorenad betong föddes 2 Bakgrund Ca 6-9 millioner ton bygg- och rivningsavfall per år (?) Tidigare ofta samma riktvärden som för förorenad mark/jordliknande massor Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbete

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips 1 Farligt avfall på företag Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar,

Läs mer

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin 2014-01-16 PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin Information om sluttäckningsarbeten av Toverum Toverumsdeponin har varit aktiv sedan slutet av 60-talet fram till 2005. Avfall som deponerats är bland annat

Läs mer

Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist

Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist 2007-03-26 Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist Sammanfattning Miljösamverkan Sverige - projektgrupp

Läs mer

Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna?

Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? Så här får båtbottenfärg användas allmänna regler Under 2014 såldes 56 ton bekämpningsmedel/aktiv substans för användning i båtbottenfärger för fritidsbåtar.

Läs mer

Ansökan om dispens från förbuden att deponera utsorterat brännbart avfall eller organiskt avfall

Ansökan om dispens från förbuden att deponera utsorterat brännbart avfall eller organiskt avfall Sida 1(7) Ansökan om dispens från förbuden att deponera utsorterat brännbart avfall eller organiskt avfall Sökanden Namn Ansökan avser Hushållsavfall från kommun Annat än hushållsavfall vid deponin Postadress

Läs mer

1.1 Syftet med en periodisk besiktning enligt miljöbalken

1.1 Syftet med en periodisk besiktning enligt miljöbalken Uppdragsnr: 10095928 1 (7) PM Kommentarer till periodisk besiktning av RagnSells, Fagerliden deponi och avfallsanläggning 2011 1 Allmänna 1.1 Syftet med en periodisk besiktning enligt miljöbalken Med besiktning

Läs mer

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Vägledning Hantering och lagring av kemiska produkter

Läs mer

Orup vattenskyddsområde

Orup vattenskyddsområde Orup vattenskyddsområde Allmänt Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom Orup vattenskyddsområde, se karta nedan. Skyddsområdet är indelat i primär samt sekundär skyddszon. Där väg, järnväg, vattendrag

Läs mer

Östergötlands läns författningssamling

Östergötlands läns författningssamling Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen Serie A ISSN 1401-3665 Beslut om skyddsområde samt föreskrift om skydd för grundvattentäkten Högby i Mjölby kommun; 05 FS 2014:7 Utkom från trycket

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras.

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. 1 (7) Vissa revideringar kan komma att ske efter inkomna synpunkter och då erfarenhet vunnits. Kontakta tillsynsmyndigheten för senaste versionen Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras.

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall 2016-01-22 562-609-2016 1(2) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 Skrotbilarna Gbg AB Orrekullagatan 6 42530 Hisings Kärra Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok 2010:1 Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Carl Mikael Strauss Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2010-03-25 Naturvårdsverket

Läs mer

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt 2008-05-30 Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt Som en del i arbetet med att öka skyddet för kommunens dricksvatten har Kungsbacka kommun utarbetat ett förslag till vattenskyddsområde

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Något om efterbehandling och sanering

Något om efterbehandling och sanering Något om efterbehandling och sanering Relativt ofta får jag blir jag kontaktad av olika skytteföreningar därför att de har fått frågor eller föreläggande av tillsynsmyndigheten, kommunen, när det gäller

Läs mer

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 YDRE KOMMUN AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 KORTVERSION BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-22 Alla varor som köps och används blir så småningom avfall. Ju mer varor vi konsumerar, desto mer avfall

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

Avfallsföreskrifter och undantag

Avfallsföreskrifter och undantag Avfallsföreskrifter och undantag Agenda Kommunalt renhållningsansvar Allmänt om undantag Handläggningen av olika typer av ärenden Olika typer av undantag och rättspraxis kopplat till dessa Kommunalt renhållningsansvar

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall 2015-10-16 562-34016-2015 1(2) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 CLEANPIPE Sverige AB Äsperedsgatan 8 42457 Gunnilse Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Läs mer

Fritidsbåtlivet under lupp

Fritidsbåtlivet under lupp Fritidsbåtlivet under lupp Förorenade sediment Muddring och andra saneringsåtgärder Per-Olof Samuelsson Miljöinspektör Stenungsunds kommun per-olof.samuelsson@stenungsund.se Sanera förorenade sediment

Läs mer

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT

Läs mer

DOM 2013-01-24 Stockholm

DOM 2013-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-01-24 Stockholm Mål nr M 5065-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-15 i mål nr M 4789-11, se

Läs mer

DOM 2015-05-05 Stockholm

DOM 2015-05-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-05-05 Stockholm Mål nr M 8398-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-27 i mål nr M 3320-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och räddningstjänstnämnden

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten)

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Exempel på blankett Grundläggande karakterisering finns på www.o.lst.se Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Nr Företag

Läs mer

DOM 2011-11-10 Meddelad i Sundsvall

DOM 2011-11-10 Meddelad i Sundsvall DOM 2011-11-10 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (10) KLAGANDE X AB Ombud: AA X AB MOTPART Skatteverket 771 83 Ludvika ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Faluns dom den 6 juli 2010 i mål nr 276-10 278-10,

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Exempel på rättspraxis som rör dispens från sophämtning och renhållningsavgifter

Exempel på rättspraxis som rör dispens från sophämtning och renhållningsavgifter Exempel på rättspraxis som rör dispens från sophämtning och renhållningsavgifter Till och med 2011-04-12 Målnummer: M6299-10 Referat: MÖD 2011:13 Avgörandedatum: 2011-04-12 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Bedömningsgrunder för förorenade massor. RVF Utveckling 02:09 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Bedömningsgrunder för förorenade massor. RVF Utveckling 02:09 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Bedömningsgrunder för förorenade massor RVF Utveckling 02:09 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:09 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 300 ex (nytryck) Förord

Läs mer

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Varvsområde Förorenat område Blomstrande stadsdel Marie Börnell, Sweco 1 Utveckling av den goda staden Sannegården Eriksberg Lindholmen/ Lundbystrand

Läs mer

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012 Givet efter anslag 28.11.2012 ÄRENDE Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo SÖKANDE Kenneth Liljekvist ANHÄNGIGGÖRANDE

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart och organiskt avfall

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart och organiskt avfall NR 3? 2004 Kontaktpersoner: Per Molander tel nr 08-505 765 00 e-post pmo@msa.se Hans Larsson tel nr 08-505 765 00 e-post hla@msa.se NYTT FRÅN LAGSTIFTAREN Handel med utsläppsrätter EU:s system för handel

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Muddring av Hemfjärden

Muddring av Hemfjärden Muddring av Hemfjärden Ett uppdrag för Örebro kommun Historik Fastställt farledsdjup 2,1 m Sjöfartsverkets ansvar för farleden upphörde 1969 Örebro kommun ansvar för underhåll sedan 1970-talet 1 Historik

Läs mer

Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Miljöenheten Anna Carnelius

Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Miljöenheten Anna Carnelius 1(7) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Miljöenheten 2016-08-15 2016-3694 Anna Carnelius 0480-450305 Samhällsbyggnadsnämnden Fastighet: Kvarnholmen 2:25 och 2:26 Företag: Kalmar Hamn Ärende:

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

Kartläggning och analys: Skyddade områden

Kartläggning och analys: Skyddade områden Kartläggning och analys: Skyddade områden 1. Vad avses med skyddade områden? Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) (2004:660): 1 kap 3. Med skyddade områden avses sådana områden

Läs mer

Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg

Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg European Wenture Group Miljöbolaget i Storfors Förvärvades av EWG, European Wenture Group AB 2013/2014 Inom

Läs mer

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 RGS 90 Sverige AB 813-139 Samrådsunderlag, myndigheter Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 1 Bakgrund 1.1 Ansökan om nytt miljötillstånd RGS 90 Sverige AB (RGS

Läs mer

Tillsyn fritidsbåtshamnar 2006 Kampanjinformation nr 4. Spolplattor och rening

Tillsyn fritidsbåtshamnar 2006 Kampanjinformation nr 4. Spolplattor och rening 9 april 2006 Tillsyn fritidsbåtshamnar 2006 Kampanjinformation nr 4. Spolplattor och rening Kampanjinformation i delprojekt Tillsyn fritidsbåtshamnar 2006 Nr 1. (24 februari 2006). Översiktlig redovisning

Läs mer

HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND

HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND Rapport 2009-10-10 Jörgen Thor www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad

Läs mer

Bekämpningsmedelsregistret

Bekämpningsmedelsregistret Bekämpningsmedelsregistret Lathund Mall-id: MAG-0007, 2014-10-22 Kemikalieinspektionen Postadress Besök & leverans Faktureringsadress Telefon & fax Internet Org nr Box 2 172 13 Sundbyberg Esplanaden 3A

Läs mer

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Nätverket Renare Mark Linköping den 1 oktober 2013 Advokat Maria Paijkull Dumpningsförbud Muddermassor är avfall Förbud att dumpa avfall till havs

Läs mer

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt BESLUT 1 (9) Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt Fastställande av vattenskyddsområde Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken fastställer kommunfullmäktiga

Läs mer

ARJEPLOG KOMMUN Hornavan

ARJEPLOG KOMMUN Hornavan Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 1 (13) ARJEPLOG KOMMUN Hornavan Skydd för ytvattentäkt Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 2 (13)

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Tillfälligt färjeläge Tyska Botten

Tillfälligt färjeläge Tyska Botten Anmälan om vattenverksamhet Tillfälligt färjeläge Tyska Botten Stockholms kommun, Stockholms län Komplettering 2010-10-13 Projektnummer: 883850 Dokumenttitel: Tillfälligt färjeläge Tyska Botten Skapat

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

2009-06-08 Samrådsunderlag

2009-06-08 Samrådsunderlag Vårt datum Vår beteckning 2009-06-08 Samrådsunderlag Tjänsteställe/handläggare Thomas Örnberg 0123-191 00 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Valdemarsviks kommun Miljöprojekt Valdemarsviken KOMPLETTERANDE

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

Naturvårdsverkets rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar MILJÖFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-09-05 Handläggare: Susanna Karlsson Telefon: 08-508 288 55 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-09-27 p. 13 Naturvårdsverkets rapport

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av återvinningscentral

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av återvinningscentral BESLUT Aktbilaga 13 1(14) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljöskydd Per Ahlenius Tel : 026-171259 per.ahlenius@x.lst.se Gästrike Återvinnare Box 722 801 28 Gävle Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips Farligt avfall på företag FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din

Läs mer

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden.

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden. 6 Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse ett större sammanhang. En grupp fastighetsägare i Långaröd i Hörby

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2016:782 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken 3 dels

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen

Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen INNEHÅLL 1. Miljöbalkens historia 2. Miljöbalkens syfte och mål 3. Balkens fem grundstenar 4. Balkens struktur 5. När gäller miljöbalken?

Läs mer

12 kap. Strålsäkerhet

12 kap. Strålsäkerhet BILAGA 3 Sida: 1/10 Inledande bestämmelser 12 kap. Strålsäkerhet 1 (1 ) Syftet med bestämmelserna i detta kapitel är att skydda människor och miljön mot skadlig verkan av strålning. 2 (2 ) I detta kapitel

Läs mer

Risker med deponier för konventionellt avfall. Kärnavfallsrådets seminarium 2015-11-03 Mark Elert Kemakta Konsult AB

Risker med deponier för konventionellt avfall. Kärnavfallsrådets seminarium 2015-11-03 Mark Elert Kemakta Konsult AB Risker med deponier för konventionellt avfall Kärnavfallsrådets seminarium 2015-11-03 Mark Elert Kemakta Konsult AB Inledning Regler för klassificering av avfall Typer av deponier Vad får deponeras? Riskbedömning

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Linda Johnsson, Erik Bergstedt - WSP Environmental 2010-10-05 Workshop Miljösamverkan Skåne Program

Läs mer

PROJEKT. Golfbanor 2012 2012-09-12

PROJEKT. Golfbanor 2012 2012-09-12 PROJEKT Golfbanor 2012 2012-09-12 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Resultat Alla golfbanor

Läs mer

Utbyggnad av Arendal 2

Utbyggnad av Arendal 2 Göteborg 2012-09-11 1(12) 1. Bakgrund Göteborgsregionen är Sveriges viktigaste industri- och transportcentrum med Göteborgs hamn som navet. Hamnen är lokaliserad i ett läge som har begränsade geografiska

Läs mer