Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter"

Transkript

1 Källa: Sveriges Verkstadsindustrier, Teckning: Ulf Östlund HB Livscykeln för en produkt Metoder - LCA LCA resultat Miljöpåverkansbedömning Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter

2 Användning av resultatet 1 Definition Livscykelanalys (LCA) en process för att beskriva summerade resurs- och miljökonsekvenser kopplade till samtliga aktiviteter som behövs för att en produkt eller tjänst skall uppfylla sin funktion. Jämförelse av olika system för att bedöma vilket som ger minst miljöbelastning Kartläggning av miljöpåverkan från en produkt eller process för att identifiera möjligheter till förbättringar Användning av resultatet 2 LCA i miljöledningssystem

3 Struktur för LCA (ISO :1997) Exempel på olika produkter som ger upphov till samma funktion. Halogenlampa, stearinljus, glödlampa, lysrör och ficklampa. Definition av mål och omfattning Funktionell enhet Aktiviteter som kan ingå Krav på produkten Effektivitet- verkningsgrad, materialåtgång Livslängd- användarintensitet Kvalitet- uppfylls funktionaliteten? Avgörande för resultatet: 25-50% variation mellan nedanstående val Ett kylskåp Ett kylskåpsår En liter kyld volym En liter kyld volym under ett år

4 Komplexiteten varierar för olika faser Definition av mål och omfattning Avgränsningar Natursystem Geografiska Tidsmässiga Andra produkters livscykler Produktionskapital och personal Inventering Datakrav Struktur för LCA (ISO :1997) Tidsrelaterad täckning Geografisk täckning Teknologisk täckning Precisionen, fullständigheten och representerbarheten hos data Överensstämmelsen och reproducerbarheten hos de använda metoderna genom hela studien. Osäkerheter hos informationen Datakällor och deras representerbarhet.

5 Inventering Inventering steg för steg Inventering Förenklat flödesschema 1. Rita flödesschema Bestäm funktionell enhet, materialsammansättning och systemgränser 2. Samla in uppgifterinventera Råvaru- och energibehov Utsläpp och avfall 3. Normalisera Dividera inventeringsdata med en given produktionsmängd för varje process 4. Beräkna materialbalansen Beräkna massflödet i varje steg av flödesschemat i relation till den funktionella enheten 5. Beräkna emissioner och resursförbrukning Kvantifiera bidragen för varje process och summera därefter bidragen från alla processerna 6. Utvärdera och dra slutsatser Bedöm rimligheten av resultatet och förbättra vid behov datakvaliteten Inventering Insamling av data Struktur för LCA (ISO :1997) Företag Miljörapporter Företagsintern och offentlig statistik Lagstiftning Avfallsföretag och renhållningsverk Branschorganisationer och branschforskningsinstitut Universitet och högskolor Andra industriexperter eller LCA-experter Rapporter från genomförda livscykler eller liknande. Annan litteratur Uppskattningar och antaganden

6 Faser som ingår i miljöpåverkansbedömning Miljöpåverkansbedömning Klassificering Systemets olika in- och utflöden delas in i olika påverkanskategorier i miljön. Ex. växthuseffekt (CO 2, CH 4, O 3 ) Karakterisering Vilka är de relativa bidragen för olika in- eller utflöden på en påverkanskategori? Ex CH 4 motsvarar 20 CO 2 Viktning Alla inventeringsdata räknas om till ett värde. Metoderna baseras på politiska mål eller skyddsobjekt. Viktning Metoder för viktning Viktning Principer för viktningsmetoder Metod Intervjuer och enkäter Beteenden Diskursanalys (pågående debatter) Institutionella förhållanden (lagar och förordningar) Viktning Avstånd till mål (politiska eller kritiska belastningsgränser) Monetarisering (pengar) Paneler (experter eller representanter gör en bedömning)

7 Viktning Miljömål och viktningsprinciper Viktning EPS-metoden (Environmental Priority Strategies in product development) Metod Eco-indikator 99 (Eco99) Ekoknapphet (ECO S) EDIP EPS 2000 Effektkategori (ET) Miljömål eller referens Nuvarande tillstånd Nationella emissioner Nuvarande tillstånd Nuvarande tillstånd Kritiska belastningsgränser Viktningsprincip Panelviktning Relativ reduktion avstånd till mål Emissioner politiska mål Resurser bedömda tillgångar Arbetsmiljö rapporterade skador Betalningsvilja Relativ reduktion avstånd till mål Betalningsviljan bedöms för nedanstående skyddsobjekt (Steen 1999): Biologisk mångfald Människors hälsa Produktion i form av försörjningskapaciteten hos natursystemen Icke förnybara resurser till, exempel malmer Estetiska och kulturella värden Tellus Nollemissioner Betalningsvilja för reningsutrustning Viktning EPS ECO S ET long S ET norm S Enhet Viktning För- och nackdelar med viktning Energi Vattenkraft 7,00E-01 3,7E+00 MJ Naturresurser Naturgas 1,10E-01 3,63E+01 1,20E+02 4,17E+01 kg -1 Råolja 5,07E-01 2,99E+01 1,26E+02 5,72E+01 kg -1 Kol 5,56E-02 1,90E+01 1,54E+01 4,38E+00 kg -1 Förnybar energi 7,00E-01 kg -1 Järnmalm 1,23E+00 kg -1 Emissioner till luft SO 2 3,08E+00 3,00E+04 3,77E+03 1,21E+03 kg -1 SO x 3,00E+04 3,77E+03 1,21E+03 kg -1 CO 1,16E+00 1,00E+04 8,24E+02 2,51E+02 kg -1 CO 2 3,86E-01 2,50E+01 3,65E+01 1,11E+01 kg -1 NO x 2,14E-01 3,00E+04 3,97E+03 2,23E+03 kg -1 N 2 O 1,27E+02 1,56E+05 9,85E+03 3,00E+03 kg -1 Fördelar Enkelt att använda Kan fungera som checklista Nackdelar Verkar objektiv men är baserad på subjektiva val Döljer information Olika metoder kan ge olika resultat

8 Struktur för LCA (ISO :1997) Förbättringsanalys 1 Minska materialflödet Sakta ned materialflödet Återvinn materialflödet Substituera materialflödet Förbättringsanalys 2 Generella för- och nackdelar med LCA Formulera om användarkraven för att hitta nya innovativa lösningar Förbättra produktsystemets prestanda Byt eller eliminera komponenter av produktsystemet Optimera enhetsprocesser och interaktioner i produktsystemet

9 För- och nackdelar med LCA Mer information om LCA Fördelar Metoden kan användas för att hitta faser som ger signifikant miljöpåverkan och undviker suboptimering Nackdelar Förenklad modell av en komplicerad verklighet Kan ej svara på alla frågor och upptäcker inga nya miljöproblem Metodval och avgränsningar påverkar resultaten och det är därför viktigt att LCA utförs enligt standardiserade former Kritisk granskning av LCA studien syftar till att säkerställa kvaliteten Olika modelleringsprinciper Statisk linjär modellering (en tidpunkt simuleras då systemet är i jämvikt, en ändring av inflödet ger en lika stor ändring av utflödet, vanligast modelleringssättet i LCA) Statisk olinjär modellering (en tidpunkt simuleras då systemet är i jämvikt, en ändring av inflödet ger en oproportionell ändring av utflödet) Dynamisk linjär modellering (utflöde simuleras funktion av tiden, en ändring av inflödet ger en lika stor ändring av utflödet). Hänsyn kan tas till tidsförskjutningar t ex olika livslängder av produkter Dynamisk olinjär modellering (utflödet som funktion av tiden, en ändring av inflödet ger en oproportionell ändring av utflödet) Miljöpåverkan enligt EPS som funktion av olika livslängd av ett blybatteri respektive andelen sekundärt bly.

10 Allokering Principiella flöden [Enhet: kg] Glastillverkning 1. Sammanställning av inventeringsdata 1200 km Referensflöde 0,010 Flasktillverkning 0,010 Transport 0,010 Bryggeri 0,30 Transport 0,30 Konsument 0,010 Avfallshantering km 4. 0, Diskning 0,29 Transport 0, km Rubriknummer för beskrivning Aktivitets nu. Aktivitetsnamn Data-kategori Inventeringsdata Normaliserade inventeringsdata 1 Glastillverkning 2 Flasktillverkning El (MJ/kg) 3 Flasktillverkning - Bryggeri Massflöde (kg/fe) LCI del-resultat CO2 (g/kg) 0,58 kg/kg 580 g/kg 0,010 5,8 g/fe CO (g/kg) 0,313 g/kg 0,313 g/kg 0,010 0,0031 g/fe 40 MWhel/ flaskor 5,0 MJel/kg 0,010 0,05 MJel/FE 300 km 0,010 3 kg km/fe 4 Bryggeri 0,30 5 Bryggeri - Konsument 1200 km 0,30 6 Konsument 0, Konsument Diskning Diskning (Återvinning) 9 Avfalls-hantering 1200 km 0, kgkm/fe 348 kgkm/fe El (MJ/kg) 0,4 MJel/kg 0,4 MJel/kg 0,29 0,116 MJel/FE Figur - Processträd för returglasflaska.

11 Tabell 1. Emissioner från transporter under returglasflaskans livscykel. Trp emissioner (g/kgkm) Tillverkning (kgkm/fe) Åter-vinning (kgkm/fe) Transporter (kgkm/fe) Tillverkning LCI Åter-vinning LCI Transporter LCI trp (g/fe) trp (g/fe) trp (g/fe) Miljöpåverkansbedömning returglasflaska CO 2 0, CO 0, ,09 Tabell 2. Emissioner från elgenerering under returglasflaskans livscykel. El emissioner (g/mjel) Tillverkning (MJel/FE) Återvinning (MJel/FE) Transporter (MJel/FE) Till-verkning LCI el (g/fe) Återvinning LCI el (g/fe) Transporter LCI el (g/fe) CO ,050 0,12 0,65 1,5 0 CO 0,0036 0,050 0,12 0,0002 0, Tabell 1. Summerade livscykelinventeringsdata för returglasflaskans livscykel. Tabell 1. Livscykelinventeringsdata för returglasflaskans livscykel karakteriserade för potentiell växthuseffekt (GWP-100). Summorna kan skilja på grund av avrundningar. Datakategorier GWP-100 faktorer Tillverkning (CO2 Återvinning (CO2 Transporter (CO2 Tot GWP-100 (CO2 (CO2 ekv/g) ekv/ FE) ekv/ FE) ekv/ FE) ekv /FE) CO2 1 6,5 1,51 96,7 104,7 99,7 CO 3 0,010 0,0013 0,3 0,3 0,3 Tot GWP-100 (CO2 6,5 1,5 97,0 104,9 100 ekv/fe) Andel (%) 6,2 1,4 92,4 100 Andel (%) Datakategorier Tillverkning LCI (g/fe) Återvinning LCI (g/fe) Transporter LCI (g/fe) Tot LCI (g/fe) CO2 6,5 1,5 96,7 105 CO 0,003 0,0004 0,09 0,096 Andel CO2 (%) 6,2 1,4 92,4 100 Andel CO (%) 3,5 0,4 96,1 100 CO2 (g/ 33 cl flaska) Glasflaska (svensk elmix) Glasflaska (euro elmix) Al-burk (svensk elmix) Transporter Återvinning/ Burktillverkning Tillverkning/ Al utvinning Al-burk (euro elmix) Figur 34 Koldioxid-emissioner för 33 cl flaskor av glas och aluminium vid användning av svensk och europeisk elmix. Slutsatser returglasflaska vs aluminiumburk Beräkningarna visar att materialåtgången för att uppfylla den funktionella enheten har allra störst betydelse. Figur 34 visar att skillnaden mellan flaskorna är störst för aktiviteten transport. Vikten av en glasflaska är 21 gånger högre än för en aluminiumburk vilket leder till att alla materialflöden ökar i motsvarande grad. Detta ger särskilt stort utslag vid transporterna. Trots att energianvändningen för glastillverkning är 5 procent av den för aluminiumutvinning (12 MJ/kg glas jämfört med MJ/kg aluminium) krävs mer material till glasflaskan vilket ger högre total energianvändning.

... Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem Etapp 2. Åsa Wahlström, Agneta Olsson-Jonsson. Projektrapport

... Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem Etapp 2. Åsa Wahlström, Agneta Olsson-Jonsson. Projektrapport ............... Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem Etapp 2 Åsa Wahlström, Agneta Olsson-Jonsson Projektrapport EFFEKTIV är ett samarbetsprojekt mellan staten och näringslivet med ELFORSK

Läs mer

Utvärdering av två förenklade metoder för livscykelanalyser

Utvärdering av två förenklade metoder för livscykelanalyser FOI-R--0369--SE Februari 2002 ISSN 1650-1942 Vetenskaplig rapport Utvärdering av två förenklade metoder för livscykelanalyser Elisabeth Hochschorner, Göran Finnveden, Jessica Johansson TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

RAPPORT Livscykelanalyser av fjärrvärme

RAPPORT Livscykelanalyser av fjärrvärme RAPPORT Livscykelanalyser av fjärrvärme En förstudie NR 021268 Juni 2003 Livscykelanalyser av fjärrvärme en förstudie Jessica Johansson och Göran Finnveden fms/foi ISSN 1401-9264 2003 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999

LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999 LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999 Innehåll 1 Inledning sid 2 2 Sydkrafts eltillförsel och elproduktionen i Norden 5 3 Sammanställning av miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion

Läs mer

!! Miljöaspekter!!arbetsmiljö!och!markmiljö!!! BILAGOR:! A:!Miljödeklaration! B:!Materialsäkerhetsdatablad! C:!Livscykelanalys!M!Erlandsson!LVI!

!! Miljöaspekter!!arbetsmiljö!och!markmiljö!!! BILAGOR:! A:!Miljödeklaration! B:!Materialsäkerhetsdatablad! C:!Livscykelanalys!M!Erlandsson!LVI! !! Miljöaspekter!!arbetsmiljö!och!markmiljö!!! BILAGOR:! A:!Miljödeklaration! B:!Materialsäkerhetsdatablad! C:!Livscykelanalys!M!Erlandsson!LVI! Version 1.0 Mars 2013 Sida 1 av 2 Jerol kompositstolpar

Läs mer

Nyckelord samt ev. anknytning till geografiskt område eller näringsgren

Nyckelord samt ev. anknytning till geografiskt område eller näringsgren RAPPORT Jämförelse av miljöpåverkan från ledningsstolpar av olika material en livscykelanalys Martin Erlandsson B2004 november 2011. Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet AB Rapportsammanfattning Projekttitel

Läs mer

Metod för värdering av miljöaspekter

Metod för värdering av miljöaspekter Metod för värdering av miljöaspekter Utformning av en tillförlitlig och konsekvent värderingsmodell för miljöaspekter Anna-Maria Tivegård Examensarbete, 20 p Lunds Tekniska Högskola Institutionen för teknik

Läs mer

Förord. Gävle, juni 2005. Johanna Jönsson

Förord. Gävle, juni 2005. Johanna Jönsson Förord Denna studie är ett examensarbete på 20 poäng för civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi (180 poäng) vid Linköpings Universitet. Examensarbetet har under våren 2005 utförts vid Högskolan i

Läs mer

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012.

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Boken är framtagen av: Jan-Olof Sperle, Sperle Consulting, Lisa Hallberg,

Läs mer

Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie

Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie Malin Kronqvist, Cathrine Löfgren, Michael Sturges, Anita Teleman Innventia Rapport nr: 97 Oktober 2010 Förord

Läs mer

Livscykelanalys av svenska Bruna bönor

Livscykelanalys av svenska Bruna bönor Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Miljö- och energisystem Projektarbete inom Miljösytemanalys: livscykelanalys 7.5 hp Livscykelanalys av svenska Bruna bönor Elinor Hallström 09-11-24 Förord Ett

Läs mer

Miljösystemanalytiska verktyg

Miljösystemanalytiska verktyg Miljösystemanalytiska verktyg - en introduktion med koppling till beslutssituationer Kartläggning Åsa Moberg Göran Finnveden Jessica Johansson Peter Steen fms, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier

Läs mer

LIVSCYKELANALYS BETONGELEMENT

LIVSCYKELANALYS BETONGELEMENT LIVSCYKELANALYS BETONGELEMENT Innehåll Rapport 98-12-18, rev. 99-02-23 Mats Öberg, Cementa FoU 0 Sammanfattning 1 1 Inledning 1 2 Målbeskrivning 1 2.1 Syfte 1 2.2 Användning av resultat 1 2.3 Funktionell

Läs mer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer UPTEC W10 032 Examensarbete 30 hp November 2010 Analys och beräkning av emissionsfaktorer för växthusgaser Analysis and calculations of emisson factors for green house gases Johanna Fredén ABSTRACT Analysis

Läs mer

EXAMENSARBETE. Värdering av miljöaspekter

EXAMENSARBETE. Värdering av miljöaspekter EXAMENSARBETE 2008:006 HIP Värdering av miljöaspekter En fallstudie vid FMLOG Robert Karlsson Luleå tekniska universitet Högskoleingenjörsprogrammet Miljö- och kvalitetsmanagement Institutionen för Industriell

Läs mer

JERNKONTORETS FORSKNING

JERNKONTORETS FORSKNING JERNKONTORETS FORSKNING Serie Nr Datum Forskningsuppgift nr D 787 2002-08-19 9528/00 PRODUKTSPECIFIKA REGLER FÖR CERTIFIERADE MILJÖ- VARUDEKLARATIONER FÖR STÅLPRODUKTER av Malin Ribbenhed och Lars-Gunnar

Läs mer

SIK-rapport Nr 783 2008. Livscykelanalys (LCA) av svenska ägg (ver.2) Ulf Sonesson Christel Cederberg Anna Flysjö Boel Carlsson

SIK-rapport Nr 783 2008. Livscykelanalys (LCA) av svenska ägg (ver.2) Ulf Sonesson Christel Cederberg Anna Flysjö Boel Carlsson B SIK-rapport Nr 783 2008 Livscykelanalys (LCA) av svenska ägg (ver.2) Ulf Sonesson Christel Cederberg Anna Flysjö Boel Carlsson SIK-rapport Nr 783 2008 Livscykelanalys (LCA) av svenska ägg (ver.2) Ulf

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

Sammanfattning PPHS. Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i Naturen.

Sammanfattning PPHS. Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i Naturen. Sida 1 Sammanfattning PPHS Michael Ambrus ambrusm@student.chalmers.se Föreläsning 1 Hållbar utveckling Hållbar utveckling innebär tre dimensioner. Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara

Läs mer

Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder

Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder För Statens Energimyndighets forskningsprogram Energi från Avfall Projektnr: P10544-2 Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

SIK-rapport Nr 797 2009. Livscykelanalys (LCA) av svenska ekologiska ägg. Boel Carlsson Ulf Sonesson Christel Cederberg Veronica Sund

SIK-rapport Nr 797 2009. Livscykelanalys (LCA) av svenska ekologiska ägg. Boel Carlsson Ulf Sonesson Christel Cederberg Veronica Sund B SIK-rapport Nr 797 2009 Livscykelanalys (LCA) av svenska ekologiska ägg Boel Carlsson Ulf Sonesson Christel Cederberg Veronica Sund SIK-rapport Nr 797 2009 Livscykelanalys (LCA) av svenska ekologiska

Läs mer

Klimatpåverkan för byggnader med olika energiprestanda

Klimatpåverkan för byggnader med olika energiprestanda NR U 5176 MAJ 2015 RAPPORT Klimatpåverkan för byggnader med olika energiprestanda Underlagsrapport till kontrollstation 2015 För Energimyndigheten och Boverket Martin Erlandsson & Daniel Pettersson Författare:

Läs mer

RESURSINDEX FÖR ENERGI. rapport 2011:7

RESURSINDEX FÖR ENERGI. rapport 2011:7 RESURSINDEX FÖR ENERGI rapport 2011:7 RESURSINDEX FÖR ENERGI -konsekvensanalys för byggnader med fjärrvärme MARTIN ERLANDSSON EJE SANDBERG ISBN 978-91-7381-075-3 2011 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD En hållbar

Läs mer

Resursindex för energi

Resursindex för energi RAPPORT Resursindex för energi Martin Erlandsson Eje Sandberg 1) B2156 Juli 2011 1) Aton Teknik AB Rapporten godkänd: 2014-02-21 John Munthe Forskningschef RESURSINDEX FÖR ENERGI rapport 2011:7 RESURSINDEX

Läs mer

Miljöindikatorer för näringslivet

Miljöindikatorer för näringslivet Miljöindikatorer för näringslivet - utveckling och användning inom grafisk medieindustri, verkstadsindustri, livsmedelsindustri och trävaruindustri Markus Åhman och Lars Zetterberg, IVL Maria Enroth och

Läs mer

Förebygga avfall med kretsloppsparker

Förebygga avfall med kretsloppsparker RAPPORT Förebygga avfall med kretsloppsparker Maria Ljunggren Söderman, David Palm och Tomas Rydberg B1958 Februari 2011 Rapporten godkänd: 2011-02-03 John Munthe Forskningschef Organisation IVL Svenska

Läs mer

Räkna med livscykelns miljöprestanda Anavitor

Räkna med livscykelns miljöprestanda Anavitor RAPPORT Räkna med livscykelns miljöprestanda Anavitor Martin Erlandsson, IVL Jan-Anders Jönsson, Åkej Daniel Enström, Åkej B1709 2007 Rapporten godkänd 2007-02-20 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef Organisation

Läs mer

Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack

Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack Sid 1 (11) Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack Referensmiljöer för framtidens produkter DATUM: 2012-08-09 FÖRFATTARE: Karolina Nätterlund och Tomas Östberg Sid 1 (11) 1 Sammanfattning Med projektet

Läs mer

Livscykelanalys (LCA) av svensk kalkonproduktion

Livscykelanalys (LCA) av svensk kalkonproduktion SIK-rapport Nr 808 2010 Livscykelanalys (LCA) av svensk kalkonproduktion Magdalena Wallman Ulf Sonesson SIK SIK 2 (31) SIK-rapport Nr 808 2010 Livscykelanalys (LCA) av svensk kalkonproduktion Magdalena

Läs mer