LIVSCYKELANALYS BETONGELEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSCYKELANALYS BETONGELEMENT"

Transkript

1 LIVSCYKELANALYS BETONGELEMENT Innehåll Rapport , rev Mats Öberg, Cementa FoU 0 Sammanfattning 1 1 Inledning 1 2 Målbeskrivning Syfte Användning av resultat Funktionell enhet och systemgränser samt processträd 1 3 Inventering Datakällor Inventeringsdata Datakvalitet Känslighetsanalys transporter 5 4 Resultat Inventering Viktning Funktionella aspekter 8 Referenser 9 Bilagor med detaljerade redovisningar 10-.

2 0 SAMMANFATTNING För att beskriva produkters påverkan på miljön har svensk byggindustri åtagit sig att upprätta byggvarudeklarationer. Denna rapport redovisar livscykelanalyser för betongelement som utgör bas för kvantitativa byggvarudeklarationer avseende yttre miljöpåverkan. Cementproduktionen står för de markant största utsläppen av CO2 och SO2 till luft och har även en stor andel beträffande övriga miljöpåverkande parametrar. Transporterna står för en relativt stor del av användningen av fossila bränslen och för merparten av utsläpp av NOx. Ballastmaterialen bidrar med mellan 2 och 5 % av miljöbelastningen medan armeringstålet trots sitt viktmässigt obetydliga bidrag har påtagligt större inverkan. Stålets bidrag är som minst 8 % gällande fossil energianvändning och som mest 30 % beträffande el-användning. Elementfabrikens miljöpåverkan är huvudsakligen knuten till el-användning. Tar man hänsyn till en produkts funktion kan ett höghållfast element, trots större cementinnehåll, ge lägre miljöbelastning än ett element med lägre hållfasthet. 1 INLEDNING Livscykelanalys, (LCA) är en metod för kartläggning av produkters eller processers påverkan på yttre miljö. Med utgångspunkt från metoder och databaser utvecklade i samband med projektet Sustainable Concrete Technology, [1], genomför Cementa livscykelanalyser för cement- och betongproduktion. Föreliggande studie är genomförd i samverkan med Skanska Prefab AB genom Anders Hamberg och AB Strängbetong genom Lars Åberg. 2 MÅLBESKRIVNING 2.1 Syfte Studiens syfte har varit att ta fram grunddata för utveckling av kvantitativa byggvarudeklarationer för betongelement samt att ge en allmän översikt och kunskapsuppbyggnad beträffande betongelements yttre miljöpåverkan. 2.2 Användning av resultat Resultaten får användas som underlag för byggvarudeklarationer av svenska betongelementproducenter förutsatt att väsentliga produktionsparametrar överensstämmer med angivna beräkningsförutsättningar 2.3 Funktionell enhet, systemgränser och processträd Den funktionella enheten är ett kg betongelement levererat till byggplats. Detta kan kopplas till åtagandet för en betongelementproducent när det gäller leverans fritt byggplats. Montering och kompletteringsarbeten vid byggplats kan också ingå i åtagandet men har inte tagits med i denna studie. Systemgränserna sammanfaller i övrigt med de gränser som användes beträffande cement i LCA of Cement and Concrete Main report, 1995 [1]; Utvinning och transport av råmaterial och bränslen, produktion av cement, ballast, armering, betongelement samt distribution till byggplats.

3 I figur 1 redovisas systemgränsen. Figur 1. Systemgränser. Hela kedjan från utvinning av råmaterial till och med transport till byggplats, ingår i studien Systemgräns Cementfabrik Kalkbrott Stålproduktion Armering Cement Ballastutvinning Hus och anläggningar Betongelementfabrik Betongelement Formsättning Betongblandning Armering Gjutning, m.m. Fem fall som skiljer sig beträffande materialsammansättning (betongrecept och armering) har studerats, se tabell 1. Processen beskrivs i en trädstruktur. Se fig. 2. Betongtyp Armering Typisk produkt 1 a Jordfuktig Oarmerad Betongmarksten, plattor, rör 1 b Jordfuktig Spännarmerad Förespända håldäcksplattor 2 Normal konsistens, K40 Slakarmerad Väggelement 3 Normal konsistens, K60 Spännarmerad Förespända balkar 4 K100 Spännarmerad Högpresterande element Tabell 1. Översikt produkttyper som analyserats Berg Intern tr Sprängämn 0 Berg kros Kross trp Grustag grus trp Vatten tr Vatten Cement cem trp 20 55Betongstn 16 0 Tillsatsm Tillsatsm Intern. t Sp.arm tr Spännarme Arm. trp Armering Gjuthall Arm. trp Armering Element t Ingj. trp Ingjutnin Bygge Figur 2. Processträd Energianvändning, betongrecepturer och armeringsmängder utgör rimliga medelvärden för svensk betongelement/-varuproduktion och är alltså inte hämtade från någon specifik fabrik. Miljödata för framställning av cement, ballastmaterial samt armering, ingjutningsgods och spännarmering har hämtats från rapporter inom ovannämnda projekt. [1]

4 Notera särskilt att studien begränsas till vagga till byggplats, d.v.s. brukarfasen ingår ej. Exempelvis innehåller K60 betong mervärden ur funktionell synpunkt i förhållande till K40 betong, såsom högre hållfasthet och bättre beständighet. En livscykelanalys där komponenters funktionella prestanda sammanvägs och där brukarskedet ingår kan ge annan rangordning mellan produkttypernas miljöbelastningar. Jämför avsnittet om funktionella aspekter, 4.3, nedan. 3 INVENTERING 3.1 Datakällor Datakällor för miljödata avseende råmaterial, insatsvaror, transporter och processer redovisas i tabell 2, nedan. Cement Ballast Stål Formolja Tillsatsmedel Elementproduktion Cementas Byggvarudeklaration för cement. [2]. Avser viktade medelvärden för cementproduktion vid Degerhamn, Skövde och Slite, februari Sjötransport till depå ingår. Stenmaterialet antages till hälften krossat och resten naturmaterial. Gruset antages vara naturmaterial. Miljöpåverkan av krossning, grävning, interna transporter samt sprängning enl. LCA of Cement and concrete- Main report. Fredriksstad. Nov 95. [1]. Någon viktning av naturmaterial såsom varande en begränsad resurs ingår ej i denna studie eftersom det saknas värderingsmetoder för detta. Data för armering, spännarmering samt ingjutningsgods har hämtats från CTH, Teknisk Miljöplanering, rapport 96:8 [3] 0,42 g/kg betong Tillsatsmedel antages transporterade från fabrik och depå. Miljödata för produktion av tillsatsmedel är hämtade från Perstorp ABs miljödeklaration [4] Betongrecept och energianvändning enligt Skanska Prefab AB och AB Strängbetong. Typiska recept och genomsnittliga energidata för Transporter Tillman et. al. Chalmers Teknisk Miljöplanering, Förbränning av fossila bränsl. El-energi Tabell 2. Datakällor Emissions from usage of fossil fuels as propellants. Chalmers Industriteknik. [5] Hur påverkas miljön av en kilowattimme använd el i Sverige?, Vattenfall Utveckling. [6]

5 3.2 Inventeringsdata Naturmaterial Krossat material El, (MJ/ton ballast) 3,6 21,6 Eldningsolja (EO1), (MJ/ton ballast) 17,1 17,1 Diesel (MK1), (MJ/ton ballast) 18,3 18,3 NOx, (g/ton) 0,11 CO2, (g/ton) 0,03 CO, (g/ton) 0,03 Tabell 3 Energianvändning och processemissioner* till luft, vid ballastproduktion * Härrör från sprängning. Emissioner från energianvändning tillkommer MWh/ton element MJ/ton element El 0, ,7 Eldningsolja (EO1) 0, ,9 Diesel (MK1) 0,09 31,2 Tabell 4. Energianvändning vid elementproduktion Cementbil (40 ton) Ballastbil (30 ton) Elementbil (20 ton) Skrotbetongbil (10 ton) Stålbil (30 ton) 5 l diesel (MK 1)/mil 5,5 l diesel (MK 1)/mil 4,5 l diesel (MK 1)/mil 4 l diesel (MK 1)/mil 4,5 l diesel (MK 1)/mil Tabell 5. Transportfordon och deras bränsleförbrukning

6 ukt 1a. Oarm erad jordf uktig. Mark sten, rör m.m. ukt 1b. Spän narm. jordf uktin g (Hdf) ukt 2. Slaka rmera d K40 Vägg ukt 3. Spän narm erad K60. Spän nbet. balk ukt 4. Högp rester ande K100 Tran sport sätt Tran sport avstå nd enkel resa. Tom retutr ansp. medr äknas Viktsandel % Viktsandel % Viktsandel % Viktsandel % Viktsandel % Cement 13,13 12,94 13,69 16,27 19,15 bil (från depå) km 50 Ballast sten 38,37 37,81 39,61 40,07 50,32 bil 10 Ballast grus 43,30 42,66 38,77 33,97 19,60 bil 10 Tillsatsmedel (flytande form) 0,07 0,06 0,17 0, bil 200 Vatten 5,13 5,05 7,16 6,51 7,66 Slakarmering 0 0 0,50 0,98 0,98 bil 250 Spännarmerin g Ingjutningsgo ds 0 1,48 0 1,94 1,94 bil ,10 0,00 0 bil 250 Element bil 100 Mineraliskt avfall Tabell 6. Materialsammansättningar bil Datakvalitet Data för cementproduktion avser medelvärden för svensk cementproduktion Beträffande utsläpp av NOx och SO2 samt användning av fossila bränslen genomförs för närvarande långtgående förbättringar som medför att cementets miljöbelastning fortlöpande minskar. När det gäller elementproduktionen är den aktuella fabrikens typ av energiförsörjning en viktig parameter. D.v.s. fördelningen mellan användning av el, fjärrvärme och olja. Resultaten i denna studie baseras på en vanligt förekommande fördelning mellan energislagen.

7 Miljödata för elproduktion är relativt gamla och kan bli föremål för revidering. Med tanke på allmänt ökande miljömedvetande och de förbättringsåtgärder som pågår är miljödata att betrakta som färskvara. Analysen bör därför förnyas med rimliga intervaller för att resultaten ska vara aktuella. 3.4 Känslighetsanalys transporter Transporternas bidrag till miljöbelastningen utgörs av förbränning av diesel i aktuella transportfordon. Utgående från fordonens bränsleförbrukning, energivärdet i dieselbränsle samt emissioner vid förbränning i en modern dieselmotor fås miljöbelastningar för transport av betongelement enligt tabell 7. Poäng enligt de vikningsmetoder som redovisas i avsnitt 4.2, nedan, redovisas också i tabellen så att bidrag till miljöbelastning från objektsspecifika transportavstånd kan analyseras. Observera att enheten i tabell är kg och km för att korrespondera med redovisningen i tabellerna 8 och 9 samt i bilagorna. Energianvändning Emissioner (g) MJ NOx SO2 CO2 0, , , Poäng Effektkategori. Ekoknapphe t Poäng EPS Poäng 0,057 0,0047 0, ,01273 Tabell 7. Miljöbelastning för transport av betongelement, uttryckt per kg och km transporterat element, enkel resa.

8 4 RESULTAT 4.1 Inventering I tabellen nedan redovisas inventeringsresultat. Ett antal mindre betydande miljöpåverkande parametrar har utelämnats. Inventeringsresultaten redovisas också mer detaljerat i bilagor. Dessa kan utgöra underlag för byggvarudeklarationer för betongelement. Emissioner/ Resursanvänd ning g/kg eller MJ/kg ukt 1a. Oarm erad jordf uktig. Mark sten, rör ukt 1b. Spän narm. Jordf uktin g Håldä ck ukt 2. Slaka rmera d K40 Vägg ukt 3. Spän narm erad K60. Spän nbet. balk ukt 4. Högp rester ande K 100 NOx 0,39 0,43 0,42 0,52 0,55 SO2 0,31 0,34 0,33 0,43 0,49 CO ,916 1,011 0,981 1,247 1,354 El 0,168 0,243 0,188 0,314 0,325 Restbränslen 0,095 0,095 0,101 0,124 0,142 Mineraliskt avfall Tabell 8. Sammanställning inventeringsresultat 4.2 Viktning ALLMÄNT För att i någon mån redovisa en jämförelse mellan de olika produkternas miljöpåverkan har viktningar enligt tre olika viktningssystem genomförts. Det konstateras att de olika metoderna ger en enhetlig rangordning mellan produkterna. Viktningarna har genomförts med samma tre metoder som i det Nordiska LCA-projektet [1,3]; Effektkategori (CML), Ekoknapp (BUWAL) och EPS. Respektive metods index är också hämtade därifrån [3]. Viktningsresultaten redovisas i tabell och diagramform nedan.

9 DISKUSSION EPS-metoden ger något större skillnad mellan produkterna vilket bottnar i att metoden fokuserar mer på CO2-utsläpp och användning av fossil energi än övriga metoder medan användning av el inte inverkar överhuvudtaget. Eftersom cementproduktionens elanvändning är förhållandevis låg i jämförelse med övriga parametrar kommer ökad cementmängd därför att få större genomslag i EPS jämfört med övriga metoder. Beträffande användning av naturgrus som begränsad resurs finns idag inga värderingssystem. Därför har detta inte tagits hänsyn till i denna studie. Fördelningen av energianvändning (el/fossila bränslen/fjärrvärme) i elementfabriken varierar i stor utsträckning med hänsyn till lokala förhållanden. Den totala energianvändningen som antagits i denna studie stämmer väl överens med andra studier medan fördelningen på energislag avviker. Detta bör man ha i åtanke vid jämförelser och värderingar. Viktningsresultat I tabellerna nedan redovisas viktningsresultaten för de tre valda viktnings metoderna. Lågt poäng innebär liten miljöbelastning. Effektkategorimetoden Index 1a 1b NOx 3,95 1,5 1,7 1,6 2,1 2,2 SO2 2,42 0,8 0,8 0,8 1,1 1,2 CO2 0,011 1,6 1,8 1,8 2,4 2,7 Fossilt bränsle 1,34 1,2 1,4 1,3 1,7 1,8 El 2,45 0,4 0,6 0,5 0,8 0,8 Ekoknapphetsmetoden Summa 5,6 6,3 6,0 8,0 8,7 Relativt 1,00 1,13 1,08 1,43 1,55 Index 1a 1b NOx 6,31 2,5 2,7 2,6 3,3 3,5 SO2 4,891 1,5 1,7 1,6 2,1 2,4 CO2 0,0248 3,7 4,2 4,0 5,4 6,1 Fossilt bränsle 0,0 1 0,9 1,0 1,0 1,2 1,4 El 1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 Summ a 8,8 9,8 9,5 12,4 13,6 Relativt 1,00 1,12 1,08 1,41 1,55

10 EPS-metoden Index* 1a 1b NOx 0,217 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 SO2 0,0992 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2 0, ,3 14,9 14,5 19,5 21,7 Fossilt bränsle 10/ 3,3** 6,9 7,8 7,4 9,6 10,1 El 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summ a 20,3 22,8 22,0 29,2 31,9 Relativt 1,00 1,12 1,08 1,44 1,57 Tabell 9. Viktningsresultat. * EPS index relateras till kg utsläpp respektive kg förbrukad olja/kol. Här har omräkning till g respektive MJ gjorts för att få likformiga tabeller. ** 10 för olja respektive 3,3 för kol. (0,4 resp 0,1 per kg) Fördelningen mellan de ingående processtegens miljöbelastning redovisas i diagram 1 för en av viktningsmetoderna. Cementtillverkningen står för ungefär hälften av miljöbelastningen medan transporter, elementfabrik och armering delar relativt jämnt på den andra hälften. Ballast och tillsatsmedel ger blygsamma bidrag. Diagram 1. Viktning enligt Effektkategori-metoden för produkt 3, spännarmerad balk. Transporter 15,0% Elementfabrik 16,5% Cement 51,0% Armering 13,5% Tillsatsmedel 1,5% Ballast 2,5% 4.3 FUNKTIONELLA ASPEKTER Jämförbara funktionella egenskaper, under användningsfasen, är en nyckelfråga när det gäller livscykelanalyser. När det gäller konstruktionselement finns en rad funktionella faktorer såsom bärförmåga, beständighet - underhåll, brandskydd m.m. För att göra en rättvis generell jämförelse mellan de aktuella produkterna krävs att dessa parametrar tas med i analysen. Ett enkelt exempel på funktionell bedömning är att ta hänsyn till hållfastheten. Notera dock att armeringen varierar mellan produkterna och att någon hänsyn till den inte tas här vilket i gör att jämförelsen haltar, särskilt när det gäller produkterna 1a och 1b. Jämför man övriga produkter är armeringens inverkan liten och exemplet visar påtagligt hur mycket funktionaliteten betyder. Rangordningen mellan produkterna 2, 3 och 4 blir alltså omvänd om man tar hänsyn till hållfastheten.

11 I tabell 10 och diagram 2, nedan åskådliggörs funktionella aspekters betydelse. Viktningsmeto d 1a. K60 1b. K60 2. K40 3. K60 4. K100 Effektkategori 1 1,13 1,62 1,43 0,93 Ekoknapphet 1 1,12 1,62 1,41 0,93 EPS 1 1,12 1,63 1,44 0,94 Tabell 10. Relativa viktningsresultat med hänsyn till hållfasthet. 1,8 Diagram 2. 1,6 Viktning med respektive utan hänsyn till hållfasthet. Relativa tal 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0. 1a. K60. 1b. K K K K100 Miljöpoäng/Hållfasthet Miljöpoäng Funktionens/driftsegenskapernas betydelse understryks också av att brukarfasen står för en avsevärt större miljöbelastning än produktionen en byggnad. Livscykelanalyser för byggnader från vagga till grav, t.ex. [3], visar att brukarfasen står för 80 till 90 % av den totala miljöbelastningen vilket illustreras med isbergsprincipen i figuren nedan. Figur 3. Isbergsprincipen; Råmaterial och produktion står för 10 till 20 % av miljöbelastningen för en byggnad. Projektera med målsättning att optimera brukarskedet! ionsfas Brukarfas

12 REFERENSER [1] LCA of Cement and Concrete Main report, 1995 Vold, Rönning. STÖ. Fredriksstad [2] Byggvarudeklaration, yttre miljö Cement. Februari 1998 [3] CTH, Teknisk Miljöplanering, rapport 96:8. LCA of Building Frame Structures. Björklund et al. [4] Perstorp ABs miljödeklaration för tillsatsmedel till betong [5] Emissions from usage of fossil fuels as propellants. Tillman et al., Packaging and the Environment, Chalmers Industriteknik, Göteborg, [6] Hur påverkas miljön av en kilowattimme använd el i Sverige? Lars Lundgren, Vattenfall Utveckling, Livscykelanalyser har även gjorts för betongrör, LCA Concrete Sewage Pipe, 96, och betongmarksten. Rapport 98:1 båda av Chalmers Industriteknik, Göteborg.

13 BYGGVARUDEKLARATION BETONGELEMENT. Yttre miljö Bilaga 1a. Uppställd enligt riktlinjer för byggvarudeklarationer 1997 Varugrupp: Betongelement er: Oarmerad betongvarubetong. (jordfuktig). 1a Angiven resursanvändning respektive emissioner avser 1 kg betongelement Nr DEL AV LIVSCYKELN Energislag MJ 1 INGÅENDE MATERIAL 1.1 Råvaror/Insatsvaror Ballast. Brytning/grävning samt krossning Ballast. Transport Cement. samt transport till depå Cement transport från depå till elementfabrik 1.2 Tillsatser Transport 2 PRODUKTION 2.1 ionsprocess. (Betongspill 30 g återanvändes) 3 DISTRIBUTION Element till bygge El:0,006 0,027 0,014 EL: 0,055 0,457 0,090 0,006 El: 0,0001 0,006 0,0003 El: 0,11 0,26 0,150 Råvaror Kg Naturgrus: 0,57 Berg: 0,19 Kalksten: 0,20 Fossila: 0,0004 Formolja: 0,00042 Utsläpp, g till vatten luft CO2: 2,19 NOx: 0,02 SO2: 0,0068 CO2: 1,08 NOx: 0,014 SO2: 0,0011 CO2: 111,6 NOx: 0,14 SO2: 0,24 CO2: 0,42 NOx: 0,005 SO2: 0,0003 CO2: 0,91 NOx: 0,002 SO2: 0,0001 CO2: 0,02 NOx: 0,0003 CO2: 22,2 NOx: 0,066 SO2: 0,052 CO2: 11,4 NOx: 0,15 SO2: 0,009 Inverkan på mark Grus respektive bergtäkt Kalkbrott TOTALT EL: 0,17 0,92 0,09 CO2: 149,7 NOx: 0,39 SO2: 0,31

14 BYGGVARUDEKLARATION BETONGELEMENT. Yttre miljö Bilaga 1b. Uppställd enligt riktlinjer för byggvarudeklarationer 1997 Varugrupp: Betongelement er: Håldäckselement (spännarmerade). 1b Angiven resursanvändning respektive emissioner avser 1 kg betongelement Nr DEL AV LIVSCYKELN Energislag MJ 1 INGÅENDE MATERIAL 1.1 Råvaror/Insatsvaror Ballast. Brytning/grävning samt krossning Ballast. Transport Cement. samt transport till depå Cement transport från depå till elementfabrik Armering och ingjutningsgods av stål. Stålmaterial. Transport 1.2 Tillsatser Transport El:0,006 0,027 0,014 EL: 0,055 0,457 0,090 0,006 El: 0,073 0, El: 0,0001 0,006 0,001 Råvaror Kg Naturgrus: 0,57 Berg: 0,19 Kalksten: 0,20 Järnskrot; 0,009 Malm; 0,016 Övrigt: 0,007 Fossila: 0,0004 Utsläpp, g till vatten luft CO2: 2,19 NOx: 0,02 SO2: 0,0068 CO2: 1,08 NOx: 0,014 SO2: 0,0011 CO2: 111,6 NOx: 0,14 SO2: 0,24 CO2: 0,42 NOx: 0,005 SO2: 0,0003 CO2: 17 NOx: 0,036 SO2: 0,0268 CO2: 0,30 NOx: 0,004 SO2: 0,0002 CO2: 0,91 NOx: 0,002 SO2: 0,0001 CO2: 0,02 NOx: 0,0003 Inverkan på mark Grus respektive bergtäkt Kalkbrott Järnmalmsgruva 1.3 Återvunna material Skrotbaserad armering se PRODUKTION 2.1 ionsprocess. (Betongspill 30 g återanvändes) 3 DISTRIBUTION Element till bygge El: 0,11 0,26 0,150 TOTALT EL: 0,24 1,01 0,09 Formolja: 0,00042 CO2: 22,2 NOx: 0,066 SO2: 0,052 CO2: 11,4 NOx: 0,15 SO2: 0,009 CO2: 167,4 NOx: 0,43 SO2: 0,34

15 BYGGVARUDEKLARATION BETONGELEMENT. Yttre miljö Bilaga 2. Uppställd enligt riktlinjer för byggvarudeklarationer 1997 Varugrupp: Betongelement er: Slakarmerade väggar och bjälklag. 2 Angiven resursanvändning respektive emissioner avser 1 kg betongelement Nr DEL AV LIVSCYKELN Energislag MJ 1 INGÅENDE MATERIAL 1.1 Råvaror/Insatsvaror Ballast. Brytning/grävning samt krossning Ballast. Transport Cement. samt transport till depå Cement transport från depå till elementfabrik Armering och ingjutningsgods av stål. Stålmaterial. Transport 1.2 Tillsatser Transport El:0,006 0,028 0,014 EL: 0,057 0,480 0,10 0,006 El: 0,016 0, El: 0,0002 0,014 0,001 Råvaror Kg Naturgrus: 0,59 Berg: 0,2 Kalksten: 0,214 Järnskrot; 0,003 Malm; 0,006 Övrigt: 0,003 Fossila: 0,0004 Utsläpp, g till vatten luft CO2: 2,25 NOx: 0,02 SO2: 0,007 CO2: 0,92 NOx: 0,012 SO2: 0,0007 CO2: 117 NOx: 0,145 SO2: 0,255 CO2: 0,45 NOx: 0,006 SO2: 0,0003 CO2: 6 NOx: 0,013 SO2: 0,009 CO2: 0,12 NOx: 0,002 SO2: 0,0001 CO2: 2,2 NOx: 0,004 SO2: 0,0002 CO2: 0,05 NOx: 0,0007 Inverkan på mark Grus respektive bergtäkt Kalkbrott Järnmalmsgruva 1.3 Återvunna material Skrotbaserad armering se PRODUKTION 2.1 ionsprocess. (Betongspill 30 g återanvändes) 3 DISTRIBUTION Element till bygge El: 0,11 0,26 0,150 TOTALT EL: 0,19 0,98 0,10 Formolja: 0,00042 CO2: 22,2 NOx: 0,066 SO2: 0,052 CO2: 11,4 NOx: 0,15 SO2: 0,009 CO2: 162,8 NOx: 0,42 SO2: 0,33

16 BYGGVARUDEKLARATION BETONGELEMENT. Yttre miljö Bilaga 3. Uppställd enligt riktlinjer för byggvarudeklarationer 1997 Varugrupp: Betongelement er: Spännarmerade balkar och pelare. 3 Angiven resursanvändning respektive emissioner avser 1 kg betongelement Nr DEL AV LIVSCYKELN Energislag MJ 1 INGÅENDE MATERIAL 1.1 Råvaror/Insatsvaror Ballast. Brytning/grävning samt krossning Ballast. Transport Cement. samt transport till depå Cement transport från depå till elementfabrik Armering och ingjutningsgods av stål. Stålmaterial. Transport 1.2 Tillsatser Transport El:0,006 0,027 0,014 EL: 0,070 0,580 0,120 0,007 El: 0,126 0, El: 0,0003 0,020 0, Återvunna material Skrotbaserad armering se PRODUKTION 2.1 ionsprocess. (Betongspill 30 g återanvändes) 3 DISTRIBUTION Element till bygge El: 0,11 0,26 0,150 TOTALT EL: 0,31 1,25 0,12 Råvaror Kg Naturgrus: 0,56 Berg: 0,21 Kalksten: 0,26 Järnskrot; 0,017 Malm; 0,032 Övrigt: 0,014 Fossila: 0,0004 Formolja: 0,00042 Utsläpp, g till vatten luft CO2: 2,18 NOx: 0,02 SO2: 0,0067 CO2: 1,09 NOx: 0,015 SO2: 0,0011 CO2: 142 NOx: 0,18 SO2: 0,31 CO2: 0,54 NOx: 0,007 SO2: 0,0004 CO2: 33,5 NOx: 0,07 SO2: 0,052 CO2: 0,60 NOx: 0,008 SO2: 0,0005 CO2: 3,64 NOx: 0,007 SO2: 0,0004 CO2: 0,54 NOx: 0,007 SO2: 0,0004 CO2: 22,2 NOx: 0,066 SO2: 0,052 CO2: 11,4 NOx: 0,15 SO2: 0,009 CO2: 218,6 NOx: 0,52 SO2: 0,43 Inverkan på mark Grus respektive bergtäkt Kalkbrott Järnmalmsgruva

17 BYGGVARUDEKLARATION BETONGELEMENT. Yttre miljö Bilaga 4. Uppställd enligt riktlinjer för byggvarudeklarationer 1997 Varugrupp: Betongelement er: Högpresterande. 4 Angiven resursanvändning respektive emissioner avser 1 kg betongelement Nr DEL AV LIVSCYKELN Energislag MJ 1 INGÅENDE MATERIAL 1.1 Råvaror/Insatsvaror Ballast. Brytning/grävning samt krossning Ballast. Transport Cement. samt transport till depå Cement transport från depå till elementfabrik Armering och ingjutningsgods av stål. Stålmaterial. Transport 1.2 Tillsatser Transport El:0,007 0,025 0,011 EL: 0,082 0,686 0,142 0,008 El: 0,124 0, El: 0,0004 0,030 0, Återvunna material Skrotbaserad armering se PRODUKTION 2.1 ionsprocess. (Betongspill 30 g återanvändes) 3 DISTRIBUTION Element till bygge El: 0,11 0,26 0,150 TOTALT EL: 0,32 1,35 0,14 Råvaror Kg Naturgrus: 0,46 Berg: 0,26 Kalksten: 0,30 Järnskrot; 0,017 Malm; 0,032 Övrigt: 0,014 Fossila: 0,0004 Formolja: 0,00042 Utsläpp, g till vatten luft CO2: 2,07 NOx: 0,019 SO2: 0,0061 CO2: 0,82 NOx: 0,010 SO2: 0,0006 CO2: 167 NOx: 0,21 SO2: 0,36 CO2: 0,64 NOx: 0,008 SO2: 0,0005 CO2: 33,0 NOx: 0,069 SO2: 0,052 CO2: 0,60 NOx: 0,008 SO2: 0,0005 CO2: 4,81 NOx: 0,009 SO2: 0,0005 CO2: 0,11 NOx: 0,001 SO2: 0,0001 CO2: 22,2 NOx: 0,066 SO2: 0,052 CO2: 11,4 NOx: 0,15 SO2: 0,009 CO2: 244,2 NOx: 0,55 SO2: 0,49 Inverkan på mark Grus respektive bergtäkt Kalkbrott Järnmalmsgruva

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik Miljöhandbok 0600 Avser Dokumentnr Sida MH12 2003385/6 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2002-0-02 Lars Åberg 18-03-17 02-0-02 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 12725871 Varunamn Håldäck, HD/F Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den

Läs mer

Miljöhandbok Avser Dokumentnr Sida MH12 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum BYGGVARUDEKLARATION

Miljöhandbok Avser Dokumentnr Sida MH12 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum BYGGVARUDEKLARATION Miljöhandbok Avser Dokumentnr Sida MH12 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2009-04-14 Lars Åberg/Tommy Liefvendahl 1998-03-17 2009-04- 14 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Platsgjuten terrazzobetong. Företagsinformation: AB Strängbetong Box 858 131 25 NACKA

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Platsgjuten terrazzobetong. Företagsinformation: AB Strängbetong Box 858 131 25 NACKA Miljöhandbok 06900 Avser Dokumentnr Sida MH12 2003384/5 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2002-09-02 Lars Åberg 1998-03-17 02-09-02 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 12740872 Varunamn Prefabricerade väggar, Väggar, Gråväggar, Betongväggar, V, RV, Prefabricerade

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 12734361 Varunamn Prefabricerade pelare, Pelare, Runda pelare, OP, Rektangulära pelare,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 12743405 Varunamn Forssellstrappan, Prefabricerade betongtrappor, Trappor, Gråbetongtrappor,

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 12734562 Varunamn Prefabricerade balkar, Balkar, I-balkar, IB/F, Sadelbalkar, Sadelformade

Läs mer

Sammanställning av EPD enkät

Sammanställning av EPD enkät Sammanställning av EPD enkät Svensk Betongs Hållbarhetsutskott juli 2013 / Kajsa Byfors Sammanfattning och slutsatser Underlaget är endast 9 enkätsvar från entreprenörer samt 2 från tillverkare vilket

Läs mer

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Källa: Sveriges Verkstadsindustrier, Teckning: Ulf Östlund HB Livscykeln för en produkt Metoder - LCA LCA resultat Miljöpåverkansbedömning Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Användning

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 12743018 Varunamn Prefabricerade TT-tak, Takelement, Bjälklagselement, TTkassetter, TT/F,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Betongelement Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2010-01-05 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 201504 Varunamn Betongsockel, massiva och isolerade, SW-sockel, Väggelement, massiva

Läs mer

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Disposition Kort om livscykelanalys (LCA) Resultat från LCA av livsmedel Svårigheter vid miljöpåverkansanalys

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen Livscykelanalys - exempel Ingenjörsmässig Analys, föreläsning 4 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Innehåll Repris: Vilka steg ska man göra i en LCA? Målbeskrivning

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 12741159 Varunamn Prefabricerade isolerade väggar, EPS-isolerade betongväggar, Isolerade

Läs mer

Hållbar utveckling. Varför LCA? Vad är LCA? Vad kan man ha LCA till?

Hållbar utveckling. Varför LCA? Vad är LCA? Vad kan man ha LCA till? Uppsala universitet Ins Fysikalisk o Analytisk kemi Monica Waldebäck Varför LCA? Hållbar utveckling dvs en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 002 Varunamn Prefabricerade betongelement Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 12740978 Varunamn Sandwich-väggar, Prefabricerade isolerade väggar, Stenullsisolerade

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 3519:1 Varunamn weber.min 519 spritputs 8 mm ärt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Gården i ett. Maria Berglund. maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22. Maria Berglund, HS Halland

Gården i ett. Maria Berglund. maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22. Maria Berglund, HS Halland Gården i ett livscykelperspektiv Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykel-tänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 12741276 Varunamn Sandwich-väggar, Prefabricerade isolerade väggar, EPS-isolerade betongväggar,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION/ MILJÖDEKLARATION

BYGGVARUDEKLARATION/ MILJÖDEKLARATION BYGGVARUDEKLARATION/ MILJÖDEKLARATION Produktnamn Produkt nr. Utfärdad den 15-08-10 Utfärdad av E.Nordenberg Reg. nr. BD--1 Godkänd av B.Wettermark Rev. den Rev. 1(5) 1. Grunddata Produktinformation Varunamn:

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Sockelelement Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2015-02-24 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ SVÅRT SOM DET VERKAR HUR KAN VI MINSKA VÅRT FOTAVTRYCK? VAD KAN VI GÖRA I VÅR VARDAG? GATU- OCH PARKDAGAR, NACKA 19/5 Klimatet, avtrycket, målen 5/19/2016

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1084656-01-01 Varunamn Wisa - Form Spruce Artikel-nr/ID-begrepp 1103 Varugrupp BK04-01203

Läs mer

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys - En metod att beskriva en potentiell miljöpåverkan av en nyttighet (produkt, tjänst eller aktivitet) under hela dess livscykel. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys Lokala effekter

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykeltänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1.1.1 Grunddata Produktidentifikation BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Dokument-ID HAS01 Varunamn Hasopor Skumglas Artikel-nr/ID-begrepp Hasopor Skumglas Varugrupp

Läs mer

Vad är lyvscykelanalys,

Vad är lyvscykelanalys, Vad är lyvscykelanalys, LCA? Sammanfattning Livscykelanalys, LCA, är ett verktyg för att beräkna miljöpåverkan från en produkt från vaggan till graven, vilket innebär att produktion av insatsmedel, transporter

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 7120:1 Varunamn Leca murblock typ 3 Leca murblock typ 5 Leca storblock typ 3 Leca U-block

Läs mer

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys Livscykelanalys (LCA) Vad är Livscykelanalys (LCA) LCA beskriver miljöaspekter genom en produkts hela livscykel, från anskaffning av råmaterial till slutlig kvittblivning. Varför LCA? Kartläggning av miljöpåverkan

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Högprofilplåt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1 Varunamn OrganoWood-modifierat panelvirke Ny deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Varunamn THERMISOL SOCKELELEMENT Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2011-02-23 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Dow STYROFOAM Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp Se bilaga med artikelnummer

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

LCA-LCC- Verktyg. Modellen Modellen redovisar:

LCA-LCC- Verktyg. Modellen Modellen redovisar: LCA-LCC- Verktyg Roger Lundberg Teknikchef NCC Roads Nord zdatum NCC Roads AB 1 Modellen Modellen redovisar: o emissioner yttre miljö o emissioner arbetsmiljö o emissioner vatten o avfall o sammanställning

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Rondine Granitkeramik Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2015-09-03

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID TM Kombiflyt BVD3 ver 1 Varunamn

Läs mer

Livscykelanalys av hårdgjorda ytor

Livscykelanalys av hårdgjorda ytor Grå-Gröna systemlösningar för hållbara städer Livscykelanalys av hårdgjorda ytor WP6 Lisa Bolin, lisa.bolin@sp.se Vad är Livscykelanalys? Metodik Funktionell enhet Systemets funktion är det viktiga Vid

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Pelare och balk Artikel-nr/ID-begrepp Artikelnr Artikelnamn 1374 PHL 25/35-0,5 1368 U 25-0,5

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn ACO Quatrix typ1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2008-05-03 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Megalit Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09 Från energianvändning till miljöpåverkan Seminarium IEI LiU 2015-04-09 2 Agenda 1 Terminologi en snabbkurs 2 Primärenergi en problematisering 3 Tidsperspektiv vad kan vi lära från LCA? 4 Term Energi Energiform

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID MARBVD0543 Varunamn Norgips Normal 13 Artikel-nr/ID-begrepp - Varugrupp 01212 (enl BK04)

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

Visar livscykelanalys entydiga resultat för miljöpåverkan från elfordon?

Visar livscykelanalys entydiga resultat för miljöpåverkan från elfordon? Visar livscykelanalys entydiga resultat för miljöpåverkan från elfordon? 1 2 Vad kan vi lära oss från livscykelanalys om elektrifiering av vägfordon? Det verkar som att resultaten från LCA-studier pekar

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn LIP Sandspackel Artikel-nr/ID-begrepp 3527454, 2184554 Varugrupp Spackelmassa

Läs mer

Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi. Organisation. Upplägg föredrag

Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi. Organisation. Upplägg föredrag Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi Finansiering: Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering Organisation Projektgrupp Karin Andersson, SIK uppdragsledare, LCA Joakim Johansson,

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD_Granit Multisafe_2 Varunamn Granit

Läs mer

Denna deklaration följer Byggsektorns kretsloppsråds anvisningar för upprättande av Byggvarudeklarationer. Hemsida:

Denna deklaration följer Byggsektorns kretsloppsråds anvisningar för upprättande av Byggvarudeklarationer. Hemsida: (1/5) BYGGVARUDEKLARATION Denna deklaration följer Byggsektorns kretsloppsråds anvisningar för upprättande av Byggvarudeklarationer. Varugrupp: Kort varubeskrivning Golv: Golvbruk Pumpbart snabbcementbruk

Läs mer

Naturgipsbaserad justerspackel, för justering av t.ex. TM Gipsavjämning i bostäder, sjukhus, kontor mm. Hemsida: www.tmprogress.se

Naturgipsbaserad justerspackel, för justering av t.ex. TM Gipsavjämning i bostäder, sjukhus, kontor mm. Hemsida: www.tmprogress.se (1/5) BYGGVARUDEKLARATION Varugrupp: Kort varubeskrivning Golv: Handspackel Naturgipsbaserad justerspackel, för justering av t.ex. TM Gipsavjämning i bostäder, sjukhus, kontor mm. A. Produktnamn: TM Justerspackel

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2483:3 Varunamn weber.floor 4630 Industry Lit Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial

Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial Björn Lagerblad, *Hans-Erik Gram, Mikael Westerholm CBI Betonginstitutet *Cementa MinBas dagen 2011 Regeringens miljömål 2010 ska uttaget

Läs mer

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Sid 1 av (6) Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 GRUNDDATA Produktidentifikation Dokument-ID BVD0003 Utgåva 1 Varunamn: Ventronic VFXU, VVU, VVXFU (ekl. styr & regler)

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 8615:2 Varunamn weber.set 615 multi flyt snabb Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ivarcem - BVD 3 Varunamn ivarcem Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie

Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie Anton Helgstrand, Mattias Lindahl & Niclas Svensson 2011-09-02 Industriell Miljöteknik Institutionen för industriell och

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Artikel -nr/id-begrepp BEWi SOCKELELEMENT SOCKELELEMENT Dokument-ID Utgåva 1 Varugrupp ISOLERING

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Mapeflex MS 45 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-12-10 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Branschstandard enligt BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn SLAVE Room Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Miljöpolicy finns: [x] Ja [ ] Nej Miljöpolicy finns: [x] Ja [ ] Nej

Miljöpolicy finns: [x] Ja [ ] Nej Miljöpolicy finns: [x] Ja [ ] Nej BYGGVARUDEKLARATION Byggvarudeklaration upprättad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds anvisningar (mars 2000) Cemberit Fasadskiva av naturfärgad fibercement Dekl upprättad av: Namn: Joakim Pettersson Telefon:

Läs mer

Fartygsbränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Fartygsbränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Fartygsbränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Emissioner till luft, vatten och mark Emissioner till luft, vatten och mark Emissioner till luft, vatten och mark Emissioner till luft, vatten

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Flex Woodline Glasparti Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-03-22

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Natural Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LK Golvvärme-/ Värme och Universalrör PE-X Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Varunamn VRS-SYSTEMET Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2011-06-15 2 Leverantörsuppgifter Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Norgips Stålprofiler med polyetenduk Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion RAPPORT Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion Jonas Höglund Bakgrund IVL Svenska Miljöinstitutet publicerade 2009 på uppdrag av Energimyndigheten rapporten LCA calculations on Swedish wood

Läs mer

POSTTIDNING A Framme nästa dag

POSTTIDNING A Framme nästa dag DPD MILJÖVARUDEKLARATION POSTTIDNING A Framme nästa dag Brevlådan töms Måndag-fredag Sönd- & helgdag För post till hela Sverige och övriga Världen 18.00 Sista minuten Endast Storgatan 13 20.00 Sista minuten

Läs mer

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Sid 1 av (6) Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 GRUNDDATA Produktidentifikation Dokument-ID BVD0004 Utgåva 2 Varunamn: Ventronic Fleline (ekl. styr) Artikel-nr/ID-begrepp:

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD3-Tocc Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn Cellbetong Artikel-nr/ID-begrepp 001 Varugrupp

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:16 Mineral Ballast Sten

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:16 Mineral Ballast Sten MinBaS projekt nr 2,2 Framtida betong Delprojekt 2,23 Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong Krossad ballast i betong Kompletterande laboratorieförsök och fullskaleförsök Delrapport 4 i pågående

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Dörr/lucka Högskåp Laminerade med faner Ny deklaration Ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION/ MILJÖDEKLARATION

BYGGVARUDEKLARATION/ MILJÖDEKLARATION BYGGVARUDEKLARATION/ MILJÖDEKLARATION Produktnamn Produkt nr. Utfärdad den 15-08-10 Utfärdad av E.Nordenberg Reg. nr. BD--1 Godkänd av B.Wettermark Rev. den Rev. 1(5) 1. Grunddata Produktinformation Varunamn:

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID SI BVD 21 Varunamn Panel av Barrträ vitmålad Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Artikel-nr/ID-begrepp. Vid ändrad deklaration. Nej Ja Ändrad vara identifieras genom Kontrollerad utan ändring den

Artikel-nr/ID-begrepp. Vid ändrad deklaration. Nej Ja Ändrad vara identifieras genom Kontrollerad utan ändring den ! BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Fibrite Sidacoustic Ny deklaration X Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp Vid ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID EI Rörmanschett 2015-05-26 Varunamn Impervius Rörmanschett Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2015-05-26 2 Leverantörsuppgifter Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer