Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10"

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10 Beslutande Sven-Åke Eriksson (c) Ordförande Barbro Högström-Larsson (c) Närvarande Avviker kl.15:30 Leif Brännström (m) Håkan Ström (s) Katarina Bylin (s) Urban Rohlin (s) Charlotte Klötz (fp) Övriga deltagande Ulla Britt Hånell Sekreterare Jennie Svensk Ekonom Margareta Tamm-Persson Ekonomichef AnnChristine Pettersson Socialchef Karin Bohlin Handikappomsorgschef Margaretha Larsson Äldreomsorgschef Berit Burman Administrativ chef Utses att justera Helene Andeborg 29 Håkan Ström (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulla Britt Hånell Ordförande Sven-Åke Eriksson Justerande Håkan Ström Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret i Bergsjö Underskrift Ulla Britt Hånell

2 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (17) 21 Ändringar i föredragningslistan. Följande ärenden tillkommer: 1. Personalpolicy, arbetsledare inom omsorgen. 2. Bidragsansökan, Kvinnojouren Vändpunkten. 3. Samverkansavtal med Kvinnojouren Vändpunkten. Godkänna förändringarna i föredragningslistan.

3 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (17) 22 Dnr: 108/2005 Nämndsbokslut och verksamhetsberättelse 2004 Nämnden har att besluta om nämndsbokslut och verksamhetsberättelse för Göra följande texttillägg under Handikappomsorg och underrubriken Dagverksamhet : Daglig verksamhet kan även erbjudas till personer över 65 år. Godkänna nämndsbokslut och verksamhetsberättelse 2004 för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

4 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (17) 23 Dnr: 104/2005 Personalpolicy, arbetsledare inom omsorgen. Vid behandlingen av detta ärende var följande personer närvarande: Elisabeth Hayden Ingela Sjökvist Berit Danielsson Eva Gottvall-Bruno Ewa Sving Helena Bikoff Susanne Eriksson Arbetsledarna lämnade följande skrivelse, daterad : Vi arbetsledare inom omsorgen emotsätter oss den behandling av tjänstemän som förekommer i Nordanstigs kommun. Genom att offentligt rikta klagomål mot vår socialchef riktar Ni indirekt kritik mot alla arbetsledare inom OA. Vi känner oss kränkta i vår yrkesutövning. Vi arbetsledare har tillsammans med vår chef, Ann-Christine Pettersson, under 2004 utfört det uppdrag som vi fått från er politiker vilket inneburit ett hårt och tufft arbete med att få ekonomin i balans. När vi fullföljt de uppdrag vi fått upplevs den kölhalning som bedrivs i pressen som orättvis och kränkande. Vill ni politiker att vi tjänstemän skall fortsätta ett utföra ett bra arbete, får ni fundera över hur ni skall agera vid meningsskiljaktigheter, skall dessa bedrivas massmedialt? Hur skall Nordanstigs kommun kunna rekrytera dugliga tjänstemän i framtiden då denna personalpolicy bedrivs? Den arbetsmiljö och då främst den psykosociala som ni är ytterst ansvariga för blir genom ert agerande under all kritik. Hur skall Nordanstig kommun växa. Vem vill flytta till och etablera sig som företagare i en kommun som genom pressen får att löjets skimmer över sig, en kommun där bypolitik får råda. Det här är åsikter som vi tjänstemän vill rikta till vår nämnd och kommunstyrelsen. Vi vill fortsätta att ha ett bra samarbete med er politiker, men vi vill inte ha en arbetsmiljö som kännetecknas av konflikter.

5 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (17) Forts. 23 Margaretha Larsson Karin Bohlin Susanne Eriksson Margareta Sjögren Eva Gottvall-Bruno Ingela Sjökvist Monica Högdahl Helena Bikoff Ewa Sving Gunnel Törnberg Berith Danielsson Elisabeth Hayden Marianne Smed Sara Faxby Berith Burman En muntlig diskussion tog vid. Ordföranden Sven-Åke Eriksson (c) påtalade att det är kommunstyrelsens personalutskott som ansvarar för personalärenden rörande förvaltningschefer. Även enskilda politiker och politiska partier i kommunen har sitt arbetsgivaransvar att ta hänsyn till. Det är viktigt att ett gott samarbete råder vilket alla parter bör göra sitt yttersta för. Tacka för informationen.

6 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (17) 24 64/2005 Ekonomirapport Förvaltningsekonom Jennie Svensk redogjorde för den ekonomiska ställningen för omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden per Sammandrag av program 31-35: Summa program OA nettokostnader (tkr): Bokfört februari 2004: Bokfört februari 2005: Godkänna ekonomirapporten. Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10

7 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (17) 25 Dnr: 380/2003 Verksamhetsplan och rapporteringsloop Nämnden ska årligen revidera verksamhetsplan och årsplan (rapporteringsloop) för omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen. Historik Nämnden, tillsammans med verksamhetscheferna, har gjort ett förslag till revidering av verksamhetsplanen daterad Vid nämndens möte gjordes vissa kompletteringar och ändringar i texten från förslaget daterat (Se OA-nämndens protokoll 135/2003) Vid nämndens möte beslutades bland annat om två tillägg i de politiska inriktningsmålen. (Se OA-nämndens protokoll 8/2004). Vid nämndens möte gjordes vissa förändringar och tillägg i verksamhetsplan nr 2 daterad (Se verksamhetsplan nr 3 daterad ). Vid nämndens möte redogjorde verksamhetscheferna för sina förslag till reviderad verksamhetsplan. (Se OA-nämndens protokoll där man beslöt att förvaltningen fortsätter arbetet med att revidera verksamhetsplanen). Vid nämndens möte redogjorde verksamhetscheferna för sina nya förslag till reviderad verksamhetsplan. Vid nämndens möte redogjorde ordföranden och administrativ chef Berit Burman om sitt förslag till ändrade rutiner gällande verksamhetsrapporteringen. Vid nämndens möte redogjorde Berit Burman om det fortlöpande arbetet med förslag till verksamhetsplan och rapporteringsloop. Ordförande Sven-Åke Eriksson, tillsammans med administrativ chef Berit Burman fortsätter arbetet med att revidera verksamhetsplanen och rapporteringsloopen.

8 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (17) 26 Dnr: 57/2005 Möjlighet för utomstående att få äta i matsal på omvårdnadsboenden Historik: Ordförande Sven-Åke Eriksson (c) tog upp frågan om utomståendes, ej boende på omvårdnadsboenden, möjlighet att få äta mat i matsalarna på boendena under helger. (Se OA-nämnden 150/2004 med beslut att föreslå kommunstyrelsen besluta om denna möjlighet). Kommunstyrelsen beslutade (se Ks 36/2005) att återremittera ärendet till kost och städ och till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden för en gemensam princip för kommunens omvårdnadsboenden. Uppdra till äldreomsorgschef Margaretha Larsson ta fram en kravspecifikation i ärendet.

9 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (17) 27 Dnr: 105/2005 Riktlinjer, Lex Sara Ett förslag till instruktioner för handläggning av anmälningar enligt 14 kap 2 socialtjänstlagen, Lex Sara föredrogs för nämnden. (Se socialchef AnnChristine Petterssons förslag daterat ). Anta förslaget till instruktioner, daterade , för handläggning av anmälningar enligt 14 kap 2 socialtjänstlagen, Lex Sara.

10 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (17) 28 Säkerhetsrutiner inom omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen. En översyn av säkerhetsrutiner bör göras inom förvaltningen. Uppdra till socialchef AnnChristine Pettersson att se över säkerhetsrutinerna inom nämndens verksamhetsområden.

11 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) 29 Dnr: 107/2005 Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningens arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor. Historik: Se kommunstyrelsen där de beslutar uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknad att informera kommunstyrelsen om sitt arbete med stöd till utsatta kvinnor = Uppdra till omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens förvaltning att redovisa vilket arbete som görs för att stödja utsatta kvinnor, inom nämndens ansvarsområden. Beslutsunderlag Vid dagens möte var Helene Andeborg inbjuden för att berätta om Fyrans stöd i arbetet med våldsutsatta kvinnor, samt myndighetschef Marianne Smeds skrivelse daterad Anta myndighetschef Marianne Smeds skrivelse daterat om socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor som information till kommunstyrelsen. Begära en information av Brottsförebyggande rådet vilket strategi de har gällande förebyggande våld mot kvinnor.

12 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (17) 30 Bidrag till Kvinnojouren i Hudiksvall Historik: Ledamot Charlotte Klötz (fp) tog upp frågan om varför Nordanstigs kommun ej lämnar ekonomiskt bidrag till Kvinnojouren i Hudiksvall vid nämndens möte Se omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 140/2004 med beslutet att uppdra till förvaltningen att ta fram en redovisning av Nordanstigs andel i Kvinnojourens verksamhet. Beslutsunderlag Socialchef AnnChristine Pettersson informerar följande: Enligt Kvinnojouren Vändpunktens statistik för 2004 var 77 kontakter från Nordanstig. Godkänna informationen.

13 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (17) 31 Dnr: 106/2005 Bidragsansökan, Kvinnojouren Vändpunkten. En bidragsansökan från Kvinnojouren Vändpunkten har inkommit, där de ansöker om ett bidrag på kronor från Nordanstigs kommun för löpande verksamhet Avslå bidragsansökan från Kvinnojouren Vändpunkten.

14 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (17) 32 Samverkansavtal med Kvinnojouren Vändpunkten. Socialchef AnnChristine Pettersson redogör för ett förslag till samverkansavtal med Kvinnojouren Vändpunkten. Anta förslag till samverkansavtal med Kvinnojouren Vändpunkten med följande redaktionella ändringar och tillägg: 2 Åtagande: tillägg = samt tjejjourens arbete med utåtriktad information, studiecirklar och manifestationer för tjejer under 25 år. 4 Ekonomiska villkor: ordet hyreskostnaden ändras till omkostnader. 7 Avtalet förlängs med ett år om ingen av parterna skriftligen sagt upp avtalet senast 31 oktober föregående kalenderår. Uppdra till socialchef AnnChristine Pettersson att teckna samverkansavtal med Kvinnojouren Vändpunkten.

15 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (17) 33 69/2005 Rapporter 1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen , ändring i Tillämpningsföreskrifter i Lag om färdtjänst där kommunstyrelsen beslutat uppdra till Ove Wallberg (m), Hans- Åke Bergman (c) och Stig Jonsson (s) att tillsammans med trafiksamordnare Hans Jansson utarbeta ett förslag till beslut till nästa kommunstyrelsesammanträde. 2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen , arbetsmiljörapport. 3. Tillsynsbesök från Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen (info. Margaretha Larsson). 4. Larm, Hagängsgården (info. Margaretha Larsson) 5. Rätt Tid (info. Margaretha Larsson). 6. Tandvård för äldre (info. Helena Bikoff). 7. Brev från personlig assistent (info. Karin Bohlin). 8. Handledning 2005 (info. AnnChristine Pettersson) Godkänna rapporterna.

16 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (17) 34 Anmälan av delegationsbeslut 1. Attestuppdrag daterat , från socialchef AnnChristine Pettersson till socialsekreterare Inger Nilsen gällande verksamhet 1685, utskänkningstillstånd. 2. Myndighetsutskottets protokoll Attestuppdrag daterat , från socialchef AnnChristine Pettersson till vik. omvårdnadschef Majvor Forsberg gällande verksamhet Hagängsgården, kod 34. Godkänna redovisningarna av delegationsbeslut.

17 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (17) 35 Delgivningar 1. Handikapprådets protokoll från Protokoll från Arbetsmarknadsrådet Hudiksvall-Nordanstig från samt arbetslöshetsstatistik, ungdom. 3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen , begäran om anslag till lägenhet vid Rösta gruppbostad. 4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen , begäran om anslag för korttidsboendet Delfinen. 5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige , brukargarantier gällande äldreomsorg, handikappomsorg och socialkontor. 6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige , omsorgsavgifter. 7. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige , avsägelse från politiskt uppdrag (Johan Cederqvist) och nyval. 8. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige , motion om debiteringsrutiner för matkostnader i äldreomsorgen. 9. Från länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län: Vem ser barnet? En granskning av 100 familjehemsplacerade barn åren Godkänna redovisningarna av delgivningar.

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 1 per 2005-04. Bilaga kommer senare. 3. Begäran om investeringsmedel för Pelletskonvertering, MÅRD.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 1 per 2005-04. Bilaga kommer senare. 3. Begäran om investeringsmedel för Pelletskonvertering, MÅRD. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdagen den 18 maj 2005 kl. 09:30 1. Val av justerare 2.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdagen den 10 mars 2004 kl. 08:30 OBS! TIDEN. 5. Rapporter 16/2004. 6. Nämndsbokslut 2003. (OA 35/2004) Bilaga

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdagen den 10 mars 2004 kl. 08:30 OBS! TIDEN. 5. Rapporter 16/2004. 6. Nämndsbokslut 2003. (OA 35/2004) Bilaga NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 mars 2004 kl. 08:30 OBS! TIDEN 1. Val av

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer