Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 1 per Bilaga kommer senare. 3. Begäran om investeringsmedel för Pelletskonvertering, MÅRD.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 1 per 2005-04. Bilaga kommer senare. 3. Begäran om investeringsmedel för Pelletskonvertering, MÅRD."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdagen den 18 maj 2005 kl. 09:30 1. Val av justerare 2. Delårsbokslut 1 per Bilaga kommer senare. 3. Begäran om investeringsmedel för Pelletskonvertering, MÅRD. 4. Möjlighet för utomstående att få äta i matsalen på omvårdnadsboenden. BILAGA: Kvalitetskrav gällande kost som serveras till äldre. 57/ Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket AIFA 2004/50242, arbetsställe: enhetschefer inom äldreomsorgen. 6. Alternativ omsorgsverksamhet. (KS 86/2005) 7. Riktlinjer för LSS-insatser. 8. Säkerhetsrutiner inom omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen (OA 28/2005) 9. Stipendium för omvårdnadsstuderande. 10. Rapporter. BILAGOR. 69/ Anmälan av delegationsbeslut. BILAGA. 12. Delgivningar. BILAGOR. 13. Kurser/konferenser 14. Övriga frågor

2 Om Du har frågor, kontakta Ulla Britt Hånell tfn: eller e-post: Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast Sven-Åke Eriksson Ordförande

3 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (6) ÄRENDE 1 Val av justerare Förslag: Urban Rohlin (s). ÄRENDE 2 Delårsbokslut 1 per Bilaga kommer senare. ÄRENDE 3 Begäran om investeringsmedel för Pelletskonvertering, MÅRD. Fastigheten för verksamheten MÅRD, f.d. Älvviks skola i Bergsjö, värms idag upp genom olja. För att följa den energiprincip som kommunen har samt att minska på driftskostnaderna begärs investeringsmedel för pelletskonvertering med 205 tkr. Förslag till beslut: Att hos kommunstyrelsen framställa om investeringsmedel med 205 tkr för pelletskonvertering på MÅRD. (Tjänsteutlåtande från arbetsmarknadsstrateg Bente Sandström daterat ). ÄRENDE 4 57/2005 Möjlighet för utomstående att få äta i matsalen på omvårdnadsboenden Enligt beslut vid omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde fick äldreomsorgschef Margaretha Larsson i uppdrag att ta fram en kravspecifikation gällande kost som serveras till äldre. Ett förslag på kvalitetskrav föreligger, daterat maj Kvalitetskraven har tagits fram av äldreomsorgschef Margaretha Larsson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Britt-Marie Sjölund. Kvalitetskraven har utarbetats för att tydliggöra vad som krävs för en god kosthållning i omvårdnadsboenden i Nordanstigs kommun samt för personer i eget boende med matdistribution.

4 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (6) ÄRENDE 5 Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket AIFA 2004/50242, arbetsställe: enhetschefer inom äldreomsorgen Ärendet behandlades senast vid omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde Anstånd med svarstiden har beviljats till Tjänsteutlåtande från äldreomsorgschef Margaretha Larsson föreligger, daterat : genomfördes en inspektion inom äldreomsorgen i Nordanstigs kommun. Vid inspektionstillfället undersöktes chefernas arbetsmiljöförhållanden, vilket senare mynnade ut i ett inspektionsmeddelande med ett antal kravåtgärder. Förvaltningen har sammanställt en rapport med åtgärder som har eller ska genomföras. Rapporten skickas som svar till Arbetsmiljöverket, skall vara dem tillhanda Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att Godkänna rapporten till Arbetsmiljöverket. ÄRENDE 6 Alternativ omsorgsverksamhet Kommunstyrelsen gav omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda frågan om alternativ omsorgsverksamhet, exempelvis liknande system som Nacka kommun har utformat. Utredningen ska redovisas i kommunstyrelsen i september ÄRENDE 7 Riktlinjer för LSS-insatser.

5 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (6) ÄRENDE 8 Säkerhetsrutiner inom omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen Enligt beslut vid omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde uppdrogs till socialchef AnnChristine Pettersson att se över säkerhetsrutinerna inom nämndens verksamhetsområden. ÄRENDE 9 Stipendium för omvårdnadsstuderande. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har att utse 2005 års omvårdnadsstipendiater. ÄRENDE 10 69/2005 Rapporter 1. Samverkansforum (info: ordförande Sven-Åke Eriksson). 2. Larm, Hagängsgården (info: Margaretha Larsson). 3. Samverkansavtal med Kvinnojouren Vändpunkten. 4. Samlade siffror om arbetsmarknadsläget mars BILAGA. 5. Rapport från utbildningsdag 20 april 2005 i Uppsala ang. behandlingsmetoden KBT (kognitiv beteende terapi). 6. Från länsstyrelsen Gävleborg, sociala enheten, dnr : Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 och 4. BILAGA. ÄRENDE 11 Anmälan av delegationsbeslut 1. Myndighetsutskottets protokoll Myndighetsutskottets protokoll

6 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (6) 3. Avtal mellan landstinget Gävleborg, enheten för vårdhygien och Nordanstigs kommun, omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen. BILAGA. 4. Avtal gällande försäljning av vårdplatser. ÄRENDE 12 Delgivningar 1. Beslut från socialstyrelsen, dnr: /2004. Ärende avseende enskild anmälan. BILAGA. 2. Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 2005:19. Ett kontrakt för livet stöd till en förstärkt missbrukarvård. BILAGA. 3. Protokoll från Arbetsmarknadsrådet Hudiksvall-Nordanstig BILAGA. 4. Inkommet brev: Monopol på sanningen daterat Förslag från Kommunförbundet Gävleborg : Styrgrupp för Närvårdsutvecklingen. BILAGA. 6. Samhalls årsredovisning för ÄRENDE 13 Kurser/konferenser 1. Från socialstyrelsen och länsstyrelserna: På klientens uppdrag. Personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder, vad visar socialstyrelsens och länsstyrelsernas uppföljningar och utvärderingar? Tid: Plats: Nacka strand, Stockholm. 2. Från socialstyrelsen och länsstyrelserna: Verklighet och framtidsbilder. Kommunernas arbete för personer med psykiska funktionshinder. Resultat från en nationell tillsyn kunskap från forskning och praktik. Regionala konferenser hösten ÄRENDE 14 Övriga frågor