Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på förmiddagen. Beslutsärenden med början senast kl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på förmiddagen. Beslutsärenden med början senast kl."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på förmiddagen. Beslutsärenden med början senast kl. 13:00 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport och BILAGA 1 3. Budget Utbildnings- och kulturnämndens mål 2009 (UK 89/2008). BILAGA 2 378/ Verksamhetsuppföljning 6. Skrivelse från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund angående förändringar i organisationen Bergsjö centralskola. BILAGA 3 7. Skrivelse från Gnarps skolas kontaktföräldraförening angående åtgärder i trafiksäkerhetssyfte, Gnarps skolas parkering. BILAGA Skrivelse angående sänkning av inackorderingstillägg. BILAGA Ansökan om bidrag, studieförbundet Vuxenskolan BILAGA Ansökan om bidrag till spelmansstämma, Hassela hembygdsförening. BILAGA Ansökan om ekonomiskt stöd för inköp av teknisk utrustning för bilder, kommunens hembygdsföreningar gemensamt. BILAGA Ansökan om bidrag till bussresa till regionfinal i Veteranvetartävling, PRO Gnarp. BILAGA 13-14

2 13. Ansökan om medel till ungdomsprojektet Profound, Hudiksvalls Teaterakademi. BILAGA Ansökan om kommunalt stöd för år 2009, Arkiv Gävleborg. BILAGA Utbildning för ledamöter och rektorer 16. Ändring av sammanträdesdag i oktober 17. Rapporter/information 18. Delegeringsbeslut 19. Delgivningar 20. Kurser/konferenser 21. Övrigt Har du frågor kring handlingarna meddela Ulla Britt Hånell tfn: eller e-post: Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast. Hans Betulander (c) Ordförande

3 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (10) ÄRENDE 1 Val av justerare Förslag: Sten-Olof Kardell (m) ÄRENDE 2 Ekonomirapport och Ekonom Yvonne Nilsson redogör över det ekonomiska utfallet per : Sammandrag av program Summa program UK nettokostnad (tkr): Bokfört juli 2007: Bokfört juli 2008: Budget ÄRENDE 3 Budget 2009 UK:s resultatbudget 2009 = tkr (enligt beslut i kf ) ÄRENDE 4 378/2008 Utbildnings- och kulturnämndens mål 2009 Beslut i UK-nämnden : Nämndens ledamöter ser över målformuleringarna till sammanträdet i augusti månad.

4 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (10) ÄRENDE 5 Verksamhetsuppföljning Info: kvalitetsledare Mona Franzén-Lundin: 1. Måluppfyllelse är 3 2. Ämnesprov är 5 3. Ämnesprov år 9 4. Betyg år 9 5. IV-programmet 6. Sjukfrånvarostatistik ÄRENDE 6 Skrivelse från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund angående förändringar i organisationen Bergsjö centralskola Skrivelse daterad har inkommit från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund angående organisationsförändringarna under läsåret 2007/2008 på Bergsjö centralskola. ÄRENDE 7 Skrivelse från Gnarps skolas kontaktföräldraförening angående åtgärder i trafiksäkerhetssyfte, Gnarps skolas parkering Skrivelse daterad har inkommit från Gnarps skolas kontaktföräldraförening genom dess ordförande gällande trafiksäkerhetsprojekt vid skolans parkering. I skrivelsen framför föräldraföreningen ett förslag på hur finansiering av trafiksäkerhetsprojektet skulle kunna ske. ge förvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska möjligheterna till att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder vid Gnarps skolas parkering.

5 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (10) ÄRENDE 8 Skrivelse angående sänkning av inackorderingstillägg Skrivelse daterad har inkommit från föräldrar angående sänkning av inackorderingstillägg för elever. avslå ansökan på grund av nämndens ekonomiska läge. ÄRENDE 9 Ansökan om bidrag, studieförbundet Vuxenskolan Studieförbundet Vuxenskolan har inkommit med ansökningar om bidrag för den verksamhet som bedrivs i Nordanstigs kommun. Nordanstigs kommun har inga bidrag till studieförbund längre. avslå ansökan. ÄRENDE 10 Ansökan om bidrag till spelmansstämma, Hassela hembygdsförening Ansökan daterad har inkommit från Hassela hembygdsförening genom dess ordförande, där de ansöker om ett kommunalt bidrag på kronor till årets Hasselastämma den 3 augusti. daterat

6 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (10) ÄRENDE 11 Ansökan om ekonomiskt stöd för inköp av teknisk utrustning för bilder, kommunens hembygdsföreningar gemensamt Ansökan daterad har inkommit från samtliga sex hembygdsföreningar i Nordanstig gällande stöd till inköp av teknisk utrustning för att rädda föreningarnas fotosamlingar. Varje förening ansöker om kronor vardera för inköp av dator, scanner och separata hårddiskar samt anpassade fotopåsar för bevarande av bildskatten som beräknas uppgå till minst bilder. avslå ansökan. ÄRENDE 12 Ansökan om bidrag till bussresa till regionfinal i Veteranvetartävling, PRO Gnarp Ansökan har inkommit från PRO Gnarp genom dess ordförande och kassör gällande bidrag till busskostnad med kronor. PRO Gnarp har i år ett lag med i veteranvetartävlingen Vi i 65:an och nu väntar regionfinalen i Norrsundet den 28 augusti. avslå ansökan. ÄRENDE 13 Ansökan om medel till ungdomsprojektet Profound, Hudiksvalls Teaterakademi Ansökan har inkommit från Hudiksvalls Teaterakademi om kronor till ungdomskulturprojektet Profound.

7 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (10) Profound är ett försök att skapa en bestående kulturverksamhet för ungdomar mellan år i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Ett forum där de aktiva kan utveckla och förverkliga sina idéer och talanger inom områdena teater, skrivande, musik, dans och film. Gärna inom ramarna för skarpa sceniska, filmiska och litterära projekt. avslå ansökan. ÄRENDE 14 Ansökan om kommunalt stöd för år 2009, Arkiv Gävleborg Ansökan daterad har inkommit från Arkiv Gävleborg om kommunalt stöd för år 2009 gällande arkivpedagogisk verksamhet. Bidragsansökan: 1 promille av kommunens skatteunderlag. avslå ansökan. ÄRENDE 15 Utbildning för ledamöter och rektorer Utbildning i bland annat skollagen, läroplan. ÄRENDE 16 Ändring av sammanträdesdag i oktober Förslag: UK-nämndens möte flyttas till onsdag 8 oktober pga budgetbeslut 2009.

8 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (10) ÄRENDE 17 Rapporter/information Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp. Extra ärende kommer att behandlas så att det får anmälas och sedan beslutar nämnden om ärendet ska betraktas som information, om ärendet ska utredas vidare eller om ärendet ska överlämnas till annan nämnd. 1. Skrivelse från KD/Maria Karström ang vårdnadsbidrag. Skrivelsen inkom Överlämnad till kommunstyrelsens arbetsutskott Från kostchefen: Höstens matsedel till förskolor och skolor gällande förändring av matsedelns utformning och att enbart ange den råvara som lunchen består av för att ge personalen i tillagningsköken större möjlighet till kreativitet och fantasi. 3. Skrivelse inkommen från föräldrar ang flytt av elev till annan skola. 4. Information från kurs/konferensdeltagande: ASO (Aktuell Skolorientering) Gymnasieutredningen i Hudiksvall Hälsingeutbildningens årsmöte 5. Beslut daterat från Riksidrottsförbundet: Bidrag förlängt studieår vid RIG (år 2010/2011) = en elev från Nordanstig. 6. Från Skolverket : Uppföljning av utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun. 7. Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet : Fler nationella prov. 8. Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet : Insatser mot våld i skolan. 9. Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet : Regeringen föreslår barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar. 10. Från Sveriges Kommuner och Landsting , cirkulär 08:51: Kommunalt vårdnadsbidrag. EG-rättens betydelse för handläggning m.m. 11. Från Sveriges Kommuner och Landsting , cirkulär 08:53: Information om stödinsatser avseende ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som studerar vid folkhögskola.

9 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (10) 12. Om- och tillbyggnad av Arthur Engbergskolan, Hassela (UK 90/2008) OBS! Skriftlig reservation från Per Nordgren (m), inkommen efter protokollets justering. Dnr: 87/2008 ÄRENDE 18 Delegeringsbeslut 1. Svar från UK-chefen och skolskjutsansvarig på brev från föräldrar till barn vilket geografiskt tillhör ett annat skolupptagningsområde än det föräldrarna önskar för sitt barn. ÄRENDE 19 Delgivningar 1. Från kommunfullmäktige : Delårsbokslut 1 per 30 april 2008 för Nordanstigs kommun. 2. Från kommunfullmäktige : Utbildnings- och kulturnämndens äskanden om tilläggsbudget 2008 med beslut: Återstående tkr på avvecklingsenhetens budget överförs till programpunkt 26 Barnomsorg och grundskola. 3. Från kommunfullmäktige : Fullmäktiges mål Från kommunfullmäktige : Budgetramar 2009 = UK-nämnden tkr. 5. Från kommunfullmäktige : Ny politisk organisation. ÄRENDE 20 Kurser/konferenser 1. Från SKL: Kulturens roll i det hållbara samhället. 6-7 oktober i Uppsala.

10 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (10) 2. Det begripliga ungdomsvåldet om våld kan förklaras kan det även förebyggas. 2-3 oktober i Stockholm. 3. Från Kommunakuten AB: Rätt beslut vid upphandling i konkurrens. 17 september i Stockholm. 4. Från Kommunakuten AB: Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda. 2 oktober i Stockholm. 5. Från Kommunakuten AB: Kurs i offentlighet och sekretess. 15 oktober i Stockholm. 6. Från Öhrlings: Juridisk översiktsutbildning för anställda och förtroendevalda. 30/9-1/10 i Stockholm, 2-3 december i Göteborg. 7. Kurs i vattenrening vid offentliga bad. 30/9-3/10 i Nacka. 8. Sedd hörd bekräftad en konferens i projektet Skolan Brinner oktober i Stockholm. ÄRENDE 21 Övrigt

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport t.o.m. 2008-07. BILAGA 74/2008. 3. Budgetanpassning 2008 (OA 83/2008)

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport t.o.m. 2008-07. BILAGA 74/2008. 3. Budgetanpassning 2008 (OA 83/2008) NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 20 augusti 2008 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 12 mars 2012 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 20 april 2011 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 27 januari 2010 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 23 maj 2007 kl. 08:00 OBS! OBS! Klockslaget. Direkt efter nämndens möte har myndighetsutskottet sammanträde.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 23 maj 2007 kl. 08:00 OBS! OBS! Klockslaget. Direkt efter nämndens möte har myndighetsutskottet sammanträde. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 23 maj 2007 kl. 08:00 OBS! OBS! Klockslaget. Direkt

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 2 per 2005-08-31. BILAGA skickas senare.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 2 per 2005-08-31. BILAGA skickas senare. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdagen den 14 september 2005 kl. 10:00 1. Val av justerare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 Beslutande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 1 per 2005-04. Bilaga kommer senare. 3. Begäran om investeringsmedel för Pelletskonvertering, MÅRD.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 1 per 2005-04. Bilaga kommer senare. 3. Begäran om investeringsmedel för Pelletskonvertering, MÅRD. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdagen den 18 maj 2005 kl. 09:30 1. Val av justerare 2.

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

3. Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs kommun. 4. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.

3. Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs kommun. 4. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott OBS! Dagen. Förstärkt ledningsutskott på ärendena 3-4. KALLELSE Till ledamöter Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 13 november 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om färdtjänstrapport.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer