Verksamhetsuppföljning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsuppföljning"

Transkript

1 Verksamhetsuppföljning Snopptorp hemtjänst- och hemsjukvårdsområde Våren 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1

2 Verksamhetsuppföljning inom hemtjänst Snopptorp 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen är att granska hur väl utföraren arbetar utifrån överenskommelsen mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten internt inom vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun. Som underlag för denna verksamhetsuppföljning finns kommunens avtal med Attendo. Verksamhetsuppföljningen är en del av vuxenförvaltnings kvalitetssystem. Denna rapport är också ett underlag för den berörda enhetens kvalitetsarbete. Berörd verksamhet förväntas arbeta med eventuella förbättringsområden och återrapportera enligt överenskommen tidplan. 2 Verksamhetsuppföljningens upplägg Uppföljningen består av olika delar, och resultatet av samtliga delar är sammanvägda i denna rapport. Enhetschef har svarat på en enkät med frågor om verksamheten. Genomförandeplaner (GP) och hälso- och sjukvårdsjournaler har granskats via dokumentationssystemet. Intervjuer har genomförts ute i verksamheten med omvårdnadspersonal och legitimerad personal. Uppföljningen har genomförts av Mona Hägglund, utvecklare uppdragskansliet, Cajsa Åkerholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Angélique Carlsson, socialt ansvarig samordnare (SAS). Uppföljningen genomfördes under våren Fakta om granskad enhet Kommunen är huvudman för verksamheten. Kommunen har slutit avtal med Attendo AB som svarar för driften av hemtjänsten i Snopptorp. Attendo köper via tilläggsavtal insatser från kommunens nattpatrull. Kommunen har ansvar för insatser från legitimerade personal. Hemtjänstområdet ansvarar för insatser hos brukarna i Snopptorp. Området består mestadels av villor och bostadsrätter. Brukarna bor på gång och cykelavstånd från hemtjänstlokalen som ligger på Stenkvistavägen. I hemtjänstlokalen finns även matlag och träffpunkt för områdets äldre. Särskilt utsedd personal ansvarar för matlaget och träffpunkten. Cirka 15 personer äter i matlaget och cirka personer besöker träffpunkten, antalet varierar beroende på aktiviteter. Hemtjänsten i Snopptorp har insatser hos cirka 80 brukare med service och omvårdnadsinsatser av varierande omfattning. Därutöver tillkommer brukare som endast har larm som personalen besvarar på dag och kvällstid. Hemtjänsten har 12 anställda. Hemsjukvården är organiserad under verksamhetsområdet Gemensamma verksamheter/hälso- och sjukvård med en gemensam områdeschef. Hälso- och sjukvården inom hemsjukvården består av distriktssköterskor/sjuksköterskor och paramedicinsk personal med var sin enhetschef. Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna liksom paramedicinarna utgår från en gemensam lokal och arbetar geografiskt mot olika hemtjänst områden. Fördelningen skapar naturliga team mellan legitimerad personal och hemtjänstens omvårdnadspersonal. Legitimerad personal har ett ansvar att instruera och handleda omvårdnadspersonalen och vid behov delegera hälso- och sjukvårdsuppdrag. Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna arbetar dagtid, kvällar och helger på sju-veckors scheman. 2

3 Nattetid finns sjuksköterskepatrull. Paramedicin arbetar dagtid måndag till fredag. Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna har telefontid dagligen. Därutöver finns möjlighet att få kontakt via framför allt telefonsvarare. Paramedicin har telefon med telefonsvarare som lyssnas av dagligen. Därutöver används framför allt fax för att initiera uppdrag. 3 Sammanfattning av resultatet Genomgående hög kvalité på den sociala dokumentationen. Genomförandeplanerna speglar vad brukarna behöver hjälp med samt hur insatserna ska utföras. Bemötande beskrivs i viss del i dokumentationen, men kan utvecklas ytterligare. Dialog förs med brukarna om hur och när insatserna ska genomföras, i möjligaste mån tillgodoses brukarnas önskemål. Brukarna har tillgång till aktiviteter vid träffpunkt fem gånger per vecka. Betygsindex som visar hur brukarna skattat tjänsterna ligger över riksgenomsnittet på samtliga punkter i den nationella brukarundersökningen. De rutiner som granskats är av hög kvalité och personal är väl förtrogna med innehållet i rutinerna. Personalen ser rutinerna som ett stöd i det dagliga arbetet, man vet vad man har att rätta sig efter och utförandet blir på detta sätt inte upp till varje enskild medarbetare. Enheten arbetar föredömligt med systematiskt kvalitetsarbete och har en tydlig organisation för kvalitetsarbete. Värdegrundsdiskussionen hålls levande på arbetsplatsen. Värderingscoacher hjälper till i detta arbete. Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv har uppföljningen visat att hemsjukvården inom hemtjänstområdet Snopptorp uppfyller de krav som förväntas ur ett på kvalitets- och patientsäkerhetsperspektiv. Några områden lyfts upp för att utvecklas vidare. Områdena avser att utveckla samarbetet med vårdcentralen med avseende på återkoppling och dialog, att utveckla arbetet gällande gemensam vårdplan med vårdcentralen samt att utveckla samverkan mellan olika professioner i det förebyggande arbetet med avseende på riskbedömningar. 5 Resultat av uppföljningen Fråga Resultat Antal brukare exkl. larm 83 Antal åa dag/kväll per brukare exkl. 0,17 åa/brukare. Personalen ansvarar även för matlag, träffpunkt och larm dagtid. larm Kompetens Tillsvidareanställda med 70% omvårdnadsprogrammet el. motsvarande utbildning (%) Lokalt introduktionsprogram finns Ja Nej All personal har kompetensutvecklingsplan Kontaktpersonal Alla brukare har en kontaktpersonal som är känd av brukare och anhörig/företrädare Kommentar: Omfattande och innehållsrikt introduktionsprogram finns Ja Nej Kontaktpersonal ansvarar för ankomstsamtal, presenterar sig och sin roll samt 3

4 Brukaren kan byta kontaktpersonal om så önskas Rutin för kontaktpersonal finns och är känd i verksamheten innehållet i verksamheten. Kort med namn och telefonnummer till kontaktpersonalen finns uppsatt hemma hos brukaren. Ja Nej Informerar om att brukaren kan byta kontaktpersonal om han/hon så önskar. Social dokumentation (ett urval av genomförandeplaner, beställningar samt daganteckningar har granskats) Aktuell beställning, högst 1 år, finns från handläggaren Alla brukare har en GP som inte är äldre än 6 månader Hur brukaren varit delaktig vid upprättandet av GP framgår av dokumentationen Framgår av genomförandeplanen eller i daganteckningar under sökord genomförandeplan Adekvata mål framgår av GP GP används i det dagliga arbetet Individens behov är tillgodosedda enligt beställning från handläggaren GP är skrivskyddad, så ändringar i aktuell plan inte kan göras Daganteckningar finns Dokumentationen är informativt och värdeneutralt skriven Dokumentationen förvaras på ett säkert sätt Bemötande/arbetssätt Värdegrundsdiskussionen hålls levande på arbetsplatsen Bemötandeplaner finns för personer med demenssjukdom Brukarna kan välja, så långt som möjligt, när och hur stöd och hjälp ska ges Socialt innehåll Träffpunkt erbjuds en gång per vecka (endast krav i vissa hemtjänst områden) Social samvaro erbjuds enligt ev. beställning. (Granskning av GP) Framgår av samtliga granskade planer. När ny GP upprättats delges den övrig personal via dokumentationssystemet. Brukargenomgång sker vid dagliga möten samt vid personalmöte om något speciellt har hänt. Efter möte skrivs förändringar in i GP. Det syns i systemet att ny eller uppdaterad GP finns. All personal har ansvar för att gå in i systemet och läsa. Av granskad dokumentation framgår att individens behov är tillgodosett utifrån beställningen från handläggaren. Många anteckningar, både sociala och medicinska, finns för samtliga brukare i granskad dokumentation. Etik och värdegrund diskuteras på personalmöten. Värderingspunkt finns som en stående punkt på dagordningen. Värderingscoacher finns som ansvarar för gruppdiskussioner utifrån olika etiska frågeställningar. Ja Delvis Nej Framgår i vissa fall av dokumentationen. Personalen uppger att det kan vara svårt att skriva om bemötande i GP eftersom brukaren eller anhörig har rätt att läsa. Man ger istället muntlig information om vad som är viktigt i bemötande av brukare, men skriver inte alltid in det i dokumentationen. Kontaktpersonal går igenom insatser och tider med brukaren så det blir som brukaren vill ha det. Personalen uppger att man i de flesta fall kan tillgodose brukarnas önskemål. Ja Nej Träffpunkt erbjuds fem gånger per vecka i överenstämmelse med avtalet. Deltagarna erbjuds, sång, musik, caféverksamhet, gymnastik, bingo, promenader. 4

5 Social samvaro genomförs genom frivilliga insatser som komplement till den egna verksamhetens utbud Måltider Personalen erbjuder brukarna två alternativa rätter till lunch mån-fre Brukarnas önskemål och behov av stöd vid måltid framgår av GP (Granskning av GP) Egenkontrollprogram för livsmedelshantering finns och är känd i verksamheten Kvalitetsarbete Antal sociala avvikelser senast 12 mån Antal medicinska avvikelser senaste 12 mån Samverkan med kyrkan och skola- barnomsorg som vid vissa tillfällen står för underhållning Samtliga avseende läkemedelshantering. (ej utförd, felaktigt utförd och utebliven signering) Antal Lex Sarah senaste 12 mån 0 Antal Lex Maria senaste 12 mån 0 Antal synpunkter/klagomål senaste 10 positiva och negativa 12 mån Rutin för avvikelsehantering finns och är känd i verksamheten (SoL och HSL) Rutin för Lex Sarah-rapportering finns och är känd i verksamheten Rutin för synpunktshantering och klagomål finns tillgänglig och synliggjord Brukarna får information muntligt och skriftligt om synpunktshantering vid ankomstsamtalet. Synpunkter tas upp på personalmöte. Personal har tillgång till gällande rutiner/riktlinjer Alla nya rutiner delas ut till samtlig personal. Rutiner gås igenom på personalmöte. Kvalitetssamordnaren ansvarar för att hålla rutinpärmar aktuella. Enheten arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete Väl utvecklat och strukturerat arbetssätt. Alla typer av händelser och synpunkter tas upp, åtgärdas och följs upp. Särskild kvalitetsgrupp hanterar händelser. Tas även upp med enskilda medarbetare vid behov samt diskuteras i helgrupp. Enhetschef träffa brukare, anhörig som lämnat synpunkt för att hantera synpunkter. Tydliga, aktuella och läggtillgängliga rutiner finns för det dagliga arbetet. Företaget genomför årligen kvalitetsrevisioner samt brukarundersökningar. Säkerhet Rutin för hantering av privata medel finns och är känd i verksamheten Rutiner finns och är kända. Då utsedd personal ansvarar för den enskildes pengar på uppdrag av god man förvaras pengar i brukarens medicinskåp. Flera än utsedd personal har tillgång till nyckel. Detta är inte att betrakta som säker hantering. Rutin för hantering av brukarnas nycklar finns och är känd i verksamheten Rutin för hur personal ska agera om Ja Delvis Nej brukare utsätts för brott eller misstanke om brott finns och är känd Personal uppger att de skulle kontakta chef vid brott eller misstanke om brott. i verksamheten Skriftlig rutin saknas. Rutin för hantering av skyddsåtgärder finns och är känd i verksamheten Två brukare har skyddsåtgärder, samtycke finns. Rutin är känd. Säkerhetsrutin vid datorproblem finns och är känd i verksamheten Hälso- och sjukvård Alla brukare har en namngiven Ja Delvis Nej patientansvarig sjuksköterska Distriktsköterskan (dsk) har 20 individer inskriva i hemsjukvården. Antalet kan 5

6 Läkaravtalet med landstinget är uppfyllt Legitimerad personal är tillgänglig Legitimerad personal har vidareutbildning /fortbildning, kan handleda och ge instruktioner Forum finns för att träffas i team runt patienten Lokal läkemedelsinstruktion finns och är aktuell och känd Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering sker enligt avtal Rutin för inskrivning i hemsjukvård Samtycke inhämtas inför olika vårdinsatser Delegeringar sker enligt rutin God hygienisk standard är ett gemensamt ansvar Vård i livets slutskede kan erbjudas variera över tid. Inskrivningen kan ske på initiativ från vårdcentralen, från sjukhuset och från distriktssköterska. Ingångsvägen sker via Prator, fax och telefon. Området tillhör geografiskt Tunafors vårdcentral dit flertalet av patienterna är listade. Läkare nås genom att använda tele-q med speciell koppling för att hamna överst i telefonlistan. Patienterna kan också vara listade på annan vårdcentral, ha privatläkare eller ha sin läkare inom specialistvården på sjukhuset. En s.k öppen tid (30 min/dag) finns för konsultation för dsk på Tunafors vårdcentral. Ärende som dsk vill diskutera kan faxas eller meddelas via tele-q. Svårigheter då det oftast är olika läkare som hanterar hemsjukvårdspatienterna samt att konsultationstiden är knapp och inte flexibel. Dsk upplever dålig återkoppling och dålig rutin för att hantera ordinationsändringar efter att hemsjukvårdspatient varit på läkarbesök. Dsk efterfrågar hjälp för att utveckla bättre rutin/dialog för samverkan med vårdcentralen. Dsk arbetar vardagar En vardagskväll ( ) och ett helgpass på 7 veckor. Helgpassen är oftast mellan och Alla nätter finns nattsjuksköterska i tjänst. Det finns gott om bilar för att ta sig ut på hembesök. (fem personer på 4 bilar). Alla dsk har mobiltelefon. Telefontid dagligen. Hemtjänst kan nå sjuksköterska dygnet runt. Paramedicin (arbetsterapeut/at, och sjukgymnast SG) tillhör en egen enhet. Hembesök utförs efter patientens behov. Initiativ till besök kan tas av patienten, hemtjänstpersonal, anhöriga, dsk och på uppdrag från vårdcentral och sjukhus. AT/SG har telefonsvarare som är öppen dygnet runt. Dsk har vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård samt inom akutsjukvård. Hon har förskrivningsrätt för vissa läkemedel samt för inkontinensprodukter. Dsk upplever att handledning till hemtjänstpersonal efterfrågas och genomförs ofta, vilket är positivt. AT/SG har inte arbetat så länge på området men upplever att hemtjänstpersonal generellt efterfrågar handledning i form av förflyttningsteknik och inom hjälpmedel Teammöte v.a.v i hemtjänstlokalen. (Dsk, SG, AT, samordnare och ibland enhetschef) Dsk deltar ibland under del av enhetens APT. Det finns en gemensam lokal läkemedelsinstruktion för hemsjukvården. Signeringslistor tas in av dsk varje månad för genomgång och kontroll mot apodos systemet. Dokumenteras i journal. Andra ändringar som sker vad gäller signeringslistorna slår hemtjänsten larm om. Nytt! Kommer att genomföras vid två tillfällen under året. Granskningen kommer att ske i grupp med dsk. Ja Delvis Nej Det finns ingen rutin för inskrivning i hemsjukvård däremot kriterier enligt Tryggveavtalet. Behovet samt vart ifrån uppdragen kommer styr insatserna i hemsjukvården. I verksamhetssystemet Viva syns det i grundbilden att en person är inskriven i hemsjukvården. Legitimerad personal kan alla skriva in i hemsjukvård. Samtycke inhämtas enligt författningskrav. Inför alla åtgärder, som ordineras och sätts in, informeras patienten. Dsk ansvarar för ca delegeringar. Dsk upplever att hemtjänstpersonalen har en god kompetens för att ta emot delegeringar. Dsk har som mål att ha en god kompetens och en engagerad hemtjänstgrupp. Delegeringar följs upp regelbundet enligt rutin. Dsk har god dialog med enhetschefen och samordnare gällande delegeringar. Goda rutiner finns inom hemtjänsten. Dsk använder till största delen engångsmaterial vid omläggningar. Ibland dock metallinstrument. Rutin finns för hur rena instrument ska hanteras inom hemsjukvården. 6

7 Alla berättigade erbjuds årlig munhälsobedömning samt nödvändig tandvård inkluderande tandvårdsintyg Hälso- och sjukvårdsdokumentationen sker enligt lagkrav och rutin Riskbedömning, åtgärd och uppföljning av nutrition, trycksår och fall erbjuds alla individer över 65 år Enkätresultat Resultatet av hur brukarna skattat tjänsterna 2011 Kännedom finns om hur hantera personer i livets slut samt om att vid behov registrera i Palliativregistret. Har inte varit aktuellt. Samarbetar genom årlig genomgång med enhetschefen inom hemtjänst. Ja Delvis x Nej Under våren pågår ett byte av verksamhetssystem. Systemet är uppbyggt för att tillgodose de lagkrav och rutiner som finns. Journalgranskning kommer inte att genomföras under våren utan ska genomföras generellt under hösten för all dokumentation. Individuella vårdplaner skrivs för de åtgärder som sätts in. Gemensam vårdplan med vårdcentralen, i förekommande gemensamma patientfall, förekommer sällan men är ett krav för att få benämnas som en hemsjukvårdspatient. Dsk, AT/SG upplever en brist i att inte kunna läsa direkt i hemtjänstens dokumentationssystem. Hemtjänsten brukar ringa eller faxa till dsk om det är något som hänt som hon behöver veta. Under våren har en rutin för Senior alert införts. Personer inskriva i hemsjukvård mer är 4 veckor över 65 år tillhör målgruppen. Rutinen innebär en nystart för hemsjukvården där teamet runt patienten ska tas tillvara. Hemtjänsten har sedan länge vid inskrivning i hemtjänsten genomfört riskbedömning enligt Senior alert. Man har dock inte varit ansluten till registret. Risker inom hemsjukvården har överlämnats till kommunens legitimerade persona. Svårigheter har varit där individen inte är inskriven i hemsjukvården utan haft sin hälso- och sjukvård från vårdcentralen. Ligger över rikets betygsindex på samtliga punkter Kvalitetsfaktorer Rikets betygsindex Enhetens betygsindex Nöjd kundindex, NKI Trygghet i hemmet Information Bemötande Inflytande Trygghet Hjälpens omfattning Social samvaro, aktiviteter Hjälpens utförande Förbättringsområden samlad bedömning Säkerställ att brukarnas privata medel förvaras på ett säkert sätt så att det endast är utsedd personal har tillgång till dessa. Utveckla arbetet med bemötandeplaner Rutin saknas för hur personal ska agera om brukare utsätts för bott eller misstanke om brott. Utveckla samarbetet med vårdcentralen med avseende på rutin för återkoppling och dialog Utveckla arbetet gällande gemensam vårdplan med vårdcentralen Utveckla samverkan mellan olika professioner i det förebyggande arbetet Förteckning av bilagor Bilaga 1 Åtgärdsplan för förbättringsområden SoL 7

8 Bilaga 2 Åtgärdsplan för förbättringsområden HoS 8

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Slottsbacken, hemtjänst/hemsjukvård Våren 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på hemtjänstområde Slottsbacken 1 1 Inledning Syftet

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Björkbackens dagverksamhet Våren 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Björkbackens dagverksamhet 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Verksamhetsuppföljning LSS-boende

Verksamhetsuppföljning LSS-boende 2011-06-08 1 (5) Verksamhetsuppföljning LSS-boende Intervjufrågor till baspersonal Enhet: Basfakta Berätta om verksamheten, hur många brukare, gruppboende el. servicebostad, brukarnas funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Instruktion för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre

Instruktion för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre Vad menas med samordnad individuell plan och när ska planen upprättas Enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska den enskilde

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2010

Patientsäkerhetsberättelse 2010 Vuxennämnden 2011-06-07 1 (6) Vuxenförvaltningen Handläggare: Cajsa Åkerholm Den 1 januari 2011 började den nya patientsäkerhetslagen att gälla. En nyhet i lagen är att vårdgivaren ska skriva en patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet)

Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet) Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet) 2012-01-25 2012-01-26 Johanna Bendtsen Verksamhetsuppföljare Sofia Spetz vik. avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2014 Lillsjönäs dagverksamhet

Verksamhetsuppföljning 2014 Lillsjönäs dagverksamhet Page 1 of 8 Verksamhetsuppföljning 2014 Lillsjönäs dagverksamhet Utförande enhet: Lilljönäs Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Bromma stadsdelsnämnd Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad

Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Läkemedelsgenomgångar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Läkemedelsgenomgångar 1 Ur Borås Stads Styr- och ledningssystem

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Trollängen Förenade Care AB 2016-03-01 Kaija Partanen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tyresö kommun / 2016-03-01 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetsgranskning

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Betgatan

Verksamhetsuppföljning Betgatan Verksamhetsuppföljning Betgatan 2014-01-16 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 Närvarande vid besöket Från Oxelgatan: Cecilia Nilsson enhetschef

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

P atientsäkerhetsberättelso

P atientsäkerhetsberättelso Adium Omsorg AB P atientsäkerhetsberättelso Ål 2014 Datum och ansvarig för innehållet 201: -02-27 Britt-Marie Nordström Ver amhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2 0:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende 120611 Inledning 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Krusmyntan - Vardaga AB

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Krusmyntan - Vardaga AB Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Krusmyntan - Vardaga AB 2016-02-10 Kaija Partanen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tyresö kommun - MAS / 2016-02-10 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Socialpsykiatrins verksamheter har genomförts

Läs mer

Servicehus: Fristad servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Verksamhetens regiform:

Servicehus: Fristad servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Verksamhetens regiform: Servicehus: Fristad servicehus Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta Verksamhetschef/enhetschef: Trine Rydheim Adress: Cervins väg 13 163 42 Spånga Telefon: 08-50803511 Verksamhetens regiform:

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Metodstöd vid utredning av avvikelser

Metodstöd vid utredning av avvikelser Metodstöd vid utredning av avvikelser Vad är en avvikelse När vi pratar om avvikelser täcker vi det mesta genom att säga att det handlar om; brist i handläggning/omsorg/behandling, avvikelse från planerad

Läs mer

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-09-27 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00161-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Marianne Fall Epost: marianne.fall@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och Omsorg Nämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Socialtjänsten följer årligen upp och granskar

Läs mer

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinjer Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, vårdpersonal, boendesamordnare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Ekbackens äldreboende Hus K Verksamhetsår: 2013 Förenade Care AB driver sedan 2008-04-01 Ekbackens äldreboende hus K på entreprenad från Sundbyberg

Läs mer

Bilaga 2 Mall för lokal överenskommelse läkarmedverkan

Bilaga 2 Mall för lokal överenskommelse läkarmedverkan Bilaga 2 Mall för lokal överenskommelse läkarmedverkan Mall för lokal överenskommelse gällande läkarstöd i hemsjukvård i ordinärt boende. 1 Parter Samverkansavtal mellan.och hemsjukvård i X kommun. 2 Övergripande

Läs mer

Kvalitetsarbetet på enheten innebär att enheten har en kvalitetsgrupp som månadsvis träffas för att gå igenom föregående månads samtliga händelser.

Kvalitetsarbetet på enheten innebär att enheten har en kvalitetsgrupp som månadsvis träffas för att gå igenom föregående månads samtliga händelser. Patientsäkerhetsberättelse 2015 Attendo Postiljonen Patientsäkerhetsarbetet består till stor del av vårt lokala kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet bedrivs på våra enheter enligt Attendos rutiner och riktlinjer.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Servicehus: Fruängsgårdens servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Servicehus: Fruängsgårdens servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Servicehus: Fruängsgårdens servicehus Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen Entreprenör/Nämnd: Hägersten-Liljeholmen sdn Verksamhetschef/enhetschef: Marie Bergström Adress: G:a Södertäljevägen

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Information om hemsjukvård

Information om hemsjukvård Information om hemsjukvård Version 9 20150116 Vård- och omsorg Vad är hemsjukvård? Den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vårdcentralen kan istället få hälso- och sjukvård

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Nyköping 2015-02-17 Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Riggargatan Verksamhetsår: 2014 Förenade Care AB driver sedan 2010 Riggargatans äldreboende på entreprenad och uppdrag från

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare Information till dig som är hemsjukvårdspatient,

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2015-03-25 annika.nilsson@kil.se Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal BAKGRUND Under sommarperioden ska

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens 2015-02-01 Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens Övergripande mål Alla ska följa de basala hygienrutinerna samt klädreglerna. Minimera antal avvikelser gällande fall, mediciner, trycksår

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-11 Helena Dahlstedt Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Servicehus: Edö servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Servicehus: Edö servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Servicehus: Edö servicehus Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Anna Prenke Adress: Nordmarksvägen 82-84, 123 72 Farsta Telefon: 08-50847095 Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem Ulf Grahnat Marie Ernsth Bravell 1 1 Mer information på vår webbplats: www.komhem.net 2 Bakgrund varför följa upp? Socialstyrelsen har identifierat områden som

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Division Social Omsorg

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Division Social Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2014 Division Social Omsorg 2015 03 01 Ylva Larsson Områdeschef Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har ytterst vård- och

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Riktlinjer. Hemdok. Riktlinjer Hemdok HSLpärm Uppdaterad 2013-01-07

Riktlinjer. Hemdok. Riktlinjer Hemdok HSLpärm Uppdaterad 2013-01-07 1 Riktlinjer Hemdok 2 Innehållsförteckning Riktlinje Hemdok sid 3 Vem upprättar och ansvarar för Hemdok? sid 3 Anskaffning av material till Hemdok sid 3 Hemdokregister sid 4 Hemdok innehåll sid 5 Rapportblad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Kvalitetsrevision i äldreboende

Kvalitetsrevision i äldreboende Kvalitetsreion i äldreboende Enhet: Enhetschef: Reion utförd av: Närvarande vid reion: Metoder som använts vid reion: Datum: Bedömning/sammanfattning/styrkor och förbättringsmöjligheter Uppföljning av

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 2014-01-17 Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 Övergripande mål Alla ska följa de basala hygienrutinerna samt klädreglerna. Minimera antal avvikelser gällande fall, mediciner

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Bakgrund Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla patienter som bor permanent i särskilda boendeformer eller vistas tillfälligt

Läs mer

LOKALA RUTINER EGENVÅRD

LOKALA RUTINER EGENVÅRD Flik 13.4. LOKALA RUTINER EGENVÅRD Hälsocentralerna Tre älvar Vännäs, Vindeln, Bjurholm 2011-04-06 Eva Basun avdelningschef Vindeln Arbetsgrupp Elisabeth Olsson, dsk Bjurholm Eva-Marie Hedman, dsk Vindeln

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett

Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett Hur kan ett samarbete se ut? Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett 2017-09-27 Inskrivningsmeddelande Inskrivningsmeddelande skall skickas

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping Samverkansdokument för vårdens övergångsställen Giltig from: 2013-02-13 Giltig tom: 2014-01-01 Fastställt av: Samverkansrådet Diarienummer: NSÖ 2013-58 Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet

Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet Page 1 of 10 Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet Dagverksamhet: Lilljönäs dagverksamhet Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Verksamhetschef/enhetschef: Katarina Romehed Adress: Hemslöjdsvägen

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

Rutin för säkerhet vid datorproblem

Rutin för säkerhet vid datorproblem Utarbetad för enhet/område/förvaltning Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Dokumentnamn Rutin för säkerhet vid datorproblem Process Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Revideras av Version

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer