Verksamhetsuppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsuppföljning"

Transkript

1 Verksamhetsuppföljning Snopptorp hemtjänst- och hemsjukvårdsområde Våren 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1

2 Verksamhetsuppföljning inom hemtjänst Snopptorp 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen är att granska hur väl utföraren arbetar utifrån överenskommelsen mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten internt inom vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun. Som underlag för denna verksamhetsuppföljning finns kommunens avtal med Attendo. Verksamhetsuppföljningen är en del av vuxenförvaltnings kvalitetssystem. Denna rapport är också ett underlag för den berörda enhetens kvalitetsarbete. Berörd verksamhet förväntas arbeta med eventuella förbättringsområden och återrapportera enligt överenskommen tidplan. 2 Verksamhetsuppföljningens upplägg Uppföljningen består av olika delar, och resultatet av samtliga delar är sammanvägda i denna rapport. Enhetschef har svarat på en enkät med frågor om verksamheten. Genomförandeplaner (GP) och hälso- och sjukvårdsjournaler har granskats via dokumentationssystemet. Intervjuer har genomförts ute i verksamheten med omvårdnadspersonal och legitimerad personal. Uppföljningen har genomförts av Mona Hägglund, utvecklare uppdragskansliet, Cajsa Åkerholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Angélique Carlsson, socialt ansvarig samordnare (SAS). Uppföljningen genomfördes under våren Fakta om granskad enhet Kommunen är huvudman för verksamheten. Kommunen har slutit avtal med Attendo AB som svarar för driften av hemtjänsten i Snopptorp. Attendo köper via tilläggsavtal insatser från kommunens nattpatrull. Kommunen har ansvar för insatser från legitimerade personal. Hemtjänstområdet ansvarar för insatser hos brukarna i Snopptorp. Området består mestadels av villor och bostadsrätter. Brukarna bor på gång och cykelavstånd från hemtjänstlokalen som ligger på Stenkvistavägen. I hemtjänstlokalen finns även matlag och träffpunkt för områdets äldre. Särskilt utsedd personal ansvarar för matlaget och träffpunkten. Cirka 15 personer äter i matlaget och cirka personer besöker träffpunkten, antalet varierar beroende på aktiviteter. Hemtjänsten i Snopptorp har insatser hos cirka 80 brukare med service och omvårdnadsinsatser av varierande omfattning. Därutöver tillkommer brukare som endast har larm som personalen besvarar på dag och kvällstid. Hemtjänsten har 12 anställda. Hemsjukvården är organiserad under verksamhetsområdet Gemensamma verksamheter/hälso- och sjukvård med en gemensam områdeschef. Hälso- och sjukvården inom hemsjukvården består av distriktssköterskor/sjuksköterskor och paramedicinsk personal med var sin enhetschef. Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna liksom paramedicinarna utgår från en gemensam lokal och arbetar geografiskt mot olika hemtjänst områden. Fördelningen skapar naturliga team mellan legitimerad personal och hemtjänstens omvårdnadspersonal. Legitimerad personal har ett ansvar att instruera och handleda omvårdnadspersonalen och vid behov delegera hälso- och sjukvårdsuppdrag. Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna arbetar dagtid, kvällar och helger på sju-veckors scheman. 2

3 Nattetid finns sjuksköterskepatrull. Paramedicin arbetar dagtid måndag till fredag. Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna har telefontid dagligen. Därutöver finns möjlighet att få kontakt via framför allt telefonsvarare. Paramedicin har telefon med telefonsvarare som lyssnas av dagligen. Därutöver används framför allt fax för att initiera uppdrag. 3 Sammanfattning av resultatet Genomgående hög kvalité på den sociala dokumentationen. Genomförandeplanerna speglar vad brukarna behöver hjälp med samt hur insatserna ska utföras. Bemötande beskrivs i viss del i dokumentationen, men kan utvecklas ytterligare. Dialog förs med brukarna om hur och när insatserna ska genomföras, i möjligaste mån tillgodoses brukarnas önskemål. Brukarna har tillgång till aktiviteter vid träffpunkt fem gånger per vecka. Betygsindex som visar hur brukarna skattat tjänsterna ligger över riksgenomsnittet på samtliga punkter i den nationella brukarundersökningen. De rutiner som granskats är av hög kvalité och personal är väl förtrogna med innehållet i rutinerna. Personalen ser rutinerna som ett stöd i det dagliga arbetet, man vet vad man har att rätta sig efter och utförandet blir på detta sätt inte upp till varje enskild medarbetare. Enheten arbetar föredömligt med systematiskt kvalitetsarbete och har en tydlig organisation för kvalitetsarbete. Värdegrundsdiskussionen hålls levande på arbetsplatsen. Värderingscoacher hjälper till i detta arbete. Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv har uppföljningen visat att hemsjukvården inom hemtjänstområdet Snopptorp uppfyller de krav som förväntas ur ett på kvalitets- och patientsäkerhetsperspektiv. Några områden lyfts upp för att utvecklas vidare. Områdena avser att utveckla samarbetet med vårdcentralen med avseende på återkoppling och dialog, att utveckla arbetet gällande gemensam vårdplan med vårdcentralen samt att utveckla samverkan mellan olika professioner i det förebyggande arbetet med avseende på riskbedömningar. 5 Resultat av uppföljningen Fråga Resultat Antal brukare exkl. larm 83 Antal åa dag/kväll per brukare exkl. 0,17 åa/brukare. Personalen ansvarar även för matlag, träffpunkt och larm dagtid. larm Kompetens Tillsvidareanställda med 70% omvårdnadsprogrammet el. motsvarande utbildning (%) Lokalt introduktionsprogram finns Ja Nej All personal har kompetensutvecklingsplan Kontaktpersonal Alla brukare har en kontaktpersonal som är känd av brukare och anhörig/företrädare Kommentar: Omfattande och innehållsrikt introduktionsprogram finns Ja Nej Kontaktpersonal ansvarar för ankomstsamtal, presenterar sig och sin roll samt 3

4 Brukaren kan byta kontaktpersonal om så önskas Rutin för kontaktpersonal finns och är känd i verksamheten innehållet i verksamheten. Kort med namn och telefonnummer till kontaktpersonalen finns uppsatt hemma hos brukaren. Ja Nej Informerar om att brukaren kan byta kontaktpersonal om han/hon så önskar. Social dokumentation (ett urval av genomförandeplaner, beställningar samt daganteckningar har granskats) Aktuell beställning, högst 1 år, finns från handläggaren Alla brukare har en GP som inte är äldre än 6 månader Hur brukaren varit delaktig vid upprättandet av GP framgår av dokumentationen Framgår av genomförandeplanen eller i daganteckningar under sökord genomförandeplan Adekvata mål framgår av GP GP används i det dagliga arbetet Individens behov är tillgodosedda enligt beställning från handläggaren GP är skrivskyddad, så ändringar i aktuell plan inte kan göras Daganteckningar finns Dokumentationen är informativt och värdeneutralt skriven Dokumentationen förvaras på ett säkert sätt Bemötande/arbetssätt Värdegrundsdiskussionen hålls levande på arbetsplatsen Bemötandeplaner finns för personer med demenssjukdom Brukarna kan välja, så långt som möjligt, när och hur stöd och hjälp ska ges Socialt innehåll Träffpunkt erbjuds en gång per vecka (endast krav i vissa hemtjänst områden) Social samvaro erbjuds enligt ev. beställning. (Granskning av GP) Framgår av samtliga granskade planer. När ny GP upprättats delges den övrig personal via dokumentationssystemet. Brukargenomgång sker vid dagliga möten samt vid personalmöte om något speciellt har hänt. Efter möte skrivs förändringar in i GP. Det syns i systemet att ny eller uppdaterad GP finns. All personal har ansvar för att gå in i systemet och läsa. Av granskad dokumentation framgår att individens behov är tillgodosett utifrån beställningen från handläggaren. Många anteckningar, både sociala och medicinska, finns för samtliga brukare i granskad dokumentation. Etik och värdegrund diskuteras på personalmöten. Värderingspunkt finns som en stående punkt på dagordningen. Värderingscoacher finns som ansvarar för gruppdiskussioner utifrån olika etiska frågeställningar. Ja Delvis Nej Framgår i vissa fall av dokumentationen. Personalen uppger att det kan vara svårt att skriva om bemötande i GP eftersom brukaren eller anhörig har rätt att läsa. Man ger istället muntlig information om vad som är viktigt i bemötande av brukare, men skriver inte alltid in det i dokumentationen. Kontaktpersonal går igenom insatser och tider med brukaren så det blir som brukaren vill ha det. Personalen uppger att man i de flesta fall kan tillgodose brukarnas önskemål. Ja Nej Träffpunkt erbjuds fem gånger per vecka i överenstämmelse med avtalet. Deltagarna erbjuds, sång, musik, caféverksamhet, gymnastik, bingo, promenader. 4

5 Social samvaro genomförs genom frivilliga insatser som komplement till den egna verksamhetens utbud Måltider Personalen erbjuder brukarna två alternativa rätter till lunch mån-fre Brukarnas önskemål och behov av stöd vid måltid framgår av GP (Granskning av GP) Egenkontrollprogram för livsmedelshantering finns och är känd i verksamheten Kvalitetsarbete Antal sociala avvikelser senast 12 mån Antal medicinska avvikelser senaste 12 mån Samverkan med kyrkan och skola- barnomsorg som vid vissa tillfällen står för underhållning Samtliga avseende läkemedelshantering. (ej utförd, felaktigt utförd och utebliven signering) Antal Lex Sarah senaste 12 mån 0 Antal Lex Maria senaste 12 mån 0 Antal synpunkter/klagomål senaste 10 positiva och negativa 12 mån Rutin för avvikelsehantering finns och är känd i verksamheten (SoL och HSL) Rutin för Lex Sarah-rapportering finns och är känd i verksamheten Rutin för synpunktshantering och klagomål finns tillgänglig och synliggjord Brukarna får information muntligt och skriftligt om synpunktshantering vid ankomstsamtalet. Synpunkter tas upp på personalmöte. Personal har tillgång till gällande rutiner/riktlinjer Alla nya rutiner delas ut till samtlig personal. Rutiner gås igenom på personalmöte. Kvalitetssamordnaren ansvarar för att hålla rutinpärmar aktuella. Enheten arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete Väl utvecklat och strukturerat arbetssätt. Alla typer av händelser och synpunkter tas upp, åtgärdas och följs upp. Särskild kvalitetsgrupp hanterar händelser. Tas även upp med enskilda medarbetare vid behov samt diskuteras i helgrupp. Enhetschef träffa brukare, anhörig som lämnat synpunkt för att hantera synpunkter. Tydliga, aktuella och läggtillgängliga rutiner finns för det dagliga arbetet. Företaget genomför årligen kvalitetsrevisioner samt brukarundersökningar. Säkerhet Rutin för hantering av privata medel finns och är känd i verksamheten Rutiner finns och är kända. Då utsedd personal ansvarar för den enskildes pengar på uppdrag av god man förvaras pengar i brukarens medicinskåp. Flera än utsedd personal har tillgång till nyckel. Detta är inte att betrakta som säker hantering. Rutin för hantering av brukarnas nycklar finns och är känd i verksamheten Rutin för hur personal ska agera om Ja Delvis Nej brukare utsätts för brott eller misstanke om brott finns och är känd Personal uppger att de skulle kontakta chef vid brott eller misstanke om brott. i verksamheten Skriftlig rutin saknas. Rutin för hantering av skyddsåtgärder finns och är känd i verksamheten Två brukare har skyddsåtgärder, samtycke finns. Rutin är känd. Säkerhetsrutin vid datorproblem finns och är känd i verksamheten Hälso- och sjukvård Alla brukare har en namngiven Ja Delvis Nej patientansvarig sjuksköterska Distriktsköterskan (dsk) har 20 individer inskriva i hemsjukvården. Antalet kan 5

6 Läkaravtalet med landstinget är uppfyllt Legitimerad personal är tillgänglig Legitimerad personal har vidareutbildning /fortbildning, kan handleda och ge instruktioner Forum finns för att träffas i team runt patienten Lokal läkemedelsinstruktion finns och är aktuell och känd Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering sker enligt avtal Rutin för inskrivning i hemsjukvård Samtycke inhämtas inför olika vårdinsatser Delegeringar sker enligt rutin God hygienisk standard är ett gemensamt ansvar Vård i livets slutskede kan erbjudas variera över tid. Inskrivningen kan ske på initiativ från vårdcentralen, från sjukhuset och från distriktssköterska. Ingångsvägen sker via Prator, fax och telefon. Området tillhör geografiskt Tunafors vårdcentral dit flertalet av patienterna är listade. Läkare nås genom att använda tele-q med speciell koppling för att hamna överst i telefonlistan. Patienterna kan också vara listade på annan vårdcentral, ha privatläkare eller ha sin läkare inom specialistvården på sjukhuset. En s.k öppen tid (30 min/dag) finns för konsultation för dsk på Tunafors vårdcentral. Ärende som dsk vill diskutera kan faxas eller meddelas via tele-q. Svårigheter då det oftast är olika läkare som hanterar hemsjukvårdspatienterna samt att konsultationstiden är knapp och inte flexibel. Dsk upplever dålig återkoppling och dålig rutin för att hantera ordinationsändringar efter att hemsjukvårdspatient varit på läkarbesök. Dsk efterfrågar hjälp för att utveckla bättre rutin/dialog för samverkan med vårdcentralen. Dsk arbetar vardagar En vardagskväll ( ) och ett helgpass på 7 veckor. Helgpassen är oftast mellan och Alla nätter finns nattsjuksköterska i tjänst. Det finns gott om bilar för att ta sig ut på hembesök. (fem personer på 4 bilar). Alla dsk har mobiltelefon. Telefontid dagligen. Hemtjänst kan nå sjuksköterska dygnet runt. Paramedicin (arbetsterapeut/at, och sjukgymnast SG) tillhör en egen enhet. Hembesök utförs efter patientens behov. Initiativ till besök kan tas av patienten, hemtjänstpersonal, anhöriga, dsk och på uppdrag från vårdcentral och sjukhus. AT/SG har telefonsvarare som är öppen dygnet runt. Dsk har vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård samt inom akutsjukvård. Hon har förskrivningsrätt för vissa läkemedel samt för inkontinensprodukter. Dsk upplever att handledning till hemtjänstpersonal efterfrågas och genomförs ofta, vilket är positivt. AT/SG har inte arbetat så länge på området men upplever att hemtjänstpersonal generellt efterfrågar handledning i form av förflyttningsteknik och inom hjälpmedel Teammöte v.a.v i hemtjänstlokalen. (Dsk, SG, AT, samordnare och ibland enhetschef) Dsk deltar ibland under del av enhetens APT. Det finns en gemensam lokal läkemedelsinstruktion för hemsjukvården. Signeringslistor tas in av dsk varje månad för genomgång och kontroll mot apodos systemet. Dokumenteras i journal. Andra ändringar som sker vad gäller signeringslistorna slår hemtjänsten larm om. Nytt! Kommer att genomföras vid två tillfällen under året. Granskningen kommer att ske i grupp med dsk. Ja Delvis Nej Det finns ingen rutin för inskrivning i hemsjukvård däremot kriterier enligt Tryggveavtalet. Behovet samt vart ifrån uppdragen kommer styr insatserna i hemsjukvården. I verksamhetssystemet Viva syns det i grundbilden att en person är inskriven i hemsjukvården. Legitimerad personal kan alla skriva in i hemsjukvård. Samtycke inhämtas enligt författningskrav. Inför alla åtgärder, som ordineras och sätts in, informeras patienten. Dsk ansvarar för ca delegeringar. Dsk upplever att hemtjänstpersonalen har en god kompetens för att ta emot delegeringar. Dsk har som mål att ha en god kompetens och en engagerad hemtjänstgrupp. Delegeringar följs upp regelbundet enligt rutin. Dsk har god dialog med enhetschefen och samordnare gällande delegeringar. Goda rutiner finns inom hemtjänsten. Dsk använder till största delen engångsmaterial vid omläggningar. Ibland dock metallinstrument. Rutin finns för hur rena instrument ska hanteras inom hemsjukvården. 6

7 Alla berättigade erbjuds årlig munhälsobedömning samt nödvändig tandvård inkluderande tandvårdsintyg Hälso- och sjukvårdsdokumentationen sker enligt lagkrav och rutin Riskbedömning, åtgärd och uppföljning av nutrition, trycksår och fall erbjuds alla individer över 65 år Enkätresultat Resultatet av hur brukarna skattat tjänsterna 2011 Kännedom finns om hur hantera personer i livets slut samt om att vid behov registrera i Palliativregistret. Har inte varit aktuellt. Samarbetar genom årlig genomgång med enhetschefen inom hemtjänst. Ja Delvis x Nej Under våren pågår ett byte av verksamhetssystem. Systemet är uppbyggt för att tillgodose de lagkrav och rutiner som finns. Journalgranskning kommer inte att genomföras under våren utan ska genomföras generellt under hösten för all dokumentation. Individuella vårdplaner skrivs för de åtgärder som sätts in. Gemensam vårdplan med vårdcentralen, i förekommande gemensamma patientfall, förekommer sällan men är ett krav för att få benämnas som en hemsjukvårdspatient. Dsk, AT/SG upplever en brist i att inte kunna läsa direkt i hemtjänstens dokumentationssystem. Hemtjänsten brukar ringa eller faxa till dsk om det är något som hänt som hon behöver veta. Under våren har en rutin för Senior alert införts. Personer inskriva i hemsjukvård mer är 4 veckor över 65 år tillhör målgruppen. Rutinen innebär en nystart för hemsjukvården där teamet runt patienten ska tas tillvara. Hemtjänsten har sedan länge vid inskrivning i hemtjänsten genomfört riskbedömning enligt Senior alert. Man har dock inte varit ansluten till registret. Risker inom hemsjukvården har överlämnats till kommunens legitimerade persona. Svårigheter har varit där individen inte är inskriven i hemsjukvården utan haft sin hälso- och sjukvård från vårdcentralen. Ligger över rikets betygsindex på samtliga punkter Kvalitetsfaktorer Rikets betygsindex Enhetens betygsindex Nöjd kundindex, NKI Trygghet i hemmet Information Bemötande Inflytande Trygghet Hjälpens omfattning Social samvaro, aktiviteter Hjälpens utförande Förbättringsområden samlad bedömning Säkerställ att brukarnas privata medel förvaras på ett säkert sätt så att det endast är utsedd personal har tillgång till dessa. Utveckla arbetet med bemötandeplaner Rutin saknas för hur personal ska agera om brukare utsätts för bott eller misstanke om brott. Utveckla samarbetet med vårdcentralen med avseende på rutin för återkoppling och dialog Utveckla arbetet gällande gemensam vårdplan med vårdcentralen Utveckla samverkan mellan olika professioner i det förebyggande arbetet Förteckning av bilagor Bilaga 1 Åtgärdsplan för förbättringsområden SoL 7

8 Bilaga 2 Åtgärdsplan för förbättringsområden HoS 8

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-05-27 Kristina Privér, Socialt ansvarig samordnare, Sas Förvaltningsgruppen 2 2014-10-07 Therese Lindén, vik Socialt ansvarig Förvaltningsgruppen samordnare,

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Sidan 3 av 180 Ärende 1 Sidan 4 av 180 Sidan 5 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marita Lindell-Jansson/MAS Datum Vår beteckning

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 1 Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS, Gruppbostad och Servicebostad INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 3 maj 2011 (

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/735.732 1 (10) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av ramavtal särskilt

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-04-09 Upphandlande organisation Ljungby kommun Ann-Louise Englund Symbolförklaring: Upphandling Hemtjänst enligt LOV SN2008/0103.709 Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer