Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM"

Transkript

1 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM

2 Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler. För ytterligare information hänvisar vi till BBV 15:1 Reglerna gäller för våtutrymmen i privata bostäder eller utrymmen som har motsvarande belastningar. Som hela våtutrymmen (golv och vägg) gäller bad- och duschutrymmen. För att undvika spill mot taket kan väggens tätskikt avslutas max 10mm under vägg/takvinkeln. Reglerna tillämpas även för golv i toaletter, tvättstugor samt i utrymmen med varmvattenberedare. Här skall tätskiktet dras upp minimum 50mm på väggen. Ytskiktet skall sedan vara av byggkeramik (kakel/klinker) eller natursten. Reglerna gäller både för nyproduktion och renovering. Reglerna är baserade på de kunskaper och erfarenheter som var kända inom den svenska byggkeramikbranschen KDX våtrumskonstruktioner uppfyller Boverkets Byggregler 2012 och är även anpassade och godkända för EU, Island, Norge och Schweiz genom testmetod Etag 022. I denna testmetod vattenbegjuts konstruktionen 7 dygn efter tätskiktsmonteringen. Med detta som underlag så rekommenderar vi att man inte bör duscha/spola ytan förrän efter 7 dygn färdigt tätskikt. Det är viktigt att man följer gällande monteringsanvisningar och att man bara arbetar med de produkter som ingår i konstruktionerna det är först då som arbetet är godkänt enl. BBV:s regler. Det är inte produkterna som är godkända utan konstruktionen som helhet, först då tar KDX ansvar för systemet. Efter utfört arbete skall ett Kvalitetsdokument enligt BKR Bilaga A utfärdas av behörigt företag, detta skall vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Kvalitetsdokumentet skall tillsammans med aktuell monteringsanvisning, för det godkända tätskiktsystemet, överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det godkända tätskiktsystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn. Som ett komplement till ovanstående kvalitetsdokument kan egenkontroll för KDX godkända Tätskiktsystem fyllas i. Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken. Utrymmet Våtutrymmet är idag uppdelat i 2 zoner. (Se bild badrum). Våtzon 1 är golvytan i hela utrymmet samt väggarna vid dusch/ badkar och minst en meter utanför. Kommer vägg i våtzon 1 att avskärmas av en vägg beklädd av keramik skall även kortsidan på denna vägg betraktas som våtzon 1. Om del av yttervägg finns i våtzon 1 så ska hela ytterväggen betraktas som våtzon 1. Våtzon 2 är alla övriga väggytor. I tabellen nedan kan ni se vilka av våra system som passar i vilka zoner; Yta \ Zon Zon 1 Zon 2 Vägg underlag Massiv konstruktion VF15, VR15 VF15, VR15 Våtrums skiva VF15 VF15, VR15 Kartongklädd Gips VF15 VF15, VR15 Golv underlag Massiv konstruktion Träbjälkslag/ Avjämningsmassa GF15, GR15 GF15 VF15 = Kakeldaxgruppen Våtrumskonstruktion Vägg Folie 15. (För golv GF15) VR15 = Kakeldaxgruppen Våtrumskonstruktion Vägg Rollat 15. (För golv GR15) 2

3 VVS montering Gällande allt VVS arbete regleras dessa i VVS-installatörernas branschregler, Säker vatteninstallation. ( Det man kan tänka på är att rör i rörsystem skall gå ut ca 100mm med skyddsröret från vägg. Fattas detta eller är avkapat i liv mot vägg måste detta åtgärdas av ansvarig rörinstallatör innan montering av tätskikt kan göras. Vanliga vattenrör skall vara monterade på min 40mm cc avstånd mellan rören och min 60mm från golv resp. vägghörn. På golvet skall bara avlopp och brunnar finnas, inga vattenrör. Avlopsstosar skall gå upp ca 40mm ovanför färdigt golv. All håltagning ska ske i massiv konstruktion, som betong, murverk eller reglar. Infästning får inte ske i bara skivmaterialet. Vägghängda toaletter skall monteras så att dessa är en del av våtutrymmet. D.v.s. tätskikt skall monteras under och bakom konstruktionen. En luftspalt mellan golv och monteringsväggen skall lämnas öppen så att ev. framtida läckage kan ses och snabbt åtgärdas. I våtzon 1 skall bara termostatblandare och ev. duschväggar monteras i vägg (enl. lev. anvisningar). Undvik övriga genomföringar. Mycket viktigt att allt är fast fixerat i väggar och golv. Inget får vara löst för då kan tätskiktet gå sönder. Max 2mm hålrum mellan rör och skivor, större hålighet tätas med akryltätmassa (obs ej med silikon). Tyngre saker som badrumsmöbler, termostater, handdukstorkar mm skall monteras i regelverk i väggen. Alla avvikelser gällande VVS arbeten skall påpekas för ansvarig rörinstallatör så att det kan åtgärdas innan tätskiktet monteras. Är avvikelserna kvar skall dessa noteras i kvalitetsdokumentet enligt överenskommelse med beställaren. Underlaget Alla underlag skall vara rena, fria från smuts, formolja, fett, olja, limrester mm och godkända som underlag för våtrumskonstruktioner enl. BBV:s regler. Alla avvikelser gällande ex montering och underlag skall noteras i kvalitetsdokumentet. Regelkonstruktion ska vara väl uttorkad innan tätskiktet monteras, max. 8 % fuktkvot, 6% vid golvvärme. Betongplatta på mark och källare bör kontrolleras för tillskjutande fukt. Om tillskjutande fukt förekommer skall endast duschutrymmen och ytor som regelbundet vattenbegjuts tätas, kontrollera med oss och rådgör med beställare innan arbetet påbörjas. Material, underlag och utrymmet ska ha en temperatur mellan +10ºC och +25ºC innan monteringen påbörjas. Relativa fuktigheten skall inte vara högre än 85 %. Mellanrummet mellan rör och vägg samt springor i vägg- och golvvinklar spacklas eller fogas med lämplig fogmassa ex akryltätmassa innan tätskiktet appliceras. Svaga ytskikt och eventuell cementhud, formolja och andra föroreningar ska avlägsnas. Observera att färdigblandade väggspackel, sandspackel eller likvärdigt inte får användas. Betong, lättbetong och andra mineraliska underlag ska vara minst 2 månader gammal under normala temperatur och fuktförhållanden. Ev. ojämnheter, sprickor och håligheter ska spacklas med ett vattenfast spackel som är godkänt av leverantör att användas under våtrumskonstruktioner. - Puts, kan vara kalkcementbruk eller cementputs. Alternativt kan gipsbundna putsbruk som uppfyller grundkraven i aktuell standard för gipsputser användas. Det skall vara struktur 2-3 enligt fotobilaga putsstrukturer, i AMA Hus. Kalkputs ska inte utgöra underlag för tätskikt och keramisk beklädnad. Nyputsade ytor bör förbehandlas med utspädd KDX140 Ångspärr eller KDX201 Vidhäftare, se monteringsanvisningar. Skivmaterial, Endast skivmaterial godkända av leverantör för montering i våtutrymmen skall användas. Montering skall ske enligt leverantörens anvisningar. Skivor som är sugande skall förbehandlas med KDX140 Ångspärr eller KDX201 Vidhäftare enligt tabell på sid 5. - Träbjälklag. Golvspånskivor, av leverantören godkända för montering under våtrumskonstruktioner med eller utan värmegolv, skall alltid monteras enligt skivleverantörens anvisningar. Bjälklaget ska ha en böjstyvhet som minst motsvarar 22 mm golvspånskivor monterad på reglar med max cc 300 mm. Innan montering av tätskikt och klinker skall golvspånskivan alltid beläggas med avjämnings-/spackelmassa, KDX 440. Kontrollera så att underlaget stämmer överrens med spackeltillverkarens krav; på regelavstånd, typ av armeringsnät, förbehandling av golvskivan mm. På golv med fall ska tätskikt inte appliceras direkt på underlag av skivor. Undantag kan göras vid användning av fallskivor avsedda för keramisk beläggning. Värmegolv, all installation av elburen golvärme skall utföras av behörig elektriker. Kabeln skall täckas med 10 mm spackel. Vid vattenburen golvvärme skall rören täckas med 1/10 av cc avståndet. Ex 100mm cc avstånd ger 10 mm överspackling. All Golvvärme skall monteras, startas och drivas enligt leverantörens anvisningar. Start skall dock ske tidigast efter 28 dygn, fogat & klart golv. Temperaturen skall höjas gradvis. Kakeldaxgruppen konstruktioner GF15 och GR15 är båda godkända för golvvärme. Keramiska plattor med högre vattenabsorption än 6% skall inte användas. Kvalitén på plattorna skall vara BIa, BIb eller BIIa. Avjämningsmassa, KDX 440 Värmekabel Armeringsnät Primer Godkänd skivkonstruktion. Regelavstånd enligt spackeloch skivleverantörernas anvisningar. Kakel/klinker Fogmassa KDX Fix 210 & 220 KDX Tätskikt GF15 3

4 Avjämningsmassa (golvspackel), Ska vara vattenfast spackel som är godkänt av leverantör att användas under våtrumskonstruktioner och på monterat golvärmesystem. Miniminivå vid golvbrunnen skall vara 12mm vid spacklandet av golvskivskonstruktioner. Följ leverantörens anvisningar gällande arbetssätt, tider, vidhäftning mm. Fallbyggnad, Fall mot golvbrunn skall utföras under tätskiktskonstruktionen. På golvytor som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning, vid golvbrunnen, i duschdelen och under badkaret, ska fallet vara i intervallet 1:150 1:50 (7-20mm/m) där 20mm/m är max enl. Boverkets regler. Golvfallet ska i övrigt utföras inom intervallet 1:200 1:100 (5-10 mm/m) på de delar som delvis blir utsatt för vattenbegjutning eller vattenspill. Vid fallbyggnaden bör man vara uppmärksam på att i anslutningen mellan brunn och tätskikt uppstår det ca 2-3mm förhöjning med folie och brunnsmanschett, detta gäller speciellt för småplattor s.k. mosaik. Vid de ytor som ex WC eller Bidé skall monteras på krävs det en rektangulär plan yta, ca 300mm bred och 400mm djup mätt från centrum på avloppets framkant. Denna yta skall även vara fri från ex golvvärme och annat ned till ca 60mm djup. Bakfall får aldrig förekomma i någon del av utrymmet. Förbehandling av golvytor. Denna behandling av underlaget ingår inte i våtrumskonstruktionen utan den är till för att öka vidhäftningen mellan tätskiktet och golvet. För foliesystem använd KDX Vidhäftare, se förpackningen för blandningsförhållanden. Borsta in den i golvet. Förbehandling av väggytor, puts och skivmaterial. Denna behandling av underlaget ingår inte i våtrumskonstruktionen utan den är till för att öka vidhäftningen mellan tätskiktet och väggen. För foliesystem använd KDX201 Vidhäftare och för rollbart system KDX140 Ångspärr, se anvisningar på produkten. Golvbrunn, den skall vara typgodkänd och monterad enligt tillverkarens anvisningar. Brunnen ska monteras i nivå med underlaget för tätskiktet. Vid behov kan en för brunnen typgodkänd förhöjningsring användas, brunnar tillverkade före 1991 ska bytas vid renovering, se vidare OBS! Minsta tjocklek för avjämningsmassan på skivmaterial ska vara 12 mm vid brunnen. Se spackel leverantörens anvisningar. Våtrumsmatta på golv- keramik på vägg. Tvätta rent och rugga upp ca 50mm av våtrumsmattan vid övergången. Konstruktion VR15 (Rollat tätskikt) på vägg: KDX140 Ångspärr skall appliceras på väggen innan tätningen görs. Montera KDX125 Folieremsa/KDX128 Fiberremsa med KDX145 Membran Konstruktion GF15 (Folie tätskikt) på vägg: Montera KDX125 Folieremsa med KDX150 FS Lim Mjukfogar De bör endast utföras där de är konstruktivt motiverade på grund av förväntade rörelser. Mjukfogning bör bland annat normalt utföras: I hörn och vinklar där underlaget är betong och i nyproduktion eller gjutet mindre än ett år före plattsättning. Där betong möter skivkonstruktioner. Väggvinklar, övergång till annat material i väggar typ dörrfoder, fönsterkarmar, trösklar, i tak väggvinklar mm. - I golv/väggvinkel vid golvvärme när man kan förutse rörelser. OBS! här skall inte silikonen bottna utan fix alt fog skall läggas innan silikonen appliceras. Detta för att man skall kunna få en vandring av fukt i golv/väggvinkeln. Mjukfogning ska inte utföras: I underkant keramisk väggbeklädnad som överlappar uppvik av plastmatta på golv. Vid fog mellan keramiska golvplattor och klinkerram/golvsil, intill golvbrunn. I normalfallet, golv/vaggvinkel. Det ar en fördel om entreprenör och beställare går igenom och kommer överens om var mjukfogar ska få förekomma innan arbetet påbörjas. Täthetsklasser VTvF = Vattentätt väggsystem av folietyp, KDX Våtrumskonstruktion VF15 VTgF = Vattentätt golvsystem av folietyp, KDX Våtrumskonstruktion GF15 VTv = Övriga godkända tätskiktssystem för vägg, KDX Våtrumskonstruktion VR15 VTg = Övriga godkända tätskiktssystem för golv, KDX Våtrumskonstruktion GR15 4

5 Åtgångstabell Produkter som behövs och åtgång för Kakeldaxgruppen Våtrumskonstruktioner. Mycket viktigt att mängderna följs på KDX140 Ångspärr och KDX145 Membran eftersom dessa är en del av tätskiktet. (åtg. kan variera beroende på underlag, verktyg, handhavande, temperatur mm). Produkt \ System Åtgång System / åtg. (kvm) Total mängd Akryltätmassa (för springor >2 mm, ej silikon) VF15 GF15 VR15 GR15 KDX201 Vidhäftare 0,1ltr 0,1ltr 0,1 ltr KDX140 Ångspärr 0,3 ltr 0,3 ltr KDX128 Fiberremsa** 100mm x 50mtr KDX125 Folieremsa 30*0,1m KDX115 Inv hörn KDX116 Utv hörn KDX101 Rörmanschett KDX105 Rörmanschett Rör i rör KDX106 Handfat avlopp KDX108 Manschett Avlopp WC KDX150 FS Lim, 0,3Ltr patron (2-3 tuber/badrum) KDX120 Brunnsmanschett 370x370 KDX130 Folieduk 1*30mtr KDX145 Membran 0,35 kg 0,35 kg 1 kg*** 1.2 kg*** KDX210 Fix Kakelfog, 15 kg Klinkerfog, 15 kg Våtrumssilikon, 300 ml Beroende av plattval 2,8 4,6 kg Beroende av plattval 0,4-0,8 kg Beroende av plattval 0,8-1,7 kg 1 tub/badrum **Får användas om det är massivt underlag eller zon 2. Annars skall Tätskiktsremsa och tätskiktshörn användas. *** Vid försegling av skarvar och remsor åtg. ca 0,15-0,20kg/lpm. Vid montering enligt GR15, VR15 skall KDX145 Membran användas. Vid montering enl. GF15, VF15 skall KDX150 FS Lim användas. Kakeldaxgruppen Våtrumskonstruktion VF15 (Vägg) och GF15 (Golv) VF15 och GF15 är foliebaserade system som är deformationsupptagande tätskiktsystem för bostadsmiljöer och liknande utrymmen. Underlagen skall vara av betong, lättbetong, puts, spacklade ytor eller skivkonstruktioner. Systemen är testade enligt europanormen ETAG 022, uppfyller Boverkets Byggregler 2012 och är godkända av Byggkeramik Rådet (BKR). Godkännandet finns dokumenterat på BKR:s hemsida Systemets ånggenomgångsmotstånd är > s/m. 5

6 Kakeldaxgruppen Våtrumskonstruktion VF15 (Vägg) Efter att underlaget har blivit klart för montering kan; KDX130 Folieduk skäras till i lämpliga längder. Gärna något längre än vägghöjden. Det finns två sätt att montera KDX130 Folieduk. Kant i kant eller överlapp. Se avsnittet montering. Ta ut en lodrät linje på väggen som startpunkt. Planera vådernas montering så att folien inte går runt hörnet. Väggar är ofta lite skeva så det är bättre att stanna ca 1,5-2 cm från väggvinkeln. Dela våden vid hörnet och fortsätt med den delade biten på andra sidan hörnet. Kontrollera så att delen sitter lodrätt. Överlappa sedan de båda våderna lika mycket med KDX125 Folieremsa. Montering av folien Monteras våderna kant i kant, skall avståndet vara ca 1-3 cm mellan våderna Monteras våderna med överlapp, skall överlappning gå till markeringen på våden. 6.1 Kontrollera alla skarvar, vinklar, rörgenomföringar. Täta springor med akryltätmassa eller likvärdigt, använd inte silikon. Kontrollera att alla rör är välförankrade och att Ytterhölje till Rör i rör system sticker ut ca 100mm. 6.2 Applicera KDX145 Membran flödigt på väggen. Tänk på torktiden, ca 15min, rolla inte ut mer Membran än man hinner montera folien i. (åtg.ca 0,3kg/ kvm) 6.3 Montera folien i membranet, tryck ut ev. bubblor och överflödig överflödigt KDX145 Membran på sidan med hjälp av en slät plastspackel. OBS! Innan montering kontrollera att inte Membranet har börjat torka. 6.4 Skär bort överbliven folie max 2cm från golv/väggvinkeln och vägghörn. Limning av Folieremsa, folieöverlapp och manschetter görs med KDX150 FS Lim KDX150 FS Lim, enkomponentsprodukt appliceras med PS Limspridare och patronspruta. 6.5 Om KDX130 Folieduk har monterats kant i kant, överlappa våderna med KDX125 Folieremsa. Folieremsan monteras med KDX150 FS Lim. Kontrollera så att det blir god vidhäftning mot underlaget och att inga veck bildas. 6.6 Om KDX130 Folieduk har monterats med överlapp Vik upp överlappet och applicera KDX 150 FS Lim flödigt under överlappet. Tryck tillbaka folien och tryck ut ev. bubblor och överflödig lim på sidan med hjälp av en slät spackel. 6.7 Väggvinklar. Applicera limmet flödigt i vinkeln. Tryck in KDX125 Folieremsa i KDX150 FS Lim. Tryck bort alla ev. luftbubblor och veck. 6.8 Runt rörgenomföringar appliceras KDX150 FS Lim flödigt så att det täcker hela manschettens yta. 6.9 Montera Kakeldaxgruppen rörmanschett. Tryck bort alla ev. luftbubblor och veck. OBS! Vid rör i rör system så skall KDX105 rörmanschett täta mot yttre röret och inte mot vattenröret. För ev. genomföringar för elrör görs samma arbetsmoment Runt avloppsstosen appliceras KDX150 FS Lim flödigt så att det täcker hela manschettens baksida. Detta gäller för tvättställ och vägghängda WC. Montera KDX rörmanschett. Tryck bort alla ev. luftbubblor och veck. Efter ca 12h kan plattsättningen påbörjas. Stl rörmanschetter: Kall/varmvatten: mm (finns dubbel) Rör i rör mm Avlopp handfat mm / 50-75mm WC avlopp mm / mm 6

7 7.1 Dra på fästmassan, 7.2 Håltagning i våtutrymmen skall KDX210 Fix med spackelns släta bara göras i zon 2 i massiva konstruktioner (ex betong eller i reglar i sida. OBS! Viktigt att fästmassan arbetas in skivväggen). i ytan på folien. Efterdra sedan Undantaget är termostatblandare, ytan med den tandade sidan. duschväggar etc. som måste göras Välj tandning efter plattans baksida i zon 1 i massiva konstruktioner. och storlek. Montera plattan genom Det finns många limbara alternativ att sätta den lite snett och vrid den idag använd dessa. Se även VVS på plats. På detta sätt tar man bort regler Säker vatten. Fyll hålet med rillorna på fästmassan och får hel silikon, tryck in pluggen, fyll med fyllnad bakom plattan. Det är silikon och montera skruven. mycket viktigt att få en full täckning bakom plattan. Detta motverkar eventuella missfärgningar av ljusa väggkakel. Kontrollera plattans bakfyllnad genom att ta bort en platta då och då. Tänk på att ta bort fix mellan plattorna, fogdjupet bör vara min 50 % av plattans tjocklek. Låt torka i ca 12h innan fogningen. Kakeldaxgruppen Våtrumskonstruktion GF15 (Golv) OBS! S.k. HPB (högpresterande betong) skall avjämnas med lågalkalisk avjämningsmassa innan montering kan göras. Montera KDX120 Brunnsmanschett i den typgodkända golvbrunnen enligt leverantörens anvisningar. Olika brunnar har olika monteringssystem. (Se mer sid 9) 7.3 För vidhäftning på sugande underlag späds KDX 201 Vidhäftare, se förpackningen. Applicera Vidhäftare med korthårig roller på vägg och pensel på golvet. 7.4 Applicera KDX145 Membran flödigt på golvet.tänk på torktiden, ca 15min, rolla inte ut mer Membran än man hinner montera folien i. (åtg.ca 0,3kg/kvm). OBS! Inget Membran får komma på brunnsmanschetten. (Se mer sid 9). 7.5 Montera folien kant i kant eller överlappande. Kant i kant: Ca 1-3cm mellanrum mellan våderna. Överlappande: Se markerad linje lägg överlappet där. Tryck ut ev. bubblor och överflödig KDX145 Membran på sidan med hjälp av en slät spackel. OBS! Innan montering kontrollera att inte FS Lim har börjat torka. 7.6 Skär bort överbliven folie vid golv/väggvinkeln. Max 2cm från golv-väggvinkeln. 7.7 Om KDX130 Folieduk har monterats kant i kant, överlappa våderna med KDX125 Folieremsa. Folieremsan monteras med KDX150 FS Lim. Kontrollera så att det blir god vidhäftning mot underlaget och att inga veck bildas. 7

8 8.1 Om KDX130 Folieduk har monterats med överlapp Vik upp överlappet och applicera KDX150 FS Lim flödigt under överlappet. Tryck tillbaka folien och tryck ut ev. bubblor och överflödig lim på sidan med hjälp av en slät spackel. 8.2 I hörnen appliceras KDX150 FS Lim flödigt så att det täcker hela ytan där KDX manschetthörn skall monteras. Montera hörnmanschetten så att inga bubblor eller luftfickor bildas. 8.3 I vinkeln mellan golv och vägg appliceras KDX150 FS Lim flödigt så det täcker undersidan av KDX125 Folieremsa helt. Kontrollera så den får full vidhäftning mot golv resp vägg. tryck bort alla ev.luftbubblor och veck 8.4 När det gäller tätning mot tröskel så skall tätskiktets uppvik vid dörröppningen vara minst 20mm över tätskiktets nivå vid golvbrunnen. Fogning mellan platta och tröskel görs sedan med våtrumssilikon. För att tätskiktet skall vara obrutet får det vara max 2mm hålrum mellan karm och vägg. Är hålrummet bredare måste detta tätas med akryltätmassa eller likvärdigt, använd inte silikon. 8.5 Runt avloppsstosen appliceras KDX150 FS Lim flödigt så att det täcker hela manschettens yta. Detta gäller för tvättställ och vägghängda WC. Montera KDX manschett. Tryck bort alla ev. luftbubblor och veck. Efter ca 12h kan plattsättningen påbörjas. Stl rörmanschetter: Kall/varmvatten: mm (finns dubbel) Rör i rör mm Avlopp handfat mm / 50-75mm WC avlopp mm / mm 8.6 Dra på fästmassan, KDX210 Fix med spackelns släta sida. OBS! Viktigt att fästmassan arbetas in i ytan på folien. Efterdra sedan ytan med den tandade sidan. Välj tandning efter plattans baksida och storlek. Montera plattan genom att sätta den lite snett och vrid den på plats. På detta sätt tar man bort rillorna på fästmassan och får hel fyllnad bakom plattan. Det är mycket viktigt att få en full täckning bakom plattan. Kontrollera plattans bakfyllnad genom att ta bort en platta då och då. Tänk på att ta bort fix mellan plattorna, fogdjupet bör vara min 50 % av plattans tjocklek. Låt torka i ca 12h innan fogningen. 8.7 Håltagning på golv i våtutrymmen skall bara göras i undantag och förrutom golvbrunn skall inga rörgenomföringar finnas i plats för bad och dusch. Utanför dessa ytor skall genomföring bara göras i massiv konstruktion (ex betong eller reglar). Det finns många limbara alternativ idag även WC-stolar använd dessa. Se även VVS regler Säker vatten. Fyll hålet med silikon, tryck in pluggen, fyll med silikon och montera skruven. OBS! Var rädd om värmegolvet! 8

9 Tätning av Golvbrunnar Tätningar av olika golvbrunnssystem med KDX120 Brunnsmanschett. Rengör alltid brunn med T-röd innan montering av Brunnsmanschetten börjar, så att manschetten får en bra vidhäftning mot plasten. (För alla brunnar - läs även leverantörernas monteringsanvisningar innan montering börjar) Purus 9.1 Montera foten till Puruskniven. 9.2 Centrera KDX120 Brunnsmanschett över golvbrunnen genom att manschettens ovansida. 9.3 Applicera KDX150 FS Lim på gnida fast den, blåsor och veck i OBS för mycket lim kan ge manschetten får inte förekomma. blåsor vid torkning. 9.4 Applicera KDX 145 Membran på resten av golvytan. OBS! tänk på torktiden. 9.5 Montera Tätskiktsfolien på golvet och över brunnsmanschetten genom att gnida fast den. 9.6 Skär upp hålet i manschetten och ta bort kniven, foten och manschettbiten. OBS! använd rätt hål i Puruskniven så hålet passar brunnen. 9.7 Forma och tryck ned brunnsmanschetten i brunnen så att den sitter fast. Pensla membranet på kanten av brunnsmanschetten så blir monteringen smidigare. Använd grå klämring, tryck ned den i brunnen. Kontrollera noga att den kommer ända ned till botten. Den kommer att snäppa till vid rätt läge. 9.8 När monteringen av KDX120 Brunnsmanschett är gjord skall förseglingen se ut som på bilden. Observera hur långt ned brunnsmanschetten är monterad. Jafo Ta bort lock, sil, klämring och O-ringen. Tvätta rent m T-röd. 9.9 Glöm inte att lägga ned skärmallen. Centrera KDX120 Brunnsmanschett över golvbrunnen Centrera KDX120 Brunnsmanschett över golvbrunnen genom att gnida fast den, blåsor och veck i manschetten får inte förekomma Applicera KDX150 FS Lim på manschettens ovansida. OBS. för mycket lim kan ge blåsor vid torkning Montera Tätskiktsfolien på golvet och över brunnsmanschetten. Tryck ut ev. luftblåsor och överflödigt lim med en slät spackel. Gör hål för golvbrunnen enligt Jafos anvisningar. Använd Jafo skärmall Forma och tryck ner brunnsmanschett och folie i brunnen så att den sitter fast Pensla KDX145 Membran i brunnen runt brunnskanten där klämringen skall monteras Montera klämringen med de med följande skruvarna. Skruva i skruvarna växelvis diagonalt tills klämringen sitter stabilt När monteringen av KDX120 Brunnsmanschett är gjord skall förseglingen se ut som på bilden. Observera hur långt ned brunnsmanschetten är monterad. 9

10 Övergångar mellan rollat och foliesystemen Eftersom våtutrymmet är klassat i 2 olika zoner så kan man gå från folie (zon 1) till rollat system (zon 2) i våtutrymmet. Se sid 2. OBS! För att monteringen skall bli godkänd skall båda konstruktionerna vara från samma leverantör. Övergång mellan Golv Foliesystem GF15 till Vägg Rollat system VR15. Applicera KDX140 Ångspärr på väggen med roller. Montera KDX130 Folieduk på golvet fram till väggvinkeln, enligt monteringsanvisning GF15. Montera de inv. och utvändiga hörnmanschetterna och folieremsan i väggvinklarna med KDX150 FS Lim, kontrollera så att inga veck finns. Pensla sedan flödigt med KDX Membran över hörn och remsa. Om det är tekniskt möjligt för konstruktionen så kan man göra det tvärtom också. Gå från rollat på golv (GR15) till folie på vägg (VF15) Övergång mellan Vägg Foliesystem VF15 till Vägg Rollat system VR15. Kontrollera var zon 1 slutar och zon 2 börjar i våtutrymmet enligt gällande regelverk, se sid 2. Applicera KDX140 Ångspärr på väggen med roller där zon 2 skall börja. Montera KDX130 Folieduk på vägg fram till zon 2 skall börja. Sker övergången vid ett hörn skall de inv. och utvändiga hörnmanschetterna och folieremsan i väggvinkeln monteras med KDX125 FS Lim, kontrollera så att inga veck finns. Pensla sedan flödigt med Kakeldaxgruppen Membran över hörn och remsa. Fortsätt sedan enl. monteringsanvisningen VR15. Reparation av skadad platta. Reparationer kan vara möjliga beroende på förutsättningar i det enskilda fallet. Man skiljer på reparation i ytskiktet (byte av platta) och reparation av tätskiktet. Fräs eller skrapa bort all fog runt platta som är skadad. Akta övriga plattor, dessa kan lätt bli skadade i kanterna. Gör spår i den skadade plattan. OBS! inte djupare än plattan. Ta bort plattan med stämjärn, huggmejsel eller likvärdigt. Skrapa rent på underlaget från fix och ev. plattrester. Är inte tätskiktet skadat lägg på KDX145 Membran på ytan, låt torka. Montera fast plattan med KDX210 Fix och foga sedan. Se arbetsmetod, torktid mm på respektive produkt. Om tätskiktet har blivit skadat ta bort allt löst. Pensla på KDX145 Membran flödigt på ytan. Lägg på KDX130 Folieduk över ytan. Folien skall överlappa 20mm på befintligt tätskikt. Montera fast plattan med KDX210 Fix och foga sedan. Se arbetsmetod, torktid mm på respektive produkt. OBS! Vid lagning av skada skall alltid produkter som ingår i ytans befintliga tätskiktskonstruktion användas. Blandning av olika produkter från olika system kan få stora konsekvenser i täthet och vidhäftning. Det blir också en konstruktion som inte är godkänd. Skötselråd, städanvisningar, BVD, SDB och kvalitetsintyg kan rekvireras från oss. KDX Kakeldaxgruppen säljer kakel, klinker och mosaik till kakelsättare, byggare, arkitekter och konsumenter. Detta görs genom Stigs Kakel i väst, Kakelcentralen i syd, Kakeldax i Stockholmsregionen samt via ett stort antal återförsäljare över hela landet. Kakeldaxgruppen bedriver också handel via webbshopen som nås genom hemsidan, kakeldaxgruppen.se. Huvudkontor och centrallager ligger i Göteborg. Företaget är med i branschföreningarna KAF och BKR och är medlem i Sweden Green Building Council. 10

11 Intyg gällande arbeten i våtutrymmet. Efter montering i våtutrymmet skall egenkontrollen redovisas enligt branschreglerna från BKR (Kakel/klinker) och Säker vatten (VVS) Branschregler och kvalitetsdokument kan hämtas från resp. bransch hemsida. Kakel: Kvalitetsdokument BBV, bilaga A. Detta fylls i och överlämnas tillsammans med monteringsanvisningen. VVS: Intyg om säker vatteninstallation Noteringar:

12 Kakeldaxgruppen Box 88, Hisings Kärra Tel

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Wet room foil system

Wet room foil system Wet room foil system Smart help +46 4 9 0 00 Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Bostik AB Strandbadsvägen 09, Helsingborg, Sweden www.bostik.se 986/094 Innehåll

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM HYBRIDSYSTEM Maj 2014 Ersätter broschyr augusti 2013 1

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR

KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR Juli 2014 KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR För våtutrymmen med byggkeramik VR13 & GR13 Rollbara system Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande

Läs mer

KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR

KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR Juli 2014 KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR För våtutrymmen med byggkeramik VF13 & GF13 Foliesystem Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler.

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se Monteringsanvisning för våtrum December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007 www.schonox.se SCHÖNOX monteringsanvisning för tätning av vägg och golv i våtrum. 1. Förutsättningar Underlagen

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System Innehållsförteckning VATTENTÄTT Monteringsanvisning Kiilto K System med K Ångspärr och K Tätskikt - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto K System Branschgodkända

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv 00- Oktober 00 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför

Läs mer

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m.

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m. GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VR15 & GR15 ROLLBARA SYSTEM

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VR15 & GR15 ROLLBARA SYSTEM KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VR15 & GR15 ROLLBARA SYSTEM Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler. För ytterligare

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. 11-2015

Läs mer

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning Denna anvisning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil.

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012 modena f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Modena F-System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Modena F-System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke CENTRO PRO SYSTEM Centro Pro System - vårt eget proffsmärke Vi på Centro har sålt kakel, klinker och fäst & fogprodukter i nästan 45 år. Mycket har förändrats under åren och inte minst den tekniska utvecklingen

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

Wet room foil system. Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong.

Wet room foil system. Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Wet room foil system Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. INNEHÅLL: Branschregler för tätskikt i våtrum Förberedelser 4 Bostik tätskiktsystem VTvF & VTgF 5 Åtgångstabeller

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil TILE. 3. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). 4. Träskruvar (12

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. SE Inledning

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning Rev. 2015.06.01 Rev. 2013.09.17 Litex Våtrumsskiva byggskiva komplett med tätskikt Litex Våtrumsskiva används som alternativ till kartonggips men kan

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

Generella anvisningar

Generella anvisningar LK Golvvärmepaket L8/M5, 5 m 2 Generella anvisningar LK Golvvärmepaket L8/M5, 5 m 2 är ett komplett installationspaket för golvvärme. Paketet innehåller material som räcker för en installation på upp till

Läs mer

Stora format. www.cchoganas.se

Stora format. www.cchoganas.se Stora format www.cchoganas.se Stora format Vi har jobbat med Byggkeramik i nästan 130 år och de otaliga projekt som vi haft förmånen att få leverera till ger oss en samlad erfarenhet och ett laddat varumärke.

Läs mer

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning Konstruktion V12-3 och G12-3 Arbetsanvisningar Nr B 81301 Nov 12 MBE V:12-3 G:12-3 Dessa konstruktioner uppfyller samtliga Boverkets krav på ångenomgångsmotstånd på alla underlag utan fuktsäkerhetsprojektering.

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar Februari 2016 Ersätter tidigare anvisning från november 2015 www.schonox.se Innehåll Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Rörelsefogar i våtrum

Rörelsefogar i våtrum SFR-Montageanvisning NR 5 Juni 1995 Senast rev. Feb. 2014 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Rörelsefogar i våtrum 1. Omfattning Denna rekommendation avser rörelsefogar i väggar och vid övergångar mellan

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011 UTGÅVA 1. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen,

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar November 2015 Ersätter tidigare anvisning från april 2014 www.schonox.se Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...sid 2 Tätning av Purus brunnar

Läs mer

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Läggningsanvisning Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Januari 2013 (ersätter november 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor golvbrunnsrapporten inledning En av de absolut vanligaste skadeanmälningarna Gar-Bo får in är anmälningar om felmonterade golvbrunnar. Dessutom har vi uppmärksammat att även nygjorda golvbrunnar ofta får

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

MARS 2014 VINDS/TAKTERRASSER, BALKONGER & ALTANER

MARS 2014 VINDS/TAKTERRASSER, BALKONGER & ALTANER MARS 2014 VINDS/TAKTERRASSER, BALKONGER & ALTANER FOLIETÄTNING UTOMHUS VINDS/TAK- OCH MARKTERRASSER & BALKONGER SOPRO AEB 639 Sopro AEB 639 Tätskiktsduk är ett tätningsmembran som består av flera skikt.

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G 210. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns det branschregler

Läs mer

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker Kakelbranschen informerar Skötsel av kakel och klinker Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor! I denna folder redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor juni 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Så här beräknar du din m yta Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m Ta bort ytor

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor Mewell Plåt AB är ett modernt plåtslageri för tillverkning av bl.a. utvändiga tunnplåtsarbeten, specialarbeten och rostfria golvbrunnar för storkök, industri och offentlig miljö. Vi utför takrenoveringar,

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva juli 201 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje

Läs mer

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING)

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) 1 Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1 Monteringsanvisning-Uppland 010501.0 RSK 780864-780867 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Uppland 1 av

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Hur du beräknar din m yta Löpmetern runt rummet x Höjden = Din väggyta i m Ta bort ytor som inte

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer