TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg"

Transkript

1 TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg

2 Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt. För fördjupad information, se BFS 2 006:12 på Boverkets hemsida Som en förlängning av Boverkets förändrade regler har Byggkeramikrådet (BKR) utarbetat en broschyr BBV - Byggkeramikrådets branschregler för våtrum - som beskriver den praktiska tillämpningen av dessa regler. För att uppfylla kraven i regelverket vid utförande av våtrum, måste man följa Bostik monteringsanvisningar och använda de produkter som ingår i dessa. Då tar Bostik som materialleverantör också ansvar för att systemet fungerar. Var gäller reglerna? Reglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktsystem i våtrum, då keramiskt material eller natursten skall utgöra ytskikt på golv och väggar. Som våtrum avses badrum och duschrum i privata bostäder eller utrymmen med motsvarande vattenbelastning. Reglerna omfattar också golv i toaletter och tvättstugor samt för golv i utrymmen med varmvattenberedare där tätskikt dras upp minimum 50 mm på vägg. Både nyproduktion och renovering omfattas av det nya regelverket. Vad är ett våtrum? Som våtrum betraktas ett utrymme där golv- och väggytor helt eller delvis kan utsättas för vattenspolning, vattenspill eller kan utsättas för läckande vatten. Reglerna omfattar även golv i utrymmen som normalt inte betraktas som våtrum. Sådana kan vara toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare. Nya gränsvärden för tätskikt Samtliga golv- och väggytor i ett våtrum skall förses med ett tätskiktsystem under den keramiska ytbeklädnaden. Ytbeklädnaden, vanligtvis kakel eller klinker skall appliceras med fästmassa, bearbetad med tandspackel till angiven tjocklek enligt tunnskiktsteknik. Tätskiktet som skall appliceras skall ha ett ånggenomgångsmotstånd överstigande s/m om det skall sättas på en yttervägg av fuktkänsligt material med bakomliggande ångspärr, vanligtvis yttervägg med pappklädd gipsskiva. Om ytterväggen är klädd med cementbundet skivmaterial eller liknade icke fuktkänsligt material, måste tätskiktet ha ett ånggenomgångsmotstånd överstigande s/m. På innerväggar och golv måste tätskiktet ha ett ånggenomgångsmotstånd överstigande s/m. På vägg- och golvkonstruktioner som inte motsvarar beskrivningarna ovan måste en fuktsäkerhetsprojektering utföras. Vad reglerar VVS-installationer? För vatten- och avloppsinstallationer skall reglerna i VVS-installatörernas branschregler Säker Vatteninstallation tillämpas (se Hur säkerställs att arbetet är rätt utfört? Bostik monteringsanvisningar måste följas och angivna produkter skall användas vid uppbyggnad av konstruktionen. Endast då anses arbetet vara utfört i enlighet med BBV:s regelverk. Det är viktigt att följa Bostiks anvisningar, förpackningstexter och tekniska datablad vid användningen av de ingående produkterna i monteringsanvisningen. För mer info, kontakta din återförsäljare av Bostiks produkter eller besök hemsidan Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, skall utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställare och nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Dokumentet skall vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det skall tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemen överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn. Som komplement ovanstående Kvalitetsdokument kan Egenkontroll för Bostiks godkända Tätskiktssystem fyllas i.

3 Detta är Bostik Tätskiktsystem F Bostik Tätskiktsystem F används som tätskikt bakom keramisk ytbeläggning på golv och väggar i våtrum i bostäder och utrymmen med likartad belastning. Tätskiktssystem F är deformationsupptagande tätskiktssystem för betong, lättbetong, puts, spacklade ytor och skivkonstruktioner. Så förbereder du underlaget Förseglingar: Försegling med Tätremsa alternativt Rörmanschett skall ske på alla ställen där det kan uppstå rörelser i underlaget, t.ex. materialövergångar, vägg- och golvvinklar och rörgenomföringar. Vid våtrumsmatta med uppvik ska mattan ruggas och anslutningen till tätskiktet på väggen förseglas med Tätremsa. Generellt underlag: Innan arbetet påbörjas ska underlaget kontrolleras så att det är bärkraftigt, rent och torrt. Avlägsna befi ntligt ytmaterial som t.ex. våtrumsmatta, målade ytor. Den relativa fukthalten (RF) i underlaget ska inte överstiga 85%. Regelkonstruktion ska vara väl uttorkad innan tätskiktet monteras, max. 8% fuktkvot, 6% vid golvvärme. Betongplatta på mark och källare bör kontrolleras för tillskjutande fukt. Om tillskjutande fukt förekommer ska rollat tätskikt användas. Material och underlag ska ha en temperatur på minst +15ºC innan monteringen påbörjas. Temperaturen i lokalen ska vara minst +15ºC. Mellanrummet mellan rör och vägg samt springor i vägg och golvvinklar spacklas eller fogas med lämplig fogmassa innan tätskiktet appliceras. Rörgenomföringar ska vara fast förankrade. Material Tätskiktsfolie Tätskikt 1 eller 2 Tätremsa och förseglingshörn Rörmanschetter och brunnsmanschett Startac, Golv och Vägglim Fix Combi, Fix Golv och Vägg eller Fix Snabb Startac: ca 0,25 liter/m 2 Tätskikt 1 eller 2: ca 0,2 kg/m 2 Tätskiktsfolie Tätskiktsfolie 10m rulle: 10m 2 25m rulle: 25m 2 Underlag på vägg: Lämpliga underlag för tätskikt är betong, puts och godkända våtrumsskivor. Skivmaterial av trä får inte användas. Pappklädd gipsskiva får användas under övergångsperioden t om Underlagets buktighet får inte överskrida krav i Hus AMA. Betong: Ska vara 1-3 månader gammal och vara gjuten mot slät form. Ojämnheter, sprickor och håligheter skall spacklas med t.ex. Handspackel Combi. Svaga ytskikt och eventuell cementhud, formolja och andra föroreningar skall avlägsnas. Betongens deformation på grund av krympning och krypning ska beaktas. Puts: Ytjämnhet skall motsvara struktur 2 3 enligt fotobilaga putsstrukturer, i Hus AMA. Svaga ytskikt ska avlägsnas. Organiskt bundet väggspackel s.k. sandspackel eller likvärdigt, ska inte användas. Lättbetong: Ska spacklas eller putsas. Skivmaterial: Ska vara avsedd för användning i våtrum. Kartongklädda skivor ska inte användas. Underlag på golv: Lämpliga underlag för tätskikt är betong, avjämningsmassa och golvspånskivor efter beläggning med avjämningsmassa. Golvet ska ha fall mot golvbrunnen. Betong: Ska vara 1-3 månader gammal och ha en brädriven yta. Ojämnheter, sprickor och håligheter skall spacklas med t.ex. Handspackel Combi. Svaga ytskikt och eventuell cementhud, formolja och andra föroreningar skall avlägsnas. Betongens deformation på grund av krympning och krypning ska beaktas. Avjämningsmassa: Ska vara cementbundna t.ex. Bostik Fiber eller Fiber Quick. Träbjälklag: Spånskivor ska alltid limmas och skruvas enligt skivtillverkarens anvisningar. Bjälklaget ska ha en böjstyvhet som minst motsvarar 22 mm spånskiva monterad på reglar med max c 300 mm. Spånskivor ska alltid beläggas med avjämningsmassa innan tätskiktet monteras. Bjälklagsförstyvning: Spånskivan primas med Bostik Primer 6000 spädd 5:1 med vatten. Applicera ett svetsat armeringsnät. Spackla minst 12 mm med Bostik Fiber eller Fiber Quick. Vid inspacklad värmekabel ska kabeln täckas med minst 10 mm spackel. Golvbrunn: Ska vara typgodkänd och monterad enligt tillverkarens anvisningar. Brunnen ska monteras i nivå med underlaget för tätskiktet. Vid behov kan en för brunnen typgodkänd förhöjningsring användas. Infästningar Undvik håltagning i våtzonen. All håltagning ska ske i massiv konstruktion, som betong, murverk eller reglar. Infästning för inte ske i skivmaterialet enbart. Hålet för infästningen fylls med Bostik Silikon Våtrum, tryck i eventuell plugg och spruta in silikon i pluggen och skruva i skruven. Verktyg Måttband Mattkniv Roller, 100 och 180 mm Pensel Limspridare, 3-4 kvm/liter Gnidare för utslätning Åtgång

4 Vägg Förberedelser Skär till alla våder. Våderna kan med fördel skäras lite längre än vägghöjden. På täta underlag, som tex. Minerit VT, bör Tätskiktsfolien monteras genom sen våtlimning. Detta görs genom att vänta minuter efter det att limmet rollats på innan tätskiktsfolien monteras. Markera en lodrät linje på väggen som utgångspunkt för monteringen av folien. Så monteras folien runt hörn Planera monteringen av folien så att skarvarna kommer ca 200 mm från hörnet. Tänk på att det är svårt att montera folien runt hörn utan veck, om väggarna inte är lodräta och raka. Dela vid behov en våd. Montering av tätskiktsfolie 1. Rolla Startac fl ödigt på hela väggen (åtgång 4 kvm/liter). Det är viktigt att både rätt limmängd appliceras och att limmet rollas på jämnt för att undvika blåsor på duken. Använd en pensel i hörnen. 2. Montera våderna inom 10 minuter från påbörjad applicering av Startac. Tätskiktsfolien monteras vertikalt kant i kant. OBS! Gnid fast våden noggrant med gnidaren för att undvika blåsbildning. 3. Skär rent Tätskiktsfolien i golvvinkeln. 4. Rolla eller pensla Tätskikt 1 eller 2 fl ödigt på alla vådskarvar. Montera Tätremsan så att den får full vidhäftning. Rolla eller pensla Tätskikt fl ödigt ovanpå Tätremsan (minst 3 cm utanför). OBS! Undvik veck eller blåsor på Tätremsan. 5. Rolla eller pensla Tätskikt 1 eller 2 fl ödigt i alla vertikala väggvinklar (hörn). Montera Tätremsan så att den får full vidhäftning. Rolla eller pensla Tätskikt fl ödigt ovanpå Tätremsan (minst 3 cm utanför). OBS! Undvik veck eller blåsor på Tätremsan. 6. Pensla Tätskikt fl ödigt runt rörgenomföringarna så att hela rörmanschetten får vidhäftning. Montera lämplig rörmanschett. Pensla eller rolla Tätskikt fl ödigt på rörmanschetten (minst 3 cm utanför). OBS! Undvik veck eller blåsor på manschetten. Pensla Tätskikt minst 15 mm upp på alla rör. OBS! Genomföringar för elrör ska tätas på motsvarande sätt. 7. Pensla Tätskikt fl ödigt runt avloppsstosen för tvättställ och vägghängd toalett så att hela rörmanschetten får full vidhäftning. Montera lämplig rörmanschett. Pensla eller rolla Tätskikt fl ödigt på rörmanschetten (minst 3 cm utanför). OBS! Undvik veck eller blåsor på manschetten. Pensla Tätskikt minst 15 mm ut på alla avloppsgenomföringar. 8. För rör-i-rör system ska rörmanschetten täta mot mantelröret och inte mot vattenröret. Montering av kakel och klinker Kakel och klinker kan monteras efter 12 timmars torktid med Bostik Fix Combi, Fix Golv och Vägg eller Fix Snabb.

5 Golv Montering av tätskiktsfolie Betong bör vara avjämnat med lågalkalisk avjämningsmassa. 1. Se till att golvet och golvbrunnen är ren. Applicera Startac med limspridare som ger 4 kvm/liter. OBS! Limma inte på brunnsfl änsen. 2. Montera våderna inom 10 minuter från påbörjad applicering av Startac. Tätskiktsfolien monteras kant i kant eller med 5 cm överlapp. Gnid fast våden noggrant med gnidaren för att undvika blåsbildning. OBS! Minsta avståndet mellan vådskarv och brunnsfl änsen ska vara 20 cm. Skär rent Tätskiktsfolien i golvvinklen. 3. Pensla eller rolla Tätskikt 1 eller 2 fl ödigt för alla förseglingshörn (inner och ytter) så att hela hörnet för full vidhäftning. Montera hörnen och pensla eller rolla Tätskikt ovanpå och minst 3 cm utanför. OBS! Undvik veck eller blåsor på hörnen. 4. Rolla eller pensla Tätskikt fl ödigt i alla golvvinklar. Montera Tätremsan så att den får full vidhäftning. Rolla eller pensla Tätskikt fl ödigt ovanpå Tätremsan minst 3 cm utanför. OBS! Undvik veck eller blåsor på Tätremsan. 5. Rolla eller pensla Tätskikt fl ödigt på alla vådskarvar, montera Tätremsan så den får full vidhäftning. Rolla eller pensla Tätskikt fl ödigt ovanpå Tätremsan, minst 3 cm utanför. Undvik veck eller blåsor på Tätremsan. 6. Pensla Tätskikt fl ödigt runt avloppsstosen för tvättställ och toalett så att hela manschetten får full vidhäftning. Montera lämplig rörmanschett. Pensla eller rolla Tätskikt fl ödigt på rörmanschetten och minst 3 cm utanför. Undvik veck eller blåsor på manschetten.pensla Tätskikt minst 15 mm upp på alla rör och avloppsgenomföringar. 7. Skär bort tätskiktsfolien, kant i kant med brunnsfl änsen, innan brunnsmanschetten monteras. Se till att brunnsfl änsen är ren samt att folien sitter fast i kanten runt brunnen.montera brunnsmanschetten enligt separat anvisning. Kakel och klinker kan monteras efter 12 timmars torktid med Bostik Fix Combi, Fix Golv och Vägg eller Fix Snabb.

6 Anslutning till golvbrunn Montering av golvbrunnsmanschett är ett kritiskt moment för att få ett fuktskadesäkert våtrum. Nedan beskriver vi fyra av de vanligaste golvbrunnstyperna och hur man monterar golvbrunnsmanschetten på dessa. OBS! Vid montering av golvbrunnsmanschett på andra typer av golvbrunnar än de som är beskrivna i broschyren, kontakta Bostik för mer information. Brunnen samt eventuell förhöjningsring är VVS produkter och ska därför alltid installeras av behörig VVS installatör. PURUS Rengör brunnsfl äns och ner i brunnsätet med R-röd innan montering av brunnsmanschetten. 1. Montera foten till Puruskniven. 2. Centrera Brunnsmanschetten över golvbrunnen och montera den. Gnid fast manschetten noga. Undvik blåsor eller veck. 3. Skär upp hålet, ta bort knivfoten, kniven och manschettbiten. OBS! Använd rätt hål i Puruskniven. Tryck och forma ner manschetten i brunnen. Tryck fast den på brunnssidan. 4. Sätt fast brunnsringen på brunnssilen och centrera den över brunnen. Tryck till brunnssilen med foten så att ringen snäpper i läge. Kontrollera att ringen är i rätt läge (bottenläge). OBS! Använd blå klämring till PURUS-brunnen. 5. Rolla Tätskikt 1 eller 2 fl ödigt över brunnsmanschetten och 10 cm runt om på folien. Rolla inte Tätskikt på klämringen.när det första lagret Tätskikt torkat (2-3 tim), rolla då ett andra lager Tätskikt fl ödigt över brunnsmanschetten och 10 cm runt om.

7 Anslutning till golvbrunn JAFO Demontera lock, sil och klämring och ta bort O-ringen. Rengör brunnsfl äns och ner i brunnsätet med R-röd innan montering av brunnsmanschetten. 1. Centrera Brunnsmanschetten över golvbrunnen och montera den. Gnid fast manschetten noga. Undvik blåsor eller veck. 2. Forma ner manschetten i brunnen så långt det går så att brunnens kontur framträder. Centrera klämringen upp och ner över golvbrunnen. Skär ett första hål i folien. Använd en bit av hylsan från folierullen som mall (dia: ca 80 mm). 3. Tryck ner klämringen i nivå med brunnsfl änsen och rita en cirkel längs klämringens insida. Skär längs markeringen och forma ner manschetten med fi ngrarna. Manschetten ska nå ner till där den koniska falsen övergår i den horisontella. Det får inte var någon manschett under klämringen. Montera klämringen med de medföljande skruvarna. Skruva i skruvarna växelvis diagonalt tills klämringen sitter stabilt. 4. Rolla Tätskikt 1 eller 2 fl ödigt över brunnsmanschetten och 10 cm runt om på folien. Rolla inte Tätskikt på klämringen. När det första lagret Tätskikt torkat (2-3 tim), rolla då ett andra lager Tätskikt fl ödigt över brunnsmanschetten och 10 cm runt om. BLÜCHER Demontera lock, sil och klämring. Rengör brunnsfl äns och ner i brunnsätet med R-röd innan montering av brunnsmanschetten. 1. Centrera Brunnsmanschetten över golvbrunnen och montera den. Gnid fast manschetten noga. Undvik blåsor eller veck. 2. Forma ner manschetten i brunnen så långt det går så att brunnens kontur framträder. Centrera klämringen över golvbrunnen. Skär ett första hål i folien. Använd en bit av hylsan från folierullen som mall (dia: ca 80 mm). 3. Tryck ner manschetten över de gängade tapparna med den rättvända klämringen, passa in tapparna i hålen och tryck till. Lyft upp klämringen och skär ett litet snitt vid varje tapp. 4. Montera klämringen med de medföljande skruvarna. Skruva i skruvarna växelvis diagonalt tills klämringen sitter stabilt. Skär rent folien efter klämringens innerdiameter. 5. Rolla Tätskikt 1 eller 2 fl ödigt över brunnsmanschetten och 10 cm runt om på folien. Rolla inte Tätskikt på klämringen. 6. När det första lagret Tätskikt torkat (2-3 tim), rolla då ett andra lager Tätskikt fl ödigt över brunnsmanschetten och 10 cm runt om.

8 Anslutning till golvbrunn SERRES Demontera lock, sil och klämring. Rengör brunnsfl äns och ner i brunnsätet med R-röd innan montering av brunnsmanschetten. 1. Centrera Brunnsmanschetten över golvbrunnen och montera den. Gnid fast manschetten noga. OBS! Undvik blåsor eller veck. 2. Forma ner manschetten i brunnen så långt det går så att brunnens kontur framträder. Centrera klämringen över golvbrunnen. Skär ett första hål i folien. Använd en bit av hylsan från folierullen som mall (dia: ca 80 mm). 3. Centrera klämringen över brunnen och lägg brunnssilen ovanpå klämringen. Tryck ner brunnssilen ordentligt med foten. 4. Kontrollera att klämringen sitter i rätt läge. Skär rent manschetten efter klämringens innerdiameter. 5. Rolla Tätskikt 1 eller 2 fl ödigt över brunnsmanschetten och 10 cm runt om på folien. OBS! Rolla inte Tätskikt på klämringen. 6. När det första lagret Tätskikt torkat (2-3 tim), rolla då ett andra lager Tätskikt fl ödigt över brunnsmanschetten och 10 cm runt om.

9 Bostik AB, Strandbadsvägen 22 Box 903, Helsingborg Tel: , Order: Fax: , Order: Hemsida:

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV 07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande i badrum

Vattenskadesäkert byggande i badrum Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik Johan Frid och David Wormö Vattenskadesäkert byggande i badrum - Följs branschregler? Waterproof construction in

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

Keramik på golvvärme

Keramik på golvvärme Keramik på golvvärme Byggkeramikrådet 2014 Juni 2014, första upplagan Innehåll Inledning...4 Vägledande sammanfattning...5 1.1 Myndighetskrav och branschkrav...6 1.2 Inomhusklimat och utrymmen...7 1.3

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer